O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kursintroduktion entreprenörskap

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Kursintroduktion entreprenörskap (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Kursintroduktion entreprenörskap

 1. 1. KOMPETENSCENTRUM 2014-01-20 KURSINTRODUKTION ENTREPRENÖRSKAP
 2. 2. Omvänd presentation Daniel Nordström Ålder Bor Familj Ämneslärare i ? Fritidsintressen Sport Andra uppgifter?
 3. 3. Daniel Nordström Ålder Fritidsintressen Bor Familj Sport Ämneslärare
 4. 4. Ämnesplanernas upplägg
 5. 5. Ämnesplanernas upplägg Ämnets syfte Syftet beskriver i löpande text vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet. Det beskriver också sådant som inte ska betygsättas Målen Målen är formulerade i punktform och förtydligar vad läraren ska betygsätta. Målen beskriver vilka kunskaper eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom undervisningen i ämnet. Centralt innehåll Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i undervisningen i varje kurs för att eleverna ska få möjlighet att utveckla de kunskaper som beskrivs i målen.
 6. 6. Ämnesplanernas upplägg Kunskapskraven Läraren ska sätta betyg på varje kurs och det finns preciserade kunskapskrav för tre av de godkända betygsstegen – E, C och A. Kunskapskraven utgår från målen, och ordningen i kunskapskraven relaterar också till målen. I kunskapskraven finns kopplingar till det centrala innehållet. För vart och ett av betygsstegen E, C och A finns i princip samtliga kunskapsformer beskrivna, det vill säga läraren ska bedöma faktakunskaper, förståelse, färdigheter och förtrogenhet på tre nivåer.
 7. 7. Progressionstabell Nivåerna för betygsstegen E, C och A i kunskapskraven är formulerade med hjälp av en progressionstabell. Beskriver Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A Beskriver, redogör, förklarar, Översiktligt diskuterar, resonerar, motiverar Värderar, utvärderar Enkla omdömen Utförligt Utförligt och nyanserat Nyanserade omdömen Slutsatser, argument, motiv, resonemang, reflektioner, bedömningar, jämförelser, kopplingar, förklaringar, ge förslag, exempel Utförande Resultat, kvalitet Kvantitet Dokumentation Fackspråk Analys, tolkning Projektplan, synopsis, kampanj, planering, manus Enkla Välgrundade Nyanserade omdömen och ger förslag på hur arbetet kan förbättras Välgrundade och nyanserade I samråd med handledare Tillfredsställande Någon, Begränsade, Fåtal Enkel Enkelt Enkel Enkel Efter samråd med handledare Tillfredsställande Fåtal/Flera Noggrann Noggrann Noggrann Enkel/Genomarbetad Efter samråd med handledare Gott/God Flera Noggrann och utförlig Nyanserat Komplex/Avancerad Genomarbetad
 8. 8. Värdeorden i kunskapskraven Beskriver Kunskapskrav C Kunskapskrav A Beskriver, redogör, förklarar, Översiktligt diskuterar, resonerar, motiverar Utförligt Utförligt och nyanserat Tolkning En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt. En nyanserad redogörelse kan också avse ett rikt språkligt uttryckssätt och en stilistiskt skicklig framställning, men i kunskapskraven används begreppet nyanserat främst i betydelsen flera olika perspektiv. Värderar, utvärderar Enkla omdömen En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre). Att redogörelsen dessutom är nyanserad innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv. Nyanserade omdömen Slutsatser, argument, motiv, resonemang, reflektioner, bedömningar, jämförelser, kopplingar, förklaringar, ge förslag, exempel Enkla Välgrundade Välgrundade och nyanserade Tolkning Att till exempel en slutsats är välgrundad innebär att eleven bygger den på relevanta fakta och sakförhållanden samt har förankrat den väl i tillförlitliga källor och eventuella teorier. Det innebär också att logiken i slutsatserna eller resonemangen är välgrundade. En elev som drar enkla slutsatser har inte samma goda förankring i källor och eventuella teorier, men elevens slutsatser är ändå till viss del underbyggda av källor och eventuella teorier. När slutsatserna dessutom är nyanserade kan eleven belysa saken ur flera olika perspektiv. Tolkning Kunskapskrav E Nyanserade omdömen och ger förslag på hur arbetet kan förbättras Eleven ger omdömen ur flera olika perspektiv och kopplar till olika förutsättningar, till exempel den avsedda planeringen, resursanvändningen och det slutliga resultatet.
