pengurusan murid pelbagai upaya

Daniel Hilmi
Daniel HilmiMarketing Manager em TAIYO
KPS3014: PENGURUSAN PEMBELAJARAN
PENGURUSAN MURID
PELBAGAI UPAYA
DISEDIAKAN OLEH
• NURULNADYA BINTI HASSAN D20132065259
• NUR SALIZA BINTI SAZALI D20132065264
• MOHAMAD HILMI B. ABD. WAHAB D20132065266
PENGURUSAN MURID
PELBAGAI UPAYA
KESIMPULAN
SOALAN
1
SOALAN
2
SOALAN
3
SOALAN
4
SOALAN
5
SOALAN
6
SOALAN
7
SOALAN
8
SOALAN
9
SOALAN
10
1) APA ITU
PENDIDIKAN
KHAS?
Pendidikan
Khas
DEFINISI DAN
KONSEP
PENDIDIKAN
KHAS
FALSAFAH
PENDIDIKAN
KHAS:
OBJEKTIF
PENDIDIKAN
KHAS
CIRI-CIRI
‘KHAS’
PENDIDIKAN
KHAS
KATEGORI KANAK-
KANAK
BERMASALAH
PEMBELAJARAN DI
BAWAH
TANGGUNGJAWAB
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
KONSEP PROGRAM
KHAS MENURUT
AKTA PENDIDIKAN
1996
Konsep Sekolah
Khas menurut Akta
Pendidikan 1961
Ali Khuli, M. (1986). Asaalib
Tadries al Lughah al ‘Arabiyyah.
Riyadl: Maktab Al-Faraj Daar al
Tijariyyah.
DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS
• Pendidikan Khas ialah pendidikan yang disediakan untuk kanak-kanak
dengan keperluan khas. Mereka termasuklah golongan yang mempunyai
masalah penglihatan, pendengaran, serta yang mempunyai masalah
dalam pembelajaran dan pintar cerdas.
• Pendekatan definisi baharu kanak-kanak dengan keperluan khas
menekankan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, perkembangan,
penguasaan, dan pencapaian kanak-kanak tersebut dalam kemahiran
perkembangan (developmental skills). Pendekatan tradisi atau terdahulu
menekankan kepada kecacatan dan ketidakupayaan individu.
• “Special education means specially designed instruction that meets the
unusual needs of exceptional children.” (Hallahan & Kauffman, 1994.
• "...Pengajaran yang bercorak individu yang direka untuk memenuhi
keperluan-keperluan pendidikan yang berkaitan dengan murid-murid
kurang upaya. PK menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak
dapat disediakan dalam kurikulum yang standardize atau biasa."
(Culcatta, R.A., & Tompkins J.R. Fundamentals of Special Education, 1999)
FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS
• " Pendidikan khas di Malaysai adalah satu usaha yang berterusan
untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya,
beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan
serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan
peroduktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.”
OBJEKTIF PENDIDIKAN KHAS
• Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan khas untuk
murid-murid dengan keperluan khas
• Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap
murid dengan keperluan khas
• Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi
murid dengan keperluan khas
• Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang
mencukupi dan terkini
• Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam
bidang pendidikan khas
CIRI-CIRI ‘KHAS’ PENDIDIKAN KHAS
• 1. Guru-guru terlatih khas
• 2. Pendekatan pelbagai disiplin
• 3. Program pendidikan yang diindividukan (Individualized Education
Programme)
• 4. Kurikulum yang khas
• 5. Objektif pengajaran yang nyata, bermakna, khusus dan bersifat jangka
pendek.
• 6. Penglibatan pelajar secara aktif dalam pembelajaran
• 7. Penilaian kemajuan yang kerap dan berterusan, dan rekod penilaian
yang sesuai
• 8. Kaedah pengajaran yang khas
• 9. Kaunseling ibu bapa
KONSEP PROGRAM KHAS MENURUT AKTA
PENDIDIKAN 1996
• Program Khas bererti:
• 1. Satu program yang disediakan di sekolah khas* bagi murid yang
mempunyai kecacatan penglihatan atau kecacatan pendengaran.
• 2. Program Percantuman/Integrasi di sekolah biasa bagi murid-murid
yang mempunyai kecacatan penglihatan atau kecacatan
pendengaran atau masalah pembelajaran; dan
• 3. Program Pendidikan Inklusif bagi murid-murid yang berkeperluan
khas yang boleh menghadiri kelas biasa bersama-sama murid biasa.
KONSEP SEKOLAH KHAS MENURUT AKTA PENDIDIKAN
1961
• Sekolah Khas ialah sekolah yang menyediakan layanan pendidikan
yang khas untuk murid-murid yang kurang upaya.
2. APAKAH PERBEZAAN ANTARA ‘MURID
BERKEPERLUAN KHAS’ DENGAN ‘MURID KURANG
UPAYA’ DARIPADA SEGI KONSEP DAN CIRI?
Perbezaan
murid
berkeperluan
khas
Murid kurang
upaya
MURID BERKEPERLUAN KHAS
Kanak-kanak luar biasa
(exceptional children)
Kanak-kanak berisiko (at risk
