Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας.pdf

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας
Σχολική Μονάδα: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ - 9290107
Σχολικό Έτος: 2022 - 2023
Ημερομηνία Εξαγωγής: 12/09/2023
Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
(Αξιολόγηση: 10)
Στη σχολική μονάδα εφαρμόζονται σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι. Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν σύγχρονες
διδακτικές προσεγγίσεις, αξιοποιούν τις ΤΠΕ κι εφαρμόζουν πρακτικές διαφοροποιημένης μάθησης. Γίνεται
αποτελεσματική υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ουσιαστική προσπάθεια
αντιμετώπισης των δυσκολιών των παιδιών. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων συνέβαλε στην ανάγκη για
δημιουργική απασχόληση των μαθητών, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την ενίσχυση
και ανάδειξη απαραίτητων δεξιοτήτων.
Σχολική διαρροή - φοίτηση
(Αξιολόγηση: 10)
Δεν παρατηρούνται φαινόμενα σχολικής διαρροής. Η φοίτηση των μαθητών στην μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν
συνεπής και συστηματική.
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
(Αξιολόγηση: 10)
Στη σχολική μονάδα υποστηρίζονται κοινωνικές πρακτικές που ευνοούν τη συνεργασία, το σεβασμό και την
επικοινωνία στη σχέση μεταξύ των μαθητών. Το σχολείο ακολουθεί ενιαία πολιτική για την αντιμετώπιση των
συγκρούσεων οι οποίες επιλύονται με έμφαση στο σεβασμό του άλλου και στην ενσυναίσθηση.
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
(Αξιολόγηση: 10)
Υπάρχει κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών. Οι σχέσεις μεταξύ των
μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών διέπονται από τους κανόνες του σχολικού πλαισίου. κι έχει καταβληθεί
προσπάθεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών – μαθητών.
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
(Αξιολόγηση: 10)
Έχει καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στις οικογένειες των μαθητών/τριών. Οι
δίαυλοι της επικοινωνίας είναι ανοιχτοί και στηρίζονται στην αλληλοκατανόηση και τον σεβασμό. Οι γονείς
συμμετέχουν στη σχολική ζωή και υποβοηθούν το έργο του σχολείου.
Διοικητική λειτουργία
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
(Αξιολόγηση: 10)
Έχει διαμορφωθεί συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας όλων των παραγόντων της
σχολικής μονάδας. Γίνεται προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού και
αξιοποιούνται πλήρως η εμπειρία και οι ικανότητες των εκπαιδευτικών. Η διεύθυνση του σχολείου υποστηρίζει
τη συνεχή επιστημονική και παιδαγωγική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Σχολείο και κοινότητα
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο επιδεικνύει εξωστρέφεια κι έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για το άνοιγμά του στην κοινωνία.
Συμμετέχει σε πολλές δράσεις τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος κι έχει αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία
με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
(Αξιολόγηση: 10)
Παρατηρείται συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε επιμορφωτικές
δράσεις και προγράμματα. Το σχολείο έχει οργανώσει αρκετές ενδοσχολικές επιμορφώσεις κι έχει αναλάβει
σημαντικές πρωτοβουλίες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε
επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς αλλά και σε πλήθος προαιρετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
(Αξιολόγηση: 10)
Το σχολείο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι
εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος και εκπαιδευτικά δίκτυα. Δίνονται από το
σχολείο ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές-τριες με την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και στους
εκπαιδευτικούς για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών/τριών.
Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για τον
εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών
Χρήση ποικίλων διδακτικών μεθόδων.
Κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών, με τους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας όλων των
παραγόντων της σχολικής μονάδας
Σημεία προς βελτίωση
Επιμόρφωση γονέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις με άλλα σχολεία
Προτάσεις προς βελτίωση
Συνέχιση και εμπλουτισμός των δράσεων που υλοποιεί το σχολείο.
Διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων για τους γονείς.
Διάχυση των καλών πρακτικών σε άλλες σχολικές μονάδες.
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Πολύ καλή οργάνωση και συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου.
Υποστήριξη των δράσεων των εκπαιδευτικών του Σχολείου.
Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού, και συνεργασίας μεταξύ
των εκπαιδευτικών του Σχολείου.
Σημεία προς βελτίωση
Προτάσεις προς βελτίωση
Συμμετοχή σε δράσεις τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
Πλούσια δράση κι έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Διάθεση για συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τόσο σε ατομικό επίπεδο,
όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας μέσω των ενδοσχολικών επιμορφώσεων.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται από
εκπαιδευτικούς κι άλλους φορείς.
Σημεία προς βελτίωση
Προτάσεις προς βελτίωση
Συνέχιση και εμπλουτισμός των δράσεων συμμετοχής σε διεθνή και εγχώρια
προγράμματα και δίκτυα (π.χ. συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus ).
Συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες για τη διοργάνωση επιμορφωτικών
δράσεων.

