Diari del 23 de desembre de 2015

diarimes

Si no has trobat el teu exemplar d'avui, descarrega't en PDF l'edició d'aquest dimecres. Us desitjem un Bondia!! :) ‪#‎bondianoticia‬ ‪#‎diaribondia‬ ‪#‎Andorra‬

segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra
NÚm. 2553
dimECREs
23dE dEsEmbRE
dEL 2015
Preu amb impostos inclosos
Sota comanda
Fins a esgotar existències
73 77 73
esfera@esferatecnologies.com
Serveis per a particulars i empreses
Dell OptiPlex
3020 SF
Intel Core i3-4160
4Gb de memòria RAM
500Gb de Disc Dur
Gravadora de DVD
Windows 7 Professionalx64/
Windows 8 Professional x64
3 anys de garantia NBD
Mides: 29,0 x 9,3 x 31,2 cm
449 €
CincaacusaelsCiercod’atacarel
paíspelsseusinteressospersonals
Jordi Cinca, Antoni Martí i Gilbert Saboya durant l’esmorzar amb els periodistes. //Pàg. 6
// J. G.
Gran victòria del MoraBanc a la pista de la Penya (79-90)
L’equip de Joan Peñarroya celebra el Nadal superant el conjunt de Badalona amb
molta claredat gràcies a un joc sòlid i ferm i un tercer quart magnífic.
BÀSQUET
// Pàg. 10
Davallada de 18 milions del fons de reserva de jubilació
El patrimoni global de les reserves de la seguretat social ha passat dels 1.088
milions amb què es va tancar el 30 de juny als 1.070 de final de setembre.
SEGUrETaT Social
// Pàg. 3
Després de 15 anys treballant, FEDA
posa en funcionament una infraes-
tructura que permetrà duplicar la ca-
pacitat d’importació energètica.
En servei la nova línia
de 225 kV de França
iNTErcoNNEXiÓ HiSTÒrica
// Pàg. 8//J. G.
Durant dues setmanes la mirada dels
amants del motor estarà posada en ter-
ritori bolivià i argentí, on competiran
cinc representants del Principat.
Els pilots andorrans
veuen un Dakar dur
raiDS
// Pàg. 11 // J. G.
2 Dimecres, 23 de desembre del 2015
La Veu deL PobLe, Sa
PReSIdeNT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit
GeReNT Ricard Vallès
dIReCToR de MÀRQueTING Oliver Puiggalí
MéS
dIReCToR Enric Guinart Mauri
RedaCCIÓ Pepa Gallego
CoRReCCIÓ M. Àngels Sala
dIReCCIÓ CoMeRCIaL Carme Garcia
adMINISTRaCIÓ Virginia Yáñez.
dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució
TRaNSPoRT Imprintsa
Carrer Baixada del Molí, 5.
AD500 Andorra la Vella.
Telèfon: 809 810 Fax: 829 810
mes@mes.ad www.mes.ad
Edita: La Veu del Poble SA
DL: AND590-2005
sortejos
farmàcies de guàrdia
Pas de la casa
farmàcia de les Pistes
Av. d’Encamp, 9
Tel.: 856 580 - 645 555
i nfo
farmàcia de les Valls
C/ de l’Hort s/n
Tel.: 820 824
escaldes-engordany
el temps
Sant Julià de Lòria
Andorra la Vella
Escaldes-Engordany
La Massana Encamp
Canillo
Pas de la Casa
Ordino
Sant Julià de Lòria
Andorra la Vella
Escaldes-Engordany
La Massana Encamp
Canillo
Pas de la Casa
Ordino
màx. 11º
mín. 0º
màx. 12º
mín. 0º
màx. 13º
mín. 1º
AVUI
el DIA De lA mARmOtA
DIJOUs DIVeNDRes
Sorteig de dimarts 22 de desembre
grossa de NadaL
7 9 1 04
Sorteig de dimarts 22 de desembre
Sorteig de dissabte 19 de desembre
Sorteig de diumenge 20 de desembre
Sorteig de dimarts 22 de desembre
euromiLioNs
La PrimitiVa
boNoLoto
LA GROSSA de la primitiva
7 10
18 19 20 40 41
4 23 24 31
Núm. clau 7
Com. Rei.42 0
7 8 15 3416 35
Com. 48 Rei.
5 6 8 3623 42
16
Sèrie 18
Sorteig de dimarts 22 de desembre
oNce
8 9 7 91
Carretera Arinsal s/n
Erts, Arinsal
Telèfon +376 738 787 Mòbil +376 324 751
E-mail sgothard@sgothard.com
http://www.nuestrocatalogo.es/hotel_sgothard/MailView/
Sopars
dʼempresa
35€
Menú
begudes inc.
1985 - 2015
30 anys dʼhostelería
a Andorra
Us desitgem
Bones Festes!
7
La Massana Encamp
Sant Julià de Lòria
Rei.
3Dimecres, 23 de desembre del 2015
notícies
SEGURETAT SOCIAL
Davallada de 18 milions d’euros
del fons de reserva de jubilació
//Els fons dipositats a BPA en actius financers internacionals baixen en 1,4 milions
Mal trimestre per al fons de re-
serva de jubilació. Després d’un
primer mig any bo amb incre-
ments constants, el fons en
qüestió ha patit una davallada
considerable entre els mesos de
juny i setembre i ha passat dels
1.088 milions amb què es va tan-
car el 30 de juny a 1.070,9 mili-
ons d’euros el 30 de setembre
d’enguany.
Així queda reflectit en el
tancament del tercer trimestre
del 2015 del fons de reserva de
jubilació, en què s’ha notat una
reducció important de la rendi-
bilitat que ha provocat que l’acu-
mulatdesdecomençamentd’any
s’hagi situat en negatiu (-0,34%).
Ben diferent havia estat la rendi-
bilitat durant el primer mig any,
quealeshoresestavasituadaenel
2,13% en positiu. Malgrat la da-
vallada dels darrers tres mesos,
el patrimoni del fons continua
tenint bona salut ja que les xi-
fres actuals són força millors que
les del tancament del 2014. En
aquest sentit, l’import total del
fons de reserva de jubilació el 31
de desembre de l’any passat era
de 1.042 milions. En conseqüèn-
cia, durant el 2015 el patrimoni
total s’ha vist incrementat en
28 milions d’euros.
L’estat deLs fons de BPa
D’altra banda, tal com ja es va
fer en el trimestre anterior, en
el tancament dels comptes del
setembre també es fa un expli-
catiu sobre l’estat de la part del
fons de reserva de jubilació que
està dipositat a Banca Privada
d’Andorra (BPA). Sobre aquesta
qüestió, es dóna una explicació
idèntica a la que es va donar al
mes de juny, però si es compa-
ren les dades de juny i setembre
es pot apreciar alguns canvis re-
marcables. D’aquesta manera, el
30 de setembre el fons disposa
d’un total de 56,6 milions d’eu-
ros (5,3% del patrimoni total del
fons) dipositats a BPA. En canvi,
al juny aquesta xifra era de 57,2
milions. Per tant, hi ha hagut
una disminució de 600.000 eu-
ros. Igualment, la major part de
l’import total està invertit en ac-
tius financers internacionals que
s’insisteix que estan “sense ex-
posició al balanç de BPA” ja que
són obligacions, accions i fons de
tercers. No obstant això, aques-
ta xifra al tancament del mes de
setembre se situa en els 45,2 mi-
lions quan al juny es xifrava en
46,6 milions. En conseqüència,
hi ha hagut una reducció d’1,4
milions dels esmentats actius fi-
nancers internacionals.
La resta de fons dipositats a
BPA estan en efectiu als comptes
corrents de l’entitat. En aquest
cas, a diferència dels actius fi-
nancers internacionals, hi ha
hagut un increment al mes de
setembre (11,4 milions davant
dels 10,6 milions del mes de
juny). En el mateix document es
recorda novament que, “malgrat
la impossibilitat de gestionar els
actius del fons, BPA ha seguit re-
portant mensualment l’evolució
de la cartera”. I per la seva part,
“el fons ha mantingut les tasques
de seguiment i control dels ac-
tius, així com reunions amb els
gestors de la cartera i amb els
administradors de l’entitat”. Fi-
nalment, també s’assegura que
“en aquest període la cartera s’ha
mantingut dins els paràmetres
previstos per al mandat”. Pel que
fa a l’execució pressupostària del
tercer trimestre d’enguany de la
Caixa Andorrana de Seguretat
Social (CASS), en destaca que
la parapública ha executat un
75,8% de la despesa i un 79%
dels ingressos. En valors abso-
luts, els ingressos liquidats han
estat de 206 milions d’euros, 159
milions dels quals provenen de
les cotitzacions i 39 milions més
de les transferències del Govern.
En el capítol d’ingressos, els
ingressos per cotitzacions d’as-
salariats s’han incrementat un
1,6% respecte a l’any 2014 en el
mateix període. Per branques, el
principal recurs de la CASS, les
cotitzacions d’assalariats en ac-
tiu, disminueix un 10,3% per a
la branca general i augmenta un
13,5% per a la branca jubilació
en comparació de l’any passat.
Pel que fa al capítol de despe-
ses, cal subratllar que augmen-
ten un 2,3% les despeses de per-
sonal respecte al mateix període
del 2014. Sobre aquesta qüestió
resulta rellevant que mentre la
despesa de personal fix es man-
té estable (una disminució del
0,1%), la despesa de personal
eventual experimenta un incre-
ment molt notable (18,9%).
Beneficiaris deL sistema
Del resum executiu de la li-
quidació pressupostària de la
CASS també en sobresurten les
dades referides al beneficiaris
del sistema. Pel que fa al nom-
bre d’assalariats, les dades de la
parapública també confirmen
la recuperació amb un augment
de l’1,9% en relació als nous pri-
mers mesos de 2014. El mes de
setembre consten 36.415 perso-
nes registrades com a assalaria-
des. Diferent és la tendència del
salari mitjà dels assalariats en
actiu, que al setembre se situa en
menys 2,2% respecte al setem-
bre del 2014. Aquest decrement
s’explica “essencialment a con-
seqüència de la caiguda del sa-
lari mitjà al sector financer d’un
20,5% i els modestos increments
en la resta de sectors d’activitat”,
s’exposa en la memòria.
més cotitzants Per comPte ProPi
Per una altra banda, els que con-
tinuen a l’alça són els cotitzants
per compte propi. El mes de se-
tembre són 5.449, un 5,4% més
que els que constaven registrats
el setembre de 2014. D’aquest
col·lectiu el 34,5% gaudeix de
cotització reduïda. En referèn-
cia al nombre de pensionistes a
càrrec de la branca general, aug-
menta un 0,6% i arriba a 2.524
pensionistes al setembre: 2.150
pensions d’invalidesa, 373 pen-
sionistes d’orfenesa i una pensió
de reversió d’ascendents. A la
branca de jubilació, l’augment
del nombre de pensionistes ha
estat del 2,3% i s’han registrat
11.136 pensionistes: 9.461 pen-
sionistes de jubilació i 2.914 pen-
sionistes de viduïtat, dels quals
116 de temporals.
Finalment, la taxa de depen-
dència (que estableix el nombre
d’assegurats en actiu en relació
al nombre de pensionistes de la
branca de jubilació) es manté
estable respecte de l’any passat.
Així, se situa en 3,64 assegurats
actius per cada pensionista.
Enric Guinart //Andorra la Vella
@mes_andorra
La seu social de la CASS.
// ARXIU
eVoLUciÓ deL fons de reserVa de JUBiLaciÓ
Desembre 2014 Març 2015 Juny 2015 Setembre 2015
1070Milions
1088Milions
1084Milions
1042Milions
4 Dimecres, 23 de desembre del 2015
O
Opinió
editorial
¿Tens opinió?
¿Vols enViar una carTa al direcTor?
envia les teves cartes al director
o les teves opinions
a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.
recorda que ens has de facilitar les teves dades, així
com la parròquia de residència.
l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.
Treure pit no acostuma a ser
una pràctica gaire recomana-
ble, perquè tard o d’hora acabes
rebent. I durant l’esmorzar tradi-
cional dels membres del Govern
amb els mitjans de comunicació
(hi van ser presents el líder de l’exe-
cutiu, Antoni Martí, i els ministres
Jordi Cinca i Gilbert Saboya), al-
menys de les seves paraules se’n
va despendre aquesta actitud.
En particular en van destacar les
acusacions als accionistes majori-
taris de BPA, ja que el Govern creu
que han atacat el país per defen-
sar els seus interessos personals.
No som qui per jutjar si les acusa-
cions són o no justificades, però el
que sí que creiem és que aquestes
manifestacions ara no tocaven.
I no toquen perquè la resolució
del cas BPA no s’ha tancat i ja van
nou mesos. No toquen perquè els
resultats de l’auditoria dels comp-
tes de BPA havien d’estar a l’estiu i
encara no se n’ha dit res. I així po-
dríem continuar. No toca
treure pit, i menys amb
una crisi tan sensible que
no s’ha tancat.
PSa
@PSAndorra
.@vendrell80 qualifica de“sorpresa posi-
tiva”la voluntat d’ampliar el capital social
de Capesa
Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa
el diari no es fa responsable del seu contingut.
Et recomanem que vagis a veure l’exposi-
ció de la Capsa, Espai de Creació. Fins el 7
de gener, a la teteria T de Te
Els infants de l’escola andorrana d’entre 6
i 7 anys han fet una cantada de nadales a
la Llar de Lòria
Comú de la Massana
Comú de Sant Julià de lòria
En xarxa
Vallnord - Ordino Arcalís: treballem per
preparar una nova jornada d’esquí!
Vallnord
@Vallnord
Una enorme Tere Morató dóna la victòria
a l’ENFAF contra el Mercantil (2-5)
FederacióandFutbol
@Fedandfut
andorraWorld
@andorraworld_ad
#Sabiesque l’església de Meritxell forma
part de la Ruta Mariana? Visita-la! http://
bit.ly/1Se2swd #visitandorra
Descobriu tot el que podeu fer a #Andor-
ra aquest #Nadal, i gaudiu de les festes!
http://goo.gl/MEK6Kh #Agenda
La 23a Sant Silvestre repeteix un recorre-
gut més llarg i torna a destinar part de la
recaptació a causes benèfiques
laurediajove
@laurediajove
Encara no tens plans? Viu el Nadal a
Encamp! #Nadal2015
Aquest Nadal visiteu el CAEE podreu
veure una mostra d’anuncis protagonit-
zats per les estrelles de Hollywood
Del 12 de gener al 15 de març es durà
a terme el monogràfic de“Dansa del
Ventre”
Comú d’encamp
Comú d’escaldes-engordany
Cultura andorra la Vella
Els liberals volen tenir tota la informació
per decidir si entren al pacte d’estat
Fòrum ad
Esquí alpí: Salvadores, 14è a l’eslàlom FIS
de Font Romeu-Pyrénées 2000
L’oposició reclama més treball legislatiu
radio Ser andorra
@SER_Andorra
Guillem Colell, una progressió especta-
cular
Bondia esports
@BondiaEsports
El síndic centra el seu discurs en la crisi
de BPA i demana prudència
Bondia
@bondia
rtVa
@rtvandorra
S’obre a http://change.org una petició
per alliberar Joan Pau Miquel #BPA
L’hospital veta l’activitat a un cirurgià
vascular forà convencionat
diari d’andorra
Ràdio i Televisió d’Andorra et desitja
Bones Festes
rtVa andorra
rtVa andorra
L’aparcament dels Pouets s’obrirà al
públic el 28 de desembre
diari Bondia
Podem Andorra vol repetir l’èxit del seu
homòleg a Espanya
el Periòdic d’andorra
mitjans
Comença l’hivern i per alguns també les
vacances...
andorra telecom
Entra en funcionament el nou telecabina
del Pas, que uneix el peu de pistes amb
la zona de debutants.
Fòrum andorra
@forum_ad
Periòdic d’andorra
@PeriodicAND
Premi a Andorra! A Cal Tavi, al costat de
Caldea, han venut un dècim electrònic
d’un 5è. 6.000 euros el dècim!
agendaad
@AgendaAD
5Dimecres, 23 de desembre del 2015
6 Dimecres, 23 de desembre del 2015
N
ESMORZAR DEL GOVERN AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Cinca acusa els Cierco d’atacar
Andorra pels seus interessos
//Els màxims accionistes de BPA recorden el seu“compromís històric”amb el país
El ministre de Finances, Jordi
Cinca, va lamentar ahir els “con­
tinus atacs al sistema financer”
per part d’unes “minories del
país” que “defensen interes­
sos personals en relació a l’afer
BPA, així com els que defensen
aquestes persones”, en clara re­
ferència als germans Cierco, ac­
cionistes majoritaris de l’entitat
intervinguda al març.
El ministre va alertar que ata­
car el sistema financer és atacar
el mateix Estat andorrà, perquè
“si caigués el sistema financer
cauria el país”. Cinca va defensar
la plaça bancària andorrana ce­
lebrant que hagi resistit després
de perdre un 20% amb la caigu­
da de BPA, cosa que va atribuir
a la seva solidesa. En aquest sen­
tit, va reconèixer i reivindicar la
seva solidesa, i va celebrar que
la resta d’entitats tinguin previst
tancar l’any amb unes xifres si­
milars a les d’altres anys tot i la
crisi iniciada el mes de març.
D’altra banda, pel que fa a la
necessitat de millorar la super­
visió bancària, Cinca va apun­
tar que l’objectiu és reforçar la
cooperació amb els supervisors
internacionals, però descarta de
moment la possibilitat de tenir
accés al Banc Central Europeu
ja que els estatuts d’aquesta
entitat actualment no ho per­
meten.
Així, tant el cap de Govern,
Antoni Martí, com el ministre
de Finances, Jordi Cinca, van
lamentar que el sector bancari
hagi estat “molts cops injusta­
ment atacat”. Cinca va afirmar
que “no és acceptable veure
com algú, per defensar els seus
interessos, ataqui l’Estat andor­
rà i la seva estabilitat”, fent refe­
rència als accionistes majorita­
ris de BPA i els qui els defensen.
LA RESPOSTA DELS CIERCO
Davant de les acusacions, els
accionistes majoritaris BPA van
respondre a la tarda amb un co­
municat de premsa on van re­
iterar “el seu ferm compromís
amb el Principat i amb la volun­
tat de trobar una solució dialo­
gada a la crisi oberta arran de la
nota del FinCEN i de la gestió
que n’han fet el Govern i la res­
ta d’institucions que hi partici­
pen” (Uifand, INAF, AREB).
Van afegir també que “és només
la deficient i opaca actuació de
l’administració la generadora de
la incertesa que eventualment
està posant en risc el conjunt
del sistema financer andorrà”.
Per tot plegat, els germans Cier­
co van deixar clar que “la propi­
etat de BPA en cap cas va contra
Andorra. Si escau, el que legí­
timament es qüestiona són les
decisions dels seus governants”.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
El cap de Govern, Antoni Martí, i els ministres Jordi Cinca i Gilbert Saboya, ahir.
// J. G.
El cap de Govern, Antoni Martí,
va defensar ahir la negociació de
l’acord d’associació amb la Unió
Europea assegurant que “o mi­
rem d’assolir l’acord o trigarem
molts anys a tornar a tenir un
nou mandat de la UE”.
En aquest sentit, Martí con­
sidera molt important arribar a
un pacte d’Estat entre totes les
forces polítiques, i per aquest
motiu va agrair la predisposició
del PS i d’SDP. Pel que fa a Li­
berals d’Andorra, considera que
és molt important que s’adhe­
reixin al pacte i va fixar la segona
quinzena de gener com a data ra­
onable per tenir un “pronuncia­
ment clar” de la formació. “Tots
desitgem que LdA s’hi sumi; ara
bé, el que no podrem fer és espe­
rar indefinidament que s’acabin
pronunciant”, i va afegir que “si
no ho tenim, el que no farem és
negar la possibilitat als altres de
col·laborar”.
Pel que fa a les negociacions,
el ministre d’Afers Exteriors, Gil­
bert Saboya, va explicar que en
aquests moments estan a l’espera
d’un segon esborrany de la part
de marc institucional, i que es­
tan acabant la fase d’intercanvis
tècnics pel que fa a la primera lli­
bertat que s’ha abordat, la lliure