children)
Kanak-kanak yang berbeza
daripada kanak-kanak biasa;
merangkumi mereka yang
mengalami kesukaran dalam
pembelajaran dan juga mereka
yang menunjukkan pencapaian
yang tinggi daripada kanak-
kanak biasa.
Kanak-kanak berisiko (at risk
children)
• Mereka tidak mengalami
kecacatan tetapi dianggap
mempunyai kemungkinan yang
besar mengalami sesuatu
kecacatan. Mereka menghadapi
masalah dalam kelas biasa dan
berisiko untuk menjadi cacat.
MURID KURANG UPAYA
Kanak-kanak kurang upaya (children
with disabilities)
Kanak-kanak yang mengalami
kecacatan (handicapped Children
• Kekurangan atau kehilangan fungsi
anggota badan atau organ sering
digunakan secara sinonim dgn mereka
yang mempunyai ketidakupayaan atau
ketidaksempurnaan. Ketidakupayaan ini
menghalang dan menghadkan
keupayaan mereka dalam
melaksanakan tugas-tugas yang dapat
dilakukan oleh orang biasa.
• Masalah yang dihadapi oleh mereka
yang mempunyai ketidakupayaan atau
kecacatan ketika berinteraksi dengan
dengan persekitaran.
3)SIAPAKAH YANG LAYAK MENGIKUTI PROGRAM
PENDIDIKAN KHAS DI SEKOLAH PENUH KERAJAAN DAN
APAKAH SYARAT PENYERTAAN PROGRAM PENDIDIKAN
KHAS?
PENDIDIKAN
KHAS
SIAPAKAH
YANG LAYAK
SYARAT
PENYERTAAN
SIAPAKAH YANG LAYAK MENGIKUTI PROGRAM
PENDIDIKAN KHAS DI SEKOLAH PENUH
KERAJAAN?
• Akta Pendidikan 1996: Murid-murid berkeperluan khas di bawah
tanggungjawab Kementerian Pendidikan ditakrifkan sebagai murid-murid
yang mempunyai kecacatan penglihatan, pendengaran dan masalah
pembelajaran. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang
dimaksudkan ialah mereka yang ada masalah kognitif yang dianggap
boleh diajar (educatable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan
formal yang merangkumi:
SIAPAKAH
YANG
LAYAK
Kanak-kanak
Down
Syndrom
Kanak-kanak
Autistik Ringan
Kanak-kanak
kurang
keupayaan
mental
Kanak-kanak
bermasalah
emosi.
Kanak-kanak
bermasalah
kesihatan.
Kanak-kanak
kecelaruan
bahasa dan
pertuturan
(DISLEKSIA
kanak-kanak
lembam (slow
learner).
SYARAT PENYERTAAN PROGRAM
PENDIDIKAN KHAS
• Bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di Malaysia, kanak-kanak
yang boleh dididik adalah layak untuk mengikuti program khas, kecuali
mereka yang:
(a) cacat angota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar
seperti murid biasa .
(b) mempunyai pelbagai kecacatan atau yang mengalami kecacatan
anggota yang terlalau serius, atau yang terencat akal yang berat
(homes/hospital/bawah JKM).
• Murid berkeperluan khas adalah mereka yang boleh dididik jika mereka
mampu mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada bantuan orang
lain dan disahkan oleh panel yang terdiri daripada : pengamal perubatan,
pegawai dari kementerian pendidikan dan pegawai dari JKM sebagai
berupaya mengkuti program pendidikan kebangsaan.
4. JENIS PROGRAM
PENDIDIKAN KHAS YANG
DIWUJUDKAN?
JENIS
PROGRAM
SEKOLAH
PENDIDIKAN
KHAS (SPK)
PROGRAM
PENDIDIKAN
KHAS INTEGRASI
PROGRAM
INKLUSIF (PI)
PROGRAM
PEMULIHAN
KHAS
PROGRAM
BERMASALAH
PEMBELAJARAN
SPESIFIK
DISLEKSIA
SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS (SPK)
• Di bawah pentadbiran Jabatan Pendidikan Khas (JPK)
• Sekolah yang menyediakan perkhidmatan khas untuk murid
bermasalah pendengaran dan penglihatan (rendah dan menengah).
SPK
Prasekolah
Pendidikan
Rendah
Pendidikan
Menengah
Pendidikan
Pasca
Menengah
PRASEKOLAH
• Syarat kemasukan murid ke Program Prasekolah di Sekolah
Pendidikan Khas ialah:
- berumur tidak kurang dari lima (5) tahun
- disahkan oleh pengamal perubatan
- boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.
PENDIDIKAN RENDAH
Syarat kemasukan murid ke Program PendidikanKhas Kementerian
Pendidikan Malaysia ialah:
 berumur 6+ hingga 14+ tahun.
 Tempoh minimum belajar: 6 tahun (tempoh ini boleh dilanjutkan
hingga 2 tahun maksimum).
 Disahkan oleh pengamal perubatan, dan boleh mengurus diri tanpa
bantuan orang lain.
 Semua sekolah rendah pendidikan khas (masalah penglihatan &
pendengaran) mengikuti aliran akademik dan menggunakan
Kurikulum Kebangsaan. Mereka akan menduduki UPSR semasa
Tahun Enam. Kemudahan-kemudahan yang disediakan di peringkat
sekolah rendah termasuklah asrama dan makan minum percuma,
dan bantuan kewangan RM200 sebulan (bagi mereka yang berdaftar
sebagai OKU).
 Murid yang mengikuti Program Pendidikan Khas Integrasi boleh