 9. 9. Kunskapskrav • Nu när ni tittat på nyckelorden är det dags att titta på kunskapskraven. • Gå igenom varje kunskapskrav och diskutera vad det betyder och hur man uppnår det. • Kom på konkreta exempel på hur man kan uppnå varje kunskapskrav på E, C och A-nivå.
 10. 10. Betygskalan • Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F • Preciserade kunskapskrav finns för tre av betygen – E, C och A. Betygsskalan anger inga preciserade kunskapskrav för betygen D och B. • Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. • Betygsstegen D och B grundar sig alltså på vad som står i kunskapskravet för betyget under och över. • Vid bedömningen av ”till övervägande del” gör läraren en helhetsbedömning av de kunskaper eleven visar jämfört med överliggande kunskapskrav.
 11. 11. Betygskalan
 12. 12. Syfte Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder för att driva projekt, dvs. hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras kreativitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekts ekonomi eller i att starta och driva företag och genom det även utveckla kunskaper i företagsekonomi. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål inom ett sammanhang. Undervisningen i entreprenörskap ska bedrivas i projektform med innehåll från andra ämnesområden. Med utgångspunkt i elevernas idéer och arbetsprocess ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar både teoretiska och praktiska kunskaper. I samband med arbetsprocessen ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Eleverna ska även ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter för att dra lärdom av dem.
 13. 13. Långsiktiga mål • Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. • Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag. • Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag. • Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag. • Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. • Förmåga att använda företagsekonomiska metoder.
 14. 14. Centralt innehåll • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. • Grundläggande mötesteknik och dokumentation. • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser. • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.
 15. 15. Kunskapskrav för betyget E • Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling. • Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan. • Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår i projektet. • Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt. • Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. Eleven utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering. • Eleven beskriver översiktligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. • Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar. • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
 16. 16. Kunskapskrav för betyget C • Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling. • Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel projektplan. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet. • Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare identifierar eleven nätverk för projektet samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt. • Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering. • Eleven beskriver utförligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. • Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
 17. 17. Kunskapskrav för betyget A • Eleven redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling. • Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång. • Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett gott sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samrådmed handledare problem som uppstår i projektet. • Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare identifierar eleven nätverk för projektet, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt. • Eleven marknadsför och presenterar med säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. • Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. • Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen. • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
 18. 18. Kunskapskrav för betyget D och B • Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. • Betyget B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
 19. 19. Betygsmatris
 20. 20. Betyget F
 21. 21. Betyget E
 22. 22. Betyget D
 23. 23. Betyget C
 24. 24. Betyget B
 25. 25. Betyget A
 26. 26. Bedömning Formativ bedömning Bedömning som används för att stödja elevens lärande och utveckla lärarens undervisning. • Betygsmatrisen • Självvärdering • Kamratgranskning • Sambedömning • Elevbedömning Summativ bedömning Bedömning som används för att beskriva en elevs kunskapsläge som underlag för omdömen och betyg.
