O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

заштита од зрачење

 • Entre para ver os comentários

заштита од зрачење

 1. 1. ПРОЕКТНА ЗАДАЧА ПО ФИЗИКА Тема: Заштита од зрачење Изработи : Дарко Станковски
 2. 2. Вовед  Зрачењето отсекогаш постоело и ќе постои, само прашањето е кое зрачење е и колку зрачи, дали е присутно или не, константно или променливо, природно или техничко и ред други прашања.  . Опасноста од зрачењето на Земјата постоела уште од зачетокот на живиот свет, вклучувајќи го и човекот. Некои опасности тој не бил во можност да ги решава и да ги предвидува, како на пример: разните земјотреси, магнетни инверзии, сончеви бури и други глобални екокатастрофи.  Но, во други случаи пресудно за неговиот опстанок било препознавањето на опасностите што го демнееле, а кои можел да ги избегне доколку истите благовремено ги откриел.  Една од тие биле и електромагнетните зрачења за чие постоење и штетност човекот станал свесен уште од многу поодамна
 3. 3.  Со милениуми човечките грешки и незнаење предизвикувале последици по неговото здравје и живот. Поучени од животното искуство, природниот инстинкт како и од трагедиите што им се случувале, луѓето сé повеќе осознавале за присуството на невидливиот сериозен убиец – зрачењето. Во минатиот век за заштита од геопатогени извори на зрачења, покрај другото, најчесто се користеле дебели пластични хидроизолациски фолии, оловни лимови, спирали и друго.
 4. 4. Видовизрачења: Сончеви бури : Космички зрачења: Геопатогени подземни Извори на Техничко зрачења: зрачење: Јонизација
 5. 5. Сончеви Бури:  Со појавата на ерупциите на Сонцето се создаваат сончеви бури или ветер, кој се движи со брзина од околу 1.000 km/sek кон Земјата.  Од моментот кога ќе се појават сончевите ерупции, сончевите бури во период од 2-3 дена достигнуваат до магнетосферата.  Магнетосферата претставува природен земјин штит од сончевите бури, кои вршат компресија (притискање) врз земјината магнетосфера, при што волуменот се намалува, а со тоа земјиното електромагнетно зрачење се зголемува 5- 10 пати.  Имајќи го предвид релативното земјино електромагнетно поле, врз кое е природно кодиран целокупниот жив свет (вклучувајќи го и човекот) треба да се знае дека секое негово отстапување може мошне сериозно да го загрози опстанокот на живиот свет.  Во овој случај неопходно е да се изврши заштита од штетноста на зголеменото земјино електромагнетно поле.
 6. 6. Космички Зрачења:  Поради оштетување на озонската обвивка, се јавуваат таканаречени космички дупки, кои опфаќаат поголеми пространства на планетата Земја.  Преку нив лесно се пробиваат ултравиолетовите зраци. Ако луѓето се изложени на тие ултравиолетови сончеви зраци во подрачја што се под дејство на озонските дупки, постои можност полесно да се јават изгореници и рак на кожата.  Космичките извори на зрачења се резултат на истоимените мрежи, кои се простираат над магнетосферата.  Одреден број космички јазли успеваат да го пробијат озонскиот штит и да продрат до одредена длабочина во земјата.
 7. 7. Слика 1. Поставеност на 3-те космички мрежиОд ширината на линиите што ја формираат космичкатамрежа ќе зависи и дијаметарот на дејствувањето накосмичкото зрачење врз Земјата.
 8. 8. Геопатогени подземни извори назрачења:  Геопатогените електромагнетни зрачења се јавуваат како резултат на геолошки аномалии во земјата: геолошки раседи, подземни шуплини, подземни концентрации на руди и минерали, подземни проточни води и други аномалии.  Раседите и пукнатините во геолошката утроба, поради нивната аномалија од поместените свои страни се создава различен поларитет, а како резултат на геомагнетното поле од таа аномалија се емитува геопатогено зрачење.  Поради тоа што овие извори на зрачења доаѓаат од геологијата, поточно геопатологијата се нарекуваат геопатогени или подземни извори на зрачења, овие геопатогени зрачења се јавуваат во вид на бранови чија должина и ширина зависат од геолошките аномалии во земјата