mengikuti kurikulum kebangsaan atau kurikulum alternatif
PENDIDIKAN MENENGAH
Syarat kemasukan murid ke Program Pendidikan Khas Kementerian
Pendidikan Malaysia ialah:
• berumur 13+ hingga 19+ tahun
• Tempoh minimum belajar: 5 tahun (tempoh ini boleh dilanjutkan hingga 2
tahun maksimum)
• disahkan oleh pengamal perubatan
• boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.
• Pendidikan menengah menyediakan 2 jenis aliran iaitu akademik dan
vokasional.
• Murid bermasalah penglihatan dan pendengaran boleh mengikuti
pendidikan menengah aliran akademik di sekolah menengah yang
mempunyai program Pendididkan Khas Integrasi atau di Sekolah
Pendidikan Khas (contoh: SMPK Persekutuan Pulau Pinang atau SMPK
Setapak)
• Mereka menduduki Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) spt
murid di arus perdana. Manakala murid bermasalah pembelajaran akan
mengikuti Program Khas Integrasi menengah dan penilaian dibuat
berdasarkan pencapaian mereka di peringkat sekolah.
• Selepas Tingkat 3, mereka diberi peluang untuk membuat pilihan untuk
meneruskan pelajaran dalam bidang akademik atau vokasional. Murid
bermasalah penglihatan akan menduduki SPM dan seterusnya
mengambil STPM bagi yang layak.
• Mereka yang memilih aliran akademik boleh meneruskan pelajaran ke
sekolah menengah pendidikan khas atau sekolah yang mempunyai
program Pendidikan Khas Integrasi.
PENDIDIKAN PASCA MENENGAH
Jabatan Pendidikan Teknikal juga memberi peluang kepada
murid-murid bemasalah pendengaran untuk melanjutkan
pelajaran di politeknik dengan menawarkan kursus-kursus
teknikal, elektrik, perhotelan dan rekaan fesyen.
Politeknik yang terlibat ialah: Kursus yang ditawarkan ialah:
Politeknik Ungku Omar, Ipoh.
Johor Bharu.
Politeknik Shah Alam
Penyelenggaraan mekanikal
Awam Pembinaan
Rekaan dan Fesyen dan Pakaian
Hotel dan Ketering
Rekabentuk grafik
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
Di bawah pentadbiran Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)
• Untuk murid bermasalah pembelajaran, pendengaran, dan penglihatan.
• Untuk memastikan murid khas mendapat pendidikan dalam persekitaran
terhadap yang minimum (LRE).
• Murid ditempatkan di kelas khas di sekolah harian biasa supaya mereka
dapat bergaul dengan murid biasa dan tidak rasa terpinggir.
• Program diwujudkan di sekolah harian biasa (rendah, menengah, dan
sekolah teknik/vokasional) yang menggunakan pendekatan pengajaran
pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif.
PROGRAM INKLUSIF (PI)
• Peraturan Pendidikan 1997 (Akta Pendidikan 1996) mengakui hak murid
berkeperluan khas untuk diinklusifkan dalam kelas biasa.
• Peraturan (2) menyebut, PI bermaksud: “…satu program pendidikan
inklusif bagi murid-murid dengan keperluan khas yang boleh menghadiri di
dalam kelas biasa bersama-sama dengan murid-murid biasa.
• Telah dimasukkan dalam Sasaran Kerja Utama (SKU) Kementerian
Pendidikan pada tahun 2000 iaitu: “6.1 mengintegrasikan pelajar yang
mempunyai keperluan khas di sekolah biasa.”
• Ditadbir oleh JPN
• Murid khas belajar bersama-sama pelajar normal dalam kelas biasa dan
diajar oleh guru biasa serta dibantu oleh Guru Resos Pendidikan Khas.
• Tujuannya adalah untuk membangkitkan perasaan memiliki dan dimiliki
dan seterusnya mencetuskan semangat kekitaan, bekerjasama, bantu-
membantu dan hidup bermasyarakat tanpa berperasaan menyingkirkan
atau mengasingkan pihak kecil yang dibawa masuk.(Mohd Siraj
Awang,1996)
• Bertujuan menggalakkan interaksi antara pelajar khas dengan pelajar
biasa di samping memperakui hak pendidikan yang sama untuk semua
kanak-kanak tanpa mengambil kira perbezaan individu.
• Diperkembangkan daripada amalan pendidikan integrasi untuk
membolehkan murid khas belajar dalam iklim persekolahan senormal
yang boleh.
• Peraturan Pendidikan (PK) 1997 (Akta Pendidikan 1996) mengakui hak
murid berkeperluan khas untuk diinklusifkan dalam kelas biasa.
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
• Merupakan program yanG disediakan bagi membantu murid-murid
mengatasi masalah belajar yang khusus terutamanya dalam penguasaan
kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira (3M). Murid yang telah
dikesan dan dikenal pasti sebagai belum menguasai kemahiran asas 3M
pada tahap satu akan mengikuti Program Pemulihan Khas.
• Program ini berada di hampir semua sekolah rendah. Program yang
dijalankan ialah Program Pendidikan Pemulihan Khas Tahap Satu (PKTS).
• Murid disaring dengan menggunakan IPP3M 1 (murid Tahun 1), IPP3M2
(murid Tahun 2), dan IPP3M 3 (murid Tahun 3).
• Pendekatan pengajaran dan pembelajaran ialah dengan menggunakan
sistem pengasingan sementara (withdrawal)
PROGRAM BERMASALAH PEMBELAJARAN SPESIFIK
DISLEKSIA
• KPM mendefinisikan murid yang mengalami masalah pembelajaran
disleksia sebagai murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas
atau melebihi murid biasa tetapi mempunyai kesukaran yang tinggi dalam
kemahiran mengeja, membaca, dan menulis.
• Syarat kemasukan ke program ini:
 Murid telah mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran pada tahun 1
sekurang-kurangnya 6 bulan.
 Murid telah mengikuti proses pemulihan sama ada pemulihan dalam bilik
darjah atau pemulihan khas,
 Keputusan saringan menggunakan Instrumen Senarai Semak Disleksia (ISD)
menunjukkan murid mengalami kebarangkalian disleksia, dan disahkan
mengalami kebarangkalian disleksia oleh pengamal perubatan.
 Program ini dilaksanakan dengan menggunakan Model Pendidikan Khas
Integrasi melalui kelas khas, pendekatan separa inklusif atau pengasingan
5)BAGAIMANAKAH FUNGSI GURU
DALAM MENJAYAKAN KELAS
PEMULIHAN?
Menggunakan strategi
pengajaran dan pembelajaran
yang berlainan mengikut
personaliti murid-murid
Guru yang sensitif dan peka
akan mengenal pasti
personaliti seseorang murid
melalui pemerhatian dan
interaksi dengan murid-
muridnya
Menolong membentuk
personaliti baik dalam diri
setiap orang murid
Contohnya apabila murid
berjaya mengeja satu
perkataan yang disoal dengan
betul ucapkan “tahniah kamu
memeng pandai,kamu berjaya
mengeja dengan tepat
Guru jangan sekali-kali
merendahkan kemampuan
murid dan mematahkan
semangat dan minat murid
untuk belajar lagi
SOALAN 6
• Apakah peranan guru
untuk mendorong murid
ke arah kecemerlangan
diri berdasarkan
kepelbagaian yang
dimiliki oleh murid-
murid?
Pengajar
Pendekatan kreatif dan
kritis dalam
pembelajaran
Pengurus
Bertanggungjawab untuk
menyimpan rekod-rekod
peribadi murid mereka.
Dianggap kaunselor
SOALAN 7
• Apakah cabaran guru
pendidikan khas?
CABARAN
GURU
Pelbagai karenah
murid yang
berbeza terpaksa
mereka hadapi
Murid-murid
sendiri
cabaran daripada ibu
bapa apabila
meletakkan harapan
yang tinggi terhadap
guru
APAKAH CABARAN YANG DIHADAPI OLEH SEORANG
GURU YANG MENGAJAR DI SEKOLAH PENDIDIKAN
KHAS?
• Video cabaran guru pendidikan khas
BAGAIMANAKAH PERSEKITARAN YANG
SESUAI UNTUK P&P PELAJAR KURANG
UPAYA?
Soalan 8
Persekitaran
Suasana
Kepakaran dan
kemahiran
Pendidik
Medium
Pembelajaran
Kemudahan
ADAKAH PELAJAR YANG KURANG UPAYA MASIH
BOLEH MENERUSKAN PELAJARAN MEREKA
SEHINGGA MENDUDUKI PEPERIKSAAN DI
SEKOLAH?
Soalan 9
 YA, PELAJAR YANG KURANG UPAYA MASIH BOLEH MENERUSKAN
PELAJARAN MEREKA SEHINGGA MENDUDUKI PEPERIKSAAN DI SEKOLAH.
 SEBAGAI CONTOH, SAYA MENYEDIAKAN VIDEO SUASANA DAN KEADAAN
PEPERIKSAAN UPSR YANG DIJALANKAN DISEBUAH SEKOLAH ORANG
KURANG UPAYA.
 VIDEO UPSR DI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS
 SUMBER DARIPADA RAKAMAN
KETIKA PEPERIKSAAN UPSR DI SEKOLAH
PENDIDIKAN KHAS ALMA, PULAU PINANG.
JIKA SEORANG INDIVIDU ITU ADALAH
ORANG KURANG UPAYA ADAKAH DIA MASIH
BOLEH BERJAYA?
Soalan 10
 BOLEH, KEJAYAAN ADALAH ATAS USAHA KITA SENDIRI. JADI TIDAK KIRALAH
SESIAPAPUN YANG BERUSAHA PASTI AKAN BERJAYA. IA TERMASUKLAH INDIVIDU
KURANG UPAYA. MALAH ADA YANG LEBIH BERJAYA DARIPADA MANUSIA NORMAL.
 VIDEO PELAJAR OKU BERJAYA
 VIDEO USAHAWAN OKU BERJAYA
KESIMPULAN
• Pelajar-pelajar pelbagai upaya memerlukan pengajaran pada kelajuan
yang sesuai, kerja kognitif yang berpatutan, standard prestasi yang
realistic dan peluang sesuai untuk mereka mencapai potensinya.
• Pengurusan murid merupakan satu bidang yang penting di sekolah. Hal
ini kerana pelaksanaannya di sesebuah sekolah tersebut akan
mencerminkan prestasi sekolah. Kepimpinan sekolah seharusnya
memainkan peranan yang lebih daripada hanya menjalankan fungsi
pentadbiran dan penyelenggaraan. Jadi walaubagaimanapun dengan
usaha yang dijalankan dan ditambahbaikan ia akan membantu ramai
individu kurang upaya untuk turut berjaya didalam akedemik.
SEKIAN TERIMA KASIH....
1 de 44

Recomendados

Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas) por
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)FaFai S.
8.8K visualizações11 slides
Implikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaran por
Implikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaranImplikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaran
Implikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaranamalinajohari94
6.6K visualizações9 slides
Program pendidikan khas integrasi KPM por
Program pendidikan khas integrasi KPMProgram pendidikan khas integrasi KPM
Program pendidikan khas integrasi KPMNURLIDYAWATI JASMIN
4.5K visualizações9 slides
Perbezaan individu por
Perbezaan individuPerbezaan individu
Perbezaan individuliya amalina
21.9K visualizações10 slides
Unit 1 definisi dan konsep pendidikan khas por
Unit 1 definisi dan konsep pendidikan khasUnit 1 definisi dan konsep pendidikan khas
Unit 1 definisi dan konsep pendidikan khasMarina Masdar
24.9K visualizações14 slides
GURU RESOS DAN BILIK RESOS BAGI MURID BERMASALAH PENGLIHATAN por
GURU RESOS DAN BILIK RESOS BAGI MURID BERMASALAH PENGLIHATANGURU RESOS DAN BILIK RESOS BAGI MURID BERMASALAH PENGLIHATAN
GURU RESOS DAN BILIK RESOS BAGI MURID BERMASALAH PENGLIHATANFazHani Faz
8.5K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pengenalan Pendidikan Khas por
Pengenalan Pendidikan KhasPengenalan Pendidikan Khas
Pengenalan Pendidikan Khascikgusuepkhas
78.6K visualizações121 slides
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai por
Teori pengajaran kecerdasan pelbagaiTeori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagaiSiTi Nurhidayah
37.9K visualizações31 slides
Nota Kuliah - Kanak-kanak Kecacatan Pelbagai por
Nota Kuliah - Kanak-kanak Kecacatan PelbagaiNota Kuliah - Kanak-kanak Kecacatan Pelbagai
Nota Kuliah - Kanak-kanak Kecacatan PelbagaiPuworkUtara OnSlideshare
16.2K visualizações8 slides
Pendidikan Inklusif por
Pendidikan InklusifPendidikan Inklusif
Pendidikan InklusifVince Here
34K visualizações15 slides
47598047 khidmat-sokongan por
47598047 khidmat-sokongan47598047 khidmat-sokongan
47598047 khidmat-sokonganMuhammad Muhidin
14.6K visualizações26 slides
Model shulman por
Model shulmanModel shulman
Model shulmanAbdul Raheym Ahmad
8.5K visualizações55 slides

Mais procurados(20)

Pengenalan Pendidikan Khas por cikgusuepkhas
Pengenalan Pendidikan KhasPengenalan Pendidikan Khas
Pengenalan Pendidikan Khas
cikgusuepkhas78.6K visualizações
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai por SiTi Nurhidayah
Teori pengajaran kecerdasan pelbagaiTeori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
SiTi Nurhidayah37.9K visualizações
Nota Kuliah - Kanak-kanak Kecacatan Pelbagai por PuworkUtara OnSlideshare
Nota Kuliah - Kanak-kanak Kecacatan PelbagaiNota Kuliah - Kanak-kanak Kecacatan Pelbagai
Nota Kuliah - Kanak-kanak Kecacatan Pelbagai
PuworkUtara OnSlideshare16.2K visualizações
Pendidikan Inklusif por Vince Here
Pendidikan InklusifPendidikan Inklusif
Pendidikan Inklusif
Vince Here34K visualizações
47598047 khidmat-sokongan por Muhammad Muhidin
47598047 khidmat-sokongan47598047 khidmat-sokongan
47598047 khidmat-sokongan
Muhammad Muhidin14.6K visualizações
Model shulman por Abdul Raheym Ahmad
Model shulmanModel shulman
Model shulman
Abdul Raheym Ahmad8.5K visualizações
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar por Jenry Saiparudin
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajarKanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar
Jenry Saiparudin12.4K visualizações
Program pendidikan untuk semua di malaysia por aminnafek
Program pendidikan untuk semua di malaysiaProgram pendidikan untuk semua di malaysia
Program pendidikan untuk semua di malaysia
aminnafek2.7K visualizações
Tajuk 3 peraturan pelaksanaan pendidikan inklusif por cikgusuepkhas
Tajuk 3 peraturan pelaksanaan pendidikan inklusifTajuk 3 peraturan pelaksanaan pendidikan inklusif
Tajuk 3 peraturan pelaksanaan pendidikan inklusif
cikgusuepkhas22.2K visualizações
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG) por Noor Hidayah Ghazali
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Noor Hidayah Ghazali37.1K visualizações
Akta akta-pendidikan-khas por Zalina lina
Akta akta-pendidikan-khasAkta akta-pendidikan-khas
Akta akta-pendidikan-khas
Zalina lina7.7K visualizações
Emk - Elemen Keusahawanan por FaFai S.
Emk - Elemen KeusahawananEmk - Elemen Keusahawanan
Emk - Elemen Keusahawanan
FaFai S.7.9K visualizações
Masalah Penglihatan por Ainismaira Smile
Masalah PenglihatanMasalah Penglihatan
Masalah Penglihatan
Ainismaira Smile38.4K visualizações
Pengurusan bilik darjah por Shahrizzat Md Sukor
 Pengurusan bilik darjah Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
Shahrizzat Md Sukor27.8K visualizações
Masalah bahasa dan pertuturan por Qaseh Aminah Mulpy
Masalah bahasa dan pertuturanMasalah bahasa dan pertuturan
Masalah bahasa dan pertuturan
Qaseh Aminah Mulpy28.4K visualizações
Contoh rpi por Ainaa Latif
Contoh rpiContoh rpi
Contoh rpi
Ainaa Latif22.1K visualizações
Kod etika perguruan por Cik Sakura
Kod etika perguruanKod etika perguruan
Kod etika perguruan
Cik Sakura20.1K visualizações
TEORI-TEORI PERKEMBANGAN por Ieta Sa'ad
TEORI-TEORI PERKEMBANGANTEORI-TEORI PERKEMBANGAN
TEORI-TEORI PERKEMBANGAN
Ieta Sa'ad80.2K visualizações
Maksud kurikulum por shahrul93
Maksud kurikulumMaksud kurikulum
Maksud kurikulum
shahrul9335.7K visualizações

Destaque

Pengurusan Murid Pelbagai Upaya por
Pengurusan Murid Pelbagai UpayaPengurusan Murid Pelbagai Upaya
Pengurusan Murid Pelbagai UpayaNurulSyahira94
4.2K visualizações67 slides
Kertas kerja & Lampiran surat latihan kebakaran bersama bomba SKST 2016 por
Kertas kerja & Lampiran surat latihan kebakaran bersama bomba SKST 2016Kertas kerja & Lampiran surat latihan kebakaran bersama bomba SKST 2016
Kertas kerja & Lampiran surat latihan kebakaran bersama bomba SKST 2016Rosdi Ramli
45.6K visualizações12 slides
Teori Pembelajaran Kognitif por
Teori Pembelajaran KognitifTeori Pembelajaran Kognitif
Teori Pembelajaran Kognitifadeendra
6.8K visualizações16 slides
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah por
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjahperanan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjahsiaw ong
1.6K visualizações14 slides
Istiadat perhimpunan por
Istiadat perhimpunanIstiadat perhimpunan
Istiadat perhimpunansiaw ong
1.7K visualizações14 slides
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014) por
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)Aiisy Afifah
4.5K visualizações21 slides

Destaque(12)

Pengurusan Murid Pelbagai Upaya por NurulSyahira94
Pengurusan Murid Pelbagai UpayaPengurusan Murid Pelbagai Upaya
Pengurusan Murid Pelbagai Upaya
NurulSyahira944.2K visualizações
Kertas kerja & Lampiran surat latihan kebakaran bersama bomba SKST 2016 por Rosdi Ramli
Kertas kerja & Lampiran surat latihan kebakaran bersama bomba SKST 2016Kertas kerja & Lampiran surat latihan kebakaran bersama bomba SKST 2016
Kertas kerja & Lampiran surat latihan kebakaran bersama bomba SKST 2016
Rosdi Ramli45.6K visualizações
Teori Pembelajaran Kognitif por adeendra
Teori Pembelajaran KognitifTeori Pembelajaran Kognitif
Teori Pembelajaran Kognitif
adeendra6.8K visualizações
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah por siaw ong
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjahperanan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
peranan guru dalam bilik darjah dan pengurusan masalah disiplin bilik darjah
siaw ong1.6K visualizações
Istiadat perhimpunan por siaw ong
Istiadat perhimpunanIstiadat perhimpunan
Istiadat perhimpunan
siaw ong1.7K visualizações
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014) por Aiisy Afifah
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Pengurusan bilik darjah (KPS 3014)
Aiisy Afifah4.5K visualizações
Documents.tips kps 3014-pengurusan-pembelajaran-kumpulan-j-sosiologi-dan-pemb... por Sal Wan
Documents.tips kps 3014-pengurusan-pembelajaran-kumpulan-j-sosiologi-dan-pemb...Documents.tips kps 3014-pengurusan-pembelajaran-kumpulan-j-sosiologi-dan-pemb...
Documents.tips kps 3014-pengurusan-pembelajaran-kumpulan-j-sosiologi-dan-pemb...
Sal Wan2.7K visualizações
Pengurusan bilik darjah por cikgusuepkhas
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
cikgusuepkhas20K visualizações
Pengurusan Bilik Darjah por shockgadof
Pengurusan Bilik DarjahPengurusan Bilik Darjah
Pengurusan Bilik Darjah
shockgadof56.8K visualizações
Pengurusan murid por Muhammad Ilyas
Pengurusan murid Pengurusan murid
Pengurusan murid
Muhammad Ilyas8.8K visualizações
Pengurusan dan pembelajaran pelajar ( KPS3014) por EMMA SAFWANAH SAHIRIN
Pengurusan dan pembelajaran pelajar ( KPS3014)Pengurusan dan pembelajaran pelajar ( KPS3014)
Pengurusan dan pembelajaran pelajar ( KPS3014)
EMMA SAFWANAH SAHIRIN11.7K visualizações

