Beskucnistvo i usluga socijalnog rada

Dejan Jeremic
Dejan JeremicFinance Director at BIP AD - Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks em BIP Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks
Olivera Zelić
 ozbiljan društveni problem
 Sistem sociajlne zaštite u Srbiji ga ne
prepoznaje
 Strategija Evropa 2020
 Razvoj svakog modernog društvo, posebno
društva u tranziciji karakterišu velike
promene političkom, socijalnom i
ekonomskom smislu što rađa socijalne
probleme, pre svega i siromaštvo , odnosno
uzročno posledične manifestacije kao što je i
beskućništvo
 Beskućništvo je najdrastičniji vid socijalne
isključenosti
 Beskućništvo utiče na veliki broj ljudi
nevezano za pol i starost, prati ga poseban
način i stil života, poseban sistem vrednosti
koji ima elemente subkulture
 Strukturalni /društveno politički/
 Individualni /bolesti, društveno negativno
ponašanje.../
 Relacioni /porodični odnosi, socijalne mreže/
 Bez krova nad glavom
 Bez kuće
 Bez sigurnog stanovanja
 bez adekvatnog stanovanja
 Beskućnici su ljudi koji nemaju stalno mesto
boravka i sredstva da ga steknu a često im
nedostaje emocijalna stabilnost, socijalne
veštine i znanje da bez tuđe pomoći
promene stanje u kome se nalaze. (rečnik
socijalnog rada)
 Centri za socijalni rad
 Prihvatilište za decu
 Prihvatilište za odrasle
 Nevladine organizacije
 Verske organizacije
 prevencija
 zbrinjavanje
 inkluzivne
aktivnosti

 Prihvatilište korisnicima obezbeđuje kratkotrajan
smeštaj i osigurava bezbednost, iznalaženje
održivih rešenja za krizne situacije, zadovoljenje
njihovih osnovnih potreba i pristup drugim
uslugama /zakon o socijalnoj zaštiti čl 55/
 „ustanova je osnovana u cilju obezbeđivanja
privremenog ali celovitog zbrinjavanja i smeštaja
lica i ostvarivanja drugih prava, potreba i interesa
korisnika “
 /Статут установа „Прихватилиште за одрасла и
стара лица“, Београд, 2012, чл. 1/