circulació de mercaderies.
MARTí I LES fInAnCES LAuREDIAnES
D’altra banda, després de conèi­
xer­se les dificultats de tresoreria
de Naturlàndia que han requerit
un crèdit extraordinari per fer
front als compromisos urgents,
Mart va assegurar que abans de
valorar la qüestió “s’ha de saber
què està passant i quina és la si­
tuació financera”. Per aquest mo­
tiu, es va mostrar convençut que
la cònsol sortint, Montserrat Gil,
donarà tots els detalls dels núme­
ros al cònsol electe, Josep Vila.
El cap de Govern va indicar, pre­
guntat sobre la possibilitat que el
Govern hagi d’ajudar el Comú de
Sant Julià, que “el Govern tindrà
amb Sant Julià de Lòria el mateix
comportament que amb les altres
sis parròquies”, i va recordar que
sempre hi ha hagut la predisposi­
ció a ajudar les parròquies, com
va ser el cas de la Massana, “tot i
que abans cal dir amb tota clare­
dat quina és la situació financera”.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
Martí avisa LdA que l’espera
pel pacte sobre la UE té un límit
Un moment de l’esmorzar del Govern amb els periodistes.
// J. G.
En qüestió de poc més de 24 hores, més de
500 persones han formalitzat la signatura
per demanar la llibertat immediata per a
l’únic detingut per l’afer BPA, Joan Pau Mi-
quel. Els impulsors de la demanda creuen
queésinjustificablequel’exdirectorgeneral
del banc segueixi en presó preventiva més
de nou mesos després de ser detingut. La
recollida de signatures per sol·licitar la
posada en llibertat de Miquel s’està fent a
través de la coneguda plataforma digital
Change.org.AniràadreçadaalaBatlliai,en
concret, a la batlle Canòlich Mingorance, a
bandadelConsellSuperiordelaJustícia.
Més de 500 signatures per la llibertat de Joan Pau Miquel
7Dimecres, 23 de desembre del 2015
N
TRIBUNALS
El Superior desestima apujar
les penes pel‘cas Dalton’
Últim capítol judicial sobre el
cas Dalton. El Tribunal Superior
va desestimar ahir el recurs de la
fiscalia en el qual demanava que
s’augmentessin en dos anys les
penes als principals processats
per l’operació antidroga anome-
nada Dalton. Els magistrats de
segona instància consideren que
els penats no constituïen associ-
ació il·lícita i manté les condem-
nes d’entre set i cinc anys per als
nou responsables principals de
les tres xarxes desarticulades, se-
gons va informar RTVA.
D’aquesta manera, el Tribu-
nal Superior considera que els
principals processats i condem-
nats per l’operació Dalton no
constituïen associació il·lícita i
desestima la demanda de la fis-
calia d’incrementar en dos anys
les penes de presó imposades en
primera instància. Aquest va ser
l’argument principal que el fiscal
va defensar en el recurs presen-
tat davant el Tribunal Superior.
Els magistrats, que també van
desestimar les qüestions prèvies
presentades pels advocats de les
defenses per incidències sobre
els drets fonamentals dels pro-
cessats, mantenen la majoria de
les penes dictades pel Tribunal
de Corts. Les més importants
oscil·laven entre els cinc i els
set anys de presó ferma i corres-
ponen als responsables de tres
xarxes de distribució de coca-
ïna que operaven a Encamp, a
Andorra la Vella i Escaldes-En-
gordany i a Sant Julià de Lòria
i la Massana, aquesta última a
càrrec d’un clan familiar capita-
nejat per la mare i que implicava
tres fills i la jove. Es tanca així
la via judicial per a una de les
principals operacions antidroga
desenvolupades els darrers anys.
Amb motiu de les dimensions
de la causa, el primer judici es
va haver de celebrar al Centre de
Congressos d’Andorra la Vella.
El sumari ocupava 15.000 folis.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
El judici del ‘cas Dalton’ que es va celebrar al Centre de Congressos.
// ARXIU PAS DE LA CASA
Nou telecabina
a Grandvalira
Grandvalira va posar en mar-
xa ahir el nou telecabina del
Pas de la Casa, que porta
per nom Els Pioners. El giny
uneix el poble del Pas de la
Casa amb la zona de debu-
tants de les Abelletes-Isards.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
AMBAIXADA ESPANYOLA
Condecoració
a Mingorance
L’ambaixada espanyola ha im-
posat l’Orde del Mèrit Civil a
Joan Mingorance per la seva
fenia com a director de l’Ins-
titut Espanyol i per la tasca de
director del Centre Associat
de la UNED a la Seu.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
SORTEJOS TRADICIONALS
Andorra ven un 5è premi
de la Loteria de Nadal
L’establiment de loteria Cal
Tavi d’Escaldes-Engordany va
vendre un cinquè premi de la
Loteria de Nadal. Es tracta del
número 00943, i es va vendre
mitjançant el sistema de ter-
minal electrònic. És la primera
vegada que aquest negoci re-
parteix un número premiat de
la rifa nadalenca espanyola. El
guanyador s’enduu 6.000 euros
per dècim. El número 00943 es
va vendre també a més d’una
cinquantena d’establiments
a Espanya, entre els quals de
Barcelona i Badalona.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
L’administració Cal Tavi, ahir.
// J. G.
8 Dimecres, 23 de desembre del 2015
N
INTERCONNEXIÓ HISTÒRICA
FEDA posa en funcionament la
nova línia de 225 kV de França
//La infraestructura permetrà duplicar la capacitat d’importació energètica
Després de quinze anys treba-
llant, FEDA va posar en funci-
onament ahir la nova línia de
225 kV de connexió amb França
que uneix l’Ospitalet i l’estació
transformadora i repartidora
(ETR) de Grau Roig. Aquest nou
servei permet duplicar la capaci-
tat d’importació energètica des
de França i suposa un increment
de la qualitat i la seguretat del
subministrament.
La línia aèria presenta una
longitud de 5.500 metres i està
formada per 23 pilones d’alça-
des variables situades en territori
andorrà i en posicions determi-
nades per minimitzar el risc de
caiguda d’esllavissades i allaus. El
director general de FEDA, Albert
Moles, va explicar que es tracta
d’un projecte molt important per
a la parapública i per al país, ja
que només pot repercutir en “po-
sitiu” tenint en compte que An-
dorra importa de França i Espa-
nya més del 80% de l’electricitat
que consumeix. Els professionals
calculen que aquesta connexió
permetrà garantir el subministra-
ment a Andorra pels pròxims 30
anys. El director d’Operacions,
Vicenç Jorge, va destacar que
aquest projecte s’ha fet tenint en
compte la integració paisatgística
i va afegir que una de les grans fi-
tes era aconseguir que tant el ma-
terial com la maquinària fossin
helitransportats, per evitar que
s’hagués de construir una pista,
ja que això hauria comportat un
impacte ambiental més gran.
Transcendència hisTòrica
Aquesta ampliació era necessà-
ria, ja que la línia amb França
de 110 kV estava al seu límit de
capacitat i calia substituir l’antiga
per una de nova amb més potèn-
cia. L’obra, “de gran envergadura
i de transcendència històrica”, ha
suposat un total de quinze anys
d’espera. Moles va indicar que
els primers cinc anys es van cen-
trar en les negociacions, els altres
cinc es van dedicar a tramitar els
permisos i els cinc darrers a exe-
cutar les obres.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
El director general de FEDA, Albert Moles, i el director d’operacions, Vicenç Jorge, ahir.
// J. G.
9Dimecres, 23 de desembre del 2015
10 Dimecres, 23 de desembre del 2015
Esports
bàsquet
Lliçó de maduresa i equilibri
//el Morabanc, senseVíctor sada, suma el sisè triomf del curs en vèncer a badalona
Maduresa total, i més quan
l’equip venia de fer un tercer
quart fatídic contra el potent
Reial Madrid. Dos dies després
de la desfeta contra el campió
de l’ACB i l’Eurolliga, el Mora-
Banc Andorra va donar un cop
de taula en una pista ben difícil
contra un equip, el Fiatc Joven-
tut Badalona, que si entra en rat-
xa és tremendament perillós. El
joc coral dels andorrans i també
ple de maduresa va portar la si-
sena victòria de la temporada en
guanyar per 79 a 90 els badalo-
nins, que ja sumen sis derrotes
consecutives.
Abans de començar el partit
entre el Fiatc Joventut Bada-
lona i el MoraBanc Andorra,
pèssimes notícies per a Joan
Peñarroya per la baixa del base
Víctor Sada. No hi ha una plan-
tilla llarga per fer gaires invents.
Tornada a la titularitat del direc-
tor d’orquestra austríac Thomas
Schreiner i, novament, opció
per al multiusos David Navar-
ro per tornar a jugar d’1. A més
a més, alternativa per a David
Jofresa. El fill del mític Rafa Jo-
fresa, que té la samarreta del nú-
mero 5 penjada a l’Olímpic de
Badalona, s’estrenava a la Lliga
ACB en el club on va créixer. La
posició de base és important en
qualsevol equip i una baixa pot
fer trontollar el joc i els siste-
mes. Contra el Fiatc Joventut, el
MoraBanc tenia clar que havia
de frenar les bones ratxes bada-
lonines. Aquest joc esbojarrat
que planteja Salva Maldonado.
Va ser un primer quart d’inter-
canvi de cops. Primer, un parcial
de la Penya de 7 a 3 respost amb
un 2 a 9 i set punts consecutius
de Luka Bogdanovic. El serbi
tornava a reconciliar-se amb
l’encert. El màxim perill dels de
Maldonado era clar: els triples.
En van anotar tres en els primers
10 minuts i el MoraBanc va fer
un tres de tres amb dos de Be-
tinho –el càstig de Joan Peñar-
roya en l’últim partit va tenir
resposta de l’ala de Cap Verd–.
Finalment, màxima igualtat al
primer acte amb un 23 a 22.
En els 10 minuts següents,
protagonisme especial per a Gi-
orgi Shermadini. La Penya no té
pivots tan físics i tècnics com el
georgià i Shermadini va marcar
diferències fins a patir la seva se-
gona falta personal. Va anotar 9
punts seguits i va ser el gran cul-
pable del parcial de 2 a 10 per
situar el 29 a 35. La segona falta
personal va enviar el georgià a la
banqueta i a partir de llavors els
badalonins van clavar un parcial
de 10 a 0 amb un Brandon Paul
en estat de gràcia (39 a 35). Els
de Joan Peñarroya, que tenen
la capacitat de patir gravada en
sang, van tancar el segon quart
i van marxar al descans amb
taules, 39 a 39, i amb 12 punts
i 5 rebots de Shermadini, i van
aconseguir aturar la millor arma
badalonina: 4 de 17 en triples
amb un 23%. Mentrestant, a la
graderia seguia el partit l’excapi-
tà del MoraBanc Andorra Marc
Blanch, actualment al Palència.
Com a bon badaloní va aprofitar
que estava de vacances per salu-
dar els seus excompanys.
A la represa va arribar el
break andorrà. Si contra el Reial
Madrid el tercer quart va ser fa-
tídic, contra el Fiatc Joventut de
Badalona va ser clau. Un parcial
de 8 a 20 per situar un 47 a 59 i
molt d’encert des de la línia de
6,75, en especial Betinho, amb
un 4 de 7 en triples i 14 punts.
La màxima diferència va ser de
18 punts i la Penya no va trobar
en cap moment la tecla. Els de
Peñarroya van destrossar els ba-
dalonins, que anaven directes a
sumar la sisena derrota conse-
cutiva. Una cistella de David
Navarro sobre la botzina del
final del tercer quart va deixar
un 55 a 70. No era un avantat-
ge definitiu, i menys contra un
equip que mai es rendeix du-
rant els partits, i menys sabent
que són grans especialistes des
de la línia de 6,75.
Els van entrar, però el Mora-
Banc no estava per regalar res
i la solidesa, l’equilibri i la ma-
duresa van donar el triomf als
de Peñarroya, que van comptar
amb un espectacular Betinho,
amb 18 punts i 24 de valoració,
i també Giorgi Shermadini, que
aporta aquest equilibri entre el
bon joc exterior i l’interior, amb
19 punts, 9 rebots i 23 de valo-
ració. I també destacar la recu-
peració de Luka Bogdanovic,
després de dos partits dolents,
i l’omnipresència de David Na-
varro. Diumenge, nou partit,
contra Herbalife Gran Canària
al poliesportiu.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
El base Thomas Schreiner defensat ahir pel veterà Demond Mallet.
// acb photo / d. grau
Peñarroya:“Esticcontentperlarespostadelsjugadorsdesprés
de48horesd’haverjugatunpartitdurcontraelMadrid”
Satisfet, i molt. El tècnic del Bàsquet
Club MoraBanc, Joan Peñarroya, va
destacar la resposta de l’equip després
de 48 hores d’haver patit una derrota
lògica contra el Reial Madrid. “Estem
contents per haver guanyat en una
pista difícil com és la de Badalona i jo
també estic content per la resposta
dels jugadors, que en 48 hores i des-
prés d’un partit contra el Reial Madrid
han fet un pas endavant. I més sabent
que des de dilluns no podríem comptar
amb Víctor Sada”, va indicar el tècnic
egarenc, que va lloar el matx de tots els
seus jugadors. “Hem fet el partit que
volíem. Els petits detalls han fet que el
ritme del partit no fos del tot nostre a
l’inici i ha estat una primera part igua-
lada. L’equip sabia que si tenia la capa-
citat d’aguantar les ratxes del Joventut
ho tindria bé. A més en el tercer quart
hem augmentat el nivell defensiu, i ha
estat clau.”, va sentenciar el tècnic del
MoraBanc Andorra.
Jacob Pullen, un base
que agrada
Reforçar la posició de base. El Mo-
raBanc podria ocupar la fitxa que té
lliure amb un director d’orquestra i
a la llista, segons ha pogut saber el
BonDia, es troba el base de Maywood
(Illinois) i internacional per Geòrgia
per passaport Jacob Pullen. L’ex-FC
Barcelona, de 26 anys, milita al Ce-
devita de Zagreb que està classificat
per disputar el top 16 de l’Eurolli-
ga. Pullen, que té ganes de tornar
a l’ACB, ha fet una mitjana de 14,4
punts i 3,5 assistències a l’Eurolliga
amb el Cedevita.
Jacob Pullen, al Cedevita.
Parcials: 23-22, 39-39; 55-70 i 79-90.
Àrbitres: Vicente Bultó, Fernando Calatrava i Rafael
Serrano.
Eliminats: No n’hi va haver.
Mallet 2
SergiVidal 9
Alberto Abalde 11
Goran Suton 4
Drame 3
Albert Miralles 11
Nacho Llovet 5
Albert Sàbat 9
Brandon Paul 16
Albert Ventura 9
Nogués 0
Schreiner 5
David Navarro 15
Betinho 18
L. Bogdanovic 14
Shermadini 19
V. Stojanovski 13
Shawn Jones 6
Daniel Clark 0
David Jofresa 0
Sergi Pino 0
Pavelló Olimpic de Badalona: 3.837 espectadors
Fiatc Joventut bc Morabanc
79 90
11Dimecres, 23 de desembre del 2015
E
CHAMPIONS
FOR UNICEF
DIMARTS 29 DE DESEMBRE
A LES 20H30, POLIESPORTIU
D’ANDORRA
PARTIT BENÈFIC DE BÀSQUET AMB TOT
L’ESPORT ANDORRÀ
A LES 19H PARTIT ‘VINTAGE’ AMB
PERSONALITATS DE LA SOCIETAT CIVIL.
Entrades a la venda al web www.Morabanc.ad/entrades
També en taquilla el mateix dia 29.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
anuncio_bondia_255x167_uni.pdf 1 15/12/15 14:26
esquí de muntanya
Nous aires i fites altes per a
la federació de muntanyisme
No es queden amb els braços ple-
gats.Nohopretenen.LaFederació
Andorrana de Muntanyisme, amb
el suport del Govern i MoraBanc,
dóna un cop sobre la taula i vol
despertar l’esquí de muntanya al
país.UnnoufullderutaambMarc
Pimienta com a nou seleccionador
i amb Ferran Vila com a respon-
sable dels sèniors i Xavier Comas
dels júniors. L’objectiu és clar: la
CopadelMón,ielsdeuresafersón
ambiciosos: top 30 en la categoria
masculina, top 10 en la femenina i
podis en espoir. No es renuncia a
res. L’estrena serà el 16 i 17 de ge-
nerambladisputadelaFontBlan-
ca. Tots els que conformen l’equip
nacional tenen la porta oberta per
competir. “Volem acostar-nos a
l’elit mundial. Som conscients que
encara som lluny d’aquesta opció,
però per això mateix hem establert
uns criteris per a cada esportista.
Cap dels que conformen l’equip
té assegurada la participació en la
Copa del Món a partir de la Font
Blanca”, va assegurar el nou selec-
cionador, Marc Pimienta.
L’equip masculí sènior estarà
format pel retorn de Joan Albós i
també per Jordi Solé, David Albós,
Xavi Areny i, en categoria espoir,
Jaume Planella. “Acabar dins dels
20 o 25 primers seria tot un èxit”,
va indicar Pimienta. L’equip feme-
ní estarà format per Maria Fargues
i per Inka Bellés en espoir. “Espero
quelaMariafaciuntop10cadacop
quecompeteixiiamblaInkaambi-
cionem el podi.” Per la seva banda,
l’equip júnior masculí el formaran
Ewan Prieto, Marc Font, David Pé-
reziSergiCasabella.“Hemdetenir
paciènciaperquècreixin.”
El president de la FAM, Jau-
me Esteve, va explicar el perquè
d’aquestagranambicióicanviradi-
cal.“Peralpaísl’esquídemuntanya
ens representa moltíssim. Ara és el
moment d’apostar fort per aquest
esport. Un projecte raonable, però
ambiciós al mateix temps”, va sen-
tenciarJaumeEsteve.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
L’equip nacional d’esquí de muntanya es va presentar ahir.
// J. G.
raids
Els cinc pilots andorrans
preveuen un Dakar dur
El Dakar 2016 comença el pro-
per 3 de gener a Buenos Aires.
Durant dues setmanes la mira-
da dels amants del motor estarà
posada en territori bolivià i ar-
gentí. Cinc pilots representaran
el Principat: Jordi Ginesta i Al-
bert Llovera en camions, Cris-
tian España en motos i Cyril
Despres i David Castera en
cotxes. “L’equip nacional més
fort”, va bromejar el pilot Albert
Llovera, que pilotarà per pri-
mera vegada un Tatra de Bon-
ver Dakar Project. “Hi vaig de
passerell total, però estic molt
content. Això sí, no hi volia tor-
nar perquè quan arribo al bivac
ho passo pitjor que durant una
etapa, que ja és dir. No sé on fer
de ventre, no sé on dutxar-me, i
tornaré a tenir llagues a les nat-
ges. Vaig dir que no hi tornaria
i hi he tornat a caure, i a més
portant un monstre com porta
en Jordi Ginesta.” Un Tatra de
900 cavalls i 9.000 quilos. “El
problema és que em vaig quei-
xar de la duresa dels frens”, va
assegurar Llovera.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
Els cinc pilots andorrans que representaran el país en el Dakar.
// J. G.
12 Dimecres, 23 de desembre del 2015
ClassifiCats
FEINA
Consulta de
TAROT
tel.: 334 255
ImmoblEs
EMPRESA DEL SECTOR UBICADA AL PRINCIPAT
D’ANDORRA NECESSITA:
TÈCNIC SUPERIOR O GRAU MITJÀ EN PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS, AMB TITULACIÓ EN
ENGINYERIA INDUSTRIAL O SIMILAR, TÈCNICA O
SUPERIOR, amb experiència en servei de prevenció
de riscos laborals en empreses del sector. Es valorarà
