BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf

Nguyen Thanh Tu Collection
Nguyen Thanh Tu CollectionCEO - CCO - Co-Founder em www.daykemquynhon.ucoz.com
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :
Nguyen Thanh Tu Group
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ
DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA
BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật)
(MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) -281 TRANG
WORD VERSION | 2023 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
Ô N T H I T Ố T N G H I Ệ P T H P T
M Ô N T I Ế N G A N H
Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
vectorstock.com/7952634
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :
Nguyen Thanh Tu Group
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ
DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA
BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật)
(MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9)
WORD VERSION | 2023 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
Ô N T H I T Ố T N G H I Ệ P T H P T
M Ô N T I Ế N G A N H
Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
vectorstock.com/7952634
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
HỌC TỦ BỘ IDIOMS THƯỜNG GẶP (BUỔI 4)
Question 1. I think it’s time for us to mend our ______ before it’s too late.
A. edges B. benches C. fences D. watches
Question 2. After her song topped the music chart, she proved that her success wasn’t a ______ in the pan.
A. storm B. flash C. fire D. light
Question 3. You have to put your ______ down and ask him to stop smoking.
A. foot B. leg C. knee D. toe
Question 4. This holiday brochure is worth its ______ in gold; it tells you must-see places when you visit Nha
Trang.
A. length B. load C. width D. weight
Question 5. Her decision to quit the job as a professional athlete came as a bolt from the ______ .
A. red B. black C. blue D. white
Question 6. After being rescued from drowning, she felt that she was given a new ______ of life.
A. rent B. lease C. hole D. pill
Question 7. The spectators were on the ______ of their seats, watching attentively to the match.
A. coin B. edge C. side D. hand
Question 8. Fortunately, he escaped from the burning house by the ______ of his teeth.
A. rock B. sand C. skin D. oil
Question 9. He’s been unemployed for months, and now the debt becomes like a ______ and chain to him.
A. ball B. eye C. rope D. line
Question 10. She didn’t know what to do in that situation; she was just flying by the seat of her ______ .
A. pants B. jeans C. shorts D. shirts
Question 11. After the pandemic, a relief package from the government was like a ______ in the arm for small
businesses.
A. gun B. fire C. rock D. shot
Question 12. She is now in her dad’s good ______ ; she helped him water his potted plants.
A. arms B. eyes C. books D. doors
Question 13. He gave me the cold ______ all day; I didn’t know what I had done wrong.
A. elbow B. shoulder C. chest D. eye
Question 14. She complimented on my performance and in the same ______ she told me that I wasn’t chosen
for the position.
A. length B. mind C. height D. breath
Question 15. This water purifying technology can be the ______ of things to come given its outstanding
features.
A. shape B. light C. cut D. hang
Question 16. Tony has been under pressure these days; his performance hasn’t been up to ______ .
A. tear B. clock C. scratch D. hold
Question 17. The proceeds from the festival were a ______ in the ocean compared to what we had to raise.
A. pill B. salt C. drop D. sand
Question 18. Hung is a kind and generous guy; he’d give you the ______ off his back.
A. mask B. shirt C. hand D. weight
Question 19. Their predictions about the economic crisis turned out to be wide of the ______ .
A. leaf B. fact C. mark D. spot
Question 20. He spent the whole day in the library reading all reference books about endangered species, but
I think he was just chasing his ______ .
A. mind B. neck C. shade D. tail
Question 21. Once he starts with the project, he will get the bit between his ______ .
A. teeth B. legs C. arms D. lips
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Question 22. It’s time for the government leaders to step up to the ______ and assume responsibility.
A. dish B. sink C. water D. plate
Question 23. Though my son is very naughty, my grandmother still has a soft ______ for him.
A. space B. blank C. spot D. sign
Question 24. Sarah reads articles about the pandemic on a frequent basis in order to keep her ______ on the
pulse of it.
A. finger B. toe C. eye D. nose
Question 25. The reporter’s question really put the rising star on the ______ and he refused to answer it.
A. post B. spot C. ground D. term
Question 26. As a comedian, he often treads a fine ______ between being funny and being rude.
A. rope B. line C. point D. hole
Question 27. After many years of messing around, he started to put his shoulder to the ______ and found a
job.
A. chair B. back C. wheel D. train
Question 28. Though we try to persuade him to quit the job, he sticks to his ______ .
A. heels B. shoes C. glasses D. guns
Question 29. I got a well-paid job and being given a car was merely the ______ on the cake.
A. icing B. lying C. waking D. standing
Question 30. The government is determined to keep the pandemic in ______ by imposing social distancing.
A. fold B. head C. check D. call
BẢNG TỪ VỰNG
STT Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa
1 mend v /mend/ vá, sửa chữa
2 edge n /edʒ/ mép
3 bench n /bentʃ/ ghế dài
4 fence n /fens/ hàng rào
5 watch n /wɒtʃ/ đồng hồ đeo tay
6 music chart np /ˈmjuːzɪk tʃɑːt/ bảng xếp hạng âm nhạc
7 success n /səkˈses/ thành công
8 storm n /stɔːm/ cơn bão
9 flash n /flæʃ/ ánh sáng lóe, giây lát
10 pan n /pæn/ chảo
11 knee n /niː/ đầu gối
12 toe n /təʊ/ ngón chân
13 holiday n /ˈhɒlədeɪ/ kỳ nghỉ
14 brochure n /ˈbrəʊʃə(r)/ tờ quảng cáo
15 worth adj /wɜːθ/ đáng giá
16 length n /leŋkθ/ chiều dài
17 load n /ləʊd/ trọng tải
18 width n /wɪdθ/ chiều rộng
19 weight n /weɪt/ cân nặng
20 must-see adj /məst siː/ phải xem
21 decision v /dɪˈsɪʒn/ quyết định
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
22 professional adj /prəˈfeʃənl/ chuyên nghiệp
23 athlete n /ˈæθliːt/ vận động viên
24 rescue v /ˈreskjuː/ giải cứu
25 rent n /rent/ tiền thuê nhà, sự thuê
26 lease n /liːs/ sự cho thuê
27 hole n /həʊl/ lỗ
28 pill n /pɪl/ viên thuốc
29 spectator n /spekˈteɪtə(r)/ khán giả (sự kiện ngoài trời)
30 coin n /kɔɪn/ đồng xu
31 side n /saɪd/ phía, cạnh
32 attentively adv /əˈtentɪvli/ một cách chăm chú
33 seat n /siːt/ ghế ngồi
34 rock n /rɒk/ đá
35 sand n /ˈsænd/ cát
36 skin n /skɪn/ da
37 oil n /ɔɪl/ dầu
38 tooth n /tuːθ/ răng
39 unemployed adj /ˌʌnɪmˈplɔɪd/ thất nghiệp
40 debt n /det/ khoản nợ
41 rope n /rəʊp/ sợi dây
42 line n /laɪn/ đường thẳng
43 chain n /tʃeɪn/ dây xích
44 situation n /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ tình huống
45 pants n /pænts/ quần
46 jeans n /dʒiːnz/ quần jeans
47 shorts n /ʃɔːts/ quần đùi
48 pandemic n /pænˈdemɪk/ đại dịch
49 relief package np /rɪˈliːf ˈpækɪdʒ/ gói cứu trợ
50 government n /ˈɡʌvənmənt/ chính phủ
51 gun n /ɡʌn/ súng
52 business n /ˈbɪznəs/ doanh nghiệp
53 potted plant np /ˈ ˈpɒtɪd plɑːnt/ cây trồng trong chậu
54 elbow n /ˈelbəʊ/ khuỷu tay
55 shoulder n /ˈʃəʊldə(r)/ vai
56 chest n /tʃest/ ngực
57 compliment v /ˈkɒmplɪmənt/ khen
58 performance n /pəˈfɔːməns/ màn thể hiện
59 mind n /maɪnd/ tâm trí
60 breath n /breθ/ hơi thở
61 height n /haɪt/ chiều cao
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
62 position n /pəˈzɪʃn/ vị trí
63 purify v /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc
64 technology n /tekˈnɒlədʒi/ công nghệ
65 outstanding adj /aʊtˈstændɪŋ/ nổi bật
66 feature n /ˈfiːtʃə(r)/ đặc điểm
67 hang v /hæŋ/ treo
68 tear n /teə(r)/ vết rách
69 clock n /klɒk/ đồng hồ
70 scratch v /skrætʃ/ vết cào
71 proceeds n /ˈprəʊsiːdz/ tiền thu được
72 festival n /ˈfestɪvl/ lễ hội
73 salt n /sɔːlt/, /sɒlt/ muối
74 drop n /drɒp/ giọt
75 ocean n /ˈəʊʃn/ đại dương
76 kind adj /kaɪnd/ tốt bụng
77 generous adj /ˈdʒenərəs/ hào phóng
78 mask n /mɑːsk/ khẩu trang, mặt nạ
79 back n /bæk/ lưng
80 prediction n /prɪˈdɪkʃn/ dự đoán
81 economic n /ˌiːkəˈnɒmɪk/,
/ˌekəˈnɒmɪk/
thuộc kinh tế
82 crisis n /ˈkraɪsɪs/ khủng hoảng
83 fact n /fækt/ sự thật
84 library n /ˈlaɪbrəri/, /ˈlaɪbri/ thư viện
85 reference book np /ˈrefrəns bʊk/ sách tham khảo
86 endangered species np /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/ loài có nguy cơ tuyệt chủng
87 neck n /nek/ cổ
88 shade n /ʃeɪd/ bóng râm
89 tail n /teɪl/ đuôi
90 project n /ˈprɒdʒekt/ dự án
91 lip n /lɪp/ môi
92 dish n /dɪʃ/ món ăn
93 sink n /sɪŋk/ bồn rửa
94 responsibility n /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ trách nhiệm
95 naughty adj /ˈnɔːti/ nghịch ngợm
96 article n /ˈɑːtɪkl/ bài báo
97 pulse n /pʌls/ mạch
98 comedian n /kəˈmiːdiən/ nghệ sĩ hài
99 tread v /tred/ bước đi
100 wheel n /wiːl/ bánh xe
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
101 well-paid adj /ˌwel ˈpeɪd/ trả lương cao
102 persuade v /pəˈsweɪd/ thuyết phục
103 merely adv /ˈmɪəli/ chỉ là
104 icing n /ˈaɪsɪŋ/ lớp kem bánh
105 determine v /dɪˈtɜːmɪn/ quyết tâm
106 impose v /ɪmˈpəʊz/ áp đặt
107 social distancing np /ˌsəʊʃl ˈdɪstənsɪŋ/ giãn cách xã hội
BẢNG CẤU TRÚC
STT Cấu trúc Nghĩa
1 mend your fences làm hòa
2 a flash in the pan thành công chớp nhoáng, sớm nở chóng tàn
3 put your foot down nghiêm khắc ngăn chặn
4 be worth its weight in gold quý như vàng
5 a bolt from the blue bất thình lình
6 a new lease of life cơ may sống tốt hơn
7 on the edge of your seat cực kì háo hức, chăm chú
8 by the skin of your teeth trong gang tấc
9 a ball and chain thứ kìm hãm
10 fly by the seat of your pants làm việc theo bản năng mà không có sự chuẩn bị hay
kĩ năng cần thiết, tùy cơ ứng biến, mò mẫm
11 shot in the arm sự kích thích, thúc đẩy
12 be in someone’s good book khiến ai đó hài lòng
13 give somebody a cold shoulder lạnh lùng, thờ ơ
14 in the same breath ngay sau đó lập tức nói điều ngược lại
15 under pressure chịu áp lực
16 up to scratch đạt tiêu chuẩn
17 a drop in the ocean quá ít, quá nhỏ so với tổng thể, muối bỏ bể
18 would give the shirt of someone’s back sẵn sàng giúp đỡ ai đó
19 wide of the mark sai lệch
20 chase your tail bận bịu làm nhiều việc nhưng không đạt được kết quả
gì
21 get the git between someone’s teeth hào hứng thực hiện việc gì đó
22 step up the plate đứng lên hành động
23 have a soft spot for someone có cảm tình với ai đó
24 on a frequent/regular basis thường xuyên
25 keep your finger on the pulse bắt kịp được những thay đổi, cập nhật mới
26 put someone on the spot khiến ai đó khó chịu, xấu hổ
27 tread a fine line đứng trên làn ranh
28 mess around lông bông
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
29 put your shoulder to the wheel gắng sức, chăm chỉ làm việc
30 stick to your guns kiên định với lập trường, quan điểm của mình
31 icing on the cake thứ khiến một tình huống trở nên còn tốt hơn nữa, gấp
đôi niềm vui
32 keep something in check kiểm soát tình hình
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
HẠ GỤC CÂU HỎI TÌM LỖI SAI (BUỔI 2)
Question 1. There was a long-standing conflict between two families, but they tried to settle the
A B
dispute without resource to the courts.
C D
Question 2. He’s quite reserved, so his family had been oblivious of his compulsory gambling.
A B C D
Question 3. Because of his professional expertise and dedication, everyone was very respective
A B C D
towards him.
Question 4. While design has an integral part to play, the reliance of the company’s products is far
A B C
more valuable to its customers.
D
Question 5. Although the woman had been told quite sternly to maintain her composer, she simply
A B
couldn’t stop the tears from streaming down her face.
C D
Question 6. One of the most obvious demerits of the Internet is that it simply widens the device
A B C
between affluent families and impoverished ones.
D
Question 7. Thomas Johnson, an illustrative author in the early 19th
century, dedicated himself to
A B
writing books about feminism which is a perennial theme of history.
C D
Question 8. He had a long and distinguishable career in medicine though he suffered from autism
A B C
from an early age.
D
Question 9. In order to make an informative decision about your future career, it is advisable to
A B
partake in career orientation programs for high school students in your town.
C D
Question 10. The need for face masks and hand sanitizers has been more pronounceable since the
A B
emergence of the highly contagious Omicron variant.
C D
Question 11. As a manager of a large enterprise, he’s always considerable towards his employees
A B
and receptive to their ideas.
C D
Question 12. Some passers-by turned a blind eye when a group of gangsters inflicted cruelty on a
A B C
poor defensive man.
D
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Question 13. Modern customers have become more discriminatory about the quality of so-called
A B C
environmentally-friendly products.
D
Question 14. Nothing can convey the unspoken sufferings that the widow had to endure after her
A B C
husband had been killed in a bloody war.
D
Question 15. His suspense from school will be an inevitable result of constant rule-breaking.
A B C D
Question 16. After the highly communicative virus is arrested, they plan to recommence their
A B C
business in the next three days.
D
Question 17. The new recruit was everybody’s favourite with his energetic, pleasant and cheerful
A B C
disposal.
D
Question 18. Their business has begun to look decisively shaky since the highly contagious variant
A B C
of the coronavirus was detected in the region.
D
Question 19. Some recent research has tried to cast light on the notion that young adults today are
A B
suggestive by advertisements they happen to see.
C D
Question 20. He describes himself a discernible shopper who can easily tell that the quality of this
A B C
farm produce is quite low.
D
Question 21. As a noted scholar, he successfully provided a comprehensive exposure of the idea
A B C
of captive breeding.
D
Question 22. It is inadvisable for students to stay up late before an exam as sleep deprivation can
A B C
impart their ability to think clearly.
D
Question 23. On Saturday night, they held a service in resemblance of the unfortunate victims
A B C
killed in the covid-19 pandemic.
D
Question 24. The authorities launched an investigation to determine the extension of the damage
A B C
caused by the massive earthquake.
D
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Question 25. It concerns many scholars that mixed classes may exhibit academic development in
A B C D
some children.
Question 26. Social tensions amounted yesterday following the declaration issued by the
A B
government that social distancing rules would be enforced to help contain the spread of the virus.
C D
Question 27. Looking at the information available on our website, it is possible to deduct that quite
A B
a lot of people opt for dairy products.
C D
Question 28. The players are suffering from low morale after three successful losses in this year’s
A B C
tournament.
D
Question 29. Participants felt a very strong scene of national identity when they attended this event.
A B C D
Question 30. The publishing company was responsible to the increased demand of readers when
A B C
it decided to reprint this novel.
D
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
CÁC CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN
(CONFUSING WORDS)
No. Words Meanings Examples
1.
persecute
/ˈpɜːsɪkjuːt/
ngược đãi, hành hạ,
quấy rầy
Throughout history, people have been persecuted
for their religious beliefs.
(Trong suốt lịch sử, mọi người đã bị bức hại vì
niềm tin tôn giáo của họ.
prosecute
/ˈprɒsɪkjuːt/
truy tố
The company was prosecuted for breaching the
Health and Safety Act.
(Công ty đã bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Sức
khỏe và An toàn.)
2.
exhausted
/ɪɡˈzɔːstɪd/
kiệt sức
By the time they reached the summit they were
exhausted.
(Khi lên đến đỉnh, họ đã kiệt sức.)
exhaustive
/ɪɡˈzɔːstɪv/
thấu đáo, toàn diện
An exhaustive comparison is outside the scope of
the paper.
(Một so sánh toàn diện nằm ngoài phạm vi của bài
báo.)
3.
respectful
/rɪˈspektfl/
tỏ lòng thành kính, tôn
trọng
"We're so pleased to meet you" he said in a
respectful tone of voice.
("Chúng tôi rất vui được gặp bạn", anh nói bằng
giọng tôn trọng.)
respectable
/rɪˈspektəbl/
đáng kính;
đứng đắn, chỉnh tề;
khá lớn, đáng kể
She is a respectable young woman from a good
family.
(Cô ấy là một phụ nữ trẻ đáng kính xuất thân từ
một gia đình tốt)
respective
/rɪˈspektɪv/
tương ứng, riêng
They come back to their respective houses.
(Họ trở về nhà riêng của mình)
4.
compliment
/ˈkɒmplɪmənt/
lời khen ngợi
He complained that his parents never paid him any
compliments anymore.
(Cậu ấy phàn nàn rằng bố mẹ cậu ấy chẳng bao
giờ khen cậu ấy một lời nào cả.)
complement
/ˈkɒmplɪment/
phần bổ sung
This vegetable's natural sweetness is a perfect
complement to salty or rich foods.
(Vị ngọt tự nhiên của loại rau này là sự bổ sung
hoàn hảo cho các món ăn đậm hoặc mặn.)
5.
desert
/ˈdezət/
sa mạc
Occasionally, we passed a desert oasis surrounded
by small tracts of grass and shrub. (Thỉnh thoảng,
chúng tôi đi qua một ốc đảo sa mạc được bao
quanh bởi những dải cỏ và cây bụi nhỏ.)
dessert
/dɪˈzɜːt/
món tráng miệng
She made a fabulous dessert with alternate layers
of chocolate and cream.
(Cô ấy làm một món tráng miệng tuyệt vời với các
lớp sôcôla và kem xen kẽ.)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
6.
conservation
/ˌkɒnsəˈveɪʃn/
sự bảo tồn
Road development in the area has been severely
affected by the conservation programmes of the
council.
(Sự phát triển đường bộ trong khu vực đã bị ảnh
hưởng nghiêm trọng bởi các chương trình bảo tồn
của ban quản lý.)
conversation
/ˌkɒnvəˈseɪʃn/
cuộc nói chuyện
I had a long conversation with her the other day.
(Hôm nọ tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với cô
ấy)
7.
reverse
/rɪˈvɜːs/
đảo ngược
She used to work for me, but our situations are
now reversed.
(Cô ấy từng làm việc cho tôi, nhưng mối quan hệ
của chúng tôi giờ đã đảo ngược.)
reserve
/rɪˈzɜːv/
đặt chỗ
These seats are reserved for special guests.
(Những chỗ ngồi này được dành riêng cho khách
đặc biệt.)
8.
stationery (n)
/ˈsteɪʃənri/
văn phòng phẩm
The company realized it was spending too much
on stationery.
(Công ty nhận ra rằng họ đã chi quá nhiều cho
văn phòng phẩm.)
stationary (adj)
/ˈsteɪʃənri/
bất động
Some of the larger birds can remain stationary in
the air for several minutes.
(Một số loài chim lớn hơn có thể đứng yên trong
không khí trong vài phút.)
9.
discreet
/dɪˈskriːt/
kín đáo, cẩn trọng
He was always very discreet about his love affairs.
(Anh ta luôn rất kín đáo về chuyện tình của mình.)
discrete
/dɪˈskriːt/
rời rạc
The organisms can be divided into discrete
categories.
(Các sinh vật có thể được chia thành các loại
riêng biệt.)
10.
resource
/rɪˈsɔːs/
/rɪˈzɔːs/
nguồn
They promote the use of renewable resources like
soybean oil.
(Họ thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài nguyên
tái tạo như dầu đậu nành.)
recourse
/rɪˈkɔːs/
sự trông cậy
She made a complete recovery without recourse to
surgery.
(Cô đã hồi phục hoàn toàn mà không cần phải
phẫu thuật.)
11.
distinguished (v)
/dɪˈstɪŋɡwɪʃt/
kiệt xuất, lỗi lạc
He’s such a distinguished scholar.
(Ông ấy là 1 học giả kiệt xuất)
distinguishable
(adj)
/dɪˈstɪŋɡwɪʃəbl/
có thể phân biệt
The male bird is easily distinguishable from the
female.
(Chim đực và chim cái thì dễ dàng phân biệt)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
12.
13.
alternative (n)
/ɔːlˈtɜːnətɪv/
phương án thay thế
The car is too expensive so we're trying to find a
cheaper alternative.
(Chiếc xe quá đắt vì vậy chúng tôi đang cố gắng
tìm một sự thay thế rẻ hơn.)
alternation (n)
/ˌɔːltəˈneɪʃn/
sự thay đổi/biến đổi
Such rapid alternations of mood are a feature of
her writing.
(Sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng như vậy là
một đặc điểm trong tác phẩm của cô.)
14.
disinterested (adj)
/dɪsˈɪntrəstɪd/
vô tư, không vụ lợi
Her advice appeared to be disinterested.
(Lời khuyên của cô ấy có vẻ khách quan)
uninterested (adj)
/ʌnˈɪntrəstɪd/
không hứng thú
She was completely uninterested in her sister’s
career.
(Cô hoàn toàn không hứng thú với sự nghiệp của
chị gái.)
15.
moral (adj, n)
/ˈmɒrəl/
đạo đức, luân lý
The play was considered an affront to public
morals.
(Vở kịch được coi là một mối quan hệ với đạo đức
công cộng.)
morale (n)
/məˈrɑːl/
tinh thần, thái độ
Morale amongst the players is very high at the
moment.
(Tinh thần của các cầu thủ là rất cao tại thời điểm
này.)
16.
principle (n)
/ˈprɪnsəpl/
nguyên tắc, nguyên lý,
chuẩn mực
There are too many designers who do not
understand the basic principles of design. (Có quá
nhiều nhà thiết kế không hiểu được những nguyên
tắc thiết kế cơ bản.)
principal (n)
/ˈprɪnsəpl/
hiệu trưởng
Mr. Peter Brown is the principal of St John’s
College.
(Ông Peter Brown là hiệu trưởng của trường cao
đẳng St John)
17.
considerate (adj)
/kənˈsɪdərət/
ân cần chu đáo
As for me, my mom is the most considerate
woman in the world.
(Với tôi, mẹ là người phụ nữ ân cần nhất trên thế
giới này).
considerable (adj)
/kənˈsɪdərəbl/
đáng kể
He spent considerable time on this book. (Anh ấy
đã dành một thời gian đáng kể cho cuốn sách này).
18.
council (n)
/ˈkaʊnsl/
hội đồng
He won a seat on the council in a by-election.
(Ông đã giành được một ghế trong hội đồng trong
một cuộc bầu cử phụ.)
counsel (n)
/ˈkaʊnsl/
lời tư vấn, lời khuyên
I should have listened to my father's wise counsel,
and saved some money instead of spending it all.
(Tôi nên lắng nghe lời khuyên khôn ngoan của cha
tôi, và tiết kiệm một số tiền thay vì chi tiêu tất cả.)
19.
dairy (n)
/ˈdeəri/
các sản phẩm bơ sữa
The doctor told me to eat less red meat and dairy.
(Bác sĩ bảo tôi ăn ít thịt đỏ và các sản phẩm bơ
sữa.)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
diary (n)
/ˈdaɪəri/
nhật ký
Peter began writing his diary in October last year.
(Peter bắt đầu viết nhật ký vào tháng 10 năm
ngoái.)
20.
industrial (adj)
/ɪnˈdʌstriəl/
thuộc về ngành công
nghiệp
There is a lot of pollution in this industrial area
(Có nhiều sự ô nhiễm trong khu công nghiệp này)
industrious (adj)
/ɪnˈdʌstriəs/
chăm chỉ, cần cù
He is a very industrious worker and managed to
finish his course in just 2 years
(Anh ấy là một công nhân chăm chỉ và đã hoàn
thành khóa học trong chỉ 2 năm)
21.
historic (adj)
/hɪˈstɒrɪk/
quan trọng, có ý nghĩa
lịch sử
It’s wonderful to have many people here on this
historic occasion.
(Thật tuyệt khi có nhiều người ở đây trong dịp
quan trọng này)
historical (adj)
/hɪˈstɒrɪkl/
thuộc về lịch sử, liên
quan tới quá khứ
The kings are listed in historical order.
(Tên các vị vua được liệt kê theo thứ tự lịch sử.)
22.
unqualified (adj)
/ˌʌnˈkwɒlɪfaɪd/
thiếu khả năng, không
đủ trình độ
He was totally unqualified for his job as a senior
manager.
(Anh ta hoàn toàn không đủ trình độ để đảm nhiệm
vị trí quản lý cấp cao.)
disqualified (adj)
/dɪsˈkwɒlɪfaɪ/
bị mất tư cách, bị tước
quyền
The referee disqualified the player because he
play-acted.
(Trọng tài đã tước quyền thi đấu của cầu thủ đó vì
anh ta đã “đóng kịch”.)
23.
economic (adj)
/ˌiːkəˈnɒmɪk/
/ˌekəˈnɒmɪk/
thuộc về kinh tế.
Students should be aware of economic policies.
(Sinh viên nên biết về các chính sách kinh tế).
economical (adj)
/ˌiːkəˈnɒmɪkl/
/ˌekəˈnɒmɪkl/
tiết kiệm, rẻ
What's the most economical way of heating this
building?
(Cách tiết kiệm chi phí nhất trong việc xây dựng
tòa nhà này là gì?)
24.
adopt (v)
/əˈdɒpt/
nhận nuôi, làm theo,
chấp nhận
I have adopted a puppy from the animal shelter.
(Tôi đã nhận nuôi một chú cún từ trung tâm bảo
trợ động vật.)
adapt (v)
/əˈdæpt/
thích nghi
He quickly adapted to his new surroundings
(Anh ta nhanh chóng thích nghi với môi trường
mới.
25.
comprehensive
(adj)
/ˌkɒmprɪˈhensɪv/
toàn diện
He received comprehensive training after joining
the firm.
(Anh ấy nhận được sự huấn luyện toàn diện sau
khi gia nhập công ty.)
comprehensible
(adj)
/ˌkɒmprɪˈhensəbl/
có thể hiểu được
The object is to make our research readable and
comprehensible.
(Mục tiêu là làm cho nghiên cứu của chúng ta có
thể đọc và hiểu được.)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
26.
forgetful (adj)
/fəˈɡetfl/
đãng trí, hay quên
She worries because her father is getting forgetful.
(Cô lo lắng vì bố của cô đang dần trở nên đãng
trí)
forgettable (adj)
/fəˈɡetəbl/
có thể quên được
Many of the programmes that they made were
successful, and many of them were forgettable.
(Nhiều chương trình mà họ thực hiện đã thành
công, và nhiều trong số đó là đáng quên.)
27.
ensure (v)
/ɪnˈʃʊə(r)/
/ɪnˈʃɔː(r)/
đảm bảo cho một sự
kiện hoặc điều kiện
nào đó
Seller shall ensure that it will have enough
products to fill Buyer’s orders.
(Người bán đảm bảo rằng sẽ có đủ sản phẩm để
đáp ứng các đơn hàng của Người mua.)
insure (v)
/ɪnˈʃʊə(r)/
/ɪnˈʃɔː(r)/
bảo hiểm
We strongly recommend insuring against sickness
or injury.
(Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo mua bảo hiểm ốm
đau hoặc thương tật.)
assure (v)
/əˈʃʊə(r)/
/əˈʃɔː(r)/
trấn an
Seller shall assure buyer that shipments will be
made as herein agreed.
(Người bán trấn an người mua rằng việc chuyển
hàng sẽ được thực hiện như thỏa thuận trong tài
liệu.)
28.
confident (adj)
/ˈkɒnfɪdənt/
tự tin
The teacher wants the children to feel confident
about asking questions when they don't
understand.
(Giáo viên muốn các học sinh cảm thấy tự tin khi
đặt câu hỏi khi chúng không hiểu.)
confidential (adj)
/ˌkɒnfɪˈdenʃl/
bí mật
Your medical records are strictly confidential.
(Hồ sơ bệnh án của bạn được bảo mật tuyệt đối.)
29.
numerate (adj)
= literate
/ˈnjuːmərət/
biết đếm/biết đọc
All students should be numerate and literate when
they leave school.
(Tất cả học sinh nên được đếm và biết chữ khi
chúng ra trường.)
numerous (adj)
/ˈnjuːmərəs/
nhiều, vô số
He claimed that he could provide numerous other
examples of her incompetence.
(Anh ta tuyên bố rằng anh ta có thể cung cấp nhiều
ví dụ khác về sự bất tài của cô ta)
30.
invaluable=
priceless
/ɪnˈvæljuəbl/
vô giá, có giá trị quá
cao
Let us continue to strengthen this invaluable
partnership.
(Chúng ta hãy tiếp tục củng cố sự cộng tác vô giá
này.)
worthless=
valueless
/ˈwɜːθləs/
/ˈvæljuːləs/
rẻ tiền, không có giá trị
That bracelet is a cheap, valueless piece of
jewelry.
(Chiếc vòng đeo tay đó là món nữ trang rẻ tiền,
không có giá trị.)
31.
appreciable (adj)
/əˈpriːʃəbl/
đáng kể
There has been an appreciable increase in profits.
(Lợi nhuận tăng đáng kể).
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
appreciative (adj)
/əˈpriːʃətɪv/
biết ơn, trân trọng
I'm very appreciative of all the support you've
given me.
(Tôi rất biết ơn tất cả các hỗ trợ bạn đã dành cho
tôi.)
32.
continual (adj)
/kənˈtɪnjuəl/
lặp đi lặp lại
This car has experienced continual problems
though I have taken it to the garage hundreds of
times.
(Chiếc xe này cứ hỏng đi hỏng lại mặc dù tôi đưa
nó đi sửa hàng trăm lần rồi).
continuous (adj)
/kənˈtɪnjuəs/
liên tục, không ngừng
nghỉ
I’d love to see your continuous improvement after
this book.
(Tôi muốn thấy sự tiến bộ không ngừng nghỉ của
các bạn sau khi đọc cuốn sách này)
33.
responsible (adj)
/rɪˈspɒnsəbl/
có trách nhiệm, chịu
trách nhiệm
You should be responsible for your own future.
(Các bạn cần có trách nhiệm cho tương lai của
mình).
responsive (adj)
/rɪˈspɒnsɪv/
phản hồi nhanh chóng
Firms have to be responsive to consumer demand.
(Các công ty phải phản hồi nhanh chóng trước
nhu cầu của khách hàng).
34.
sensible(adj)
/ˈsensəbl/
khôn ngoan, nhạy bén
My mom is a sensible woman because she thinks
carefully before purchasing anything. (Mẹ tôi là
một người tính toán hợp lý vì bà thường cân nhắc
kỹ trước khi mua sắm).
sensitive(adj)
/ˈsensətɪv/
nhạy cảm
She is very sensitive to other people's feelings.
(Cô ấy rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.)
35.
extensive (adj)
/ɪkˈstensɪv/
mở rộng
The book includes an extensive bibliography of
books and articles.
(Cuốn sách bao gồm một thư mục mở rộng về sách
và bài báo.)
intensive (adj)
/ɪnˈtensɪv/
chuyên sâu
His disappearance has been the subject of
intensive investigation.
(Sự mất tích của anh ta đã là chủ đề của cuộc điều
tra chuyên sâu.)
intense (adj)
/ɪnˈtens/
mạnh mẽ, mãnh liệt
We were all suffering in the intense heat.
(Tất cả chúng tôi đều đang chịu đựng cái nóng
mãnh liệt.)
36.
different (adj)
/ˈdɪfrənt/
khác nhau
American English is significantly different from
British English.
(Tiếng Anh Mỹ khác biệt đáng kể so với tiếng Anh
Anh.)
indifferent (adj)
/ɪnˈdɪfrənt/
thờ ơ, lãnh đạm
Why don't you vote - how can you be so
indifferent to what is going on?
(Tại sao bạn không bỏ phiếu - sao bạn có thể thờ
ơ với những gì đang diễn ra) thế?)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
37.
conscience (n)
/ˈkɒnʃəns/
lương tâm
A sense of guilt was deeply embedded in my
conscience.
(Một cảm giác tội lỗi đã ăn sâu vào lương tâm của
tôi.)
consciousness (n)
/ˈkɒnʃəsnəs/
sự nhận thức
The children have no consciousness of being
different.
(Những đứa trẻ không nhận thức được sự khác
biệt.)
38.
exercise (v)
/ˈeksəsaɪz/
luyện tập, rèn luyện
Regular exercise reduces the risk of coronary
heart disease.
(Tập thể dục thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc
bệnh tim mạch vành.)
exorcise (v)
/ˈeksɔːsaɪz/
xua đuổi
She had managed to exorcise these unhappy
memories from her mind.
(Cô đã cố gắng xua đuổi những ký ức không vui
này ra khỏi tâm trí mình.)
39.
proceed (v)
/prəˈsiːd/
tiếp tục
The plane stopped at Denver, then proceeded to
Houston.
(Máy bay ngừng ở Denver rồi tiếp tục bay đi
Houston.)
precede (v)
/prɪˈsiːd/
đi trước
A dead calm often precedes a hurricane. (Một sự
yên tĩnh đáng sợ thường đến trước một cơn bão.)
40.
classic (Adj)
/ˈklæsɪk/
kinh điển
Mona Lisa is a classic work of all times.
(Mona Lisa là tác phẩm kinh điển của mọi thời
đại).
classical (adj)
/ˈklæsɪkl/
cổ điển
I love classical music.
(Tôi thích nhạc cổ điển).
41.
terrific (adj)
/təˈrɪfɪk/
tuyệt vời, xuất sắc
You've passed your exam? That's terrific!
(Bạn đã vượt qua bài kiểm tra? Thật tuyệt vời!)
terrible (adj)
/ˈterəbl/
tồi tệ, kinh khủng
It must have been terrible to witness the accident.
(Nó chắc hẳn rất khủng khiếp khi chứng kiến vụ
tai nạn.)
42.
beneficial (adj)
/ˌbenɪˈfɪʃl/
có lợi
Good pronunciation is beneficial to speaking
English.
(Phát âm tốt rất có lợi khi giao tiếp tiếng Anh).
beneficent (adj)
/bɪˈnefɪsnt/
lương thiện, tốt
bụng
I have a beneficent aunt.
(Tôi có một người dì tốt bụng).
43.
expectation (n)
/ˌekspekˈteɪʃn/
sự kỳ vọng
She had a legitimate expectation that her
application would succeed.
(Cô ấy có một kỳ vọng chính đáng rằng ứng dụng
của mình sẽ thành công)
(life) expectancy
/ɪkˈspektənsi/
tuổi thọ
Life expectancy in Europe increased greatly in the
20th century.
(Tuổi thọ ở châu Âu tăng rất nhiều trong thế kỷ
20.)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
44.
successful (Adj)
/səkˈsesfl/
thành công
My second attempt at making bread was a little
more successful.
(Nỗ lực làm bánh mì lần thứ hai của tôi đã thành
công một chút).
successive (adj)
/səkˈsesɪv/
liên tiếp
He won the World Championship for the third
successive year.
(Anh ấy giành chức vô địch thế giới 3 năm liên
tiếp).
45.
imaginative (adj)
/ɪˈmædʒɪnətɪv/
giàu trí tưởng tượng
You’ll need to be a little more imaginative if you
want to hold their attention.
(Bạn cần phải giàu trí tưởng tượng hơn một chút
nếu bạn muốn giữ sự chú ý của họ.)
imaginary (adj)
/ɪˈmædʒɪnəri/
không có thật, chỉ là
tưởng tượng
We must listen to their problems, real or
imaginary.
(Chúng ta phải lắng nghe vấn đề của họ, thực hay
ảo.)
imaginable (adj)
/ɪˈmædʒɪnəbl/
Có thể tưởng tượng
What those prisoners went through is hardly
imaginable.
(Những gì mà các tù nhân phải trải qua quả thực
khó mà tưởng tượng được.)
46.
discriminating
(adj)
/dɪˈskrɪmɪneɪtɪŋ/
sáng suốt, biết suy xét
Modern audiences have become more
discriminating.
(Khán giả hiện đại ngày càng trở nên sáng suốt.)
discriminatory
(adj)
dɪˈskrɪmɪnətəri/
phân biệt đối xử
She criticizes what she sees as discriminatory
treatment of overweight people.
(Cô chỉ trích những gì cô coi là phân biệt đối xử
với những người thừa cân.)
47.
dependent (adj)
/dɪˈpendənt/
phụ thuộc
You can't be dependent on your parents all your
life.
(Bạn không thể phụ thuộc vào cha mẹ của bạn cả
đời.)
dependable (adj)
/dɪˈpendəbl/
tin tưởng, đáng tin cậy
The service was not entirely dependable and
flights were often cancelled.
(Dịch vụ này không hoàn toàn đáng tin cậy và các
chuyến bay thường bị hủy.)
48.
communicative
(adj)
/kəˈmjuːnɪkətɪv/
sẵn sàng trò
chuyện, chia sẻ thông
tin
I don't find him very communicative.
(Tôi cảm thấy anh ta không thích trò chuyện lắm)
communicable
(adj)
/kəˈmjuːnɪkəbl/
dễ lây nhiễm
The coronavirus is very communicable.
(Virus corona rất dễ lây nhiễm)
49.
complimentary
(adj)
/ˌkɒmplɪˈmentri/
khen ngợi, miễn
phí
The hotel offers a complimentary breakfast.
(Khách sạn cung cấp bữa sáng miễn phí)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
complementary
(adj)
/ˌkɒmplɪˈmentri/
bổ sung, tương hỗ cho
nhau
The school's approach must be complementary to
that of the parents. (Cách tiếp cận của nhà trường
phải hỗ trợ cho cách tiếp cận của phụ huynh)
50.
state (n) /steɪt/
điều kiện, hoàn cảnh,
trạng thái
A report condemned the state of prisons
(Một bài báo đã chỉ trích hoàn cảnh của các nhà
tù)
status (n) /ˈsteɪtəs/ địa vị
She achieved celebrity status overnight. (Cô ấy có
được địa vị như 1 ngôi sao chỉ trong 1 đêm)
stature (n)
/ˈstætʃə(r)/
tầm vóc, tầm cỡ
She was an actress of considerable stature.
(Cô ấy là một diễn viên có tầm cỡ.)
51.
fertility (n)
/fəˈtɪləti/
sự màu mỡ, sự sống
Improve the soil fertility by adding compost.
(Cải thiện độ phì nhiêu của đất bằng cách cho
thêm phân bón)
infertility (n)
/ˌɪnfɜːˈtɪləti/
sự chết, vô sinh
The disease can cause infertility in women.
(Căn bệnh này có thể khiến phụ nữ vô sinh)
52.
protected (adj)
/prəˈtektɪd/
được bảo vệ
Polar bears have been protected by law in Norway
since 1973.
(Gấu bắc cực đã được bảo vệ bởi luật tại Norway
kể từ năm 1973)
protective (adj)
/prəˈtektɪv/
có tính chất bảo vệ
Workers should wear full protective clothing.
(Công nhân phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ)
53.
flammable =
inflammable (adj)
/ˈflæməbl/
/ɪnˈflæməbl/
dễ cháy
These materials are highly flammable.
(Những chất liệu này cực kỳ dễ cháy)
non-flammable
(adj)
/ˌnɒn ˈflæməbl/
không dễ cháy
non-flammable nightwear
(đồ ngủ không dễ cháy)
inflammatory
(adj)
/ɪnˈflæmətri/
nhằm kích động
inflammatory remarks
(những phát ngôn nhằm kích động.)
54.
exhibition (n)
/ˌeksɪˈbɪʃn/
sự trưng bày, triển lãm
Have you seen the Picasso exhibition?
(Cậu xem triển lãm tranh của Picasso chưa?)
inhibition
/ˌɪnhɪˈbɪʃn/
sự rụt rè, lo lắng
The children were shy at first, but soon lost their
inhibitions.
(Ban đầu lũ trẻ khá ngượng ngùng nhưng sau đó
cũng đã bắt đầu hòa mình hơn rồi)
exhibit (v)
/ɪɡˈzɪbɪt/
triển lãm, trưng bày
He longed for the chance to exhibit his work
publicly.
(Anh ta mong chờ cơ hội được trưng bày tác phẩm
của mình trước công chúng.)
inhibit (v)
/ɪnˈhɪbɪt/
ngăn chặn, cản trở
A lack of oxygen may inhibit brain development
in the unborn child.
(Thiếu oxy có thể cản trở sự phát triển não bộ ở
trẻ chưa sinh.)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
55.
parental (adj)
/pəˈrentl/
liên quan tới cha
mẹ
parental choice in education
(sự lựa chọn của cha mẹ trong giáo dục)
parenting (adj)
/ˈpeərəntɪŋ/
kiên quan tới chăm
sóc, nuôi dạy con
cái
Parenting skills
(kỹ năng chăm sóc con cái)
56.
scene (n) /siːn/
phong cảnh, hiện
trường
Firefighters arrived on the scene within minutes.
(Lính cứu hỏa đã tới hiện trường trong vòng 5
phút)
sense (n) /sens/
khả năng, khiếu, cảm
nhận
One of the most important things in a partner is a
sense of humour.
(Một trong những đặc điểm quan trọng nhất ở
người bạn đời là có khiếu hài hước)
57.
impair (v)
/ɪmˈpeə(r)/
phá hủy, hủy hoại
His age impaired his chances of finding a new job.
(Tuổi tác đã tước đi cơ hội tìm được công việc mới
của anh)
impart (v)
/ɪmˈpɑːt/
truyền đạt
She arrived and imparted the good news,
(Cô ấy tới và truyền đạt tin tức tốt lành)
58.
eminent (adj)
/ˈemɪnənt/
nổi tiếng
He’s an eminent architect
(Ông ấy là 1 kiến trúc sư nổi tiếng)
imminent (adj)
/ˈɪmɪnənt/
sắp xảy tới
The system is in imminent danger of collapse.
(Hệ thống này sắp sụp đổ rồi.)
59.
pronounced (adj)
/prəˈnaʊnst/
rõ ràng, dễ thấy
She had a pronounced Scottish accent.
(Cô ta có 1 chất giọng dễ trông thấy là của người
Scotland)
pronounceable
(adj)
/prəˈnaʊnsəbl/
có thể phát âm
These words in the book are pronounceable.
(Những từ này trong cuốn sách có thể phát âm
được)
60.
compulsory (adj)
/kəmˈpʌlsəri/
bắt buộc
English is a compulsory subject at this level.
(Ở trình độ này thì tiếng Anh là một môn học bắt
buộc.)
compulsive (adj)
/kəmˈpʌlsɪv/
nghiện, không thể
kiểm soát nổi
She went through periods of compulsive eating.
(Cô đã trải qua những giai đoạn nghiên ăn uống.)
61.
reliance (n)
/rɪˈlaɪəns/
sự phụ thuộc
Such learning methods encourage too great a
reliance upon the teacher.
(Những phương pháp học tập như vậy sẽ khuyến
khích phụ thuộc quá nhiều vào giáo viên.)
reliability (n)
/rɪˌlaɪəˈbɪləti/
sự đáng tin cậy
Some experts have questioned the reliability of the
test.
(Một số chuyên gia đặt dấu hỏi cho mức độ đáng
tin cậy của bài kiểm tra.)
62.
composer (n)
/kəmˈpəʊzə(r)/
nhà soạn nhạc
He’s a famous composer.
(Anh ấy là một nhà soạn nhạc nổi tiếng.)
composure (n)
/kəmˈpəʊʒə(r)/
sự bình tĩnh
She answered with perfect composure.
(Cô trả lời vô cùng bình tĩnh.)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
63.
device (n)
/dɪˈvaɪs/
thiết bị
a device to measure blood pressure.
(Một thiết bị để đo huyết áp.)
divide (n)
/dɪˈvaɪd/
khoảng cách
He offered advice on bridging cultural divides.
(Ông đưa ra một số lời khuyên về việc thu hẹp
khoảng cách văn hóa.)
64.
illustrative (adj)
/ˈɪləstrətɪv/
nhằm giải thích,
nhằm minh họa
an illustrative example.
(một ví dụ để minh họa.)
illustrious (adj)
/ɪˈlʌstriəs/
nổi tiếng, lỗi lạc
a long and illustrious career.
(một sự nghiệp dài lâu và lỗi lạc.)
65.
informative (adj)
/ɪnˈfɔːmətɪv/
chứa nhiều thông tin
The talk was both informative and entertaining.
(Bài nói vừa chứa nhiều thông tin vừa giải trí.)
informed (adj)
/ɪnˈfɔːmd/
có hiểu biết, khôn
ngoan, sáng suốt
We try to enable people to make informed choices
about what car to buy.
(Chúng tôi cố gắng giúp mọi người có thể đưa ra
được những lựa chọn sáng suốt về chiếc xe nào
cần mua.)
66.
unspoken (adj)
/ʌnˈspəʊkən/
không được nói
an unspoken assumption.
(một giả định không được nói ra.)
unspeakable (adj)
/ʌnˈspiːkəbl/
không thể nói ra bằng
lời
unspeakable suffering.
(nỗi đau không thể nói ra thành lời.)
67.
suspense (n)
/səˈspens/
cảm giác hồi hộp
Don't keep us in suspense. Tell us what happened!
(Đừng bắt chúng tôi phải chờ đợi trong hồi hộp
nữa. Nói cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra đi!)
suspension (n)
/səˈspenʃn/
sự đình chỉ
suspension from school.
(đình chỉ học.)
68.
disposal (n)
/dɪˈspəʊzl/
sự vứt bỏ
The council is responsible for waste disposal and
street cleaning.
(Hội đồng chịu trách nhiệm cho việc vứt rác và
dọn đường.)
disposition (n)
/ˌdɪspəˈzɪʃn/
tính cách, tính khí
to have a cheerful disposition.
(tính cách vui vẻ.)
69.
decidedly (adv)
/dɪˈsaɪdɪdli/
một cách rõ ràng,
chắc chắn
Amy was looking decidedly worried.
(Amy rõ ràng trông rất lo lắng.)
decisively (adv)
/dɪˈsaɪsɪvli/
một cách quyết đoán
Congress must act decisively against this threat.
(Quốc hội cần hành động quyết đoán trước mối đe
dọa này.)
70.
suggestive (adj)
/səˈdʒestɪv/
gợi nhắc, gợi lên
music that is suggestive of warm summer days.
(thứ âm nhạc gợi lại những ngày hè oi nồng.)
suggestible (adj)
/səˈdʒestəbl/
dễ bị ảnh hưởng
He was young and highly suggestible.
(Anh ta còn trẻ và rất dễ bị ảnh hưởng.)
71.
discerning (adj)
/dɪˈsɜːnɪŋ/
sáng suốt, thấu đáo
To the discerning eye, the quality may seem quite
poor.
(Dưới con mắt sáng suốt, chất lượng có vẻ khá
kém.)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
discernible (adj)
/dɪˈsɜːnəbl/
có thể nhận thấy
There is often no discernible difference between
rival brands.
(Thường không có sự khác biệt rõ giữa các nhãn
hiệu cạnh tranh.)
72.
exposure (n)
/ɪkˈspəʊʒə(r)/
sự tiếp xúc
At high exposures, the chemical can affect the
liver and kidneys.
(Với mức độ tiếp xúc cao, chất hóa học này có thể
ảnh hưởng tới gan thận.)
exposition (n)
/ˌekspəˈzɪʃn/
sự trình bày, giải thích
a clear and detailed exposition of their legal
position.
(một sự trình bày rõ ràng và chi tiết quan điểm
pháp lý của họ.)
73.
remembrance (n)
/rɪˈmembrəns/
tưởng nhớ
a remembrance service.
(lễ tưởng niệm.)
resemblance (n)
/rɪˈzembləns/
sự giống nhau
The movie bears little resemblance to the original
novel.
(Bộ phim chẳng giống cuốn tiểu thuyết gốc chút
nào.)
74.
extension (n)
/ɪkˈstenʃn/
sự mở rộng, gia hạn
He's applied for an extension of his visa.
(Anh ta đã nộp đơn xin gia hạn visa.)
extent (n)
/ɪkˈstent/
mức độ
It is difficult to assess the full extent of the
damage.
(Rất khó để đánh giá mức độ thiệt hại đầy đủ.)
75.
amount (v)
/əˈmaʊnt/
lên tới, có nghĩa là
Her answer amounted to a complete refusal.
(Câu trả lời của cô ấy đồng nghĩa với một sự từ
chối phũ phàng.)
mount (v) /maʊnt/
tăng lên, gia tăng,
sắp xếp
The death toll continues to mount.
(Tổng số ca tử vong tiếp tục gia tăng.)
76.
deduct (v)
/dɪˈdʌkt/
khấu trừ
Ten points will be deducted for a wrong answer.
(Một câu trả lời sai sẽ bị trừ đi 5 điểm.)
deduce (v)
/dɪˈdjuːs/
suy ra, luận ra
We can deduce a lot from what people choose to
buy.
(Chúng ta có thể suy ra được nhiều điều từ những
gì mọi người lựa chọn mua.)
77.
impressive (adj)
/ɪmˈpresɪv/
đầy ấn tượng
one of the most impressive novels of recent years.
(một trong những cuốn tiểu thuyết ấn tượng nhất
những năm gần đây.)
impressionable
(adj)
/ɪmˈpreʃənəbl/
dễ bị ảnh hưởng
children at an impressionable age.
(những đứa trẻ ở độ tuổi ẩm ương.)
78.
impassable (adj)
/ɪmˈpɑːsəbl/
không thể vượt qua, bị
tắc
The mountain roads are totally impassable to cars
in winter.
(Vào mùa đông, xe ô tô không tài nào đi qua các
con đường trên núi.)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
impassioned (adj)
/ɪmˈpæʃnd/
thiết tha, xúc động
She wrote an impassioned letter to her local
newspaper to complain about the new road. (Cô
viết một lá thư gây xúc động mạnh cho tạp chí địa
phương để phàn nàn về con đường mới.)
79.
ingenious (adj)
/ɪnˈdʒiːniəs/
khéo léo, khôn ngoan
His plots are always very ingenious.
(Những cốt truyện của anh ta lúc nào cũng rất tinh
vi.)
ingenuous (adj)
/ɪnˈdʒenjuəs/
ngây thơ
You're too ingenuous.
(Mày ngây thơ quá.)
80.
flare (n) /fleə(r)/ ngọn lửa
The flare of the match lit up his face.
(Ngọn lửa của que diêm làm sáng bừng mặt anh.)
flair (n) /fleə(r)/
sự tinh tế, năng
khiếu
He has a flair for languages.
(Anh ta có năng khiếu ngôn ngữ.)
81.
attitude (n)
/ˈætɪtjuːd/
thái độ
social attitudes about education.
(quan điểm của xã hội về giáo dục.)
aptitude (n)
/ˈæptɪtjuːd/
năng khiếu
She showed a natural aptitude for the work.
(Cô đã thể hiện được năng khiếu cho công việc
đó.)
82.
infect (v) /ɪnˈfekt/ nhiễm
It is not possible to infect another person through
kissing.
(Không thể lây cho người khác bằng việc hôn
được.)
inject (v)
/ɪnˈdʒekt/
tiêm
Chemicals are injected into the fruit to reduce
decay.
(Hóa chất đã được tiêm vào hoa quả để giảm thối
rữa.)
83.
initiation (n)
/ɪˌnɪʃiˈeɪʃn/
sự khởi đầu, nhập môn
The gym charges an initiation fee of $125.
(Phòng tập thể hình tính phí tham gia là $125.)
initiative (n)
/ɪˈnɪʃətɪv/
sáng kiến, óc sáng kiến
Most policy initiatives come from the White
House.
(Hầu hết các sáng kiến chính sách đều đến từ Nhà
Trắng.)
84.
desirous (adj)
/dɪˈzaɪərəs/
thèm muốn, ước ao
At that point Franco was desirous of prolonging
the war.
(Vào thời điểm đó Franco mong muốn kéo dài
chiến tranh.)
desirable (adj)
/dɪˈzaɪərəbl/
đáng có, cần có
Experience of computers is highly desirable.
(Kinh nghiệm sử dụng máy tính là cực kỳ đáng có.)
85.
measured (adj)
/ˈmeʒəd/
đều đặn, thận trọng
She replied in a measured tone to his threat.
(Cô ấy đáp lại bằng giọng đều đều trước lời đe
dọa của anh ta.)
immeasurable
(adj)
/ɪˈmeʒərəbl/
không thể đo lường
được
Her contribution was of immeasurable
importance.
(Đóng góp của cô là không thể đong đếm được.)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
86.
regretful (adj)
/rɪˈɡretfl/
hối tiếc, ân hận
a regretful look. (một cái nhìn đầy hối tiếc.)
regrettable (adj)
/rɪˈɡretəbl/
đáng tiếc
The loss of jobs is highly regrettable.
(Mất việc làm thật sự rất đáng tiếc.)
87.
detective (n)
/dɪˈtektɪv/
thám tử
Several objects were taken away by detectives.
(Một vài vật thể đã được thám tử lấy đi.)
detection (n)
/dɪˈtekʃn/
sự phát hiện
Early detection of cancers is vitally important.
(Việc phát hiện ung thư sớm là vô cùng quan
trọng.)
88.
questioning (adj)
/ˈkwestʃənɪŋ/
thể hiện sự nghi
ngờ, cần thông tin
a questioning look.
(cái nhìn đầy sự nghi ngờ.)
unquestionable
(adj)
/ʌnˈkwestʃənəbl/
không thể nghi ngờ
được, chắc chắn
a man of unquestionable honesty.
(một người đàn ông với sự trung thực không thể
bàn cãi.)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
HẠ GỤC CÂU HỎI TÌM LỖI SAI (BUỔI 3)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in
each of the following questions.
Question 1. Both Lucy and Peter don’t attend the prom five days ago.
A B C D
Question 2. He’s a highly influential artist, so his conduct can have a certain impact on teenagers
A B C
who are at an impressive age.
D
Question 3. Books are great because it can help broaden our mind.
A B C D
Question 4. At the age of 18, children should be responsible for his behaviour.
A B C D
Question 5. In the past, traditional weddings can last up to five days.
A B C D
Question 6. Some guests lodged their complaints against the airline since its service was not totally
A B C
dependent.
D
Question 7. People were in tears when the woman made an impassable plea for the release of her child.
A B C D
Question 8. Minh invited me to their birthday party, but I was too busy to attend.
A B C D
Question 9. The famous author writes a book about some common health problems a century ago.
A B C D
Question 10. It was too ingenious of him to place his absolute trust in such a person who
A B C
regularly lied.
D
Question 11. The system will be down for a few minutes since technicians are working on them.
A B C D
Question 12. The public’s attitudes towards meditation changed greatly in the past few months.
A B C D
Question 13. The chef revealed the secret ingredients in his winning recipe and some of it were
A B C
locally sourced.
D
Question 14. Her piece of writing must be written in haste because it lacks flare and originality.
A B C D
Question 15. He wasn’t the most qualified candidate, but his attitude for dealing with customers’
A B C
complaints got him the job.
D
Question 16. If my mother were here, they would tell me what to do now.
A B C D
Question 17. The house looks quite old and their walls need to be repainted.
A B C D
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Question 18. Only after Sara has suffered from cyber bullying did she realise the danger of social
A B C D
networking.
Question 19. Luke put on his best suit to make a good impression on its interviewers.
A B C D
Question 20. Some pregnant women suffered from adverse side effects after being infected with
A B C
the newest vaccine.
D
Question 21. Vietnam’s new initiation to reduce poverty and improve child welfare was lauded by
A B C D
the UN.
Question 22. The new teacher is every student’s favourite because of their good sense of humour.
A B C D
Question 23. A close friend is important because you can count on them when you have problems.
A B C D
Question 24. The municipal authority quickly implemented protected measures with a view to
A B C
stamping down street crime.
D
Question 25. There is a huge crowd gathering outside the community hall yesterday afternoon.
A B C D
Question 26. The Pfizer-BioNTech vaccine is produced in large numbers because of their high
A B C D
efficacy.
Question 27. The storm hit the coastal city last night and they caused a lot of damage to property.
A B C D
Question 28. My older sister was working as a teacher at the local primary school for nearly 3 years.
A B C D
Question 29. Intense investigation has been launched to gain some insight into the origin of the
A B C
deadly virus.
D
Question 30. The terrible experience has been preying on her mind and she’s been struggling to
A B
exercise those unhappy memories.
C D
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
DÀNH TRỌN 1 ĐIỂM VLC TRẮC NGHIỆM VLC SỬ DỤNG PHÉP ĐẢO NGỮ
Đảo ngữ với các cụm từ có NO
At no time + đảo ngữ (không lúc nào mà) At no time do I suspect him.
On no account + đảo ngữ (không khi nào mà) On no account must you touch the wire.
Under no circumstances + đảo ngữ (không có
lúc nào mà)
Under no circumstances are students allowed to
talk in class.
In no way + đảo ngữ (không đời nào mà) In no way did I intend to offend you.
By no means + đảo ngữ (không bằng cách nào
mà, không thể nào mà)
By no means are students allowed to use
smartphones in class.
On no occasion + đảo ngữ (không lúc nào mà) On no occasion are women allowed to wear short
skirts.
Đảo ngữ với các cụm có ONLY
Only after + V-ing/mệnh đề + đảo ngữ Only after working with him did I realise the
importance of patience.
Only when + mệnh đề + đảo ngữ Only when I arrived at school did I realise I had
forgotten my homework.
Only by + V-ing + đảo ngữ Only by practicing English frequently can you
master it.
Only if + mệnh đề + đảo ngữ Only if everybody agreed would I accept this
position.
Only then + đảo ngữ Only then did they discover his secret.
Only in this way + đảo ngữ Only in this way does this machine work.
Một số dạng đảo ngữ thường gặp khác
No sooner + had S PII than + mệnh đề QKD
= Hardly/Barely/Scarcely + had S PII when +
mệnh đề QKD
No sooner had I gone out than it started to rain.
= Hardly had I gone out when it started to rain.
Not until + mốc thời gian/mệnh đề + đảo ngữ
= It was not until + mốc thời gian/mệnh đề + that
+ mệnh đề
Not until he turned 9 was he able to speak.
= It was not until he turned 9 that he was able to
speak.
So + adj/adv + đảo ngữ + that + mệnh đề
Such + be + Noun + that + mệnh đề
So quickly did he run that the others couldn't catch
up with him.
Such was the wind that we couldn't open the
window.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
Not only + đảo ngữ but also + … Not only was it raining all day at the wedding but
also the band was late.
Điều kiện loại 1: Should S + V, S will V
Điều kiện loại 2:
+ Were + S + Noun/adj, S would V
+ Were + S + to V, S would V
- Điều kiện loại 3: Had + S + PII, S would havePII
Should you work hard, you’ll pass the exam. Were
I taller, I would join the basketball team. Were he
to work harder, he would be promoted. Had I not
driven carelessly, I wouldn’t havecaused that
accident.
No matter how + adj/adv + S + V, mệnh đề.
= However + adj/adv + S + V, mệnh đề
= Adj/adv + as/though + S + V, mệnh đề
Dù cho, ….
No matter how hard I tried, I couldn’t pass the
exam.
Busy as he was, he’s willing to help me.
LUYỆN TẬP
Question 1. The storm was severe. Nobody was allowed to go out.
Not until nobody was allowed to go out was the storm severe.
So severe was the storm that nobody was permitted to go out.
Such was the storm that nobody was forbidden to go out.
Only after the storm was severe was nobody prohibited to go out.
Question 2. Jimmy failed his driving test. He realised the importance of calmness.
Not until Jimmy realised the importance of calmness did he fail his driving test.
Only when did Jimmy fail his driving test did he realise the importance of calmness.
Only by failing his driving test does Jimmy realise the importance of calmness.
Only after he had failed his driving test did Jimmy realise the importance of calmness.
Question 3. The locals were notified of the storm. They moved to safer places.
Not until the locals moved to safer places were the locals notified of the storm.
Had the locals not moved to safer places, they wouldn’t have been notified of the storm.
Only after the locals weren’t notified of the storm did they move to safer places.
No sooner had the locals been notified of the storm than they moved to safer places.
Question 4. Laura left home to pursue her dream. She was aware of the importance of family only then.
But for her awareness of the importance of family, Laura wouldn’t have left home to pursue her dream.
Hardly had Laura been aware of the importance of family when she left home to pursue her dream.
Only after Laura had left home to pursue her dream was she aware of the importance of family.
Not until Laura was aware of the importance of family did she leave home to pursue her dream.
Question 5. Janet tried very hard. She couldn’t pass the entrance exam to university.
Not until Janet tried very hard could she pass the entrance exam to university.
Only after Janet couldn’t pass the entrance exam to university did she try very hard.
However hard she tried, Janet couldn’t pass the entrance exam to university.
Had Janet tried harder, she could have passed the entrance exam to university.
Question 6. Paul had a terrible accident. He realised the true dangers of speeding only then.
Such was his terrible accident that Paul didn’t realise the true dangers of speeding.
Only when Paul had realised the true dangers of speeding did he have a terrible accident.
Had it not been for his terrible accident, Paul wouldn’t realise the true dangers of speeding.
Only after Paul had had a terrible accident did he realise the true dangers of speeding.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
Question 7. She had amazing artistic talent. She couldn’t make it through the final round.
Only by making it through the final round did she have amazing artistic talent.
Amazing as her artistic talent was, she couldn’t make it through the final round.
But for her amazing artistic talent, she wouldn’t have made it through the final round.
Hardly had she made it through the final round when she had amazing artistic talent.
Question 8. The student decided to take a gap year before embarking on formal education. He has a
wealth of working experience now.
Scarcely had the student decided to take a gap year before embarking on formal education when hehad
a wealth of working experience.
But for his decision to take a gap year before embarking on formal education, the student would havea
wealth of working experience now.
Only when the student had had a wealth of working experience did he decide to take a gap year before
embarking on formal education.
Had the student not decided to take a gap year before embarking on formal education, he wouldn’t
have a wealth of working experience now.
Question 9. He adopted a green lifestyle. His health greatly improved.
Not until his health had greatly improved did he adopt a green lifestyle.
Had he not adopted a green lifestyle, his weather wouldn’t have greatly improved.
Greatly as his health improved, he refused to adopt a green lifestyle.
Only when his health had greatly improved did he adopt a green lifestyle.
Question 10. The couple saw heartbreaking photos of the recent wave of covid-19 infections in European
countries. They realised the danger of this pandemic only then.
But for their realisation of the danger of this pandemic, the couple wouldn’t have seen heartbreaking
photos of the recent wave of covid-19 infections in European countries.
Only after the couple had seen heartbreaking photos of the recent wave of covid-19 infections in
European countries did they realise the danger of this pandemic.
Not until they realised the danger of this pandemic did the couple see heartbreaking photos of the
recent wave of covid-19 infections in European countries.
Dangerous though this pandemic might seem, the couple saw heartbreaking photos of the recent waveof
covid-19 infections in European countries.
Question 11. Hunting rare species is illegal. Some people still commit that offence.
Such is the offense of some people that hunting rare species is illegal.
Were hunting rare species illegal, some people wouldn’t commit that offence.
Illegal as hunting rare species is, some people still commit that offence.
No sooner had some people committed that offence than hunting rare species was illegal.
Question 12. Consumer demand for organic foods was very great. They decided to mass-produce them.
However great consumer demand for organic foods was, they decided to mass-produce them.
Without their decision to mass-produce organic foods, consumer demand for them wouldn’t have been
great.
In view of their decision to mass-produce organic foods, consumer demand for them was very great.
Such was the consumer demand for organic foods that they decided to mass-produce them.
Question 13. The story told by her grandmother was intriguing. It lulled her into sleep.
Not until the story told by her grandmother lulled her into sleep was it intriguing.
Were it not for the intriguing story told by her grandmother, she couldn’t have slept.
Only after the story told by her grandmother lulled her into sleep was it intriguing.
So intriguing was the story told by her grandmother that it lulled her into sleep.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
Question 14. The Omicron variant is contagious. Lots of European countries have decided to close their
borders.
Not until lots of European countries have decided to close their borders is the Omicron variant
contagious.
Only after lots of European countries have decided to close their borders is the Omicron variant
contagious.
Had it not been for the contagious Omicron variant, lots of European countries wouldn’t have decidedto
close their borders.
So contagious is the Omicron variant that lots of European countries have decided to close their
borders.
Question 15. Michael was sacked from his job. He refused to work at weekends.
Had it not been for his refusal to work at weekends, Michael wouldn’t have been sacked from his job.
Only when Michael was sacked from his job did he refuse to work at weekends.
Not until Michael was sacked from his job did he refuse to work at weekends.
No sooner had Michael been sacked from his job than he refused to work at weekends.
Question 16. The missing child was rescued after 2 days. It was thanks to the tourist’s bravery.
Hardly had the missing child been rescued after 2 days when the tourist became brave.
Not until the missing child had been rescued after 2 days did the tourist become brave.
Without the tourist’s bravery, the missing child wouldn’t be rescued after 2 days.
Had it not been for the tourist’s bravery, the missing child wouldn’t have been rescued after 2 days.
Question 17. Unvaccinated residents are banned from going out. There is no exception whatsoever.
On no occasion are unvaccinated residents prohibited from going out.
Under no circumstances are unvaccinated residents permitted to go out.
At no time were unvaccinated residents allowed to go out.
By no means are unvaccinated residents banned from going out.
Question 18. The municipal authority downplayed the importance of a lockdown. It witnessed a
resurgence of the covid-19 infected cases in the first week of this month.
Not until the municipal authority had witnessed a resurgence of the covid-19 infected cases in the first
week of this month did it downplay the importance of a lockdown.
Only after the municipal authority had witnessed a resurgence of the covid-19 infected cases in the first
week of this month had it downplayed the importance of a lockdown.
Had the municipal authority not downplayed the importance of a lockdown, it wouldn’t have witnesseda
resurgence of the covid-19 infected cases in the first week of this month.
Only by downplaying the importance of a lockdown could the municipal authority witness a resurgenceof
the covid-19 infected cases in the first week of this month.
Question 19. Hung refused to wear protective clothes while changing the light bulb. He got a mild
shock.
Only after Hung had got a mild shock did he refuse to wear protective clothes while changing the
light bulb.
Only by getting a mild shock did Hung refuse to wear protective clothes while changing the lightbulb.
Had it not been for Hung’s refusal to wear protective clothes while changing the light bulb, he
wouldn’t have got a mild shock.
However mild as a shock was, Hung refused to wear protective clothes while changing the light
bulb.
Question 20. She supported her husband through many difficult times. He became the wealthiest man ofthe
city.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
Only when her husband had become the wealthiest man of the city did she support him through many
difficult times.
Not until her husband had become the wealthiest man of the city did she support him through many
difficult times.
So wealthy was her husband that she supported him through many difficult times.
Had she not supported her husband through many difficult times, he wouldn’t have become the
wealthiest man of the city.
Question 21. He was nominated for the presidency. It was thanks to his hard work and determination.
Only when he had been nominated for the presidency was he hard-working and determined.
Such was his hard work and determination that he wasn’t nominated for the presidency.
But for his hard work and determination, he wouldn’t have been nominated for the presidency.
Hard-working and determined though he was, he was nominated for the presidency.
Question 22. Parking is strictly banned in this dangerous area. There is no exception whatsoever.
At no time were people allowed to park in this dangerous area.
On no occasion are people forbidden from parking in this dangerous area.
By no means are people banned from parking in this dangerous area.
Under no circumstances are people permitted to park in this dangerous area.
Question 23. He forgot our wedding anniversary. He didn’t even apologise for forgetting it.
Only after he had forgotten our wedding anniversary did he not apologise for forgetting it.
Not only did he forget our wedding anniversary but he also didn’t even apologise for
forgetting it.
Not until he had apologised for getting our wedding anniversary did he forget it.
Had he not forgotten our wedding anniversary, he wouldn’t have apologised for forgetting it.
Question 24. Sam lost all her money. She realised the true danger of Internet banking only then.
Not until Sam had lost all her money did she realise the true danger of Internet banking.
Only after Sam realised the true danger of Internet banking did she lose all her money.
Only by realising the true danger of Internet banking did Sam lose all her money.
Had Sam not realised the true danger of Internet banking, she wouldn’t have lost all her money.
Question 25. Laura decided to become a member of a voluntary organisation. She became more
confident and resourceful.
Without Laura’s decision to become a member of a voluntary organisation, she wouldn’t have
become more confident and resourceful.
Were Laura not to decide to become a member of a voluntary organisation, she wouldn’t
become more confident and resourceful.
Only when Laura became more confident and resourceful did she decide to become a member of a
voluntary organisation.
It was not until Laura became more confident and resourceful that she decided to become a memberof a
voluntary organisation.
Question 26. Michael was really tired after a long day at school. He helped his mom withcooking
and cleaning the kitchen.
But for his tiredness after a long day at school, Michael would have helped his mom with
cooking and cleaning the kitchen.
Had Michael not helped his mom with cooking and cleaning the kitchen, he wouldn’t have
been really tired after a long day at school.
Not until Michael had helped his mom with cooking and cleaning the kitchen did he feel
really tired after a long day at school.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
Tired though Michael was after a long day at school, he helped his mom with cooking and
cleaning the kitchen.
Question 27. The man opened the door. His neighbour immediately threw stones at him.
Not until his neighbour had thrown stones at him did the man open the door.
Had his neighbour not thrown stones at him, he would have opened the door.
Only after the neighbour had thrown stones at him did the man open the door.
Hardly had the man opened the door when his neighbour threw stones at him.
Question 28. The campaign has had a great influence on young people. A lot of them have stopped
smoking.
So influential is the campaign that a lot of young people have stopped smoking.
But for the great influence of the campaign, a lot of young people would have stopped smoking.
Not until a lot of young people had stopped smoking did the campaign greatly influence them.
Only if the campaign greatly influenced young people would a lot of them stop smoking.
Question 29. The coronavirus is highly contagious. The appearance of new variants makes it
more dangerous.
Whatever new variants may appear, the coronavirus is more dangerous with its high
contagion.
Highly contagious though the coronavirus is, the appearance of new variants makes it more
dangerous.
But for the appearance of new variants, the coronavirus wouldn’t have been highly
contagious.
Not only is the coronavirus highly contagious but, with the appearance of new variants, it is
also more dangerous.
Question 30. She was disappointed when losing the match. She is making a concerted effort to
improve her performance.
So concerted was her effort that she played the match with utter disappointment.
Disappointed though she was when losing the match, she is making a concerted effort to
improve her performance.
Hardly had she made a concerted effort to improve her performance when she was
disappointed when losing the match.
Only after she had made a concerted effort to improve her performance was disappointed
when losing the match.
Đáp án
Question 1. The storm was severe. Nobody was allowed to go out.
A. Not until nobody was allowed to go out was the storm severe.
B. So severe was the storm that nobody was permitted to go out.
C. Such was the storm that nobody was forbidden to go out.
D. Only after the storm was severe was nobody prohibited to go out.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
Question 2. Jimmy failed his driving test. He realised the importance of calmness.
A. Not until Jimmy realised the importance of calmness did he fail his driving test.
B. Only when did Jimmy fail his driving test did he realise the importance of calmness.
C. Only by failing his driving test does Jimmy realise the importance of calmness.
D. Only after he had failed his driving test did Jimmy realise the importance of calmness.
Question 3. The locals were notified of the storm. They moved to safer places.
A. Not until the locals moved to safer places were the locals notified of the storm.
B. Had the locals not moved to safer places, they wouldn’t have been notified of the storm.
C. Only after the locals weren’t notified of the storm did they move to safer places.
D. No sooner had the locals been notified of the storm than they moved to safer places.
Question 4. Laura left home to pursue her dream. She was aware of the importance of family only then.
A. But for her awareness of the importance of family, Laura wouldn’t have left home to pursue her dream.
B. Hardly had Laura been aware of the importance of family when she left home to pursue her dream.
C. Only after Laura had left home to pursue her dream was she aware of the importance of family.
D. Not until Laura was aware of the importance of family did she leave home to pursue her dream.
Question 5. Janet tried very hard. She couldn’t pass the entrance exam to university.
A. Not until Janet tried very hard could she pass the entrance exam to university.
B. Only after Janet couldn’t pass the entrance exam to university did she try very hard.
C. However hard she tried, Janet couldn’t pass the entrance exam to university.
D. Had Janet tried harder, she could have passed the entrance exam to university.
Question 6. Paul had a terrible accident. He realised the true dangers of speeding only then.
A. Such was his terrible accident that Paul didn’t realise the true dangers of speeding.
B. Only when Paul had realised the true dangers of speeding did he have a terrible accident.
C. Had it not been for his terrible accident, Paul wouldn’t realise the true dangers of speeding.
D. Only after Paul had had a terrible accident did he realise the true dangers of speeding.
Question 7. She had amazing artistic talent. She couldn’t make it through the final round.
A. Only by making it through the final round did she have amazing artistic talent.
B. Amazing as her artistic talent was, she couldn’t make it through the final round.
C. But for her amazing artistic talent, she wouldn’t have made it through the final round.
D. Hardly had she made it through the final round when she had amazing artistic talent.
Question 8. The student decided to take a gap year before embarking on formal education. He has a
wealth of working experience now.
A. Scarcely had the student decided to take a gap year before embarking on formal education when hehad
a wealth of working experience.
B. But for his decision to take a gap year before embarking on formal education, the student would havea
wealth of working experience now.
C. Only when the student had had a wealth of working experience did he decide to take a gap year before
embarking on formal education.
D. Had the student not decided to take a gap year before embarking on formal education, he wouldn’t
have a wealth of working experience now.
Question 9. He adopted a green lifestyle. His health greatly improved.
A. Not until his health had greatly improved did he adopt a green lifestyle.
B. Had he not adopted a green lifestyle, his health wouldn’t have greatly improved.
C. Greatly as his health improved, he refused to adopt a green lifestyle.
D. Only when his health had greatly improved did he adopt a green lifestyle.
Question 10. The couple saw heartbreaking photos of the recent wave of covid-19 infections in European
countries. They realised the danger of this pandemic only then.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
A. But for their realisation of the danger of this pandemic, the couple wouldn’t have seen heartbreaking
photos of the recent wave of covid-19 infections in European countries.
B. Only after the couple had seen heartbreaking photos of the recent wave of covid-19 infections in
European countries did they realise the danger of this pandemic.
C. Not until they realised the danger of this pandemic did the couple see heartbreaking photos of the
recent wave of covid-19 infections in European countries.
D. Dangerous though this pandemic might seem, the couple saw heartbreaking photos of the recent waveof
covid-19 infections in European countries.
Question 11. Hunting rare species is illegal. Some people still commit that offence.
A. Such is the offense of some people that hunting rare species is illegal.
B. Were hunting rare species illegal, some people wouldn’t commit that offence.
C. Illegal as hunting rare species is, some people still commit that offence.
D. No sooner had some people committed that offence than hunting rare species was illegal.
Question 12. Consumer demand for organic foods was very great. They decided to mass-produce them.
A. However great consumer demand for organic foods was, they decided to mass-produce them.
B. Without their decision to mass-produce organic foods, consumer demand for them wouldn’t have been
great.
C. In view of their decision to mass-produce organic foods, consumer demand for them was very great.
D. Such was the consumer demand for organic foods that they decided to mass-produce them.
Question 13. The story told by her grandmother was intriguing. It lulled her into sleep.
A. Not until the story told by her grandmother lulled her into sleep was it intriguing.
B. Were it not for the intriguing story told by her grandmother, she couldn’t have slept.
C. Only after the story told by her grandmother lulled her into sleep was it intriguing.
D. So intriguing was the story told by her grandmother that it lulled her into sleep.
Question 14. The Omicron variant is contagious. Lots of European countries have decided to close their
borders.
A. Not until lots of European countries have decided to close their borders is the Omicron variant
contagious.
B. Only after lots of European countries have decided to close their borders is the Omicron variant
contagious.
C. Had it not been for the contagious Omicron variant, lots of European countries wouldn’t have decidedto
close their borders.
D. So contagious is the Omicron variant that lots of European countries have decided to close their
borders.
Question 15. Michael was sacked from his job. He refused to work at weekends.
A. Had it not been for his refusal to work at weekends, Michael wouldn’t have been sacked from his job.
B. Only when Michael was sacked from his job did he refuse to work at weekends.
C. Not until Michael was sacked from his job did he refuse to work at weekends.
D. No sooner had Michael been sacked from his job than he refused to work at weekends.
Question 16. The missing child was rescued after 2 days. It was thanks to the tourist’s bravery.
A. Hardly had the missing child been rescued after 2 days when the tourist became brave.
B. Not until the missing child had been rescued after 2 days did the tourist become brave.
C. Without the tourist’s bravery, the missing child wouldn’t be rescued after 2 days.
D. Had it not been for the tourist’s bravery, the missing child wouldn’t have been rescued after 2 days.
Question 17. Unvaccinated residents are banned from going out. There is no exception whatsoever.
A. On no occasion are unvaccinated residents prohibited from going out.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
B. Under no circumstances are unvaccinated residents permitted to go out.
C. At no time were unvaccinated residents allowed to go out.
D. By no means are unvaccinated residents banned from going out.
Question 18. The municipal authority downplayed the importance of a lockdown. It witnessed a
resurgence of the covid-19 infected cases in the first week of this month.
A. Not until the municipal authority had witnessed a resurgence of the covid-19 infected cases in the first
week of this month did it downplay the importance of a lockdown.
B. Only after the municipal authority had witnessed a resurgence of the covid-19 infected cases in the first
week of this month had it downplayed the importance of a lockdown.
C. Had the municipal authority not downplayed the importance of a lockdown, it wouldn’t have witnesseda
resurgence of the covid-19 infected cases in the first week of this month.
D. Only by downplaying the importance of a lockdown could the municipal authority witness a resurgenceof
the covid-19 infected cases in the first week of this month.
Question 19. Hung refused to wear protective clothes while changing the light bulb. He got a mild
shock.
A.Only after Hung had got a mild shock did he refuse to wear protective clothes while changing the
light bulb.
B. Only by getting a mild shock did Hung refuse to wear protective clothes while changing the lightbulb.
C.Had it not been for Hung’s refusal to wear protective clothes while changing the light bulb, he
wouldn’t have got a mild shock.
D.However mild as a shock was, Hung refused to wear protective clothes while changing the light
bulb.
Question 20. She supported her husband through many difficult times. He became the wealthiest man ofthe
city.
A. Only when her husband had become the wealthiest man of the city did she support him through many
difficult times.
B. Not until her husband had become the wealthiest man of the city did she support him through many
difficult times.
C. So wealthy was her husband that she supported him through many difficult times.
D. Had she not supported her husband through many difficult times, he wouldn’t have become the
wealthiest man of the city.
Question 21. He was nominated for the presidency. It was thanks to his hard work and determination.
A. Only when he had been nominated for the presidency was he hard-working and determined.
B. Such was his hard work and determination that he wasn’t nominated for the presidency.
C. But for his hard work and determination, he wouldn’t have been nominated for the presidency.
D. Hard-working and determined though he was, he was nominated for the presidency.
Question 22. Parking is strictly banned in this dangerous area. There is no exception whatsoever.
A. At no time were people allowed to park in this dangerous area.
B. On no occasion are people forbidden from parking in this dangerous area.
C. By no means are people banned from parking in this dangerous area.
D. Under no circumstances are people permitted to park in this dangerous area.
Question 23. He forgot our wedding anniversary. He didn’t even apologise for forgetting it.
A. Only after he had forgotten our wedding anniversary did he not apologise for forgetting it.
B. Not only did he forget our wedding anniversary but he also didn’t even apologise for
forgetting it.
C. Not until he had apologised for getting our wedding anniversary did he forget it.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
D. Had he not forgotten our wedding anniversary, he wouldn’t have apologised for forgetting it.
Question 24. Sam lost all her money. She realised the true danger of Internet banking only then.
A. Not until Sam had lost all her money did she realise the true danger of Internet banking.
B. Only after Sam realised the true danger of Internet banking did she lose all her money.
C. Only by realising the true danger of Internet banking did Sam lose all her money.
D. Had Sam not realised the true danger of Internet banking, she wouldn’t have lost all her money.
Question 25. Laura decided to become a member of a voluntary organisation. She became more
confident and resourceful.
A. Without Laura’s decision to become a member of a voluntary organisation, she wouldn’t have
become more confident and resourceful.
B. Were Laura not to decide to become a member of a voluntary organisation, she wouldn’t
become more confident and resourceful.
C. Only when Laura became more confident and resourceful did she decide to become a member of a
voluntary organisation.
D. It was not until Laura became more confident and resourceful that she decided to become a memberof a
voluntary organisation.
Question 26. Michael was really tired after a long day at school. He helped his mom withcooking
and cleaning the kitchen.
A. But for his tiredness after a long day at school, Michael would have helped his mom with
cooking and cleaning the kitchen.
B. Had Michael not helped his mom with cooking and cleaning the kitchen, he wouldn’t have
been really tired after a long day at school.
C. Not until Michael had helped his mom with cooking and cleaning the kitchen did he feel
really tired after a long day at school.
D. Tired though Michael was after a long day at school, he helped his mom with cooking and
cleaning the kitchen.
Question 27. The man opened the door. His neighbour immediately threw stones at him.
A. Not until his neighbour had thrown stones at him did the man open the door.
B. Had his neighbour not thrown stones at him, he would have opened the door.
C. Only after the neighbour had thrown stones at him did the man open the door.
D. Hardly had the man opened the door when his neighbour threw stones at him.
Question 28. The campaign has had a great influence on young people. A lot of them have stopped
smoking.
A. So influential is the campaign that a lot of young people have stopped smoking.
B. But for the great influence of the campaign, a lot of young people would have stopped smoking.
C. Not until a lot of young people had stopped smoking did the campaign greatly influence them.
D. Only if the campaign greatly influenced young people would a lot of them stop smoking.
Question 29. The coronavirus is highly contagious. The appearance of new variants makes it
more dangerous.
A. Whatever new variants may appear, the coronavirus is more dangerous with its high
contagion.
B. Highly contagious though the coronavirus is, the appearance of new variants makes it
moredangerous.
C. But for the appearance of new variants, the coronavirus wouldn’t have been highly
contagious.
D. Not only is the coronavirus highly contagious but, with the appearance of new variants, it isalso more
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
dangerous.
Question 30. She was disappointed when losing the match. She is making a concerted effort to
improve her performance.
A. So concerted was her effort that she played the match with utter disappointment.
B. Disappointed though she was when losing the match, she is making a concerted effort to
improve her performance.
C. Hardly had she made a concerted effort to improve her performance when she was
disappointed when losing the match.
D. Only after she had made a concerted effort to improve her performance was disappointed
when losing the match.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
TUẦN SỐ 09
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
DÀNH TRỌN 1 ĐIỂM VLC TRẮC NGHIỆM:
CHUYỂN ĐỔI THÌ VÀ ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU
Chuyển đổi giữa thì QKĐ và thì HTHT
I haven’t seen her for three weeks. I last saw her three weeks ago. / The last time I saw her
was 3 weeks ago. / It’s 3 weeks since I last saw her.
Tom and Mary have got married for 5 years. It is 5 years since Tom and Mary got married.
I haven’t seen that man before. It’s the first time I have seen that man.
I started working for the company a year ago. I’ve worked/been working for the company for a year.
This is my first visit to Nanjing. I haven’t visited Nanjing before.
Một số động từ khuyết thiếu thường gặp (modal + V.inf)
can/could: chỉ khả năng (ability), sự cho phép I can swim, but I may not swim today.
may/might: chỉ khả năng xảy ra (possibility)
must: phải làm gì (đến từ người nói) I must go now.
have to: phải làm gì (đến từ ngoại cảnh) We have to wear uniforms at school.
mustn’t: không được phép làm gì You mustn’t smoke here.
don’t/doesn’t/didn’t have to: không phải làm gì You don’t have to do that work.
should/ought to: nên làm gì You should/ought to sleep earlier.
needn’t: không cần làm gì You needn’t water these plants.
Cấu trúc dự đoán trong quá khứ với động từ khuyết thiếu
must have PII: chắc hẳn đã làm gì trong quá khứ You must have met him.
can’t have PII: chắc hẳn đã không xảy ra trong quá khứ You can’t have met him.
should (not) have PII: lẽ ra đã (không) nên làm gì trong
quá khứ
You should have met him.
may/might/could have PII: có thể đã làm gì trong quá khứ You might have met him.
needn’t have PII: lẽ ra không cần phải đã làm gì trong quá
khứ
You needn’t have met him.
Các cách viết lại câu với động từ khuyết thiếu thường gặp
Students are required to attend these classes.
It’s compulsory/obligatory for students to attendthese
classes.
Students must attend these classes.
Perhaps/Possibly/It’s possible/likely that he will
come late.
He may come late.
It’s necessary for you to finish this test by 4 p.m.
It’s not necessary for you to water these flowers.
You need to/should finish this test by 4 p.m.
You needn’t water these flowers.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
You’re not required to fill in this form. You needn’t fill in this form.
Using electronic devices in the exam room isn’t
permitted/allowed.
Using electronic devices in the exam room is
banned/prohibited/forbidden.
You mustn’t use electronic devices in the
exam room.
Students are allowed/permitted to use their phones
during break.
Students can use their phones during break.
It’s a good idea for you do revise the lessons. You should revise the lessons.
I’m sure/certain that he stole her purse.
I’m sure/certain that he didn’t steal her purse.
He must have stolen her purse.
He can’t have stolen her purse.
It was wrong of you to lie to her.
It was a mistake for you to trust her.
You shouldn’t have lied to her.
You shouldn’t have trusted her.
I thought it was necessary to take notes, but I was
wrong.
I thought it wasn’t necessary to take notes, but I was
wrong.
I needn’t have taken notes.I
should have taken notes.
PRACTICE
Question 1. He last went out with his friends a month ago.
He didn’t go out with his friends a month ago.
He has gone out with his friends for a month.
He has a month to go out with his friends.
He hasn’t gone out with his friends for a month.
Question 2. It’s not necessary for you to do this project.
A. You would do this project. B. You can’t do this project.
C. You must do this project. D. You needn’t do this project.
Question 3. He hasn’t eaten out for 3 months.
He has 3 months to eat out.
He last ate out 3 months ago.
He has eaten out for 3 months.
He didn’t eat out 3 months ago.
Question 4. It’s compulsory for all students to wear face masks.
A. All students shouldn’t wear face masks.B. All students can wear face masks.
C. All students must wear face masks. D. All students needn’t wear face masks.
Question 5. Workers are required to wear protective gloves all the time.
Workers should wear protective gloves all the time.
Workers must wear protective gloves all the time.
Workers can’t wear protective gloves all the time.
Workers don’t have to wear protective gloves all the time.=
Question 6. Lucy last went shopping five days ago.
Lucy hasn't gone shopping for five days.
Lucy has five days to go shopping.
Lucy didn’t like to go shopping on the fifth day.
Lucy has gone shopping for five days.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Question 7. Tim last visited Italy two years ago.
Tim has two weeks to visit Italy.
Tim hasn’t visited Italy for two years.
Tim has visited Italy for two years.
Rim didn’t visit Italy two years ago.
Question 8. It’s a good idea for you to have a balanced diet.
You should have a balanced diet.
You mustn’t have a balanced diet.
You can have a balanced diet.
You needn’t have a balanced diet.
Question 9. It’s necessary for her to get some sleep.
A. She needs to get some sleep. B. She doesn’t have to get some sleep.
C. She may get some sleep. D. She wouldn’t get some sleep.
Question 10. It’s possible that Linda will get the first prize.
A. Linda should get the first prize. B. Linda needn’t get the first prize.
C. Linda mustn’t get the first prize. D. Linda may get the first prize.
Question 11. I’m certain that Luke copied my idea.
A. Luke can’t have copied my idea. B. Luke must have copied my idea.
C. Luke should have copied my idea. D. Luke needn’t have copied my idea.
Question 12. I’ve never seen such a magnificent building before.
The last time I saw such a magnificent building was a long time ago.
I used to see many magnificent buildings like this before.
I have seen such a magnificent building many times before.
This is the first time I’ve ever seen a magnificent building like this.
Question 13. Tourists aren’t required to book their tickets in advance.
Tourists should book their tickets in advance.
Tourists mustn’t book their tickets in advance.
Tourists don’t have to book their tickets in advance.
Tourists can book their tickets in advance.
Question 14. Luke hasn’t logged on to his Twitter account for 5 days.
Luke last logged on to his Twitter account 5 days ago.
Luke has logged on to his Twitter account for 5 days.
Luke has 5 days to log on to his Twitter account.
Luke didn’t log on to his Twitter account 5 days ago.
Question 15. Going out shopping without wearing a face mask isn’t allowed.
You mustn’t go out shopping without wearing a face mask.
You should go out shopping without wearing a face mask.
You needn’t go out shopping without wearing a face mask.
You can go out shopping without wearing a face mask.
Question 16. Tom hasn’t had his car maintained for 2 months.
The last time Tom had his car maintained was 2 months ago.
Tom had 2 months to have his car maintained.
Tom didn’t have his car maintained 2 months ago.
Tom will have his car maintained in 2 months.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Question 17. Perhaps she’ll call back later.
A. She has to call back later. B. She must call back later.
C. She needs to call back later. D. She may call back later.
Question 18. It’s unnecessary for you to submit your work by Friday.
You needn’t submit your work by Friday.
You can’t submit your work by Friday.
You mustn’t submit your work by Friday.
You shouldn’t submit your work by Friday.
Question 19. This is the most difficult Maths question I’ve ever done.
I’ve done a lot of more difficult Maths questions than this.
It's been a long time since I last did the most difficult Maths question.
I’ve never done such a difficult Math question.
The last time I did the most difficult Maths question.
Question 20. We thought it was necessary to rehearse the final scene, but we were wrong.
We should have rehearsed the final scene.
We needn’t have rehearsed the final scene.
We can’t have rehearsed the final scene.
We may have rehearsed the final scene.
Question 21. It was wrong of you to say nasty things about your teacher.
You needn’t have said nasty things about your teacher.
You can’t have said nasty things about your teacher.
You may not have said nasty things about your teacher.
You shouldn’t have said nasty things about your teacher.
Question 22. Peter hasn't met his friends in person for 5 months.
The last time Peter met his friends in person was 5 months ago.
Peter has 5 months to meet his friends in person.
Peter has met his friends in person for 5 months.
Peter didn’t meet his friends in person 5 months ago.
Question 23. Tim started to write his first novel two months ago.
Tim didn’t write his first novel two months ago.
Tim has written his first novel for two months.
Tim hasn’t written his first novel for two months.
Tim has two months to write his first novel.
Question 24. I really believe John was shocked at the news.
John might have been shocked at the news.
John should have been shocked at the news.
John must have been shocked at the news.
John could have been shocked at the news.
Question 25. You cleaned the warehouse, but it wasn’t necessary.
You should have cleaned the warehouse.
You might have cleaned the warehouse.
You can’t have cleaned the warehouse.
You needn’t have cleaned the warehouse.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Question 26. She last went to the cinema one week ago.
She hasn’t gone to the cinema for one week.
She has gone to the cinema for one week.
She has one week to go to the cinema.
She didn’t go to the cinema one week ago.
Question 27. This is the first time she’s met such a generous person.
She last met such a generous person a long time ago.
She hasn’t met such a generous person for ages.
She has time to meet such a generous person.
She has never met such a generous person before.
Question 28. They are allowed to wear jeans at work.
They can wear jeans at work.
You should wear jeans at work.
B. They needn’t wear jeans at work.
D. They mustn’t wear jeans at work.
Question 29. Martin hasn’t bought new clothes for 3 months.
Martin last bought new clothes 3 months ago.
Martin has bought new clothes for 3 months.
Martin has 3 months to buy new clothes.
Martin didn’t buy new clothes 3 months ago.
Question 30. They are forbidden to take photos during their tour around the gallery.
They can take photos during their tour around the gallery.
They mustn’t take photos during their tour around the gallery.
They shouldn’t take photos during their tour around the gallery.
They may take photos during their tour around the gallery.
Đáp án:
Question 1. He last went out with his friends a month ago.
A. He didn’t go out with his friends a month ago.
B. He has gone out with his friends for a month.
C. He has a month to go out with his friends.
D. He hasn’t gone out with his friends for a month.
Question 2. It’s not necessary for you to do this project.
A. You would do this project. B. You can’t do this project.
C. You must do this project. D. You needn’t do this project.
Question 3. He hasn’t eaten out for 3 months.
A. He has 3 months to eat out.
B. He last ate out 3 months ago.
C. He has eaten out for 3 months.
D. He didn’t eat out 3 months ago.
Question 4. It’s compulsory for all students to wear face masks.
A. All students shouldn’t wear face masks. B. All students can wear face masks.
C. All students must wear face masks. D. All students needn’t wear face masks.
Question 5. Workers are required to wear protective gloves all the time.
A. Workers should wear protective gloves all the time.
B. Workers must wear protective gloves all the time.
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf
1 de 141

Recomendados

BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC... por
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...Nguyen Thanh Tu Collection
8.4K visualizações277 slides
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC... por
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...Nguyen Thanh Tu Collection
49.8K visualizações246 slides
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG... por
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...Nguyen Thanh Tu Collection
747 visualizações73 slides
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-... por
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
33.8K visualizações129 slides
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC... por
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...Nguyen Thanh Tu Collection
23.5K visualizações168 slides
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - FRIENDS PLUS - NĂM 2023 (BẢN HS-GV) (Đang cậ... por
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - FRIENDS PLUS - NĂM 2023 (BẢN HS-GV) (Đang cậ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - FRIENDS PLUS - NĂM 2023 (BẢN HS-GV) (Đang cậ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - FRIENDS PLUS - NĂM 2023 (BẢN HS-GV) (Đang cậ...Nguyen Thanh Tu Collection
1.2K visualizações180 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ... por
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...Nguyen Thanh Tu Collection
14.5K visualizações273 slides
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ... por
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...Nguyen Thanh Tu Collection
1.4K visualizações254 slides
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI... por
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...Nguyen Thanh Tu Collection
8.4K visualizações55 slides
Bài tập - Tiếng anh 11 Global Success UNIT 1 - Bản HS.doc por
Bài tập - Tiếng anh 11 Global Success UNIT 1 - Bản HS.docBài tập - Tiếng anh 11 Global Success UNIT 1 - Bản HS.doc
Bài tập - Tiếng anh 11 Global Success UNIT 1 - Bản HS.docThoAndy
13.1K visualizações27 slides
BỘ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NGỮ PHÁP THI HSG TIẾNG ANH 7 (LÍ THUYẾT + BÀI TẠ... por
BỘ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NGỮ PHÁP THI HSG TIẾNG ANH 7 (LÍ THUYẾT + BÀI TẠ...BỘ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NGỮ PHÁP THI HSG TIẾNG ANH 7 (LÍ THUYẾT + BÀI TẠ...
BỘ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NGỮ PHÁP THI HSG TIẾNG ANH 7 (LÍ THUYẾT + BÀI TẠ...Nguyen Thanh Tu Collection
3.4K visualizações357 slides
BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM - NGUYỄN THỊ THU HUẾ (CÓ... por
BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM - NGUYỄN THỊ THU HUẾ (CÓ...BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM - NGUYỄN THỊ THU HUẾ (CÓ...
BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM - NGUYỄN THỊ THU HUẾ (CÓ...Nguyen Thanh Tu Collection
526 visualizações124 slides

Mais procurados(20)

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
Nguyen Thanh Tu Collection14.5K visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
Nguyen Thanh Tu Collection1.4K visualizações
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
Nguyen Thanh Tu Collection8.4K visualizações
Bài tập - Tiếng anh 11 Global Success UNIT 1 - Bản HS.doc por ThoAndy
Bài tập - Tiếng anh 11 Global Success UNIT 1 - Bản HS.docBài tập - Tiếng anh 11 Global Success UNIT 1 - Bản HS.doc
Bài tập - Tiếng anh 11 Global Success UNIT 1 - Bản HS.doc
ThoAndy13.1K visualizações
BỘ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NGỮ PHÁP THI HSG TIẾNG ANH 7 (LÍ THUYẾT + BÀI TẠ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NGỮ PHÁP THI HSG TIẾNG ANH 7 (LÍ THUYẾT + BÀI TẠ...BỘ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NGỮ PHÁP THI HSG TIẾNG ANH 7 (LÍ THUYẾT + BÀI TẠ...
BỘ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NGỮ PHÁP THI HSG TIẾNG ANH 7 (LÍ THUYẾT + BÀI TẠ...
Nguyen Thanh Tu Collection3.4K visualizações
BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM - NGUYỄN THỊ THU HUẾ (CÓ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM - NGUYỄN THỊ THU HUẾ (CÓ...BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM - NGUYỄN THỊ THU HUẾ (CÓ...
BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM - NGUYỄN THỊ THU HUẾ (CÓ...
Nguyen Thanh Tu Collection526 visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
Nguyen Thanh Tu Collection8.2K visualizações
TỔNG ÔN 32 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 9+ (ÔN THI HSG, VÀO 10, TỐT NGHIỆP TH... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG ÔN 32 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 9+ (ÔN THI HSG, VÀO 10, TỐT NGHIỆP TH...TỔNG ÔN 32 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 9+ (ÔN THI HSG, VÀO 10, TỐT NGHIỆP TH...
TỔNG ÔN 32 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 9+ (ÔN THI HSG, VÀO 10, TỐT NGHIỆP TH...
Nguyen Thanh Tu Collection3.8K visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2022-2023 (B... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2022-2023 (B...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2022-2023 (B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2022-2023 (B...
Nguyen Thanh Tu Collection5.6K visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
Nguyen Thanh Tu Collection11.3K visualizações
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG ANH FRIENDS GLOBAL 10 - NĂM HỌC 2023-2024 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG ANH FRIENDS GLOBAL 10 - NĂM HỌC 2023-2024 ...ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG ANH FRIENDS GLOBAL 10 - NĂM HỌC 2023-2024 ...
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG ANH FRIENDS GLOBAL 10 - NĂM HỌC 2023-2024 ...
Nguyen Thanh Tu Collection92 visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 (HK1) CÓ FILE NGHE (BẢN HS-GV) por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 (HK1) CÓ FILE NGHE (BẢN HS-GV)BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 (HK1) CÓ FILE NGHE (BẢN HS-GV)
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 (HK1) CÓ FILE NGHE (BẢN HS-GV)
Nguyen Thanh Tu Collection5.9K visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 CẢ NĂM CÓ FILE NGHE - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 CẢ NĂM CÓ FILE NGHE - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 CẢ NĂM CÓ FILE NGHE - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 CẢ NĂM CÓ FILE NGHE - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2...
Nguyen Thanh Tu Collection659 visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 10 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 10 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 10 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 10 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
Nguyen Thanh Tu Collection4.2K visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
Nguyen Thanh Tu Collection6.7K visualizações
BỘ GIẢI THÍCH TỪ VỰNG, CÓ PHIÊN ÂM CỦA DESTINATION B2 + TEST CÓ ĐÁP ÁN (BẢN Đ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ GIẢI THÍCH TỪ VỰNG, CÓ PHIÊN ÂM CỦA DESTINATION B2 + TEST CÓ ĐÁP ÁN (BẢN Đ...BỘ GIẢI THÍCH TỪ VỰNG, CÓ PHIÊN ÂM CỦA DESTINATION B2 + TEST CÓ ĐÁP ÁN (BẢN Đ...
BỘ GIẢI THÍCH TỪ VỰNG, CÓ PHIÊN ÂM CỦA DESTINATION B2 + TEST CÓ ĐÁP ÁN (BẢN Đ...
Nguyen Thanh Tu Collection1.3K visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
Nguyen Thanh Tu Collection5.2K visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
Nguyen Thanh Tu Collection224 visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO TIẾNG ANH 9 CHƯƠNG TRÌNH CŨ (HỆ 7 NĂM) - BẢN GV (330 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO TIẾNG ANH 9 CHƯƠNG TRÌNH CŨ (HỆ 7 NĂM) - BẢN GV (330 ...BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO TIẾNG ANH 9 CHƯƠNG TRÌNH CŨ (HỆ 7 NĂM) - BẢN GV (330 ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO TIẾNG ANH 9 CHƯƠNG TRÌNH CŨ (HỆ 7 NĂM) - BẢN GV (330 ...
Nguyen Thanh Tu Collection2K visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL CẢ NĂM (BẢN HS-GV) CÓ TEST THEO UN... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL CẢ NĂM (BẢN HS-GV) CÓ TEST THEO UN...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL CẢ NĂM (BẢN HS-GV) CÓ TEST THEO UN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL CẢ NĂM (BẢN HS-GV) CÓ TEST THEO UN...
Nguyen Thanh Tu Collection7.6K visualizações

Similar a BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf

BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI... por
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...Nguyen Thanh Tu Collection
189 visualizações181 slides
De 132 por
De 132De 132
De 132Emma Stone
668 visualizações10 slides
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-2013-ma-de-951 por
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-2013-ma-de-951De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-2013-ma-de-951
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-2013-ma-de-951Linh Nguyễn
951 visualizações6 slides
De anhd ct_dh_k10_m184 por
De anhd ct_dh_k10_m184De anhd ct_dh_k10_m184
De anhd ct_dh_k10_m184ntquangbs
579 visualizações7 slides
Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 por
Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013
Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013tuituhoc
3.8K visualizações6 slides
5 de-thi-thu-tieng-anh-lop-12-chon-loc por
5 de-thi-thu-tieng-anh-lop-12-chon-loc5 de-thi-thu-tieng-anh-lop-12-chon-loc
5 de-thi-thu-tieng-anh-lop-12-chon-locTrân Ngô
811 visualizações19 slides

Similar a BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf(20)

BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...
Nguyen Thanh Tu Collection189 visualizações
De 132 por Emma Stone
De 132De 132
De 132
Emma Stone668 visualizações
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-2013-ma-de-951 por Linh Nguyễn
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-2013-ma-de-951De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-2013-ma-de-951
De thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-a1-2013-ma-de-951
Linh Nguyễn951 visualizações
De anhd ct_dh_k10_m184 por ntquangbs
De anhd ct_dh_k10_m184De anhd ct_dh_k10_m184
De anhd ct_dh_k10_m184
ntquangbs579 visualizações
Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 por tuituhoc
Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013
Đề thi Đại Học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013
tuituhoc3.8K visualizações
5 de-thi-thu-tieng-anh-lop-12-chon-loc por Trân Ngô
5 de-thi-thu-tieng-anh-lop-12-chon-loc5 de-thi-thu-tieng-anh-lop-12-chon-loc
5 de-thi-thu-tieng-anh-lop-12-chon-loc
Trân Ngô811 visualizações
Đề thi đại học 2010 môn Tiếng Anh por tuituhoc
Đề thi đại học 2010 môn Tiếng AnhĐề thi đại học 2010 môn Tiếng Anh
Đề thi đại học 2010 môn Tiếng Anh
tuituhoc337 visualizações
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon anh khoi d - nam 2010 por Trungtâmluyệnthi Qsc
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon anh khoi d - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon anh khoi d - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon anh khoi d - nam 2010
Trungtâmluyệnthi Qsc370 visualizações
Taller de nivelación 7° iii p 2014 por Cacera12
Taller de nivelación 7° iii p 2014Taller de nivelación 7° iii p 2014
Taller de nivelación 7° iii p 2014
Cacera12142 visualizações
Taller de nivelación 7° iii p 2014 por Cacera12
Taller de nivelación 7° iii p 2014Taller de nivelación 7° iii p 2014
Taller de nivelación 7° iii p 2014
Cacera12188 visualizações
1st Q. Exam Grade 7 - English, Computer, MAPEH & ESP por jemparaso
1st Q. Exam Grade 7 - English, Computer, MAPEH & ESP1st Q. Exam Grade 7 - English, Computer, MAPEH & ESP
1st Q. Exam Grade 7 - English, Computer, MAPEH & ESP
jemparaso178 visualizações
Đề thi thử THPT 2018 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Nam Định lần 1 por VuKirikou
Đề thi thử THPT 2018 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Nam Định lần 1Đề thi thử THPT 2018 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Nam Định lần 1
Đề thi thử THPT 2018 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Nam Định lần 1
VuKirikou5 visualizações
PPT NEW 3.pptx por Liss Cardenas
PPT NEW 3.pptxPPT NEW 3.pptx
PPT NEW 3.pptx
Liss Cardenas2 visualizações
3rd STE 9.docx por gebjmnhs
3rd STE 9.docx3rd STE 9.docx
3rd STE 9.docx
gebjmnhs3 visualizações
Exam paper 1 year 4 por Azura Yasin
Exam paper 1 year 4 Exam paper 1 year 4
Exam paper 1 year 4
Azura Yasin524 visualizações
Tthudhtad156 por Huynh ICT
Tthudhtad156Tthudhtad156
Tthudhtad156
Huynh ICT46 visualizações
Safalta.com - NDA Solved Papers por safalta.com
Safalta.com - NDA Solved PapersSafalta.com - NDA Solved Papers
Safalta.com - NDA Solved Papers
safalta.com90 visualizações
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TUYỂN SINH VÀO 10 - TIẾNG ANH - NĂM 2023 (BẢN HS-GV) (30... por Nguyen Thanh Tu Collection
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TUYỂN SINH VÀO 10 - TIẾNG ANH - NĂM 2023 (BẢN HS-GV) (30...HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TUYỂN SINH VÀO 10 - TIẾNG ANH - NĂM 2023 (BẢN HS-GV) (30...
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TUYỂN SINH VÀO 10 - TIẾNG ANH - NĂM 2023 (BẢN HS-GV) (30...
Nguyen Thanh Tu Collection125 visualizações
Latihan uas b ing x por maria ulfah
Latihan uas b ing xLatihan uas b ing x
Latihan uas b ing x
maria ulfah47 visualizações
đề Thi số 27(tiếng anh) por Huynh ICT
đề Thi số 27(tiếng anh)đề Thi số 27(tiếng anh)
đề Thi số 27(tiếng anh)
Huynh ICT142 visualizações

Mais de Nguyen Thanh Tu Collection

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
0 visão83 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
12 visualizações92 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
7 visualizações90 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
4 visualizações91 slides
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
7 visualizações941 slides
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
9 visualizações931 slides

Mais de Nguyen Thanh Tu Collection(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection7 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection4 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
Nguyen Thanh Tu Collection7 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
Nguyen Thanh Tu Collection20 visualizações
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
Nguyen Thanh Tu Collection4 visualizações
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
Nguyen Thanh Tu Collection7 visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...
Nguyen Thanh Tu Collection22 visualizações
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
Nguyen Thanh Tu Collection47 visualizações
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection24 visualizações
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
Nguyen Thanh Tu Collection28 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection29 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
Nguyen Thanh Tu Collection29 visualizações
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 6 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS (BÀI... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 6 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS (BÀI...TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 6 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS (BÀI...
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 6 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS (BÀI...
Nguyen Thanh Tu Collection20 visualizações
BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU - NĂM 2023 (8 CHƯƠNG CÓ LỜI GIẢI C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU - NĂM 2023 (8 CHƯƠNG CÓ LỜI GIẢI C...BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU - NĂM 2023 (8 CHƯƠNG CÓ LỜI GIẢI C...
BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ 11 CẢ NĂM - CÁNH DIỀU - NĂM 2023 (8 CHƯƠNG CÓ LỜI GIẢI C...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações

Último

231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf por
231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf
231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdfWilfredRubens.com
137 visualizações21 slides
Plastic waste.pdf por
Plastic waste.pdfPlastic waste.pdf
Plastic waste.pdfalqaseedae
110 visualizações5 slides
Universe revised.pdf por
Universe revised.pdfUniverse revised.pdf
Universe revised.pdfDrHafizKosar
108 visualizações26 slides
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx por
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptxEIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptxISSIP
256 visualizações50 slides
Narration lesson plan.docx por
Narration lesson plan.docxNarration lesson plan.docx
Narration lesson plan.docxTARIQ KHAN
99 visualizações11 slides

Último(20)

231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf por WilfredRubens.com
231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf
231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf
WilfredRubens.com137 visualizações
Plastic waste.pdf por alqaseedae
Plastic waste.pdfPlastic waste.pdf
Plastic waste.pdf
alqaseedae110 visualizações
Universe revised.pdf por DrHafizKosar
Universe revised.pdfUniverse revised.pdf
Universe revised.pdf
DrHafizKosar108 visualizações
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx por ISSIP
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptxEIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx
ISSIP256 visualizações
Narration lesson plan.docx por TARIQ KHAN
Narration lesson plan.docxNarration lesson plan.docx
Narration lesson plan.docx
TARIQ KHAN99 visualizações
The Open Access Community Framework (OACF) 2023 (1).pptx por Jisc
The Open Access Community Framework (OACF) 2023 (1).pptxThe Open Access Community Framework (OACF) 2023 (1).pptx
The Open Access Community Framework (OACF) 2023 (1).pptx
Jisc77 visualizações
ICS3211_lecture 08_2023.pdf por Vanessa Camilleri
ICS3211_lecture 08_2023.pdfICS3211_lecture 08_2023.pdf
ICS3211_lecture 08_2023.pdf
Vanessa Camilleri95 visualizações
Women from Hackney’s History: Stoke Newington by Sue Doe por History of Stoke Newington
Women from Hackney’s History: Stoke Newington by Sue DoeWomen from Hackney’s History: Stoke Newington by Sue Doe
Women from Hackney’s History: Stoke Newington by Sue Doe
History of Stoke Newington133 visualizações
NS3 Unit 2 Life processes of animals.pptx por manuelaromero2013
NS3 Unit 2 Life processes of animals.pptxNS3 Unit 2 Life processes of animals.pptx
NS3 Unit 2 Life processes of animals.pptx
manuelaromero2013102 visualizações
Narration ppt.pptx por TARIQ KHAN
Narration ppt.pptxNarration ppt.pptx
Narration ppt.pptx
TARIQ KHAN110 visualizações
Lecture: Open Innovation por Michal Hron
Lecture: Open InnovationLecture: Open Innovation
Lecture: Open Innovation
Michal Hron95 visualizações
Google solution challenge..pptx por ChitreshGyanani1
Google solution challenge..pptxGoogle solution challenge..pptx
Google solution challenge..pptx
ChitreshGyanani182 visualizações
CWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdf por SukhwinderSingh895865
CWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdfCWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdf
CWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdf
SukhwinderSingh895865501 visualizações
Gopal Chakraborty Memorial Quiz 2.0 Prelims.pptx por Debapriya Chakraborty
Gopal Chakraborty Memorial Quiz 2.0 Prelims.pptxGopal Chakraborty Memorial Quiz 2.0 Prelims.pptx
Gopal Chakraborty Memorial Quiz 2.0 Prelims.pptx
Debapriya Chakraborty553 visualizações
DU Oral Examination Toni Santamaria por MIPLM
DU Oral Examination Toni SantamariaDU Oral Examination Toni Santamaria
DU Oral Examination Toni Santamaria
MIPLM138 visualizações
Are we onboard yet University of Sussex.pptx por Jisc
Are we onboard yet University of Sussex.pptxAre we onboard yet University of Sussex.pptx
Are we onboard yet University of Sussex.pptx
Jisc71 visualizações
American Psychological Association 7th Edition.pptx por SamiullahAfridi4
American Psychological Association 7th Edition.pptxAmerican Psychological Association 7th Edition.pptx
American Psychological Association 7th Edition.pptx
SamiullahAfridi474 visualizações
ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1} por DR .PALLAVI PATHANIA
ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}
ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}
DR .PALLAVI PATHANIA234 visualizações
Community-led Open Access Publishing webinar.pptx por Jisc
Community-led Open Access Publishing webinar.pptxCommunity-led Open Access Publishing webinar.pptx
Community-led Open Access Publishing webinar.pptx
Jisc69 visualizações

BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) - 281 TRANG.pdf

 • 1. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594 Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9-13) -281 TRANG WORD VERSION | 2023 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM Ô N T H I T Ố T N G H I Ệ P T H P T M Ô N T I Ế N G A N H Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection vectorstock.com/7952634 D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594 Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔN TIẾNG ANH (16 TUẦN) (Đang cập nhật) (MAI PHƯƠNG) (TUẦN 9) WORD VERSION | 2023 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM Ô N T H I T Ố T N G H I Ệ P T H P T M Ô N T I Ế N G A N H Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection vectorstock.com/7952634
 • 2. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L HỌC TỦ BỘ IDIOMS THƯỜNG GẶP (BUỔI 4) Question 1. I think it’s time for us to mend our ______ before it’s too late. A. edges B. benches C. fences D. watches Question 2. After her song topped the music chart, she proved that her success wasn’t a ______ in the pan. A. storm B. flash C. fire D. light Question 3. You have to put your ______ down and ask him to stop smoking. A. foot B. leg C. knee D. toe Question 4. This holiday brochure is worth its ______ in gold; it tells you must-see places when you visit Nha Trang. A. length B. load C. width D. weight Question 5. Her decision to quit the job as a professional athlete came as a bolt from the ______ . A. red B. black C. blue D. white Question 6. After being rescued from drowning, she felt that she was given a new ______ of life. A. rent B. lease C. hole D. pill Question 7. The spectators were on the ______ of their seats, watching attentively to the match. A. coin B. edge C. side D. hand Question 8. Fortunately, he escaped from the burning house by the ______ of his teeth. A. rock B. sand C. skin D. oil Question 9. He’s been unemployed for months, and now the debt becomes like a ______ and chain to him. A. ball B. eye C. rope D. line Question 10. She didn’t know what to do in that situation; she was just flying by the seat of her ______ . A. pants B. jeans C. shorts D. shirts Question 11. After the pandemic, a relief package from the government was like a ______ in the arm for small businesses. A. gun B. fire C. rock D. shot Question 12. She is now in her dad’s good ______ ; she helped him water his potted plants. A. arms B. eyes C. books D. doors Question 13. He gave me the cold ______ all day; I didn’t know what I had done wrong. A. elbow B. shoulder C. chest D. eye Question 14. She complimented on my performance and in the same ______ she told me that I wasn’t chosen for the position. A. length B. mind C. height D. breath Question 15. This water purifying technology can be the ______ of things to come given its outstanding features. A. shape B. light C. cut D. hang Question 16. Tony has been under pressure these days; his performance hasn’t been up to ______ . A. tear B. clock C. scratch D. hold Question 17. The proceeds from the festival were a ______ in the ocean compared to what we had to raise. A. pill B. salt C. drop D. sand Question 18. Hung is a kind and generous guy; he’d give you the ______ off his back. A. mask B. shirt C. hand D. weight Question 19. Their predictions about the economic crisis turned out to be wide of the ______ . A. leaf B. fact C. mark D. spot Question 20. He spent the whole day in the library reading all reference books about endangered species, but I think he was just chasing his ______ . A. mind B. neck C. shade D. tail Question 21. Once he starts with the project, he will get the bit between his ______ . A. teeth B. legs C. arms D. lips D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Question 22. It’s time for the government leaders to step up to the ______ and assume responsibility. A. dish B. sink C. water D. plate Question 23. Though my son is very naughty, my grandmother still has a soft ______ for him. A. space B. blank C. spot D. sign Question 24. Sarah reads articles about the pandemic on a frequent basis in order to keep her ______ on the pulse of it. A. finger B. toe C. eye D. nose Question 25. The reporter’s question really put the rising star on the ______ and he refused to answer it. A. post B. spot C. ground D. term Question 26. As a comedian, he often treads a fine ______ between being funny and being rude. A. rope B. line C. point D. hole Question 27. After many years of messing around, he started to put his shoulder to the ______ and found a job. A. chair B. back C. wheel D. train Question 28. Though we try to persuade him to quit the job, he sticks to his ______ . A. heels B. shoes C. glasses D. guns Question 29. I got a well-paid job and being given a car was merely the ______ on the cake. A. icing B. lying C. waking D. standing Question 30. The government is determined to keep the pandemic in ______ by imposing social distancing. A. fold B. head C. check D. call BẢNG TỪ VỰNG STT Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa 1 mend v /mend/ vá, sửa chữa 2 edge n /edʒ/ mép 3 bench n /bentʃ/ ghế dài 4 fence n /fens/ hàng rào 5 watch n /wɒtʃ/ đồng hồ đeo tay 6 music chart np /ˈmjuːzɪk tʃɑːt/ bảng xếp hạng âm nhạc 7 success n /səkˈses/ thành công 8 storm n /stɔːm/ cơn bão 9 flash n /flæʃ/ ánh sáng lóe, giây lát 10 pan n /pæn/ chảo 11 knee n /niː/ đầu gối 12 toe n /təʊ/ ngón chân 13 holiday n /ˈhɒlədeɪ/ kỳ nghỉ 14 brochure n /ˈbrəʊʃə(r)/ tờ quảng cáo 15 worth adj /wɜːθ/ đáng giá 16 length n /leŋkθ/ chiều dài 17 load n /ləʊd/ trọng tải 18 width n /wɪdθ/ chiều rộng 19 weight n /weɪt/ cân nặng 20 must-see adj /məst siː/ phải xem 21 decision v /dɪˈsɪʒn/ quyết định
 • 3. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 22 professional adj /prəˈfeʃənl/ chuyên nghiệp 23 athlete n /ˈæθliːt/ vận động viên 24 rescue v /ˈreskjuː/ giải cứu 25 rent n /rent/ tiền thuê nhà, sự thuê 26 lease n /liːs/ sự cho thuê 27 hole n /həʊl/ lỗ 28 pill n /pɪl/ viên thuốc 29 spectator n /spekˈteɪtə(r)/ khán giả (sự kiện ngoài trời) 30 coin n /kɔɪn/ đồng xu 31 side n /saɪd/ phía, cạnh 32 attentively adv /əˈtentɪvli/ một cách chăm chú 33 seat n /siːt/ ghế ngồi 34 rock n /rɒk/ đá 35 sand n /ˈsænd/ cát 36 skin n /skɪn/ da 37 oil n /ɔɪl/ dầu 38 tooth n /tuːθ/ răng 39 unemployed adj /ˌʌnɪmˈplɔɪd/ thất nghiệp 40 debt n /det/ khoản nợ 41 rope n /rəʊp/ sợi dây 42 line n /laɪn/ đường thẳng 43 chain n /tʃeɪn/ dây xích 44 situation n /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ tình huống 45 pants n /pænts/ quần 46 jeans n /dʒiːnz/ quần jeans 47 shorts n /ʃɔːts/ quần đùi 48 pandemic n /pænˈdemɪk/ đại dịch 49 relief package np /rɪˈliːf ˈpækɪdʒ/ gói cứu trợ 50 government n /ˈɡʌvənmənt/ chính phủ 51 gun n /ɡʌn/ súng 52 business n /ˈbɪznəs/ doanh nghiệp 53 potted plant np /ˈ ˈpɒtɪd plɑːnt/ cây trồng trong chậu 54 elbow n /ˈelbəʊ/ khuỷu tay 55 shoulder n /ˈʃəʊldə(r)/ vai 56 chest n /tʃest/ ngực 57 compliment v /ˈkɒmplɪmənt/ khen 58 performance n /pəˈfɔːməns/ màn thể hiện 59 mind n /maɪnd/ tâm trí 60 breath n /breθ/ hơi thở 61 height n /haɪt/ chiều cao D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 62 position n /pəˈzɪʃn/ vị trí 63 purify v /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc 64 technology n /tekˈnɒlədʒi/ công nghệ 65 outstanding adj /aʊtˈstændɪŋ/ nổi bật 66 feature n /ˈfiːtʃə(r)/ đặc điểm 67 hang v /hæŋ/ treo 68 tear n /teə(r)/ vết rách 69 clock n /klɒk/ đồng hồ 70 scratch v /skrætʃ/ vết cào 71 proceeds n /ˈprəʊsiːdz/ tiền thu được 72 festival n /ˈfestɪvl/ lễ hội 73 salt n /sɔːlt/, /sɒlt/ muối 74 drop n /drɒp/ giọt 75 ocean n /ˈəʊʃn/ đại dương 76 kind adj /kaɪnd/ tốt bụng 77 generous adj /ˈdʒenərəs/ hào phóng 78 mask n /mɑːsk/ khẩu trang, mặt nạ 79 back n /bæk/ lưng 80 prediction n /prɪˈdɪkʃn/ dự đoán 81 economic n /ˌiːkəˈnɒmɪk/, /ˌekəˈnɒmɪk/ thuộc kinh tế 82 crisis n /ˈkraɪsɪs/ khủng hoảng 83 fact n /fækt/ sự thật 84 library n /ˈlaɪbrəri/, /ˈlaɪbri/ thư viện 85 reference book np /ˈrefrəns bʊk/ sách tham khảo 86 endangered species np /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/ loài có nguy cơ tuyệt chủng 87 neck n /nek/ cổ 88 shade n /ʃeɪd/ bóng râm 89 tail n /teɪl/ đuôi 90 project n /ˈprɒdʒekt/ dự án 91 lip n /lɪp/ môi 92 dish n /dɪʃ/ món ăn 93 sink n /sɪŋk/ bồn rửa 94 responsibility n /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ trách nhiệm 95 naughty adj /ˈnɔːti/ nghịch ngợm 96 article n /ˈɑːtɪkl/ bài báo 97 pulse n /pʌls/ mạch 98 comedian n /kəˈmiːdiən/ nghệ sĩ hài 99 tread v /tred/ bước đi 100 wheel n /wiːl/ bánh xe
 • 4. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 101 well-paid adj /ˌwel ˈpeɪd/ trả lương cao 102 persuade v /pəˈsweɪd/ thuyết phục 103 merely adv /ˈmɪəli/ chỉ là 104 icing n /ˈaɪsɪŋ/ lớp kem bánh 105 determine v /dɪˈtɜːmɪn/ quyết tâm 106 impose v /ɪmˈpəʊz/ áp đặt 107 social distancing np /ˌsəʊʃl ˈdɪstənsɪŋ/ giãn cách xã hội BẢNG CẤU TRÚC STT Cấu trúc Nghĩa 1 mend your fences làm hòa 2 a flash in the pan thành công chớp nhoáng, sớm nở chóng tàn 3 put your foot down nghiêm khắc ngăn chặn 4 be worth its weight in gold quý như vàng 5 a bolt from the blue bất thình lình 6 a new lease of life cơ may sống tốt hơn 7 on the edge of your seat cực kì háo hức, chăm chú 8 by the skin of your teeth trong gang tấc 9 a ball and chain thứ kìm hãm 10 fly by the seat of your pants làm việc theo bản năng mà không có sự chuẩn bị hay kĩ năng cần thiết, tùy cơ ứng biến, mò mẫm 11 shot in the arm sự kích thích, thúc đẩy 12 be in someone’s good book khiến ai đó hài lòng 13 give somebody a cold shoulder lạnh lùng, thờ ơ 14 in the same breath ngay sau đó lập tức nói điều ngược lại 15 under pressure chịu áp lực 16 up to scratch đạt tiêu chuẩn 17 a drop in the ocean quá ít, quá nhỏ so với tổng thể, muối bỏ bể 18 would give the shirt of someone’s back sẵn sàng giúp đỡ ai đó 19 wide of the mark sai lệch 20 chase your tail bận bịu làm nhiều việc nhưng không đạt được kết quả gì 21 get the git between someone’s teeth hào hứng thực hiện việc gì đó 22 step up the plate đứng lên hành động 23 have a soft spot for someone có cảm tình với ai đó 24 on a frequent/regular basis thường xuyên 25 keep your finger on the pulse bắt kịp được những thay đổi, cập nhật mới 26 put someone on the spot khiến ai đó khó chịu, xấu hổ 27 tread a fine line đứng trên làn ranh 28 mess around lông bông D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 29 put your shoulder to the wheel gắng sức, chăm chỉ làm việc 30 stick to your guns kiên định với lập trường, quan điểm của mình 31 icing on the cake thứ khiến một tình huống trở nên còn tốt hơn nữa, gấp đôi niềm vui 32 keep something in check kiểm soát tình hình
 • 5. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L HẠ GỤC CÂU HỎI TÌM LỖI SAI (BUỔI 2) Question 1. There was a long-standing conflict between two families, but they tried to settle the A B dispute without resource to the courts. C D Question 2. He’s quite reserved, so his family had been oblivious of his compulsory gambling. A B C D Question 3. Because of his professional expertise and dedication, everyone was very respective A B C D towards him. Question 4. While design has an integral part to play, the reliance of the company’s products is far A B C more valuable to its customers. D Question 5. Although the woman had been told quite sternly to maintain her composer, she simply A B couldn’t stop the tears from streaming down her face. C D Question 6. One of the most obvious demerits of the Internet is that it simply widens the device A B C between affluent families and impoverished ones. D Question 7. Thomas Johnson, an illustrative author in the early 19th century, dedicated himself to A B writing books about feminism which is a perennial theme of history. C D Question 8. He had a long and distinguishable career in medicine though he suffered from autism A B C from an early age. D Question 9. In order to make an informative decision about your future career, it is advisable to A B partake in career orientation programs for high school students in your town. C D Question 10. The need for face masks and hand sanitizers has been more pronounceable since the A B emergence of the highly contagious Omicron variant. C D Question 11. As a manager of a large enterprise, he’s always considerable towards his employees A B and receptive to their ideas. C D Question 12. Some passers-by turned a blind eye when a group of gangsters inflicted cruelty on a A B C poor defensive man. D D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Question 13. Modern customers have become more discriminatory about the quality of so-called A B C environmentally-friendly products. D Question 14. Nothing can convey the unspoken sufferings that the widow had to endure after her A B C husband had been killed in a bloody war. D Question 15. His suspense from school will be an inevitable result of constant rule-breaking. A B C D Question 16. After the highly communicative virus is arrested, they plan to recommence their A B C business in the next three days. D Question 17. The new recruit was everybody’s favourite with his energetic, pleasant and cheerful A B C disposal. D Question 18. Their business has begun to look decisively shaky since the highly contagious variant A B C of the coronavirus was detected in the region. D Question 19. Some recent research has tried to cast light on the notion that young adults today are A B suggestive by advertisements they happen to see. C D Question 20. He describes himself a discernible shopper who can easily tell that the quality of this A B C farm produce is quite low. D Question 21. As a noted scholar, he successfully provided a comprehensive exposure of the idea A B C of captive breeding. D Question 22. It is inadvisable for students to stay up late before an exam as sleep deprivation can A B C impart their ability to think clearly. D Question 23. On Saturday night, they held a service in resemblance of the unfortunate victims A B C killed in the covid-19 pandemic. D Question 24. The authorities launched an investigation to determine the extension of the damage A B C caused by the massive earthquake. D
 • 6. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Question 25. It concerns many scholars that mixed classes may exhibit academic development in A B C D some children. Question 26. Social tensions amounted yesterday following the declaration issued by the A B government that social distancing rules would be enforced to help contain the spread of the virus. C D Question 27. Looking at the information available on our website, it is possible to deduct that quite A B a lot of people opt for dairy products. C D Question 28. The players are suffering from low morale after three successful losses in this year’s A B C tournament. D Question 29. Participants felt a very strong scene of national identity when they attended this event. A B C D Question 30. The publishing company was responsible to the increased demand of readers when A B C it decided to reprint this novel. D D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L CÁC CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN (CONFUSING WORDS) No. Words Meanings Examples 1. persecute /ˈpɜːsɪkjuːt/ ngược đãi, hành hạ, quấy rầy Throughout history, people have been persecuted for their religious beliefs. (Trong suốt lịch sử, mọi người đã bị bức hại vì niềm tin tôn giáo của họ. prosecute /ˈprɒsɪkjuːt/ truy tố The company was prosecuted for breaching the Health and Safety Act. (Công ty đã bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Sức khỏe và An toàn.) 2. exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/ kiệt sức By the time they reached the summit they were exhausted. (Khi lên đến đỉnh, họ đã kiệt sức.) exhaustive /ɪɡˈzɔːstɪv/ thấu đáo, toàn diện An exhaustive comparison is outside the scope of the paper. (Một so sánh toàn diện nằm ngoài phạm vi của bài báo.) 3. respectful /rɪˈspektfl/ tỏ lòng thành kính, tôn trọng "We're so pleased to meet you" he said in a respectful tone of voice. ("Chúng tôi rất vui được gặp bạn", anh nói bằng giọng tôn trọng.) respectable /rɪˈspektəbl/ đáng kính; đứng đắn, chỉnh tề; khá lớn, đáng kể She is a respectable young woman from a good family. (Cô ấy là một phụ nữ trẻ đáng kính xuất thân từ một gia đình tốt) respective /rɪˈspektɪv/ tương ứng, riêng They come back to their respective houses. (Họ trở về nhà riêng của mình) 4. compliment /ˈkɒmplɪmənt/ lời khen ngợi He complained that his parents never paid him any compliments anymore. (Cậu ấy phàn nàn rằng bố mẹ cậu ấy chẳng bao giờ khen cậu ấy một lời nào cả.) complement /ˈkɒmplɪment/ phần bổ sung This vegetable's natural sweetness is a perfect complement to salty or rich foods. (Vị ngọt tự nhiên của loại rau này là sự bổ sung hoàn hảo cho các món ăn đậm hoặc mặn.) 5. desert /ˈdezət/ sa mạc Occasionally, we passed a desert oasis surrounded by small tracts of grass and shrub. (Thỉnh thoảng, chúng tôi đi qua một ốc đảo sa mạc được bao quanh bởi những dải cỏ và cây bụi nhỏ.) dessert /dɪˈzɜːt/ món tráng miệng She made a fabulous dessert with alternate layers of chocolate and cream. (Cô ấy làm một món tráng miệng tuyệt vời với các lớp sôcôla và kem xen kẽ.)
 • 7. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 6. conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/ sự bảo tồn Road development in the area has been severely affected by the conservation programmes of the council. (Sự phát triển đường bộ trong khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các chương trình bảo tồn của ban quản lý.) conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃn/ cuộc nói chuyện I had a long conversation with her the other day. (Hôm nọ tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với cô ấy) 7. reverse /rɪˈvɜːs/ đảo ngược She used to work for me, but our situations are now reversed. (Cô ấy từng làm việc cho tôi, nhưng mối quan hệ của chúng tôi giờ đã đảo ngược.) reserve /rɪˈzɜːv/ đặt chỗ These seats are reserved for special guests. (Những chỗ ngồi này được dành riêng cho khách đặc biệt.) 8. stationery (n) /ˈsteɪʃənri/ văn phòng phẩm The company realized it was spending too much on stationery. (Công ty nhận ra rằng họ đã chi quá nhiều cho văn phòng phẩm.) stationary (adj) /ˈsteɪʃənri/ bất động Some of the larger birds can remain stationary in the air for several minutes. (Một số loài chim lớn hơn có thể đứng yên trong không khí trong vài phút.) 9. discreet /dɪˈskriːt/ kín đáo, cẩn trọng He was always very discreet about his love affairs. (Anh ta luôn rất kín đáo về chuyện tình của mình.) discrete /dɪˈskriːt/ rời rạc The organisms can be divided into discrete categories. (Các sinh vật có thể được chia thành các loại riêng biệt.) 10. resource /rɪˈsɔːs/ /rɪˈzɔːs/ nguồn They promote the use of renewable resources like soybean oil. (Họ thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo như dầu đậu nành.) recourse /rɪˈkɔːs/ sự trông cậy She made a complete recovery without recourse to surgery. (Cô đã hồi phục hoàn toàn mà không cần phải phẫu thuật.) 11. distinguished (v) /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ kiệt xuất, lỗi lạc He’s such a distinguished scholar. (Ông ấy là 1 học giả kiệt xuất) distinguishable (adj) /dɪˈstɪŋɡwɪʃəbl/ có thể phân biệt The male bird is easily distinguishable from the female. (Chim đực và chim cái thì dễ dàng phân biệt) D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 12. 13. alternative (n) /ɔːlˈtɜːnətɪv/ phương án thay thế The car is too expensive so we're trying to find a cheaper alternative. (Chiếc xe quá đắt vì vậy chúng tôi đang cố gắng tìm một sự thay thế rẻ hơn.) alternation (n) /ˌɔːltəˈneɪʃn/ sự thay đổi/biến đổi Such rapid alternations of mood are a feature of her writing. (Sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng như vậy là một đặc điểm trong tác phẩm của cô.) 14. disinterested (adj) /dɪsˈɪntrəstɪd/ vô tư, không vụ lợi Her advice appeared to be disinterested. (Lời khuyên của cô ấy có vẻ khách quan) uninterested (adj) /ʌnˈɪntrəstɪd/ không hứng thú She was completely uninterested in her sister’s career. (Cô hoàn toàn không hứng thú với sự nghiệp của chị gái.) 15. moral (adj, n) /ˈmɒrəl/ đạo đức, luân lý The play was considered an affront to public morals. (Vở kịch được coi là một mối quan hệ với đạo đức công cộng.) morale (n) /məˈrɑːl/ tinh thần, thái độ Morale amongst the players is very high at the moment. (Tinh thần của các cầu thủ là rất cao tại thời điểm này.) 16. principle (n) /ˈprɪnsəpl/ nguyên tắc, nguyên lý, chuẩn mực There are too many designers who do not understand the basic principles of design. (Có quá nhiều nhà thiết kế không hiểu được những nguyên tắc thiết kế cơ bản.) principal (n) /ˈprɪnsəpl/ hiệu trưởng Mr. Peter Brown is the principal of St John’s College. (Ông Peter Brown là hiệu trưởng của trường cao đẳng St John) 17. considerate (adj) /kənˈsɪdərət/ ân cần chu đáo As for me, my mom is the most considerate woman in the world. (Với tôi, mẹ là người phụ nữ ân cần nhất trên thế giới này). considerable (adj) /kənˈsɪdərəbl/ đáng kể He spent considerable time on this book. (Anh ấy đã dành một thời gian đáng kể cho cuốn sách này). 18. council (n) /ˈkaʊnsl/ hội đồng He won a seat on the council in a by-election. (Ông đã giành được một ghế trong hội đồng trong một cuộc bầu cử phụ.) counsel (n) /ˈkaʊnsl/ lời tư vấn, lời khuyên I should have listened to my father's wise counsel, and saved some money instead of spending it all. (Tôi nên lắng nghe lời khuyên khôn ngoan của cha tôi, và tiết kiệm một số tiền thay vì chi tiêu tất cả.) 19. dairy (n) /ˈdeəri/ các sản phẩm bơ sữa The doctor told me to eat less red meat and dairy. (Bác sĩ bảo tôi ăn ít thịt đỏ và các sản phẩm bơ sữa.)
 • 8. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L diary (n) /ˈdaɪəri/ nhật ký Peter began writing his diary in October last year. (Peter bắt đầu viết nhật ký vào tháng 10 năm ngoái.) 20. industrial (adj) /ɪnˈdʌstriəl/ thuộc về ngành công nghiệp There is a lot of pollution in this industrial area (Có nhiều sự ô nhiễm trong khu công nghiệp này) industrious (adj) /ɪnˈdʌstriəs/ chăm chỉ, cần cù He is a very industrious worker and managed to finish his course in just 2 years (Anh ấy là một công nhân chăm chỉ và đã hoàn thành khóa học trong chỉ 2 năm) 21. historic (adj) /hɪˈstɒrɪk/ quan trọng, có ý nghĩa lịch sử It’s wonderful to have many people here on this historic occasion. (Thật tuyệt khi có nhiều người ở đây trong dịp quan trọng này) historical (adj) /hɪˈstɒrɪkl/ thuộc về lịch sử, liên quan tới quá khứ The kings are listed in historical order. (Tên các vị vua được liệt kê theo thứ tự lịch sử.) 22. unqualified (adj) /ˌʌnˈkwɒlɪfaɪd/ thiếu khả năng, không đủ trình độ He was totally unqualified for his job as a senior manager. (Anh ta hoàn toàn không đủ trình độ để đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao.) disqualified (adj) /dɪsˈkwɒlɪfaɪ/ bị mất tư cách, bị tước quyền The referee disqualified the player because he play-acted. (Trọng tài đã tước quyền thi đấu của cầu thủ đó vì anh ta đã “đóng kịch”.) 23. economic (adj) /ˌiːkəˈnɒmɪk/ /ˌekəˈnɒmɪk/ thuộc về kinh tế. Students should be aware of economic policies. (Sinh viên nên biết về các chính sách kinh tế). economical (adj) /ˌiːkəˈnɒmɪkl/ /ˌekəˈnɒmɪkl/ tiết kiệm, rẻ What's the most economical way of heating this building? (Cách tiết kiệm chi phí nhất trong việc xây dựng tòa nhà này là gì?) 24. adopt (v) /əˈdɒpt/ nhận nuôi, làm theo, chấp nhận I have adopted a puppy from the animal shelter. (Tôi đã nhận nuôi một chú cún từ trung tâm bảo trợ động vật.) adapt (v) /əˈdæpt/ thích nghi He quickly adapted to his new surroundings (Anh ta nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. 25. comprehensive (adj) /ˌkɒmprɪˈhensɪv/ toàn diện He received comprehensive training after joining the firm. (Anh ấy nhận được sự huấn luyện toàn diện sau khi gia nhập công ty.) comprehensible (adj) /ˌkɒmprɪˈhensəbl/ có thể hiểu được The object is to make our research readable and comprehensible. (Mục tiêu là làm cho nghiên cứu của chúng ta có thể đọc và hiểu được.) D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 26. forgetful (adj) /fəˈɡetfl/ đãng trí, hay quên She worries because her father is getting forgetful. (Cô lo lắng vì bố của cô đang dần trở nên đãng trí) forgettable (adj) /fəˈɡetəbl/ có thể quên được Many of the programmes that they made were successful, and many of them were forgettable. (Nhiều chương trình mà họ thực hiện đã thành công, và nhiều trong số đó là đáng quên.) 27. ensure (v) /ɪnˈʃʊə(r)/ /ɪnˈʃɔː(r)/ đảm bảo cho một sự kiện hoặc điều kiện nào đó Seller shall ensure that it will have enough products to fill Buyer’s orders. (Người bán đảm bảo rằng sẽ có đủ sản phẩm để đáp ứng các đơn hàng của Người mua.) insure (v) /ɪnˈʃʊə(r)/ /ɪnˈʃɔː(r)/ bảo hiểm We strongly recommend insuring against sickness or injury. (Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo mua bảo hiểm ốm đau hoặc thương tật.) assure (v) /əˈʃʊə(r)/ /əˈʃɔː(r)/ trấn an Seller shall assure buyer that shipments will be made as herein agreed. (Người bán trấn an người mua rằng việc chuyển hàng sẽ được thực hiện như thỏa thuận trong tài liệu.) 28. confident (adj) /ˈkɒnfɪdənt/ tự tin The teacher wants the children to feel confident about asking questions when they don't understand. (Giáo viên muốn các học sinh cảm thấy tự tin khi đặt câu hỏi khi chúng không hiểu.) confidential (adj) /ˌkɒnfɪˈdenʃl/ bí mật Your medical records are strictly confidential. (Hồ sơ bệnh án của bạn được bảo mật tuyệt đối.) 29. numerate (adj) = literate /ˈnjuːmərət/ biết đếm/biết đọc All students should be numerate and literate when they leave school. (Tất cả học sinh nên được đếm và biết chữ khi chúng ra trường.) numerous (adj) /ˈnjuːmərəs/ nhiều, vô số He claimed that he could provide numerous other examples of her incompetence. (Anh ta tuyên bố rằng anh ta có thể cung cấp nhiều ví dụ khác về sự bất tài của cô ta) 30. invaluable= priceless /ɪnˈvæljuəbl/ vô giá, có giá trị quá cao Let us continue to strengthen this invaluable partnership. (Chúng ta hãy tiếp tục củng cố sự cộng tác vô giá này.) worthless= valueless /ˈwɜːθləs/ /ˈvæljuːləs/ rẻ tiền, không có giá trị That bracelet is a cheap, valueless piece of jewelry. (Chiếc vòng đeo tay đó là món nữ trang rẻ tiền, không có giá trị.) 31. appreciable (adj) /əˈpriːʃəbl/ đáng kể There has been an appreciable increase in profits. (Lợi nhuận tăng đáng kể).
 • 9. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L appreciative (adj) /əˈpriːʃətɪv/ biết ơn, trân trọng I'm very appreciative of all the support you've given me. (Tôi rất biết ơn tất cả các hỗ trợ bạn đã dành cho tôi.) 32. continual (adj) /kənˈtɪnjuəl/ lặp đi lặp lại This car has experienced continual problems though I have taken it to the garage hundreds of times. (Chiếc xe này cứ hỏng đi hỏng lại mặc dù tôi đưa nó đi sửa hàng trăm lần rồi). continuous (adj) /kənˈtɪnjuəs/ liên tục, không ngừng nghỉ I’d love to see your continuous improvement after this book. (Tôi muốn thấy sự tiến bộ không ngừng nghỉ của các bạn sau khi đọc cuốn sách này) 33. responsible (adj) /rɪˈspɒnsəbl/ có trách nhiệm, chịu trách nhiệm You should be responsible for your own future. (Các bạn cần có trách nhiệm cho tương lai của mình). responsive (adj) /rɪˈspɒnsɪv/ phản hồi nhanh chóng Firms have to be responsive to consumer demand. (Các công ty phải phản hồi nhanh chóng trước nhu cầu của khách hàng). 34. sensible(adj) /ˈsensəbl/ khôn ngoan, nhạy bén My mom is a sensible woman because she thinks carefully before purchasing anything. (Mẹ tôi là một người tính toán hợp lý vì bà thường cân nhắc kỹ trước khi mua sắm). sensitive(adj) /ˈsensətɪv/ nhạy cảm She is very sensitive to other people's feelings. (Cô ấy rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.) 35. extensive (adj) /ɪkˈstensɪv/ mở rộng The book includes an extensive bibliography of books and articles. (Cuốn sách bao gồm một thư mục mở rộng về sách và bài báo.) intensive (adj) /ɪnˈtensɪv/ chuyên sâu His disappearance has been the subject of intensive investigation. (Sự mất tích của anh ta đã là chủ đề của cuộc điều tra chuyên sâu.) intense (adj) /ɪnˈtens/ mạnh mẽ, mãnh liệt We were all suffering in the intense heat. (Tất cả chúng tôi đều đang chịu đựng cái nóng mãnh liệt.) 36. different (adj) /ˈdɪfrənt/ khác nhau American English is significantly different from British English. (Tiếng Anh Mỹ khác biệt đáng kể so với tiếng Anh Anh.) indifferent (adj) /ɪnˈdɪfrənt/ thờ ơ, lãnh đạm Why don't you vote - how can you be so indifferent to what is going on? (Tại sao bạn không bỏ phiếu - sao bạn có thể thờ ơ với những gì đang diễn ra) thế?) D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 37. conscience (n) /ˈkɒnʃəns/ lương tâm A sense of guilt was deeply embedded in my conscience. (Một cảm giác tội lỗi đã ăn sâu vào lương tâm của tôi.) consciousness (n) /ˈkɒnʃəsnəs/ sự nhận thức The children have no consciousness of being different. (Những đứa trẻ không nhận thức được sự khác biệt.) 38. exercise (v) /ˈeksəsaɪz/ luyện tập, rèn luyện Regular exercise reduces the risk of coronary heart disease. (Tập thể dục thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.) exorcise (v) /ˈeksɔːsaɪz/ xua đuổi She had managed to exorcise these unhappy memories from her mind. (Cô đã cố gắng xua đuổi những ký ức không vui này ra khỏi tâm trí mình.) 39. proceed (v) /prəˈsiːd/ tiếp tục The plane stopped at Denver, then proceeded to Houston. (Máy bay ngừng ở Denver rồi tiếp tục bay đi Houston.) precede (v) /prɪˈsiːd/ đi trước A dead calm often precedes a hurricane. (Một sự yên tĩnh đáng sợ thường đến trước một cơn bão.) 40. classic (Adj) /ˈklæsɪk/ kinh điển Mona Lisa is a classic work of all times. (Mona Lisa là tác phẩm kinh điển của mọi thời đại). classical (adj) /ˈklæsɪkl/ cổ điển I love classical music. (Tôi thích nhạc cổ điển). 41. terrific (adj) /təˈrɪfɪk/ tuyệt vời, xuất sắc You've passed your exam? That's terrific! (Bạn đã vượt qua bài kiểm tra? Thật tuyệt vời!) terrible (adj) /ˈterəbl/ tồi tệ, kinh khủng It must have been terrible to witness the accident. (Nó chắc hẳn rất khủng khiếp khi chứng kiến vụ tai nạn.) 42. beneficial (adj) /ˌbenɪˈfɪʃl/ có lợi Good pronunciation is beneficial to speaking English. (Phát âm tốt rất có lợi khi giao tiếp tiếng Anh). beneficent (adj) /bɪˈnefɪsnt/ lương thiện, tốt bụng I have a beneficent aunt. (Tôi có một người dì tốt bụng). 43. expectation (n) /ˌekspekˈteɪʃn/ sự kỳ vọng She had a legitimate expectation that her application would succeed. (Cô ấy có một kỳ vọng chính đáng rằng ứng dụng của mình sẽ thành công) (life) expectancy /ɪkˈspektənsi/ tuổi thọ Life expectancy in Europe increased greatly in the 20th century. (Tuổi thọ ở châu Âu tăng rất nhiều trong thế kỷ 20.)
 • 10. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 44. successful (Adj) /səkˈsesfl/ thành công My second attempt at making bread was a little more successful. (Nỗ lực làm bánh mì lần thứ hai của tôi đã thành công một chút). successive (adj) /səkˈsesɪv/ liên tiếp He won the World Championship for the third successive year. (Anh ấy giành chức vô địch thế giới 3 năm liên tiếp). 45. imaginative (adj) /ɪˈmædʒɪnətɪv/ giàu trí tưởng tượng You’ll need to be a little more imaginative if you want to hold their attention. (Bạn cần phải giàu trí tưởng tượng hơn một chút nếu bạn muốn giữ sự chú ý của họ.) imaginary (adj) /ɪˈmædʒɪnəri/ không có thật, chỉ là tưởng tượng We must listen to their problems, real or imaginary. (Chúng ta phải lắng nghe vấn đề của họ, thực hay ảo.) imaginable (adj) /ɪˈmædʒɪnəbl/ Có thể tưởng tượng What those prisoners went through is hardly imaginable. (Những gì mà các tù nhân phải trải qua quả thực khó mà tưởng tượng được.) 46. discriminating (adj) /dɪˈskrɪmɪneɪtɪŋ/ sáng suốt, biết suy xét Modern audiences have become more discriminating. (Khán giả hiện đại ngày càng trở nên sáng suốt.) discriminatory (adj) dɪˈskrɪmɪnətəri/ phân biệt đối xử She criticizes what she sees as discriminatory treatment of overweight people. (Cô chỉ trích những gì cô coi là phân biệt đối xử với những người thừa cân.) 47. dependent (adj) /dɪˈpendənt/ phụ thuộc You can't be dependent on your parents all your life. (Bạn không thể phụ thuộc vào cha mẹ của bạn cả đời.) dependable (adj) /dɪˈpendəbl/ tin tưởng, đáng tin cậy The service was not entirely dependable and flights were often cancelled. (Dịch vụ này không hoàn toàn đáng tin cậy và các chuyến bay thường bị hủy.) 48. communicative (adj) /kəˈmjuːnɪkətɪv/ sẵn sàng trò chuyện, chia sẻ thông tin I don't find him very communicative. (Tôi cảm thấy anh ta không thích trò chuyện lắm) communicable (adj) /kəˈmjuːnɪkəbl/ dễ lây nhiễm The coronavirus is very communicable. (Virus corona rất dễ lây nhiễm) 49. complimentary (adj) /ˌkɒmplɪˈmentri/ khen ngợi, miễn phí The hotel offers a complimentary breakfast. (Khách sạn cung cấp bữa sáng miễn phí) D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L complementary (adj) /ˌkɒmplɪˈmentri/ bổ sung, tương hỗ cho nhau The school's approach must be complementary to that of the parents. (Cách tiếp cận của nhà trường phải hỗ trợ cho cách tiếp cận của phụ huynh) 50. state (n) /steɪt/ điều kiện, hoàn cảnh, trạng thái A report condemned the state of prisons (Một bài báo đã chỉ trích hoàn cảnh của các nhà tù) status (n) /ˈsteɪtəs/ địa vị She achieved celebrity status overnight. (Cô ấy có được địa vị như 1 ngôi sao chỉ trong 1 đêm) stature (n) /ˈstætʃə(r)/ tầm vóc, tầm cỡ She was an actress of considerable stature. (Cô ấy là một diễn viên có tầm cỡ.) 51. fertility (n) /fəˈtɪləti/ sự màu mỡ, sự sống Improve the soil fertility by adding compost. (Cải thiện độ phì nhiêu của đất bằng cách cho thêm phân bón) infertility (n) /ˌɪnfɜːˈtɪləti/ sự chết, vô sinh The disease can cause infertility in women. (Căn bệnh này có thể khiến phụ nữ vô sinh) 52. protected (adj) /prəˈtektɪd/ được bảo vệ Polar bears have been protected by law in Norway since 1973. (Gấu bắc cực đã được bảo vệ bởi luật tại Norway kể từ năm 1973) protective (adj) /prəˈtektɪv/ có tính chất bảo vệ Workers should wear full protective clothing. (Công nhân phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ) 53. flammable = inflammable (adj) /ˈflæməbl/ /ɪnˈflæməbl/ dễ cháy These materials are highly flammable. (Những chất liệu này cực kỳ dễ cháy) non-flammable (adj) /ˌnɒn ˈflæməbl/ không dễ cháy non-flammable nightwear (đồ ngủ không dễ cháy) inflammatory (adj) /ɪnˈflæmətri/ nhằm kích động inflammatory remarks (những phát ngôn nhằm kích động.) 54. exhibition (n) /ˌeksɪˈbɪʃn/ sự trưng bày, triển lãm Have you seen the Picasso exhibition? (Cậu xem triển lãm tranh của Picasso chưa?) inhibition /ˌɪnhɪˈbɪʃn/ sự rụt rè, lo lắng The children were shy at first, but soon lost their inhibitions. (Ban đầu lũ trẻ khá ngượng ngùng nhưng sau đó cũng đã bắt đầu hòa mình hơn rồi) exhibit (v) /ɪɡˈzɪbɪt/ triển lãm, trưng bày He longed for the chance to exhibit his work publicly. (Anh ta mong chờ cơ hội được trưng bày tác phẩm của mình trước công chúng.) inhibit (v) /ɪnˈhɪbɪt/ ngăn chặn, cản trở A lack of oxygen may inhibit brain development in the unborn child. (Thiếu oxy có thể cản trở sự phát triển não bộ ở trẻ chưa sinh.)
 • 11. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 55. parental (adj) /pəˈrentl/ liên quan tới cha mẹ parental choice in education (sự lựa chọn của cha mẹ trong giáo dục) parenting (adj) /ˈpeərəntɪŋ/ kiên quan tới chăm sóc, nuôi dạy con cái Parenting skills (kỹ năng chăm sóc con cái) 56. scene (n) /siːn/ phong cảnh, hiện trường Firefighters arrived on the scene within minutes. (Lính cứu hỏa đã tới hiện trường trong vòng 5 phút) sense (n) /sens/ khả năng, khiếu, cảm nhận One of the most important things in a partner is a sense of humour. (Một trong những đặc điểm quan trọng nhất ở người bạn đời là có khiếu hài hước) 57. impair (v) /ɪmˈpeə(r)/ phá hủy, hủy hoại His age impaired his chances of finding a new job. (Tuổi tác đã tước đi cơ hội tìm được công việc mới của anh) impart (v) /ɪmˈpɑːt/ truyền đạt She arrived and imparted the good news, (Cô ấy tới và truyền đạt tin tức tốt lành) 58. eminent (adj) /ˈemɪnənt/ nổi tiếng He’s an eminent architect (Ông ấy là 1 kiến trúc sư nổi tiếng) imminent (adj) /ˈɪmɪnənt/ sắp xảy tới The system is in imminent danger of collapse. (Hệ thống này sắp sụp đổ rồi.) 59. pronounced (adj) /prəˈnaʊnst/ rõ ràng, dễ thấy She had a pronounced Scottish accent. (Cô ta có 1 chất giọng dễ trông thấy là của người Scotland) pronounceable (adj) /prəˈnaʊnsəbl/ có thể phát âm These words in the book are pronounceable. (Những từ này trong cuốn sách có thể phát âm được) 60. compulsory (adj) /kəmˈpʌlsəri/ bắt buộc English is a compulsory subject at this level. (Ở trình độ này thì tiếng Anh là một môn học bắt buộc.) compulsive (adj) /kəmˈpʌlsɪv/ nghiện, không thể kiểm soát nổi She went through periods of compulsive eating. (Cô đã trải qua những giai đoạn nghiên ăn uống.) 61. reliance (n) /rɪˈlaɪəns/ sự phụ thuộc Such learning methods encourage too great a reliance upon the teacher. (Những phương pháp học tập như vậy sẽ khuyến khích phụ thuộc quá nhiều vào giáo viên.) reliability (n) /rɪˌlaɪəˈbɪləti/ sự đáng tin cậy Some experts have questioned the reliability of the test. (Một số chuyên gia đặt dấu hỏi cho mức độ đáng tin cậy của bài kiểm tra.) 62. composer (n) /kəmˈpəʊzə(r)/ nhà soạn nhạc He’s a famous composer. (Anh ấy là một nhà soạn nhạc nổi tiếng.) composure (n) /kəmˈpəʊʒə(r)/ sự bình tĩnh She answered with perfect composure. (Cô trả lời vô cùng bình tĩnh.) D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 63. device (n) /dɪˈvaɪs/ thiết bị a device to measure blood pressure. (Một thiết bị để đo huyết áp.) divide (n) /dɪˈvaɪd/ khoảng cách He offered advice on bridging cultural divides. (Ông đưa ra một số lời khuyên về việc thu hẹp khoảng cách văn hóa.) 64. illustrative (adj) /ˈɪləstrətɪv/ nhằm giải thích, nhằm minh họa an illustrative example. (một ví dụ để minh họa.) illustrious (adj) /ɪˈlʌstriəs/ nổi tiếng, lỗi lạc a long and illustrious career. (một sự nghiệp dài lâu và lỗi lạc.) 65. informative (adj) /ɪnˈfɔːmətɪv/ chứa nhiều thông tin The talk was both informative and entertaining. (Bài nói vừa chứa nhiều thông tin vừa giải trí.) informed (adj) /ɪnˈfɔːmd/ có hiểu biết, khôn ngoan, sáng suốt We try to enable people to make informed choices about what car to buy. (Chúng tôi cố gắng giúp mọi người có thể đưa ra được những lựa chọn sáng suốt về chiếc xe nào cần mua.) 66. unspoken (adj) /ʌnˈspəʊkən/ không được nói an unspoken assumption. (một giả định không được nói ra.) unspeakable (adj) /ʌnˈspiːkəbl/ không thể nói ra bằng lời unspeakable suffering. (nỗi đau không thể nói ra thành lời.) 67. suspense (n) /səˈspens/ cảm giác hồi hộp Don't keep us in suspense. Tell us what happened! (Đừng bắt chúng tôi phải chờ đợi trong hồi hộp nữa. Nói cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra đi!) suspension (n) /səˈspenʃn/ sự đình chỉ suspension from school. (đình chỉ học.) 68. disposal (n) /dɪˈspəʊzl/ sự vứt bỏ The council is responsible for waste disposal and street cleaning. (Hội đồng chịu trách nhiệm cho việc vứt rác và dọn đường.) disposition (n) /ˌdɪspəˈzɪʃn/ tính cách, tính khí to have a cheerful disposition. (tính cách vui vẻ.) 69. decidedly (adv) /dɪˈsaɪdɪdli/ một cách rõ ràng, chắc chắn Amy was looking decidedly worried. (Amy rõ ràng trông rất lo lắng.) decisively (adv) /dɪˈsaɪsɪvli/ một cách quyết đoán Congress must act decisively against this threat. (Quốc hội cần hành động quyết đoán trước mối đe dọa này.) 70. suggestive (adj) /səˈdʒestɪv/ gợi nhắc, gợi lên music that is suggestive of warm summer days. (thứ âm nhạc gợi lại những ngày hè oi nồng.) suggestible (adj) /səˈdʒestəbl/ dễ bị ảnh hưởng He was young and highly suggestible. (Anh ta còn trẻ và rất dễ bị ảnh hưởng.) 71. discerning (adj) /dɪˈsɜːnɪŋ/ sáng suốt, thấu đáo To the discerning eye, the quality may seem quite poor. (Dưới con mắt sáng suốt, chất lượng có vẻ khá kém.)
 • 12. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L discernible (adj) /dɪˈsɜːnəbl/ có thể nhận thấy There is often no discernible difference between rival brands. (Thường không có sự khác biệt rõ giữa các nhãn hiệu cạnh tranh.) 72. exposure (n) /ɪkˈspəʊʒə(r)/ sự tiếp xúc At high exposures, the chemical can affect the liver and kidneys. (Với mức độ tiếp xúc cao, chất hóa học này có thể ảnh hưởng tới gan thận.) exposition (n) /ˌekspəˈzɪʃn/ sự trình bày, giải thích a clear and detailed exposition of their legal position. (một sự trình bày rõ ràng và chi tiết quan điểm pháp lý của họ.) 73. remembrance (n) /rɪˈmembrəns/ tưởng nhớ a remembrance service. (lễ tưởng niệm.) resemblance (n) /rɪˈzembləns/ sự giống nhau The movie bears little resemblance to the original novel. (Bộ phim chẳng giống cuốn tiểu thuyết gốc chút nào.) 74. extension (n) /ɪkˈstenʃn/ sự mở rộng, gia hạn He's applied for an extension of his visa. (Anh ta đã nộp đơn xin gia hạn visa.) extent (n) /ɪkˈstent/ mức độ It is difficult to assess the full extent of the damage. (Rất khó để đánh giá mức độ thiệt hại đầy đủ.) 75. amount (v) /əˈmaʊnt/ lên tới, có nghĩa là Her answer amounted to a complete refusal. (Câu trả lời của cô ấy đồng nghĩa với một sự từ chối phũ phàng.) mount (v) /maʊnt/ tăng lên, gia tăng, sắp xếp The death toll continues to mount. (Tổng số ca tử vong tiếp tục gia tăng.) 76. deduct (v) /dɪˈdʌkt/ khấu trừ Ten points will be deducted for a wrong answer. (Một câu trả lời sai sẽ bị trừ đi 5 điểm.) deduce (v) /dɪˈdjuːs/ suy ra, luận ra We can deduce a lot from what people choose to buy. (Chúng ta có thể suy ra được nhiều điều từ những gì mọi người lựa chọn mua.) 77. impressive (adj) /ɪmˈpresɪv/ đầy ấn tượng one of the most impressive novels of recent years. (một trong những cuốn tiểu thuyết ấn tượng nhất những năm gần đây.) impressionable (adj) /ɪmˈpreʃənəbl/ dễ bị ảnh hưởng children at an impressionable age. (những đứa trẻ ở độ tuổi ẩm ương.) 78. impassable (adj) /ɪmˈpɑːsəbl/ không thể vượt qua, bị tắc The mountain roads are totally impassable to cars in winter. (Vào mùa đông, xe ô tô không tài nào đi qua các con đường trên núi.) D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L impassioned (adj) /ɪmˈpæʃnd/ thiết tha, xúc động She wrote an impassioned letter to her local newspaper to complain about the new road. (Cô viết một lá thư gây xúc động mạnh cho tạp chí địa phương để phàn nàn về con đường mới.) 79. ingenious (adj) /ɪnˈdʒiːniəs/ khéo léo, khôn ngoan His plots are always very ingenious. (Những cốt truyện của anh ta lúc nào cũng rất tinh vi.) ingenuous (adj) /ɪnˈdʒenjuəs/ ngây thơ You're too ingenuous. (Mày ngây thơ quá.) 80. flare (n) /fleə(r)/ ngọn lửa The flare of the match lit up his face. (Ngọn lửa của que diêm làm sáng bừng mặt anh.) flair (n) /fleə(r)/ sự tinh tế, năng khiếu He has a flair for languages. (Anh ta có năng khiếu ngôn ngữ.) 81. attitude (n) /ˈætɪtjuːd/ thái độ social attitudes about education. (quan điểm của xã hội về giáo dục.) aptitude (n) /ˈæptɪtjuːd/ năng khiếu She showed a natural aptitude for the work. (Cô đã thể hiện được năng khiếu cho công việc đó.) 82. infect (v) /ɪnˈfekt/ nhiễm It is not possible to infect another person through kissing. (Không thể lây cho người khác bằng việc hôn được.) inject (v) /ɪnˈdʒekt/ tiêm Chemicals are injected into the fruit to reduce decay. (Hóa chất đã được tiêm vào hoa quả để giảm thối rữa.) 83. initiation (n) /ɪˌnɪʃiˈeɪʃn/ sự khởi đầu, nhập môn The gym charges an initiation fee of $125. (Phòng tập thể hình tính phí tham gia là $125.) initiative (n) /ɪˈnɪʃətɪv/ sáng kiến, óc sáng kiến Most policy initiatives come from the White House. (Hầu hết các sáng kiến chính sách đều đến từ Nhà Trắng.) 84. desirous (adj) /dɪˈzaɪərəs/ thèm muốn, ước ao At that point Franco was desirous of prolonging the war. (Vào thời điểm đó Franco mong muốn kéo dài chiến tranh.) desirable (adj) /dɪˈzaɪərəbl/ đáng có, cần có Experience of computers is highly desirable. (Kinh nghiệm sử dụng máy tính là cực kỳ đáng có.) 85. measured (adj) /ˈmeʒəd/ đều đặn, thận trọng She replied in a measured tone to his threat. (Cô ấy đáp lại bằng giọng đều đều trước lời đe dọa của anh ta.) immeasurable (adj) /ɪˈmeʒərəbl/ không thể đo lường được Her contribution was of immeasurable importance. (Đóng góp của cô là không thể đong đếm được.)
 • 13. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 86. regretful (adj) /rɪˈɡretfl/ hối tiếc, ân hận a regretful look. (một cái nhìn đầy hối tiếc.) regrettable (adj) /rɪˈɡretəbl/ đáng tiếc The loss of jobs is highly regrettable. (Mất việc làm thật sự rất đáng tiếc.) 87. detective (n) /dɪˈtektɪv/ thám tử Several objects were taken away by detectives. (Một vài vật thể đã được thám tử lấy đi.) detection (n) /dɪˈtekʃn/ sự phát hiện Early detection of cancers is vitally important. (Việc phát hiện ung thư sớm là vô cùng quan trọng.) 88. questioning (adj) /ˈkwestʃənɪŋ/ thể hiện sự nghi ngờ, cần thông tin a questioning look. (cái nhìn đầy sự nghi ngờ.) unquestionable (adj) /ʌnˈkwestʃənəbl/ không thể nghi ngờ được, chắc chắn a man of unquestionable honesty. (một người đàn ông với sự trung thực không thể bàn cãi.) D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L HẠ GỤC CÂU HỎI TÌM LỖI SAI (BUỔI 3) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 1. Both Lucy and Peter don’t attend the prom five days ago. A B C D Question 2. He’s a highly influential artist, so his conduct can have a certain impact on teenagers A B C who are at an impressive age. D Question 3. Books are great because it can help broaden our mind. A B C D Question 4. At the age of 18, children should be responsible for his behaviour. A B C D Question 5. In the past, traditional weddings can last up to five days. A B C D Question 6. Some guests lodged their complaints against the airline since its service was not totally A B C dependent. D Question 7. People were in tears when the woman made an impassable plea for the release of her child. A B C D Question 8. Minh invited me to their birthday party, but I was too busy to attend. A B C D Question 9. The famous author writes a book about some common health problems a century ago. A B C D Question 10. It was too ingenious of him to place his absolute trust in such a person who A B C regularly lied. D Question 11. The system will be down for a few minutes since technicians are working on them. A B C D Question 12. The public’s attitudes towards meditation changed greatly in the past few months. A B C D Question 13. The chef revealed the secret ingredients in his winning recipe and some of it were A B C locally sourced. D Question 14. Her piece of writing must be written in haste because it lacks flare and originality. A B C D Question 15. He wasn’t the most qualified candidate, but his attitude for dealing with customers’ A B C complaints got him the job. D Question 16. If my mother were here, they would tell me what to do now. A B C D Question 17. The house looks quite old and their walls need to be repainted. A B C D
 • 14. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Question 18. Only after Sara has suffered from cyber bullying did she realise the danger of social A B C D networking. Question 19. Luke put on his best suit to make a good impression on its interviewers. A B C D Question 20. Some pregnant women suffered from adverse side effects after being infected with A B C the newest vaccine. D Question 21. Vietnam’s new initiation to reduce poverty and improve child welfare was lauded by A B C D the UN. Question 22. The new teacher is every student’s favourite because of their good sense of humour. A B C D Question 23. A close friend is important because you can count on them when you have problems. A B C D Question 24. The municipal authority quickly implemented protected measures with a view to A B C stamping down street crime. D Question 25. There is a huge crowd gathering outside the community hall yesterday afternoon. A B C D Question 26. The Pfizer-BioNTech vaccine is produced in large numbers because of their high A B C D efficacy. Question 27. The storm hit the coastal city last night and they caused a lot of damage to property. A B C D Question 28. My older sister was working as a teacher at the local primary school for nearly 3 years. A B C D Question 29. Intense investigation has been launched to gain some insight into the origin of the A B C deadly virus. D Question 30. The terrible experience has been preying on her mind and she’s been struggling to A B exercise those unhappy memories. C D D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TUẦN SỐ 09 DÀNH TRỌN 1 ĐIỂM VLC TRẮC NGHIỆM VLC SỬ DỤNG PHÉP ĐẢO NGỮ Đảo ngữ với các cụm từ có NO At no time + đảo ngữ (không lúc nào mà) At no time do I suspect him. On no account + đảo ngữ (không khi nào mà) On no account must you touch the wire. Under no circumstances + đảo ngữ (không có lúc nào mà) Under no circumstances are students allowed to talk in class. In no way + đảo ngữ (không đời nào mà) In no way did I intend to offend you. By no means + đảo ngữ (không bằng cách nào mà, không thể nào mà) By no means are students allowed to use smartphones in class. On no occasion + đảo ngữ (không lúc nào mà) On no occasion are women allowed to wear short skirts. Đảo ngữ với các cụm có ONLY Only after + V-ing/mệnh đề + đảo ngữ Only after working with him did I realise the importance of patience. Only when + mệnh đề + đảo ngữ Only when I arrived at school did I realise I had forgotten my homework. Only by + V-ing + đảo ngữ Only by practicing English frequently can you master it. Only if + mệnh đề + đảo ngữ Only if everybody agreed would I accept this position. Only then + đảo ngữ Only then did they discover his secret. Only in this way + đảo ngữ Only in this way does this machine work. Một số dạng đảo ngữ thường gặp khác No sooner + had S PII than + mệnh đề QKD = Hardly/Barely/Scarcely + had S PII when + mệnh đề QKD No sooner had I gone out than it started to rain. = Hardly had I gone out when it started to rain. Not until + mốc thời gian/mệnh đề + đảo ngữ = It was not until + mốc thời gian/mệnh đề + that + mệnh đề Not until he turned 9 was he able to speak. = It was not until he turned 9 that he was able to speak. So + adj/adv + đảo ngữ + that + mệnh đề Such + be + Noun + that + mệnh đề So quickly did he run that the others couldn't catch up with him. Such was the wind that we couldn't open the window.
 • 15. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TUẦN SỐ 09 Not only + đảo ngữ but also + … Not only was it raining all day at the wedding but also the band was late. Điều kiện loại 1: Should S + V, S will V Điều kiện loại 2: + Were + S + Noun/adj, S would V + Were + S + to V, S would V - Điều kiện loại 3: Had + S + PII, S would havePII Should you work hard, you’ll pass the exam. Were I taller, I would join the basketball team. Were he to work harder, he would be promoted. Had I not driven carelessly, I wouldn’t havecaused that accident. No matter how + adj/adv + S + V, mệnh đề. = However + adj/adv + S + V, mệnh đề = Adj/adv + as/though + S + V, mệnh đề Dù cho, …. No matter how hard I tried, I couldn’t pass the exam. Busy as he was, he’s willing to help me. LUYỆN TẬP Question 1. The storm was severe. Nobody was allowed to go out. Not until nobody was allowed to go out was the storm severe. So severe was the storm that nobody was permitted to go out. Such was the storm that nobody was forbidden to go out. Only after the storm was severe was nobody prohibited to go out. Question 2. Jimmy failed his driving test. He realised the importance of calmness. Not until Jimmy realised the importance of calmness did he fail his driving test. Only when did Jimmy fail his driving test did he realise the importance of calmness. Only by failing his driving test does Jimmy realise the importance of calmness. Only after he had failed his driving test did Jimmy realise the importance of calmness. Question 3. The locals were notified of the storm. They moved to safer places. Not until the locals moved to safer places were the locals notified of the storm. Had the locals not moved to safer places, they wouldn’t have been notified of the storm. Only after the locals weren’t notified of the storm did they move to safer places. No sooner had the locals been notified of the storm than they moved to safer places. Question 4. Laura left home to pursue her dream. She was aware of the importance of family only then. But for her awareness of the importance of family, Laura wouldn’t have left home to pursue her dream. Hardly had Laura been aware of the importance of family when she left home to pursue her dream. Only after Laura had left home to pursue her dream was she aware of the importance of family. Not until Laura was aware of the importance of family did she leave home to pursue her dream. Question 5. Janet tried very hard. She couldn’t pass the entrance exam to university. Not until Janet tried very hard could she pass the entrance exam to university. Only after Janet couldn’t pass the entrance exam to university did she try very hard. However hard she tried, Janet couldn’t pass the entrance exam to university. Had Janet tried harder, she could have passed the entrance exam to university. Question 6. Paul had a terrible accident. He realised the true dangers of speeding only then. Such was his terrible accident that Paul didn’t realise the true dangers of speeding. Only when Paul had realised the true dangers of speeding did he have a terrible accident. Had it not been for his terrible accident, Paul wouldn’t realise the true dangers of speeding. Only after Paul had had a terrible accident did he realise the true dangers of speeding. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TUẦN SỐ 09 Question 7. She had amazing artistic talent. She couldn’t make it through the final round. Only by making it through the final round did she have amazing artistic talent. Amazing as her artistic talent was, she couldn’t make it through the final round. But for her amazing artistic talent, she wouldn’t have made it through the final round. Hardly had she made it through the final round when she had amazing artistic talent. Question 8. The student decided to take a gap year before embarking on formal education. He has a wealth of working experience now. Scarcely had the student decided to take a gap year before embarking on formal education when hehad a wealth of working experience. But for his decision to take a gap year before embarking on formal education, the student would havea wealth of working experience now. Only when the student had had a wealth of working experience did he decide to take a gap year before embarking on formal education. Had the student not decided to take a gap year before embarking on formal education, he wouldn’t have a wealth of working experience now. Question 9. He adopted a green lifestyle. His health greatly improved. Not until his health had greatly improved did he adopt a green lifestyle. Had he not adopted a green lifestyle, his weather wouldn’t have greatly improved. Greatly as his health improved, he refused to adopt a green lifestyle. Only when his health had greatly improved did he adopt a green lifestyle. Question 10. The couple saw heartbreaking photos of the recent wave of covid-19 infections in European countries. They realised the danger of this pandemic only then. But for their realisation of the danger of this pandemic, the couple wouldn’t have seen heartbreaking photos of the recent wave of covid-19 infections in European countries. Only after the couple had seen heartbreaking photos of the recent wave of covid-19 infections in European countries did they realise the danger of this pandemic. Not until they realised the danger of this pandemic did the couple see heartbreaking photos of the recent wave of covid-19 infections in European countries. Dangerous though this pandemic might seem, the couple saw heartbreaking photos of the recent waveof covid-19 infections in European countries. Question 11. Hunting rare species is illegal. Some people still commit that offence. Such is the offense of some people that hunting rare species is illegal. Were hunting rare species illegal, some people wouldn’t commit that offence. Illegal as hunting rare species is, some people still commit that offence. No sooner had some people committed that offence than hunting rare species was illegal. Question 12. Consumer demand for organic foods was very great. They decided to mass-produce them. However great consumer demand for organic foods was, they decided to mass-produce them. Without their decision to mass-produce organic foods, consumer demand for them wouldn’t have been great. In view of their decision to mass-produce organic foods, consumer demand for them was very great. Such was the consumer demand for organic foods that they decided to mass-produce them. Question 13. The story told by her grandmother was intriguing. It lulled her into sleep. Not until the story told by her grandmother lulled her into sleep was it intriguing. Were it not for the intriguing story told by her grandmother, she couldn’t have slept. Only after the story told by her grandmother lulled her into sleep was it intriguing. So intriguing was the story told by her grandmother that it lulled her into sleep.
 • 16. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TUẦN SỐ 09 Question 14. The Omicron variant is contagious. Lots of European countries have decided to close their borders. Not until lots of European countries have decided to close their borders is the Omicron variant contagious. Only after lots of European countries have decided to close their borders is the Omicron variant contagious. Had it not been for the contagious Omicron variant, lots of European countries wouldn’t have decidedto close their borders. So contagious is the Omicron variant that lots of European countries have decided to close their borders. Question 15. Michael was sacked from his job. He refused to work at weekends. Had it not been for his refusal to work at weekends, Michael wouldn’t have been sacked from his job. Only when Michael was sacked from his job did he refuse to work at weekends. Not until Michael was sacked from his job did he refuse to work at weekends. No sooner had Michael been sacked from his job than he refused to work at weekends. Question 16. The missing child was rescued after 2 days. It was thanks to the tourist’s bravery. Hardly had the missing child been rescued after 2 days when the tourist became brave. Not until the missing child had been rescued after 2 days did the tourist become brave. Without the tourist’s bravery, the missing child wouldn’t be rescued after 2 days. Had it not been for the tourist’s bravery, the missing child wouldn’t have been rescued after 2 days. Question 17. Unvaccinated residents are banned from going out. There is no exception whatsoever. On no occasion are unvaccinated residents prohibited from going out. Under no circumstances are unvaccinated residents permitted to go out. At no time were unvaccinated residents allowed to go out. By no means are unvaccinated residents banned from going out. Question 18. The municipal authority downplayed the importance of a lockdown. It witnessed a resurgence of the covid-19 infected cases in the first week of this month. Not until the municipal authority had witnessed a resurgence of the covid-19 infected cases in the first week of this month did it downplay the importance of a lockdown. Only after the municipal authority had witnessed a resurgence of the covid-19 infected cases in the first week of this month had it downplayed the importance of a lockdown. Had the municipal authority not downplayed the importance of a lockdown, it wouldn’t have witnesseda resurgence of the covid-19 infected cases in the first week of this month. Only by downplaying the importance of a lockdown could the municipal authority witness a resurgenceof the covid-19 infected cases in the first week of this month. Question 19. Hung refused to wear protective clothes while changing the light bulb. He got a mild shock. Only after Hung had got a mild shock did he refuse to wear protective clothes while changing the light bulb. Only by getting a mild shock did Hung refuse to wear protective clothes while changing the lightbulb. Had it not been for Hung’s refusal to wear protective clothes while changing the light bulb, he wouldn’t have got a mild shock. However mild as a shock was, Hung refused to wear protective clothes while changing the light bulb. Question 20. She supported her husband through many difficult times. He became the wealthiest man ofthe city. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TUẦN SỐ 09 Only when her husband had become the wealthiest man of the city did she support him through many difficult times. Not until her husband had become the wealthiest man of the city did she support him through many difficult times. So wealthy was her husband that she supported him through many difficult times. Had she not supported her husband through many difficult times, he wouldn’t have become the wealthiest man of the city. Question 21. He was nominated for the presidency. It was thanks to his hard work and determination. Only when he had been nominated for the presidency was he hard-working and determined. Such was his hard work and determination that he wasn’t nominated for the presidency. But for his hard work and determination, he wouldn’t have been nominated for the presidency. Hard-working and determined though he was, he was nominated for the presidency. Question 22. Parking is strictly banned in this dangerous area. There is no exception whatsoever. At no time were people allowed to park in this dangerous area. On no occasion are people forbidden from parking in this dangerous area. By no means are people banned from parking in this dangerous area. Under no circumstances are people permitted to park in this dangerous area. Question 23. He forgot our wedding anniversary. He didn’t even apologise for forgetting it. Only after he had forgotten our wedding anniversary did he not apologise for forgetting it. Not only did he forget our wedding anniversary but he also didn’t even apologise for forgetting it. Not until he had apologised for getting our wedding anniversary did he forget it. Had he not forgotten our wedding anniversary, he wouldn’t have apologised for forgetting it. Question 24. Sam lost all her money. She realised the true danger of Internet banking only then. Not until Sam had lost all her money did she realise the true danger of Internet banking. Only after Sam realised the true danger of Internet banking did she lose all her money. Only by realising the true danger of Internet banking did Sam lose all her money. Had Sam not realised the true danger of Internet banking, she wouldn’t have lost all her money. Question 25. Laura decided to become a member of a voluntary organisation. She became more confident and resourceful. Without Laura’s decision to become a member of a voluntary organisation, she wouldn’t have become more confident and resourceful. Were Laura not to decide to become a member of a voluntary organisation, she wouldn’t become more confident and resourceful. Only when Laura became more confident and resourceful did she decide to become a member of a voluntary organisation. It was not until Laura became more confident and resourceful that she decided to become a memberof a voluntary organisation. Question 26. Michael was really tired after a long day at school. He helped his mom withcooking and cleaning the kitchen. But for his tiredness after a long day at school, Michael would have helped his mom with cooking and cleaning the kitchen. Had Michael not helped his mom with cooking and cleaning the kitchen, he wouldn’t have been really tired after a long day at school. Not until Michael had helped his mom with cooking and cleaning the kitchen did he feel really tired after a long day at school.
 • 17. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TUẦN SỐ 09 Tired though Michael was after a long day at school, he helped his mom with cooking and cleaning the kitchen. Question 27. The man opened the door. His neighbour immediately threw stones at him. Not until his neighbour had thrown stones at him did the man open the door. Had his neighbour not thrown stones at him, he would have opened the door. Only after the neighbour had thrown stones at him did the man open the door. Hardly had the man opened the door when his neighbour threw stones at him. Question 28. The campaign has had a great influence on young people. A lot of them have stopped smoking. So influential is the campaign that a lot of young people have stopped smoking. But for the great influence of the campaign, a lot of young people would have stopped smoking. Not until a lot of young people had stopped smoking did the campaign greatly influence them. Only if the campaign greatly influenced young people would a lot of them stop smoking. Question 29. The coronavirus is highly contagious. The appearance of new variants makes it more dangerous. Whatever new variants may appear, the coronavirus is more dangerous with its high contagion. Highly contagious though the coronavirus is, the appearance of new variants makes it more dangerous. But for the appearance of new variants, the coronavirus wouldn’t have been highly contagious. Not only is the coronavirus highly contagious but, with the appearance of new variants, it is also more dangerous. Question 30. She was disappointed when losing the match. She is making a concerted effort to improve her performance. So concerted was her effort that she played the match with utter disappointment. Disappointed though she was when losing the match, she is making a concerted effort to improve her performance. Hardly had she made a concerted effort to improve her performance when she was disappointed when losing the match. Only after she had made a concerted effort to improve her performance was disappointed when losing the match. Đáp án Question 1. The storm was severe. Nobody was allowed to go out. A. Not until nobody was allowed to go out was the storm severe. B. So severe was the storm that nobody was permitted to go out. C. Such was the storm that nobody was forbidden to go out. D. Only after the storm was severe was nobody prohibited to go out. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TUẦN SỐ 09 Question 2. Jimmy failed his driving test. He realised the importance of calmness. A. Not until Jimmy realised the importance of calmness did he fail his driving test. B. Only when did Jimmy fail his driving test did he realise the importance of calmness. C. Only by failing his driving test does Jimmy realise the importance of calmness. D. Only after he had failed his driving test did Jimmy realise the importance of calmness. Question 3. The locals were notified of the storm. They moved to safer places. A. Not until the locals moved to safer places were the locals notified of the storm. B. Had the locals not moved to safer places, they wouldn’t have been notified of the storm. C. Only after the locals weren’t notified of the storm did they move to safer places. D. No sooner had the locals been notified of the storm than they moved to safer places. Question 4. Laura left home to pursue her dream. She was aware of the importance of family only then. A. But for her awareness of the importance of family, Laura wouldn’t have left home to pursue her dream. B. Hardly had Laura been aware of the importance of family when she left home to pursue her dream. C. Only after Laura had left home to pursue her dream was she aware of the importance of family. D. Not until Laura was aware of the importance of family did she leave home to pursue her dream. Question 5. Janet tried very hard. She couldn’t pass the entrance exam to university. A. Not until Janet tried very hard could she pass the entrance exam to university. B. Only after Janet couldn’t pass the entrance exam to university did she try very hard. C. However hard she tried, Janet couldn’t pass the entrance exam to university. D. Had Janet tried harder, she could have passed the entrance exam to university. Question 6. Paul had a terrible accident. He realised the true dangers of speeding only then. A. Such was his terrible accident that Paul didn’t realise the true dangers of speeding. B. Only when Paul had realised the true dangers of speeding did he have a terrible accident. C. Had it not been for his terrible accident, Paul wouldn’t realise the true dangers of speeding. D. Only after Paul had had a terrible accident did he realise the true dangers of speeding. Question 7. She had amazing artistic talent. She couldn’t make it through the final round. A. Only by making it through the final round did she have amazing artistic talent. B. Amazing as her artistic talent was, she couldn’t make it through the final round. C. But for her amazing artistic talent, she wouldn’t have made it through the final round. D. Hardly had she made it through the final round when she had amazing artistic talent. Question 8. The student decided to take a gap year before embarking on formal education. He has a wealth of working experience now. A. Scarcely had the student decided to take a gap year before embarking on formal education when hehad a wealth of working experience. B. But for his decision to take a gap year before embarking on formal education, the student would havea wealth of working experience now. C. Only when the student had had a wealth of working experience did he decide to take a gap year before embarking on formal education. D. Had the student not decided to take a gap year before embarking on formal education, he wouldn’t have a wealth of working experience now. Question 9. He adopted a green lifestyle. His health greatly improved. A. Not until his health had greatly improved did he adopt a green lifestyle. B. Had he not adopted a green lifestyle, his health wouldn’t have greatly improved. C. Greatly as his health improved, he refused to adopt a green lifestyle. D. Only when his health had greatly improved did he adopt a green lifestyle. Question 10. The couple saw heartbreaking photos of the recent wave of covid-19 infections in European countries. They realised the danger of this pandemic only then.
 • 18. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TUẦN SỐ 09 A. But for their realisation of the danger of this pandemic, the couple wouldn’t have seen heartbreaking photos of the recent wave of covid-19 infections in European countries. B. Only after the couple had seen heartbreaking photos of the recent wave of covid-19 infections in European countries did they realise the danger of this pandemic. C. Not until they realised the danger of this pandemic did the couple see heartbreaking photos of the recent wave of covid-19 infections in European countries. D. Dangerous though this pandemic might seem, the couple saw heartbreaking photos of the recent waveof covid-19 infections in European countries. Question 11. Hunting rare species is illegal. Some people still commit that offence. A. Such is the offense of some people that hunting rare species is illegal. B. Were hunting rare species illegal, some people wouldn’t commit that offence. C. Illegal as hunting rare species is, some people still commit that offence. D. No sooner had some people committed that offence than hunting rare species was illegal. Question 12. Consumer demand for organic foods was very great. They decided to mass-produce them. A. However great consumer demand for organic foods was, they decided to mass-produce them. B. Without their decision to mass-produce organic foods, consumer demand for them wouldn’t have been great. C. In view of their decision to mass-produce organic foods, consumer demand for them was very great. D. Such was the consumer demand for organic foods that they decided to mass-produce them. Question 13. The story told by her grandmother was intriguing. It lulled her into sleep. A. Not until the story told by her grandmother lulled her into sleep was it intriguing. B. Were it not for the intriguing story told by her grandmother, she couldn’t have slept. C. Only after the story told by her grandmother lulled her into sleep was it intriguing. D. So intriguing was the story told by her grandmother that it lulled her into sleep. Question 14. The Omicron variant is contagious. Lots of European countries have decided to close their borders. A. Not until lots of European countries have decided to close their borders is the Omicron variant contagious. B. Only after lots of European countries have decided to close their borders is the Omicron variant contagious. C. Had it not been for the contagious Omicron variant, lots of European countries wouldn’t have decidedto close their borders. D. So contagious is the Omicron variant that lots of European countries have decided to close their borders. Question 15. Michael was sacked from his job. He refused to work at weekends. A. Had it not been for his refusal to work at weekends, Michael wouldn’t have been sacked from his job. B. Only when Michael was sacked from his job did he refuse to work at weekends. C. Not until Michael was sacked from his job did he refuse to work at weekends. D. No sooner had Michael been sacked from his job than he refused to work at weekends. Question 16. The missing child was rescued after 2 days. It was thanks to the tourist’s bravery. A. Hardly had the missing child been rescued after 2 days when the tourist became brave. B. Not until the missing child had been rescued after 2 days did the tourist become brave. C. Without the tourist’s bravery, the missing child wouldn’t be rescued after 2 days. D. Had it not been for the tourist’s bravery, the missing child wouldn’t have been rescued after 2 days. Question 17. Unvaccinated residents are banned from going out. There is no exception whatsoever. A. On no occasion are unvaccinated residents prohibited from going out. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TUẦN SỐ 09 B. Under no circumstances are unvaccinated residents permitted to go out. C. At no time were unvaccinated residents allowed to go out. D. By no means are unvaccinated residents banned from going out. Question 18. The municipal authority downplayed the importance of a lockdown. It witnessed a resurgence of the covid-19 infected cases in the first week of this month. A. Not until the municipal authority had witnessed a resurgence of the covid-19 infected cases in the first week of this month did it downplay the importance of a lockdown. B. Only after the municipal authority had witnessed a resurgence of the covid-19 infected cases in the first week of this month had it downplayed the importance of a lockdown. C. Had the municipal authority not downplayed the importance of a lockdown, it wouldn’t have witnesseda resurgence of the covid-19 infected cases in the first week of this month. D. Only by downplaying the importance of a lockdown could the municipal authority witness a resurgenceof the covid-19 infected cases in the first week of this month. Question 19. Hung refused to wear protective clothes while changing the light bulb. He got a mild shock. A.Only after Hung had got a mild shock did he refuse to wear protective clothes while changing the light bulb. B. Only by getting a mild shock did Hung refuse to wear protective clothes while changing the lightbulb. C.Had it not been for Hung’s refusal to wear protective clothes while changing the light bulb, he wouldn’t have got a mild shock. D.However mild as a shock was, Hung refused to wear protective clothes while changing the light bulb. Question 20. She supported her husband through many difficult times. He became the wealthiest man ofthe city. A. Only when her husband had become the wealthiest man of the city did she support him through many difficult times. B. Not until her husband had become the wealthiest man of the city did she support him through many difficult times. C. So wealthy was her husband that she supported him through many difficult times. D. Had she not supported her husband through many difficult times, he wouldn’t have become the wealthiest man of the city. Question 21. He was nominated for the presidency. It was thanks to his hard work and determination. A. Only when he had been nominated for the presidency was he hard-working and determined. B. Such was his hard work and determination that he wasn’t nominated for the presidency. C. But for his hard work and determination, he wouldn’t have been nominated for the presidency. D. Hard-working and determined though he was, he was nominated for the presidency. Question 22. Parking is strictly banned in this dangerous area. There is no exception whatsoever. A. At no time were people allowed to park in this dangerous area. B. On no occasion are people forbidden from parking in this dangerous area. C. By no means are people banned from parking in this dangerous area. D. Under no circumstances are people permitted to park in this dangerous area. Question 23. He forgot our wedding anniversary. He didn’t even apologise for forgetting it. A. Only after he had forgotten our wedding anniversary did he not apologise for forgetting it. B. Not only did he forget our wedding anniversary but he also didn’t even apologise for forgetting it. C. Not until he had apologised for getting our wedding anniversary did he forget it.
 • 19. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TUẦN SỐ 09 D. Had he not forgotten our wedding anniversary, he wouldn’t have apologised for forgetting it. Question 24. Sam lost all her money. She realised the true danger of Internet banking only then. A. Not until Sam had lost all her money did she realise the true danger of Internet banking. B. Only after Sam realised the true danger of Internet banking did she lose all her money. C. Only by realising the true danger of Internet banking did Sam lose all her money. D. Had Sam not realised the true danger of Internet banking, she wouldn’t have lost all her money. Question 25. Laura decided to become a member of a voluntary organisation. She became more confident and resourceful. A. Without Laura’s decision to become a member of a voluntary organisation, she wouldn’t have become more confident and resourceful. B. Were Laura not to decide to become a member of a voluntary organisation, she wouldn’t become more confident and resourceful. C. Only when Laura became more confident and resourceful did she decide to become a member of a voluntary organisation. D. It was not until Laura became more confident and resourceful that she decided to become a memberof a voluntary organisation. Question 26. Michael was really tired after a long day at school. He helped his mom withcooking and cleaning the kitchen. A. But for his tiredness after a long day at school, Michael would have helped his mom with cooking and cleaning the kitchen. B. Had Michael not helped his mom with cooking and cleaning the kitchen, he wouldn’t have been really tired after a long day at school. C. Not until Michael had helped his mom with cooking and cleaning the kitchen did he feel really tired after a long day at school. D. Tired though Michael was after a long day at school, he helped his mom with cooking and cleaning the kitchen. Question 27. The man opened the door. His neighbour immediately threw stones at him. A. Not until his neighbour had thrown stones at him did the man open the door. B. Had his neighbour not thrown stones at him, he would have opened the door. C. Only after the neighbour had thrown stones at him did the man open the door. D. Hardly had the man opened the door when his neighbour threw stones at him. Question 28. The campaign has had a great influence on young people. A lot of them have stopped smoking. A. So influential is the campaign that a lot of young people have stopped smoking. B. But for the great influence of the campaign, a lot of young people would have stopped smoking. C. Not until a lot of young people had stopped smoking did the campaign greatly influence them. D. Only if the campaign greatly influenced young people would a lot of them stop smoking. Question 29. The coronavirus is highly contagious. The appearance of new variants makes it more dangerous. A. Whatever new variants may appear, the coronavirus is more dangerous with its high contagion. B. Highly contagious though the coronavirus is, the appearance of new variants makes it moredangerous. C. But for the appearance of new variants, the coronavirus wouldn’t have been highly contagious. D. Not only is the coronavirus highly contagious but, with the appearance of new variants, it isalso more D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TUẦN SỐ 09 dangerous. Question 30. She was disappointed when losing the match. She is making a concerted effort to improve her performance. A. So concerted was her effort that she played the match with utter disappointment. B. Disappointed though she was when losing the match, she is making a concerted effort to improve her performance. C. Hardly had she made a concerted effort to improve her performance when she was disappointed when losing the match. D. Only after she had made a concerted effort to improve her performance was disappointed when losing the match.
 • 22. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L TUẦN SỐ 09 D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L DÀNH TRỌN 1 ĐIỂM VLC TRẮC NGHIỆM: CHUYỂN ĐỔI THÌ VÀ ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU Chuyển đổi giữa thì QKĐ và thì HTHT I haven’t seen her for three weeks. I last saw her three weeks ago. / The last time I saw her was 3 weeks ago. / It’s 3 weeks since I last saw her. Tom and Mary have got married for 5 years. It is 5 years since Tom and Mary got married. I haven’t seen that man before. It’s the first time I have seen that man. I started working for the company a year ago. I’ve worked/been working for the company for a year. This is my first visit to Nanjing. I haven’t visited Nanjing before. Một số động từ khuyết thiếu thường gặp (modal + V.inf) can/could: chỉ khả năng (ability), sự cho phép I can swim, but I may not swim today. may/might: chỉ khả năng xảy ra (possibility) must: phải làm gì (đến từ người nói) I must go now. have to: phải làm gì (đến từ ngoại cảnh) We have to wear uniforms at school. mustn’t: không được phép làm gì You mustn’t smoke here. don’t/doesn’t/didn’t have to: không phải làm gì You don’t have to do that work. should/ought to: nên làm gì You should/ought to sleep earlier. needn’t: không cần làm gì You needn’t water these plants. Cấu trúc dự đoán trong quá khứ với động từ khuyết thiếu must have PII: chắc hẳn đã làm gì trong quá khứ You must have met him. can’t have PII: chắc hẳn đã không xảy ra trong quá khứ You can’t have met him. should (not) have PII: lẽ ra đã (không) nên làm gì trong quá khứ You should have met him. may/might/could have PII: có thể đã làm gì trong quá khứ You might have met him. needn’t have PII: lẽ ra không cần phải đã làm gì trong quá khứ You needn’t have met him. Các cách viết lại câu với động từ khuyết thiếu thường gặp Students are required to attend these classes. It’s compulsory/obligatory for students to attendthese classes. Students must attend these classes. Perhaps/Possibly/It’s possible/likely that he will come late. He may come late. It’s necessary for you to finish this test by 4 p.m. It’s not necessary for you to water these flowers. You need to/should finish this test by 4 p.m. You needn’t water these flowers.
 • 23. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L You’re not required to fill in this form. You needn’t fill in this form. Using electronic devices in the exam room isn’t permitted/allowed. Using electronic devices in the exam room is banned/prohibited/forbidden. You mustn’t use electronic devices in the exam room. Students are allowed/permitted to use their phones during break. Students can use their phones during break. It’s a good idea for you do revise the lessons. You should revise the lessons. I’m sure/certain that he stole her purse. I’m sure/certain that he didn’t steal her purse. He must have stolen her purse. He can’t have stolen her purse. It was wrong of you to lie to her. It was a mistake for you to trust her. You shouldn’t have lied to her. You shouldn’t have trusted her. I thought it was necessary to take notes, but I was wrong. I thought it wasn’t necessary to take notes, but I was wrong. I needn’t have taken notes.I should have taken notes. PRACTICE Question 1. He last went out with his friends a month ago. He didn’t go out with his friends a month ago. He has gone out with his friends for a month. He has a month to go out with his friends. He hasn’t gone out with his friends for a month. Question 2. It’s not necessary for you to do this project. A. You would do this project. B. You can’t do this project. C. You must do this project. D. You needn’t do this project. Question 3. He hasn’t eaten out for 3 months. He has 3 months to eat out. He last ate out 3 months ago. He has eaten out for 3 months. He didn’t eat out 3 months ago. Question 4. It’s compulsory for all students to wear face masks. A. All students shouldn’t wear face masks.B. All students can wear face masks. C. All students must wear face masks. D. All students needn’t wear face masks. Question 5. Workers are required to wear protective gloves all the time. Workers should wear protective gloves all the time. Workers must wear protective gloves all the time. Workers can’t wear protective gloves all the time. Workers don’t have to wear protective gloves all the time.= Question 6. Lucy last went shopping five days ago. Lucy hasn't gone shopping for five days. Lucy has five days to go shopping. Lucy didn’t like to go shopping on the fifth day. Lucy has gone shopping for five days. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Question 7. Tim last visited Italy two years ago. Tim has two weeks to visit Italy. Tim hasn’t visited Italy for two years. Tim has visited Italy for two years. Rim didn’t visit Italy two years ago. Question 8. It’s a good idea for you to have a balanced diet. You should have a balanced diet. You mustn’t have a balanced diet. You can have a balanced diet. You needn’t have a balanced diet. Question 9. It’s necessary for her to get some sleep. A. She needs to get some sleep. B. She doesn’t have to get some sleep. C. She may get some sleep. D. She wouldn’t get some sleep. Question 10. It’s possible that Linda will get the first prize. A. Linda should get the first prize. B. Linda needn’t get the first prize. C. Linda mustn’t get the first prize. D. Linda may get the first prize. Question 11. I’m certain that Luke copied my idea. A. Luke can’t have copied my idea. B. Luke must have copied my idea. C. Luke should have copied my idea. D. Luke needn’t have copied my idea. Question 12. I’ve never seen such a magnificent building before. The last time I saw such a magnificent building was a long time ago. I used to see many magnificent buildings like this before. I have seen such a magnificent building many times before. This is the first time I’ve ever seen a magnificent building like this. Question 13. Tourists aren’t required to book their tickets in advance. Tourists should book their tickets in advance. Tourists mustn’t book their tickets in advance. Tourists don’t have to book their tickets in advance. Tourists can book their tickets in advance. Question 14. Luke hasn’t logged on to his Twitter account for 5 days. Luke last logged on to his Twitter account 5 days ago. Luke has logged on to his Twitter account for 5 days. Luke has 5 days to log on to his Twitter account. Luke didn’t log on to his Twitter account 5 days ago. Question 15. Going out shopping without wearing a face mask isn’t allowed. You mustn’t go out shopping without wearing a face mask. You should go out shopping without wearing a face mask. You needn’t go out shopping without wearing a face mask. You can go out shopping without wearing a face mask. Question 16. Tom hasn’t had his car maintained for 2 months. The last time Tom had his car maintained was 2 months ago. Tom had 2 months to have his car maintained. Tom didn’t have his car maintained 2 months ago. Tom will have his car maintained in 2 months.
 • 24. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Question 17. Perhaps she’ll call back later. A. She has to call back later. B. She must call back later. C. She needs to call back later. D. She may call back later. Question 18. It’s unnecessary for you to submit your work by Friday. You needn’t submit your work by Friday. You can’t submit your work by Friday. You mustn’t submit your work by Friday. You shouldn’t submit your work by Friday. Question 19. This is the most difficult Maths question I’ve ever done. I’ve done a lot of more difficult Maths questions than this. It's been a long time since I last did the most difficult Maths question. I’ve never done such a difficult Math question. The last time I did the most difficult Maths question. Question 20. We thought it was necessary to rehearse the final scene, but we were wrong. We should have rehearsed the final scene. We needn’t have rehearsed the final scene. We can’t have rehearsed the final scene. We may have rehearsed the final scene. Question 21. It was wrong of you to say nasty things about your teacher. You needn’t have said nasty things about your teacher. You can’t have said nasty things about your teacher. You may not have said nasty things about your teacher. You shouldn’t have said nasty things about your teacher. Question 22. Peter hasn't met his friends in person for 5 months. The last time Peter met his friends in person was 5 months ago. Peter has 5 months to meet his friends in person. Peter has met his friends in person for 5 months. Peter didn’t meet his friends in person 5 months ago. Question 23. Tim started to write his first novel two months ago. Tim didn’t write his first novel two months ago. Tim has written his first novel for two months. Tim hasn’t written his first novel for two months. Tim has two months to write his first novel. Question 24. I really believe John was shocked at the news. John might have been shocked at the news. John should have been shocked at the news. John must have been shocked at the news. John could have been shocked at the news. Question 25. You cleaned the warehouse, but it wasn’t necessary. You should have cleaned the warehouse. You might have cleaned the warehouse. You can’t have cleaned the warehouse. You needn’t have cleaned the warehouse. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Question 26. She last went to the cinema one week ago. She hasn’t gone to the cinema for one week. She has gone to the cinema for one week. She has one week to go to the cinema. She didn’t go to the cinema one week ago. Question 27. This is the first time she’s met such a generous person. She last met such a generous person a long time ago. She hasn’t met such a generous person for ages. She has time to meet such a generous person. She has never met such a generous person before. Question 28. They are allowed to wear jeans at work. They can wear jeans at work. You should wear jeans at work. B. They needn’t wear jeans at work. D. They mustn’t wear jeans at work. Question 29. Martin hasn’t bought new clothes for 3 months. Martin last bought new clothes 3 months ago. Martin has bought new clothes for 3 months. Martin has 3 months to buy new clothes. Martin didn’t buy new clothes 3 months ago. Question 30. They are forbidden to take photos during their tour around the gallery. They can take photos during their tour around the gallery. They mustn’t take photos during their tour around the gallery. They shouldn’t take photos during their tour around the gallery. They may take photos during their tour around the gallery. Đáp án: Question 1. He last went out with his friends a month ago. A. He didn’t go out with his friends a month ago. B. He has gone out with his friends for a month. C. He has a month to go out with his friends. D. He hasn’t gone out with his friends for a month. Question 2. It’s not necessary for you to do this project. A. You would do this project. B. You can’t do this project. C. You must do this project. D. You needn’t do this project. Question 3. He hasn’t eaten out for 3 months. A. He has 3 months to eat out. B. He last ate out 3 months ago. C. He has eaten out for 3 months. D. He didn’t eat out 3 months ago. Question 4. It’s compulsory for all students to wear face masks. A. All students shouldn’t wear face masks. B. All students can wear face masks. C. All students must wear face masks. D. All students needn’t wear face masks. Question 5. Workers are required to wear protective gloves all the time. A. Workers should wear protective gloves all the time. B. Workers must wear protective gloves all the time.