SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf

Nguyen Thanh Tu Collection
Nguyen Thanh Tu CollectionCEO - CCO - Co-Founder em www.daykemquynhon.ucoz.com

https://app.box.com/s/gfmf1dy6f4wbuh84dc0mu5s8o0d5t62i

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP
XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP
11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023)
WORD VERSION | 2023 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
G I Ả I P H Á P X Â Y D Ự N G L Ớ P
H Ọ C H Ạ N H P H Ú C
Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
vectorstock.com/24597468
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :
Nguyen Thanh Tu Group
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP
XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC
TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN
LĨNH VỰC: CHỦ NHIỆM
Năm học: 2022-2023
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT KỲ SƠN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP
XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC
TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN
LĨNH VỰC: CHỦ NHIỆM
Tác giả: Vi Thị Hồng Thiệp
Trần Thanh Vân
Số điện thoại:
Năm học: 2022-2023
Kỳ Sơn, ngày 20 tháng 04 năm 2023
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................... 1
1. Lí do chọn đề tài .................................................................................................. 1
2. Đối tượng, khách thể:.......................................................................................... 2
3. Phạm vi nghiên cứu: ........................................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 2
4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết................................................................. 2
4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn ................................................................ 2
4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp .................................................................. 2
4.4. Phương pháp so sánh đối chiếu....................................................................... 2
5. Thời gian thực hiện:............................................................................................ 2
PHẦN NỘI DUNG .................................................................................................. 3
1. Cơ sở lí luận ......................................................................................................... 3
1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài ........................................................... 3
1.1.1. Hạnh phúc:..................................................................................................... 3
1.1.2. Trường học hạnh phúc ................................................................................. 3
1.1.3. Lớp học học hạnh phúc................................................................................. 3
1.2. Tiêu chí xây dựng lớp học hạnh phúc, thân thiện......................................... 4
1.2.1. Về môi trường lớp học .................................................................................. 4
1.2.2. Về các hoạt động của lớp học....................................................................... 4
1.2.3. Về các mối quan hệ trong lớp học ............................................................... 5
1.3. Vai trò của cán bộ quản lý trong chỉ đạo giáo dục và GVCN...................... 5
1.3.1. Vai trò của cán bộ quản lý (CBQL) trong việc chỉ đạo giáo dục.............. 5
1.3.2. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm (GVCN)................................................... 5
2. Thực trạng về xây dựng lớp học hạnh phúc tại trường THPT ...................... 6
2.1. Về phía học sinh................................................................................................ 6
2.2. Về phía giáo viên chủ nhiệm ........................................................................... 8
2.3. Kết luận khảo sát thực trạng......................................................................... 10
3. Một số giải pháp ................................................................................................ 10
3.1. Đối với công tác quản lý................................................................................. 10
3.1.1. Nâng cao nhận thức về “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”
cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm qua công tác chỉ đạo, quản lý....................... 10
3.1.1.1. Cách thức thực hiện................................................................................. 10
3.1.1.2. Ví dụ minh họa ......................................................................................... 11
3.1.1.3. Kết quả ...................................................................................................... 12
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
3.1.2. Tập huấn bồi dưỡng, nâng cao một số năng lực quản lý và kỹ năng cần
thiết để giáo viên có khả năng vận dụng vào thực tiễn xây dựng lớp học hạnh
phúc......................................................................................................................... 13
3.1.2.1. Cách thức tiến hành................................................................................. 13
3.1.2.2. Ví dụ minh họa ......................................................................................... 14
3.1.2.3. Kết quả ...................................................................................................... 14
3.2. Đối với giáo viên chủ nhiệm .......................................................................... 15
3.2.1. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong xây dựng lớp học hạnh
phúc......................................................................................................................... 15
3.2.1.1. Khái niệm, vai trò của đội ngũ cán bộ lớp............................................. 15
3.2.1.2. Các bước kiện toàn, bồi dưỡng để phát huy vai trò của đội ngũ CBL16
3.2.1.3. Ví dụ minh họa - Phụ lục 02.................................................................... 19
3.2.1.4. Kết quả:..................................................................................................... 19
3.2.2. Tìm hiểu, đánh giá đúng tình hình học sinh để xây dựng kế hoạch giáo
dục phù hợp với lớp học hạnh phúc .................................................................... 19
3.2.2.1. Cách thức thực hiện................................................................................. 19
3.2.2.2. Ví dụ minh họa ......................................................................................... 20
3.2.2.3. Kết quả ...................................................................................................... 21
3.2.3. Xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua việc đảm bảo công bằng, dân chủ
cho người học......................................................................................................... 23
3.2.3.1. Cách thức thực hiện................................................................................ 23
3.2.3.2. Ví dụ minh họa - Phụ lục 03.................................................................... 24
3.2.3.3. Kết quả ...................................................................................................... 24
3.2.4. Xây dựng lớp học hạnh phúc đảm bảo các tiêu chí an toàn, chia sẻ, yêu
thương cho người học............................................................................................ 24
3.2.4.1. Khái lược về kỷ luật tích cực................................................................... 24
3.2.4.2. Cách thức thực hiện................................................................................. 25
3.2.4.3. Các hình thức kỷ luật tích cực ................................................................ 25
3.2.4.4. Kết quả ...................................................................................................... 26
3.2.5. Đa dạng hóa hình thức sinh hoạt và hoạt động trải nghiệm cho học sinh
tạo niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày đến trường................................................... 27
3.2.5.1. Về hình thức sinh hoạt cuối tuần............................................................ 27
3.2.5.2. Về hình thức sinh hoạt 15’ đầu giờ: ....................................................... 28
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
3.2.5.3. Về hoạt động trải nghiệm ........................................................................ 31
4. Hiệu quả của đề tài............................................................................................ 32
4. 1. Phạm vi ứng dụng của đề tài........................................................................ 32
4.2. Mức độ vận dụng............................................................................................ 32
4.3. Kết quả đạt được............................................................................................ 32
4.3.1. Kết quả khảo sát.......................................................................................... 32
4.3.2. Kết quả học tập và rèn luyện của lớp 11C5.............................................. 35
4.3.3. Kết quả đối với GV ..................................................................................... 36
4.4. Khảo sát sự cấp thiết và tính khả thi của các gải pháp đề xuất................. 36
4.4.1. Mục đích của khảo sát ................................................................................ 36
4.4.2. Nội dung và phương pháp khảo sát........................................................... 36
4.4.2.1. Nội dung của khảo sát.............................................................................. 36
4.4.2.2. Phương pháp khảo sát và thang đánh giá.............................................. 37
4.4.3. Đối tượng khảo sát ...................................................................................... 37
4.4.4. Kết quả khảo sát sự cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất.
................................................................................................................................. 37
4.4.4.1. Sự cấp thiết của các giải pháp đề xuất ................................................... 37
4.4.4.2. Tính khả thi của các giải pháp đề xuất .................................................. 38
PHẦN KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ ....................................................................... 40
1. Kết luận:............................................................................................................. 40
1.1. Tính mới:......................................................................................................... 40
1.2. Tính khoa học ................................................................................................. 40
1.3. Tính hiệu quả.................................................................................................. 40
2. Một số kiến nghị đề xuất................................................................................... 40
2.1. Đối với các cấp quản lý giáo dục................................................................... 40
2.2. Đối với giáo viên ............................................................................................. 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 42
PHẦN PHỤ LỤC................................................................................................... 43
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
DANH MỤC VIẾT TẮT
Từ viết tắt Từ viết đầy đủ
GV Giáo viên
GVCN Giáo viên chủ nhiệm
HS Học sinh
HSTH Học sinh trung học
HS DTTS Học sinh dân tộc thiểu số
HSTL Học sinh thanh lịch
CBL Cán bộ lớp
CBQL Cán bộ quản lý
THPT Trung học phổ thông
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Từ thời xa xưa, giáo dục luôn được nhà nước ta coi trọng, đặc biệt quan tâm,
được xem là Quốc sách hàng đầu để xây dựng và phát triển Đất Nước: Từ “Hiền tài
là nguyên khí của quốc gia” của Thân Nhân Trung, đến “Bức thư gửi học sinh nhân
ngày khai trường” đầu tiên của nước Việt nam mới chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Non
sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh
quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một
phần lớn ở công học tập của các cháu …” rồi Hiến pháp sửa đổi năm 2013 của nước
ta ở điều 61: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí,
phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Chính sách phát triển giáo dục một
lần nữa được khẳng định trong Hiến pháp là Quốc sách hàng đầu với mục đích “nâng
cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.
Đất Nước muốn lớn mạnh thì xây dựng con người phát triển toàn diện là yếu
tố trung tâm, trọng điểm. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Phát
huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu
và mục tiêu của sự phát triển. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện,
gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại”. Một con
người toàn diện cần phát triển hài hòa, đầy đủ các mặt Đức – Trí - Thể - Mỹ. Muốn
giáo dục con người toàn diện thì trước hết con người đó cần được giáo dục trong
môi trường Hạnh Phúc.
"Trường học Hạnh Phúc ở Việt Nam" là dự án được lấy cảm hứng từ mô hình
“Happy School” của UNESCO. Dự án "Trường học Hạnh Phúc ở Việt Nam" chính
thức được triển khai vào tháng 4/2018 ở 6 trường tại Huế và nhanh chóng được nhân
rộng trên toàn quốc nhằm ứng dụng các phương pháp thực hành kỹ năng hạnh phúc
cho hệ giáo dục từ bậc Mầm non đến khi trưởng thành. Với HS, ngoài được sống
trong một gia đình hạnh phúc, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ,
người thân thì các em còn cần được trưởng thành trong một ngôi trường hạnh phúc,
một lớp học hạnh phúc, nơi mà các em được học tập, được vui chơi, được chia sẻ,
được tôn trọng và yêu thương.
Việc “ưu tiên phát triển giáo dục vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” nhà nước ta thực
hiện chính sách: Hỗ trợ chi phí học tập đối với HS người dân tộc thiểu số 60% lương
cơ bản/tháng (Chế độ 116), hỗ trợ học phí (chế độ 81) đối với hộ nghèo, cận nghèo
với Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường THPT Kỳ Sơn - ngôi trường nơi miền biên viễn của miền Tây Xứ
Nghệ, HS chủ yếu là con em của các dân tộc như: Thái, Mông, Khơ Mú, Hoa…nên
được hưởng nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt của nhà nước như CĐ116, CĐ81. Và năm
học này 2022-2023, trường còn may mắn nhận được sự quan tâm, đầu tư của tập
đoàn Trung Nam nên có thể nói cơ sở vật chất nhà trường khang trang, tân tiến có
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
2
thể phục vụ được mọi nhu cầu, mục đích của HS. Mặc dù vậy, HS nơi đây vẫn đến
trường chỉ mang tính chất máy móc, học đối phó, đi học cho xong nhiệm vụ chứ
không tìm ra niềm vui, hứng thú trong việc đến trường… Từ đó, dẫn đến chất lượng
giáo dục chưa cao. Vậy làm thế nào để HS thay đổi được thái độ học tập, ý thức
được tầm quan trọng của việc học, có niềm say mê với việc học? Làm như thế nào
để các em cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”? Làm sao để các
em đến trường với niềm hứng khởi, đầy năng lượng nhất thì trách nhiệm đầu tiên
thuộc về GVCN. GVCN không chỉ là người quản lý, lãnh đạo lớp học mà hơn hết
còn là người gần gũi, truyền cảm hứng, tạo động lực, không khí lớp học vui vẻ, an
toàn để các em hăng say đến trường trong niềm hạnh phúc. Và khi các em có niềm
hứng khởi, vui vẻ thì việc học sẽ được thúc đẩy, nâng cao hiệu quả giáo dục từ đó
phát triển con người toàn diện, tạo cảm xúc tích cực, hạnh phúc của HS mỗi ngày
đến trường còn là tiền đề để xây dựng lớp học hạnh phúc. Chính vì những lý do trên,
Chúng tôi xin mạnh dạn chia sẻ cùng đồng nghiệp “Một số giải pháp xây dựng lớp
học hạnh phúc tại lớp 11C5 - Trường THPT Kỳ Sơn”.
2. Đối tượng, khách thể:
Giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc tại lớp 11C5 - Trường THPT Kỳ Sơn
3. Phạm vi nghiên cứu:
Lớp 11C5 trường THPT Kỳ Sơn
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Thu thập những thông tin lý thuyết về “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học
hạnh phúc”, Tiêu chí để xây dựng “Lớp học hạnh phúc” , vai trò của cán bộ quản lý,
GVCN trong việc xây dựng “trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc” trên các
tập san giáo dục, các bài tham luận trên Internet.
4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Quan sát, điều tra, khảo sát, tổng kết kinh nghiệm trong quản lý giáo dục.
4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp
Tham khảo, nghiên cứu các tài liệu về “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học
hạnh phúc”, các văn bản, thông tư, công văn của Bộ, của Sở Giáo dục; theo sát kế
hoạch giáo dục của Ban giám hiệu nhà trường; học tập và ứng dụng kinh nghiệm
của các đồng nghiệp; rút kinh nghiệm công tác chủ nhiệm của bản thân.
4.4. Phương pháp so sánh đối chiếu
Khảo sát, thống kê và tiến hành so sánh, đối chiếu trước và sau khi sử dụng
các biện pháp để xây dựng “Lớp học hạnh phúc”.
5. Thời gian thực hiện:
Từ năm học 2021- 2022 đến năm học 2022-2023.
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
3
PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận
1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài
1.1.1. Hạnh phúc:
Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc tích cực được biểu thị bởi cảm giác vui
vẻ, thoả mãn, hài lòng, và sự đủ đầy của con người trong cuộc sống khi được thỏa
mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất cũng như tinh thần. Tuy nhiên,
trạng thái cảm xúc tích cực này không phải là sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà còn
tác động tích cực đến mọi người xung quanh, đến cộng đồng, xã hội. Hay nói cách
khác hạnh phúc của cá nhân gắn liền với hạnh phúc của xã hội.
Hạnh phúc của một HSTH: Ở độ tuổi này, hạnh phúc đối với các em rất đơn
giản là được sống và học tập trong một môi trường thân thiện, công bằng, được tôn
trọng, được yêu thương đó là gia đình, người thân tạo điều kiện vật chất, tinh thần
trong khả năng hiện có phục vụ cho học tập và rèn luyện; Luôn đạt kết quả tốt trong
học tập theo khả năng của bản thân; Luôn được sự động viên, khen ngợi của mọi
người về thành tích học tập cũng như hành động, cư xử của bản thân khi làm được,
làm đúng; Được thầy cô và bạn bè yêu mến, được tiếp thu kiến thức tiên tiến của
nhân loại và vận dụng nó vào đời sống, làm hành trang cho bản thân; Được chia sẻ
với mọi người những điều mình biết, giúp đỡ bạn bè trong khả năng của bản thân…
1.1.2. Trường học hạnh phúc
Trường học hạnh phúc là nơi GV, HS có môi trường làm việc, học tập vui vẻ,
thoải mái. Ở đó, mỗi người đều cảm thấy an toàn, được tôn trọng và yêu thương. Nói
một cách dễ hiểu nhất, “Trường học hạnh phúc” là nơi thầy cô, HS cũng như phụ
huynh đều cảm thấy hạnh phúc trong quá trình dạy và học. Là nơi tình yêu thương
giữa các nhà giáo, giữa thầy và trò, giữa HS với nhau được trân trọng và bồi đắp
hàng ngày. Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, kỹ năng, thái độ cho HS, nhà trường
còn chú trọng giáo dục bồi đắp tâm hồn đẹp cho các em. Mọi xúc cảm riêng biệt, cá
tính sáng tạo của thầy và trò phải luôn được tôn trọng, không bị áp đặt một cách máy
móc, rập khuôn theo phương cách giáo dục xưa cũ, lỗi thời.
“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Đây là điều mà bất cứ trường học
nào cũng mong muốn, HS nào cũng mong muốn. Vậy để “Mỗi ngày đến trường là
một ngày vui” thì trường học đó phải là “Trường học hạnh phúc”. Và để tạo nên một
“Trường học hạnh phúc” thì mỗi lớp học phải là “lớp học hạnh phúc”.
1.1.3. Lớp học học hạnh phúc
Lớp học hạnh phúc hiểu một cách đơn giản nhất là mỗi ngày đến lớp cô trò
gặp nhau đều vui tươi, phấn khởi. Lớp học hạnh phúc là nơi giúp GV, HS hình thành
và duy trì các trạng thái cảm xúc tích cực. Từ đó, mỗi cá nhân thiết lập được các tình
cảm lành mạnh, góp phần phát triển, hoàn thiện nhân cách tốt đẹp của bản thân.
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
4
Lớp học hạnh phúc là mỗi HS trong lớp học đều cảm nhận được sự ấm áp,
yêu thương từ thầy cô, bạn bè. Đến lớp các em đón nhận nhiều niềm vui và nếu có
nỗi buồn, khó khăn thì luôn được san sẻ. Hạnh phúc với người học đôi khi rất giản
dị, đó có thể là một lời hỏi thăm, nhắn nhủ, động viên; một lời phê, nhận xét chính
xác, chân tình; một giờ giảng hay, hấp dẫn… Ở đó, mỗi người có thể cảm nhận được