 Metodološki utemeljivači rada sa ljudima koji su
u situciji beskućništva, na našim prostorima, bili
su stručni radnici Prihvatilišta za odrasla i stara
lica.
 Stručni rad je zasnovan na osnovu stručne
osposobljenosti zaposlenih, diktiran potrebama
Grada (koji je bio i osnivač) aktuelnim političkim
načelima i određen smernicama koje je
propisivala međunarodna zajednica (evropski
savet,ratifikovane konvencije) stručni rad je u
proteklom perodu, pretrpeo samo nužne izmene
 Ozbiljan istraživački projekat koji bi za cilj imao
specifikovani metodološki pristup nikada nije
urađen
 specifičnosti rada sa ovom
populacijom,otežavaju i ovako nepovoljan
položaj lica i stanju hitne socijalne potrebe to
jest egzistencionalne ugroženosti.
 socijalna isključenost ove kategorije korisnika,
dovela je i do marginalizacije stručnih radnika
angažovanih u ovoj oblasti
 stručni rad je nastajao ad hock i nije bio rezultat
sistemskog pristupa i strateškog planiranja.
 -otkrivanje slučajeva, regrutovanje i prijem
korisnika
 -zbrinjavanje korisnika i prijemna procena
 -dijagnostika, motivacioni intervju
 -procena resursa i kapaciteta korisnika
 -planiranje mera zaštite i tretmana
 -monitoring i evaluacija
 -koordinacija i saradnja
 Evidencija i dokumentacija
 Centri za socijalni rad
 Policija
 Zdravstvo (HMP, bolnice-palijativna nega)
 Sugrađani
 prvi susret, trijažni postupak
 -dobrovoljnost
 - poštovanje ličnosti
 -poštovanje procedure
 Udobno smestiti , utopliti, nahraniti
 Učiniti manje neprijatnim/rad sa
negovateljicama/
 Obustava upliva negativnih faktora
 Higijenska obrada(dileme i kontraverze)
 Popis imovine- dokumenta, lične stvari
emotivne i materijalne vrednosti)
 Opservacija i interviju
 Lični podaci i osnovne informacije
 Upoznavanje sa kućnim redom
 Presudno je iznalaženje načina da se korisnik uključi
 Mobilisati potencijale, pridobiti ga za promenu
 Reflektivno slušanje
 empatija
 Upotreba reči; bez upotrebe žargona, kolokvijalno,
prilagoditi obrazovnom nivou i socijalnom miljeu
primaoca usluge, toplo, dobronamerno, ne podilaziti,
ne laskati, ne osuđivati...
 Poštovanje i distanca
 Postavljanje granice- valjano uspostavljena granica
promoviše efikasnost ali podrazumeva i nepopularne
mere u smislu davanja naloga konfrontiranja i
odlaganja kontakta
 Specifičnost situacije beskućništva
 Porodični odnosi i životne situacije imaju
drugačiju dinamiku
 Bio psiho socijalna procena
 Procena životnog modela
 Teškoće i životni događaji, blistavi momenti
 Mapiranje snaga
 Navike i relacije koje mogu biti prepreka
osnaživanju i reintegraciji
 Minimalan promena veliki napor
 Obaveštenje o prijemu S3
 Utvrđivanje relevantnih činjenica,
prikupljanje dokumentacije, terenska provera,
interviju, timske konsultacije
 Rešenje o smeštaju
 Nema tipskih rešenja i uopštenih planova
 Rifreming stavova i redefinisanje ciljeva
 Plan usluga i zaštite donosi nadležni centar za socijalni rad, ali
plan tretmana spada u nadležnost stručnih radnika Prihvatilišta.
 realizacija plana prepuštena je organizacionim mogućnostima
zaposlenih.Propusti koji se dešavaju su uglavnom vezani za
tehničku mogućnost da se isprati svaka od potrebnih aktivnost
 Raznovrsnost potreba i time vođen plan usluga nije uvek
finansijski predvidiv, tako da mnoge planirane aktivnosti moraju
biti odložene, a značajna energija biva utrošena na pronalaženje
načina da se potrebna sredstava pribave (ne govorimo o
iznosima koje kvalitatvno menjaju životni status već o novcu
potrebnom za participaciju propisane terapije, takse prilikom
pribavljanja osnovnih formulara i dokumenata)
 planovi zaštite često izražavaju potrebe,preporučuju poželjne
ishode,imenuju nosioce, predlažu rokove,ali jednostavno nisu
primereni zahtevnošću problematike koju ova kategorija
korisnika nosi.
 Savetodavna
 Informativna
 materijalna
 Savetodavni rad sa minimumom intervencija
 Samo osnažen korisnik pokazuje želju za
promenom
 Osnažen korisnik je spreman za partnersku
relaciju u kojoj se problemi istražuju u formi
jasnog sporazuma a aktivnosti su proizvod
odluka a ne predpostavki
 povećati šanse, smanjiti rizike
 Životne krize su i opasnost i mogućnost
 Izostanak istraživanja ovu fazu čini
nedovoljno korišćenom
 Monitornig se odvija kroz sistemsko praćenje
i prikupljanje podataka o dinamici i realizaciji
planiranog
 Evaluacija je kontinuiran proces koji se
sprovodi tokom rada kako bi se procenila
adekvatnost procene,preduzetih mera i
usluga
 Model fleksibilne evaluacije/najmanje striktan
i formalizovan/
 neposedno posmatranje, analizu
dokumentacije, interviju
 Evaluaciji se pristupa ukoliko izostaju efekti,
ukoliko dođe do promena u zdravstvenom
statusu
ukoliko dođe do promena u socijalnom
statusu
životni događaji
recidivi
 centri za socijalni rad
 Bolnice
 Policaja
 Domovi zdravlja
 Domovi penzionera
 Nevladin sektor
 Sugrađani
 (Primeri dobre prakse)
 NN lica/lica bez dokumenata, sa čulnim
oštećenjem,duševnim oboljenjem ,
retardacijom , i sl/
 Saradnja
 Ne postoje proceduralna uputstva ali postoji
dugogodišnja praksa
 Pružiti pomoć osobi koja se našla na teritoriji
grada u situaciji da joj je pomoć neophodna
 Izdavanje putne isprave da se vrati u mesto
prebivališta
 Savetodavni rad
 Dostupnost drugim uslugama
 Značajan resurs
 Hrana
 Odeca
 Nega
 Saveti
 Pracenje
 Pristup drugim uslugama
 odnosi se na smanjenje rizika i na obustavljanje
upliva ugrožavajućih faktora, ali se odnose i na čitavu
oblast delovanja koja ima za cilj obezbeđivanje
optimalnih uslova za život i rad u ustanovi.
 U stručnoj i naučnoj javnosti ova tema nije otvarana
jer se njome otvara rizik da se lošom interpretacijom
dovede u pitanje osnovno načelo stručnog rada a
pokušaj markiranja problema mogao bi da bude
protumačen kao neprofesionalno stereotipiziranje.
 Rizik je da , umesto da doprinosimo urušavanju
predrasuda ovakvim razmatranjem dovedemo u
pitanje sopstvenu sposobnost da sprovedemo
osnovna principe rada,ali činjenica da problem
postojii da njegove dimenzije nisu zanemarljive
obavezuje. .
 Naime, visoka koncentracija ljudi koji imaju
vitalne probleme, način njihovog funkcionisanja,
socijalne veštine kojim vladaju, manifestno
ponašanje i navike u ophođenju iziskuju čitav niz
mera i postupaka čijom pravilnom upotrebom
smanjujemo rizik od nepredvidivog ponašanja,
eskalacije nezadovoljstva ili čak i agresije, ali
nismo u mogućnosti da ih neutrališemo već samo
predvidimo i pokušamo da preventivno delujemo
 Takođe,suočavamo se svakodnevno sa
pokušajima manipulacija u kako u banalnoj
komunikaciji tako i u ozbiljnijim pitanjima
 Različit sistem vrednosti i kulturološka
razmimoilaženja predstavljaju tlo za
nesporazume čije razrešavanje iziskuje
dodatni napor i veštinu,.stručni radnici se
uspešno suočavaju sa ovakvim izazovima,ali
ozbiljnu teškoću predstavlja usklađivanje
ponašanja, navika, vrednosti između samih
korisnika
 Pisani trag i kontinuitet u delovanju
 Kvalitativna i kvantitativna evidencija i
provera preduzetih radnji i postupaka
 Osnovno sredstvo u monitaringu i evaluaciji
procesa
 “ dokumentacija obezbeđuje kliničku,pravnu
i etičku odgovornost prema klijentima ,
organizaciji i profesiji”
 Razdvajanje zapaženih i potvrđenih činjenica
od mišljenja stručnih radnika
 Dosije treba da pokaže šta se desilo , šta je i
zašto preduzeto
 Mišljenje je validno, ali mišljenje mora da se
zasniva na utvrđenim i zabeleženim
činjenicama
 Svi kontakti sa korisnicima i drugim službama
se ažurno beleže
 Beleže se relavantni podaci
 Pravo na informacije
 Pravo na učešće u donošenju odluka
 Pravo na slobodan izbor usluga
 Pravo na poverljivost podataka
 Pravo na privatnost
 Pravo na pritužbu
 prvi korak u sistemskom promišljanju ovog problema vodio bi
stvaranju jedinstvene definicije beskućništva.
 Usvajanjem definicije beskućništva u skladu sa ETHOS
tipologijom omogućilo bi prikupljanje svih relavantnih podataka
što bi stvorilo prostor za naučna istraživanja i time otvorilo
mogućnost i dalo uslove za formulisanje sveobuhvatne političke
strategije.Usvajanjem jasne definicije stvorila bi se mogućnost
za obrazovanje jedinstvenog evidencionog sistema radi
mapiranja postojećih potreba
 Prvenstveno , u skladu sa zahtevima Evrope i priznatim
konvencijama nužno bi bilo izraditi i usvojiti strateški dokument
sa predloženim merama za smanjenje beskućništva koji bi
afirmisao politiku u tri pravca delovanja- prevencija, zbrinjavanje
i inkluzivne aktivnosti odnosno mere podrške za održiv izlazak
iz situacija beskućništva
 Neophodno je raditi na povećanju
dostupnosti i pokrivenosti uslugama socijalne
zaštite ali i razvoju novih usluga jer
populacija beskućnika je heterogena i zahteva
individualizaciju usluge , nove programe i
suptilniju podršku,
 Takođe, postoje pitanja koja su nerazjašnjena.
Konačno, praksa treba da odgovori na pitanje
zašto su u Beogradu beskućnici lica koja imaju
imovinu u mestu rođenja
 Ako su u situaciji beskućništva zbog
nerazjašnjenih imovinsko pravnih odnosa da li je
prioritet naći način da se problem reši ili ga
tretirati kao beskućnika iako on to faktički nije.
 Utvrđivanje obaveze izdržavanja odraslih lica u
situaciji beskućništva moraju biti urgentnije
rešavane.
 ..... Da bi smo zainteresovali beskućnike da
ulože napor kako bi se vratili u sistem
moramo stvoriti sistem koji je zainteresovan
za njih.....
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
1 de 67

