1. La ciudad mmááss ffrrííaa ddeell mmuunnddoo 
YYaakkuuttsskk,, llaa ccaappiittaall ddee llaa RReeppúúbblliiccaa ddee SSa...
2. La ciudad más aannttiigguuaa ddeell mmuunnddoo 
JJeerriiccóó,, ttiieennee 1100 mmiill 110033 aaññooss ddee hhaabbeerr s...
3. La ciudad más aauussttrraall ddeell mmuunnddoo 
UUsshhuuaaiiaa eess uunnaa cciiuuddaadd aarrggeennttiinnaa,, ccaappiitt...
4. La ciudad mmááss ccaalluurroossaa ddeell 
mmuunnddoo 
AAll AAzziizziiyyaa eess uunnaa cciiuuddaadd ddee LLiibbiiaa,, aa...
6. La segunda ciudad más bboonniittaa ddeell mmuunnddoo 
SSAALLAAMMAANNCCAA,, ccoonnoocciiddaa ccoommoo RRoommaa llaa cchh...
7. La ciudad más contaminada ddeell mmuunnddoo 
LLiinnffeenn,, ccoonnoocciiddaa hhaaccee uunnooss aaññooss ccoommoo PPiinn...
8. La ciudad mmááss ffeelliizz ddeell mmuunnddoo 
DDee aaccuueerrddoo aa uunn eessttuuddiioo rreeaalliizzaaddoo ppoorr lla...
99.. LLaa ppeeoorr cciiuuddaadd ddeell mmuunnddoo 
DDhhaakkaa,, llaa ccaappiittaall ddee BBaannggllaaddeesshh.. DDee aaccu...
10. La ciudad mmááss ppoobbllaaddaa ddeell 
mmuunnddoo 
TTookkiioo,, sseeggúúnn eessttaaddííssttiiccaass ddee llaa OONNUU,...
11. La ciudad del ffuuttuurroo ddeell mmuunnddoo 
DDuubbaaii,, eell tteerrrriittoorriioo mmááss eexxtteennssoo ddee llooss...
Ciudades mas raras 11
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Ciudades mas raras 11

287 visualizações

Publicada em

cidades

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
287
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
3
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Ciudades mas raras 11