sự an toàn, sự nâng đỡ, trân trọng, yêu thương hay sự thú vị khi có nhiều điều nằm
trong nhu cầu được thỏa mãn... Ở nơi đó, GV, HS có động lực muốn đến lớp, nhớ
khi không được đến lớp.
1.2. Tiêu chí xây dựng lớp học hạnh phúc, thân thiện
1.2.1. Về môi trường lớp học
Môi trường là một trong những yếu tố quyết định sự hình thành và phát triển
nhân cách của học sinh nên việc xây dựng môi trường cơ sở vật chất và môi trường
tinh thần trong lớp học cũng nhằm mang lại một lớp học hạnh phúc cho các em.
Môi trường cơ sở vật chất: Môi trường cơ sở vật chất được hiểu là không
gian diễn ra hoạt động dạy và học của GV và HS, là tất cả các phương tiện được sử
dụng cho mục đích giảng dạy, học tập và trải nghiệm giúp GV nâng cao chất lượng
giảng dạy và HS nâng cao khả năng tiếp thu, lĩnh hội, trải nghiệm kiến thức. Tất cả
phải đảm bảo phù hợp, an toàn, thoải mái để GV đáp ứng được yêu cầu tiến bộ của
thời đại, để HS tiếp cận, tương tác, tìm tòi, sáng tạo trong quá trình tiếp nhận tri thức
và rèn luyện kỹ năng. Tóm lại, Môi trường cơ sở vật chất của lớp học phải đảm bảo
tính cập nhật, thực tế, phù hợp với đời sống hàng ngày và hấp dẫn, thu hút HS.
Môi trường tinh thần: Môi trường tinh thần lớp học có thể được hiểu là không
khí lớp học luôn tạo ra cho HS tâm lí thoải mái, vui vẻ, ấm áp, thân thiện, Các em
cảm nhận được yêu thương, được tôn trọng, được chia sẻ, được có giá trị và được
đảm bảo an toàn.
1.2.2. Về các hoạt động của lớp học
Để tạo ra một lớp học hạnh phúc, cần đảm bảo các hoạt động như sau:
- Tăng cường sự phát triển cá nhân của HS: GV nên khuyến khích HS phát triển
kỹ năng cá nhân của mình, bao gồm tư duy sáng tạo, thái độ tích cực, sự tự tin, tình
cảm đồng cảm với người khác và khả năng giải quyết vấn đề.
- Tạo ra một môi trường học tập đúng nghĩa: GV cần thiết lập các hoạt động
học tập kích thích khả năng tư duy và sáng tạo của học sinh. Tạo ra những câu hỏi
học tập, hoạt động ngoài giờ học hoặc với các tài nguyên học tập cũng sẽ giúp HS
tìm hiểu và phát triển đam mê học tập.
- Tạo ra sự đoàn kết giữa HS: Tạo ra các hoạt động hợp tác giữa HS giúp cho
các em tiếp nhận các kỹ năng hợp tác và phát triển tình đoàn kết giữa các thành viên
trong lớp học.
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
5
- Tạo cơ hội trải nghiệm: GV nên khuyến khích HS tham gia các hoạt động
sáng tạo, đóng vai, tham quan với mục đích giúp các em phát triển trải nghiệm thực
tế và bổ sung thêm kiến thức được học trong lớp học.
Tóm lại, một lớp học hạnh phúc đảm bảo các hoạt động học tập, phát triển cá
nhân, đoàn kết, tạo cơ hội trải nghiệm và an toàn để HS cảm thấy thoải mái, phát
triển và tăng cường yêu thích việc học tập.
- Trong tất cả các hoạt động này GV là tấm gương cho HS noi theo. GV thực
hiện việc phân công nhiệm vụ cho học sinh một cách công bằng, hợp lý, phù hợp
với điều kiện và khả năng của từng cá nhân HS. Mọi hoạt động của lớp đều được
bàn bạc, cởi mở, lắng nghe, thấu hiểu và đối thoại tích cực từ hai phía. GV luôn phải
chú trọng phương pháp tạo hứng thú, phù hợp, thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt
về tâm lí, thể chất, hoàn cảnh của từng cá nhân HS. Tạo điều kiện để HS chủ động
sáng tạo, thể hiện bản thân, khả năng hợp tác làm việc nhóm, khả năng ứng phó với
căng thẳng, kìm nén cảm xúc…
1.2.3. Về các mối quan hệ trong lớp học
- Quan hệ giữa GV và HS: GV luôn biết lắng nghe, chia sẻ, động viên, yêu
thương HS; HS luôn biết kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo.
- GV và phụ huynh: GV lắng nghe tích cực, phản hồi mang tính xây dựng trong
xử lý tình huống với cha mẹ học sinh. Tạo ra mối quan hệ hai chiều khăng khít trong
việc giáo dục HS.
- HS và HS: Đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ và tôn trọng sự khác biệt của nhau,
không chia rẽ, xích mích, không chia bè kéo cánh…
1.3. Vai trò của cán bộ quản lý trong chỉ đạo giáo dục và GVCN
1.3.1. Vai trò của cán bộ quản lý (CBQL) trong việc chỉ đạo giáo dục
CBQL giáo dục được hiểu là những cá nhân, những chủ thể có trách nhiệm
thực hiện thành công các chương trình giáo dục; chịu trách nhiệm trong lập kế hoạch,
tổ chức và đưa ra các chiến lược giáo dục cũng như phát triển nguồn lực của một tổ
chức. Đối với trường THPT, CBQL giáo dục là hiệu trưởng, hiệu phó, các tổ trưởng
chuyên môn…với những vai trò của mình sẽ là nhân tố quyết định chất lượng giáo
dục của tổ chức.
Căn cứ Điều 18 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) quy định cụ
thể như sau về vai trò và trách nhiệm của CBQL giáo dục: “Cán bộ quản lý giáo dục
giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo
dục.” Chính vì thế, CBQL phải là người cởi mở, dân chủ để tạo nếp sống văn hóa
dân chủ, bình đẳng trong trường học. Luôn quan tâm, giúp đỡ, kêu gọi hỗ trợ GV,
HS để tạo ra sự gắn kết, sẻ chia. Luôn lắng nghe, kiểm soát cảm xúc, để từ đó thấu
cảm đối với GV và HS.
1.3.2. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm (GVCN)
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
6
GVCN lớp do hiệu trưởng phân công để thay mặt hiệu trưởng quản lí và tổ
chức các hoạt động giáo dục HS ở một lớp học nên GVCN cũng là một nhà quản lý
giáo dục trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục, kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập và tu dưỡng của HS trong lớp, là cầu nối đa chiều giữa các
lực lượng giáo dục để HS có thể phát triển một cách toàn diện nhất.
GVCN lớp đóng vai trò quan trọng và đa dạng trong quá trình giáo dục: Là
người đứng đầu trong việc quản lý và giám sát lớp học, chịu trách nhiệm về các hoạt
động và kết quả học tập của lớp học, đảm bảo tổ chức các hoạt động học tập, rèn
luyện kỹ năng và giáo dục đạo đức cho HS; GVCN có thể được coi là người "đại
diện" cho lớp học trong các buổi họp, đối thoại với phụ huynh và nhà trường, và có
thể trở thành người đối thoại chính cho HS trong những khó khăn cá nhân hay học
tập; GVCN có thể hỗ trợ HS tìm hiểu và phát triển kỹ năng xã hội, học tập, phát triển
kiến thức và đạo đức về cộng đồng nhưng cũng có khả năng giúp HS giải quyết các
vấn đề của các em.
Để xây dựng một lớp học hạnh phúc thì có thể nói GVCN là “linh hồn” của lớp
học. Với năng lực sư phạm, bằng tất cả tình yêu thương, bằng các biện pháp tổ chức,
giáo dục, bằng sự gương mẫu và quan hệ tình cảm thì GVCN xây dựng khối đoàn
kết trong tập thể, dìu dắt các em như con em của mình trưởng thành theo từng năm
tháng. GVCN như cha mẹ mà các em HS lớp chủ nhiệm như những đứa con thì
GVCN là người tạo ra sự đoàn kết thân ái giữa các em như anh em ruột thịt, lớp học
sẽ trở thành một tập thể vững mạnh. Tình cảm của lớp càng bền chặt, HS càng hạnh
phúc, vui vẻ thì chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên.
2. Thực trạng về xây dựng lớp học hạnh phúc tại trường THPT
2.1. Về phía học sinh
Để có căn cứ đánh giá về thực trạng mức độ hạnh phúc khi đến trường của học
sinh, chúng tôi tiến hành khảo sát đối với 04 lớp tại trường THPT Kỳ Sơn, gồm
11C5, 11C6, 10A1, 10A2 với trổng số là 153 HS trong đó có 69 HS nữ và 84 HS
nam. Nội dung khảo sát như sau:
Phiếu khảo sát thực trạng học tập của học sinh
Họ và tên HS..................................................................................................
Lớp.................................................................................................................
Trường............................................................................................................
Hãy trả lời câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu x vào ô trống trong bảng có
câu trả lời phù hợp với em.
Nội dung Không Rất ít
Thỉnh
thoảng
Thường
xuyên
Em đến trường học có vui vẻ, hạnh phúc
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
7
không?
Em có mong muốn được học trong một
lớp học vui vẻ, ấm áp, đầy sự tôn trọng,
yêu thương và hạnh phúc không?
Em muốn bạn bè luôn chia sẻ, hỗ trợ với
nhau không?
Em muốn GVCN luôn đối xử công bằng,
dân chủ với tất cả mọi thành viên trong
lớp không?
Em có hay chia sẻ, hỗ trợ bạn bè không?
- Kết quả thu được như sau:
TT Năm học Lớp
Số
lượng
Nội dung khảo sát
Không Rất ít Thỉnh
thoảng
Thường
xuyên
1 2022-2023 11C5 36 3 20 12 1
2 2022-2023 11C7 37 7 22 8 0
3 2022-2023 10A1 40 8 25 6 1
4 2022-2023 10A2 40 10 27 3 0
Trung bình
28
(18.30%)
94
(61.44%)
29
(18.96 %)
02
(1.30%)
Biểu diễn kết quả điều tra được mô tả trong đồ thị sau:
THỰC TRẠNG TÂM LÝ KHI ĐẾN TRƯỜNG CỦA
HS
Không hạnh phúc (18.3%) Rất ít hạnh phúc (61.44%)
Thỉnh thoảng hạnh phúc (18.96%) Thường xuyên hạnh phúc (1.3%)
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
8
- Kết quả khảo sát trên cho thấy:
+ HS ở các em đến lớp học chưa thực sự vui vẻ, hứng khởi, hạnh phúc. Các em
đến trường chỉ vì bị cha mẹ, thầy cô ép buộc nên thường xuyên chán nản, mệt mỏi.
+ Phần lớn HS các lớp đều mong muốn lớp học luôn vui vẻ, hạnh phúc, cảm
giác an toàn, được tôn trọng và yêu thương.
Kết quả khảo sát đó là một trong những minh chứng thuyết phục để chúng tôi
thực hiện nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc tại lớp
11C5 trường THPT Kỳ Sơn”.
2.2. Về phía giáo viên chủ nhiệm
Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu thực trạng của việc sử dụng các giải pháp xây
dựng lớp học hạnh phúc bằng phiếu điều tra khảo sát ở một số lớp học với 20 GVCN
của trường THPT Kỳ Sơn. Nội dung khảo sát như sau:
Phiếu khảo sát thực trạng giáo dục của giáo viên
- Họ và tên giáo viên…………………………………………………………
- Giảng dạy môn……………………………………………………..............
- Chủ nhiệm lớp:…..........................................................................................
Hãy trả lời câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống trong bảng
có câu trả lời phù hợp với thầy /cô
Nội dung
Không
thường
xuyên
Ít
thường
xuyên
Thường
xuyên
Rất
Thường
xuyên
Thầy/cô có thường xuyên tổ chức hoạt
động tạo cho lớp học không khí vui vẻ,
hạnh phúc không?
Thầy/ cô đã thực sự hài lòng với hiệu quả
cách quản lý lớp học của mình hay chưa
hay chưa?
- Kết quả thu được như sau:
TT Năm học
Số
lượng
Nội dung khảo sát
Không
thường
xuyên
Ít
Thường
xuyên
Thường
xuyên
Rất
Thường
xuyên
Hiệu quả giáo dục
Hài lòng
Chưa hài
lòng
1 2021-2022 20 11/20 5/20 3/20 1/20 5/20 15/20
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
9
2 2022-2023 20 8/20 6/20 4/20 2/20 8/20 12/20
Trung bình
9,5/20
(47,5%)
5,5/20
(27,5%)
3,5/20
(17,5%)
1,5/20
(7,5%)
6,5/20
(32,5%)
13,5/20
(67,5%)
Biểu diễn kết quả điều tra được mô tả trong đồ thị sau:
Từ kết quả khảo sát đó, chúng tôi nhận thấy: Phần lớn GVCN chưa đầu tư
thời gian và tâm huyết vào việc giáo dục cho HS. Hoặc cũng có những GV tâm huyết
hơn họ có sử dụng phương pháp, kỹ thuật tích cực trong quản lý và giáo dục HS lớp
chủ nhiệm nhưng thực hiện không thường xuyên và bài bản. Cũng chính vì thế mà
phần lớn các GVCN chưa hài lòng với hiệu quả trong quản lý và giáo dục HS lớp
chủ nhiệm của mình.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Không thường xuyên
(47,5%)
Ít Thường xuyên (27,5%) Thường xuyên (17,5%) Rất Thường xuyên
(7,5%)
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRONG ĐỀ TÀI
HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP
Hài lòng (32,5%) Chưa hài lòng (67,5%)
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
10
2.3. Kết luận khảo sát thực trạng
Qua khảo sát cũng như thực tiễn, chúng tôi thấy rằng: Trường THPT Kỳ Sơn
chủ yếu là HS DTTS, các em tiếp xúc tiếng phổ thông muộn, vốn từ hạn chế, giọng
nói mang đặc trưng dân tộc, một phần dẫn đến sự phân biệt đối xử, kỳ thị, luôn cảm
thấy kém cỏi, thiếu tự tin, mất cảm giác an toàn, nên HS ngại giao tiếp; không biết
thể hiện bản thân, hoặc thể hiện không đúng cách. HS chưa xác định đúng mục tiêu,
lý tưởng của bản thân, một số ít thì chịu áp lực học tập quá lớn, do áp lực trong giờ
học, thi cử và sự kì vọng của thầy cô và phụ huynh; thầy cô hay quát mắng nặng lời
với HS, nhất là HS phạm lỗi; Một số HS bị thú vui, tệ nạn lôi kéo như nghiện game,
nghiện facebook, đánh bi-a, hút thuốc, hút thuốc lá điện tử…
Như vậy, Có thể nói rằng HS trường THPT Kỳ Sơn rất mong muốn được sống,
học tập trong một lớp học mà ở đó các em được đảm bảo an toàn về thể xác lẫn tinh
thần, bạn bè, thầy cô quan tâm, chia sẻ, yêu thương, tôn trọng. Và mong muốn được
tham gia các trò chơi học tập, trải nghiệm để phát triển năng lực cho bản thân. Đặc
biệt, tất cả các em được hỏi đều muốn mình được phát triển các năng lực giao tiếp,
hợp tác, giải quyết vấn đề, tự chủ tự học…để tự tin hòa nhập để khi ra khỏi cánh
cổng trường THPT các em- những con em dân tộc thiểu số sẽ vững bước trên con
đường lập nghiệp, xây dựng quê hương giàu đẹp.
3. Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc
3.1. Đối với công tác quản lý
3.1.1. Nâng cao nhận thức về “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”
cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm qua công tác chỉ đạo, quản lý.
Để xây dựng lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc thì công tác chỉ đạo,
quản lý là hết sức quan trọng đó là giúp đưa ra hướng đi chung, định hướng xây
dựng mục tiêu, chiến lược phát triển của trường học. Ngoài ra, công tác quản lý còn
giúp đảm bảo sự liên tục và hiệu quả của các hoạt động xây dựng lớp học hạnh phúc
và trường học hạnh phúc.
GVCN được sự phân công của CBQL trở thành “thuyền trưởng”, dẫn dắt “con
tàu” lớp học cập bến một cách thành công, hạnh phúc, bình an nhất. GVCN là người
có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự thành công của một lớp học cũng như góp
phần vào việc hoàn thiện nhân cách từng thành viên của lớp.
Chính vì vậy nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các thầy cô là điều hết sức cần
thiết, rất quan trọng để tạo tiền đề cho việc xây dựng thành công mỗi lớp học là lớp
học hạnh phúc, tạo nền tảng vững chắc cho một trường học hạnh phúc. CBQL cần
thực hiện nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức về "Trường học hạnh phúc" và
"Lớp học hạnh phúc" cho đội ngũ GVCN.
3.1.1.1. Cách thức thực hiện
Bước 1: Xác định mục đích và yêu cầu
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
11
* Mục đích:
- Nâng cao nhận thức về “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc” cho
GV nói chung và GVCN nói riêng làm nền tảng để mục tiêu xây dựng “Trường học
hạnh phúc” sớm trở thành hiện thực.
- Tạo động lực cho mỗi GV phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu
đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.
- Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp và đẩy mạnh các
phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội
cho GV rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp.
* Yêu cầu:
- Tất cả các GV tham gia nghiêm túc, có sản phẩm sau khi tham gia.
- Đảm bảo tạo môi trường mang tính dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học hỏi.
Bước 2: Xây dựng nội dung chương trình.
- Tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo, các cuộc thi về chủ đề "Trường học hạnh
phúc" và "Lớp học hạnh phúc". Các buổi hội thảo này có thể được tổ chức bởi GV
có kinh nghiệm, những người đã thành công trong việc xây dựng trường học và lớp
học với mục tiêu tạo ra những môi trường học tập đầy cảm hứng.
- Cung cấp tài liệu về các phương pháp, kỹ năng để xây dựng trường học và lớp
học hạnh phúc. Các tài liệu này có thể là sách, bài viết, video hay các chương trình
truyền hình liên quan đến chủ đề.
- Tổ chức các hoạt động thực hành để GV có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các
phương pháp, kỹ năng đã được đào tạo và học hỏi được từ các chuyên gia.
- Xây dựng một môi trường làm việc tích cực cho GV, nơi mà họ được động
viên, khuyến khích và hỗ trợ trong việc xây dựng trường học và lớp học hạnh phúc.
- Đánh giá kết quả và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trường học và lớp học hạnh
phúc cùng đội ngũ GV. Chia sẻ kinh nghiệm và những bài học hữu ích từ các trường
học, lớp học khác cũng là một cách hiệu quả để cải thiện chất lượng giáo dục, tăng
sự hài lòng của HS, phụ huynh và GV.
Bước 3: Xác định cách thức và thời gian thực hiện.
- Cách thức thực hiện: Hội thảo, tham luận, hội thi, tuyên truyền…
- Thời gian thực hiện: Tổ chức vào các khung thời gian như đầu năm học, chào
mừng các ngày lễ…
3.1.1.2. Ví dụ minh họa
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
12
(Một số hình ảnh hoạt động theo công tác chỉ đạo của CBQL)
3.1.1.3. Kết quả
- GV được nâng cao hiểu biết về “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh
phúc”, công tác quản lý, công tác giảng dạy trong môi trường mới.
- GV được nâng cao kỹ năng quản lý học sinh lớp chủ nhiệm tốt hơn.
- GV được học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, thực hành, cọ xát thực tế.
- Hơn hết, chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục được nâng lên.
Kết luận: Với các văn chỉ đạo, giáo viên sẽ nắm bắt được những cách thức
cần thiết để xây dựng lớp học hạnh phúc và trường học hạnh phúc để tạo ra môi
trường học tập thân thiện, tạo sự tự tin cho các em và giúp các em phát triển một
cách toàn diện. Tóm lại, công tác quản lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nâng
cao nhận thức, định hướng cho GV trong việc xây dựng lớp học hạnh phúc, trường
học hạnh phúc. Từ đó tạo ra một môi trường học tập và giáo dục đúng đắn cho các
em HS, môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh cho GV.
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
13
3.1.2. Tập huấn bồi dưỡng, nâng cao một số năng lực quản lý và kỹ năng cần
thiết để giáo viên có khả năng vận dụng vào thực tiễn xây dựng lớp học hạnh
phúc.
Ban lãnh đạo nhà trường xây dựng nội dung bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết,
nhận thức cho đội ngũ GV về mục tiêu và các tiêu chí chung của lớp học hạnh phúc,
từ đó làm thay đổi nhận thức từ chính GV. Khi bản thân GV thay đổi, HS sẽ thay
đổi, bởi khi GV hạnh phúc HS mới hạnh phúc và trường học trở thành trường học
hạnh phúc. Người GV phải biết học cách chấp nhận có những lỗi sai của học trò và
sẽ kiên nhẫn, tận tình hướng dẫn các em cách sửa sai thay vì cáu giận như trước kia;
học cách lắng nghe vì nhờ đó mới hiểu các học trò của mình, mới có thể giúp các
em một cách hiệu quả. GV cần phải nắm rõ nguyên tắc 3-2-1 (3 khen, 2 đề nghị và
1 lời cảm ơn). Khi là một GV, cần nhất đó là yêu mến HS. Nếu được như vậy thì
bản thân GV mới mang được những điều tốt đẹp vào quản lý và bài giảng, thấy có
động lực làm việc, thấy còn nhiều việc để làm có ý nghĩa.
3.1.2.1. Cách thức tiến hành
Bước 1: Xác định mục đích và yêu cầu
* Mục đích:
- Thông qua buổi tập huấn để trang bị cho GV những kỹ năng cần thiết trong
ứng xử, kiểm soát cảm xúc trong giảng dạy, giáo dục HS; nâng cao năng lực xử lý
tình huống sư phạm cho GVPT trong quá trình giảng dạy, giáo dục, là tấm gương
trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho HS.
- Góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tạo
môi trường học tập tích cực, phòng chống bạo lực học đường.
* Yêu cầu:
- Việc tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, ý nghĩa, có trọng tâm,
trọng điểm, tránh hình thức.
- Tất cả GV của trường đều phải tham gia một cách nghiêm túc.
Bước 2: Xây dựng nội dung tập huấn
Chuyên đề 1: Khái quát về văn hoá ứng xử trong nhà trường. Kỹ năng kiểm
soát cảm xúc cho cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường;
Chuyên đề 2: Các giải pháp kiểm soát cảm xúc. Thực hành giải quyết các tình
huống trong dạy học và giáo dục.
Thảo luận: Chia sẻ kinh nghiệm, sáng tạo, các mô hình về thực hiện văn hoá
ứng xử, kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong các trường phổ thông hiện nay.
Bước 3: Xác định hình thức, thời gian tập huấn
- Tập huấn thông qua tiết dạy minh họa của GVCN giỏi về cách xử lý
tình huống. Từ đó, rút ra kết luận và kinh nghiệm.
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
14
Bước 4: Xác định quy trình, cách thức tổ chức
- CBQL tập huấn ở Sở GD và ĐT.
- Nghiên cứu những nội dung, vấn đề cấp thiết phù hợp với ngôi trường, đặc
điểm đối tượng HS của nhà trường.
- Xây dựng kịch bản, chương trình để tạo ra tình huống có vấn đề nảy sinh từ
thực tiễn.
- GV toàn trường phối hợp tham gia.
3.1.2.2. Ví dụ minh họa
- Kế hoạch thực hiện (Phụ lục 01)
- Một số hình ảnh của buổi tập huấn về kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc
3.1.2.3. Kết quả
- Qua chương trình tập huấn GV được bồi dưỡng khả năng, kỹ năng kìm nén
cảm xúc, ứng phó với căng thẳng, đặc biệt khi xử lý các vấn đề liên quan đến HS.
- Học cách chấp nhận và buông bỏ những năng lượng tiêu cực gây nên stress.
GV học được cách điều tiết EQ. Đồng thời, bồ dưỡng tâm hồn sẽ thấu hiểu được
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
15
tình yêu thương bản thân và mọi người xung quanh đúng cách để duy trì được trạng