Recomendados

Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf por
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdfΑποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf2lykkomo
4.1K visualizações5 slides
σχεδιο δρασησ por
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησBill Smyrnios
10.9K visualizações24 slides
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ por
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕMary Pap
3.1K visualizações25 slides
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον... por
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...filippos_chatziandreas
631 visualizações10 slides
2 διαδικασία γενικής εκτίμησης 30 10-2013 por
2 διαδικασία γενικής εκτίμησης 30 10-20132 διαδικασία γενικής εκτίμησης 30 10-2013
2 διαδικασία γενικής εκτίμησης 30 10-2013Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
1.3K visualizações15 slides
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.pdf por
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.pdfΠαιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.pdf
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.pdfgnikou
38 visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Similar a Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας.pdf

Aειφόρο σχολείο por
Aειφόρο σχολείοAειφόρο σχολείο
Aειφόρο σχολείοKoukkou Giota
337 visualizações21 slides
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf por
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfDespoina Alx
461 visualizações8 slides
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf por
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfDespoina Alx
393 visualizações8 slides
Axiologisi por
AxiologisiAxiologisi
AxiologisiΣπύρος Κόλλιας
139 visualizações3 slides
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ por
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣgkantidou
344 visualizações23 slides
Report1 por
Report1Report1
Report1gvlachos
2.3K visualizações6 slides

Similar a Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας.pdf(20)

Aειφόρο σχολείο por Koukkou Giota
Aειφόρο σχολείοAειφόρο σχολείο
Aειφόρο σχολείο
Koukkou Giota337 visualizações
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf por Despoina Alx
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
Despoina Alx461 visualizações
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf por Despoina Alx
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdfΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (1).pdf
Despoina Alx393 visualizações
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ por gkantidou
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
gkantidou344 visualizações
Report1 por gvlachos
Report1Report1
Report1
gvlachos2.3K visualizações
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον... por filippos_chatziandreas
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
filippos_chatziandreas180 visualizações
Report por gvlachos
ReportReport
Report
gvlachos222 visualizações
Συνεργάτης Τάξης por psalexpolis
Συνεργάτης ΤάξηςΣυνεργάτης Τάξης
Συνεργάτης Τάξης
psalexpolis164 visualizações
Report por gvlachos
ReportReport
Report
gvlachos151 visualizações
3 αεε υπαιθ φόρμες βάσης δεδομένων 11-2013 por pantazi
3 αεε υπαιθ φόρμες βάσης δεδομένων 11-20133 αεε υπαιθ φόρμες βάσης δεδομένων 11-2013
3 αεε υπαιθ φόρμες βάσης δεδομένων 11-2013
pantazi1.5K visualizações
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους por mary pap
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτουςΕνέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους
mary pap1.3K visualizações
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας por effangelop
Συνεργασία σχολείου-οικογένειαςΣυνεργασία σχολείου-οικογένειας
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
effangelop2.8K visualizações
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012 por mary pap
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
mary pap1.3K visualizações
5 αεε υπαιθ διαδικασίες 10-2013 por pantazi
5 αεε υπαιθ διαδικασίες 10-20135 αεε υπαιθ διαδικασίες 10-2013
5 αεε υπαιθ διαδικασίες 10-2013
pantazi1.4K visualizações
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας... por Nikolaos Bakopoulos
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Nikolaos Bakopoulos1.1K visualizações
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023 por filippos_chatziandreas
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
filippos_chatziandreas3.5K visualizações
Axiologisi i por iodinou
Axiologisi iAxiologisi i
Axiologisi i
iodinou1.1K visualizações
Πρόταση Διαδικτυακής Συν-Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών por Niki Lambropoulos PhD
Πρόταση Διαδικτυακής Συν-Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρόταση Διαδικτυακής Συν-Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Πρόταση Διαδικτυακής Συν-Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Niki Lambropoulos PhD727 visualizações