Recomendados

Likovna kultura 39 por
Likovna kultura 39Likovna kultura 39
Likovna kultura 39aco bojic
1.1K visualizações53 slides
Neverbalna komunikacija por
Neverbalna komunikacijaNeverbalna komunikacija
Neverbalna komunikacijaŠkola Futura
3.8K visualizações29 slides
Medicinska etika por
Medicinska etikaMedicinska etika
Medicinska etikadr Šarac
6.4K visualizações18 slides
ciljevi i grane psihologije por
ciljevi i grane psihologijeciljevi i grane psihologije
ciljevi i grane psihologijeAnita Kliment
14.2K visualizações3 slides
as por
asas
aspetraognjenovic
790 visualizações8 slides
Nastavni metodi i motivacija por
Nastavni metodi i motivacijaNastavni metodi i motivacija
Nastavni metodi i motivacijapsh-skola
2.7K visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mjesno i pojasno vrijeme por
Mjesno i pojasno vrijemeMjesno i pojasno vrijeme
Mjesno i pojasno vrijemeTihana Modric
39.6K visualizações7 slides
Skolski projekat dan tolerancije por
Skolski projekat dan tolerancijeSkolski projekat dan tolerancije
Skolski projekat dan tolerancijeAleksandar Mijalković
355 visualizações11 slides
Mетоде и технике психолошког истраживања por
Mетоде и технике психолошког истраживањаMетоде и технике психолошког истраживања
Mетоде и технике психолошког истраживањаSimonida Vukobrat
10.2K visualizações8 slides
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...) por
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Dragan Djukic
81.6K visualizações3 slides
Slušanje, empatija, asertivnost, ja-poruke por
Slušanje, empatija, asertivnost, ja-porukeSlušanje, empatija, asertivnost, ja-poruke
Slušanje, empatija, asertivnost, ja-porukeAzBuki
1.1K visualizações13 slides
Naselja por
NaseljaNaselja
NaseljaTanja Milanović
31.7K visualizações7 slides

Mais procurados(20)