coneixements d’implantació i gestió d’OHSAS 18001
i d’altres sistemes de qualitat.
IMPRESCINDIBLE CATALÀ ESCRIT I PARLAT
CORRECTAMENT, es valoraran altres idiomes.
Interessats, envieu currículum vitae a l’adreça
de correu electrònic vipsa@vipsa.ad Busquem xalets en
venda i/o lloguer a
totes les parròquies
Tenim clients esperant la
vostra propietat!
TEL.: 32 12 48
ESCALDES PIS D’1 HABITACIÓ,
SENSE MOBLES, AMB BALCÓ, ZONA
PISCINES MONTANYA. PREU: 375 €
ORDINO PIS D’1 HABITACIÓ,
MOBLAT, MOLT SOLEJAT, SITUAT
A PROP DEL CAMP DE FUTBOL
D’ORDINO. PREU: 375 €
ENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ AL
MIRADOR D’ENCAMP, CUINA
SEPARADA AMB BALCONS.
PREU: 300 €
ImmoblEs
Classificats,
breus per
paraules
A partir de
4 €/dia
Màxim 25
paraules
Publicació
mínima d’una
setmana
Publica el teu anunci
en aquest esPai
Informa-te’n al telèfon:
809 810
VENDA
LLOGUER
www.cisa.ad tel. 73 73 73
Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · comercial@cisa.ad
/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444
Ref. 1765 AndoRRA lA VellA
Àtic de luxe de 251 m2
. A la primera
planta té una àmplia cuina, bugaderia, un
petit bany, una terrassa exterior gran i
un despatx.A la zona de nit, trobem dos
dormitoris dobles amb armaris encastats
i parquet. Disposa de bany complet i
una habitació doble amb bany integrat.
A la segona planta trobem una habitació
o sala polivalent de jocs amb dormitori.
Disposa d’una suite amb bany. En aquesta
planta trobem una sauna. El menjador,
les habitacions i les sales tenen terres de
parquet.Té 3 places d'aparcament. Àtic
amb vistes a les muntanyes i sol tot el dia.
Sens dubte, una bona oportunitat.
Preu: 1.267.000 €
REF.1687 LA MASSAnA.Pis modern a la Massana.
Disposa de 2 dormitoris amplis amb armaris
encastats,1 bany complet i un saló menjador ampli,
que juntament amb la cuina integrada fa la sensació
d’amplitud.Té una plaça d’aparcament i un traster.
Pis en un estat excel·lent.Idoni per a un lloguer
permanent.Preu:600 €
REF. 1755. ELTARTER. Modern pis completament
moblat i equipat davant de les pistes delTarter.
Dues habitacions dobles amb armaris de paret. Un
bany complet. Cuina oberta i totalment equipada.
Assolellat saló menjador amb terrassa. Una plaça
de pàrquing i traster. Es pot llogar per tot l’any
o per la temporada d’hivern. Preu: 650 €
TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS!
LL0291. LA MASSAnA. Pis assolellat i reformat
situat a dos minuts del centre de la Massana.Tres
habitacions dobles exteriors amb armaris de paret.
Una suite. Saló menjador amb una terrassa i una
xemeneia.Vistes impressionants. Cuina tancada
equipada amb nevera, vitro i forn.Tres terrasses.
PQ i traster. Preu: 650 €, despeses a part
REF. 1763. LA MASSAnA. Àtic
dúplex reformat en perfecte estat al
centre de la Massana. La planta baixa
consta de tres dormitoris. Dormitori
principal amb bany privat, equipat
amb jacuzzi i cabina de dutxa.Té una
biblioteca que pot convertir-se en
habitació amb bany. Cuina amb sor-
tida a la terrassa. Gran terrassa de
75 m2
. Pis recentment remodelat i
amb jardí de 20 m2
. Garatge per a
2 cotxes tipus box. Preu: 650.000 €
OPORTUnITAT 1758. ERTS
Apartament molt assolellat amb
terrassa i vistes a la parròquia de la
Massana.Acollidor menjador amb llar
de foc i sortida a la terrassa. Cuina
oberta totalment equipada. Una ha-
bitació doble amb armaris encastats.
Bany amb banyera. Golfes amb accés
a la part superior amb dos llits indivi-
duals. L’apartament es ven moblat.
El preu inclou un traster en garatge.
Preu: 65.000 €
REF. R1117.ARInSAL
Acollidor apartament en edifici
modern a prop d’Arinsal. L’apar-
tament té dues habitacions dobles
i un bany. Cuina independent
totalment equipada. Sala d’estar i
habitacions amb parquet i armaris
encastats a les habitacions. Bany
amb banyera.Terrassa assolellada i
vistes excel·lents.Aparcament gran,
traster inclòs.
Preu: 150.000 €
OPORTUnITAT. REF. 1762 ERTS. Pis
de 51 m2
molt assolellat i acollidor a
la parròquia de la Massana. Disposa
d’un dormitori doble amb armaris
encastats.Té un saló menjador amb
llar de foc i sortida a una amplia
terrassa exterior. Cuina àmplia i
totalment equipada, així com un bany
amb banyera. Perfecte per a esquí de
vacances o inversió. Disposa d’una
plaça de pàrquing un ampli traster.
Una oportunitat molt bona.
Preu: 70.000 €
REF.1759.ORDInO.Magnífic dúplex de
128 m2
a Ordino.Té 3 dormitoris dobles
totalment exteriors i armaris encastats.
Una de les habitacions és una suite amb
banyera d’hidromassatge.Totes les habi-
tacions són exteriors.Un bany complet a
l’última planta.A la planta baixa hi trobem
un bany,un ampli saló menjador amb accés
a un jardí de 100 m2
.Menjador amb llar de
foc i sostres amb bigues de fusta.La cuina
és molt còmoda i espaiosa.Té un sistema
d’aspiració centralitzada.Té dues places
d’aparcament i dos trasters.
Preu:443.155 €
REF. 1761. LA MASSAnA. Aparta-
ment excel·lent al centre de la Mas-
sana, molt a prop de tots els serveis.
El pis té 4 habitacions espaioses,
una sala d’estar, cuina independent.
Dormitoris i sala d’estar amb terra
de parquet.Armaris encastats a totes
les habitacions. L’apartament també
té una altra gran sala amb cuina
completa i un pati tancat. Calefacció
central de gasoil. Disposa de pàrquing
i traster. Preu: 230.000 €
REF. 1751. ESCALDES-EnGORDAny
Apartament de 110 m2
al centre
d’Escaldes-Engordany. Molt a prop
dels centres. 3 dormitoris dobles
amb armaris encastats. Dos banys
totalment equipats, un amb banyera
i l’altre amb dutxa. El menjador
és gran, té una bonica llar de foc i
dóna accés a una terrassa.Acabats
de luxe. La cuina és gran.Té un
garatge. Gran oportunitat!
Preu: 350.000 €
REF. 1766. ELTARTER. Bonic apar-
tament de 62 m2
davant les pistes
d’esquí de Grandvalira. L’apartament
disposa de dos amplis dormitoris
dobles amb armaris encastats.Té un
menjador confortable amb una cuina
integrada totalment equipada. El saló
ofereix unes vistes espectaculars
a les pistes d’esquí de Grandvalira.
Bany completament equipat. Es ven
tot moblat. Ideal per a segona resi-
dència. Inclou una plaça d'aparcament
i un traster. Preu: 149.000 €
Selecciona home/dona:
PERSONAL DE VIGILÀNCIA
Requisits:
- Permís de treball o nacionalitat andorrana
- Permís de conduir
- Català i castellà
- Bona presència
Oferim incorporació immediata
Interessats/ades, envieu CV
a vipsa@vipsa.ad
13Dimecres, 23 de desembre del 2015
EntrEtEnimEnt
Troba les diferències
Troba les 7 diferències que hi ha
entre les fotos. La foto original
és la de l’esquerra.
Solució del joc anterior
sudoku
7
Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer
mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.
VENDA i
LLOGUER
d’apartaments,
xalets, estudis,
edificis...
www.cisa.ad
73 73 73
Troba la paraula amagada
El concepte de bellesa
més selecte a Andorra CaritaAndorra
Tel: +376 73 76 73
Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana
la paraula amagada anterior és: bogErIa
Q _ _ _ _ _ _
7 8 3 4 9 2 5
6 1 2
9 5
9 7 1
9 2
5 7 3
4 8 6
2 3 8
6 4 5
7 5
8 4 7
9 2 4
5 8 2
6 3
6 9
4 7 5
5 3 8
2 1 3
1 7645173829
971862345
382594671
739451268
256789134
418326957
524938716
193647582
867215493
812634579
397152648
465897312
578461293
639725184
241389765
753946821
986213457
124578936
14 Dimecres, 23 de desembre del 2015
O
Oci
El vídEo amagat
Per descobrir el vídeo amagat només
has de tenir instal·lada una aplicació
de lectura de codi QR al teu smartpho-
ne. Utilitza-la per poder visualitzar així
un vídeo diferent cada dia.
Llegint codi QR...
Lector codi QR
cartellera
Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc
TECNOLOGIA PER A GAUDIR
PROGRAMA
SEAT IBIZA
-2000 €
Marta Pons
Especialista en dietètica
Centre d'Assessorament Dietètic
+376 737 173
i nutrició
Supervisa i equilibra
tots els menús d’Anyós Park!
Qui ha dit que el cinema
és una cosa de tardes?
Sessions per a nens i adults a partir de les 11:30 h.
Més informació: www.cinemesilla.com
MATINALSALS
CINEMESILLA
CARLEMANY!
Segueix-nos:
El PUENtE dE loS ESPíaS
Un advocat de Brooklyn es veu sobta-
dament immers en les entranyes de la
guerra freda quan la CIA l’hi envia amb
l’encàrrec de negociar l’alliberament
d’un pilot.
19.30, 22.15
SINSaJo (PaRtE 2)
En aquest últim desafiament, Katniss
s’enfronta al president Snow. Arriscarà
la vida per sortir del Districte 13 i elimi-
nar-lo.
16.30
StaR WaRS - El dESPERtaR dE la FUERZa
Setena entrega de la saga de La guerra
de les galàxies. Trenta anys després de la
tornada del Jedi, la galàxia encara està en
guerra.
16.00, 17.30, 19.00, 22.00, 22.45
3D: 20.30. VOSe: 18.15, 21.15
EN El CoRaZÓN dEl maR
El 1820 l’Essex va ser agredit per una
balena de mida i voluntat descomunals,
amb un sentit de la venjança gairebé
humà. Aquest fet va ser la inspiració per
a Moby Dick.
15.45
El vIaJE dE aRlo
¿Què hauria passat si l’asteroide que va
canviar per sempre la vida a la Terra no
hagués impactat al planeta?
15.30
oCHo aPEllIdoS CatalaNES
Koldo posa rumb a Sevilla per convèn-
cer Rafa que han de viatjar a Catalunya
per rescatar Amaia, que s’ha enamorat
d’un català.
16.00, 18.15, 20.30
15Dimecres, 23 de desembre del 2015
O
horÒscop
MESTRE TOUREMA
Soluciona tots els teus
problemes
Resultats en 2 dies
Tel. 0034 610 324 179
la recepta
embolcall de pinya amb granissat de litxis i sopa de poma
ingredients (4 pers.)
per als embolcalls de pinya
· 250 g d’aigua
· 75 g de sucre
· 1/2 pinya
per al granissat de litxis
· 250 g de litxis pelats de llauna o
frescos
· 2 ml de xerès sec o dolç
per a la sopa de poma verda
· 250 g de poma verda Granny Smith
· 15 g de sucre blanc, 10 ml de
vinagre blanc tipus chardonnay
· fulles de julivert
centre d’assessorament dietètic marta pons Jansana
C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad
preparació:
Per als embolcalls de pinya: bulliu l’aigua i el sucre 30 segons, i deixeu-ho refredar. Peleu la pinya i traieu-li el cor.
Talleu bastons de 6 cm de llarg i 0,5 de gruix. Per un altre costat, talleu les làmines fines i deixeu-ho macerar tot dins
l’almívar com a mínim 2 hores. Poseu una làmina plana i a sobre 4 bastonets, i tanqueu la làmina perquè quedi un
embolcall. Per al granissat de litxis: tritureu els litxis pelats i nets, passeu-los per un colador fi i afegiu-hi el xerès.
Guardeu-ho al congelador. Per a la sopa de poma verda: talleu les pomes verdes, traieu-ne el cor i submergiu-les en
aigua i unes fulles de julivert. Passeu-ho per la liquadora, traieu-ne l’escuma, coleu-ho i afegiu-hi el vinagre i el sucre.
Reserveu-ho a la nevera. Col·loqueu els litxis tallats i la pinya com a base del plat, disposeu el granissat a sobre de la
pinya (el granissat l’heu de fer raspant amb una forquilla la base congelada) i acabeu-ho amb la sopa de poma verda.
El litxi és una excel·lent font de sucre, proteïnes, fibra, vitamines B1, B2 i C, calci, potassi, fòsfor i magnesi, i constitueix
un aliment ideal per als nens en període de creixement i per a persones grans que pateixen descalcificació.
tv
avui us recomanem...
22.30 Gran cinema: Noche en el museo
A un novell vigilant nocturn de seguretat del Museu
d’Història Natural de Nova York li co-
mencen a passar coses extraordinàries.
22.30 Cine: Enredados
Flynn Rider, el més buscat —i encantador—
bandit del regne, s’amaga en una misteriosa
torre i allà es troba amb Rapunzel.
22.30 Cine: Sabotage
Un equip d’elit de la DEA aprofita una ope-
raciócontrauncàrtelperapoderar-sed’un
botí de diversos milions de dòlars.
22.15 En la tuya o en la mía
Bertín i Fabiola s’entrevisten l’un a
l’altre per conèixer millor com han
viscut alguns dels episodis més destacats.
20.55 Frank Sinatra
Arxius, històries i vídeos inèdits.
Documental que barreja la música amb grans mo-
ments de Sinatra, sense amagar el seu costat fosc.
13.55 Film: Princesse malgré elle
La vida d’una tímida adolescent es
capgira quan esbrina que és l’hereva
del tron del diminut principat europeu de Genovia.
22.40 Cine: Los mercenarios 2
L’equip es torna a reunir quan el senyor
Church els encarrega un treball aparent-
ment senzill i molt lucratiu.
22.00 Gran Hermano 16: Gran Final
L’audiència decidirà amb els seus vots
qui ha d’abandonar la casa i qui gua-
nyarà el maletí.
20.55 39e Festival international du Cirque
de Monte-Carlo
A Mònaco el 2015 és l’any de Rússia i el fes-
tival de circ és una de les manifestacions.
àries
21març - 20abril
taure
21abril - 21maig
bessons
22maig - 21juny
cranc
22juny - 23juliol
lleó
24juliol - 23agost
verge
24agost - 23setembre
balança
24setembre - 23 octubre
escorpí
24octubre - 22novembre
sagitari
23novembre - 21desembre
capricorn
22desembre - 20 gener
aquari
21gener - 19febrer
peixos
20febrer - 20març
No descuidis res ara.
Fes servir el sentit comú i fes
cada cosa al seu temps.
A la feina tot sembla
anar millor i, malgrat alguns con-
tratemps, les coses s’estabilitzen.
Una bona etapa per als
desocupats. Hi haurà novetats
pel que fa a entrevistes de feina.
La teva economia pren
un rumb ferm perquè estiguis
tranquil: desenvolupa camins.
És possible que siguis
promocionat o que t’ofereixin un
negoci. Rebràs diners.
El Sol al signe afí Capri-
corn atreu un despertar sostin-
gut cap al progrés.
No hi haurà obstacles
insalvables si hi ha prou amor. Bé
en l’àrea de la feina i els diners.
Frenes l’activitat laboral
sense una raó aparent. Reps aju-
da inesperada per als projectes.
En la teva activitat, evi-
ta involucrar-hi terceres parts;
pots tu sol. Reconeixement.
Vés darrere del que de-
sitges. Comunica’t amb qui té
tantes ganes de saber de tu.
Profit en un joc d’atzar.
Necessites energia per a més
tard per a una gran festa familiar.
Augment de l’agudesa
mental i habilitat per planificar:
suggereixes una innovació.
Josep Delgado
Albert Moles
El Fons de Reserva de Jubilació ha patit
una davallada important durant el ter-
cer trimestre de l’any, passant de 1.088
milions al juny a 1.070 al setembre.
FEDA ha posat en servei la nova línia
de 225 kV de connexió amb França,
que uneix l’Ospitalet i l’estació trans-
formadora i repartidora de Grau Roig.
enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cas
s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon
Baixada del Molí, 5
Andorra la Vella
T. 809 810 | F. 829 810
mes@mes.ad | www.mes.ad
de desembre
del 2015
El diari
s’imprimeix en
paper reciclat
Dimecres
23
¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar
algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla
foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Si
lafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesde
contingutinteriors,etrecompensarem!
ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES
Carretera d’Arinsal · Edifici Amadeus B · Local 3 · AD400 ARINSAL · Reserves : 838 566 / 353 780
CUINA BASCA
MENÚ ESPECIAL
CAP DE SETMANA
amb postres i
beguda inclosos 18 €+IGI
HORARI D’ESTIU
Dijous i divendres des de
les 19 h. Dissabtes i
diumenges de 12 a 16 h i
de 19 a 3 de la matinada.
En festes populars i dies d’activitats
especials estarem oberts (consulteu
horaris).
MENÚ SIDRERIA
MENÚS PER A GRUPS
Gaudeix els caps de setmana amb els
nostres plats d’“alubias” de Tolosa
BARRA DE TAPES, RACIONS,
ENTREPANS
‘CHULETONES’ I PEIX A LA BRASA
TERRASSA
//J. G.
fotoreporter@mes.ad
Cap mena de respecte per les places de minusvàlids.
el fotoreporter
331957
Cambio ruedas con llanta medida
175/65/13 .de contacto muy buen es-
tado
324500
CANVIO REGALO 3 TELEVISORS DE
TUBO AMB BON ESTAT I 4 SOFAS
337993
CANVIO Taula d cuina amb un calaix,
molt antiga, d’antiquari
337993
CANVIO bolso de Bimba&Lola d color
negre. Molt actual.
325601
Canvi Joguines x nen-nena: peluchos
interactius, vaixells playmobil, puzzles
657811
Canvio mercedes 300Td 4X4 ,automa-
tic revisat ,impecable.
339767
Canvio Iphone 4 ,8Gb
649071
BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini
etc... Es igual l’estat en que estigui.
343198
‘canvio’ PIS A ORGANYA 3 dormitoris,2
banys,asolellat,ascensor i parquing.
386927
CANVIO: coche saab93 2.2 gasoil per
coche4x4
386927
CANVIO: moto kawasaki 125 de marc-
has itv e revisions eb dia e dos cascos
331431
Busco moto 125cc...almenys que
aguanti uns 8mesos...
327291
Canvio plaça de parquing Ubn.Camp
de perot, fase 2
604941
Busco yamaha dt 200 para piezas
337993
CANVIO Oportunitat! Bolso motxilla
Louis Vuitton. Nou sense estrenar. Molt
maco
649071
BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini
etc... Es igual l’estat en que estigui.
327291
Canvio plaça de parquing Ubn.Camp
de perot, fase 2
325601
CANVI Dvd samsung color gris x canvi
d menjador
325601
CANVI 5 sessions d’electroestimulacio
a egv x no tenir temps.
351061
BUSCO Yamaha R6 en buen estado.
643775
CANVI Tabla snowboar + fijaciones
marca Burton, 150 cmts.un solo uso
practicamente nueva.
327291
Canvio plaça de parquing Ubn.Camp
de perot, fase 2
331431
Busco moto 125cc...almenys que
aguanti uns 8mesos.
602714
CANVIO BMW 320TD Compact
207.000km Totes les revisions a la BMW
380340
Canvio cadenes de cotxe noves per es-
trenar!!
372543
Canvio 4 rodes de neu mida 195 65 r15
noves practicament
652255
CANVIO: audi a4 2.5 tdi 180cv 4x4
200000km impecable full equip.
329776
Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa
Fe, de carretera amb janta or
322068
CANVIO Porsche cayenne S 340 cv. del
2003. Por algo que me interese
347398
Canvio para piezas moto Honda PC125
gris , y llantas 15 de Ibiza
Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc
TECNOLOGIA PER A GAUDIR
PROGRAMA
SEAT LEON
-3000 €
Av. Del Fener, 15-17
Edifici Picó, 1r C
AD500 Andorra la Vella
Tel.: 827 888
Móbils: 322 553 · 356 320
Fax. 846 888
innova@andorra.ad
AUTO
LLAR
SALUT
VIDA
EXÈQUIES
EMPRESA Bones festes