 1. 1. 1. La ciudad mmááss ffrrííaa ddeell mmuunnddoo YYaakkuuttsskk,, llaa ccaappiittaall ddee llaa RReeppúúbblliiccaa ddee SSaajjáá,, llooccaalliizzaaddaa eenn llaa ppaarrttee oorriieennttaall ddee SSiibbeerriiaa.. PPoorr ssuu ssiittuuaacciióónn ggeeooggrrááffiiccaa ((aa uunnooss 445500 kkmm.. ddeell ccíírrccuulloo ppoollaarr áárrttiiccoo)) eess ccoonnoocciiddaa ccoommoo eell lluuggaarr mmááss ffrrííoo ddee nnuueessttrroo ppllaanneettaa.. SSuu tteemmppeerraattuurraa mmeeddiiaa aannuuaall eess ddee --1100°° CC,, ppeerroo eenn eenneerroo,, llaa tteemmppeerraattuurraa oosscciillaa eennttrree llooss --3388°° yy --4411°°..
 2. 2. 2. La ciudad más aannttiigguuaa ddeell mmuunnddoo JJeerriiccóó,, ttiieennee 1100 mmiill 110033 aaññooss ddee hhaabbeerr ssiiddoo ffuunnddaaddaa yy ssee llee ccoonnssiiddeerraa ccoommoo llaa uurrbbee mmááss aannttiigguuaa qquuee eexxiissttee eenn eell ppllaanneettaa yy qquuee aaúúnn ssee mmaannttiieennee ddee ppiiee.. EEssttaa cciiuuddaadd eess mmeenncciioonnaaddaa eenn vvaarriiooss tteexxttooss bbííbblliiccooss ccoommoo uunn ssiittiioo mmuuyy cceerrccaannoo aall rrííoo JJoorrddáánn yy ddeebbiiddoo aa ssuu rriiqquueezzaa aarrqquueeoollóóggiiccaa,, ffoorrmmaa ppaarrttee ddeell ppaattrriimmoonniioo ccuullttuurraall hhiissttóórriiccoo pprrootteeggiiddoo ppoorr llaa UUNNEESSCCOO
 3. 3. 3. La ciudad más aauussttrraall ddeell mmuunnddoo UUsshhuuaaiiaa eess uunnaa cciiuuddaadd aarrggeennttiinnaa,, ccaappiittaall ddee llaa ccoonnoocciiddaa PPrroovviinncciiaa ddee TTiieerrrraa ddeell FFuueeggoo,, AAnnttáárrttiiddaa ee IIssllaass ddeell AAttlláánnttiiccoo SSuurr.. SSuu tteemmppeerraattuurraa mmeeddiiaa aannuuaall eess ddee nnoo mmááss ddee 55°° CC yy ppoorr ssuu uubbiiccaacciióónn cceerrccaannaa aall ppoolloo ssuurr,, hhaayy 1188 hhoorraass ddee lluuzz eenn eell vveerraannoo,, mmiieennttrraass qquuee eenn iinnvviieerrnnoo ssóólloo ssoonn 77 uu 88 hhoorraass
 4. 4. 4. La ciudad mmááss ccaalluurroossaa ddeell mmuunnddoo AAll AAzziizziiyyaa eess uunnaa cciiuuddaadd ddee LLiibbiiaa,, aa uunnooss 5500 kkmm.. ddee llaa ccaappiittaall,, TTrrííppoollii.. LLaa cciiuuddaadd aallccaannzzaa tteemmppeerraattuurraass ssuuppeerriioorreess aa llooss 5577°° CC yy eenn iinnvviieerrnnoo,, nnoo bbaajjaa ddee llooss 3300°° CC..
 5. 5. 6. La segunda ciudad más bboonniittaa ddeell mmuunnddoo SSAALLAAMMAANNCCAA,, ccoonnoocciiddaa ccoommoo RRoommaa llaa cchhiiccaa,, eess uunnaa ppeeqquueeññaa cciiuuddaadd aall ooeessttee ddee EEssppaaññaa.. EEll aarrttee eessttáá rreepprreesseennttaaddoo eenn ttooddaass yy ccaaddaa ddee ssuuss ddiisscciipplliinnaass,, ssiieennddoo mmooddeelloo ddeell ppllaatteerreessccoo ccoonn llaa ttaallllaa eenn ppiieeddrraa eenn llaa ffaacchhaaddaa ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd mmaass aannttiigguuaa..
 6. 6. 7. La ciudad más contaminada ddeell mmuunnddoo LLiinnffeenn,, ccoonnoocciiddaa hhaaccee uunnooss aaññooss ccoommoo PPiinnggyyaanngg,, uunnaa ppeeqquueeññaa cciiuuddaadd aall ssuurr ddee CChhiinnaa.. EEll aaiirree ssee ccoommppoonnee pprriinncciippaallmmeennttee ddee ccaarrbbóónn,, ddeebbiiddoo aa llaass mmiinnaass qquuee hhaayy eenn eessttee aasseennttaammiieennttoo.. LLaa mmaayyoorrííaa ddee llaa ppoobbllaacciióónn ppaaddeeccee bbrroonnqquuiittiiss,, nneeuummoonnííaa yy ccáánncceerr ddee ppuullmmóónn.. YY ssuuss aagguuaass rreeggiissttrraann aallttaass ccaannttiiddaaddeess ddee aarrsséénniiccoo..
 7. 7. 8. La ciudad mmááss ffeelliizz ddeell mmuunnddoo DDee aaccuueerrddoo aa uunn eessttuuddiioo rreeaalliizzaaddoo ppoorr llaa rreevviissttaa FFoorrbbeess,, RRííoo ddee JJaanneeiirroo eessttáá ccoonnssiiddeerraaddaa ccoommoo llaa cciiuuddaadd mmááss ffeelliizz ddee ttooddoo eell ppllaanneettaa.. EEssttoo ssee ddeebbee aall bbuueenn hhuummoorr ddee ssuuss hhaabbiittaanntteess,, qquuee ppoosseeeenn uunnaa ccaalliiddaadd ddee vviiddaa bbaassttaannttee eessttaabbllee.. PPoorr oottrroo llaaddoo,, llaass ffiieessttaass,, eell bbaaiillee yy eell ffúúttbbooll mmeejjoorraann eell hhuummoorr ddee ssuu ggeennttee..
 8. 8. 99.. LLaa ppeeoorr cciiuuddaadd ddeell mmuunnddoo DDhhaakkaa,, llaa ccaappiittaall ddee BBaannggllaaddeesshh.. DDee aaccuueerrddoo aa uunn eessttuuddiioo rreeaalliizzaaddoo ppoorr ‘‘TThhee EEccoonnoommiisstt’’,, eess llaa ppeeoorr cciiuuddaadd eenn llaa ccuuaall ppuueeddee vviivviirr aallgguuiieenn.. EEss mmuuyy ppoobbrree,, ttiieennee aallttooss íínnddiicceess ddee ccoonnttaammiinnaacciióónn,, hhaacciinnaammiieennttoo eenn ccaalllleess,, ppooccoo ttrraannssppoorrttee,, mmuucchhaa ddeelliinnccuueenncciiaa,, eexxpplloottaacciióónn llaabboorraall,, bbaajjaa eedduuccaacciióónn yy eessccaasseezz ddee ssuummiinniissttrrooss..
 9. 9. 10. La ciudad mmááss ppoobbllaaddaa ddeell mmuunnddoo TTookkiioo,, sseeggúúnn eessttaaddííssttiiccaass ddee llaa OONNUU,, ccuueennttaa ccoonn 3388..77 mmiilllloonneess ddee hhaabbiittaanntteess,, lloo ccuuaall llaa hhaaccee llaa uurrbbee mmááss ppoobbllaaddaa ddee llaa TTiieerrrraa..
 10. 10. 11. La ciudad del ffuuttuurroo ddeell mmuunnddoo DDuubbaaii,, eell tteerrrriittoorriioo mmááss eexxtteennssoo ddee llooss 77 qquuee ccoonnffoorrmmaann llooss EEmmiirraattooss ÁÁrraabbeess UUnniiddooss.. CCoommbbiinnaa aa llaa ppeerrffeecccciióónn,, lloo ttrraaddiicciioonnaall ccoonn lloo nnoovveeddoossoo.. DDeessddee hhaaccee aallgguunnooss aaññooss,, ssee hhaa ccoonnvveerrttiiddoo eenn uunn ddeessttiinnoo eexxóóttiiccoo,, ddeebbiiddoo aa ssuuss eeddiiffiicciiooss mmááss aallttooss yy eexxttrraavvaaggaanntteess,, cceennttrrooss ccoommeerrcciiaalleess iimmpprreessiioonnaanntteess yy ggrraannddeess iissllaass ttoottaallmmeennttee aarrttiiffiicciiaalleess..

×