Mais de Despoina Alx

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf por
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdfDespoina Alx
259 visualizações20 slides
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx por
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptxPresentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptxDespoina Alx
97 visualizações10 slides
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf por
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdfΈγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdfDespoina Alx
102 visualizações1 slide
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο... por
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...Despoina Alx
101 visualizações12 slides
Παρουσίαση_Erasmus.pptx por
Παρουσίαση_Erasmus.pptxΠαρουσίαση_Erasmus.pptx
Παρουσίαση_Erasmus.pptxDespoina Alx
315 visualizações11 slides
άρθρα εφημερίδας por
άρθρα εφημερίδαςάρθρα εφημερίδας
άρθρα εφημερίδαςDespoina Alx
58 visualizações4 slides

Mais de Despoina Alx(20)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf por Despoina Alx
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf
Despoina Alx259 visualizações
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx por Despoina Alx
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptxPresentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx
Presentasion_ School_Ormos_Korthiou.pptx
Despoina Alx97 visualizações
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf por Despoina Alx
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdfΈγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf
Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου.pdf
Despoina Alx102 visualizações
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο... por Despoina Alx
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...
Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus+, Εργαστήρι ΔΕξιοτήτων για μικρούς και μεγάλο...
Despoina Alx101 visualizações
Παρουσίαση_Erasmus.pptx por Despoina Alx
Παρουσίαση_Erasmus.pptxΠαρουσίαση_Erasmus.pptx
Παρουσίαση_Erasmus.pptx
Despoina Alx315 visualizações
άρθρα εφημερίδας por Despoina Alx
άρθρα εφημερίδαςάρθρα εφημερίδας
άρθρα εφημερίδας
Despoina Alx58 visualizações
αφίσα για τη σχολική βία por Despoina Alx
αφίσα για τη σχολική βίααφίσα για τη σχολική βία
αφίσα για τη σχολική βία
Despoina Alx64 visualizações
1 ιστορία, 4 ματιές por Despoina Alx
1 ιστορία, 4 ματιές1 ιστορία, 4 ματιές
1 ιστορία, 4 ματιές
Despoina Alx47 visualizações
ευχες 2 por Despoina Alx
ευχες 2ευχες 2
ευχες 2
Despoina Alx845 visualizações
ευχες por Despoina Alx
ευχεςευχες
ευχες
Despoina Alx144 visualizações
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη por Despoina Alx
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτηπροσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
Despoina Alx574 visualizações
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη por Despoina Alx
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτηπροσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
Despoina Alx148 visualizações
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη por Despoina Alx
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτηπροσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
προσκληση σε χριστουγεννιατικη γιορτη
Despoina Alx111 visualizações
Scan0018 por Despoina Alx
Scan0018Scan0018
Scan0018
Despoina Alx767 visualizações
Scan0017 por Despoina Alx
Scan0017Scan0017
Scan0017
Despoina Alx116 visualizações
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΟΥΛΑ por Despoina Alx
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΟΥΛΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΟΥΛΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΟΥΛΑ
Despoina Alx643 visualizações
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ por Despoina Alx
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Despoina Alx797 visualizações
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 2013- 2014 por Despoina Alx
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 2013- 2014Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 2013- 2014
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 2013- 2014
Despoina Alx520 visualizações
ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ Δ.Σ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2013-2014 por Despoina Alx
ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ Δ.Σ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2013-2014ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ Δ.Σ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2013-2014
ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ Δ.Σ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2013-2014
Despoina Alx1.9K visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γ΄ΤΑΞΗ por Despoina Alx
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γ΄ΤΑΞΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γ΄ΤΑΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γ΄ΤΑΞΗ
Despoina Alx6.4K visualizações

Último

Βρίσκοντας τα μνημεία por
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
17 visualizações8 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxgymkeram
18 visualizações24 slides
one sample t-test.pdf por
one sample t-test.pdfone sample t-test.pdf
one sample t-test.pdfGeorge Chalatzoglidis
8 visualizações3 slides
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx por
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxIrini Panagiotaki
5 visualizações35 slides
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
44 visualizações36 slides
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxalexandrabouts
12 visualizações3 slides

Último(20)

Βρίσκοντας τα μνημεία por Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram18 visualizações
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx por Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
Irini Panagiotaki5 visualizações
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou44 visualizações
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts12 visualizações
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 visualizações
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 visualizações
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 visualizações
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 visualizações
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx por 36dimperist
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
36dimperist25 visualizações
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx por 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist30 visualizações
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 visualizações
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 visualizações
Είδη ζώων.pptx por peikoulini11
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptx
peikoulini1111 visualizações
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
Tassos Karampinis42 visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu116 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 visualizações