Mjesno i pojasno vrijeme por Tihana Modric
Mjesno i pojasno vrijemeMjesno i pojasno vrijeme
Mjesno i pojasno vrijeme
Tihana Modric39.6K visualizações
Skolski projekat dan tolerancije por Aleksandar Mijalković
Skolski projekat dan tolerancijeSkolski projekat dan tolerancije
Skolski projekat dan tolerancije
Aleksandar Mijalković355 visualizações
Mетоде и технике психолошког истраживања por Simonida Vukobrat
Mетоде и технике психолошког истраживањаMетоде и технике психолошког истраживања
Mетоде и технике психолошког истраживања
Simonida Vukobrat10.2K visualizações
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...) por Dragan Djukic
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Dragan Djukic81.6K visualizações
Slušanje, empatija, asertivnost, ja-poruke por AzBuki
Slušanje, empatija, asertivnost, ja-porukeSlušanje, empatija, asertivnost, ja-poruke
Slušanje, empatija, asertivnost, ja-poruke
AzBuki1.1K visualizações
Naselja por Tanja Milanović
NaseljaNaselja
Naselja
Tanja Milanović31.7K visualizações
Старовлашко - рашка висија.pptx por MarkoIlic38
Старовлашко - рашка висија.pptxСтаровлашко - рашка висија.pptx
Старовлашко - рашка висија.pptx
MarkoIlic38330 visualizações
MEDICINSKA ETIKA por dr Šarac
MEDICINSKA ETIKA MEDICINSKA ETIKA
MEDICINSKA ETIKA
dr Šarac17.8K visualizações
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic por nasaskolatakmicenja1
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovicFunkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
nasaskolatakmicenja129.8K visualizações
вишепартијски систем por angelinabrankovic51
вишепартијски системвишепартијски систем
вишепартијски систем
angelinabrankovic512K visualizações
Туризам у Србији por prijicsolar
Туризам у СрбијиТуризам у Србији
Туризам у Србији
prijicsolar16.5K visualizações
Полно преносиве болести - Ђурановић Ана por Violeta Djuric
Полно преносиве болести - Ђурановић АнаПолно преносиве болести - Ђурановић Ана
Полно преносиве болести - Ђурановић Ана
Violeta Djuric729 visualizações
Pravila za rjesavanje sukoba por petraognjenovic
Pravila za rjesavanje sukobaPravila za rjesavanje sukoba
Pravila za rjesavanje sukoba
petraognjenovic2.3K visualizações
српска средњовековна књижевност и типови књижевних језика код por Вања Вулин
српска средњовековна књижевност и типови књижевних језика кодсрпска средњовековна књижевност и типови књижевних језика код
српска средњовековна књижевност и типови књижевних језика код
Вања Вулин3K visualizações
Istocna srbija - Ivana Vuckovic III4 por Dragan Antić
Istocna srbija - Ivana Vuckovic III4Istocna srbija - Ivana Vuckovic III4
Istocna srbija - Ivana Vuckovic III4
Dragan Antić8K visualizações
Psihoze por Anita Kliment
PsihozePsihoze
Psihoze
Anita Kliment4.8K visualizações
друштвене промене por angelinabrankovic51
друштвене променедруштвене промене
друштвене промене
angelinabrankovic512.7K visualizações
inteligencija por Anita Kliment
inteligencijainteligencija
inteligencija
Anita Kliment8.4K visualizações
Juzno pomoravlje Pavle Sosic III/4 por Dragan Antić
Juzno pomoravlje Pavle Sosic III/4Juzno pomoravlje Pavle Sosic III/4
Juzno pomoravlje Pavle Sosic III/4
Dragan Antić5.1K visualizações

Destaque

Deinstitucionalizacija por
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDejan Jeremic
449 visualizações8 slides
Asistivna tehnologija por
Asistivna tehnologija Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija Dejan Jeremic
1.1K visualizações20 slides
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016 por
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Dejan Jeremic
481 visualizações21 slides
Podrsak EU inkluzionom drustvu por
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuDejan Jeremic
428 visualizações27 slides
Lokalne usluge GCSR Beograd por
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradDejan Jeremic
448 visualizações19 slides
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata por
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataDejan Jeremic
433 visualizações23 slides

Destaque(8)

Deinstitucionalizacija por Dejan Jeremic
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
Deinstitucionalizacija
Dejan Jeremic449 visualizações
Asistivna tehnologija por Dejan Jeremic
Asistivna tehnologija Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija
Dejan Jeremic1.1K visualizações
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016 por Dejan Jeremic
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Dejan Jeremic481 visualizações
Podrsak EU inkluzionom drustvu por Dejan Jeremic
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Dejan Jeremic428 visualizações
Lokalne usluge GCSR Beograd por Dejan Jeremic
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR Beograd
Dejan Jeremic448 visualizações
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata por Dejan Jeremic
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Dejan Jeremic433 visualizações
Podrska razvoja siblinskih odnosa por Dejan Jeremic
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosa
Dejan Jeremic461 visualizações
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad por Dejan Jeremic
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Dejan Jeremic465 visualizações