Similar a pengurusan murid pelbagai upaya

Inklusif 1 por
Inklusif 1Inklusif 1
Inklusif 1Mimi Hamimi
684 visualizações7 slides
Kertas kerja epic por
Kertas  kerja epicKertas  kerja epic
Kertas kerja epicFadzlun Jamali
1.8K visualizações12 slides
Penerapan pend. islam dalam program inklusif (1) (1) por
Penerapan pend. islam dalam program inklusif (1) (1)Penerapan pend. islam dalam program inklusif (1) (1)
Penerapan pend. islam dalam program inklusif (1) (1)ct sofiey
2.8K visualizações27 slides
murid pelbagai upaya por
murid pelbagai upayamurid pelbagai upaya
murid pelbagai upayaqila95
2.4K visualizações32 slides
Buletin Anjakan ke-16 (Julai 2014) por
Buletin Anjakan ke-16 (Julai 2014)Buletin Anjakan ke-16 (Julai 2014)
Buletin Anjakan ke-16 (Julai 2014)gpbsmkjk
1.5K visualizações4 slides
7 9 por
7 97 9
7 9Deeben Deva
5K visualizações31 slides

Similar a pengurusan murid pelbagai upaya(20)

Inklusif 1 por Mimi Hamimi
Inklusif 1Inklusif 1
Inklusif 1
Mimi Hamimi684 visualizações
Kertas kerja epic por Fadzlun Jamali
Kertas  kerja epicKertas  kerja epic
Kertas kerja epic
Fadzlun Jamali1.8K visualizações
Penerapan pend. islam dalam program inklusif (1) (1) por ct sofiey
Penerapan pend. islam dalam program inklusif (1) (1)Penerapan pend. islam dalam program inklusif (1) (1)
Penerapan pend. islam dalam program inklusif (1) (1)
ct sofiey2.8K visualizações
murid pelbagai upaya por qila95
murid pelbagai upayamurid pelbagai upaya
murid pelbagai upaya
qila952.4K visualizações
Buletin Anjakan ke-16 (Julai 2014) por gpbsmkjk
Buletin Anjakan ke-16 (Julai 2014)Buletin Anjakan ke-16 (Julai 2014)
Buletin Anjakan ke-16 (Julai 2014)
gpbsmkjk1.5K visualizações
7 9 por Deeben Deva
7 97 9
7 9
Deeben Deva5K visualizações
PPPM.pdf por asa uj
PPPM.pdfPPPM.pdf
PPPM.pdf
asa uj2 visualizações
Latar belakang por taliafaridah
Latar belakangLatar belakang
Latar belakang
taliafaridah311 visualizações
Tajuk 3 peraturan pelaksanaan pendidikan inklusif por 2april1980
Tajuk 3 peraturan pelaksanaan pendidikan inklusifTajuk 3 peraturan pelaksanaan pendidikan inklusif
Tajuk 3 peraturan pelaksanaan pendidikan inklusif
2april1980528 visualizações
Pendidikan inklusif por Salleh Loki
Pendidikan inklusifPendidikan inklusif
Pendidikan inklusif
Salleh Loki889 visualizações
Powerpoint presentation peraturan pelaksanaan pendidikan inklusif[1] por cikgusuepkhas
Powerpoint presentation peraturan pelaksanaan pendidikan inklusif[1]Powerpoint presentation peraturan pelaksanaan pendidikan inklusif[1]
Powerpoint presentation peraturan pelaksanaan pendidikan inklusif[1]
cikgusuepkhas8.1K visualizações
D20102043020 por Junaida Ramli
D20102043020D20102043020
D20102043020
Junaida Ramli2.8K visualizações
201305290659 hbef 3503 730121016506_norulhuda_aktiviti 1 por Mohd Zaidi
201305290659 hbef 3503 730121016506_norulhuda_aktiviti 1201305290659 hbef 3503 730121016506_norulhuda_aktiviti 1
201305290659 hbef 3503 730121016506_norulhuda_aktiviti 1
Mohd Zaidi13.3K visualizações
E portfolio kertas kerja por Anne Sudki
E portfolio kertas kerjaE portfolio kertas kerja
E portfolio kertas kerja
Anne Sudki4K visualizações
penaksiran masalah penglihatan por Cikgu Nisa
penaksiran masalah penglihatanpenaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatan
Cikgu Nisa2.9K visualizações
Bab 9 pelajar berkeperluan khas por Mohd Noor Chin
Bab 9 pelajar berkeperluan khasBab 9 pelajar berkeperluan khas
Bab 9 pelajar berkeperluan khas
Mohd Noor Chin297 visualizações
Pelaksanaan program pendidikan inklusif por Mohd Nizam
Pelaksanaan program pendidikan inklusifPelaksanaan program pendidikan inklusif
Pelaksanaan program pendidikan inklusif
Mohd Nizam11.2K visualizações
Dasar dan pengurusan dalam pendidikan khas por Nur Kareena
Dasar dan pengurusan dalam pendidikan khasDasar dan pengurusan dalam pendidikan khas
Dasar dan pengurusan dalam pendidikan khas
Nur Kareena7.9K visualizações
Taklimat bersama ibubapa prasekolah 2014 por Sarahandi Api Abdullah
Taklimat bersama ibubapa prasekolah 2014Taklimat bersama ibubapa prasekolah 2014
Taklimat bersama ibubapa prasekolah 2014
Sarahandi Api Abdullah9.5K visualizações
Maksud pendidikan khas por Ummi Maim
Maksud pendidikan khasMaksud pendidikan khas
Maksud pendidikan khas
Ummi Maim69 visualizações

