O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

гол органик химийн урвалын тэгшитгэлүүд

1.722 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

гол органик химийн урвалын тэгшитгэлүүд

  1. 1. ГОЛ ОРГАНИК ХИМИЙН УРВАЛЫН ТЭГШИТГЭЛҮҮД1. Вюрцийн урвал2. Дюмагийн урвал3. Кольбегийн урвал4. Вѐлерын (карбидын арга) урвал5. Коноваловын урвал6. Вагнерын урвал7. Ацетилент мөнгө үүсэх урвал8. Вюрци-Фиттигийн урвал9. Мөнгөн толины урвал10. Зелинскийн урвал11. Фридель-Крафтсын урвал12. Кучеровын урвал13. Толленсын урвал14. Дильса Альдерын урвал15. Этирфикацийн урвал16. Кумолын арга17. Бертлогийн урвал18. Альдегидын онцлог урвал19. Лебедевийн дивинилийн синтез20. Вильямсоны синтез
  2. 2. ОРГАНИК ХИМИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД1 Адипины хүчил /1,4-бутандикарбон хүчил/2 Акрилын хүчил /пропены хүчил/3 Аллилын спирт /2-пропен-1-ол/4 Амиламин /1-амин пентан/5 Амилацетат /амил цуухүчлийн нийлмэл эфир/6 Амилын спирт /пентанол/7 М - аминбензойны хүчил8 2-Амин-2-метил 1,3-пропандиол9 3-амин гептан10 Аналин /фенил амин/11 Ацет цууны хүчил /β-кетотосны хүчил/12 Бензальдегид13 Бензиламин /α-аминотолуол/14 Бензилацетон /4-фенилбутанон-2/15 Бензилийн спирт /фенилкарбинол/16 Бензилхлорид /хлорметилбензол/17 Бензол18 Бензойны хүчил19 Брасиллын хүчил /1,11-ундекандикарбонхүчил/20 Дивинил /Бутадиен-1,3/21 Винилацетат /винилцуухүчлийн нийлмэл эфир/22 Глицерин23 Глутаковын хүчил /пропилен-1,3-дикарбонхүчил./24 Глицин /аминцууны хүчил/25 Дибутилийн эфир26 Изовалерийн хүчил /β-метилтосны хүчил/27 Кумол28 Нимбэгний хүчил /2-окси-1,2,3-пропантрикарбонхүчил29 3-метил-3-бутен-1-ол30 Метил амилын спирт31 Метиламилкетон /2-гептанон/32 Сүүний хүчил /α-оксипропионы хүчил/33 Нитробензол34 Нитроамилен35 Салицилийн хүчил /o-оксибензойны хүчил/36 Толуол37 Трибутиламин38 Фенол39 2,4,6-Тринитробензол40 Ксилол41 Формальдегид42 Фталийн хүчил43 Хлорт Гексан44 Хлорт Гексен45 Хлорт Гексин46 Циклогексан
  3. 3. 47 Щавелийн хүчил /этандикарбон хүчил/48 Амил ацетилен49 Этилбутилийн эфир50 Этиленгликоль51 Крезол52 Гидрохинон53 Резорцин54 Хувны хүчил55 Бромт гексан56 Иодит гептан57 Гептин58 Хлорт Гексан59 Гексаналь60 Бутил шоргоолжны хүчлийн нийлмэл эфир61 Гептанон62 Стирол63 Гептадиен64 Гексанол65 Нитро гексан66 Дипропилийн эфир67 Триметилцууны хүчил68 Ацетон69 Мочевин70 Диэтилкарбинол71 3-метил-3-бутен-2-он72 Гексен

×