Similar a Beskucnistvo i usluga socijalnog rada

Program 3P por
Program 3PProgram 3P
Program 3PAS Centar
14 visualizações32 slides
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу por
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењуБиљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењуБиблиотека Школа Чента
1.3K visualizações28 slides
IOP priručnik negovateljice por
IOP priručnik negovateljiceIOP priručnik negovateljice
IOP priručnik negovateljiceLjiljana Rehner
1.3K visualizações40 slides
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastite por
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastiteUspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastite
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastiteNebojsa Medojevic
209 visualizações22 slides
2012-12-17 Master rad - Primena gestalt pristupa - Zoran Ostojic.doc Copy Copy por
2012-12-17 Master rad - Primena gestalt pristupa - Zoran Ostojic.doc Copy Copy2012-12-17 Master rad - Primena gestalt pristupa - Zoran Ostojic.doc Copy Copy
2012-12-17 Master rad - Primena gestalt pristupa - Zoran Ostojic.doc Copy Copyzoran ostojic
1.2K visualizações165 slides
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p... por
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...Valentina Aleksandrovic
162 visualizações14 slides

Similar a Beskucnistvo i usluga socijalnog rada(20)

Program 3P por AS Centar
Program 3PProgram 3P
Program 3P
AS Centar14 visualizações
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу por Библиотека Школа Чента
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењуБиљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
IOP priručnik negovateljice por Ljiljana Rehner
IOP priručnik negovateljiceIOP priručnik negovateljice
IOP priručnik negovateljice
Ljiljana Rehner1.3K visualizações
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastite por Nebojsa Medojevic
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastiteUspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastite
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastite
Nebojsa Medojevic209 visualizações
2012-12-17 Master rad - Primena gestalt pristupa - Zoran Ostojic.doc Copy Copy por zoran ostojic
2012-12-17 Master rad - Primena gestalt pristupa - Zoran Ostojic.doc Copy Copy2012-12-17 Master rad - Primena gestalt pristupa - Zoran Ostojic.doc Copy Copy
2012-12-17 Master rad - Primena gestalt pristupa - Zoran Ostojic.doc Copy Copy
zoran ostojic1.2K visualizações
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p... por Valentina Aleksandrovic
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...
Valentina Aleksandrovic162 visualizações
Razvojni plan as centar por AS Centar
Razvojni plan  as centarRazvojni plan  as centar
Razvojni plan as centar
AS Centar250 visualizações
Globalni standardi za odgovornost OCD | Uputstva za primenu standarda por Catalyst Balkans
Globalni standardi za odgovornost OCD | Uputstva za primenu standardaGlobalni standardi za odgovornost OCD | Uputstva za primenu standarda
Globalni standardi za odgovornost OCD | Uputstva za primenu standarda
Catalyst Balkans87 visualizações
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski-Rana intervencija kod dece sa autizmom-Subotica por Vladimir Trajkovski
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski-Rana intervencija kod dece sa autizmom-SuboticaProf. Dr. Vladimir Trajkovski-Rana intervencija kod dece sa autizmom-Subotica
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski-Rana intervencija kod dece sa autizmom-Subotica
Vladimir Trajkovski2.2K visualizações
Stratesko planiranje u kulturi miroslav kevezdi por vojvodinaslovakcultural
Stratesko planiranje u kulturi  miroslav kevezdiStratesko planiranje u kulturi  miroslav kevezdi
Stratesko planiranje u kulturi miroslav kevezdi
vojvodinaslovakcultural832 visualizações
Migranti por Olivera Ćulić
MigrantiMigranti
Migranti
Olivera Ćulić140 visualizações
Upravljanje ljudskim resursima pojam, znacaj, ciljevi i karakteristike por toticaaa
Upravljanje ljudskim resursima  pojam, znacaj, ciljevi i karakteristikeUpravljanje ljudskim resursima  pojam, znacaj, ciljevi i karakteristike
Upravljanje ljudskim resursima pojam, znacaj, ciljevi i karakteristike
toticaaa281 visualizações
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih por AS Centar
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar406 visualizações
Proactive prezentacija bells por Milos Djajic
Proactive prezentacija bellsProactive prezentacija bells
Proactive prezentacija bells
Milos Djajic302 visualizações
Program strucne prakse AS Centar por AS Centar
Program strucne prakse AS CentarProgram strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS Centar
AS Centar856 visualizações
39159209 organizaciono-ponašanje-skripta por Predrag Jovanovic
39159209 organizaciono-ponašanje-skripta39159209 organizaciono-ponašanje-skripta
39159209 organizaciono-ponašanje-skripta
Predrag Jovanovic2.1K visualizações
Zvuk ptica konferencija javno zastupanje por Centar modernih veština
Zvuk ptica konferencija javno zastupanjeZvuk ptica konferencija javno zastupanje
Zvuk ptica konferencija javno zastupanje
Centar modernih veština461 visualizações
Medicinska sestra - vaspitač por dulovci
Medicinska sestra - vaspitačMedicinska sestra - vaspitač
Medicinska sestra - vaspitač
dulovci206 visualizações

Mais de Dejan Jeremic

Konferencija 09.12. ​Maja Ilic por
Konferencija 09.12. ​Maja IlicKonferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja IlicDejan Jeremic
595 visualizações41 slides
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic por
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicDejan Jeremic
634 visualizações22 slides
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic por
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
496 visualizações11 slides
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic por
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
534 visualizações16 slides
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic por
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
690 visualizações28 slides
Konferencija 09.12. Hilda Milenković por
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićKonferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićDejan Jeremic
541 visualizações13 slides