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας.pdf

  • 1. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας Σχολική Μονάδα: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ - 9290107 Σχολικό Έτος: 2022 - 2023 Ημερομηνία Εξαγωγής: 12/09/2023 Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση (Αξιολόγηση: 10) Στη σχολική μονάδα εφαρμόζονται σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι. Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, αξιοποιούν τις ΤΠΕ κι εφαρμόζουν πρακτικές διαφοροποιημένης μάθησης. Γίνεται αποτελεσματική υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ουσιαστική προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσκολιών των παιδιών. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων συνέβαλε στην ανάγκη για δημιουργική απασχόληση των μαθητών, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την ενίσχυση και ανάδειξη απαραίτητων δεξιοτήτων. Σχολική διαρροή - φοίτηση (Αξιολόγηση: 10) Δεν παρατηρούνται φαινόμενα σχολικής διαρροής. Η φοίτηση των μαθητών στην μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν συνεπής και συστηματική. Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών (Αξιολόγηση: 10) Στη σχολική μονάδα υποστηρίζονται κοινωνικές πρακτικές που ευνοούν τη συνεργασία, το σεβασμό και την επικοινωνία στη σχέση μεταξύ των μαθητών. Το σχολείο ακολουθεί ενιαία πολιτική για την αντιμετώπιση των
  • 2. συγκρούσεων οι οποίες επιλύονται με έμφαση στο σεβασμό του άλλου και στην ενσυναίσθηση. Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών (Αξιολόγηση: 10) Υπάρχει κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών. Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών διέπονται από τους κανόνες του σχολικού πλαισίου. κι έχει καταβληθεί προσπάθεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών – μαθητών. Σχέσεις σχολείου - οικογένειας (Αξιολόγηση: 10) Έχει καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στις οικογένειες των μαθητών/τριών. Οι δίαυλοι της επικοινωνίας είναι ανοιχτοί και στηρίζονται στην αλληλοκατανόηση και τον σεβασμό. Οι γονείς συμμετέχουν στη σχολική ζωή και υποβοηθούν το έργο του σχολείου. Διοικητική λειτουργία Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας (Αξιολόγηση: 10) Έχει διαμορφωθεί συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας. Γίνεται προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού και αξιοποιούνται πλήρως η εμπειρία και οι ικανότητες των εκπαιδευτικών. Η διεύθυνση του σχολείου υποστηρίζει τη συνεχή επιστημονική και παιδαγωγική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Σχολείο και κοινότητα (Αξιολόγηση: 10) Το σχολείο επιδεικνύει εξωστρέφεια κι έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για το άνοιγμά του στην κοινωνία. Συμμετέχει σε πολλές δράσεις τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος κι έχει αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
  • 3. (Αξιολόγηση: 10) Παρατηρείται συστηματική και ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα. Το σχολείο έχει οργανώσει αρκετές ενδοσχολικές επιμορφώσεις κι έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς αλλά και σε πλήθος προαιρετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Αξιολόγηση: 10) Το σχολείο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος και εκπαιδευτικά δίκτυα. Δίνονται από το σχολείο ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές-τριες με την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και στους εκπαιδευτικούς για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Θετικά σημεία Αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών/τριών. Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για τον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών Χρήση ποικίλων διδακτικών μεθόδων. Κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών, με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Συμμετοχικό, συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας Σημεία προς βελτίωση Επιμόρφωση γονέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις με άλλα σχολεία Προτάσεις προς βελτίωση Συνέχιση και εμπλουτισμός των δράσεων που υλοποιεί το σχολείο. Διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων για τους γονείς.
  • 4. Διάχυση των καλών πρακτικών σε άλλες σχολικές μονάδες. Διοικητική λειτουργία Θετικά σημεία Πολύ καλή οργάνωση και συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου. Υποστήριξη των δράσεων των εκπαιδευτικών του Σχολείου. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού, και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του Σχολείου. Σημεία προς βελτίωση Προτάσεις προς βελτίωση Συμμετοχή σε δράσεις τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Θετικά σημεία Πλούσια δράση κι έντονη δραστηριότητα συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Διάθεση για συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας μέσω των ενδοσχολικών επιμορφώσεων. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς κι άλλους φορείς. Σημεία προς βελτίωση Προτάσεις προς βελτίωση Συνέχιση και εμπλουτισμός των δράσεων συμμετοχής σε διεθνή και εγχώρια προγράμματα και δίκτυα (π.χ. συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus ). Συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες για τη διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων.