توسعه محصول جدید | New Product Development

davood dehghan
davood dehghanCo Founder & CEO @ EventCenter.ir & IsfahanPlus.ir em EventCenter.ir
New Product Development
‫مدرس‬
:
‫دهقان‬ ‫داوود‬
‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫آموزشی‬ ‫وبینار‬
توسعه محصول جدید | New Product Development
توسعه محصول جدید | New Product Development
توسعه محصول جدید | New Product Development
‫تعاریف‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫برخی‬ ‫بررسی‬
‫چیست؟‬ ‫محصول‬
‫محصول‬ ‫کالسیک‬ ‫تعریف‬
‫نوع‬ ‫هر‬
‫کاال‬
‫یا‬
‫خدمتی‬
‫برای‬ ‫که‬
‫اقتصادی‬ ‫ارزش‬ ‫مشتری‬
‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫ایجاد‬
‫امکان‬ ،‫آن‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ ‫مشتری‬
‫اقتصادی‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫گردش‬
‫را‬
‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫برای‬
.
‫کامودیتی‬ ‫یا‬ ‫اولیه‬ ‫کاالی‬
Commodity
‫؟‬
‫کامودیتی‬
Commodity
‫کامودیتی‬
Commodity
‫کامودیتی‬ ‫یا‬ ‫اولیه‬ ‫کاالی‬
.
VS
‫محصول‬
‫کامودیتی‬
Commodity
‫در‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬
‫بازار‬ ‫تمام‬
‫دارای‬ ،‫خود‬
‫تقریبا‬ ‫کیفی‬ ‫های‬‫ویژگی‬
‫یکسانی‬
‫و‬ ‫باشد‬
‫قیمت‬ ‫جز‬ ‫به‬
‫نتوان‬
‫تفاوت‬
‫ی‬ ‫آن‬ ‫های‬‫نمونه‬ ‫بین‬ ‫دیگری‬
،‫افت‬
،‫کاال‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اصطالحا‬
‫کامودیتی‬ ‫یا‬ ‫اولیه‬ ‫کاالی‬
‫گویند‬‫می‬
.
‫کامودیتی‬
Commodity ‫محصول‬
‫مثل‬ ‫شرکتی‬ ‫چرا‬
Nestle
‫داره؟‬ ‫متنوع‬ ‫محصول‬ ‫همه‬ ‫این‬
‫چیست؟‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬
New Product Development
(
‫مخفف‬ ‫شکل‬ ‫به‬
NPD
)
‫فرآیند‬
‫محصول‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫تبدیل‬
/
‫خدمت‬
‫است‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫جدید‬
.
‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬
:
‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫گام‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫شامل‬
‫صفر‬ ‫ی‬‫نقطه‬ ‫از‬
(
‫ندا‬ ‫وجود‬ ‫چیز‬‫هیچ‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫رد‬
)
‫ی‬‫آماده‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫ای‬‫لحظه‬ ‫تا‬
‫شدن‬ ‫تجاری‬
‫عرضه‬ ‫و‬
‫بازار‬ ‫به‬
‫دهند‬‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫است‬
.
‫ساده‬ ‫خیلی‬ ‫زبان‬ ‫به‬
:
‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬
‫بازار‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫بررسی‬
‫ای‬‫لحظه‬ ‫تا‬ ،‫پردازید‬‫می‬
‫محص‬ ‫یک‬ ‫که‬
‫ول‬
‫فروش‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫برای‬
‫توسعه‬ ‫درگیر‬ ،‫گیرد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫کارتان‬ ‫میز‬ ‫روی‬
‫یا‬ ‫محصول‬
Product Development
‫هستید‬
.
‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫طراحی‬
‫که‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫ممکن‬ ‫ی‬‫فاصله‬ ‫بیشترین‬
‫را‬
‫از‬
‫کامودیتی‬
‫باشد‬ ‫داشته‬
.
‫تفاوت‬
‫محصول‬ ‫توسعه‬
‫با‬ ‫جدید‬
‫محصول‬ ‫طراحی‬
‫کلیدی‬ ‫اصطالح‬ ‫دو‬
‫محصول‬ ‫یک‬ ‫خلق‬ ‫برای‬
•
‫محصول‬ ‫توسعه‬
Product Development
•
‫محصول‬ ‫طراحی‬
Product Design
‫محصول‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫تفاوت‬
،‫واقع‬ ‫در‬
‫محصول‬ ‫طراحی‬
‫توانید‬‫می‬ ‫را‬
‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫ی‬‫زیرمجموعه‬
‫نظر‬ ‫در‬
‫بگیرید‬
.
‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫طراحی‬
‫محصول‬
‫یا‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬
Product Development
‫وقتی‬
‫مشتریان‬ ‫نیازهای‬ ‫تا‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫بازار‬
‫و‬ ‫ببینید‬ ‫را‬
‫فرصتی‬
‫محصو‬ ‫توسعه‬ ِ‫درگیر‬ ،‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫ی‬‫عرضه‬ ‫برای‬
‫ل‬
‫یا‬
Product Development
‫هستید‬
.
‫یا‬ ‫محصول‬ ‫طراحی‬
Product Design
‫و‬ ‫دادید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ ‫های‬‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫وقتی‬ ‫اما‬
‫پیاده‬ ‫و‬ ‫ایده‬ ‫درگیر‬
‫اجرایی‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫سازی‬
‫محصول‬ ‫طراحی‬ ‫فاز‬ ‫وارد‬ ‫بگویید‬ ‫توانید‬‫می‬ ،‫شدید‬
‫یا‬
Product Design
‫اید‬‫شده‬
.
‫جدید؟‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫چرایی‬
•
‫قیمت‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫افزایش‬ ‫مثل‬ ‫سنتی‬ ‫های‬‫اهرم‬ ‫نبودن‬ ‫مطمئن‬
•
‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫مثل‬ ‫مفاهیمی‬ ‫دوچندان‬ ‫اهمیت‬
•
‫جدید‬ ‫محصوالت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫گرایش‬
‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بررسی‬ ‫طی‬
700
‫امريکايی‬ ‫شرکت‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ،‫است‬ ‫پذيرفته‬ ‫صورت‬
‫که‬ ‫است‬
35
%
‫سود‬ ‫از‬
‫واسطه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫اين‬
‫جديدی‬ ‫محصوالت‬
‫است‬ ‫بوده‬
‫اند‬ ‫کرده‬ ‫عرضه‬ ‫که‬
.
‫مرحله‬ ‫کدام‬ ‫در‬
‫پروسه‬ ‫از‬
NPD
‫شما‬ ‫سازمان‬
‫تع‬ ‫بیشترین‬
‫امل‬
‫مشتری‬ ‫با‬ ‫را‬
‫دارد؟‬
7
‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫گام‬
7
‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫گام‬
.1
‫فرصت‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫پردازی‬‫ایده‬
.2
‫ایده‬ ‫غربالگری‬
.3
‫بازبینی‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫توسعه‬
.4
‫بازار‬ ‫استراتژی‬
/
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
.5
‫محصول‬ ‫توسعه‬
.6
‫بازار‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫تست‬
.7
‫سازی‬‫تجاری‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬
-1
‫فرصت‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫پردازی‬‫ایده‬
‫فرصت‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫پردازی‬‫ایده‬
‫از‬ ‫وقتی‬ ،‫محصول‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫ادبیات‬ ‫در‬
‫فرصت‬
/
‫ایده‬
،‫زنیم‬‫می‬ ‫حرف‬
‫تشخیص‬ ‫منظورمان‬
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫قابل‬ ‫نیاز‬ ‫یک‬
‫است‬
.
‫پاسخگویی‬ ‫قابل‬ ‫نیاز‬ ‫مفهوم‬
‫وقتی‬
‫نیازی‬
‫ما‬ ‫که‬ ‫دادیم‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫توانیم‬‫می‬
‫ب‬
‫آن‬ ‫ه‬
‫یک‬ ‫بگوییم‬ ‫توانیم‬‫می‬ ،‫برداریم‬ ‫گام‬
‫فرصت‬
‫ایم‬‫یافته‬
.
‫فرص‬ ‫یک‬ ‫واقعا‬ ،‫ایم‬‫کرده‬ ‫مشاهده‬ ‫چه‬‫آن‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬‫بررسی‬
‫ت‬
‫است‬ ‫بوده‬ ‫تحلیلی‬ ‫خطای‬ ‫یک‬ ‫صرفا‬ ‫که‬‫این‬ ‫یا‬ ‫بوده‬
.
‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫دو‬
‫فرصت‬
/
‫جدید‬ ‫ایده‬
:
‫فرصت‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫دو‬
/
‫جدید‬ ‫ایده‬
:
‫ایده‬
1
‫ایده‬ ‫مثال‬
•
‫محروم‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫روستایی‬ ‫آنالین‬ ‫وکار‬‫کسب‬
•
‫اینترنتی‬ ‫تاکسی‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬‫راه‬
•
‫دیدم‬ ‫اروپا‬ ‫سفر‬ ‫توی‬ ‫که‬ ‫جالب‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫یک‬
‫فرصت‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫دو‬
/
‫جدید‬ ‫ایده‬
:
‫مهارت‬ ،‫تخصص‬
‫اشتیاق‬ ‫و‬
2
«
‫دارم‬ ‫اشتیاق‬ ‫و‬ ‫شور‬ ‫من‬
»
«
‫دارم‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ایده‬ ‫من‬
»
‫از‬
‫به‬
‫رفتن‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫روش‬
‫شغلی‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫دانش‬
•
‫یا‬ ‫تحصیالت‬ ‫اصلی‬ ‫تمرکز‬
‫است؟‬ ‫بوده‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫شغلی‬ ‫مسیر‬
‫مهارت‬ ،‫تخصص‬
‫اشتیاق‬ ‫و‬
‫مثال‬
7mobile.ir
‫توانمندی‬
•
‫هایی‬‫زمینه‬ ‫چه‬ ‫در‬
‫دارید؟‬ ‫بیشتری‬ ‫مهارت‬
‫مهارت‬ ،‫تخصص‬
‫اشتیاق‬ ‫و‬
‫مثال‬
Roocket.ir
‫ارتباطات‬
•
‫صنایع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شناسید‬‫می‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬
‫باشند؟‬ ‫داشته‬ ‫تخصص‬ ‫گوناگون‬
•
‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫وکارهای‬‫کسب‬ ‫مدیران‬ ‫آیا‬
‫شناسید؟‬‫می‬
‫مهارت‬ ،‫تخصص‬
‫اشتیاق‬ ‫و‬
‫مثال‬
nobaan.com
‫شهرت‬
•
‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫شریکتان‬ ‫یا‬ ‫شما‬
‫هستید؟‬ ‫معروف‬
‫مهارت‬ ،‫تخصص‬
‫اشتیاق‬ ‫و‬
‫مثال‬
zhaket.com
‫مهارت‬ ،‫تخصص‬
‫اشتیاق‬ ‫و‬
‫کاری‬‫تجربه‬
•
‫چه‬ ،‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫مشاغل‬ ‫در‬
‫یا‬ ‫ها‬‫ناکارآمدی‬
«
‫آزار‬ ‫نقاط‬
‫ای‬‫دهنده‬
»
‫داشت؟‬ ‫وجود‬
‫پنا‬‫قائم‬ ‫یوسف‬ ‫مرحوم‬
‫ه‬ ‫پناه‬‫قائم‬ ‫برادران‬
‫کشمون‬ ‫موسسین‬
‫مثال‬
keshmoon.com
‫مهارت‬ ،‫تخصص‬
‫اشتیاق‬ ‫و‬
‫بازار‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫اشتیاق‬
‫مشخص‬
/
‫شخصی‬ ‫دغدغه‬
•
‫جامعه‬ ‫آموزش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سالمت‬ ‫ارتقای‬ ‫ایده‬ ‫آیا‬
‫کند؟‬‫می‬ ‫زده‬ ‫هیجان‬ ‫را‬ ‫شما‬
•
‫که‬ ‫اید‬‫دیده‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫آیا‬
‫است؟‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫شخصی‬ ‫دغدغه‬
‫مثال‬
nivoapp.com
‫جدید‬ ‫وکار‬‫کسب‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫برای‬
‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬
:
‫خههههوبی‬ ‫بههههه‬ ‫را‬ ‫کههههاری‬ ‫چههههه‬
‫و‬ ‫هههم‬‫ه‬‫ده‬ ‫هههام‬‫ه‬‫انج‬ ‫هههوانم‬‫ه‬‫ت‬‫می‬
‫بهههههههه‬ ‫نهههههههرا‬ ‫دارم‬ ‫عالقهههههههه‬
‫دهم؟‬ ‫ادامه‬ ‫طوالنی‬ ‫مدت‬
‫که‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬
‫مشکلی‬ ‫چه‬
‫رو‬
‫از‬
‫گروهی‬ ‫چه‬
‫کنید؟‬ ‫حل‬ ‫تونید‬‫می‬
‫وکار‬‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬
‫خالقانه‬ ‫ایجاد‬ ‫یعنی‬
‫وکار‬‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫یک‬
‫جدید‬ ‫کامال‬
‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬
‫نداشته‬ ‫وجود‬
‫نادرست‬ ‫باور‬
!
‫شکست‬ ‫ماده‬ ‫یا‬ ‫باشید‬ ‫نابغه‬ ‫یا‬
!
‫ای‬‫چاره‬ ،‫کنید‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫اینگونه‬ ‫اگر‬
‫اینکه‬ ‫جز‬ ‫ندارید‬
‫باشید‬ ‫نابغه‬ ‫یک‬
‫و‬
‫به‬
‫زیادی‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬
‫داشته‬ ‫دسترسی‬
‫اینصورت‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ،‫باشید‬
‫ها‬‫شکست‬
‫ی‬
‫بزرگی‬
‫است‬ ‫انتظارتان‬ ‫در‬
.
‫دنیا‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫مطرح‬ ‫وکارهای‬‫کسب‬ ‫مقایسه‬
Amazon ‫‌کاال‬
‫ی‬‫دیج‬
Uber ‫اسنپ‬
YouTube ‫آپارات‬
Google Play ‫‌بازار‬
‫ه‬‫کاف‬
Groupon ‫‌برگ‬
‫ت‬‫ن‬
Craigslist ‫دیوار‬
Netflix ‫فیلیمو‬
توسعه محصول جدید | New Product Development
‫نیستیم‬‫جابز‬‫استیو‬‫ما‬
!
‫مسیر‬‫شروع‬‫در‬‫حداقل‬‫یا‬
‫با‬‫جابز‬‫استیو‬‫یک‬‫مانند‬
31
‫نیستیم‬‫تجبره‬‫سال‬
!
‫وکار‬‫کسب‬ ‫اندازی‬‫راه‬
‫نیست‬ ‫این‬
‫با‬ ‫که‬
‫انقالبی‬ ‫محصول‬
‫بازاری‬ ‫وارد‬
‫رقیب‬ ‫بدون‬
‫ش‬
‫وید‬
‫ذه‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫وکار‬‫کسب‬ ‫و‬
‫ن‬
‫باشد‬ ‫نکرده‬ ‫خطور‬ ‫کسی‬
.
‫یعنی‬ ‫وکار‬‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬
‫نوآوری‬
‫بازطراحی‬ ‫در‬
‫ارکان‬ ‫برخی‬
‫موجو‬ ‫وکار‬‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫یک‬
‫د‬
‫و‬
‫رقبا‬ ‫از‬ ‫ارکان‬ ‫بقیه‬ ‫تقلید‬
‫است‬ ‫درست‬ ‫بله‬
‫رقبا‬ ‫از‬ ‫تقلید‬
‫یعنی‬ ‫وری‬ ‫نو‬ ‫و‬
‫که‬ ‫بکنید‬ ‫کاری‬
‫به‬ ‫نسبت‬
‫رقبا‬
‫یک‬
‫رقابتی‬ ‫مزیت‬
‫بیاورید‬ ‫بدست‬
‫کنیم؟‬ ‫پیدا‬ ‫روز‬‫به‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫ایده‬ ‫کجا‬ ‫از‬
producthunt.com
angel.co/companies
launchingnext.com
launchfeed.com
betalist.com
kickstarter.com
ulule.com
indiegogo.com
‫تکنیک‬ ‫معرفی‬
‫اسکمپر‬
SCAMPER
‫جایگزینی‬
Substitute
•
‫کدام‬
‫مواد‬
‫اولیه‬
‫و‬
‫کدام‬
‫ذخایر‬
‫و‬
‫منابع‬
‫را‬
‫توان‬‫می‬
‫با‬
‫چیز‬
‫دیگری‬
‫جایگزین‬
‫کرد‬
‫تا‬
‫محصول‬
‫بهتر‬
‫بشود؟‬
•
‫از‬
‫چه‬
‫محصول‬
‫یا‬
‫فرایند‬
‫ساخت‬
‫دیگری‬
‫توان‬‫می‬
‫استفاده‬
‫کرد؟‬
•
‫به‬
‫جای‬
‫های‬‫قانون‬
،‫فعلی‬
‫چه‬
‫های‬‫قانون‬
‫دیگری‬
‫توان‬‫می‬
‫وضع‬
‫کرد؟‬
•
‫آیا‬
‫توان‬‫می‬
‫همین‬
‫محصول‬
‫را‬
‫برای‬
‫یک‬
‫کاربرد‬
‫دیگر‬
‫به‬
‫خدمت‬
‫گرفت‬
‫یا‬
‫آن‬
‫را‬
‫به‬
‫ج‬
‫ای‬
‫یک‬
‫محصول‬
‫دیگر‬
‫استفاده‬
‫کرد؟‬
•
‫اگر‬
‫نگرش‬
‫و‬
‫مان‬‫حس‬
‫را‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫این‬
‫محصول‬
‫تغییر‬
‫بدهیم‬
،
‫چه‬
‫اتفاقی‬
‫افت‬‫می‬
‫د؟‬
‫مثال‬
:
‫جایگزینی‬
‫سبز‬ ‫شوینده‬
:
‫ماده‬ ‫کردن‬ ‫جایگزین‬
‫خنثی‬
‫های‬‫حالل‬ ‫جای‬ ‫به‬
‫اسید‬
‫و‬
‫باز‬
‫برا‬
‫ی‬
‫ماشین‬ ‫قطعات‬ ‫شستشوی‬
‫ترکیب‬
Combine
•
‫اگر‬
‫این‬
‫محصول‬
‫را‬
‫با‬
‫یک‬
‫محصول‬
‫دیگر‬
‫ترکیب‬
‫کنیم‬
،
‫چه‬
‫چیز‬
‫جدیدی‬
‫ساخته‬
‫شود؟‬‫می‬
•
‫اگر‬
‫اهداف‬
‫مختلف‬
‫را‬
‫با‬
‫هم‬
‫ترکیب‬
‫کنیم‬
‫چه‬
‫اتفاقی‬
‫افتد؟‬‫می‬
•
‫چه‬
‫چیزهایی‬
‫را‬
‫توانیم‬‫می‬
‫با‬
‫هم‬
‫ترکیب‬
‫کنیم‬
‫تا‬
‫کاربردهای‬
‫این‬
‫محصول‬
‫به‬
‫بیشترین‬
‫حدش‬
‫برسد؟‬
•
‫چطور‬
‫توانیم‬‫می‬
‫استعدادها‬
‫و‬
‫منابع‬
‫موجود‬
‫را‬
‫با‬
‫هم‬
‫ترکیب‬
‫کنیم‬
‫تا‬
‫رویکرد‬
‫جدی‬
‫دی‬
‫به‬
‫این‬
‫محصول‬
‫دست‬‫به‬
‫آوریم؟‬
‫مثال‬
:
‫ترکیب‬
‫بانک‬ ‫بلو‬
:
‫استارتاپ‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫بانکداری‬ ‫ترکیب‬
‫کردن‬ ‫مناسب‬
(
‫دادن‬ ‫تطبیق‬
)
‫دیگر‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫برای‬
Adapt
•
‫چطور‬
‫شود‬‫می‬
‫این‬
‫محصول‬
‫را‬
‫طوری‬
‫تغییر‬
‫داد‬
‫که‬
‫یک‬
‫استفاده‬
‫متفاوت‬
‫داشته‬
‫ب‬
‫اشد‬
‫یا‬
‫هدف‬
‫متفاوتی‬
‫را‬
‫برآورده‬
‫کند؟‬
•
‫این‬
‫محصول‬
‫به‬
‫چه‬
‫محصوالت‬
‫دیگری‬
‫شباهت‬
‫دارد؟‬
•
‫از‬
‫چه‬
‫چیزی‬
‫یا‬
‫چه‬
‫کسی‬
‫توان‬‫می‬
‫برای‬
‫ایجاد‬
‫تغییر‬
‫در‬
‫این‬
‫محصول‬
‫اقتباس‬
‫کرد؟‬
•
‫چه‬
‫محصوالت‬
‫و‬
‫های‬‫ایده‬
‫دیگری‬
‫هستند‬
‫که‬
‫توانند‬‫می‬
‫بخش‬‫الهام‬
‫ما‬
‫باشند؟‬
‫مثال‬
:
‫کردن‬ ‫مناسب‬
(
‫دادن‬ ‫تطبیق‬
)
‫کاغذهای‬
Sticky Note
‫چسبد‬‫نمی‬ ‫که‬ ‫چسبی‬
‫اصالح‬
Modify
•
‫چطور‬
‫توانیم‬‫می‬
‫شکل‬
‫و‬
‫قیافه‬
‫مان‬‫محصول‬
‫را‬
‫بهتر‬
‫کنیم‬
‫یا‬
‫کاری‬
‫کنیم‬
‫که‬
‫حس‬
‫خوبی‬
‫به‬
‫مخاطب‬
‫بدهد؟‬
•
‫اضافه‬
‫کردن‬
‫چه‬
‫چیزی‬
‫به‬
‫این‬
،‫محصول‬
‫آن‬
‫را‬
‫بهتر‬
‫کند؟‬‫می‬
•
‫چه‬
‫ویژگی‬
‫هست‬
‫که‬
‫اگر‬
‫روی‬
‫آن‬
‫تاکید‬
‫کرده‬
‫و‬
‫ترش‬‫برجسته‬
،‫کنیم‬
‫ارزش‬
‫مان‬‫محصول‬
‫را‬
‫باالتر‬
‫برد؟‬‫می‬
•
‫تقویت‬
‫کردن‬
‫و‬
‫بهتر‬
‫کردن‬
‫چه‬
‫جزئی‬
‫از‬
‫این‬
‫محصول‬
‫تواند‬‫می‬
‫به‬
‫خلق‬
‫شدن‬
‫یک‬
‫محصول‬
‫جدید‬
‫بیانجامد؟‬
‫مثال‬
:
‫اصالح‬
‫فشاری‬ ‫خودکار‬
4
‫رنگ‬
‫دیگر‬ ‫کاربرد‬
Put to Another Use
•
‫آیا‬
‫توانیم‬‫می‬
‫از‬
‫همین‬
‫محصول‬
‫در‬
‫یک‬
‫حوزه‬
‫دیگر‬
‫استفاده‬
‫کنیم؟‬
‫مثال‬
‫در‬
‫یک‬
‫ای‬‫شاخه‬
‫دیگر‬
‫از‬
‫کسب‬
‫و‬
‫کار؟‬
•
‫این‬
‫محصول‬
‫به‬
‫درد‬
‫چه‬
‫افراد‬
‫دیگری‬
‫تواند‬‫می‬
‫بخورد؟‬
‫چه‬
‫افراد‬
‫دیگری‬
‫توانند‬‫می‬
‫ب‬
‫ازار‬
‫هدف‬
‫این‬
‫محصول‬
‫باشند؟‬
•
‫در‬
‫یک‬
‫شرایط‬
‫دیگر‬
‫یا‬
‫در‬
‫یک‬
‫محیط‬
‫متفاوت‬
،
‫عملکرد‬
‫این‬
‫محصول‬
‫چه‬
‫شکلی‬
‫پی‬
‫دا‬
‫کند؟‬‫می‬
•
‫امکانش‬
‫هست‬
‫که‬
‫ضایعات‬
‫این‬
‫محصول‬
‫بازیافت‬
‫شده‬
‫و‬
‫چیز‬
‫جدیدی‬
‫از‬
‫آن‬
‫ساخته‬
‫شود؟‬
‫مثال‬
:
‫دیگر‬ ‫کاربرد‬
‌‫فروش‌تابلوی‌یک‌موز‌واقعی‌با‌قیمت‬
120
‫هزار‌دالر‬
!
‫حذف‬
Eliminate
•
‫چگونه‬
‫توانیم‬‫می‬
‫این‬
‫محصول‬
‫را‬
‫تر‬‫بهینه‬
‫یا‬
‫تر‬‫ساده‬
‫کنیم؟‬
•
‫کدام‬
‫اجزا‬
،
‫ها‬‫قانون‬
‫یا‬
‫ها‬‫ویژگی‬
‫قابل‬
‫حذف‬
‫هستند؟‬
•
‫چه‬
‫چیزی‬
‫را‬
‫توانیم‬‫می‬
‫کمتر‬
‫کنیم‬
‫یا‬
‫تاثیرش‬
‫را‬
‫به‬
‫حداقل‬
‫برسانیم؟‬
•
‫چطور‬
‫توانیم‬‫می‬
‫این‬
‫محصول‬
‫را‬
،‫تر‬‫کوچک‬
،‫تر‬‫سریع‬
‫تر‬‫سبک‬
‫یا‬
‫تر‬‫جالب‬
‫کنیم؟‬
•
‫اگر‬
‫یک‬
‫بخش‬
‫از‬
‫این‬
‫محصول‬
‫را‬
‫از‬
‫آن‬
‫جدا‬
‫کنیم‬
‫چه‬
‫اتفاقی‬
‫افتد؟‬‫می‬
‫چه‬
‫چیزی‬
‫به‬
‫جای‬
‫آن‬
‫بخش‬
‫توانیم‬‫می‬
‫بگذاریم؟‬
‫مثال‬
:
‫حذف‬
‫ها‬‫هندزفری‬ ‫و‬ ‫شارژرها‬ ‫حذف‬
‫کردن‬ ‫وارونه‬
Reverse
•
‫اگر‬
‫این‬
‫پروسه‬
‫را‬
‫کال‬
‫برعکس‬
‫کنیم‬
‫چه‬
‫شود؟‬‫می‬
‫اگر‬
‫ترتیب‬
‫وقایع‬
‫را‬
‫عوض‬
‫کنیم‬
‫چط‬
‫ور؟‬
•
‫چه‬
‫اتفاقی‬
‫افتد‬‫می‬
‫اگر‬
‫سعی‬
‫کنیم‬
‫دقیقا‬
‫برعکس‬
‫کاری‬
‫که‬
‫خواهیم‬‫می‬
‫بکنیم‬
‫را‬
‫انج‬
‫ام‬
‫بدهیم‬
‫؟‬
•
‫جایگزین‬
‫کردن‬
‫کدام‬
‫یک‬
‫از‬
‫اجزای‬
‫سازنده‬
‫باعث‬
‫شود‬‫می‬
‫ترتیب‬
‫انجام‬
‫کارها‬
‫تغییر‬
‫کن‬
‫د؟‬
•
‫کدام‬
‫ها‬‫ت‬ َ
‫م‬ ِ
‫س‬
‫یا‬
‫ها‬‫جایگاه‬
‫را‬
‫توانیم‬‫می‬
‫برعکس‬
‫کنیم‬
‫یا‬
‫تغییر‬
‫دهیم؟‬
•
‫اگر‬
‫خواستیم‬‫می‬
‫سیستم‬
‫این‬
‫محصول‬
‫را‬
‫از‬
‫اول‬
‫بچینیم‬
،
‫چطور‬
‫اینکار‬
‫را‬
‫انجام‬
‫دادیم‬‫می‬
‫؟‬
‫ک‬ ‫فکر‬ ‫هم‬ ‫برعکسش‬ ‫به‬ ‫کنی‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫چی‬ ‫هر‬ ‫به‬
‫ن‬
‫مشکل‬ ‫بزرگترین‬
‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬
‫هیچگونه‬
‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫مشکلی‬
‫باشد‬
.
«
‫دهه‬ ‫در‬ ‫تویوتا‬ ‫تولید‬ ‫سیستم‬ ‫پیشتاز‬ ،‫اونو‬ ‫تایچی‬
۱۹۵۰
»
توسعه محصول جدید | New Product Development
‫نیست؟‬ ‫هست؟‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ً‫الزاما‬ ‫ای‬‫ایده‬ ‫هر‬
‫پس‬
:
‫نیست‬ ‫ایده‬ ‫نباشد‬ ‫ایده‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ایده‬
):
-2
‫ایده‬ ‫غربالگری‬
‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫ها‬‫ایده‬ ‫کردن‬ ‫غربال‬ ‫چرا‬
‫که‬ ‫اند‬‫نشده‬ ‫موفق‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫خورده‬ ‫شکست‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫گری‬ ‫غربال‬ ‫ی‬‫مرحله‬ ‫در‬
‫یک‬ ‫اند‬‫نتوانسته‬ ،
‫داده‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫ضعیف‬ ‫ی‬‫ایده‬
‫ح‬ ‫و‬
‫ذف‬
‫بگردند‬ ‫بهتر‬ ‫های‬‫ایده‬ ‫دنبال‬ ‫و‬ ‫کنند‬
.
‫که‬ ‫بود‬ ‫مراقب‬ ‫باید‬
:
•
‫خاطر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬
‫محصول‬ ‫بودن‬ ‫جدید‬
‫بگوین‬ ‫ها‬‫خیلی‬ ،‫شما‬
‫د‬
‫که‬
‫ناموفق‬
‫بود‬ ‫خواهد‬
.
•
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬
‫دیگران‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫اعتنایی‬‫بی‬
‫که‬ ‫شود‬ ‫باعث‬ ،
‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫شکست‬ ‫ی‬‫هزینه‬
‫کنید‬
.
•
‫و‬ ‫ها‬‫تصمیم‬ ‫همین‬ ‫در‬ ،‫هم‬ ‫ناموفق‬ ‫و‬ ‫موفق‬ ‫مدیران‬ ‫بین‬ ‫فرق‬ ،‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬
‫هاست‬‫تشخیص‬
.
‫است‬ ‫مهم‬ ‫ها‬‫ایده‬ ‫کردن‬ ‫غربال‬ ،‫پس‬
‫ایده‬ ‫غربالگری‬ ‫تکنیک‬
‫بین‬ ‫از‬ ‫چطور‬
‫ایده‬ ‫چند‬
‫رو‬ ‫ایده‬ ‫یک‬
‫انتخاب‬
‫کنیم؟‬
‫ایشاهلل؟‬
‫دوماد‬
‫میشه‬
‫کی‬
‫ایده‬ ‫غربالگری‬ ‫ماتریس‬
‫‌گیر‬
‫ه‬‫نتیج‬
‫ی‬ ‫سوال‬
8 ‫سوال‬
7 ‫سوال‬
6 ‫سوال‬
5 ‫سوال‬
4 ‫سوال‬
3 ‫سوال‬
2 ‫سوال‬
1 ‫سواالت‬
‌‫ایده‌شماره‬
‫یک‬
‫ایده‌شماره‌دو‬
‌‫ایده‌شماره‬
‫سه‬
10
=
‫منره‬‫بیشرتین‬
0
=
‫منره‬ ‫کمرتین‬
‫ایده‬ ‫غربالگری‬ ‫ماتریس‬ ‫سواالت‬
.1
‫عالقه‬
‫فرصت؟‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برداری‬‫بهره‬ ‫به‬ ‫تیمم‬ ‫و‬ ‫من‬
.2
‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬
‫فرصت؟‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برداری‬‫بهره‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تیمم‬ ‫و‬ ‫من‬
.3
‫های‬‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬
‫فرصت؟‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برداری‬‫بهره‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫تیمم‬ ‫و‬ ‫من‬
.4
‫میزان‬
‫زمان‬
‫پنجره‬ ‫بودن‬ ‫باز‬
‫فرصت‬
‫؟‬
.5
‫میزان‬
‫سودآوری‬
‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫فرصت‬ ‫این‬
.6
‫میزان‬
‫ارزش‬ ‫خلق‬
‫نهایی؟‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ،‫من‬ ‫برای‬ ‫فرصت‬ ‫این‬
.7
‫میزان‬
‫ریسک‬
‫است‬ ‫چقدر‬ ‫فرصت‬ ‫این‬
(
‫پیروزی‬ ‫احتمال‬
)
‫؟‬
.8
‫مالی‬ ‫توان‬
‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫وتیمم‬ ‫من‬
‫موزشی‬ ‫اپلیکیشن‬
Vs.
‫جواهرات‬ ‫نالین‬ ‫فروش‬
‫‌گیر‬
‫ه‬‫نتیج‬
‫ی‬ ‫سوال‬
8 ‫سوال‬
7 ‫سوال‬
6 ‫سوال‬
5 ‫سوال‬
4 ‫سوال‬
3 ‫سوال‬
2 ‫سوال‬
1 ‫سواالت‬
71 8 10 10 3 10 10 10 10
‌‫اپلیکیشن‬
‌‫آموزشی‬
46 2 5 3 10 10 8 2 6
‫فروش‌آنالین‬
‫جواهرات‬
1
-
‫عالقه‬
‫فرصت؟‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برداری‬‫بهره‬ ‫به‬ ‫تیمم‬ ‫و‬ ‫من‬
2
-
‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬
‫فرصت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برداری‬‫بهره‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تیمم‬ ‫و‬ ‫من‬
‫؟‬
3
-
‫های‬‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬
‫فرصت؟‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برداری‬‫بهره‬ ‫در‬ ‫تیمم‬ ‫و‬ ‫من‬
4
-
‫میزان‬
‫زمان‬
‫پنجره‬ ‫بودن‬ ‫باز‬
‫فرصت‬
‫؟‬
5
-
‫میزان‬
‫سودآوری‬
‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫فرصت‬ ‫این‬
6
-
‫میزان‬
‫ارزش‬ ‫خلق‬
‫نهایی؟‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ،‫من‬ ‫برای‬ ‫فرصت‬ ‫این‬
7
-
‫میزان‬
‫ریسک‬
‫است‬ ‫چقدر‬ ‫فرصت‬ ‫این‬
(
‫پیروزی‬ ‫احتمال‬
)
‫؟‬
8
-
‫مالی‬ ‫توان‬
‫است‬ ‫چقدر‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫وتیمم‬ ‫من‬
‫؟‬
10
=
‫منره‬ ‫بیشرتین‬
0
=
‫منره‬ ‫کمرتین‬
‫از‬
80
-3
‫بازبین‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫توسعه‬
‫ی‬
‫بازبینی‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫توسعه‬
،‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫فرآیند‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫اید‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫ای‬ ‫نسخه‬ ‫ساختن‬
‫و‬ ‫ه‬
‫کاربر‬ ‫های‬ ‫داستان‬
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫باید‬
.
‫بازبینی‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬ ‫توسعه‬ ‫مزایای‬
•
‫ایده‬ ‫مشکالت‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫کشف‬ ‫زودتر‬
•
‫زودتر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تیم‬
‫کند‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫مسیر‬
•
‫فنی‬ ‫های‬ ‫بدهی‬
‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫انباشته‬
‫یا‬ ‫فنی‬ ‫بدهی‬
Technical Debt
‫یا‬ ‫فنی‬ ‫بدهی‬
Technical Debt
‫مفهوم‬ ‫توسعه‬ ‫مراحل‬
.1
‫سود‬ ‫نسبت‬ ‫کردن‬ ‫ی‬ ّ
‫کم‬
/
‫درد‬
.2
‫رقبا‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫انجام‬
.3
‫محصول‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.4
‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬
.5
‫مفهوم‬ ‫تست‬
1
.
‫سود‬ ‫نسبت‬ ‫کردن‬ ‫کمی‬
/
‫مساله‬
(
‫یا‬ ‫درد‬
Pain
)
•
‫ک‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫روشن‬ ‫تصویری‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬
‫ند‬
.
•
‫کند؟‬ ‫پرداخت‬ ‫پول‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫چقدر‬ ‫و‬ ‫چرا‬ ‫مشتری‬ ‫بدانیم‬ ‫باید‬ ‫اصل‬ ‫در‬
2
.
‫رقبا‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫انجام‬
‫رقبا؟‬ ‫تحلیل‬ ‫مزایای‬
‫رقبا‬ ‫تحلیل‬ ‫مزایای‬
•
‫دارد‬ ‫کمبود‬ ‫رقیب‬ ‫که‬ ‫جایی‬
•
‫کجاست‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫زمینه‬
•
‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫سفید‬ ‫فضای‬
‫تحلیل‬ ‫نالین‬ ‫ابزار‬
‫شما‬ ‫رقبای‬
‫تحلیل‬ ‫نالین‬ ‫ابزار‬
‫شما‬ ‫رقبای‬
yun.ir/comp-rival
3
.
‫محصول‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•
‫است؟‬ ‫نوآورانه‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
•
‫کند؟‬‫می‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫مشکل‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫چگونه‬
4
.
‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬
‫کند؟‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫باید‬ ‫مشتری‬ ‫چرا‬
‫چیست؟‬ ‫رقبا‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شما‬ ‫برتری‬ ‫مهمترین‬
5
.
‫مفهوم‬ ‫تست‬
‫مفهوم‬ ‫تست‬ ‫مراحل‬
.1
‫شناسایی‬
‫تمرکز‬ ‫گروه‬
‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫یعنی‬ ،
‫برند‬ ‫می‬ ‫سود‬
.
.2
‫ارزیابی‬
‫دیگری‬ ‫های‬ ‫گزینه‬
‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬
‫تمرکز‬ ‫گروه‬
‫شود‬ ‫ارائه‬
.
.3
‫توسعه‬
‫خطا‬ ‫بدون‬ ‫طرح‬ ‫یک‬
‫تمام‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬
‫است‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ،‫بازاریابی‬ ،‫ویژگی‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫مراحل‬
.
.4
‫دادن‬ ‫قرار‬
‫مشتریان‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬‫ویژگی‬
‫منظور‬ ‫به‬
‫کشف‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫قابلیت‬ ‫افزایش‬
.
‫مفهوم‬ ‫توسعه‬ ‫مراحل‬
.1
‫سود‬ ‫نسبت‬ ‫کردن‬ ‫ی‬ ّ
‫کم‬
/
‫درد‬
.2
‫رقبا‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫انجام‬
.3
‫محصول‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.4
‫کنید‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬
.5
‫مفهوم‬ ‫تست‬
4
-
‫بازار‬ ‫استراتژی‬
/
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
‫بازار‬ ‫استراتژی‬
/
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
•
‫نویس‬ ‫پیش‬ ‫تهیه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬
‫دست‬ ‫برای‬ ‫راهی‬
‫یابی‬
‫هدف‬ ‫مخاطبان‬ ‫به‬
‫است‬
.
•
،‫روش‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬
‫از‬ ‫پیروی‬
P
4
‫کارتی‬ ‫مک‬ ‫بازاریابی‬
‫برای‬
‫باشد‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬
.
‫محصول‬
Product
‫مفهومی‬ ‫آزمایش‬ ‫گزارش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محصول‬ ‫کردن‬ ‫نهایی‬
‫اهداف‬
:
•
‫محصول‬ ‫طراحی‬
•
‫برندسازی‬ ‫استراتژی‬
•
‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫سطح‬
‫قیمت‬
Price
‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫حاشیه‬ ‫برآورد‬ ،‫محصول‬ ‫مجوز‬ ‫صدور‬ ‫هزینه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬
‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫بازاریابی‬
‫اهداف‬
:
•
‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫استراتژی‬
•
‫تخفیف‬ ‫های‬ ‫سیاست‬
•
‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫حالت‬
(
‫و‬ ‫اقساطی‬ ،‫آنالین‬ ،‫نقد‬
)...
‫ترویج‬
Promotion
‫تمایز‬ ‫دالیل‬
‫حل‬ ‫راه‬
‫شما‬ ‫جدید‬
‫م‬ ‫ویژگی‬ ‫یا‬ ‫قوت‬ ‫نقطه‬ ‫کردن‬ ‫برجسته‬ ‫با‬ ‫رقبا‬ ‫از‬
‫نحصر‬
‫فرد‬ ‫به‬
‫اهداف‬
:
•
‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ،‫تبلیغات‬ ‫استراتژی‬ ‫کردن‬ ‫متعادل‬
•
‫رسانه‬ ‫یافتن‬
‫مخاطبان‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫هایی‬
‫هدف‬
‫جاگذاری‬
Placement
‫ک‬ ‫مشکالت‬ ‫چگونه‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫اینکه‬ ‫درباره‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫تعامل‬
‫لیدی‬
‫کند؟‬‫می‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مشتری‬
‫اهداف‬
:
•
‫محصول‬ ‫توزیع‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫کردن‬ ‫نهایی‬
•
‫محصول‬ ‫توزیع‬ ‫محدوده‬ ‫تعریف‬
(
‫جهانی‬ ‫یا‬ ‫محلی‬ ‫مثال‬
)
‫پس‬
4P
‫بازاریابی‬
)
‫کارتی‬ ‫مک‬
(
‫بودن؟‬ ‫چیا‬
5
-
‫محصول‬ ‫توسعه‬
‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫مراحل‬
:
.1
‫طراحی‬
PoC
‫اولیه‬ ‫مفهوم‬ ‫اثبات‬ ‫یا‬
.2
‫اولیه‬ ‫نمونه‬ ‫توسعه‬
.3
‫ساخت‬
MVP
‫و‬ ‫عکس‬
‫مکث‬
‫محصول‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫به‬
‫کاربردی‬
‫هست؟‬
‫هست‬ ‫حاضر‬ ‫کسی‬
‫بابتش‬
‫پول‬
‫بده؟‬
‫های‬‫تفاوت‬
PoC
‫و‬
MVP
‫و‬
Prototype
‫های‬‫تفاوت‬
PoC
‫و‬
MVP
‫و‬
Prototype
‫زمان‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬
‫اصلی‬ ‫فاز‬ ‫سه‬
Product Market Fit
توسعه محصول جدید | New Product Development
‫از‬ ‫بیش‬ ‫ساالنه‬
30،000
‫جدید‬ ‫محصول‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫معرفی‬
95
‫شکست‬ ‫نها‬ ‫درصد‬
‫خورند‬ ‫می‬
.
-
، ‫کریستنسن‬ ‫کلیتون‬
HBR
‫هدف‬
PoC
‫یا‬
Proof of Concept
*
‫لغوی‬ ‫معنی‬
Proof of Concept
=
‫اثبات‬
‫مفهوم‬
‫این‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫پی‬ ‫برای‬
‫فنی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫ایده‬
‫خ‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬
‫یر؟‬
‫کلی‬ ‫شمای‬
‫پروسه‬
PoC
‫استفاده‬ ‫از‬ ‫هدف‬
PoC
‫چیست؟‬
.1
‫کنید‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫بودن‬ ‫عملی‬
.2
‫کنید‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬
.3
‫ایده‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫ذینفعان‬ ‫کردن‬ ‫متقاعد‬
.4
‫بگیرید‬ ‫ایده‬ ‫احتمالی‬ ‫خطرات‬ ‫درباره‬ ‫ابتدا‬ ‫همان‬ ‫از‬
‫از‬ ‫واقعی‬ ‫مثال‬ ‫یک‬
PoC
‫مفهوم‬ ‫اثبات‬ ‫یا‬
‫موبایل‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یک‬ ‫پروتوتایپ‬
‫خودرو‬ ‫پروتوتایپ‬
‫اولیه‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫هدف‬
‫یا‬
Prototype
‫چیست؟‬
•
‫کنید‬ ‫تجسم‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬
•
‫کنید‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬
•
‫کنید‬ ‫کمک‬ ‫محصول‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫بازخورد‬ ‫دریافت‬ ‫به‬
•
‫بالقوه‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫اولیه‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬
‫ببرید؟‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫تولد‬ ‫کیک‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫مراحل‬
‫سوال‬
توسعه محصول جدید | New Product Development
توسعه محصول جدید | New Product Development
‫نکته‬
‫برای‬
‫آزمایش‬
‫یک‬ ‫کردن‬
‫جدید‬ ‫غذای‬
‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫رستوران‬
‫نیست‬
.
‫کنید‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫غذای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دکه‬ ‫یک‬ ‫با‬
.
MVP
‫چیست؟‬
‫کارآفرینی‬ ‫ی‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مفاهیم‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬
MVP
‫یا‬
Minimum Viable Product
‫است‬
.
‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫محصول‬ ‫حداقل‬
‫از‬ ‫واقعی‬ ‫های‬‫مثال‬
MVP
‫یا‬ ‫متن‬ ‫ویرایشگر‬
Text Editor
‫مثال‬
1
‫برای‬
MVP
‫یک‬
‫متن‬ ‫ویرایشگر‬
‫چه‬
‫هایی‬‫ویژگی‬
‫ضروری‬
‫است؟‬
‫برای‬
MVP
‫یک‬
‫متن‬ ‫ویرایشگر‬
‫چه‬
‫هایی‬‫ویژگی‬
‫ضروری‬
‫است؟‬
‫خوبه‬ ‫خیلی‬ ‫کامل‬ ‫محصول‬
‫وقتش‬ ‫به‬ ‫ولی‬
!
‫خوبه‬ ‫خیلی‬ ‫کامل‬ ‫محصول‬
‫وقتش‬ ‫به‬ ‫ولی‬
!
MVP
‫نهایی‬ ‫محصول‬
‫وب‬ ‫مروگر‬ ‫یک‬
‫مثال‬
2
‫برای‬
MVP
‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫یک‬
‫چه‬
‫است؟‬ ‫ضروری‬ ‫هایی‬‫ویژگی‬
‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫یک‬ ‫ضروری‬ ‫های‬‫ویژگی‬
•
‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫تفسیر‬ ‫و‬ ‫نمایش‬
•
‫های‬‫دکمه‬
back
‫و‬
forward
•
‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫نوار‬
URL
•
‫دکمه‬
Home
‫مرورگر‬ ‫یک‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫ویژگی‬
‫ساخت‬ ‫های‬‫مزیت‬
MVP
•
‫وکار‬‫کسب‬ ‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬
•
‫هزینه‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫در‬ ‫جویی‬‫صرفه‬
•
‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫واضح‬ ‫تعریف‬
•
‫کمتر‬ ‫ریسک‬
‫کمک‬ ‫به‬
MVP
‫شوید‬ ‫ستاره‬
!
‫وکار‬‫کسب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ناپسند‬ ‫استارتاپ‬
‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫داشتنی‬ ‫دوست‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ،‫پذیر‬‫مقیاس‬
.
MVP
‫چیست؟‬
‫است‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫محصولی‬
‫است‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫دارای‬ ‫تنها‬ ‫که‬
.
‫ایجاد‬ ‫اهداف‬
MVP
•
‫کنید‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫اولیه‬ ‫بازخورد‬
•
‫کنید‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫محصول‬
•
‫شوید‬ ‫متمرکز‬ ‫محصول‬ ‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫روی‬
•
‫کنید‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫پول‬ ،‫زمان‬ ‫در‬
•
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫حداکثر‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫از‬
توسعه محصول جدید | New Product Development
‫های‬‫تفاوت‬ ‫پس‬
PoC
‫و‬
MVP
‫و‬
Prototype
‫بودن؟‬ ‫چیا‬
6
-
‫بازار‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫تست‬
‫بازار‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫تست‬
‫شویم‬‫می‬ ‫محصول‬ ‫تست‬ ‫ی‬‫مرحله‬ ‫وارد‬ ،‫محصول‬ ‫ی‬‫توسعه‬ ‫از‬ ‫پس‬
.
‫امید؟‬ ‫نا‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫امیدوار‬ ‫زیر‬ ‫استارتاپ‬ ‫یا‬
‫سوال‬
‫بازار‬‫کافه‬ ‫از‬ ‫دانلود‬ ‫تعداد‬
:
100
‫بار‬ ‫هزار‬
‫فعال‬ ‫نصب‬ ‫تعداد‬
:
2
‫نصب‬ ‫هزار‬
‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫هزینه‬
CAC
Client Acquisition Cost
CAC / Customer acquisition cost
‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫هزینه‬ ‫محاسبه‬ ‫فرمول‬
‫‌های‬
‫ه‬‫هزین‬
‫فروش‬
:
•
‫دستمزد‬
‫کارمندان‬
•
‫هزینه‬
‫های‬
‫تولید‬
‫محتوا‬
•
‫هزینه‬
‫های‬
‫فنی‬
•
‫هزینه‬
‫های‬
‫انتشار‬
•
‫هزینه‬
‫های‬
‫تولید‬
•
‫هزینه‬
‫نگهداری‬
‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫هزینه‬ ‫محاسبه‬ ‫مثال‬
‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫فرض‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
5
‫فروش‬ ‫در‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬
‫و‬
10
‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫هزینه‬
.
‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬
1000
‫جدید‬ ‫مشتری‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫اخیر‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫در‬
.
‫بنابراین‬
CAC
‫برابر‬
15000
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تومان‬
(
5،000،000
+
10،000،000
/ )
1000
=
15،000
‫تومان‬
‫هزینه‬
CAC
‫کنید‬ ‫حساب‬ ‫را‬ ‫سوال‬
‫فروش‬ ‫هزینه‬
:
20
‫تومان‬ ‫میلیون‬
‫بازاریابی‬ ‫هزینه‬
:
50
‫تومان‬ ‫میلیون‬
‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫تعداد‬
:
2
‫نفر‬ ‫هزار‬
‫مشتری‬ ‫هر‬ ‫جذب‬ ‫هزینه‬
CAC
‫کنید‬ ‫حساب‬ ‫را‬ ‫سوال‬
‫فروش‬ ‫هزینه‬
:
20
‫تومان‬ ‫میلیون‬
‫بازاریابی‬ ‫هزینه‬
:
50
‫تومان‬ ‫میلیون‬
‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫تعداد‬
:
2
‫نفر‬ ‫هزار‬
35
‫تومان‬ ‫هزار‬
=
CAC
‫کرده‬ ‫پرداخت‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬
average revenue per user (ARPU)
‫یا‬ ‫کرده‬ ‫پرداخت‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬
ARPU
‫کنید‬ ‫حساب‬ ‫را‬ ‫سوال‬
‫در‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬
1
‫اخیر‬ ‫ماه‬
:
30
‫تومان‬ ‫میلیون‬
‫در‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬
1
‫اخیر‬ ‫ماه‬
:
2000
‫نفر‬
‫یا‬ ‫کرده‬ ‫پرداخت‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬
ARPU
‫کنید‬ ‫حساب‬ ‫را‬ ‫سوال‬
‫در‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬
1
‫اخیر‬ ‫ماه‬
:
30
‫تومان‬ ‫میلیون‬
‫در‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬
1
‫اخیر‬ ‫ماه‬
:
2000
‫نفر‬
15
‫تومان‬ ‫هزار‬
=
ARPU
30.000.000
2000
= 15.000
‫مشتریان‬ ‫ریزش‬ ‫نرخ‬
Churn rate
‫مشتریان‬ ‫ریزش‬ ‫نرخ‬
Churn rate
‫کنید‬ ‫حساب‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫ریزش‬ ‫نرخ‬ ‫سوال‬
‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫تعداد‬
:
50.000
‫نفر‬
‫کاربران‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬
:
200.000
‫نفر‬
‫کنید‬ ‫حساب‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫ریزش‬ ‫نرخ‬ ‫سوال‬
‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫تعداد‬
:
50.000
‫نفر‬
‫کاربران‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬
:
200.000
‫نفر‬
25
‫درصد‬
=
Churn rate
50.000
200.000
= 25
%
‫وری‬ ‫یا‬
CAC
Churn Rate
‫موفقیت‬ ‫سنجش‬ ‫های‬‫روش‬
MVP
‫ساخت‬ ‫از‬ ‫بعد‬
7
-
‫سازی‬‫تجاری‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫مراحل‬
‫اصلی‬
‫سازی‬ ‫تجاری‬
‫فرایند‬ ‫مزایای‬
‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬
•
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ایده‬ ‫فنی‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬ ‫بررسی‬ ‫به‬
•
‫کند‬ ‫می‬ ‫تضمین‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫سریع‬ ‫زمان‬
•
‫کند‬ ‫می‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫نیازهای‬ ‫موثر‬ ‫طور‬ ‫به‬
•
‫کند‬ ‫می‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫شانس‬
•
‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫فنی‬ ‫بدهی‬
•
‫رساند‬‫می‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرصت‬ ‫هزینه‬
‫مهم‬ ‫تذکر‬
‫سای‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫طراحی‬ ‫فرایند‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫وقتی‬
‫ر‬
‫خاط‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫کنیم‬‫می‬ ‫صحبت‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اصطالحات‬
‫ر‬
‫مراحل‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬
‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬
‫به‬
‫مکانیکی‬ً ‫کامال‬ ‫شکل‬
‫شوند‬ ‫اجرا‬
.
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫چند‬ ‫معرفی‬
‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
توسعه محصول جدید | New Product Development
توسعه محصول جدید | New Product Development
توسعه محصول جدید | New Product Development
توسعه محصول جدید | New Product Development
Davooddehghan.ir
instagram.com/davooddehghan65
‫من‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬‫راه‬
1 de 175

Mais conteúdo relacionado

Similar a توسعه محصول جدید | New Product Development(20)

What is Concierge MVP & when to use it?What is Concierge MVP & when to use it?
What is Concierge MVP & when to use it?
Sohail Abbasi1.5K visualizações
BPM and Sales BPM and Sales
BPM and Sales
Khorasan home of Industrial, mine and trade75 visualizações
Market research course section1-sarfarazianMarket research course section1-sarfarazian
Market research course section1-sarfarazian
Amirhossein Sarfarazian260 visualizações
مدل های کسب و کارمدل های کسب و کار
مدل های کسب و کار
Nasser Ghanemzadeh33.1K visualizações
business model-outside the core business model-outside the core
business model-outside the core
Ali Reza Bakhshi93 visualizações
چگونه MVP خوب بسازیم!!؟چگونه MVP خوب بسازیم!!؟
چگونه MVP خوب بسازیم!!؟
رامین عبدی65 visualizações
مقدمه ای بر بازاریابی - محمدحسن شهشهانیمقدمه ای بر بازاریابی - محمدحسن شهشهانی
مقدمه ای بر بازاریابی - محمدحسن شهشهانی
"رویداد "از ایده تا اجرا - راه اندازی کسب و کار اینترنتی نوپا847 visualizações
ElevateElevate
Elevate
Pejman Moghbelzadeh303 visualizações
New Product Development (NPD) New Product Development (NPD)
New Product Development (NPD)
Mahdi Khobreh441 visualizações
مفاهیم اولیه کارآفرینیمفاهیم اولیه کارآفرینی
مفاهیم اولیه کارآفرینی
Ali Ganjizadeh75 visualizações
طراحی کسب و کار جدیدطراحی کسب و کار جدید
طراحی کسب و کار جدید
کسب و کار شما33 visualizações
اعتبار سنجی ایدهاعتبار سنجی ایده
اعتبار سنجی ایده
Araz Ostadi450 visualizações
Hbr 10 must reads on innovationHbr 10 must reads on innovation
Hbr 10 must reads on innovation
Ali Ganjizadeh121 visualizações
MVPMVP
MVP
aminallahyari223 visualizações

توسعه محصول جدید | New Product Development