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(13)

Nota d'actualitat econòmica - febrer 2013Nota d'actualitat econòmica - febrer 2013
Nota d'actualitat econòmica - febrer 2013
Cambra de Comerç de Barcelona426 visualizações
Nota d'actualitat econòmica - novembre 2011Nota d'actualitat econòmica - novembre 2011
Nota d'actualitat econòmica - novembre 2011
Cambra de Comerç de Barcelona191 visualizações
Nota d'actualitat econòmica abril 2013Nota d'actualitat econòmica abril 2013
Nota d'actualitat econòmica abril 2013
Cambra de Comerç de Barcelona352 visualizações
Nota d'actualitat econòmica_abril 2012Nota d'actualitat econòmica_abril 2012
Nota d'actualitat econòmica_abril 2012
Cambra de Comerç de Barcelona238 visualizações
Diari Més 7 de Desembre 2015Diari Més 7 de Desembre 2015
Diari Més 7 de Desembre 2015
diarimes330 visualizações
Diari del 16 de gener de 2014Diari del 16 de gener de 2014
Diari del 16 de gener de 2014
diarimes525 visualizações
Nota d'actualitat econòmica juny 2012Nota d'actualitat econòmica juny 2012
Nota d'actualitat econòmica juny 2012
Cambra de Comerç de Barcelona230 visualizações
Diari Més 4 de Gener 2016Diari Més 4 de Gener 2016
Diari Més 4 de Gener 2016
diarimes417 visualizações
Nota d'Actualitat Econòmica juliol 2011Nota d'Actualitat Econòmica juliol 2011
Nota d'Actualitat Econòmica juliol 2011
Cambra de Comerç de Barcelona180 visualizações
Nota d'actualitat econòmica desembre 2012Nota d'actualitat econòmica desembre 2012
Nota d'actualitat econòmica desembre 2012
Cambra de Comerç de Barcelona248 visualizações
Diari del 17 de setembre de 2013Diari del 17 de setembre de 2013
Diari del 17 de setembre de 2013
diarimes889 visualizações
Be80Be80
Be80
bcneconomia458 visualizações
Nota d'actualitat econòmica febrer 2012Nota d'actualitat econòmica febrer 2012
Nota d'actualitat econòmica febrer 2012
Cambra de Comerç de Barcelona237 visualizações