Mais de Dejan Jeremic(20)

Konferencija 09.12. ​Maja Ilic por Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ​Maja IlicKonferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja Ilic
Dejan Jeremic595 visualizações
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic por Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Dejan Jeremic634 visualizações
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic por Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Dejan Jeremic496 visualizações
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic por Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Dejan Jeremic534 visualizações
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic por Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Dejan Jeremic690 visualizações
Konferencija 09.12. Hilda Milenković por Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićKonferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda Milenković
Dejan Jeremic541 visualizações
Konferencija 9 12 - Biljana Simic por Dejan Jeremic
Konferencija 9 12 - Biljana SimicKonferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
Dejan Jeremic639 visualizações
Forenzička revizija por Dejan Jeremic
Forenzička revizijaForenzička revizija
Forenzička revizija
Dejan Jeremic717 visualizações
Analiza ljudskih potencijala por Dejan Jeremic
Analiza ljudskih potencijalaAnaliza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijala
Dejan Jeremic680 visualizações
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane por Dejan Jeremic
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneSelekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Dejan Jeremic363 visualizações
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo por Dejan Jeremic
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoRazvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Dejan Jeremic721 visualizações
Dobra basta sajam socijalnih usluga por Dejan Jeremic
Dobra basta  sajam socijalnih uslugaDobra basta  sajam socijalnih usluga
Dobra basta sajam socijalnih usluga
Dejan Jeremic764 visualizações
Virtual vs face to face communication workers perspective por Dejan Jeremic
Virtual vs face to face communication workers perspectiveVirtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspective
Dejan Jeremic1.4K visualizações
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima por Dejan Jeremic
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaSavremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Dejan Jeremic264 visualizações
Readmisija por Dejan Jeremic
ReadmisijaReadmisija
Readmisija
Dejan Jeremic808 visualizações
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi por Dejan Jeremic
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezerviZainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Dejan Jeremic747 visualizações
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede por Dejan Jeremic
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privredeMotivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Dejan Jeremic162 visualizações
Zvončica roditeljska kuća 2015 por Dejan Jeremic
Zvončica roditeljska kuća 2015Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015
Dejan Jeremic917 visualizações
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1) por Dejan Jeremic
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Dejan Jeremic1.1K visualizações
Integrativno psihološko testiranje por Dejan Jeremic
Integrativno psihološko testiranjeIntegrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranje
Dejan Jeremic770 visualizações

Beskucnistvo i usluga socijalnog rada

 • 2.  ozbiljan društveni problem  Sistem sociajlne zaštite u Srbiji ga ne prepoznaje  Strategija Evropa 2020  Razvoj svakog modernog društvo, posebno društva u tranziciji karakterišu velike promene političkom, socijalnom i ekonomskom smislu što rađa socijalne probleme, pre svega i siromaštvo , odnosno uzročno posledične manifestacije kao što je i beskućništvo
 • 3.  Beskućništvo je najdrastičniji vid socijalne isključenosti  Beskućništvo utiče na veliki broj ljudi nevezano za pol i starost, prati ga poseban način i stil života, poseban sistem vrednosti koji ima elemente subkulture
 • 4.  Strukturalni /društveno politički/  Individualni /bolesti, društveno negativno ponašanje.../  Relacioni /porodični odnosi, socijalne mreže/
 • 5.  Bez krova nad glavom  Bez kuće  Bez sigurnog stanovanja  bez adekvatnog stanovanja  Beskućnici su ljudi koji nemaju stalno mesto boravka i sredstva da ga steknu a često im nedostaje emocijalna stabilnost, socijalne veštine i znanje da bez tuđe pomoći promene stanje u kome se nalaze. (rečnik socijalnog rada)
 • 6.  Centri za socijalni rad  Prihvatilište za decu  Prihvatilište za odrasle  Nevladine organizacije  Verske organizacije  prevencija  zbrinjavanje  inkluzivne aktivnosti 
 • 7.  Prihvatilište korisnicima obezbeđuje kratkotrajan smeštaj i osigurava bezbednost, iznalaženje održivih rešenja za krizne situacije, zadovoljenje njihovih osnovnih potreba i pristup drugim uslugama /zakon o socijalnoj zaštiti čl 55/  „ustanova je osnovana u cilju obezbeđivanja privremenog ali celovitog zbrinjavanja i smeštaja lica i ostvarivanja drugih prava, potreba i interesa korisnika “  /Статут установа „Прихватилиште за одрасла и стара лица“, Београд, 2012, чл. 1/ 
 • 8.  Metodološki utemeljivači rada sa ljudima koji su u situciji beskućništva, na našim prostorima, bili su stručni radnici Prihvatilišta za odrasla i stara lica.  Stručni rad je zasnovan na osnovu stručne osposobljenosti zaposlenih, diktiran potrebama Grada (koji je bio i osnivač) aktuelnim političkim načelima i određen smernicama koje je propisivala međunarodna zajednica (evropski savet,ratifikovane konvencije) stručni rad je u proteklom perodu, pretrpeo samo nužne izmene
 • 9.  Ozbiljan istraživački projekat koji bi za cilj imao specifikovani metodološki pristup nikada nije urađen  specifičnosti rada sa ovom populacijom,otežavaju i ovako nepovoljan položaj lica i stanju hitne socijalne potrebe to jest egzistencionalne ugroženosti.  socijalna isključenost ove kategorije korisnika, dovela je i do marginalizacije stručnih radnika angažovanih u ovoj oblasti  stručni rad je nastajao ad hock i nije bio rezultat sistemskog pristupa i strateškog planiranja.
 • 10.  -otkrivanje slučajeva, regrutovanje i prijem korisnika  -zbrinjavanje korisnika i prijemna procena  -dijagnostika, motivacioni intervju  -procena resursa i kapaciteta korisnika  -planiranje mera zaštite i tretmana  -monitoring i evaluacija  -koordinacija i saradnja  Evidencija i dokumentacija
 • 11.  Centri za socijalni rad  Policija  Zdravstvo (HMP, bolnice-palijativna nega)  Sugrađani  prvi susret, trijažni postupak  -dobrovoljnost  - poštovanje ličnosti  -poštovanje procedure
 • 12.  Udobno smestiti , utopliti, nahraniti  Učiniti manje neprijatnim/rad sa negovateljicama/  Obustava upliva negativnih faktora  Higijenska obrada(dileme i kontraverze)  Popis imovine- dokumenta, lične stvari emotivne i materijalne vrednosti)  Opservacija i interviju  Lični podaci i osnovne informacije  Upoznavanje sa kućnim redom
 • 13.  Presudno je iznalaženje načina da se korisnik uključi  Mobilisati potencijale, pridobiti ga za promenu  Reflektivno slušanje  empatija  Upotreba reči; bez upotrebe žargona, kolokvijalno, prilagoditi obrazovnom nivou i socijalnom miljeu primaoca usluge, toplo, dobronamerno, ne podilaziti, ne laskati, ne osuđivati...  Poštovanje i distanca  Postavljanje granice- valjano uspostavljena granica promoviše efikasnost ali podrazumeva i nepopularne mere u smislu davanja naloga konfrontiranja i odlaganja kontakta
 • 14.  Specifičnost situacije beskućništva  Porodični odnosi i životne situacije imaju drugačiju dinamiku
 • 15.  Bio psiho socijalna procena  Procena životnog modela  Teškoće i životni događaji, blistavi momenti  Mapiranje snaga  Navike i relacije koje mogu biti prepreka osnaživanju i reintegraciji  Minimalan promena veliki napor
 • 16.  Obaveštenje o prijemu S3  Utvrđivanje relevantnih činjenica, prikupljanje dokumentacije, terenska provera, interviju, timske konsultacije  Rešenje o smeštaju  Nema tipskih rešenja i uopštenih planova  Rifreming stavova i redefinisanje ciljeva
 • 17.  Plan usluga i zaštite donosi nadležni centar za socijalni rad, ali plan tretmana spada u nadležnost stručnih radnika Prihvatilišta.  realizacija plana prepuštena je organizacionim mogućnostima zaposlenih.Propusti koji se dešavaju su uglavnom vezani za tehničku mogućnost da se isprati svaka od potrebnih aktivnost  Raznovrsnost potreba i time vođen plan usluga nije uvek finansijski predvidiv, tako da mnoge planirane aktivnosti moraju biti odložene, a značajna energija biva utrošena na pronalaženje načina da se potrebna sredstava pribave (ne govorimo o iznosima koje kvalitatvno menjaju životni status već o novcu potrebnom za participaciju propisane terapije, takse prilikom pribavljanja osnovnih formulara i dokumenata)  planovi zaštite često izražavaju potrebe,preporučuju poželjne ishode,imenuju nosioce, predlažu rokove,ali jednostavno nisu primereni zahtevnošću problematike koju ova kategorija korisnika nosi.
 • 18.  Savetodavna  Informativna  materijalna  Savetodavni rad sa minimumom intervencija  Samo osnažen korisnik pokazuje želju za promenom  Osnažen korisnik je spreman za partnersku relaciju u kojoj se problemi istražuju u formi jasnog sporazuma a aktivnosti su proizvod odluka a ne predpostavki  povećati šanse, smanjiti rizike  Životne krize su i opasnost i mogućnost
 • 19.  Izostanak istraživanja ovu fazu čini nedovoljno korišćenom  Monitornig se odvija kroz sistemsko praćenje i prikupljanje podataka o dinamici i realizaciji planiranog  Evaluacija je kontinuiran proces koji se sprovodi tokom rada kako bi se procenila adekvatnost procene,preduzetih mera i usluga
 • 20.  Model fleksibilne evaluacije/najmanje striktan i formalizovan/  neposedno posmatranje, analizu dokumentacije, interviju  Evaluaciji se pristupa ukoliko izostaju efekti, ukoliko dođe do promena u zdravstvenom statusu ukoliko dođe do promena u socijalnom statusu životni događaji recidivi
 • 21.  centri za socijalni rad  Bolnice  Policaja  Domovi zdravlja  Domovi penzionera  Nevladin sektor  Sugrađani  (Primeri dobre prakse)
 • 22.  NN lica/lica bez dokumenata, sa čulnim oštećenjem,duševnim oboljenjem , retardacijom , i sl/  Saradnja  Ne postoje proceduralna uputstva ali postoji dugogodišnja praksa
 • 23.  Pružiti pomoć osobi koja se našla na teritoriji grada u situaciji da joj je pomoć neophodna  Izdavanje putne isprave da se vrati u mesto prebivališta  Savetodavni rad  Dostupnost drugim uslugama  Značajan resurs
 • 24.  Hrana  Odeca  Nega  Saveti  Pracenje  Pristup drugim uslugama
 • 25.  odnosi se na smanjenje rizika i na obustavljanje upliva ugrožavajućih faktora, ali se odnose i na čitavu oblast delovanja koja ima za cilj obezbeđivanje optimalnih uslova za život i rad u ustanovi.  U stručnoj i naučnoj javnosti ova tema nije otvarana jer se njome otvara rizik da se lošom interpretacijom dovede u pitanje osnovno načelo stručnog rada a pokušaj markiranja problema mogao bi da bude protumačen kao neprofesionalno stereotipiziranje.  Rizik je da , umesto da doprinosimo urušavanju predrasuda ovakvim razmatranjem dovedemo u pitanje sopstvenu sposobnost da sprovedemo osnovna principe rada,ali činjenica da problem postojii da njegove dimenzije nisu zanemarljive obavezuje. .
 • 26.  Naime, visoka koncentracija ljudi koji imaju vitalne probleme, način njihovog funkcionisanja, socijalne veštine kojim vladaju, manifestno ponašanje i navike u ophođenju iziskuju čitav niz mera i postupaka čijom pravilnom upotrebom smanjujemo rizik od nepredvidivog ponašanja, eskalacije nezadovoljstva ili čak i agresije, ali nismo u mogućnosti da ih neutrališemo već samo predvidimo i pokušamo da preventivno delujemo
 • 27.  Takođe,suočavamo se svakodnevno sa pokušajima manipulacija u kako u banalnoj komunikaciji tako i u ozbiljnijim pitanjima  Različit sistem vrednosti i kulturološka razmimoilaženja predstavljaju tlo za nesporazume čije razrešavanje iziskuje dodatni napor i veštinu,.stručni radnici se uspešno suočavaju sa ovakvim izazovima,ali ozbiljnu teškoću predstavlja usklađivanje ponašanja, navika, vrednosti između samih korisnika
 • 28.  Pisani trag i kontinuitet u delovanju  Kvalitativna i kvantitativna evidencija i provera preduzetih radnji i postupaka  Osnovno sredstvo u monitaringu i evaluaciji procesa  “ dokumentacija obezbeđuje kliničku,pravnu i etičku odgovornost prema klijentima , organizaciji i profesiji”
 • 29.  Razdvajanje zapaženih i potvrđenih činjenica od mišljenja stručnih radnika  Dosije treba da pokaže šta se desilo , šta je i zašto preduzeto  Mišljenje je validno, ali mišljenje mora da se zasniva na utvrđenim i zabeleženim činjenicama  Svi kontakti sa korisnicima i drugim službama se ažurno beleže  Beleže se relavantni podaci
 • 30.  Pravo na informacije  Pravo na učešće u donošenju odluka  Pravo na slobodan izbor usluga  Pravo na poverljivost podataka  Pravo na privatnost  Pravo na pritužbu
 • 31.  prvi korak u sistemskom promišljanju ovog problema vodio bi stvaranju jedinstvene definicije beskućništva.  Usvajanjem definicije beskućništva u skladu sa ETHOS tipologijom omogućilo bi prikupljanje svih relavantnih podataka što bi stvorilo prostor za naučna istraživanja i time otvorilo mogućnost i dalo uslove za formulisanje sveobuhvatne političke strategije.Usvajanjem jasne definicije stvorila bi se mogućnost za obrazovanje jedinstvenog evidencionog sistema radi mapiranja postojećih potreba  Prvenstveno , u skladu sa zahtevima Evrope i priznatim konvencijama nužno bi bilo izraditi i usvojiti strateški dokument sa predloženim merama za smanjenje beskućništva koji bi afirmisao politiku u tri pravca delovanja- prevencija, zbrinjavanje i inkluzivne aktivnosti odnosno mere podrške za održiv izlazak iz situacija beskućništva
 • 32.  Neophodno je raditi na povećanju dostupnosti i pokrivenosti uslugama socijalne zaštite ali i razvoju novih usluga jer populacija beskućnika je heterogena i zahteva individualizaciju usluge , nove programe i suptilniju podršku,
 • 33.  Takođe, postoje pitanja koja su nerazjašnjena. Konačno, praksa treba da odgovori na pitanje zašto su u Beogradu beskućnici lica koja imaju imovinu u mestu rođenja  Ako su u situaciji beskućništva zbog nerazjašnjenih imovinsko pravnih odnosa da li je prioritet naći način da se problem reši ili ga tretirati kao beskućnika iako on to faktički nije.  Utvrđivanje obaveze izdržavanja odraslih lica u situaciji beskućništva moraju biti urgentnije rešavane.
 • 34.  ..... Da bi smo zainteresovali beskućnike da ulože napor kako bi se vratili u sistem moramo stvoriti sistem koji je zainteresovan za njih.....