thái cảm xúc tích cực, cân bằng.
Tất cả những điều đó góp phần để xây dựng nên “Lớp học hạnh phúc” đúng
nghĩa: Yêu thương, chia sẻ, tôn trọng.
Kết luận: Vì vậy, việc tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao các năng lực quản lý và
kỹ năng cần thiết giúp GV có khả năng vận dụng vào thực tiễn xây dựng lớp học
hạnh phúc rất quan trọng, giúp nâng cao chất lượng giáo dục và giúp HS phát triển
toàn diện.
3.2. Đối với giáo viên chủ nhiệm
3.2.1. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong xây dựng lớp học hạnh
phúc
3.2.1.1. Khái niệm, vai trò của đội ngũ cán bộ lớp
Ban cán sự lớp là những “nhân tố nòng cốt” của lớp do tập thể HS bầu ra, được
GVCN cố vấn học tập. Là bộ máy điều hành các hoạt động của lớp, đảm bảo cho
việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện sinh hoạt và các hoạt động
phong trào theo kế hoạch của nhà trường. Ban cán sự lớp đồng thời đại diện cho tập
thể của lớp mình chịu trách nhiệm trước giáo viên chủ nhiệm và nhà trường về các
vấn đề được giao phó.
Vai trò của ban cán sự lớp: Là thành viên đóng vai trò “cánh tay đắc lực” hỗ
trợ cho giáo viên chủ nhiệm theo dõi, quản lý, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện
của tập thể lớp trong suốt năm học. Ban cán sự lớp có chức năng xây dựng một tập
thể đoàn kết, một môi trường sống và học tập lành mạnh. Chính các em bằng phẩm
chất và năng lực vốn có của mình, dưới sự quản lí, chỉ đạo và hướng dẫn của GVCN
đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, điều hành quản lý toàn bộ các hoạt động
của lớp và từng thành viên trong lớp, bám sát, theo dõi, đôn đốc việc chấp hành đầy
đủ và nghiêm túc nội quy, quy chế về học tập và rèn luyện do nhà trường đề ra đồng
thời sát sao chấn chỉnh những lệch lạc về đạo đức, nhân cách. Là những thành viên
có năng lực trong học tập và trách nhiệm cao trong tập thể, đội ngũ ban cán sự lớp
còn có vai trò tổ chức quản lý, theo dõi thái độ học tập và việc thực hiện nhiệm vụ
học tập của các thành viên trong lớp. Thường xuyên nhắc nhở các bạn thiếu ý thức
trong học tập, hỗ trợ nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn các bạn học yếu bằng trách nhiệm
và tình yêu thương gắn kết từ đó tạo động lực, niềm tin và sự gắn bó trong lớp học
nhằm phát huy tinh thần học tập.
Ngoài ra ban cán sự lớp còn là những người tiên phong tích cực trong việc lập
kế hoạch, triển khai kế hoạch các hoạt động tập thể tạo điều kiện, khuyến khích cho
các bạn trong lớp tham gia các hoạt động phong trào của lớp nhằm tạo không khí
vui chơi lành mạnh, đồng thời rèn luyện kỹ năng mềm cho các thành viên lớp tạo
tinh thần đoàn kết trong tập thể. Có thể nói, vai trò của ban cán sự lớp trong việc xây
dựng một tập thể hạnh phúc, vững mạnh góp phần hỗ trợ cho GVCN hoàn thành tốt
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
16
nhiệm vụ là điều không phải bàn thảo. Tuy nhiên, để phát huy vai trò của bộ máy
này phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm và năng lực của GVCN lớp.
3.2.1.2. Các bước kiện toàn, bồi dưỡng để phát huy vai trò của đội ngũ CBL
Bước 1: Xác định mục dích, yêu cầu
Mục đích: Lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động, tích cực, có năng lực
quản lý, có đam mê và trách nhiệm trong việc phát triển lớp học. Hỗ trợ GVCN quản
lý lớp học để lớp học phát triển vững mạnh, đoàn kết, hạnh phúc.
Yêu cầu:
- GVCN phải quan sát toàn diện, đảm bảo sự dân chủ, công bằng trong lựa chọn.
- GVCN phải xây dựng được tiêu chí phù hợp, xây dựng quy chế làm việc rõ ràng,
nhiệm vụ cụ thể, thưởng-phạt, khen-chê phù hợp nhất. Có công được khen ngợi, sai
phải chịu hình thức xử phạt.
- GVCN phải có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện để đội ngũ cán bộ lớp ngày càng
mạnh, có năng tự quản tốt, có năng lực giải quyết vấn đề, xung đột, có kỹ năng giao
tiếp…
Bước 2: Xác định và Xây dựng tiêu chí của đội ngũ cán bộ lớp
Tiêu chí 1: Đội ngũ cán bộ lớp phải đầy đủ thành phần dân tộc.
Tiêu chí 2: Đảm bảo sự bình đẳng nên đội ngũ cán bộ lớp phải đầy đủ nam và nữ.
Tiêu chí 3: Có ý thức tập thể, trách nhiệm cao.
Tiêu chí 4: Về học lực
Ban cán sự lớp có học lực khá trở lên, trong đó mỗi môn sẽ có một HS để có
thể kiêm quản lý về môn học sở trường của mình.
Tiêu chí 5: Về kỹ năng.
Ưu tiên HS có kỹ năng mềm cần thiết như: Kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ
năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thuyết phục…
Bước 3: Lựa chọn HS vào đội ngũ cán bộ lớp
Để đáp ứng được những tiêu chí mà mình đã đề ra, GVCN khi nhận lớp phải
dành thời gian để tìm hiểu và nắm bắt thông tin về HS.
Thứ nhất: GV nắm thông tin HS qua hồ sơ của các em.
Hồ sơ HS, đặc biệt là học bạ THCS của HS sẽ cung cấp cho GV tiểu sử, thành
tích đã đạt được, ưu điểm cũng như nhược điểm của mỗi em.
Thứ 2: GV nắm thông tin của HS thông qua bản tự khai của các em
Thứ 3: GV nắm thông tin HS qua hoạt động lao động
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
17
Sau khi nắm bắt được thông tin HS, GVCN tiến hành lựa chọn đội ngũ cán bộ
lớp. Để vừa đảm bảo nguyên tác tôn trọng, công bằng, dân chủ với mỗi HS, vừa để
đạt được điều GVCN mong muốn ở đội ngũ cán bộ lớp thì GVCN sẽ tiến hành lựa
chọn như sau:
- GVCN cho HS ứng cử vào, đề cử để tham gia vào bầu chọn đội ngũ cán bộ
lớp thông qua đại hội chi đoàn. Và GVCN nên đưa ra định hướng cụ thể của bản
thân trên cơ sở đó tiến hành bỏ phiếu kín thông qua ĐH chi đoàn, biến ý định của
mình thành quyết định quyết định dân chủ của tập thể HS.
- Sau khi chọn được đội ngũ cán bộ rồi GVCN dựa vào năng khiếu, sở trường
của các em, trưng cầu ý kiến của tập thể tiến hành bố trí chức danh của cán bộ lớp.
Bước 4: Xây dựng quy chế làm việc
Sau khi lựa chọn được đội ngũ CBL, GVCN tiến hành cùng CBL lớp xây dựng
quy chế làm việc (Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ lớp).
Về nhiệm vụ của đội ngũ CBL:
Nhiệm vụ chung: Phối hợp cùng GVCN trong việc xây dựng kế hoạch hoạt
động của lớp nhằm đưa lớp đi lên vững mạnh, luôn đoàn kết, tạo nền tảng hạnh phúc
cho lớp học.
Nhiệm vụ cụ thể:
- Lớp trưởng: Quản lý chung các mặt của lớp cùng với GVCN. Hỗ trợ GVCN
trong việc đôn đốc các hoạt động của lớp: Thực hiện tốt nề nếp, cầm cuốn sổ theo
dõi và xếp loại các thành viên trong lớp theo tuần (Một căn cứ để GVCN xếp loại
HS một cách dân chủ, công khai).
- Lớp phó học tập: Chịu trách nhiệm chung về mảng học tập và theo dõi tình
hình học tập trong lớp. Trực tiếp liên hệ, nhận nhiệm vụ từ giáo viên bộ môn khi cần
thiết và thông báo cho cả lớp.
- Bí thư chi đoàn: Trực tiếp liên hệ với Đoàn trường trong công tác đoàn hàng
tuần, tháng theo quy định. Đồng thời cũng là người tham mưu với GVCN trong phân
công các thành viên tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường phát động.
- Lớp phó phụ trách văn thể: Trực tiếp phụ trách theo dõi và tham mưu tổ chức
thực hiện các họat động phong trào. Giúp lớp trưởng quản lý, điều hành các mặt hoạt
động văn nghệ thể thao của lớp.
- Lớp phó lao động: Theo dõi tình hình vệ sinh lớp học, nhận nhiệm vụ lao
động từ ban lao động nhà trường, phân công các tổ nhóm để hoàn thành phần việc
được giao.
Về quyền lợi của cán bộ lớp:
- Những thành viên đội ngũ cán bộ lớp được miễn vệ sinh trực nhật tại lớp học.
- Miễn lao động định kỳ theo kế hoạch của ban lao động.
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
18
- Ưu tiên đề xuất khen thưởng lên Đoàn trường.
Bước 5: Bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm cho đội ngũ CBL
Khái niệm: Kỹ năng mềm (hay còn gọi là Soft Skills) là kỹ năng thực hành xã
hội dùng để chỉ các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ
năng tổ chức, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý thời gian,
kỹ năng điều tiết cảm xúc, vượt qua khủng hoảng, kỹ năng sáng tạo… Tất cả những
kỹ năng này được gọi chung là kỹ năng mềm. Đây là những kỹ năng rất quan trọng
và cần thiết cho cán bộ lớp.
Một số biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng mềm cho CBL
Một đội ngũ cán bộ lớp tốt không phải ngay từ đầu mà có được. Muốn có được
đội ngũ CBL làm được việc, biết phối hợp với nhau để đưa lớp ngày càng đi lên thì
GVCN phải có sự bồi dưỡng, rèn luyện, đặc biệt là rèn luyện các kỹ năng mềm cho
các em.
Ngay khi phân công chức vụ, nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp, GVCN sẽ thiết
kế mỗi thành viên một cuốn sổ tay (Lớp trưởng, bí thư, phó học tập, phó lao động)
để ghi chép công việc cũng như theo dõi hoạt động của các thành viên trong lớp.
Ban đầu, GVCN tham gia trực tiếp vào việc hướng dẫn đội ngũ cán bộ lớp. Khi các
em quen dần, GVCN sẽ để các em tự tổ chức, điều khiển các hoạt động của lớp
GVCN theo dõi, quan sát và tạo điều kiện để các em phát huy năng lực lãnh đạo của
mình. Để rèn luyện năng lực và tính độc lập cho ban cán sự lớp, GV thường xuyên
trao đổi hướng dẫn, trợ giúp theo từng nhiệm vụ được phân công. GVCN sẽ cố vấn,
điều chỉnh khi các em gặp khó khăn và vướng mắc.
Biện pháp 1: Bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm cho đội ngũ cán
bộ lớp thông qua các buổi tập huấn của Đoàn trường
GVCN chủ động nắm bắt lịch sinh hoạt của Đoàn trường, khuyến khích đội
ngũ cán bộ lớp mình tham gia đầy đủ, nhiệt tình. Tại đây, các em được nghe những
kiến thức cơ bản về ban cán sự, ban chấp hành, những phẩm chất, vai trò…đặc biệt,
được nghe cán bộ lớp của các chi đoàn khác trao đổi kinh nghiệm tổ chức, sinh hoạt,
dẫn dắt lớp đi lên.
Biện pháp 2: Bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm cho đội ngũ cán
bộ lớp thông qua các tiết sinh hoạt (Sinh hoạt 15’ đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần).
- Trong sinh hoạt 15’ đầu giờ, GVCN cho đội ngũ cán bộ lớp tổ chức điều hành
các trò chơi vừa mang tính giáo dục vừa có tính chất giải trí để vừa tạo không khí
vui vẻ, đầy năng lượng khởi đầu ngày học mới vừa rèn luyện cho các em tính tự tin,
khả năng điều hành, quản lý trong phạm vi hẹp.
- Trong sinh hoạt cuối tuần: Nhằm phát huy sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, tạo
hứng thú, không khí vui vẻ cho lớp học thì GVCN tổ chức sinh hoạt bằng cách cho
đội ngũ CBL điều hành, GVCN là cố vấn.
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
19
Như vậy, có thể nói qua tiết sinh hoạt lớp, các em HS, đặc biệt là đội ngũ CBL
có cơ hội được rèn luyện rất nhiều kỹ năng cần thiết. Việc tự tổ chức và điều hành
sinh hoạt lớp, giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp, biết phối hợp với nhau trong
việc thực hiện công việc chung. Đồng thời, sử dụng các kiến thức, vốn sống để giải
quyết những vấn đề phát sinh trong công việc, biết cách sắp xếp thời gian với lượng
nội dung hoạt động phù hợp. Các em đã có sự tiến bộ trong việc thuyết trình trước
lớp, tự tin trong các cuộc thi do nhà trường tổ chức, tự tin tổ chức các sự kiện nhỏ
trong lớp, kết quả thi đua của lớp do vậy cũng tiến bộ hơn rất nhiều.
3.2.1.3. Ví dụ minh họa - Phụ lục 02
3.2.1.4. Kết quả:
Lớp 11C5 đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ lớp đáp ứng được mọi yêu cầu,
giúp đỡ được GVCN, quản lý được lớp học khi GVCN vắng mặt, và các em cũng
đã có những thành tích rất đáng tuyên dương:
- Đưa lớp học không ngừng vươn lên: Lớp học càng ngày càng tiến bộ, số bạn
vắng giảm đi rất rõ rệt, HS chấp hành nội quy quy chế của nhà trường, lớp nghiêm
túc, chính vì vậy, vị thế của lớp học ngày càng tăng lên.
- Văn nghệ chào mừng ngày 20-11, lớp được công diễn và đạt giải.
- Thể thao: dù không đạt giải cao nhưng lớp cũng không ngừng cố gắng và
được vào vòng trong.
- Mạnh dạn tham gia thi HSTL, Thi hát dưới cờ…
Kết luận: Như vậy, đội ngũ cán bộ lớp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo
ra lớp học hạnh phúc và hiệu quả. Chính vì thế việc kiện toàn đội ngũ này cũng vô
cùng quan trọng để có thể phát huy một cách tối đa vai trò của mình.
3.2.2. Tìm hiểu, đánh giá đúng tình hình học sinh để xây dựng kế hoạch giáo
dục phù hợp với lớp học hạnh phúc
Để có được một tập thể mạnh, để có được phương pháp giáo dục toàn diện, để
có được tình yêu thương, sự kính trọng từ học trò, để một lớp học thực sự trở thành
lớp học hạnh phúc thì GVCN phải nắm được mọi thông tin, hiểu rõ tính cách, hoàn
cảnh, tâm tư nguyện vọng cũng như các mối quan hệ gia đình, xã hội của các em,
như K.Đ. USin XKi đã nói: “Muốn giáo dục con người về mọi mặt thì phải hiểu con
người về mọi mặt” hay “Bất kỉ tri bỉ, bách chiến bất đãi” của "Tôn tử - Thiên Mưu
Cung" nghĩa là “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Nói một cách khác đi thì
chính là muốn đào tạo, muốn giáo dục một con người thì chúng ta phải hiểu rõ về
con người đó. Nhận thức được điều đó nên chúng tôi luôn cố gắng để tìm hiểu mọi
thông tin về các em để hiểu rõ về các em để có thể trở thành “người mẹ thứ 2” của
các em, để lớp học trở thành tổ ấm thứ 2 mà các em sẽ nhớ khi không đến lớp, vui
vẻ ấm áp khi đến lớp để từ đó đưa ra những phương pháp phù hợp nhất.
3.2.2.1. Cách thức thực hiện
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
20
Bước 1: Xác định mục đích của việc nắm bắt hoàn cảnh, tính cách, tâm lý
HS trong việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm
Để làm tốt vai trò của mình, GVCN hãy biến mình là người mẹ thứ 2 của tập
thể lớp. GVCN là người gần gũi HS nhất, hiểu rõ tâm tư tình cảm của HS, luôn trực
tiếp uốn nắn kịp thời những hành vi sai trái của HS và giúp đỡ HS. GVCN cũng là
người kịp thời phát hiện và phát huy những năng lực, phẩm chất HS. Hiểu rõ từng
đối tượng HS giúp GVCN có thể đưa ra những giải pháp phù hợp nhất trong quản lý
và giáo dục các em.
Bước 2: Tìm hiểu thông tin hoàn cảnh, tính cách, tâm lý HS lớp chủ nhiệm.
Khi được Ban giám hiệu phân công lớp chủ nhiệm, trước hết chúng tôi sẽ tìm
hiểu hoàn cảnh, đặc điểm tâm sinh lý, tính cách, những ưu điểm, hạn chế của từng
HS. Muốn vậy, GVCN phải nghiên cứu tình hình gia đình HS như thành phần dân
tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp của cha mẹ HS, hoàn cảnh, mức sống, phương
pháp giáo dục và những đặc điểm khác…nghiên cứu HS về chất lượng học tập, đặc
điểm cá biệt, thực trạng về tính chuyên cần, về phương pháp học tập, kết quả học
tập, ý thức rèn luyện ở các lớp trước…
Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc quản lý, giáo dục toàn diện HS
nhắm đưa lớp đi lên, đưa lớp học trở thành “ngôi nhà thứ 2” của các em, thành tổ
ấm đầy niềm vui và hạnh phúc. GVCN đã tìm hiểu HS thông qua:
- GV nắm thông tin HS qua hồ sơ của các em: Hồ sơ HS, đặc biệt là học bạ
THCS của HS sẽ cung cấp cho GV tiểu sử, thành tích đã đạt được, ưu điểm cũng
như nhược điểm của mỗi em.
- GV nắm thông tin của HS thông qua bản tự khai thông tin theo phiếu của các
em: Chú ý nhất là thông tin về thành phần dân tộc, hoàn cảnh gia đình.
- GV nắm thông tin HS qua hoạt động lao động: Lao động là kênh quan sát hữu
ích và chuẩn xác, thông qua hoạt động này, tôi có thể đánh giá bước đầu về tinh thần
trách nhiệm, ý thức tự giác, tính kỉ luật và khả năng sáng tạo, phối hợp nhóm để
hoàn thành công việc của mỗi em. Cho nên, ngay đầu năm học GV căn cứ vào hoạt
động lao động của trường, của Đoàn trường để phân công nhiệm vụ một cách phù
hợp. GVCN cần quan tâm, thường xuyên theo sát các em để có thể nắm được chuẩn
xác những HS có tinh thần trách nhiệm, có khả năng quản lý, có tiếng nói đối với
các HS khác …
- GVCN nắm thông tin HS qua GVCN cũ của các em: Những HS đặc biệt
GVCN có thể liên hệ GVCN cũ của các em để nắm bắt thông tin, để hiểu hơn về HS
lớp mình.
- GVCN lớp có thể tìm hiểu thông tin, tính cách, các mối quan hệ của HS thông
qua mối quan hệ bạn bè của các em.
3.2.2.2. Ví dụ minh họa
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
21
GVCN tìm hiểu thông qua phiếu thông tin HS:
GVCN nắm thông tin qua GVCN cũ của HS:
- Lớp 11C5 năm học 2022-2023, năm các em mới vào lớp 10 (Lớp 10C6 năm
2021-2022), HS phần lớn thuộc xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An, có thể
nói đây là địa phương rất phức tạp về an ninh cũng như các tệ nạn xã hội, nên GVCN
đã liên hệ với GVCN lớp 9 cũ của các em để hiểu hơn về tính cách, hoàn cảnh của
HS. Ví dụ như:
Cô giáo Phạm Thị Hòa (Số điện thoại: 0855761748, trường THCS DTBT
Chiêu Lưu, Chủ nhiệm em Lo Thị Mỹ Huyền) thì được biết HS Lo Thị Mỹ Huyền
có hoàn cảnh rất đặc biệt: Bố mất và anh trai mất vì nghiện ma túy, mẹ đi lấy chồng
xa, em phải ở với ông bà nội đã già yếu, gia đình thuộc hộ nghèo. Có lẽ chính vì thế
mà Huyền có tính cách khác biệt: Em ít nói, lầm lầm lỳ lỳ, bên ngoài gai góc, mạnh
mẽ nhưng kỳ thực không phải, em là người rất ấm áp, thiếu thốn tình yêu thương,
luôn khao khát tình cảm từ mọi người xung quanh.
Thầy giáo Vi Tuấn Anh (số điện thoại: 0948351477), trường THCS DTBT
Chiêu Lưu, chủ nhiệm của em Moong Thị May Viên cho hay: May Viên là HS có
hoàn cảnh rất đặc biệt, bố mất sớm, mẹ đi biệt tích, không liên lạc về, em ở với ông
bà nội đã ngoài 70 tuổi, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. May Viên luôn ít nói,
tự ti, ngại giao tiếp với các bạn. Và còn rất nhiều rất nhiều những hoàn cảnh, những
tính cách mà GVCN tìm hiểu thông qua GVCN cũ hay thông qua bạn bè của các em.
3.2.2.3. Kết quả
Với những biện pháp điều tra trên, chúng tôi đã nắm bắt được rất rõ tính cách,
hoàn cảnh GĐ của từng em. Đặc biệt, những em có hoàn cảnh đặc biệt, tính cách
đặc biệt và cần phải đối xử một cách thật đặc biệt, điển hình có những em sau:
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
22
stt Họ Tên HS
Quê
quán
Dân
tộc
Hoàn cảnh GĐ
Đặc điểm tính
cách
Ghi
chú
Và Bá Thớ Nhọt
Kho,
Bắc Lý
HMông -Sinh ra đã mất
mẹ, bố bỏ đi từ
khi em mới được
vài tháng tuổi, em
ở với ông bà nội
đã ngoài 70 tuổi
cả rồi.
- GĐ thuộc hộ đặc
biệt khó khăn
Thớ rất chăm học,
nghiêm túc, chỉn
chu trong mọi việc,
nhiệt tình khi được
giúp đỡ người khác.
Thớ cũng là chàng
trai đầy ấm áp, tình
cảm.
2 Lo Thị Mỹ
Huyền
Thái Bố và anh trai mất
vì nghiện ma túy,
mẹ đi lấy chồng
xa, em ở với ông
bà nội đã già yếu.
Gia đình thuộc hộ
cận nghèo.
Huyền là cô gái
hướng nội, bên
ngoài biểu hiện rất
mạnh mẽ, cứng rắn
mới đầu có tư
tưởng phản kháng,
chống đối để thể
hiện mình còn bên
trong lại là người
rất tình cảm, bởi sự
thiếu thốn tình cảm
đó nên với em, cô
giáo chủ nhiệm như
người mẹ thứ 2.
Sau những lần cô
trò tâm sự thì em đã
mở lòng rất nhiều,
chỉ cần một ngày
không đến lớp là
em sẽ chủ động
nhắn tin, gọi điện
hỏi han cô, thể hiện
tình cảm của mình.
3 Ven Thị
Nuôn
Khơ
Mú
- Sinh ra đã mất
mẹ, bố em lấy vợ
mới.
- GĐ hộ nghèo,
không được mẹ dì
yêu thương, quan
tâm.
-Hạn chế trong
nhận thức, mất mẹ
rồi cũng không biết
bản thân mồ côi,
còn hỏi cô rằng: Em
có mẹ mới rồi có
phải là không mồ
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an
Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn
23
côi mẹ nữa phải
không cô?
4 La Ngọc
Quỳnh Như
Tà Cạ,
Kỳ Sơn
Thái -Bố mẹ li hôn khi
em còn nhỏ
- Sống với ông bà
nội đã già yếu
- Chăm sóc 1 em
trai đang học tiểu
học
- Chăm chỉ, hiền
lành, dễ thương
- Có năng khiếu thể
thao, văn nghệ.
- Nhiệt tình, chỉn
chu, ấm áp, tình
cảm
5 Nguyễn
Văn Khánh
Mường
Típ, Kỳ
Sơn
Khơ
Mú
- GĐ hộ nghèo.
- Bố mẹ rất quan
tâm
- Ham chơi, đua
đòi.
- A dua theo chúng
bạn, có nguy cơ bị
bạn bè lôi kéo vào
tệ nan XH.
6 Moong Thị
May Viên
La
Ngan,
Chiêu
Lưu
Khơ
mú
- GĐ thuộc hộ
nghèo
- Mồ côi cha, mẹ
đi lấy chồng mới.
- Ở với ông bà nội
đã già yếu
- Là cô bé đầy nghị
lực vươn lên trong
cuộc sống.
-Ngoan ngoãn, hiền
lành, hướng nội.
7 Cụt Thị Bốn Chiêu
Lưu,
Kỳ Sơn
Khơ
mú
- Bố mất sớm.
- Ở với GĐ mới
của mẹ
-GĐ hộ nghèo,
đặc biệt khó khăn
-Ngoan ngoãn, hiền
lành, xinh đẹp.
-Chăm chỉ, nhiệt
tình.
3.2.3. Xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua việc đảm bảo công bằng, dân chủ
cho người học.
Dân chủ, công bằng là một khái niệm đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây
dựng lớp học hạnh phúc. Khi áp dụng đúng nguyên tắc của dân chủ, công bằng thì
lớp học sẽ trở thành một môi trường học tập đúng nghĩa, cho phép tất cả HS tham
gia tích cực vào quá trình học tập một cách bình đẳng và công bằng.
3.2.3.1. Cách thức thực hiện
Bước 1. Xác định mục tiêu
- Nhằm đảm bảo tính dân chủ, công bằng trong lớp học thì GV, đặc biệt là HS
được làm chủ các hoạt động trong học tập của tập thể, trường lớp GV và HS phải
được biết, được cùng tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện, giám sát những hoạt
động chung của trường lớp liên quan đến tập thể. Nhằm đảm bảo mọi HS đều được
đảm bảo đối xử như nhau. Như Sáng 3/9, phát biểu trước thầy cô giáo, các bậc phụ
huynh và HS tại Lễ khánh thành, bàn giao công trình Trường THPT Kỳ Sơn (Nghệ
l
u
a
n
v
a
n
t
o
t
n
g
h
i
e
p
s
k
k
n
q
u
a
n
l
y
d
o
w
n
l
o
a
d
l
u
a
n
v
a
n
f
u
l
l
m
o
i
n
h
a
t
z
z
g
m
a
i
l
.
c
o
m
L
u
a
n
v
a
n
t
h
a
c
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf

Recomendados

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC NHẰM ĐỊNH H... por
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC NHẰM ĐỊNH H...SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC NHẰM ĐỊNH H...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC NHẰM ĐỊNH H...Nguyen Thanh Tu Collection
218 visualizações83 slides
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI TRƯỜNG ... por
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI TRƯỜNG ...SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI TRƯỜNG ...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI TRƯỜNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
522 visualizações60 slides
Luận văn: Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiểu học, 9đ por
Luận văn: Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiểu học, 9đLuận văn: Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiểu học, 9đ
Luận văn: Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiểu học, 9đDịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
536 visualizações98 slides
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán lớp 4, 5, 9đ por
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán lớp 4, 5, 9đLuận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán lớp 4, 5, 9đ
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán lớp 4, 5, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0932091562
5.7K visualizações109 slides
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Hoa Tươi Ho... por
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Hoa Tươi Ho...Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Hoa Tươi Ho...
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Hoa Tươi Ho...Nhận Viết Đề Tài Thuê trangluanvan.com
524 visualizações40 slides
Báo Cáo Thực Tập Mô Hình Tổ Chức Và Hoạt Động Của Toà Soạn Báo Chí Trong Bối ... por
Báo Cáo Thực Tập Mô Hình Tổ Chức Và Hoạt Động Của Toà Soạn Báo Chí Trong Bối ...Báo Cáo Thực Tập Mô Hình Tổ Chức Và Hoạt Động Của Toà Soạn Báo Chí Trong Bối ...
Báo Cáo Thực Tập Mô Hình Tổ Chức Và Hoạt Động Của Toà Soạn Báo Chí Trong Bối ...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0932091562
185 visualizações158 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Đề tài: Tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện, HAY por
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện, HAYĐề tài: Tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện, HAY
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
4.9K visualizações107 slides
Hướng dẫn thiết kế trò chơi trúc xanh por
Hướng dẫn thiết kế trò chơi trúc xanhHướng dẫn thiết kế trò chơi trúc xanh
Hướng dẫn thiết kế trò chơi trúc xanhTrương Ngọc Diêu
13.7K visualizações9 slides
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v... por
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
2.4K visualizações21 slides
Báo cáo thực tập tốt nghiệp. đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả marketing b... por
Báo cáo thực tập tốt nghiệp. đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả marketing b...Báo cáo thực tập tốt nghiệp. đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả marketing b...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp. đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả marketing b...Minh Nguyen
30.6K visualizações58 slides
Luận Văn Nâng Cao Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Bất Động Sản por
Luận Văn Nâng Cao Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Bất Động SảnLuận Văn Nâng Cao Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Bất Động Sản
Luận Văn Nâng Cao Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Bất Động SảnDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0932091562
193 visualizações80 slides
Luận văn: Tổ chức dạy học tích hợp liên môn chủ đề “Mắt” trong lĩnh vực khoa ... por
Luận văn: Tổ chức dạy học tích hợp liên môn chủ đề “Mắt” trong lĩnh vực khoa ...Luận văn: Tổ chức dạy học tích hợp liên môn chủ đề “Mắt” trong lĩnh vực khoa ...
Luận văn: Tổ chức dạy học tích hợp liên môn chủ đề “Mắt” trong lĩnh vực khoa ...Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
620 visualizações138 slides

Mais procurados(20)

Hướng dẫn thiết kế trò chơi trúc xanh por Trương Ngọc Diêu
Hướng dẫn thiết kế trò chơi trúc xanhHướng dẫn thiết kế trò chơi trúc xanh
Hướng dẫn thiết kế trò chơi trúc xanh
Trương Ngọc Diêu13.7K visualizações
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v... por Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...
Luận văn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tự nhiên v...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp. đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả marketing b... por Minh Nguyen
Báo cáo thực tập tốt nghiệp. đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả marketing b...Báo cáo thực tập tốt nghiệp. đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả marketing b...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp. đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả marketing b...
Minh Nguyen30.6K visualizações
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị sản xuất mã hàng áo vest tại công ty nh... por TÀI LIỆU NGÀNH MAY
Báo cáo thực tập ngành may  chuẩn bị sản xuất mã hàng áo vest tại công ty nh...Báo cáo thực tập ngành may  chuẩn bị sản xuất mã hàng áo vest tại công ty nh...
Báo cáo thực tập ngành may chuẩn bị sản xuất mã hàng áo vest tại công ty nh...
TÀI LIỆU NGÀNH MAY6.5K visualizações
Nâng cao hiệu quả thực hành về văn kể chuyện trong phân môn Tập làm văn cho H... por hieu anh
Nâng cao hiệu quả thực hành về văn kể chuyện trong phân môn Tập làm văn cho H...Nâng cao hiệu quả thực hành về văn kể chuyện trong phân môn Tập làm văn cho H...
Nâng cao hiệu quả thực hành về văn kể chuyện trong phân môn Tập làm văn cho H...
hieu anh1.2K visualizações
Các Chuyên đề Bồi dưỡng ôn thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyên por Bồi dưỡng Toán tiểu học
Các Chuyên đề Bồi dưỡng ôn thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyênCác Chuyên đề Bồi dưỡng ôn thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyên
Các Chuyên đề Bồi dưỡng ôn thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyên
Bồi dưỡng Toán tiểu học9.5K visualizações
CHUYÊN ĐỀ“THAY ĐỔI NGỮ LIỆU NỘI DUNG BÀI HỌCVÀ CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTHEO HƯỚ... por nataliej4
CHUYÊN ĐỀ“THAY ĐỔI NGỮ LIỆU NỘI DUNG BÀI HỌCVÀ CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTHEO HƯỚ...CHUYÊN ĐỀ“THAY ĐỔI NGỮ LIỆU NỘI DUNG BÀI HỌCVÀ CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTHEO HƯỚ...
CHUYÊN ĐỀ“THAY ĐỔI NGỮ LIỆU NỘI DUNG BÀI HỌCVÀ CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁTHEO HƯỚ...
nataliej4123 visualizações
Luận văn: Đãi ngộ tài chính cho người lao động tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam por Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
Luận văn: Đãi ngộ tài chính cho người lao động tại Tập đoàn Điện lực Việt NamLuận văn: Đãi ngộ tài chính cho người lao động tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Luận văn: Đãi ngộ tài chính cho người lao động tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam
TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP 8+ HÓA HỌC LỚP 12 (HỮU CƠ + VÔ CƠ) -... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP 8+ HÓA HỌC LỚP 12 (HỮU CƠ + VÔ CƠ) -...TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP 8+ HÓA HỌC LỚP 12 (HỮU CƠ + VÔ CƠ) -...
TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP 8+ HÓA HỌC LỚP 12 (HỮU CƠ + VÔ CƠ) -...
Nguyen Thanh Tu Collection140 visualizações
Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần... por https://www.facebook.com/garmentspace
Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần...Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần...
Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...
Nguyen Thanh Tu Collection4.8K visualizações