Similar a Diari del 23 de desembre de 2015

Diari Més 3 de Desembre 2015Diari Més 3 de Desembre 2015
Diari Més 3 de Desembre 2015diarimes
502 visualizações24 slides
Diari Més 5 d'Octubre 2015Diari Més 5 d'Octubre 2015
Diari Més 5 d'Octubre 2015diarimes
509 visualizações16 slides
Diari del 16 de maig de 2014Diari del 16 de maig de 2014
Diari del 16 de maig de 2014diarimes
285 visualizações16 slides
Diari del 13 de juliol de 2015Diari del 13 de juliol de 2015
Diari del 13 de juliol de 2015diarimes
257 visualizações16 slides
Diari del 11 de setembre de 2014Diari del 11 de setembre de 2014
Diari del 11 de setembre de 2014diarimes
372 visualizações16 slides

Similar a Diari del 23 de desembre de 2015(20)

Diari Més 3 de Desembre 2015Diari Més 3 de Desembre 2015
Diari Més 3 de Desembre 2015
diarimes502 visualizações
Diari Més 5 d'Octubre 2015Diari Més 5 d'Octubre 2015
Diari Més 5 d'Octubre 2015
diarimes509 visualizações
Diari del 16 de maig de 2014Diari del 16 de maig de 2014
Diari del 16 de maig de 2014
diarimes285 visualizações
Diari del 13 de juliol de 2015Diari del 13 de juliol de 2015
Diari del 13 de juliol de 2015
diarimes257 visualizações
Diari del 11 de setembre de 2014Diari del 11 de setembre de 2014
Diari del 11 de setembre de 2014
diarimes372 visualizações
Diari del 16 de gener de 2014Diari del 16 de gener de 2014
Diari del 16 de gener de 2014
Virginia Yañez Aldecoa599 visualizações
Diari del 13 de novembre de 2014Diari del 13 de novembre de 2014
Diari del 13 de novembre de 2014
diarimes331 visualizações
Diari del 10 de gener de 2014Diari del 10 de gener de 2014
Diari del 10 de gener de 2014
Virginia Yañez Aldecoa578 visualizações
Diari del 19 de març de 2015Diari del 19 de març de 2015
Diari del 19 de març de 2015
diarimes296 visualizações
Diari Més 29 d'Octubre 2015 Diari Més 29 d'Octubre 2015
Diari Més 29 d'Octubre 2015
diarimes278 visualizações
Diari del 17 d'octubre de 2014Diari del 17 d'octubre de 2014
Diari del 17 d'octubre de 2014
diarimes254 visualizações
Diari Més 18 de Desembre 2015 Diari Més 18 de Desembre 2015
Diari Més 18 de Desembre 2015
diarimes360 visualizações
Diari del 16 d'abril de 2013Diari del 16 d'abril de 2013
Diari del 16 d'abril de 2013
diarimes316 visualizações
Diari del 27 d'agost 2015Diari del 27 d'agost 2015
Diari del 27 d'agost 2015
diarimes477 visualizações
Diari del 10 d'octubre de 2013Diari del 10 d'octubre de 2013
Diari del 10 d'octubre de 2013
diarimes272 visualizações
Diari del 17 d'abril de 2015Diari del 17 d'abril de 2015
Diari del 17 d'abril de 2015
diarimes402 visualizações
Diari del 9 de desembre de 2013Diari del 9 de desembre de 2013
Diari del 9 de desembre de 2013
Virginia Yañez Aldecoa477 visualizações
Afiliació i atur desembre 2015Afiliació i atur desembre 2015
Afiliació i atur desembre 2015
ConselleriaTreballBalears283 visualizações
Pla Financer - Fem Festa MajorPla Financer - Fem Festa Major
Pla Financer - Fem Festa Major
Ivan Carol379 visualizações
Diari del 14 de maig de 2013Diari del 14 de maig de 2013
Diari del 14 de maig de 2013
Virginia Yañez Aldecoa597 visualizações

Mais de diarimes

Més esports 6 de Juny 2016Més esports 6 de Juny 2016
Més esports 6 de Juny 2016diarimes
498 visualizações16 slides
Més esports 30 de Maig 2016Més esports 30 de Maig 2016
Més esports 30 de Maig 2016diarimes
466 visualizações16 slides
Més esports 23 de Maig 2016Més esports 23 de Maig 2016
Més esports 23 de Maig 2016diarimes
429 visualizações16 slides
Més esports 17 de Maig 2016Més esports 17 de Maig 2016
Més esports 17 de Maig 2016diarimes
448 visualizações16 slides
Més esports 9 de Maig 2016Més esports 9 de Maig 2016
Més esports 9 de Maig 2016diarimes
441 visualizações16 slides
Diari més esport 02 de Maig 2016Diari més esport 02 de Maig 2016
Diari més esport 02 de Maig 2016diarimes
557 visualizações16 slides

Mais de diarimes(20)

Més esports 6 de Juny 2016Més esports 6 de Juny 2016
Més esports 6 de Juny 2016
diarimes498 visualizações
Més esports 30 de Maig 2016Més esports 30 de Maig 2016
Més esports 30 de Maig 2016
diarimes466 visualizações
Més esports 23 de Maig 2016Més esports 23 de Maig 2016
Més esports 23 de Maig 2016
diarimes429 visualizações
Més esports 17 de Maig 2016Més esports 17 de Maig 2016
Més esports 17 de Maig 2016
diarimes448 visualizações
Més esports 9 de Maig 2016Més esports 9 de Maig 2016
Més esports 9 de Maig 2016
diarimes441 visualizações
Diari més esport 02 de Maig 2016Diari més esport 02 de Maig 2016
Diari més esport 02 de Maig 2016
diarimes557 visualizações
Diari més esport 25 d'Abril 2016Diari més esport 25 d'Abril 2016
Diari més esport 25 d'Abril 2016
diarimes477 visualizações
Diari més esport 18 d'Abril 2016Diari més esport 18 d'Abril 2016
Diari més esport 18 d'Abril 2016
diarimes457 visualizações
Diari més esport 11 d'Abril 2016Diari més esport 11 d'Abril 2016
Diari més esport 11 d'Abril 2016
diarimes333 visualizações
Més esports 4 d´Abril 2016Més esports 4 d´Abril 2016
Més esports 4 d´Abril 2016
diarimes351 visualizações
Més esports 21 de Març 2016Més esports 21 de Març 2016
Més esports 21 de Març 2016
diarimes636 visualizações
Més esports 15 de Març 2016Més esports 15 de Març 2016
Més esports 15 de Març 2016
diarimes340 visualizações
Diari més esport 07 de Febrer 2016Diari més esport 07 de Febrer 2016
Diari més esport 07 de Febrer 2016
diarimes646 visualizações
Més esports 29 de Febrer 2016Més esports 29 de Febrer 2016
Més esports 29 de Febrer 2016
diarimes702 visualizações
Diari més esport 22 de Febrer 2016Diari més esport 22 de Febrer 2016
Diari més esport 22 de Febrer 2016
diarimes493 visualizações
Més Esports 15 de Febrer 2016Més Esports 15 de Febrer 2016
Més Esports 15 de Febrer 2016
diarimes667 visualizações
Diari Més 31 de Desembre 2015Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
diarimes491 visualizações
Diari Més 30 de Desembre 2015Diari Més 30 de Desembre 2015
Diari Més 30 de Desembre 2015
diarimes306 visualizações
Diari Més 29 de Desembre 2015Diari Més 29 de Desembre 2015
Diari Més 29 de Desembre 2015
diarimes270 visualizações
Diari Més 28 de Desembre 2015Diari Més 28 de Desembre 2015
Diari Més 28 de Desembre 2015
diarimes334 visualizações