 9. 9.  Водите, кои протекуваат во земјината утроба вршат триење меѓу честичките од водата и геолошката структура во земјата, при што се нарушува константното Земјино електромагнетно поле. Како резултат на тоа се јавуваат бранови во вертикала, кои непречено ги пробиваат геолошката структура и објектите што се наоѓаат над таа локација. Геопатогените зрачења во зависност од неколку фактори како на пример: голошката структура, местоположбата, климатските услови, сеизмички активности и друго, нивната локација може да биде константна или променлива. Слика бр.2.ГПЗ од геолошка аномалија
 10. 10. Јонизација:  Улогата на соодносот на јоните во воздухот при нормална проветреност на просториите во нормални климатски услови, односот на негативните и позитивните јони изнесува приближно 1:1,2. И во затворени простории, каде што се спие или работи, овој сооднос би требало да биде задржан.  Модерните нехумани објекти можат негативно да влијаат врз овој сооднос.  Исто така, подземните пукнатини, затворените подруми, шахти и бунари можат да доведат до симнување на негативните јони во воздухот.  Намалувањето на негативните јони во просторот може да доведе до нарушување на здравјето кај луѓето кои подолго време престојуваат во такви простории.  Најчести последиците се: хроничен замор, алергија, проблеми со крвотокот, депресија, апатија, хипогликемија и др.  Во овој случај неопходно е почесто проветрување на просториите или заштита со Био-јонизатор.
 11. 11. Техничко зрачење:  Техничкото зрачење е од понов датум и е во тесна врска со развојот на техниката.  Овој тип зрачење е предизвикано од техничките електроуреди, предаватели за мобилна и релејна телефонија, радарски системи, далноводи, трафостаници, телевизори, компјутери и други технички апарати во домашните и во работните простории.  И овој тип зрачење мошне штетно влијае врз целокупниот жив свет, вклучувајќи го и човекот.  Поради присуството на техничките извори на зрачења, сé позачестени се разните заболувања: леукемија, тумори, изливи, алергии, дијабетес, намален вид, мигрени, стерилитет и сл.  Меѓународните институции имаат пропишано стандарди за дозволено електромагнетно зрачење, кои не секаде подеднакво се применуваат.  . Денес милиони луѓе работат на компјутери и на други технички уреди.  Нам ни се познати позитивните карактеристики од развојот на техниката, но забораваме да инвестираме во научно- истражувачките проекти за штетноста од нив, а особено во заштитата. Тоа е слабоста на денешниот човек, поради која ќе страдаат идните генерации.
 12. 12. Јонизирачко зрачење и заштита :  Радиоактивност е хемиско радиоактивно распаѓање, спонтано претворање на едни хемиски елементи, односно нуклеарни видови, во други, проследено со емисија на јонизирани атоми на хелијум, електрони и електромагнетно зрачење( алфа, бета и гама-зраци).  Постојат три вида на радијација што се емитуваат од радиоактивни супстанции.  Радијацијата на својот пат низ некој материјал може може да биде апсорбирана. Колку што материјалот е подебел, толку повеќе радијацијата се апсорбира во него
 13. 13. Алфа честички:Алфа честички: Бета честички: Гама зраци :: Гама зраци Умерено продорни. Мошне продорниНе се многу продорни. Умерено продорни. Мошне продорниНе се многу продорни.Тие се апсорбираатЛесно поминуваат низ одТие се апсорбираатЛесно поминуваат низ од електромагнетни електромагнетнинеколку сантиметри воздухи хартија, нобранови.Тие сенеколку сантиметри воздух и хартија, носе бранови. Тие се се апсорбираат одвоздух или од тенокапсорбираат од апсорбираат од апсорбираат одвоздух или од теноклист хартија. неколку милиметринеколку сантиметри неколку милиметринеколку сантиметрилист хартија. метал. метал. олово или од олово или од неколку метри неколку метри цемент. цемент.
 14. 14. Инфрацрвено зрачење и заштита :  Инфрацрвеното зрачење или инфрацрвената светлина го опфаќа електромагнетното зрачење со бранови должини поголеми од брановата должина на видливата црвена светлина, а помали од бановата должина на радиобрановите.  . Овие бранови ги испуштаат загреаните тела и некои молекули кога ќе се најдат во побудена состојба.  Добро ги апсорбираат повеќето материјали при што енергијата на инфрацрвеното зрачење се претвора во внатрешна енергија, што резултира со покачување на температурата.  Сончевата светлина овозможува просечна сила на зрачење од 1004 W по квадратен метар; од тоа на инфрацрвеното зрачење отпаѓаат 527 W, 445 W на видливата светлина и 32 W на ултравиолетовото зрачење. Заштита на работа: Кај некои индустриски гранки постои опасност од влијанието на инфрацрвеното зрачење врз очите и видот, па затоа е потребно да се носат заштитни очила со инфрацрвени филтри.