 27. 27. Betygsättning • Allsidig bedömning- Bedömning av en elevs kunskapsutveckling som baseras på en variation av bedömningssituationer och perspektiv. • Enligt läroplanen ska läraren använda all information som finns tillgänglig om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven • Betyg ska sättas efter avslutat ämne eller kurs Bedömningsstuationer • Papper-och-penna-prov- Skriftligt prov som görs individuellt under begränsad tid. • Autentiska uppgifter- Verklighetsnära uppgifter. • Vardagsnära prov- Öppna eller praktiska bedömningssituationer. • Klassrumsdialoger- muntliga presentationer • Öppna frågor- Frågor som stimulerar till tänkande och reflektion. • Skriftliga examinationer- Inlämningar som sker med digitala verktyg • Seminarium- Muntliga framställningar och oponeringar
 28. 28. Betyg och bedömning • Betygsmatrisen är ett arbetsdokument • Samtliga examinationer finns på Itslearning • Deadlines i kursen – Uppgifter som lämnas in i tid får en utförlig framåtlyftande återkoppling – Uppgifter som lämnas in en vecka efter deadline får endast en återkoppling – Uppgifter som lämnas in en vecka eller senare ”bedöms i mån av tid”
 29. 29. Mina förväntningar • Höga krav och förväntningar • Arbeta effektivt – Tre timmars schemalagd lektionstid – Tre timmars eget arbete utöver lektionstid • • • • • Våga fråga, hellre för mycket än för lite Ordning och arbetsro Ömsesidig respekt Håll deadlines Elevinflytande och delaktighet
 30. 30. Era förväntningar delaktighet och inflytande Persnligt introduktionsbrev • • • • • • • • Persnlig beskrivning Val av ämne och framtidsplaner Ämnets innehåll Förväntningar Framtidsplaner Information och kommunikationskanaler Kontaktuppgifter Andra uppgifter
 31. 31. Litteratur Den kurslitteratur vi använder är J2000, från Liber förlag. Den förstnämnda är en fakta- och övningsbok, den senare är en samling utvalda lagar, huvudsakligen inom ämnet civilrätt. J2000 behandlar vardagsnära juridiska frågor sedda ur individens synvinkel. Materialet har en stark verklighetsanknytning med tillämpande kunskaper. Boken omfattar sjutton kapitel som vart för sig behandlar olika områden. Varje kapitel innehåller en faktadel och en uppgiftsdel med tillämpningar.
 32. 32. Planering Vecka Moment Lektionsarbete Eget arbete 4 Entreprenörskap Kursintroduktion, Entreprenörskap en praktisk handbok Introduktionsbrev 5 Idéutveckling Entreprenörskap en praktisk handbok Entreprenörskap, miniprojekt 6 Miniprojekt Entreprenörskap en praktisk handbok, presentation Utvärdering av miniprojekt 7 Projektmetodik Kap 1 Entreprenörskap och företagande Projektstart Kap 2 Projektarbete en arbetsmodell Projektarbete 8 9 Lagar och regler Kap 3 Utveckla och skydda din ide Lagar och regler 10 Organisation och ledarskap Kap 4 Hur skall projektet organiseras Ledarskap och gruppprocesser 11 Nätverkan Kap 5 Undersök förutsättningarna Omvärldsbevakning 12 Grupprosesser Kap 6 Samarbete och problemlösning Konflikthantering 13 Finansiering Kap 7 Vilka resurser behövs? Kalkylering 14 Budgetering Kap 8 Ekonomi Budgetering 15 Ekonomisk planering Kap 9 Planera ekonomin Resultat och likviditetsbudget 17 Markandsföring Kap 10 Marknadsföring Bokföringsövningar 18 Presentationsteknik Kap 11 Redovisa projektet Kommunikation 19 Projektutvärdering Kap 12 Utvärdera projektet Projektredovisning 20 Projektredovisning Projektredovisning, Draknästet Projektplan 21 Projektrapport Projektrapport Projektrapport 22 Projektutvärdering Projektutvärdering, Projektutvärdering 23 Kursavslutning. Betyg och bedömning Betygsamtal
 33. 33. Daniel Nordström Lärare i ekonomiska ämnen E-post: daniel.nordstrom@sotenas.se Telefon: 0523-664697 Twitter: entreprenororg Facebook: Daniel Nordström ( Pedagog) Skype: entreprenororg KONTAKTUPPGIFTER

×