Diari del 23 de desembre de 2015

 • 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra NÚm. 2553 dimECREs 23dE dEsEmbRE dEL 2015 Preu amb impostos inclosos Sota comanda Fins a esgotar existències 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com Serveis per a particulars i empreses Dell OptiPlex 3020 SF Intel Core i3-4160 4Gb de memòria RAM 500Gb de Disc Dur Gravadora de DVD Windows 7 Professionalx64/ Windows 8 Professional x64 3 anys de garantia NBD Mides: 29,0 x 9,3 x 31,2 cm 449 € CincaacusaelsCiercod’atacarel paíspelsseusinteressospersonals Jordi Cinca, Antoni Martí i Gilbert Saboya durant l’esmorzar amb els periodistes. //Pàg. 6 // J. G. Gran victòria del MoraBanc a la pista de la Penya (79-90) L’equip de Joan Peñarroya celebra el Nadal superant el conjunt de Badalona amb molta claredat gràcies a un joc sòlid i ferm i un tercer quart magnífic. BÀSQUET // Pàg. 10 Davallada de 18 milions del fons de reserva de jubilació El patrimoni global de les reserves de la seguretat social ha passat dels 1.088 milions amb què es va tancar el 30 de juny als 1.070 de final de setembre. SEGUrETaT Social // Pàg. 3 Després de 15 anys treballant, FEDA posa en funcionament una infraes- tructura que permetrà duplicar la ca- pacitat d’importació energètica. En servei la nova línia de 225 kV de França iNTErcoNNEXiÓ HiSTÒrica // Pàg. 8//J. G. Durant dues setmanes la mirada dels amants del motor estarà posada en ter- ritori bolivià i argentí, on competiran cinc representants del Principat. Els pilots andorrans veuen un Dakar dur raiDS // Pàg. 11 // J. G.
 • 2. 2 Dimecres, 23 de desembre del 2015 La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Ricard Vallès dIReCToR de MÀRQueTING Oliver Puiggalí MéS dIReCToR Enric Guinart Mauri RedaCCIÓ Pepa Gallego CoRReCCIÓ M. Àngels Sala dIReCCIÓ CoMeRCIaL Carme Garcia adMINISTRaCIÓ Virginia Yáñez. dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució TRaNSPoRT Imprintsa Carrer Baixada del Molí, 5. AD500 Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 mes@mes.ad www.mes.ad Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 sortejos farmàcies de guàrdia Pas de la casa farmàcia de les Pistes Av. d’Encamp, 9 Tel.: 856 580 - 645 555 i nfo farmàcia de les Valls C/ de l’Hort s/n Tel.: 820 824 escaldes-engordany el temps Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino màx. 11º mín. 0º màx. 12º mín. 0º màx. 13º mín. 1º AVUI el DIA De lA mARmOtA DIJOUs DIVeNDRes Sorteig de dimarts 22 de desembre grossa de NadaL 7 9 1 04 Sorteig de dimarts 22 de desembre Sorteig de dissabte 19 de desembre Sorteig de diumenge 20 de desembre Sorteig de dimarts 22 de desembre euromiLioNs La PrimitiVa boNoLoto LA GROSSA de la primitiva 7 10 18 19 20 40 41 4 23 24 31 Núm. clau 7 Com. Rei.42 0 7 8 15 3416 35 Com. 48 Rei. 5 6 8 3623 42 16 Sèrie 18 Sorteig de dimarts 22 de desembre oNce 8 9 7 91 Carretera Arinsal s/n Erts, Arinsal Telèfon +376 738 787 Mòbil +376 324 751 E-mail sgothard@sgothard.com http://www.nuestrocatalogo.es/hotel_sgothard/MailView/ Sopars dʼempresa 35€ Menú begudes inc. 1985 - 2015 30 anys dʼhostelería a Andorra Us desitgem Bones Festes! 7 La Massana Encamp Sant Julià de Lòria Rei.
 • 3. 3Dimecres, 23 de desembre del 2015 notícies SEGURETAT SOCIAL Davallada de 18 milions d’euros del fons de reserva de jubilació //Els fons dipositats a BPA en actius financers internacionals baixen en 1,4 milions Mal trimestre per al fons de re- serva de jubilació. Després d’un primer mig any bo amb incre- ments constants, el fons en qüestió ha patit una davallada considerable entre els mesos de juny i setembre i ha passat dels 1.088 milions amb què es va tan- car el 30 de juny a 1.070,9 mili- ons d’euros el 30 de setembre d’enguany. Així queda reflectit en el tancament del tercer trimestre del 2015 del fons de reserva de jubilació, en què s’ha notat una reducció important de la rendi- bilitat que ha provocat que l’acu- mulatdesdecomençamentd’any s’hagi situat en negatiu (-0,34%). Ben diferent havia estat la rendi- bilitat durant el primer mig any, quealeshoresestavasituadaenel 2,13% en positiu. Malgrat la da- vallada dels darrers tres mesos, el patrimoni del fons continua tenint bona salut ja que les xi- fres actuals són força millors que les del tancament del 2014. En aquest sentit, l’import total del fons de reserva de jubilació el 31 de desembre de l’any passat era de 1.042 milions. En conseqüèn- cia, durant el 2015 el patrimoni total s’ha vist incrementat en 28 milions d’euros. L’estat deLs fons de BPa D’altra banda, tal com ja es va fer en el trimestre anterior, en el tancament dels comptes del setembre també es fa un expli- catiu sobre l’estat de la part del fons de reserva de jubilació que està dipositat a Banca Privada d’Andorra (BPA). Sobre aquesta qüestió, es dóna una explicació idèntica a la que es va donar al mes de juny, però si es compa- ren les dades de juny i setembre es pot apreciar alguns canvis re- marcables. D’aquesta manera, el 30 de setembre el fons disposa d’un total de 56,6 milions d’eu- ros (5,3% del patrimoni total del fons) dipositats a BPA. En canvi, al juny aquesta xifra era de 57,2 milions. Per tant, hi ha hagut una disminució de 600.000 eu- ros. Igualment, la major part de l’import total està invertit en ac- tius financers internacionals que s’insisteix que estan “sense ex- posició al balanç de BPA” ja que són obligacions, accions i fons de tercers. No obstant això, aques- ta xifra al tancament del mes de setembre se situa en els 45,2 mi- lions quan al juny es xifrava en 46,6 milions. En conseqüència, hi ha hagut una reducció d’1,4 milions dels esmentats actius fi- nancers internacionals. La resta de fons dipositats a BPA estan en efectiu als comptes corrents de l’entitat. En aquest cas, a diferència dels actius fi- nancers internacionals, hi ha hagut un increment al mes de setembre (11,4 milions davant dels 10,6 milions del mes de juny). En el mateix document es recorda novament que, “malgrat la impossibilitat de gestionar els actius del fons, BPA ha seguit re- portant mensualment l’evolució de la cartera”. I per la seva part, “el fons ha mantingut les tasques de seguiment i control dels ac- tius, així com reunions amb els gestors de la cartera i amb els administradors de l’entitat”. Fi- nalment, també s’assegura que “en aquest període la cartera s’ha mantingut dins els paràmetres previstos per al mandat”. Pel que fa a l’execució pressupostària del tercer trimestre d’enguany de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), en destaca que la parapública ha executat un 75,8% de la despesa i un 79% dels ingressos. En valors abso- luts, els ingressos liquidats han estat de 206 milions d’euros, 159 milions dels quals provenen de les cotitzacions i 39 milions més de les transferències del Govern. En el capítol d’ingressos, els ingressos per cotitzacions d’as- salariats s’han incrementat un 1,6% respecte a l’any 2014 en el mateix període. Per branques, el principal recurs de la CASS, les cotitzacions d’assalariats en ac- tiu, disminueix un 10,3% per a la branca general i augmenta un 13,5% per a la branca jubilació en comparació de l’any passat. Pel que fa al capítol de despe- ses, cal subratllar que augmen- ten un 2,3% les despeses de per- sonal respecte al mateix període del 2014. Sobre aquesta qüestió resulta rellevant que mentre la despesa de personal fix es man- té estable (una disminució del 0,1%), la despesa de personal eventual experimenta un incre- ment molt notable (18,9%). Beneficiaris deL sistema Del resum executiu de la li- quidació pressupostària de la CASS també en sobresurten les dades referides al beneficiaris del sistema. Pel que fa al nom- bre d’assalariats, les dades de la parapública també confirmen la recuperació amb un augment de l’1,9% en relació als nous pri- mers mesos de 2014. El mes de setembre consten 36.415 perso- nes registrades com a assalaria- des. Diferent és la tendència del salari mitjà dels assalariats en actiu, que al setembre se situa en menys 2,2% respecte al setem- bre del 2014. Aquest decrement s’explica “essencialment a con- seqüència de la caiguda del sa- lari mitjà al sector financer d’un 20,5% i els modestos increments en la resta de sectors d’activitat”, s’exposa en la memòria. més cotitzants Per comPte ProPi Per una altra banda, els que con- tinuen a l’alça són els cotitzants per compte propi. El mes de se- tembre són 5.449, un 5,4% més que els que constaven registrats el setembre de 2014. D’aquest col·lectiu el 34,5% gaudeix de cotització reduïda. En referèn- cia al nombre de pensionistes a càrrec de la branca general, aug- menta un 0,6% i arriba a 2.524 pensionistes al setembre: 2.150 pensions d’invalidesa, 373 pen- sionistes d’orfenesa i una pensió de reversió d’ascendents. A la branca de jubilació, l’augment del nombre de pensionistes ha estat del 2,3% i s’han registrat 11.136 pensionistes: 9.461 pen- sionistes de jubilació i 2.914 pen- sionistes de viduïtat, dels quals 116 de temporals. Finalment, la taxa de depen- dència (que estableix el nombre d’assegurats en actiu en relació al nombre de pensionistes de la branca de jubilació) es manté estable respecte de l’any passat. Així, se situa en 3,64 assegurats actius per cada pensionista. Enric Guinart //Andorra la Vella @mes_andorra La seu social de la CASS. // ARXIU eVoLUciÓ deL fons de reserVa de JUBiLaciÓ Desembre 2014 Març 2015 Juny 2015 Setembre 2015 1070Milions 1088Milions 1084Milions 1042Milions
 • 4. 4 Dimecres, 23 de desembre del 2015 O Opinió editorial ¿Tens opinió? ¿Vols enViar una carTa al direcTor? envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. Treure pit no acostuma a ser una pràctica gaire recomana- ble, perquè tard o d’hora acabes rebent. I durant l’esmorzar tradi- cional dels membres del Govern amb els mitjans de comunicació (hi van ser presents el líder de l’exe- cutiu, Antoni Martí, i els ministres Jordi Cinca i Gilbert Saboya), al- menys de les seves paraules se’n va despendre aquesta actitud. En particular en van destacar les acusacions als accionistes majori- taris de BPA, ja que el Govern creu que han atacat el país per defen- sar els seus interessos personals. No som qui per jutjar si les acusa- cions són o no justificades, però el que sí que creiem és que aquestes manifestacions ara no tocaven. I no toquen perquè la resolució del cas BPA no s’ha tancat i ja van nou mesos. No toquen perquè els resultats de l’auditoria dels comp- tes de BPA havien d’estar a l’estiu i encara no se n’ha dit res. I així po- dríem continuar. No toca treure pit, i menys amb una crisi tan sensible que no s’ha tancat. PSa @PSAndorra .@vendrell80 qualifica de“sorpresa posi- tiva”la voluntat d’ampliar el capital social de Capesa Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut. Et recomanem que vagis a veure l’exposi- ció de la Capsa, Espai de Creació. Fins el 7 de gener, a la teteria T de Te Els infants de l’escola andorrana d’entre 6 i 7 anys han fet una cantada de nadales a la Llar de Lòria Comú de la Massana Comú de Sant Julià de lòria En xarxa Vallnord - Ordino Arcalís: treballem per preparar una nova jornada d’esquí! Vallnord @Vallnord Una enorme Tere Morató dóna la victòria a l’ENFAF contra el Mercantil (2-5) FederacióandFutbol @Fedandfut andorraWorld @andorraworld_ad #Sabiesque l’església de Meritxell forma part de la Ruta Mariana? Visita-la! http:// bit.ly/1Se2swd #visitandorra Descobriu tot el que podeu fer a #Andor- ra aquest #Nadal, i gaudiu de les festes! http://goo.gl/MEK6Kh #Agenda La 23a Sant Silvestre repeteix un recorre- gut més llarg i torna a destinar part de la recaptació a causes benèfiques laurediajove @laurediajove Encara no tens plans? Viu el Nadal a Encamp! #Nadal2015 Aquest Nadal visiteu el CAEE podreu veure una mostra d’anuncis protagonit- zats per les estrelles de Hollywood Del 12 de gener al 15 de març es durà a terme el monogràfic de“Dansa del Ventre” Comú d’encamp Comú d’escaldes-engordany Cultura andorra la Vella Els liberals volen tenir tota la informació per decidir si entren al pacte d’estat Fòrum ad Esquí alpí: Salvadores, 14è a l’eslàlom FIS de Font Romeu-Pyrénées 2000 L’oposició reclama més treball legislatiu radio Ser andorra @SER_Andorra Guillem Colell, una progressió especta- cular Bondia esports @BondiaEsports El síndic centra el seu discurs en la crisi de BPA i demana prudència Bondia @bondia rtVa @rtvandorra S’obre a http://change.org una petició per alliberar Joan Pau Miquel #BPA L’hospital veta l’activitat a un cirurgià vascular forà convencionat diari d’andorra Ràdio i Televisió d’Andorra et desitja Bones Festes rtVa andorra rtVa andorra L’aparcament dels Pouets s’obrirà al públic el 28 de desembre diari Bondia Podem Andorra vol repetir l’èxit del seu homòleg a Espanya el Periòdic d’andorra mitjans Comença l’hivern i per alguns també les vacances... andorra telecom Entra en funcionament el nou telecabina del Pas, que uneix el peu de pistes amb la zona de debutants. Fòrum andorra @forum_ad Periòdic d’andorra @PeriodicAND Premi a Andorra! A Cal Tavi, al costat de Caldea, han venut un dècim electrònic d’un 5è. 6.000 euros el dècim! agendaad @AgendaAD
 • 5. 5Dimecres, 23 de desembre del 2015
 • 6. 6 Dimecres, 23 de desembre del 2015 N ESMORZAR DEL GOVERN AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ Cinca acusa els Cierco d’atacar Andorra pels seus interessos //Els màxims accionistes de BPA recorden el seu“compromís històric”amb el país El ministre de Finances, Jordi Cinca, va lamentar ahir els “con­ tinus atacs al sistema financer” per part d’unes “minories del país” que “defensen interes­ sos personals en relació a l’afer BPA, així com els que defensen aquestes persones”, en clara re­ ferència als germans Cierco, ac­ cionistes majoritaris de l’entitat intervinguda al març. El ministre va alertar que ata­ car el sistema financer és atacar el mateix Estat andorrà, perquè “si caigués el sistema financer cauria el país”. Cinca va defensar la plaça bancària andorrana ce­ lebrant que hagi resistit després de perdre un 20% amb la caigu­ da de BPA, cosa que va atribuir a la seva solidesa. En aquest sen­ tit, va reconèixer i reivindicar la seva solidesa, i va celebrar que la resta d’entitats tinguin previst tancar l’any amb unes xifres si­ milars a les d’altres anys tot i la crisi iniciada el mes de març. D’altra banda, pel que fa a la necessitat de millorar la super­ visió bancària, Cinca va apun­ tar que l’objectiu és reforçar la cooperació amb els supervisors internacionals, però descarta de moment la possibilitat de tenir accés al Banc Central Europeu ja que els estatuts d’aquesta entitat actualment no ho per­ meten. Així, tant el cap de Govern, Antoni Martí, com el ministre de Finances, Jordi Cinca, van lamentar que el sector bancari hagi estat “molts cops injusta­ ment atacat”. Cinca va afirmar que “no és acceptable veure com algú, per defensar els seus interessos, ataqui l’Estat andor­ rà i la seva estabilitat”, fent refe­ rència als accionistes majorita­ ris de BPA i els qui els defensen. LA RESPOSTA DELS CIERCO Davant de les acusacions, els accionistes majoritaris BPA van respondre a la tarda amb un co­ municat de premsa on van re­ iterar “el seu ferm compromís amb el Principat i amb la volun­ tat de trobar una solució dialo­ gada a la crisi oberta arran de la nota del FinCEN i de la gestió que n’han fet el Govern i la res­ ta d’institucions que hi partici­ pen” (Uifand, INAF, AREB). Van afegir també que “és només la deficient i opaca actuació de l’administració la generadora de la incertesa que eventualment està posant en risc el conjunt del sistema financer andorrà”. Per tot plegat, els germans Cier­ co van deixar clar que “la propi­ etat de BPA en cap cas va contra Andorra. Si escau, el que legí­ timament es qüestiona són les decisions dels seus governants”. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El cap de Govern, Antoni Martí, i els ministres Jordi Cinca i Gilbert Saboya, ahir. // J. G. El cap de Govern, Antoni Martí, va defensar ahir la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea assegurant que “o mi­ rem d’assolir l’acord o trigarem molts anys a tornar a tenir un nou mandat de la UE”. En aquest sentit, Martí con­ sidera molt important arribar a un pacte d’Estat entre totes les forces polítiques, i per aquest motiu va agrair la predisposició del PS i d’SDP. Pel que fa a Li­ berals d’Andorra, considera que és molt important que s’adhe­ reixin al pacte i va fixar la segona quinzena de gener com a data ra­ onable per tenir un “pronuncia­ ment clar” de la formació. “Tots desitgem que LdA s’hi sumi; ara bé, el que no podrem fer és espe­ rar indefinidament que s’acabin pronunciant”, i va afegir que “si no ho tenim, el que no farem és negar la possibilitat als altres de col·laborar”. Pel que fa a les negociacions, el ministre d’Afers Exteriors, Gil­ bert Saboya, va explicar que en aquests moments estan a l’espera d’un segon esborrany de la part de marc institucional, i que es­ tan acabant la fase d’intercanvis tècnics pel que fa a la primera lli­ bertat que s’ha abordat, la lliure circulació de mercaderies. MARTí I LES fInAnCES LAuREDIAnES D’altra banda, després de conèi­ xer­se les dificultats de tresoreria de Naturlàndia que han requerit un crèdit extraordinari per fer front als compromisos urgents, Mart va assegurar que abans de valorar la qüestió “s’ha de saber què està passant i quina és la si­ tuació financera”. Per aquest mo­ tiu, es va mostrar convençut que la cònsol sortint, Montserrat Gil, donarà tots els detalls dels núme­ ros al cònsol electe, Josep Vila. El cap de Govern va indicar, pre­ guntat sobre la possibilitat que el Govern hagi d’ajudar el Comú de Sant Julià, que “el Govern tindrà amb Sant Julià de Lòria el mateix comportament que amb les altres sis parròquies”, i va recordar que sempre hi ha hagut la predisposi­ ció a ajudar les parròquies, com va ser el cas de la Massana, “tot i que abans cal dir amb tota clare­ dat quina és la situació financera”. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Martí avisa LdA que l’espera pel pacte sobre la UE té un límit Un moment de l’esmorzar del Govern amb els periodistes. // J. G. En qüestió de poc més de 24 hores, més de 500 persones han formalitzat la signatura per demanar la llibertat immediata per a l’únic detingut per l’afer BPA, Joan Pau Mi- quel. Els impulsors de la demanda creuen queésinjustificablequel’exdirectorgeneral del banc segueixi en presó preventiva més de nou mesos després de ser detingut. La recollida de signatures per sol·licitar la posada en llibertat de Miquel s’està fent a través de la coneguda plataforma digital Change.org.AniràadreçadaalaBatlliai,en concret, a la batlle Canòlich Mingorance, a bandadelConsellSuperiordelaJustícia. Més de 500 signatures per la llibertat de Joan Pau Miquel