 15. 15. Електромагнетно зрачење и заштита  Електромагнетното зрачење е вид на енергија која покажува бранови карактеристики како што патува низ просторот..  ЕМЗ има електрични и магнетни компоненти кои осцилираат во фаза нормални едно на друго и нормално на насоката на движење.  Електромагнетното зрачење се класификува според честотата на бранот.  Ако се наредат според зголемување на честотата или намалување на брановата должина, постојат радиобранови, микробранови. инфрацрвено зрачење, видлива светлина, ултравиолетово зрачење, Рентгенски (X) зраци, и гама-зраци.  Очите на повеќето организми се чувствителни на мал и променлив дел на честоти кои се нарекуваат видлив спектар.
 16. 16. Откако човекот сознал за штетноста од електромагнетното зрачење размислувал како да се заштити.Заштита: Oткако човекот сознал за штетноста од електромагнетното зрачење размислувал како да се заштити. Знаејќи ја опасноста од зрачењата човекот почнал умешно да ги избегнува, откривајќи ги на разни начини и со разни методи. Како урбаните населби станувале сé поголеми, а просторот за изградба се помал, тој почнал да размислува за заштита на просторот кој бил изложен со зрачење, а сепак неопходен за користење. Откако со развојот увидел дека таа заштита е тешко применлива и недоволна, почнал да практикува превентивна заштита со помош на разни методи на детекции. Во минатиот век за заштита од геопатогени извори на зрачења, покрај другото, најчесто се користеле дебели пластични хидроизолациски фолии, оловни лимови, спирали и друго.
 17. 17. Ув зрачење и заштита:  Ултравиолетовото зрачење го опфаќа електромагнетното зрачење со бранови должини помали од видливата светлина.  Сонцето емитира ултравиолетово зрачење во УВ-А, УВ-Б и УВ-Ц областите, но поради тоа што озонскиот слој на земјината атмосфера скоро целосно ги абсорбира УВ-Б и УВ-Ц зрачењата, 99% од сите зрачења кои што доаѓаат на земјиното тло се од областа УВ-А.  Во спектарот на зрачењето на сонцето, на ултравиолетовото зрачење отпаѓа 10% од вкупната енергија. 
 18. 18. УВ зрачењето е поделено споредбрановата должина на :  УВ-А (315 nm до 380 nm) - овој тип на зраци не се битни за биолошката активност и нивната количина не се менува со концентрацијата на озонот. Од вкупната количина на зрачење која ќе стигне до земјината површина, УВ-А компонентата е содржана со 97%.  УВ-Б (280 nm до 315 nm) - овој тип на зраци е биолошки активен и неговиот интензитет на земјината површина зависи од количината на озонот во атмосферата. УВ-Б зрачењето носи 3% од вкупниот флукс на УВ зраците или околу 0.1% од вкупниот флукс на глобалното зрачење на сонцето. Малите промени во озонскиот слој можат да доведат до големи промени на уделот на УВ-Б зраците кои што доаѓаат на површината на земјата.  УВ-Ц (10 nm до 280 nm) зраците комплетно се абсорбираат во атмосферата и практично не се забележуваат на земјината површина. Овој опсег на зрачење често се нарекува и стерилно зрачење. УВ-Ц зраците не продираат до површината на земјата, па такa, ниту до нашата кожа, бидејќи се абсорбираат во озонскиот слој на атмосферата.   УВ-А и УВ-Б зраците продираат низ надворешниот слој на кожата и предизвикуваат оштетувања како на пример: изгореници, рак на кожа, алергија и слично.
 19. 19. Природна заштита против штетнотоУВ зрачење:  Средствата за сончање секако се неопходни за заштита на кожата од штетното УВ зрачење, но истиот ефект можете да го зајакнете на природен начин, односно консумирајќи одредено овошје, зеленчук и риба, велат научниците. Заклучок: Повеќе од од луѓето се чувствителни на присуството на зрачење во својот дом или на работното место. Покрај етеричното тело, човековиот организам го сочинуваат и безброј суптилни честички од енергетско поле, кои го претставуваат живиот организам. Може да се забележи дека при изложеност под дејство на зрачења човековото поле претрпува изразено оптоварување кое се изразува преку напрегнатост. Како факт за тоа е разликата од контролното мерење под исти услови само со заштита. Луѓето треба да внимават на своето здравје постојано и да применуваат мерки за заштита.

×