Similar a SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf

SÁNG KIẾN RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA THỰC HÀNH LỊCH SỬ ... por
SÁNG KIẾN RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA THỰC HÀNH LỊCH SỬ ...SÁNG KIẾN RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA THỰC HÀNH LỊCH SỬ ...
SÁNG KIẾN RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA THỰC HÀNH LỊCH SỬ ...Nguyen Thanh Tu Collection
21 visualizações80 slides
Sáng kiến Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học... por
Sáng kiến Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học...Sáng kiến Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học...
Sáng kiến Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học...Nguyen Thanh Tu Collection
47 visualizações81 slides
BÀI MẪU Luận văn quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, 9 ĐIỂM por
BÀI MẪU Luận văn quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, 9 ĐIỂMBÀI MẪU Luận văn quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Luận văn quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, 9 ĐIỂMViết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
31 visualizações149 slides
nghiên cứu chế tạo mô hình máy bay quadcopter 7001245.pdf por
nghiên cứu chế tạo mô hình máy bay quadcopter 7001245.pdfnghiên cứu chế tạo mô hình máy bay quadcopter 7001245.pdf
nghiên cứu chế tạo mô hình máy bay quadcopter 7001245.pdfTieuNgocLy
6 visualizações62 slides
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀO VIỆC DẠY HỌC ... por
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀO VIỆC DẠY HỌC ...VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀO VIỆC DẠY HỌC ...
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀO VIỆC DẠY HỌC ...Nguyen Thanh Tu Collection
27 visualizações55 slides
đáNh giá công tác quản lý và xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi lợn tại trạ... por
đáNh giá công tác quản lý và xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi lợn tại trạ...đáNh giá công tác quản lý và xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi lợn tại trạ...
đáNh giá công tác quản lý và xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi lợn tại trạ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
103 visualizações81 slides

Similar a SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf(20)

SÁNG KIẾN RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA THỰC HÀNH LỊCH SỬ ... por Nguyen Thanh Tu Collection
SÁNG KIẾN RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA THỰC HÀNH LỊCH SỬ ...SÁNG KIẾN RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA THỰC HÀNH LỊCH SỬ ...
SÁNG KIẾN RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA THỰC HÀNH LỊCH SỬ ...
Nguyen Thanh Tu Collection21 visualizações
Sáng kiến Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học... por Nguyen Thanh Tu Collection
Sáng kiến Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học...Sáng kiến Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học...
Sáng kiến Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học...
Nguyen Thanh Tu Collection47 visualizações
nghiên cứu chế tạo mô hình máy bay quadcopter 7001245.pdf por TieuNgocLy
nghiên cứu chế tạo mô hình máy bay quadcopter 7001245.pdfnghiên cứu chế tạo mô hình máy bay quadcopter 7001245.pdf
nghiên cứu chế tạo mô hình máy bay quadcopter 7001245.pdf
TieuNgocLy6 visualizações
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀO VIỆC DẠY HỌC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀO VIỆC DẠY HỌC ...VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀO VIỆC DẠY HỌC ...
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀO VIỆC DẠY HỌC ...
Nguyen Thanh Tu Collection27 visualizações
đáNh giá công tác quản lý và xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi lợn tại trạ... por TÀI LIỆU NGÀNH MAY
đáNh giá công tác quản lý và xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi lợn tại trạ...đáNh giá công tác quản lý và xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi lợn tại trạ...
đáNh giá công tác quản lý và xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi lợn tại trạ...
TÀI LIỆU NGÀNH MAY103 visualizações
Quản lý việc xây dựng nhà trường thân thiện tại Trường Tiểu học Trung Hòa, qu... por NuioKila
Quản lý việc xây dựng nhà trường thân thiện tại Trường Tiểu học Trung Hòa, qu...Quản lý việc xây dựng nhà trường thân thiện tại Trường Tiểu học Trung Hòa, qu...
Quản lý việc xây dựng nhà trường thân thiện tại Trường Tiểu học Trung Hòa, qu...
NuioKila18 visualizações
Khóa luận tốt nghiệp Thiết Kế Một Số Dự Án Học Tập Môn Khoa Học 4 Ở Tiểu Học por Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
Khóa luận tốt nghiệp Thiết Kế Một Số Dự Án Học Tập Môn Khoa Học 4 Ở Tiểu HọcKhóa luận tốt nghiệp Thiết Kế Một Số Dự Án Học Tập Môn Khoa Học 4 Ở Tiểu Học
Khóa luận tốt nghiệp Thiết Kế Một Số Dự Án Học Tập Môn Khoa Học 4 Ở Tiểu Học
Một số hình thức tổ chức các hoạt động nhằm đưa dân ca Đến với trẻ mẫu giáo t... por Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
Một số hình thức tổ chức các hoạt động nhằm đưa dân ca Đến với trẻ mẫu giáo t...Một số hình thức tổ chức các hoạt động nhằm đưa dân ca Đến với trẻ mẫu giáo t...
Một số hình thức tổ chức các hoạt động nhằm đưa dân ca Đến với trẻ mẫu giáo t...
SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC THỰC TIỄN PHẦN NITROGEN – HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC THỰC TIỄN PHẦN NITROGEN – HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN ...SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC THỰC TIỄN PHẦN NITROGEN – HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN ...
SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC THỰC TIỄN PHẦN NITROGEN – HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN ...
Nguyen Thanh Tu Collection64 visualizações

Mais de Nguyen Thanh Tu Collection

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
0 visão83 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
12 visualizações92 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
7 visualizações90 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
4 visualizações91 slides
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
7 visualizações941 slides
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
9 visualizações931 slides

Mais de Nguyen Thanh Tu Collection(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection7 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection4 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
Nguyen Thanh Tu Collection7 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
Nguyen Thanh Tu Collection20 visualizações
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
Nguyen Thanh Tu Collection4 visualizações
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
Nguyen Thanh Tu Collection7 visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...
Nguyen Thanh Tu Collection22 visualizações
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
Nguyen Thanh Tu Collection47 visualizações
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection24 visualizações
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
Nguyen Thanh Tu Collection28 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection29 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
Nguyen Thanh Tu Collection29 visualizações
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 6 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS (BÀI... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 6 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS (BÀI...TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 6 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS (BÀI...
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 6 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS (BÀI...
Nguyen Thanh Tu Collection20 visualizações
BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU - NĂM 2023 (8 CHƯƠNG CÓ LỜI GIẢI C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU - NĂM 2023 (8 CHƯƠNG CÓ LỜI GIẢI C...BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU - NĂM 2023 (8 CHƯƠNG CÓ LỜI GIẢI C...
BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU - NĂM 2023 (8 CHƯƠNG CÓ LỜI GIẢI C...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações

Último

Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh... por
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
5 visualizações136 slides
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D... por
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
7 visualizações231 slides
Luận Văn Trang Bị Điện-Điện Tử Dây Chuyền Sản Xuất Xi Măng Nhà Máy Xi Măng Hả... por
Luận Văn Trang Bị Điện-Điện Tử Dây Chuyền Sản Xuất Xi Măng Nhà Máy Xi Măng Hả...Luận Văn Trang Bị Điện-Điện Tử Dây Chuyền Sản Xuất Xi Măng Nhà Máy Xi Măng Hả...
Luận Văn Trang Bị Điện-Điện Tử Dây Chuyền Sản Xuất Xi Măng Nhà Máy Xi Măng Hả...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
8 visualizações144 slides
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc por
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docLuận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
5 visualizações290 slides
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
7 visualizações12 slides
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
5 visualizações8 slides

Último(16)

4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub7 visualizações
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub5 visualizações
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 visualizações
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub7 visualizações
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub8 visualizações
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 visualizações
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 visualizações