 • 7. 7Dimecres, 23 de desembre del 2015 N TRIBUNALS El Superior desestima apujar les penes pel‘cas Dalton’ Últim capítol judicial sobre el cas Dalton. El Tribunal Superior va desestimar ahir el recurs de la fiscalia en el qual demanava que s’augmentessin en dos anys les penes als principals processats per l’operació antidroga anome- nada Dalton. Els magistrats de segona instància consideren que els penats no constituïen associ- ació il·lícita i manté les condem- nes d’entre set i cinc anys per als nou responsables principals de les tres xarxes desarticulades, se- gons va informar RTVA. D’aquesta manera, el Tribu- nal Superior considera que els principals processats i condem- nats per l’operació Dalton no constituïen associació il·lícita i desestima la demanda de la fis- calia d’incrementar en dos anys les penes de presó imposades en primera instància. Aquest va ser l’argument principal que el fiscal va defensar en el recurs presen- tat davant el Tribunal Superior. Els magistrats, que també van desestimar les qüestions prèvies presentades pels advocats de les defenses per incidències sobre els drets fonamentals dels pro- cessats, mantenen la majoria de les penes dictades pel Tribunal de Corts. Les més importants oscil·laven entre els cinc i els set anys de presó ferma i corres- ponen als responsables de tres xarxes de distribució de coca- ïna que operaven a Encamp, a Andorra la Vella i Escaldes-En- gordany i a Sant Julià de Lòria i la Massana, aquesta última a càrrec d’un clan familiar capita- nejat per la mare i que implicava tres fills i la jove. Es tanca així la via judicial per a una de les principals operacions antidroga desenvolupades els darrers anys. Amb motiu de les dimensions de la causa, el primer judici es va haver de celebrar al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El sumari ocupava 15.000 folis. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El judici del ‘cas Dalton’ que es va celebrar al Centre de Congressos. // ARXIU PAS DE LA CASA Nou telecabina a Grandvalira Grandvalira va posar en mar- xa ahir el nou telecabina del Pas de la Casa, que porta per nom Els Pioners. El giny uneix el poble del Pas de la Casa amb la zona de debu- tants de les Abelletes-Isards. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra AMBAIXADA ESPANYOLA Condecoració a Mingorance L’ambaixada espanyola ha im- posat l’Orde del Mèrit Civil a Joan Mingorance per la seva fenia com a director de l’Ins- titut Espanyol i per la tasca de director del Centre Associat de la UNED a la Seu. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra SORTEJOS TRADICIONALS Andorra ven un 5è premi de la Loteria de Nadal L’establiment de loteria Cal Tavi d’Escaldes-Engordany va vendre un cinquè premi de la Loteria de Nadal. Es tracta del número 00943, i es va vendre mitjançant el sistema de ter- minal electrònic. És la primera vegada que aquest negoci re- parteix un número premiat de la rifa nadalenca espanyola. El guanyador s’enduu 6.000 euros per dècim. El número 00943 es va vendre també a més d’una cinquantena d’establiments a Espanya, entre els quals de Barcelona i Badalona. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra L’administració Cal Tavi, ahir. // J. G.
 • 8. 8 Dimecres, 23 de desembre del 2015 N INTERCONNEXIÓ HISTÒRICA FEDA posa en funcionament la nova línia de 225 kV de França //La infraestructura permetrà duplicar la capacitat d’importació energètica Després de quinze anys treba- llant, FEDA va posar en funci- onament ahir la nova línia de 225 kV de connexió amb França que uneix l’Ospitalet i l’estació transformadora i repartidora (ETR) de Grau Roig. Aquest nou servei permet duplicar la capaci- tat d’importació energètica des de França i suposa un increment de la qualitat i la seguretat del subministrament. La línia aèria presenta una longitud de 5.500 metres i està formada per 23 pilones d’alça- des variables situades en territori andorrà i en posicions determi- nades per minimitzar el risc de caiguda d’esllavissades i allaus. El director general de FEDA, Albert Moles, va explicar que es tracta d’un projecte molt important per a la parapública i per al país, ja que només pot repercutir en “po- sitiu” tenint en compte que An- dorra importa de França i Espa- nya més del 80% de l’electricitat que consumeix. Els professionals calculen que aquesta connexió permetrà garantir el subministra- ment a Andorra pels pròxims 30 anys. El director d’Operacions, Vicenç Jorge, va destacar que aquest projecte s’ha fet tenint en compte la integració paisatgística i va afegir que una de les grans fi- tes era aconseguir que tant el ma- terial com la maquinària fossin helitransportats, per evitar que s’hagués de construir una pista, ja que això hauria comportat un impacte ambiental més gran. Transcendència hisTòrica Aquesta ampliació era necessà- ria, ja que la línia amb França de 110 kV estava al seu límit de capacitat i calia substituir l’antiga per una de nova amb més potèn- cia. L’obra, “de gran envergadura i de transcendència històrica”, ha suposat un total de quinze anys d’espera. Moles va indicar que els primers cinc anys es van cen- trar en les negociacions, els altres cinc es van dedicar a tramitar els permisos i els cinc darrers a exe- cutar les obres. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El director general de FEDA, Albert Moles, i el director d’operacions, Vicenç Jorge, ahir. // J. G.
 • 9. 9Dimecres, 23 de desembre del 2015
 • 10. 10 Dimecres, 23 de desembre del 2015 Esports bàsquet Lliçó de maduresa i equilibri //el Morabanc, senseVíctor sada, suma el sisè triomf del curs en vèncer a badalona Maduresa total, i més quan l’equip venia de fer un tercer quart fatídic contra el potent Reial Madrid. Dos dies després de la desfeta contra el campió de l’ACB i l’Eurolliga, el Mora- Banc Andorra va donar un cop de taula en una pista ben difícil contra un equip, el Fiatc Joven- tut Badalona, que si entra en rat- xa és tremendament perillós. El joc coral dels andorrans i també ple de maduresa va portar la si- sena victòria de la temporada en guanyar per 79 a 90 els badalo- nins, que ja sumen sis derrotes consecutives. Abans de començar el partit entre el Fiatc Joventut Bada- lona i el MoraBanc Andorra, pèssimes notícies per a Joan Peñarroya per la baixa del base Víctor Sada. No hi ha una plan- tilla llarga per fer gaires invents. Tornada a la titularitat del direc- tor d’orquestra austríac Thomas Schreiner i, novament, opció per al multiusos David Navar- ro per tornar a jugar d’1. A més a més, alternativa per a David Jofresa. El fill del mític Rafa Jo- fresa, que té la samarreta del nú- mero 5 penjada a l’Olímpic de Badalona, s’estrenava a la Lliga ACB en el club on va créixer. La posició de base és important en qualsevol equip i una baixa pot fer trontollar el joc i els siste- mes. Contra el Fiatc Joventut, el MoraBanc tenia clar que havia de frenar les bones ratxes bada- lonines. Aquest joc esbojarrat que planteja Salva Maldonado. Va ser un primer quart d’inter- canvi de cops. Primer, un parcial de la Penya de 7 a 3 respost amb un 2 a 9 i set punts consecutius de Luka Bogdanovic. El serbi tornava a reconciliar-se amb l’encert. El màxim perill dels de Maldonado era clar: els triples. En van anotar tres en els primers 10 minuts i el MoraBanc va fer un tres de tres amb dos de Be- tinho –el càstig de Joan Peñar- roya en l’últim partit va tenir resposta de l’ala de Cap Verd–. Finalment, màxima igualtat al primer acte amb un 23 a 22. En els 10 minuts següents, protagonisme especial per a Gi- orgi Shermadini. La Penya no té pivots tan físics i tècnics com el georgià i Shermadini va marcar diferències fins a patir la seva se- gona falta personal. Va anotar 9 punts seguits i va ser el gran cul- pable del parcial de 2 a 10 per situar el 29 a 35. La segona falta personal va enviar el georgià a la banqueta i a partir de llavors els badalonins van clavar un parcial de 10 a 0 amb un Brandon Paul en estat de gràcia (39 a 35). Els de Joan Peñarroya, que tenen la capacitat de patir gravada en sang, van tancar el segon quart i van marxar al descans amb taules, 39 a 39, i amb 12 punts i 5 rebots de Shermadini, i van aconseguir aturar la millor arma badalonina: 4 de 17 en triples amb un 23%. Mentrestant, a la graderia seguia el partit l’excapi- tà del MoraBanc Andorra Marc Blanch, actualment al Palència. Com a bon badaloní va aprofitar que estava de vacances per salu- dar els seus excompanys. A la represa va arribar el break andorrà. Si contra el Reial Madrid el tercer quart va ser fa- tídic, contra el Fiatc Joventut de Badalona va ser clau. Un parcial de 8 a 20 per situar un 47 a 59 i molt d’encert des de la línia de 6,75, en especial Betinho, amb un 4 de 7 en triples i 14 punts. La màxima diferència va ser de 18 punts i la Penya no va trobar en cap moment la tecla. Els de Peñarroya van destrossar els ba- dalonins, que anaven directes a sumar la sisena derrota conse- cutiva. Una cistella de David Navarro sobre la botzina del final del tercer quart va deixar un 55 a 70. No era un avantat- ge definitiu, i menys contra un equip que mai es rendeix du- rant els partits, i menys sabent que són grans especialistes des de la línia de 6,75. Els van entrar, però el Mora- Banc no estava per regalar res i la solidesa, l’equilibri i la ma- duresa van donar el triomf als de Peñarroya, que van comptar amb un espectacular Betinho, amb 18 punts i 24 de valoració, i també Giorgi Shermadini, que aporta aquest equilibri entre el bon joc exterior i l’interior, amb 19 punts, 9 rebots i 23 de valo- ració. I també destacar la recu- peració de Luka Bogdanovic, després de dos partits dolents, i l’omnipresència de David Na- varro. Diumenge, nou partit, contra Herbalife Gran Canària al poliesportiu. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El base Thomas Schreiner defensat ahir pel veterà Demond Mallet. // acb photo / d. grau Peñarroya:“Esticcontentperlarespostadelsjugadorsdesprés de48horesd’haverjugatunpartitdurcontraelMadrid” Satisfet, i molt. El tècnic del Bàsquet Club MoraBanc, Joan Peñarroya, va destacar la resposta de l’equip després de 48 hores d’haver patit una derrota lògica contra el Reial Madrid. “Estem contents per haver guanyat en una pista difícil com és la de Badalona i jo també estic content per la resposta dels jugadors, que en 48 hores i des- prés d’un partit contra el Reial Madrid han fet un pas endavant. I més sabent que des de dilluns no podríem comptar amb Víctor Sada”, va indicar el tècnic egarenc, que va lloar el matx de tots els seus jugadors. “Hem fet el partit que volíem. Els petits detalls han fet que el ritme del partit no fos del tot nostre a l’inici i ha estat una primera part igua- lada. L’equip sabia que si tenia la capa- citat d’aguantar les ratxes del Joventut ho tindria bé. A més en el tercer quart hem augmentat el nivell defensiu, i ha estat clau.”, va sentenciar el tècnic del MoraBanc Andorra. Jacob Pullen, un base que agrada Reforçar la posició de base. El Mo- raBanc podria ocupar la fitxa que té lliure amb un director d’orquestra i a la llista, segons ha pogut saber el BonDia, es troba el base de Maywood (Illinois) i internacional per Geòrgia per passaport Jacob Pullen. L’ex-FC Barcelona, de 26 anys, milita al Ce- devita de Zagreb que està classificat per disputar el top 16 de l’Eurolli- ga. Pullen, que té ganes de tornar a l’ACB, ha fet una mitjana de 14,4 punts i 3,5 assistències a l’Eurolliga amb el Cedevita. Jacob Pullen, al Cedevita. Parcials: 23-22, 39-39; 55-70 i 79-90. Àrbitres: Vicente Bultó, Fernando Calatrava i Rafael Serrano. Eliminats: No n’hi va haver. Mallet 2 SergiVidal 9 Alberto Abalde 11 Goran Suton 4 Drame 3 Albert Miralles 11 Nacho Llovet 5 Albert Sàbat 9 Brandon Paul 16 Albert Ventura 9 Nogués 0 Schreiner 5 David Navarro 15 Betinho 18 L. Bogdanovic 14 Shermadini 19 V. Stojanovski 13 Shawn Jones 6 Daniel Clark 0 David Jofresa 0 Sergi Pino 0 Pavelló Olimpic de Badalona: 3.837 espectadors Fiatc Joventut bc Morabanc 79 90
 • 11. 11Dimecres, 23 de desembre del 2015 E CHAMPIONS FOR UNICEF DIMARTS 29 DE DESEMBRE A LES 20H30, POLIESPORTIU D’ANDORRA PARTIT BENÈFIC DE BÀSQUET AMB TOT L’ESPORT ANDORRÀ A LES 19H PARTIT ‘VINTAGE’ AMB PERSONALITATS DE LA SOCIETAT CIVIL. Entrades a la venda al web www.Morabanc.ad/entrades També en taquilla el mateix dia 29. C M Y CM MY CY CMY K anuncio_bondia_255x167_uni.pdf 1 15/12/15 14:26 esquí de muntanya Nous aires i fites altes per a la federació de muntanyisme No es queden amb els braços ple- gats.Nohopretenen.LaFederació Andorrana de Muntanyisme, amb el suport del Govern i MoraBanc, dóna un cop sobre la taula i vol despertar l’esquí de muntanya al país.UnnoufullderutaambMarc Pimienta com a nou seleccionador i amb Ferran Vila com a respon- sable dels sèniors i Xavier Comas dels júniors. L’objectiu és clar: la CopadelMón,ielsdeuresafersón ambiciosos: top 30 en la categoria masculina, top 10 en la femenina i podis en espoir. No es renuncia a res. L’estrena serà el 16 i 17 de ge- nerambladisputadelaFontBlan- ca. Tots els que conformen l’equip nacional tenen la porta oberta per competir. “Volem acostar-nos a l’elit mundial. Som conscients que encara som lluny d’aquesta opció, però per això mateix hem establert uns criteris per a cada esportista. Cap dels que conformen l’equip té assegurada la participació en la Copa del Món a partir de la Font Blanca”, va assegurar el nou selec- cionador, Marc Pimienta. L’equip masculí sènior estarà format pel retorn de Joan Albós i també per Jordi Solé, David Albós, Xavi Areny i, en categoria espoir, Jaume Planella. “Acabar dins dels 20 o 25 primers seria tot un èxit”, va indicar Pimienta. L’equip feme- ní estarà format per Maria Fargues i per Inka Bellés en espoir. “Espero quelaMariafaciuntop10cadacop quecompeteixiiamblaInkaambi- cionem el podi.” Per la seva banda, l’equip júnior masculí el formaran Ewan Prieto, Marc Font, David Pé- reziSergiCasabella.“Hemdetenir paciènciaperquècreixin.” El president de la FAM, Jau- me Esteve, va explicar el perquè d’aquestagranambicióicanviradi- cal.“Peralpaísl’esquídemuntanya ens representa moltíssim. Ara és el moment d’apostar fort per aquest esport. Un projecte raonable, però ambiciós al mateix temps”, va sen- tenciarJaumeEsteve. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra L’equip nacional d’esquí de muntanya es va presentar ahir. // J. G. raids Els cinc pilots andorrans preveuen un Dakar dur El Dakar 2016 comença el pro- per 3 de gener a Buenos Aires. Durant dues setmanes la mira- da dels amants del motor estarà posada en territori bolivià i ar- gentí. Cinc pilots representaran el Principat: Jordi Ginesta i Al- bert Llovera en camions, Cris- tian España en motos i Cyril Despres i David Castera en cotxes. “L’equip nacional més fort”, va bromejar el pilot Albert Llovera, que pilotarà per pri- mera vegada un Tatra de Bon- ver Dakar Project. “Hi vaig de passerell total, però estic molt content. Això sí, no hi volia tor- nar perquè quan arribo al bivac ho passo pitjor que durant una etapa, que ja és dir. No sé on fer de ventre, no sé on dutxar-me, i tornaré a tenir llagues a les nat- ges. Vaig dir que no hi tornaria i hi he tornat a caure, i a més portant un monstre com porta en Jordi Ginesta.” Un Tatra de 900 cavalls i 9.000 quilos. “El problema és que em vaig quei- xar de la duresa dels frens”, va assegurar Llovera. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Els cinc pilots andorrans que representaran el país en el Dakar. // J. G.
