O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Lektura Zypa Cupak

759 visualizações

Publicada em

>>presentation Lektura Zypa Cupak<<

  • Seja o primeiro a comentar

Lektura Zypa Cupak

  1. 1. Ján Čajak mladší, bol slovenský prozaik, novinár a redaktor. Narodil sa 18. júla 1897, v Selenči, v Srbsku. Zomrel 3. júla 1982 v Bratislave.  Životopis Vzdelanie získal v Petrovci, Sarvaši, Novom Vrbase a Novom Sade, neskôr študoval evanjelickú teológiu v Bratislave a Prešove, vzdelávanie napokon ukončil v Belehrade na Vysokej škole pedagogickej v roku 1925. Zypa Cupak O spisovatel’oviZypa Cupak O spisovatel’ovi
  2. 2. Pracoval ako profesorPracoval ako profesor slovenčinyslovenčiny aa dejepisudejepisu na gymnáziu v Petrovci, v rokuna gymnáziu v Petrovci, v roku 19421942 sa presťahoval dosa presťahoval do BudapeštiBudapešti, kde bol, kde bol redaktorom. Po vojne pracoval naredaktorom. Po vojne pracoval na Ministerstve zahraničia ČSR vMinisterstve zahraničia ČSR v BudapeštiBudapešti,, neskôr na povereníctve informácií. V rokuneskôr na povereníctve informácií. V roku 19491949 sa definitívne usadil vsa definitívne usadil v BratislaveBratislave, kde, kde pracoval ako redaktor, venoval sapracoval ako redaktor, venoval sa publicistike a prekladom zpublicistike a prekladom z juhoslovanskej literatúryjuhoslovanskej literatúry. V roku. V roku 19601960 odišielodišiel do dôchodku.do dôchodku. • Tvorba •Začínal ako redaktor a publicista. Bol redaktorom slovenského časopisu v Juhoslávii Svit a zároveň v ňom uverejňoval svoje recenzie a články o aktuálnych problémoch Slovenska a jeho literatúry. Prvé poviedky mu vyšli v časopise Svit v roku 1934. Do časopisu Náš život prispieval poviedkami aj prekladmi. Vplyv na jeho dielo mali ako jeho otec Ján Čajak, tak i Martin Kukučín, Jozef Gregor Tajovský a ďalší realistickí autori. •Okrem románov, poviedok a publicistických diel písal i historické eseje, spomienky a pamäti, často sa venoval i osobám z rodiny či literátom.
  3. 3. •Jeho diela 1943 – Rozprávka o veľkom valachovi 1943 – Dumný briežok, zbierka poviedok z obdobia 2. svetovej vojny 1943 – Zuzka Turanová 1947 – Zypa Cupák, satirický román 1947 – Po stopách generála Viesta, esejistické spomienky 1968 – V zajatí na Holíčskom hrade, historický román 1971 – Miscellanea, cyklus historických esejí (vychádzalo časopisecky, knižne až v roku 1982) •Báťa Ondriš Pazúrik, humoristická poviedka •Matej Hronec Bickoš, baladická poviedka
  4. 4. HlavnHlavné postavy:,é postavy:, DD’’uro Sirákuro Sirák jeho manjeho manželka Ančaželka Anča krstnkrstné dieté diet’a Štefan’a Štefan minister Brankovič zminister Brankovič z manželkov a dcmanželkov a dcérovérov VedlVedl’ajšie postavy:,’ajšie postavy:, susedysusedy žandár na bicykližandár na bicykli žandžandáári v Belehraderi v Belehrade novinarnovinar krčmarkakrčmarka žehlič Pžehlič Péroéro
  5. 5. DD’uro Sir’uro Sirák, a jehoák, a jeho žena Anča, dostali listžena Anča, dostali list od žandod žandára.Nevedeli preára.Nevedeli preččítatítat’, misleli si že’, misleli si že je to chyba, že ten list patri niekomuje to chyba, že ten list patri niekomu ininému.Anému.Anča odniesla list doča odniesla list do žandarni.Žandar prečžandarni.Žandar prečítal list a povedal,ítal list a povedal, žžee ích krstné dietích krstné diet’a pozdravuje a povol’a pozdravuje a povolávaáva ích na svadbu.Dích na svadbu.D’uro Sir’uro Sirák rozkázal si uák rozkázal si ušit’šit’ novnovéé šaty, žena prichistala kohšaty, žena prichistala kohúta aúta a dari.Viprevadila Ddari.Viprevadila D’ura na železničn’ura na železničnúú stanicu a on odcestoval do Belehradu.stanicu a on odcestoval do Belehradu.VoVo vlaku stretolvlaku stretol žženuenu, ktor, ktorá mu preá mu preččítalaítala noviny, a rospraval sa o jeho svatovi.Kednoviny, a rospraval sa o jeho svatovi.Ked’’ stihli do Belehradu, ona ho odviedla dostihli do Belehradu, ona ho odviedla do krčmi ktorkrčmi ktorá sa volala ,,stará udovicaá sa volala ,,stará udovica’’.Tam’’.Tam sa veselil, opil, kohsa veselil, opil, kohúta mu upiekli a darúta mu upiekli a daryy vzali.vzali. •V tejtoV tejto rozprávke sarozprávke sa hovorí o Dhovorí o D’urovi’urovi SirSirákovi, jehoákovi, jeho manmanžželke Anči,elke Anči, a o ministrovia o ministrovi Brankovičovi.TerBrankovičovi.Ter az vám opíaz vám opíšemšem čo sa v tejtočo sa v tejto rozprrozprávke dialo.ávke dialo.
  6. 6.  PriPrišli žandari, a odviezli ho do všli žandari, a odviezli ho do väzenia.Tam hoäzenia.Tam ho ostrihali, oholili mu fúzy, a oprali mu šaty, a šaty muostrihali, oholili mu fúzy, a oprali mu šaty, a šaty mu potom boli dogúlpotom boli dogúl’ané’ané..ŽŽena poslala list do žandarni,ena poslala list do žandarni, aby ho pustili, že on cestuje krstnému dietaby ho pustili, že on cestuje krstnému diet’’atat’’u nau na svadbu.Do žandarni dostali hlas od ministra, abysvadbu.Do žandarni dostali hlas od ministra, aby pustili Dpustili D’ura Siráka.Žand’ura Siráka.Žandárske auto odviezlo Dárske auto odviezlo D’ura’ura pred ministrov dom.V tom čase prišli krstnpred ministrov dom.V tom čase prišli krstné dieté diet’a z’a z mladou zo sobášu.D’uro mal dogúl’ané šaty, a dalmladou zo sobášu.D’uro mal dogúl’ané šaty, a dal nech mu ich vyžehlia.Šiel sa rozprnech mu ich vyžehlia.Šiel sa rozprávatávat’ zo svatovcí, a’ zo svatovcí, a mladou nevestou.Fotil sa zo svatovcí, amladou nevestou.Fotil sa zo svatovcí, a mladima.Jeho fotky boly aj v novinach.Občania videlimladima.Jeho fotky boly aj v novinach.Občania videli jeho fotky z pánom ministrom, a žiadali aby on boljeho fotky z pánom ministrom, a žiadali aby on bol rychtrychtárom.árom.  TTáto rozprávka my bola veláto rozprávka my bola vel’mi zauímavá a smiešna,’mi zauímavá a smiešna, a vera verím že nasledovné rozprávky budú eím že nasledovné rozprávky budú eštešte smiešneišie a zausmiešneišie a zauímaveiímaveišie.šie.
  7. 7. • Vypracoval:Vypracoval: -Denis Dud-Denis Dudáášš

×