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023).pdf

 • 1. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN (2023) WORD VERSION | 2023 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM G I Ả I P H Á P X Â Y D Ự N G L Ớ P H Ọ C H Ạ N H P H Ú C Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594 vectorstock.com/24597468 Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group
 • 2. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN LĨNH VỰC: CHỦ NHIỆM Năm học: 2022-2023 l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 3. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT KỲ SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC TẠI LỚP 11C5 – TRƯỜNG THPT KỲ SƠN LĨNH VỰC: CHỦ NHIỆM Tác giả: Vi Thị Hồng Thiệp Trần Thanh Vân Số điện thoại: Năm học: 2022-2023 Kỳ Sơn, ngày 20 tháng 04 năm 2023 l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 4. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................... 1 1. Lí do chọn đề tài .................................................................................................. 1 2. Đối tượng, khách thể:.......................................................................................... 2 3. Phạm vi nghiên cứu: ........................................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 2 4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết................................................................. 2 4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn ................................................................ 2 4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp .................................................................. 2 4.4. Phương pháp so sánh đối chiếu....................................................................... 2 5. Thời gian thực hiện:............................................................................................ 2 PHẦN NỘI DUNG .................................................................................................. 3 1. Cơ sở lí luận ......................................................................................................... 3 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài ........................................................... 3 1.1.1. Hạnh phúc:..................................................................................................... 3 1.1.2. Trường học hạnh phúc ................................................................................. 3 1.1.3. Lớp học học hạnh phúc................................................................................. 3 1.2. Tiêu chí xây dựng lớp học hạnh phúc, thân thiện......................................... 4 1.2.1. Về môi trường lớp học .................................................................................. 4 1.2.2. Về các hoạt động của lớp học....................................................................... 4 1.2.3. Về các mối quan hệ trong lớp học ............................................................... 5 1.3. Vai trò của cán bộ quản lý trong chỉ đạo giáo dục và GVCN...................... 5 1.3.1. Vai trò của cán bộ quản lý (CBQL) trong việc chỉ đạo giáo dục.............. 5 1.3.2. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm (GVCN)................................................... 5 2. Thực trạng về xây dựng lớp học hạnh phúc tại trường THPT ...................... 6 2.1. Về phía học sinh................................................................................................ 6 2.2. Về phía giáo viên chủ nhiệm ........................................................................... 8 2.3. Kết luận khảo sát thực trạng......................................................................... 10 3. Một số giải pháp ................................................................................................ 10 3.1. Đối với công tác quản lý................................................................................. 10 3.1.1. Nâng cao nhận thức về “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc” cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm qua công tác chỉ đạo, quản lý....................... 10 3.1.1.1. Cách thức thực hiện................................................................................. 10 3.1.1.2. Ví dụ minh họa ......................................................................................... 11 3.1.1.3. Kết quả ...................................................................................................... 12 l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 5. 3.1.2. Tập huấn bồi dưỡng, nâng cao một số năng lực quản lý và kỹ năng cần thiết để giáo viên có khả năng vận dụng vào thực tiễn xây dựng lớp học hạnh phúc......................................................................................................................... 13 3.1.2.1. Cách thức tiến hành................................................................................. 13 3.1.2.2. Ví dụ minh họa ......................................................................................... 14 3.1.2.3. Kết quả ...................................................................................................... 14 3.2. Đối với giáo viên chủ nhiệm .......................................................................... 15 3.2.1. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong xây dựng lớp học hạnh phúc......................................................................................................................... 15 3.2.1.1. Khái niệm, vai trò của đội ngũ cán bộ lớp............................................. 15 3.2.1.2. Các bước kiện toàn, bồi dưỡng để phát huy vai trò của đội ngũ CBL16 3.2.1.3. Ví dụ minh họa - Phụ lục 02.................................................................... 19 3.2.1.4. Kết quả:..................................................................................................... 19 3.2.2. Tìm hiểu, đánh giá đúng tình hình học sinh để xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với lớp học hạnh phúc .................................................................... 19 3.2.2.1. Cách thức thực hiện................................................................................. 19 3.2.2.2. Ví dụ minh họa ......................................................................................... 20 3.2.2.3. Kết quả ...................................................................................................... 21 3.2.3. Xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua việc đảm bảo công bằng, dân chủ cho người học......................................................................................................... 23 3.2.3.1. Cách thức thực hiện................................................................................ 23 3.2.3.2. Ví dụ minh họa - Phụ lục 03.................................................................... 24 3.2.3.3. Kết quả ...................................................................................................... 24 3.2.4. Xây dựng lớp học hạnh phúc đảm bảo các tiêu chí an toàn, chia sẻ, yêu thương cho người học............................................................................................ 24 3.2.4.1. Khái lược về kỷ luật tích cực................................................................... 24 3.2.4.2. Cách thức thực hiện................................................................................. 25 3.2.4.3. Các hình thức kỷ luật tích cực ................................................................ 25 3.2.4.4. Kết quả ...................................................................................................... 26 3.2.5. Đa dạng hóa hình thức sinh hoạt và hoạt động trải nghiệm cho học sinh tạo niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày đến trường................................................... 27 3.2.5.1. Về hình thức sinh hoạt cuối tuần............................................................ 27 3.2.5.2. Về hình thức sinh hoạt 15’ đầu giờ: ....................................................... 28 l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 6. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 3.2.5.3. Về hoạt động trải nghiệm ........................................................................ 31 4. Hiệu quả của đề tài............................................................................................ 32 4. 1. Phạm vi ứng dụng của đề tài........................................................................ 32 4.2. Mức độ vận dụng............................................................................................ 32 4.3. Kết quả đạt được............................................................................................ 32 4.3.1. Kết quả khảo sát.......................................................................................... 32 4.3.2. Kết quả học tập và rèn luyện của lớp 11C5.............................................. 35 4.3.3. Kết quả đối với GV ..................................................................................... 36 4.4. Khảo sát sự cấp thiết và tính khả thi của các gải pháp đề xuất................. 36 4.4.1. Mục đích của khảo sát ................................................................................ 36 4.4.2. Nội dung và phương pháp khảo sát........................................................... 36 4.4.2.1. Nội dung của khảo sát.............................................................................. 36 4.4.2.2. Phương pháp khảo sát và thang đánh giá.............................................. 37 4.4.3. Đối tượng khảo sát ...................................................................................... 37 4.4.4. Kết quả khảo sát sự cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất. ................................................................................................................................. 37 4.4.4.1. Sự cấp thiết của các giải pháp đề xuất ................................................... 37 4.4.4.2. Tính khả thi của các giải pháp đề xuất .................................................. 38 PHẦN KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ ....................................................................... 40 1. Kết luận:............................................................................................................. 40 1.1. Tính mới:......................................................................................................... 40 1.2. Tính khoa học ................................................................................................. 40 1.3. Tính hiệu quả.................................................................................................. 40 2. Một số kiến nghị đề xuất................................................................................... 40 2.1. Đối với các cấp quản lý giáo dục................................................................... 40 2.2. Đối với giáo viên ............................................................................................. 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 42 PHẦN PHỤ LỤC................................................................................................... 43 l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 7. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ viết đầy đủ GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HS Học sinh HSTH Học sinh trung học HS DTTS Học sinh dân tộc thiểu số HSTL Học sinh thanh lịch CBL Cán bộ lớp CBQL Cán bộ quản lý THPT Trung học phổ thông l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 8. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Từ thời xa xưa, giáo dục luôn được nhà nước ta coi trọng, đặc biệt quan tâm, được xem là Quốc sách hàng đầu để xây dựng và phát triển Đất Nước: Từ “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” của Thân Nhân Trung, đến “Bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường” đầu tiên của nước Việt nam mới chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu …” rồi Hiến pháp sửa đổi năm 2013 của nước ta ở điều 61: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Chính sách phát triển giáo dục một lần nữa được khẳng định trong Hiến pháp là Quốc sách hàng đầu với mục đích “nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Đất Nước muốn lớn mạnh thì xây dựng con người phát triển toàn diện là yếu tố trung tâm, trọng điểm. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Phát huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại”. Một con người toàn diện cần phát triển hài hòa, đầy đủ các mặt Đức – Trí - Thể - Mỹ. Muốn giáo dục con người toàn diện thì trước hết con người đó cần được giáo dục trong môi trường Hạnh Phúc. "Trường học Hạnh Phúc ở Việt Nam" là dự án được lấy cảm hứng từ mô hình “Happy School” của UNESCO. Dự án "Trường học Hạnh Phúc ở Việt Nam" chính thức được triển khai vào tháng 4/2018 ở 6 trường tại Huế và nhanh chóng được nhân rộng trên toàn quốc nhằm ứng dụng các phương pháp thực hành kỹ năng hạnh phúc cho hệ giáo dục từ bậc Mầm non đến khi trưởng thành. Với HS, ngoài được sống trong một gia đình hạnh phúc, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, người thân thì các em còn cần được trưởng thành trong một ngôi trường hạnh phúc, một lớp học hạnh phúc, nơi mà các em được học tập, được vui chơi, được chia sẻ, được tôn trọng và yêu thương. Việc “ưu tiên phát triển giáo dục vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” nhà nước ta thực hiện chính sách: Hỗ trợ chi phí học tập đối với HS người dân tộc thiểu số 60% lương cơ bản/tháng (Chế độ 116), hỗ trợ học phí (chế độ 81) đối với hộ nghèo, cận nghèo với Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trường THPT Kỳ Sơn - ngôi trường nơi miền biên viễn của miền Tây Xứ Nghệ, HS chủ yếu là con em của các dân tộc như: Thái, Mông, Khơ Mú, Hoa…nên được hưởng nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt của nhà nước như CĐ116, CĐ81. Và năm học này 2022-2023, trường còn may mắn nhận được sự quan tâm, đầu tư của tập đoàn Trung Nam nên có thể nói cơ sở vật chất nhà trường khang trang, tân tiến có l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 9. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 2 thể phục vụ được mọi nhu cầu, mục đích của HS. Mặc dù vậy, HS nơi đây vẫn đến trường chỉ mang tính chất máy móc, học đối phó, đi học cho xong nhiệm vụ chứ không tìm ra niềm vui, hứng thú trong việc đến trường… Từ đó, dẫn đến chất lượng giáo dục chưa cao. Vậy làm thế nào để HS thay đổi được thái độ học tập, ý thức được tầm quan trọng của việc học, có niềm say mê với việc học? Làm như thế nào để các em cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”? Làm sao để các em đến trường với niềm hứng khởi, đầy năng lượng nhất thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về GVCN. GVCN không chỉ là người quản lý, lãnh đạo lớp học mà hơn hết còn là người gần gũi, truyền cảm hứng, tạo động lực, không khí lớp học vui vẻ, an toàn để các em hăng say đến trường trong niềm hạnh phúc. Và khi các em có niềm hứng khởi, vui vẻ thì việc học sẽ được thúc đẩy, nâng cao hiệu quả giáo dục từ đó phát triển con người toàn diện, tạo cảm xúc tích cực, hạnh phúc của HS mỗi ngày đến trường còn là tiền đề để xây dựng lớp học hạnh phúc. Chính vì những lý do trên, Chúng tôi xin mạnh dạn chia sẻ cùng đồng nghiệp “Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc tại lớp 11C5 - Trường THPT Kỳ Sơn”. 2. Đối tượng, khách thể: Giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc tại lớp 11C5 - Trường THPT Kỳ Sơn 3. Phạm vi nghiên cứu: Lớp 11C5 trường THPT Kỳ Sơn 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Thu thập những thông tin lý thuyết về “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”, Tiêu chí để xây dựng “Lớp học hạnh phúc” , vai trò của cán bộ quản lý, GVCN trong việc xây dựng “trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc” trên các tập san giáo dục, các bài tham luận trên Internet. 4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Quan sát, điều tra, khảo sát, tổng kết kinh nghiệm trong quản lý giáo dục. 4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp Tham khảo, nghiên cứu các tài liệu về “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”, các văn bản, thông tư, công văn của Bộ, của Sở Giáo dục; theo sát kế hoạch giáo dục của Ban giám hiệu nhà trường; học tập và ứng dụng kinh nghiệm của các đồng nghiệp; rút kinh nghiệm công tác chủ nhiệm của bản thân. 4.4. Phương pháp so sánh đối chiếu Khảo sát, thống kê và tiến hành so sánh, đối chiếu trước và sau khi sử dụng các biện pháp để xây dựng “Lớp học hạnh phúc”. 5. Thời gian thực hiện: Từ năm học 2021- 2022 đến năm học 2022-2023. l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 10. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 3 PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.1.1. Hạnh phúc: Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc tích cực được biểu thị bởi cảm giác vui vẻ, thoả mãn, hài lòng, và sự đủ đầy của con người trong cuộc sống khi được thỏa mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất cũng như tinh thần. Tuy nhiên, trạng thái cảm xúc tích cực này không phải là sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà còn tác động tích cực đến mọi người xung quanh, đến cộng đồng, xã hội. Hay nói cách khác hạnh phúc của cá nhân gắn liền với hạnh phúc của xã hội. Hạnh phúc của một HSTH: Ở độ tuổi này, hạnh phúc đối với các em rất đơn giản là được sống và học tập trong một môi trường thân thiện, công bằng, được tôn trọng, được yêu thương đó là gia đình, người thân tạo điều kiện vật chất, tinh thần trong khả năng hiện có phục vụ cho học tập và rèn luyện; Luôn đạt kết quả tốt trong học tập theo khả năng của bản thân; Luôn được sự động viên, khen ngợi của mọi người về thành tích học tập cũng như hành động, cư xử của bản thân khi làm được, làm đúng; Được thầy cô và bạn bè yêu mến, được tiếp thu kiến thức tiên tiến của nhân loại và vận dụng nó vào đời sống, làm hành trang cho bản thân; Được chia sẻ với mọi người những điều mình biết, giúp đỡ bạn bè trong khả năng của bản thân… 1.1.2. Trường học hạnh phúc Trường học hạnh phúc là nơi GV, HS có môi trường làm việc, học tập vui vẻ, thoải mái. Ở đó, mỗi người đều cảm thấy an toàn, được tôn trọng và yêu thương. Nói một cách dễ hiểu nhất, “Trường học hạnh phúc” là nơi thầy cô, HS cũng như phụ huynh đều cảm thấy hạnh phúc trong quá trình dạy và học. Là nơi tình yêu thương giữa các nhà giáo, giữa thầy và trò, giữa HS với nhau được trân trọng và bồi đắp hàng ngày. Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, kỹ năng, thái độ cho HS, nhà trường còn chú trọng giáo dục bồi đắp tâm hồn đẹp cho các em. Mọi xúc cảm riêng biệt, cá tính sáng tạo của thầy và trò phải luôn được tôn trọng, không bị áp đặt một cách máy móc, rập khuôn theo phương cách giáo dục xưa cũ, lỗi thời. “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Đây là điều mà bất cứ trường học nào cũng mong muốn, HS nào cũng mong muốn. Vậy để “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” thì trường học đó phải là “Trường học hạnh phúc”. Và để tạo nên một “Trường học hạnh phúc” thì mỗi lớp học phải là “lớp học hạnh phúc”. 1.1.3. Lớp học học hạnh phúc Lớp học hạnh phúc hiểu một cách đơn giản nhất là mỗi ngày đến lớp cô trò gặp nhau đều vui tươi, phấn khởi. Lớp học hạnh phúc là nơi giúp GV, HS hình thành và duy trì các trạng thái cảm xúc tích cực. Từ đó, mỗi cá nhân thiết lập được các tình cảm lành mạnh, góp phần phát triển, hoàn thiện nhân cách tốt đẹp của bản thân. l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 11. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 4 Lớp học hạnh phúc là mỗi HS trong lớp học đều cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương từ thầy cô, bạn bè. Đến lớp các em đón nhận nhiều niềm vui và nếu có nỗi buồn, khó khăn thì luôn được san sẻ. Hạnh phúc với người học đôi khi rất giản dị, đó có thể là một lời hỏi thăm, nhắn nhủ, động viên; một lời phê, nhận xét chính xác, chân tình; một giờ giảng hay, hấp dẫn… Ở đó, mỗi người có thể cảm nhận được sự an toàn, sự nâng đỡ, trân trọng, yêu thương hay sự thú vị khi có nhiều điều nằm trong nhu cầu được thỏa mãn... Ở nơi đó, GV, HS có động lực muốn đến lớp, nhớ khi không được đến lớp. 1.2. Tiêu chí xây dựng lớp học hạnh phúc, thân thiện 1.2.1. Về môi trường lớp học Môi trường là một trong những yếu tố quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh nên việc xây dựng môi trường cơ sở vật chất và môi trường tinh thần trong lớp học cũng nhằm mang lại một lớp học hạnh phúc cho các em. Môi trường cơ sở vật chất: Môi trường cơ sở vật chất được hiểu là không gian diễn ra hoạt động dạy và học của GV và HS, là tất cả các phương tiện được sử dụng cho mục đích giảng dạy, học tập và trải nghiệm giúp GV nâng cao chất lượng giảng dạy và HS nâng cao khả năng tiếp thu, lĩnh hội, trải nghiệm kiến thức. Tất cả phải đảm bảo phù hợp, an toàn, thoải mái để GV đáp ứng được yêu cầu tiến bộ của thời đại, để HS tiếp cận, tương tác, tìm tòi, sáng tạo trong quá trình tiếp nhận tri thức và rèn luyện kỹ năng. Tóm lại, Môi trường cơ sở vật chất của lớp học phải đảm bảo tính cập nhật, thực tế, phù hợp với đời sống hàng ngày và hấp dẫn, thu hút HS. Môi trường tinh thần: Môi trường tinh thần lớp học có thể được hiểu là không khí lớp học luôn tạo ra cho HS tâm lí thoải mái, vui vẻ, ấm áp, thân thiện, Các em cảm nhận được yêu thương, được tôn trọng, được chia sẻ, được có giá trị và được đảm bảo an toàn. 1.2.2. Về các hoạt động của lớp học Để tạo ra một lớp học hạnh phúc, cần đảm bảo các hoạt động như sau: - Tăng cường sự phát triển cá nhân của HS: GV nên khuyến khích HS phát triển kỹ năng cá nhân của mình, bao gồm tư duy sáng tạo, thái độ tích cực, sự tự tin, tình cảm đồng cảm với người khác và khả năng giải quyết vấn đề. - Tạo ra một môi trường học tập đúng nghĩa: GV cần thiết lập các hoạt động học tập kích thích khả năng tư duy và sáng tạo của học sinh. Tạo ra những câu hỏi học tập, hoạt động ngoài giờ học hoặc với các tài nguyên học tập cũng sẽ giúp HS tìm hiểu và phát triển đam mê học tập. - Tạo ra sự đoàn kết giữa HS: Tạo ra các hoạt động hợp tác giữa HS giúp cho các em tiếp nhận các kỹ năng hợp tác và phát triển tình đoàn kết giữa các thành viên trong lớp học. l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 12. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 5 - Tạo cơ hội trải nghiệm: GV nên khuyến khích HS tham gia các hoạt động sáng tạo, đóng vai, tham quan với mục đích giúp các em phát triển trải nghiệm thực tế và bổ sung thêm kiến thức được học trong lớp học. Tóm lại, một lớp học hạnh phúc đảm bảo các hoạt động học tập, phát triển cá nhân, đoàn kết, tạo cơ hội trải nghiệm và an toàn để HS cảm thấy thoải mái, phát triển và tăng cường yêu thích việc học tập. - Trong tất cả các hoạt động này GV là tấm gương cho HS noi theo. GV thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho học sinh một cách công bằng, hợp lý, phù hợp với điều kiện và khả năng của từng cá nhân HS. Mọi hoạt động của lớp đều được bàn bạc, cởi mở, lắng nghe, thấu hiểu và đối thoại tích cực từ hai phía. GV luôn phải chú trọng phương pháp tạo hứng thú, phù hợp, thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt về tâm lí, thể chất, hoàn cảnh của từng cá nhân HS. Tạo điều kiện để HS chủ động sáng tạo, thể hiện bản thân, khả năng hợp tác làm việc nhóm, khả năng ứng phó với căng thẳng, kìm nén cảm xúc… 1.2.3. Về các mối quan hệ trong lớp học - Quan hệ giữa GV và HS: GV luôn biết lắng nghe, chia sẻ, động viên, yêu thương HS; HS luôn biết kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo. - GV và phụ huynh: GV lắng nghe tích cực, phản hồi mang tính xây dựng trong xử lý tình huống với cha mẹ học sinh. Tạo ra mối quan hệ hai chiều khăng khít trong việc giáo dục HS. - HS và HS: Đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ và tôn trọng sự khác biệt của nhau, không chia rẽ, xích mích, không chia bè kéo cánh… 1.3. Vai trò của cán bộ quản lý trong chỉ đạo giáo dục và GVCN 1.3.1. Vai trò của cán bộ quản lý (CBQL) trong việc chỉ đạo giáo dục CBQL giáo dục được hiểu là những cá nhân, những chủ thể có trách nhiệm thực hiện thành công các chương trình giáo dục; chịu trách nhiệm trong lập kế hoạch, tổ chức và đưa ra các chiến lược giáo dục cũng như phát triển nguồn lực của một tổ chức. Đối với trường THPT, CBQL giáo dục là hiệu trưởng, hiệu phó, các tổ trưởng chuyên môn…với những vai trò của mình sẽ là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục của tổ chức. Căn cứ Điều 18 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) quy định cụ thể như sau về vai trò và trách nhiệm của CBQL giáo dục: “Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục.” Chính vì thế, CBQL phải là người cởi mở, dân chủ để tạo nếp sống văn hóa dân chủ, bình đẳng trong trường học. Luôn quan tâm, giúp đỡ, kêu gọi hỗ trợ GV, HS để tạo ra sự gắn kết, sẻ chia. Luôn lắng nghe, kiểm soát cảm xúc, để từ đó thấu cảm đối với GV và HS. 1.3.2. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm (GVCN) l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 13. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 6 GVCN lớp do hiệu trưởng phân công để thay mặt hiệu trưởng quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục HS ở một lớp học nên GVCN cũng là một nhà quản lý giáo dục trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và tu dưỡng của HS trong lớp, là cầu nối đa chiều giữa các lực lượng giáo dục để HS có thể phát triển một cách toàn diện nhất. GVCN lớp đóng vai trò quan trọng và đa dạng trong quá trình giáo dục: Là người đứng đầu trong việc quản lý và giám sát lớp học, chịu trách nhiệm về các hoạt động và kết quả học tập của lớp học, đảm bảo tổ chức các hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng và giáo dục đạo đức cho HS; GVCN có thể được coi là người "đại diện" cho lớp học trong các buổi họp, đối thoại với phụ huynh và nhà trường, và có thể trở thành người đối thoại chính cho HS trong những khó khăn cá nhân hay học tập; GVCN có thể hỗ trợ HS tìm hiểu và phát triển kỹ năng xã hội, học tập, phát triển kiến thức và đạo đức về cộng đồng nhưng cũng có khả năng giúp HS giải quyết các vấn đề của các em. Để xây dựng một lớp học hạnh phúc thì có thể nói GVCN là “linh hồn” của lớp học. Với năng lực sư phạm, bằng tất cả tình yêu thương, bằng các biện pháp tổ chức, giáo dục, bằng sự gương mẫu và quan hệ tình cảm thì GVCN xây dựng khối đoàn kết trong tập thể, dìu dắt các em như con em của mình trưởng thành theo từng năm tháng. GVCN như cha mẹ mà các em HS lớp chủ nhiệm như những đứa con thì GVCN là người tạo ra sự đoàn kết thân ái giữa các em như anh em ruột thịt, lớp học sẽ trở thành một tập thể vững mạnh. Tình cảm của lớp càng bền chặt, HS càng hạnh phúc, vui vẻ thì chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên. 2. Thực trạng về xây dựng lớp học hạnh phúc tại trường THPT 2.1. Về phía học sinh Để có căn cứ đánh giá về thực trạng mức độ hạnh phúc khi đến trường của học sinh, chúng tôi tiến hành khảo sát đối với 04 lớp tại trường THPT Kỳ Sơn, gồm 11C5, 11C6, 10A1, 10A2 với trổng số là 153 HS trong đó có 69 HS nữ và 84 HS nam. Nội dung khảo sát như sau: Phiếu khảo sát thực trạng học tập của học sinh Họ và tên HS.................................................................................................. Lớp................................................................................................................. Trường............................................................................................................ Hãy trả lời câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu x vào ô trống trong bảng có câu trả lời phù hợp với em. Nội dung Không Rất ít Thỉnh thoảng Thường xuyên Em đến trường học có vui vẻ, hạnh phúc l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 14. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 7 không? Em có mong muốn được học trong một lớp học vui vẻ, ấm áp, đầy sự tôn trọng, yêu thương và hạnh phúc không? Em muốn bạn bè luôn chia sẻ, hỗ trợ với nhau không? Em muốn GVCN luôn đối xử công bằng, dân chủ với tất cả mọi thành viên trong lớp không? Em có hay chia sẻ, hỗ trợ bạn bè không? - Kết quả thu được như sau: TT Năm học Lớp Số lượng Nội dung khảo sát Không Rất ít Thỉnh thoảng Thường xuyên 1 2022-2023 11C5 36 3 20 12 1 2 2022-2023 11C7 37 7 22 8 0 3 2022-2023 10A1 40 8 25 6 1 4 2022-2023 10A2 40 10 27 3 0 Trung bình 28 (18.30%) 94 (61.44%) 29 (18.96 %) 02 (1.30%) Biểu diễn kết quả điều tra được mô tả trong đồ thị sau: THỰC TRẠNG TÂM LÝ KHI ĐẾN TRƯỜNG CỦA HS Không hạnh phúc (18.3%) Rất ít hạnh phúc (61.44%) Thỉnh thoảng hạnh phúc (18.96%) Thường xuyên hạnh phúc (1.3%) l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 15. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 8 - Kết quả khảo sát trên cho thấy: + HS ở các em đến lớp học chưa thực sự vui vẻ, hứng khởi, hạnh phúc. Các em đến trường chỉ vì bị cha mẹ, thầy cô ép buộc nên thường xuyên chán nản, mệt mỏi. + Phần lớn HS các lớp đều mong muốn lớp học luôn vui vẻ, hạnh phúc, cảm giác an toàn, được tôn trọng và yêu thương. Kết quả khảo sát đó là một trong những minh chứng thuyết phục để chúng tôi thực hiện nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc tại lớp 11C5 trường THPT Kỳ Sơn”. 2.2. Về phía giáo viên chủ nhiệm Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu thực trạng của việc sử dụng các giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc bằng phiếu điều tra khảo sát ở một số lớp học với 20 GVCN của trường THPT Kỳ Sơn. Nội dung khảo sát như sau: Phiếu khảo sát thực trạng giáo dục của giáo viên - Họ và tên giáo viên………………………………………………………… - Giảng dạy môn…………………………………………………….............. - Chủ nhiệm lớp:….......................................................................................... Hãy trả lời câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống trong bảng có câu trả lời phù hợp với thầy /cô Nội dung Không thường xuyên Ít thường xuyên Thường xuyên Rất Thường xuyên Thầy/cô có thường xuyên tổ chức hoạt động tạo cho lớp học không khí vui vẻ, hạnh phúc không? Thầy/ cô đã thực sự hài lòng với hiệu quả cách quản lý lớp học của mình hay chưa hay chưa? - Kết quả thu được như sau: TT Năm học Số lượng Nội dung khảo sát Không thường xuyên Ít Thường xuyên Thường xuyên Rất Thường xuyên Hiệu quả giáo dục Hài lòng Chưa hài lòng 1 2021-2022 20 11/20 5/20 3/20 1/20 5/20 15/20 l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 16. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 9 2 2022-2023 20 8/20 6/20 4/20 2/20 8/20 12/20 Trung bình 9,5/20 (47,5%) 5,5/20 (27,5%) 3,5/20 (17,5%) 1,5/20 (7,5%) 6,5/20 (32,5%) 13,5/20 (67,5%) Biểu diễn kết quả điều tra được mô tả trong đồ thị sau: Từ kết quả khảo sát đó, chúng tôi nhận thấy: Phần lớn GVCN chưa đầu tư thời gian và tâm huyết vào việc giáo dục cho HS. Hoặc cũng có những GV tâm huyết hơn họ có sử dụng phương pháp, kỹ thuật tích cực trong quản lý và giáo dục HS lớp chủ nhiệm nhưng thực hiện không thường xuyên và bài bản. Cũng chính vì thế mà phần lớn các GVCN chưa hài lòng với hiệu quả trong quản lý và giáo dục HS lớp chủ nhiệm của mình. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Không thường xuyên (47,5%) Ít Thường xuyên (27,5%) Thường xuyên (17,5%) Rất Thường xuyên (7,5%) MỨC ĐỘ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRONG ĐỀ TÀI HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP Hài lòng (32,5%) Chưa hài lòng (67,5%) l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 17. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 10 2.3. Kết luận khảo sát thực trạng Qua khảo sát cũng như thực tiễn, chúng tôi thấy rằng: Trường THPT Kỳ Sơn chủ yếu là HS DTTS, các em tiếp xúc tiếng phổ thông muộn, vốn từ hạn chế, giọng nói mang đặc trưng dân tộc, một phần dẫn đến sự phân biệt đối xử, kỳ thị, luôn cảm thấy kém cỏi, thiếu tự tin, mất cảm giác an toàn, nên HS ngại giao tiếp; không biết thể hiện bản thân, hoặc thể hiện không đúng cách. HS chưa xác định đúng mục tiêu, lý tưởng của bản thân, một số ít thì chịu áp lực học tập quá lớn, do áp lực trong giờ học, thi cử và sự kì vọng của thầy cô và phụ huynh; thầy cô hay quát mắng nặng lời với HS, nhất là HS phạm lỗi; Một số HS bị thú vui, tệ nạn lôi kéo như nghiện game, nghiện facebook, đánh bi-a, hút thuốc, hút thuốc lá điện tử… Như vậy, Có thể nói rằng HS trường THPT Kỳ Sơn rất mong muốn được sống, học tập trong một lớp học mà ở đó các em được đảm bảo an toàn về thể xác lẫn tinh thần, bạn bè, thầy cô quan tâm, chia sẻ, yêu thương, tôn trọng. Và mong muốn được tham gia các trò chơi học tập, trải nghiệm để phát triển năng lực cho bản thân. Đặc biệt, tất cả các em được hỏi đều muốn mình được phát triển các năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, tự chủ tự học…để tự tin hòa nhập để khi ra khỏi cánh cổng trường THPT các em- những con em dân tộc thiểu số sẽ vững bước trên con đường lập nghiệp, xây dựng quê hương giàu đẹp. 3. Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc 3.1. Đối với công tác quản lý 3.1.1. Nâng cao nhận thức về “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc” cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm qua công tác chỉ đạo, quản lý. Để xây dựng lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc thì công tác chỉ đạo, quản lý là hết sức quan trọng đó là giúp đưa ra hướng đi chung, định hướng xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển của trường học. Ngoài ra, công tác quản lý còn giúp đảm bảo sự liên tục và hiệu quả của các hoạt động xây dựng lớp học hạnh phúc và trường học hạnh phúc. GVCN được sự phân công của CBQL trở thành “thuyền trưởng”, dẫn dắt “con tàu” lớp học cập bến một cách thành công, hạnh phúc, bình an nhất. GVCN là người có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự thành công của một lớp học cũng như góp phần vào việc hoàn thiện nhân cách từng thành viên của lớp. Chính vì vậy nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các thầy cô là điều hết sức cần thiết, rất quan trọng để tạo tiền đề cho việc xây dựng thành công mỗi lớp học là lớp học hạnh phúc, tạo nền tảng vững chắc cho một trường học hạnh phúc. CBQL cần thực hiện nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức về "Trường học hạnh phúc" và "Lớp học hạnh phúc" cho đội ngũ GVCN. 3.1.1.1. Cách thức thực hiện Bước 1: Xác định mục đích và yêu cầu l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 18. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 11 * Mục đích: - Nâng cao nhận thức về “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc” cho GV nói chung và GVCN nói riêng làm nền tảng để mục tiêu xây dựng “Trường học hạnh phúc” sớm trở thành hiện thực. - Tạo động lực cho mỗi GV phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. - Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho GV rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. * Yêu cầu: - Tất cả các GV tham gia nghiêm túc, có sản phẩm sau khi tham gia. - Đảm bảo tạo môi trường mang tính dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học hỏi. Bước 2: Xây dựng nội dung chương trình. - Tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo, các cuộc thi về chủ đề "Trường học hạnh phúc" và "Lớp học hạnh phúc". Các buổi hội thảo này có thể được tổ chức bởi GV có kinh nghiệm, những người đã thành công trong việc xây dựng trường học và lớp học với mục tiêu tạo ra những môi trường học tập đầy cảm hứng. - Cung cấp tài liệu về các phương pháp, kỹ năng để xây dựng trường học và lớp học hạnh phúc. Các tài liệu này có thể là sách, bài viết, video hay các chương trình truyền hình liên quan đến chủ đề. - Tổ chức các hoạt động thực hành để GV có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các phương pháp, kỹ năng đã được đào tạo và học hỏi được từ các chuyên gia. - Xây dựng một môi trường làm việc tích cực cho GV, nơi mà họ được động viên, khuyến khích và hỗ trợ trong việc xây dựng trường học và lớp học hạnh phúc. - Đánh giá kết quả và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trường học và lớp học hạnh phúc cùng đội ngũ GV. Chia sẻ kinh nghiệm và những bài học hữu ích từ các trường học, lớp học khác cũng là một cách hiệu quả để cải thiện chất lượng giáo dục, tăng sự hài lòng của HS, phụ huynh và GV. Bước 3: Xác định cách thức và thời gian thực hiện. - Cách thức thực hiện: Hội thảo, tham luận, hội thi, tuyên truyền… - Thời gian thực hiện: Tổ chức vào các khung thời gian như đầu năm học, chào mừng các ngày lễ… 3.1.1.2. Ví dụ minh họa l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 19. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 12 (Một số hình ảnh hoạt động theo công tác chỉ đạo của CBQL) 3.1.1.3. Kết quả - GV được nâng cao hiểu biết về “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”, công tác quản lý, công tác giảng dạy trong môi trường mới. - GV được nâng cao kỹ năng quản lý học sinh lớp chủ nhiệm tốt hơn. - GV được học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, thực hành, cọ xát thực tế. - Hơn hết, chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục được nâng lên. Kết luận: Với các văn chỉ đạo, giáo viên sẽ nắm bắt được những cách thức cần thiết để xây dựng lớp học hạnh phúc và trường học hạnh phúc để tạo ra môi trường học tập thân thiện, tạo sự tự tin cho các em và giúp các em phát triển một cách toàn diện. Tóm lại, công tác quản lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nâng cao nhận thức, định hướng cho GV trong việc xây dựng lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc. Từ đó tạo ra một môi trường học tập và giáo dục đúng đắn cho các em HS, môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh cho GV. l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 20. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 13 3.1.2. Tập huấn bồi dưỡng, nâng cao một số năng lực quản lý và kỹ năng cần thiết để giáo viên có khả năng vận dụng vào thực tiễn xây dựng lớp học hạnh phúc. Ban lãnh đạo nhà trường xây dựng nội dung bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết, nhận thức cho đội ngũ GV về mục tiêu và các tiêu chí chung của lớp học hạnh phúc, từ đó làm thay đổi nhận thức từ chính GV. Khi bản thân GV thay đổi, HS sẽ thay đổi, bởi khi GV hạnh phúc HS mới hạnh phúc và trường học trở thành trường học hạnh phúc. Người GV phải biết học cách chấp nhận có những lỗi sai của học trò và sẽ kiên nhẫn, tận tình hướng dẫn các em cách sửa sai thay vì cáu giận như trước kia; học cách lắng nghe vì nhờ đó mới hiểu các học trò của mình, mới có thể giúp các em một cách hiệu quả. GV cần phải nắm rõ nguyên tắc 3-2-1 (3 khen, 2 đề nghị và 1 lời cảm ơn). Khi là một GV, cần nhất đó là yêu mến HS. Nếu được như vậy thì bản thân GV mới mang được những điều tốt đẹp vào quản lý và bài giảng, thấy có động lực làm việc, thấy còn nhiều việc để làm có ý nghĩa. 3.1.2.1. Cách thức tiến hành Bước 1: Xác định mục đích và yêu cầu * Mục đích: - Thông qua buổi tập huấn để trang bị cho GV những kỹ năng cần thiết trong ứng xử, kiểm soát cảm xúc trong giảng dạy, giáo dục HS; nâng cao năng lực xử lý tình huống sư phạm cho GVPT trong quá trình giảng dạy, giáo dục, là tấm gương trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho HS. - Góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tạo môi trường học tập tích cực, phòng chống bạo lực học đường. * Yêu cầu: - Việc tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, ý nghĩa, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức. - Tất cả GV của trường đều phải tham gia một cách nghiêm túc. Bước 2: Xây dựng nội dung tập huấn Chuyên đề 1: Khái quát về văn hoá ứng xử trong nhà trường. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc cho cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường; Chuyên đề 2: Các giải pháp kiểm soát cảm xúc. Thực hành giải quyết các tình huống trong dạy học và giáo dục. Thảo luận: Chia sẻ kinh nghiệm, sáng tạo, các mô hình về thực hiện văn hoá ứng xử, kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong các trường phổ thông hiện nay. Bước 3: Xác định hình thức, thời gian tập huấn - Tập huấn thông qua tiết dạy minh họa của GVCN giỏi về cách xử lý tình huống. Từ đó, rút ra kết luận và kinh nghiệm. l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 21. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 14 Bước 4: Xác định quy trình, cách thức tổ chức - CBQL tập huấn ở Sở GD và ĐT. - Nghiên cứu những nội dung, vấn đề cấp thiết phù hợp với ngôi trường, đặc điểm đối tượng HS của nhà trường. - Xây dựng kịch bản, chương trình để tạo ra tình huống có vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. - GV toàn trường phối hợp tham gia. 3.1.2.2. Ví dụ minh họa - Kế hoạch thực hiện (Phụ lục 01) - Một số hình ảnh của buổi tập huấn về kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc 3.1.2.3. Kết quả - Qua chương trình tập huấn GV được bồi dưỡng khả năng, kỹ năng kìm nén cảm xúc, ứng phó với căng thẳng, đặc biệt khi xử lý các vấn đề liên quan đến HS. - Học cách chấp nhận và buông bỏ những năng lượng tiêu cực gây nên stress. GV học được cách điều tiết EQ. Đồng thời, bồ dưỡng tâm hồn sẽ thấu hiểu được l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 22. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 15 tình yêu thương bản thân và mọi người xung quanh đúng cách để duy trì được trạng thái cảm xúc tích cực, cân bằng. Tất cả những điều đó góp phần để xây dựng nên “Lớp học hạnh phúc” đúng nghĩa: Yêu thương, chia sẻ, tôn trọng. Kết luận: Vì vậy, việc tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao các năng lực quản lý và kỹ năng cần thiết giúp GV có khả năng vận dụng vào thực tiễn xây dựng lớp học hạnh phúc rất quan trọng, giúp nâng cao chất lượng giáo dục và giúp HS phát triển toàn diện. 3.2. Đối với giáo viên chủ nhiệm 3.2.1. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong xây dựng lớp học hạnh phúc 3.2.1.1. Khái niệm, vai trò của đội ngũ cán bộ lớp Ban cán sự lớp là những “nhân tố nòng cốt” của lớp do tập thể HS bầu ra, được GVCN cố vấn học tập. Là bộ máy điều hành các hoạt động của lớp, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện sinh hoạt và các hoạt động phong trào theo kế hoạch của nhà trường. Ban cán sự lớp đồng thời đại diện cho tập thể của lớp mình chịu trách nhiệm trước giáo viên chủ nhiệm và nhà trường về các vấn đề được giao phó. Vai trò của ban cán sự lớp: Là thành viên đóng vai trò “cánh tay đắc lực” hỗ trợ cho giáo viên chủ nhiệm theo dõi, quản lý, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của tập thể lớp trong suốt năm học. Ban cán sự lớp có chức năng xây dựng một tập thể đoàn kết, một môi trường sống và học tập lành mạnh. Chính các em bằng phẩm chất và năng lực vốn có của mình, dưới sự quản lí, chỉ đạo và hướng dẫn của GVCN đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, điều hành quản lý toàn bộ các hoạt động của lớp và từng thành viên trong lớp, bám sát, theo dõi, đôn đốc việc chấp hành đầy đủ và nghiêm túc nội quy, quy chế về học tập và rèn luyện do nhà trường đề ra đồng thời sát sao chấn chỉnh những lệch lạc về đạo đức, nhân cách. Là những thành viên có năng lực trong học tập và trách nhiệm cao trong tập thể, đội ngũ ban cán sự lớp còn có vai trò tổ chức quản lý, theo dõi thái độ học tập và việc thực hiện nhiệm vụ học tập của các thành viên trong lớp. Thường xuyên nhắc nhở các bạn thiếu ý thức trong học tập, hỗ trợ nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn các bạn học yếu bằng trách nhiệm và tình yêu thương gắn kết từ đó tạo động lực, niềm tin và sự gắn bó trong lớp học nhằm phát huy tinh thần học tập. Ngoài ra ban cán sự lớp còn là những người tiên phong tích cực trong việc lập kế hoạch, triển khai kế hoạch các hoạt động tập thể tạo điều kiện, khuyến khích cho các bạn trong lớp tham gia các hoạt động phong trào của lớp nhằm tạo không khí vui chơi lành mạnh, đồng thời rèn luyện kỹ năng mềm cho các thành viên lớp tạo tinh thần đoàn kết trong tập thể. Có thể nói, vai trò của ban cán sự lớp trong việc xây dựng một tập thể hạnh phúc, vững mạnh góp phần hỗ trợ cho GVCN hoàn thành tốt l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 23. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 16 nhiệm vụ là điều không phải bàn thảo. Tuy nhiên, để phát huy vai trò của bộ máy này phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm và năng lực của GVCN lớp. 3.2.1.2. Các bước kiện toàn, bồi dưỡng để phát huy vai trò của đội ngũ CBL Bước 1: Xác định mục dích, yêu cầu Mục đích: Lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động, tích cực, có năng lực quản lý, có đam mê và trách nhiệm trong việc phát triển lớp học. Hỗ trợ GVCN quản lý lớp học để lớp học phát triển vững mạnh, đoàn kết, hạnh phúc. Yêu cầu: - GVCN phải quan sát toàn diện, đảm bảo sự dân chủ, công bằng trong lựa chọn. - GVCN phải xây dựng được tiêu chí phù hợp, xây dựng quy chế làm việc rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể, thưởng-phạt, khen-chê phù hợp nhất. Có công được khen ngợi, sai phải chịu hình thức xử phạt. - GVCN phải có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện để đội ngũ cán bộ lớp ngày càng mạnh, có năng tự quản tốt, có năng lực giải quyết vấn đề, xung đột, có kỹ năng giao tiếp… Bước 2: Xác định và Xây dựng tiêu chí của đội ngũ cán bộ lớp Tiêu chí 1: Đội ngũ cán bộ lớp phải đầy đủ thành phần dân tộc. Tiêu chí 2: Đảm bảo sự bình đẳng nên đội ngũ cán bộ lớp phải đầy đủ nam và nữ. Tiêu chí 3: Có ý thức tập thể, trách nhiệm cao. Tiêu chí 4: Về học lực Ban cán sự lớp có học lực khá trở lên, trong đó mỗi môn sẽ có một HS để có thể kiêm quản lý về môn học sở trường của mình. Tiêu chí 5: Về kỹ năng. Ưu tiên HS có kỹ năng mềm cần thiết như: Kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thuyết phục… Bước 3: Lựa chọn HS vào đội ngũ cán bộ lớp Để đáp ứng được những tiêu chí mà mình đã đề ra, GVCN khi nhận lớp phải dành thời gian để tìm hiểu và nắm bắt thông tin về HS. Thứ nhất: GV nắm thông tin HS qua hồ sơ của các em. Hồ sơ HS, đặc biệt là học bạ THCS của HS sẽ cung cấp cho GV tiểu sử, thành tích đã đạt được, ưu điểm cũng như nhược điểm của mỗi em. Thứ 2: GV nắm thông tin của HS thông qua bản tự khai của các em Thứ 3: GV nắm thông tin HS qua hoạt động lao động l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 24. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 17 Sau khi nắm bắt được thông tin HS, GVCN tiến hành lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp. Để vừa đảm bảo nguyên tác tôn trọng, công bằng, dân chủ với mỗi HS, vừa để đạt được điều GVCN mong muốn ở đội ngũ cán bộ lớp thì GVCN sẽ tiến hành lựa chọn như sau: - GVCN cho HS ứng cử vào, đề cử để tham gia vào bầu chọn đội ngũ cán bộ lớp thông qua đại hội chi đoàn. Và GVCN nên đưa ra định hướng cụ thể của bản thân trên cơ sở đó tiến hành bỏ phiếu kín thông qua ĐH chi đoàn, biến ý định của mình thành quyết định quyết định dân chủ của tập thể HS. - Sau khi chọn được đội ngũ cán bộ rồi GVCN dựa vào năng khiếu, sở trường của các em, trưng cầu ý kiến của tập thể tiến hành bố trí chức danh của cán bộ lớp. Bước 4: Xây dựng quy chế làm việc Sau khi lựa chọn được đội ngũ CBL, GVCN tiến hành cùng CBL lớp xây dựng quy chế làm việc (Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ lớp). Về nhiệm vụ của đội ngũ CBL: Nhiệm vụ chung: Phối hợp cùng GVCN trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp nhằm đưa lớp đi lên vững mạnh, luôn đoàn kết, tạo nền tảng hạnh phúc cho lớp học. Nhiệm vụ cụ thể: - Lớp trưởng: Quản lý chung các mặt của lớp cùng với GVCN. Hỗ trợ GVCN trong việc đôn đốc các hoạt động của lớp: Thực hiện tốt nề nếp, cầm cuốn sổ theo dõi và xếp loại các thành viên trong lớp theo tuần (Một căn cứ để GVCN xếp loại HS một cách dân chủ, công khai). - Lớp phó học tập: Chịu trách nhiệm chung về mảng học tập và theo dõi tình hình học tập trong lớp. Trực tiếp liên hệ, nhận nhiệm vụ từ giáo viên bộ môn khi cần thiết và thông báo cho cả lớp. - Bí thư chi đoàn: Trực tiếp liên hệ với Đoàn trường trong công tác đoàn hàng tuần, tháng theo quy định. Đồng thời cũng là người tham mưu với GVCN trong phân công các thành viên tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường phát động. - Lớp phó phụ trách văn thể: Trực tiếp phụ trách theo dõi và tham mưu tổ chức thực hiện các họat động phong trào. Giúp lớp trưởng quản lý, điều hành các mặt hoạt động văn nghệ thể thao của lớp. - Lớp phó lao động: Theo dõi tình hình vệ sinh lớp học, nhận nhiệm vụ lao động từ ban lao động nhà trường, phân công các tổ nhóm để hoàn thành phần việc được giao. Về quyền lợi của cán bộ lớp: - Những thành viên đội ngũ cán bộ lớp được miễn vệ sinh trực nhật tại lớp học. - Miễn lao động định kỳ theo kế hoạch của ban lao động. l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 25. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 18 - Ưu tiên đề xuất khen thưởng lên Đoàn trường. Bước 5: Bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm cho đội ngũ CBL Khái niệm: Kỹ năng mềm (hay còn gọi là Soft Skills) là kỹ năng thực hành xã hội dùng để chỉ các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng tổ chức, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng điều tiết cảm xúc, vượt qua khủng hoảng, kỹ năng sáng tạo… Tất cả những kỹ năng này được gọi chung là kỹ năng mềm. Đây là những kỹ năng rất quan trọng và cần thiết cho cán bộ lớp. Một số biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng mềm cho CBL Một đội ngũ cán bộ lớp tốt không phải ngay từ đầu mà có được. Muốn có được đội ngũ CBL làm được việc, biết phối hợp với nhau để đưa lớp ngày càng đi lên thì GVCN phải có sự bồi dưỡng, rèn luyện, đặc biệt là rèn luyện các kỹ năng mềm cho các em. Ngay khi phân công chức vụ, nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp, GVCN sẽ thiết kế mỗi thành viên một cuốn sổ tay (Lớp trưởng, bí thư, phó học tập, phó lao động) để ghi chép công việc cũng như theo dõi hoạt động của các thành viên trong lớp. Ban đầu, GVCN tham gia trực tiếp vào việc hướng dẫn đội ngũ cán bộ lớp. Khi các em quen dần, GVCN sẽ để các em tự tổ chức, điều khiển các hoạt động của lớp GVCN theo dõi, quan sát và tạo điều kiện để các em phát huy năng lực lãnh đạo của mình. Để rèn luyện năng lực và tính độc lập cho ban cán sự lớp, GV thường xuyên trao đổi hướng dẫn, trợ giúp theo từng nhiệm vụ được phân công. GVCN sẽ cố vấn, điều chỉnh khi các em gặp khó khăn và vướng mắc. Biện pháp 1: Bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ lớp thông qua các buổi tập huấn của Đoàn trường GVCN chủ động nắm bắt lịch sinh hoạt của Đoàn trường, khuyến khích đội ngũ cán bộ lớp mình tham gia đầy đủ, nhiệt tình. Tại đây, các em được nghe những kiến thức cơ bản về ban cán sự, ban chấp hành, những phẩm chất, vai trò…đặc biệt, được nghe cán bộ lớp của các chi đoàn khác trao đổi kinh nghiệm tổ chức, sinh hoạt, dẫn dắt lớp đi lên. Biện pháp 2: Bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ lớp thông qua các tiết sinh hoạt (Sinh hoạt 15’ đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần). - Trong sinh hoạt 15’ đầu giờ, GVCN cho đội ngũ cán bộ lớp tổ chức điều hành các trò chơi vừa mang tính giáo dục vừa có tính chất giải trí để vừa tạo không khí vui vẻ, đầy năng lượng khởi đầu ngày học mới vừa rèn luyện cho các em tính tự tin, khả năng điều hành, quản lý trong phạm vi hẹp. - Trong sinh hoạt cuối tuần: Nhằm phát huy sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, tạo hứng thú, không khí vui vẻ cho lớp học thì GVCN tổ chức sinh hoạt bằng cách cho đội ngũ CBL điều hành, GVCN là cố vấn. l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 26. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 19 Như vậy, có thể nói qua tiết sinh hoạt lớp, các em HS, đặc biệt là đội ngũ CBL có cơ hội được rèn luyện rất nhiều kỹ năng cần thiết. Việc tự tổ chức và điều hành sinh hoạt lớp, giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp, biết phối hợp với nhau trong việc thực hiện công việc chung. Đồng thời, sử dụng các kiến thức, vốn sống để giải quyết những vấn đề phát sinh trong công việc, biết cách sắp xếp thời gian với lượng nội dung hoạt động phù hợp. Các em đã có sự tiến bộ trong việc thuyết trình trước lớp, tự tin trong các cuộc thi do nhà trường tổ chức, tự tin tổ chức các sự kiện nhỏ trong lớp, kết quả thi đua của lớp do vậy cũng tiến bộ hơn rất nhiều. 3.2.1.3. Ví dụ minh họa - Phụ lục 02 3.2.1.4. Kết quả: Lớp 11C5 đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ lớp đáp ứng được mọi yêu cầu, giúp đỡ được GVCN, quản lý được lớp học khi GVCN vắng mặt, và các em cũng đã có những thành tích rất đáng tuyên dương: - Đưa lớp học không ngừng vươn lên: Lớp học càng ngày càng tiến bộ, số bạn vắng giảm đi rất rõ rệt, HS chấp hành nội quy quy chế của nhà trường, lớp nghiêm túc, chính vì vậy, vị thế của lớp học ngày càng tăng lên. - Văn nghệ chào mừng ngày 20-11, lớp được công diễn và đạt giải. - Thể thao: dù không đạt giải cao nhưng lớp cũng không ngừng cố gắng và được vào vòng trong. - Mạnh dạn tham gia thi HSTL, Thi hát dưới cờ… Kết luận: Như vậy, đội ngũ cán bộ lớp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lớp học hạnh phúc và hiệu quả. Chính vì thế việc kiện toàn đội ngũ này cũng vô cùng quan trọng để có thể phát huy một cách tối đa vai trò của mình. 3.2.2. Tìm hiểu, đánh giá đúng tình hình học sinh để xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với lớp học hạnh phúc Để có được một tập thể mạnh, để có được phương pháp giáo dục toàn diện, để có được tình yêu thương, sự kính trọng từ học trò, để một lớp học thực sự trở thành lớp học hạnh phúc thì GVCN phải nắm được mọi thông tin, hiểu rõ tính cách, hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng cũng như các mối quan hệ gia đình, xã hội của các em, như K.Đ. USin XKi đã nói: “Muốn giáo dục con người về mọi mặt thì phải hiểu con người về mọi mặt” hay “Bất kỉ tri bỉ, bách chiến bất đãi” của "Tôn tử - Thiên Mưu Cung" nghĩa là “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Nói một cách khác đi thì chính là muốn đào tạo, muốn giáo dục một con người thì chúng ta phải hiểu rõ về con người đó. Nhận thức được điều đó nên chúng tôi luôn cố gắng để tìm hiểu mọi thông tin về các em để hiểu rõ về các em để có thể trở thành “người mẹ thứ 2” của các em, để lớp học trở thành tổ ấm thứ 2 mà các em sẽ nhớ khi không đến lớp, vui vẻ ấm áp khi đến lớp để từ đó đưa ra những phương pháp phù hợp nhất. 3.2.2.1. Cách thức thực hiện l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 27. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 20 Bước 1: Xác định mục đích của việc nắm bắt hoàn cảnh, tính cách, tâm lý HS trong việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm Để làm tốt vai trò của mình, GVCN hãy biến mình là người mẹ thứ 2 của tập thể lớp. GVCN là người gần gũi HS nhất, hiểu rõ tâm tư tình cảm của HS, luôn trực tiếp uốn nắn kịp thời những hành vi sai trái của HS và giúp đỡ HS. GVCN cũng là người kịp thời phát hiện và phát huy những năng lực, phẩm chất HS. Hiểu rõ từng đối tượng HS giúp GVCN có thể đưa ra những giải pháp phù hợp nhất trong quản lý và giáo dục các em. Bước 2: Tìm hiểu thông tin hoàn cảnh, tính cách, tâm lý HS lớp chủ nhiệm. Khi được Ban giám hiệu phân công lớp chủ nhiệm, trước hết chúng tôi sẽ tìm hiểu hoàn cảnh, đặc điểm tâm sinh lý, tính cách, những ưu điểm, hạn chế của từng HS. Muốn vậy, GVCN phải nghiên cứu tình hình gia đình HS như thành phần dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp của cha mẹ HS, hoàn cảnh, mức sống, phương pháp giáo dục và những đặc điểm khác…nghiên cứu HS về chất lượng học tập, đặc điểm cá biệt, thực trạng về tính chuyên cần, về phương pháp học tập, kết quả học tập, ý thức rèn luyện ở các lớp trước… Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc quản lý, giáo dục toàn diện HS nhắm đưa lớp đi lên, đưa lớp học trở thành “ngôi nhà thứ 2” của các em, thành tổ ấm đầy niềm vui và hạnh phúc. GVCN đã tìm hiểu HS thông qua: - GV nắm thông tin HS qua hồ sơ của các em: Hồ sơ HS, đặc biệt là học bạ THCS của HS sẽ cung cấp cho GV tiểu sử, thành tích đã đạt được, ưu điểm cũng như nhược điểm của mỗi em. - GV nắm thông tin của HS thông qua bản tự khai thông tin theo phiếu của các em: Chú ý nhất là thông tin về thành phần dân tộc, hoàn cảnh gia đình. - GV nắm thông tin HS qua hoạt động lao động: Lao động là kênh quan sát hữu ích và chuẩn xác, thông qua hoạt động này, tôi có thể đánh giá bước đầu về tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tính kỉ luật và khả năng sáng tạo, phối hợp nhóm để hoàn thành công việc của mỗi em. Cho nên, ngay đầu năm học GV căn cứ vào hoạt động lao động của trường, của Đoàn trường để phân công nhiệm vụ một cách phù hợp. GVCN cần quan tâm, thường xuyên theo sát các em để có thể nắm được chuẩn xác những HS có tinh thần trách nhiệm, có khả năng quản lý, có tiếng nói đối với các HS khác … - GVCN nắm thông tin HS qua GVCN cũ của các em: Những HS đặc biệt GVCN có thể liên hệ GVCN cũ của các em để nắm bắt thông tin, để hiểu hơn về HS lớp mình. - GVCN lớp có thể tìm hiểu thông tin, tính cách, các mối quan hệ của HS thông qua mối quan hệ bạn bè của các em. 3.2.2.2. Ví dụ minh họa l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 28. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 21 GVCN tìm hiểu thông qua phiếu thông tin HS: GVCN nắm thông tin qua GVCN cũ của HS: - Lớp 11C5 năm học 2022-2023, năm các em mới vào lớp 10 (Lớp 10C6 năm 2021-2022), HS phần lớn thuộc xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An, có thể nói đây là địa phương rất phức tạp về an ninh cũng như các tệ nạn xã hội, nên GVCN đã liên hệ với GVCN lớp 9 cũ của các em để hiểu hơn về tính cách, hoàn cảnh của HS. Ví dụ như: Cô giáo Phạm Thị Hòa (Số điện thoại: 0855761748, trường THCS DTBT Chiêu Lưu, Chủ nhiệm em Lo Thị Mỹ Huyền) thì được biết HS Lo Thị Mỹ Huyền có hoàn cảnh rất đặc biệt: Bố mất và anh trai mất vì nghiện ma túy, mẹ đi lấy chồng xa, em phải ở với ông bà nội đã già yếu, gia đình thuộc hộ nghèo. Có lẽ chính vì thế mà Huyền có tính cách khác biệt: Em ít nói, lầm lầm lỳ lỳ, bên ngoài gai góc, mạnh mẽ nhưng kỳ thực không phải, em là người rất ấm áp, thiếu thốn tình yêu thương, luôn khao khát tình cảm từ mọi người xung quanh. Thầy giáo Vi Tuấn Anh (số điện thoại: 0948351477), trường THCS DTBT Chiêu Lưu, chủ nhiệm của em Moong Thị May Viên cho hay: May Viên là HS có hoàn cảnh rất đặc biệt, bố mất sớm, mẹ đi biệt tích, không liên lạc về, em ở với ông bà nội đã ngoài 70 tuổi, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. May Viên luôn ít nói, tự ti, ngại giao tiếp với các bạn. Và còn rất nhiều rất nhiều những hoàn cảnh, những tính cách mà GVCN tìm hiểu thông qua GVCN cũ hay thông qua bạn bè của các em. 3.2.2.3. Kết quả Với những biện pháp điều tra trên, chúng tôi đã nắm bắt được rất rõ tính cách, hoàn cảnh GĐ của từng em. Đặc biệt, những em có hoàn cảnh đặc biệt, tính cách đặc biệt và cần phải đối xử một cách thật đặc biệt, điển hình có những em sau: l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 29. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 22 stt Họ Tên HS Quê quán Dân tộc Hoàn cảnh GĐ Đặc điểm tính cách Ghi chú Và Bá Thớ Nhọt Kho, Bắc Lý HMông -Sinh ra đã mất mẹ, bố bỏ đi từ khi em mới được vài tháng tuổi, em ở với ông bà nội đã ngoài 70 tuổi cả rồi. - GĐ thuộc hộ đặc biệt khó khăn Thớ rất chăm học, nghiêm túc, chỉn chu trong mọi việc, nhiệt tình khi được giúp đỡ người khác. Thớ cũng là chàng trai đầy ấm áp, tình cảm. 2 Lo Thị Mỹ Huyền Thái Bố và anh trai mất vì nghiện ma túy, mẹ đi lấy chồng xa, em ở với ông bà nội đã già yếu. Gia đình thuộc hộ cận nghèo. Huyền là cô gái hướng nội, bên ngoài biểu hiện rất mạnh mẽ, cứng rắn mới đầu có tư tưởng phản kháng, chống đối để thể hiện mình còn bên trong lại là người rất tình cảm, bởi sự thiếu thốn tình cảm đó nên với em, cô giáo chủ nhiệm như người mẹ thứ 2. Sau những lần cô trò tâm sự thì em đã mở lòng rất nhiều, chỉ cần một ngày không đến lớp là em sẽ chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi han cô, thể hiện tình cảm của mình. 3 Ven Thị Nuôn Khơ Mú - Sinh ra đã mất mẹ, bố em lấy vợ mới. - GĐ hộ nghèo, không được mẹ dì yêu thương, quan tâm. -Hạn chế trong nhận thức, mất mẹ rồi cũng không biết bản thân mồ côi, còn hỏi cô rằng: Em có mẹ mới rồi có phải là không mồ l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c
 • 30. C.33.44.55.54.78.65.5.43.22.2.4..22.Tai lieu. Luan 66.55.77.99. van. Luan an.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.C.33.44.55.54.78.655.43.22.2.4.55.22. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an.Tai lieu. Luan van. Luan an. Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd..77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77.77.99.44.45.67.22.55.77.C.37.99.44.45.67.22.55.77t@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 23 côi mẹ nữa phải không cô? 4 La Ngọc Quỳnh Như Tà Cạ, Kỳ Sơn Thái -Bố mẹ li hôn khi em còn nhỏ - Sống với ông bà nội đã già yếu - Chăm sóc 1 em trai đang học tiểu học - Chăm chỉ, hiền lành, dễ thương - Có năng khiếu thể thao, văn nghệ. - Nhiệt tình, chỉn chu, ấm áp, tình cảm 5 Nguyễn Văn Khánh Mường Típ, Kỳ Sơn Khơ Mú - GĐ hộ nghèo. - Bố mẹ rất quan tâm - Ham chơi, đua đòi. - A dua theo chúng bạn, có nguy cơ bị bạn bè lôi kéo vào tệ nan XH. 6 Moong Thị May Viên La Ngan, Chiêu Lưu Khơ mú - GĐ thuộc hộ nghèo - Mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng mới. - Ở với ông bà nội đã già yếu - Là cô bé đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống. -Ngoan ngoãn, hiền lành, hướng nội. 7 Cụt Thị Bốn Chiêu Lưu, Kỳ Sơn Khơ mú - Bố mất sớm. - Ở với GĐ mới của mẹ -GĐ hộ nghèo, đặc biệt khó khăn -Ngoan ngoãn, hiền lành, xinh đẹp. -Chăm chỉ, nhiệt tình. 3.2.3. Xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua việc đảm bảo công bằng, dân chủ cho người học. Dân chủ, công bằng là một khái niệm đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng lớp học hạnh phúc. Khi áp dụng đúng nguyên tắc của dân chủ, công bằng thì lớp học sẽ trở thành một môi trường học tập đúng nghĩa, cho phép tất cả HS tham gia tích cực vào quá trình học tập một cách bình đẳng và công bằng. 3.2.3.1. Cách thức thực hiện Bước 1. Xác định mục tiêu - Nhằm đảm bảo tính dân chủ, công bằng trong lớp học thì GV, đặc biệt là HS được làm chủ các hoạt động trong học tập của tập thể, trường lớp GV và HS phải được biết, được cùng tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện, giám sát những hoạt động chung của trường lớp liên quan đến tập thể. Nhằm đảm bảo mọi HS đều được đảm bảo đối xử như nhau. Như Sáng 3/9, phát biểu trước thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và HS tại Lễ khánh thành, bàn giao công trình Trường THPT Kỳ Sơn (Nghệ l u a n v a n t o t n g h i e p s k k n q u a n l y d o w n l o a d l u a n v a n f u l l m o i n h a t z z g m a i l . c o m L u a n v a n t h a c