 • 12. 12 Dimecres, 23 de desembre del 2015 ClassifiCats FEINA Consulta de TAROT tel.: 334 255 ImmoblEs EMPRESA DEL SECTOR UBICADA AL PRINCIPAT D’ANDORRA NECESSITA: TÈCNIC SUPERIOR O GRAU MITJÀ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, AMB TITULACIÓ EN ENGINYERIA INDUSTRIAL O SIMILAR, TÈCNICA O SUPERIOR, amb experiència en servei de prevenció de riscos laborals en empreses del sector. Es valorarà coneixements d’implantació i gestió d’OHSAS 18001 i d’altres sistemes de qualitat. IMPRESCINDIBLE CATALÀ ESCRIT I PARLAT CORRECTAMENT, es valoraran altres idiomes. Interessats, envieu currículum vitae a l’adreça de correu electrònic vipsa@vipsa.ad Busquem xalets en venda i/o lloguer a totes les parròquies Tenim clients esperant la vostra propietat! TEL.: 32 12 48 ESCALDES PIS D’1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES, AMB BALCÓ, ZONA PISCINES MONTANYA. PREU: 375 € ORDINO PIS D’1 HABITACIÓ, MOBLAT, MOLT SOLEJAT, SITUAT A PROP DEL CAMP DE FUTBOL D’ORDINO. PREU: 375 € ENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ AL MIRADOR D’ENCAMP, CUINA SEPARADA AMB BALCONS. PREU: 300 € ImmoblEs Classificats, breus per paraules A partir de 4 €/dia Màxim 25 paraules Publicació mínima d’una setmana Publica el teu anunci en aquest esPai Informa-te’n al telèfon: 809 810 VENDA LLOGUER www.cisa.ad tel. 73 73 73 Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · comercial@cisa.ad /cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444 Ref. 1765 AndoRRA lA VellA Àtic de luxe de 251 m2 . A la primera planta té una àmplia cuina, bugaderia, un petit bany, una terrassa exterior gran i un despatx.A la zona de nit, trobem dos dormitoris dobles amb armaris encastats i parquet. Disposa de bany complet i una habitació doble amb bany integrat. A la segona planta trobem una habitació o sala polivalent de jocs amb dormitori. Disposa d’una suite amb bany. En aquesta planta trobem una sauna. El menjador, les habitacions i les sales tenen terres de parquet.Té 3 places d'aparcament. Àtic amb vistes a les muntanyes i sol tot el dia. Sens dubte, una bona oportunitat. Preu: 1.267.000 € REF.1687 LA MASSAnA.Pis modern a la Massana. Disposa de 2 dormitoris amplis amb armaris encastats,1 bany complet i un saló menjador ampli, que juntament amb la cuina integrada fa la sensació d’amplitud.Té una plaça d’aparcament i un traster. Pis en un estat excel·lent.Idoni per a un lloguer permanent.Preu:600 € REF. 1755. ELTARTER. Modern pis completament moblat i equipat davant de les pistes delTarter. Dues habitacions dobles amb armaris de paret. Un bany complet. Cuina oberta i totalment equipada. Assolellat saló menjador amb terrassa. Una plaça de pàrquing i traster. Es pot llogar per tot l’any o per la temporada d’hivern. Preu: 650 € TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS! LL0291. LA MASSAnA. Pis assolellat i reformat situat a dos minuts del centre de la Massana.Tres habitacions dobles exteriors amb armaris de paret. Una suite. Saló menjador amb una terrassa i una xemeneia.Vistes impressionants. Cuina tancada equipada amb nevera, vitro i forn.Tres terrasses. PQ i traster. Preu: 650 €, despeses a part REF. 1763. LA MASSAnA. Àtic dúplex reformat en perfecte estat al centre de la Massana. La planta baixa consta de tres dormitoris. Dormitori principal amb bany privat, equipat amb jacuzzi i cabina de dutxa.Té una biblioteca que pot convertir-se en habitació amb bany. Cuina amb sor- tida a la terrassa. Gran terrassa de 75 m2 . Pis recentment remodelat i amb jardí de 20 m2 . Garatge per a 2 cotxes tipus box. Preu: 650.000 € OPORTUnITAT 1758. ERTS Apartament molt assolellat amb terrassa i vistes a la parròquia de la Massana.Acollidor menjador amb llar de foc i sortida a la terrassa. Cuina oberta totalment equipada. Una ha- bitació doble amb armaris encastats. Bany amb banyera. Golfes amb accés a la part superior amb dos llits indivi- duals. L’apartament es ven moblat. El preu inclou un traster en garatge. Preu: 65.000 € REF. R1117.ARInSAL Acollidor apartament en edifici modern a prop d’Arinsal. L’apar- tament té dues habitacions dobles i un bany. Cuina independent totalment equipada. Sala d’estar i habitacions amb parquet i armaris encastats a les habitacions. Bany amb banyera.Terrassa assolellada i vistes excel·lents.Aparcament gran, traster inclòs. Preu: 150.000 € OPORTUnITAT. REF. 1762 ERTS. Pis de 51 m2 molt assolellat i acollidor a la parròquia de la Massana. Disposa d’un dormitori doble amb armaris encastats.Té un saló menjador amb llar de foc i sortida a una amplia terrassa exterior. Cuina àmplia i totalment equipada, així com un bany amb banyera. Perfecte per a esquí de vacances o inversió. Disposa d’una plaça de pàrquing un ampli traster. Una oportunitat molt bona. Preu: 70.000 € REF.1759.ORDInO.Magnífic dúplex de 128 m2 a Ordino.Té 3 dormitoris dobles totalment exteriors i armaris encastats. Una de les habitacions és una suite amb banyera d’hidromassatge.Totes les habi- tacions són exteriors.Un bany complet a l’última planta.A la planta baixa hi trobem un bany,un ampli saló menjador amb accés a un jardí de 100 m2 .Menjador amb llar de foc i sostres amb bigues de fusta.La cuina és molt còmoda i espaiosa.Té un sistema d’aspiració centralitzada.Té dues places d’aparcament i dos trasters. Preu:443.155 € REF. 1761. LA MASSAnA. Aparta- ment excel·lent al centre de la Mas- sana, molt a prop de tots els serveis. El pis té 4 habitacions espaioses, una sala d’estar, cuina independent. Dormitoris i sala d’estar amb terra de parquet.Armaris encastats a totes les habitacions. L’apartament també té una altra gran sala amb cuina completa i un pati tancat. Calefacció central de gasoil. Disposa de pàrquing i traster. Preu: 230.000 € REF. 1751. ESCALDES-EnGORDAny Apartament de 110 m2 al centre d’Escaldes-Engordany. Molt a prop dels centres. 3 dormitoris dobles amb armaris encastats. Dos banys totalment equipats, un amb banyera i l’altre amb dutxa. El menjador és gran, té una bonica llar de foc i dóna accés a una terrassa.Acabats de luxe. La cuina és gran.Té un garatge. Gran oportunitat! Preu: 350.000 € REF. 1766. ELTARTER. Bonic apar- tament de 62 m2 davant les pistes d’esquí de Grandvalira. L’apartament disposa de dos amplis dormitoris dobles amb armaris encastats.Té un menjador confortable amb una cuina integrada totalment equipada. El saló ofereix unes vistes espectaculars a les pistes d’esquí de Grandvalira. Bany completament equipat. Es ven tot moblat. Ideal per a segona resi- dència. Inclou una plaça d'aparcament i un traster. Preu: 149.000 € Selecciona home/dona: PERSONAL DE VIGILÀNCIA Requisits: - Permís de treball o nacionalitat andorrana - Permís de conduir - Català i castellà - Bona presència Oferim incorporació immediata Interessats/ades, envieu CV a vipsa@vipsa.ad
 • 13. 13Dimecres, 23 de desembre del 2015 EntrEtEnimEnt Troba les diferències Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anterior sudoku 7 Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres. VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... www.cisa.ad 73 73 73 Troba la paraula amagada El concepte de bellesa més selecte a Andorra CaritaAndorra Tel: +376 73 76 73 Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana la paraula amagada anterior és: bogErIa Q _ _ _ _ _ _ 7 8 3 4 9 2 5 6 1 2 9 5 9 7 1 9 2 5 7 3 4 8 6 2 3 8 6 4 5 7 5 8 4 7 9 2 4 5 8 2 6 3 6 9 4 7 5 5 3 8 2 1 3 1 7645173829 971862345 382594671 739451268 256789134 418326957 524938716 193647582 867215493 812634579 397152648 465897312 578461293 639725184 241389765 753946821 986213457 124578936
 • 14. 14 Dimecres, 23 de desembre del 2015 O Oci El vídEo amagat Per descobrir el vídeo amagat només has de tenir instal·lada una aplicació de lectura de codi QR al teu smartpho- ne. Utilitza-la per poder visualitzar així un vídeo diferent cada dia. Llegint codi QR... Lector codi QR cartellera Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT IBIZA -2000 € Marta Pons Especialista en dietètica Centre d'Assessorament Dietètic +376 737 173 i nutrició Supervisa i equilibra tots els menús d’Anyós Park! Qui ha dit que el cinema és una cosa de tardes? Sessions per a nens i adults a partir de les 11:30 h. Més informació: www.cinemesilla.com MATINALSALS CINEMESILLA CARLEMANY! Segueix-nos: El PUENtE dE loS ESPíaS Un advocat de Brooklyn es veu sobta- dament immers en les entranyes de la guerra freda quan la CIA l’hi envia amb l’encàrrec de negociar l’alliberament d’un pilot. 19.30, 22.15 SINSaJo (PaRtE 2) En aquest últim desafiament, Katniss s’enfronta al president Snow. Arriscarà la vida per sortir del Districte 13 i elimi- nar-lo. 16.30 StaR WaRS - El dESPERtaR dE la FUERZa Setena entrega de la saga de La guerra de les galàxies. Trenta anys després de la tornada del Jedi, la galàxia encara està en guerra. 16.00, 17.30, 19.00, 22.00, 22.45 3D: 20.30. VOSe: 18.15, 21.15 EN El CoRaZÓN dEl maR El 1820 l’Essex va ser agredit per una balena de mida i voluntat descomunals, amb un sentit de la venjança gairebé humà. Aquest fet va ser la inspiració per a Moby Dick. 15.45 El vIaJE dE aRlo ¿Què hauria passat si l’asteroide que va canviar per sempre la vida a la Terra no hagués impactat al planeta? 15.30 oCHo aPEllIdoS CatalaNES Koldo posa rumb a Sevilla per convèn- cer Rafa que han de viatjar a Catalunya per rescatar Amaia, que s’ha enamorat d’un català. 16.00, 18.15, 20.30
 • 15. 15Dimecres, 23 de desembre del 2015 O horÒscop MESTRE TOUREMA Soluciona tots els teus problemes Resultats en 2 dies Tel. 0034 610 324 179 la recepta embolcall de pinya amb granissat de litxis i sopa de poma ingredients (4 pers.) per als embolcalls de pinya · 250 g d’aigua · 75 g de sucre · 1/2 pinya per al granissat de litxis · 250 g de litxis pelats de llauna o frescos · 2 ml de xerès sec o dolç per a la sopa de poma verda · 250 g de poma verda Granny Smith · 15 g de sucre blanc, 10 ml de vinagre blanc tipus chardonnay · fulles de julivert centre d’assessorament dietètic marta pons Jansana C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad preparació: Per als embolcalls de pinya: bulliu l’aigua i el sucre 30 segons, i deixeu-ho refredar. Peleu la pinya i traieu-li el cor. Talleu bastons de 6 cm de llarg i 0,5 de gruix. Per un altre costat, talleu les làmines fines i deixeu-ho macerar tot dins l’almívar com a mínim 2 hores. Poseu una làmina plana i a sobre 4 bastonets, i tanqueu la làmina perquè quedi un embolcall. Per al granissat de litxis: tritureu els litxis pelats i nets, passeu-los per un colador fi i afegiu-hi el xerès. Guardeu-ho al congelador. Per a la sopa de poma verda: talleu les pomes verdes, traieu-ne el cor i submergiu-les en aigua i unes fulles de julivert. Passeu-ho per la liquadora, traieu-ne l’escuma, coleu-ho i afegiu-hi el vinagre i el sucre. Reserveu-ho a la nevera. Col·loqueu els litxis tallats i la pinya com a base del plat, disposeu el granissat a sobre de la pinya (el granissat l’heu de fer raspant amb una forquilla la base congelada) i acabeu-ho amb la sopa de poma verda. El litxi és una excel·lent font de sucre, proteïnes, fibra, vitamines B1, B2 i C, calci, potassi, fòsfor i magnesi, i constitueix un aliment ideal per als nens en període de creixement i per a persones grans que pateixen descalcificació. tv avui us recomanem... 22.30 Gran cinema: Noche en el museo A un novell vigilant nocturn de seguretat del Museu d’Història Natural de Nova York li co- mencen a passar coses extraordinàries. 22.30 Cine: Enredados Flynn Rider, el més buscat —i encantador— bandit del regne, s’amaga en una misteriosa torre i allà es troba amb Rapunzel. 22.30 Cine: Sabotage Un equip d’elit de la DEA aprofita una ope- raciócontrauncàrtelperapoderar-sed’un botí de diversos milions de dòlars. 22.15 En la tuya o en la mía Bertín i Fabiola s’entrevisten l’un a l’altre per conèixer millor com han viscut alguns dels episodis més destacats. 20.55 Frank Sinatra Arxius, històries i vídeos inèdits. Documental que barreja la música amb grans mo- ments de Sinatra, sense amagar el seu costat fosc. 13.55 Film: Princesse malgré elle La vida d’una tímida adolescent es capgira quan esbrina que és l’hereva del tron del diminut principat europeu de Genovia. 22.40 Cine: Los mercenarios 2 L’equip es torna a reunir quan el senyor Church els encarrega un treball aparent- ment senzill i molt lucratiu. 22.00 Gran Hermano 16: Gran Final L’audiència decidirà amb els seus vots qui ha d’abandonar la casa i qui gua- nyarà el maletí. 20.55 39e Festival international du Cirque de Monte-Carlo A Mònaco el 2015 és l’any de Rússia i el fes- tival de circ és una de les manifestacions. àries 21març - 20abril taure 21abril - 21maig bessons 22maig - 21juny cranc 22juny - 23juliol lleó 24juliol - 23agost verge 24agost - 23setembre balança 24setembre - 23 octubre escorpí 24octubre - 22novembre sagitari 23novembre - 21desembre capricorn 22desembre - 20 gener aquari 21gener - 19febrer peixos 20febrer - 20març No descuidis res ara. Fes servir el sentit comú i fes cada cosa al seu temps. A la feina tot sembla anar millor i, malgrat alguns con- tratemps, les coses s’estabilitzen. Una bona etapa per als desocupats. Hi haurà novetats pel que fa a entrevistes de feina. La teva economia pren un rumb ferm perquè estiguis tranquil: desenvolupa camins. És possible que siguis promocionat o que t’ofereixin un negoci. Rebràs diners. El Sol al signe afí Capri- corn atreu un despertar sostin- gut cap al progrés. No hi haurà obstacles insalvables si hi ha prou amor. Bé en l’àrea de la feina i els diners. Frenes l’activitat laboral sense una raó aparent. Reps aju- da inesperada per als projectes. En la teva activitat, evi- ta involucrar-hi terceres parts; pots tu sol. Reconeixement. Vés darrere del que de- sitges. Comunica’t amb qui té tantes ganes de saber de tu. Profit en un joc d’atzar. Necessites energia per a més tard per a una gran festa familiar. Augment de l’agudesa mental i habilitat per planificar: suggereixes una innovació.
 • 16. Josep Delgado Albert Moles El Fons de Reserva de Jubilació ha patit una davallada important durant el ter- cer trimestre de l’any, passant de 1.088 milions al juny a 1.070 al setembre. FEDA ha posat en servei la nova línia de 225 kV de connexió amb França, que uneix l’Ospitalet i l’estació trans- formadora i repartidora de Grau Roig. enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cas s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon Baixada del Molí, 5 Andorra la Vella T. 809 810 | F. 829 810 mes@mes.ad | www.mes.ad de desembre del 2015 El diari s’imprimeix en paper reciclat Dimecres 23 ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Si lafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesde contingutinteriors,etrecompensarem! ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Carretera d’Arinsal · Edifici Amadeus B · Local 3 · AD400 ARINSAL · Reserves : 838 566 / 353 780 CUINA BASCA MENÚ ESPECIAL CAP DE SETMANA amb postres i beguda inclosos 18 €+IGI HORARI D’ESTIU Dijous i divendres des de les 19 h. Dissabtes i diumenges de 12 a 16 h i de 19 a 3 de la matinada. En festes populars i dies d’activitats especials estarem oberts (consulteu horaris). MENÚ SIDRERIA MENÚS PER A GRUPS Gaudeix els caps de setmana amb els nostres plats d’“alubias” de Tolosa BARRA DE TAPES, RACIONS, ENTREPANS ‘CHULETONES’ I PEIX A LA BRASA TERRASSA //J. G. fotoreporter@mes.ad Cap mena de respecte per les places de minusvàlids. el fotoreporter 331957 Cambio ruedas con llanta medida 175/65/13 .de contacto muy buen es- tado 324500 CANVIO REGALO 3 TELEVISORS DE TUBO AMB BON ESTAT I 4 SOFAS 337993 CANVIO Taula d cuina amb un calaix, molt antiga, d’antiquari 337993 CANVIO bolso de Bimba&Lola d color negre. Molt actual. 325601 Canvi Joguines x nen-nena: peluchos interactius, vaixells playmobil, puzzles 657811 Canvio mercedes 300Td 4X4 ,automa- tic revisat ,impecable. 339767 Canvio Iphone 4 ,8Gb 649071 BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini etc... Es igual l’estat en que estigui. 343198 ‘canvio’ PIS A ORGANYA 3 dormitoris,2 banys,asolellat,ascensor i parquing. 386927 CANVIO: coche saab93 2.2 gasoil per coche4x4 386927 CANVIO: moto kawasaki 125 de marc- has itv e revisions eb dia e dos cascos 331431 Busco moto 125cc...almenys que aguanti uns 8mesos... 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 604941 Busco yamaha dt 200 para piezas 337993 CANVIO Oportunitat! Bolso motxilla Louis Vuitton. Nou sense estrenar. Molt maco 649071 BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini etc... Es igual l’estat en que estigui. 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 325601 CANVI Dvd samsung color gris x canvi d menjador 325601 CANVI 5 sessions d’electroestimulacio a egv x no tenir temps. 351061 BUSCO Yamaha R6 en buen estado. 643775 CANVI Tabla snowboar + fijaciones marca Burton, 150 cmts.un solo uso practicamente nueva. 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 331431 Busco moto 125cc...almenys que aguanti uns 8mesos. 602714 CANVIO BMW 320TD Compact 207.000km Totes les revisions a la BMW 380340 Canvio cadenes de cotxe noves per es- trenar!! 372543 Canvio 4 rodes de neu mida 195 65 r15 noves practicament 652255 CANVIO: audi a4 2.5 tdi 180cv 4x4 200000km impecable full equip. 329776 Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa Fe, de carretera amb janta or 322068 CANVIO Porsche cayenne S 340 cv. del 2003. Por algo que me interese 347398 Canvio para piezas moto Honda PC125 gris , y llantas 15 de Ibiza Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT LEON -3000 € Av. Del Fener, 15-17 Edifici Picó, 1r C AD500 Andorra la Vella Tel.: 827 888 Móbils: 322 553 · 356 320 Fax. 846 888 innova@andorra.ad AUTO LLAR SALUT VIDA EXÈQUIES EMPRESA Bones festes