pengurusan murid pelbagai upaya

 • 1. KPS3014: PENGURUSAN PEMBELAJARAN PENGURUSAN MURID PELBAGAI UPAYA DISEDIAKAN OLEH • NURULNADYA BINTI HASSAN D20132065259 • NUR SALIZA BINTI SAZALI D20132065264 • MOHAMAD HILMI B. ABD. WAHAB D20132065266
 • 4. 1) APA ITU PENDIDIKAN KHAS? Pendidikan Khas DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS: OBJEKTIF PENDIDIKAN KHAS CIRI-CIRI ‘KHAS’ PENDIDIKAN KHAS KATEGORI KANAK- KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN DI BAWAH TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KONSEP PROGRAM KHAS MENURUT AKTA PENDIDIKAN 1996 Konsep Sekolah Khas menurut Akta Pendidikan 1961 Ali Khuli, M. (1986). Asaalib Tadries al Lughah al ‘Arabiyyah. Riyadl: Maktab Al-Faraj Daar al Tijariyyah.
 • 5. DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS • Pendidikan Khas ialah pendidikan yang disediakan untuk kanak-kanak dengan keperluan khas. Mereka termasuklah golongan yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran, serta yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dan pintar cerdas. • Pendekatan definisi baharu kanak-kanak dengan keperluan khas menekankan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, perkembangan, penguasaan, dan pencapaian kanak-kanak tersebut dalam kemahiran perkembangan (developmental skills). Pendekatan tradisi atau terdahulu menekankan kepada kecacatan dan ketidakupayaan individu.
 • 6. • “Special education means specially designed instruction that meets the unusual needs of exceptional children.” (Hallahan & Kauffman, 1994. • "...Pengajaran yang bercorak individu yang direka untuk memenuhi keperluan-keperluan pendidikan yang berkaitan dengan murid-murid kurang upaya. PK menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak dapat disediakan dalam kurikulum yang standardize atau biasa." (Culcatta, R.A., & Tompkins J.R. Fundamentals of Special Education, 1999)
 • 7. FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS • " Pendidikan khas di Malaysai adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan peroduktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.”
 • 8. OBJEKTIF PENDIDIKAN KHAS • Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan khas untuk murid-murid dengan keperluan khas • Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas • Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas • Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini • Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas
 • 9. CIRI-CIRI ‘KHAS’ PENDIDIKAN KHAS • 1. Guru-guru terlatih khas • 2. Pendekatan pelbagai disiplin • 3. Program pendidikan yang diindividukan (Individualized Education Programme) • 4. Kurikulum yang khas • 5. Objektif pengajaran yang nyata, bermakna, khusus dan bersifat jangka pendek. • 6. Penglibatan pelajar secara aktif dalam pembelajaran • 7. Penilaian kemajuan yang kerap dan berterusan, dan rekod penilaian yang sesuai • 8. Kaedah pengajaran yang khas • 9. Kaunseling ibu bapa
 • 10. KONSEP PROGRAM KHAS MENURUT AKTA PENDIDIKAN 1996 • Program Khas bererti: • 1. Satu program yang disediakan di sekolah khas* bagi murid yang mempunyai kecacatan penglihatan atau kecacatan pendengaran. • 2. Program Percantuman/Integrasi di sekolah biasa bagi murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan atau kecacatan pendengaran atau masalah pembelajaran; dan • 3. Program Pendidikan Inklusif bagi murid-murid yang berkeperluan khas yang boleh menghadiri kelas biasa bersama-sama murid biasa.
 • 11. KONSEP SEKOLAH KHAS MENURUT AKTA PENDIDIKAN 1961 • Sekolah Khas ialah sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk murid-murid yang kurang upaya.
 • 12. 2. APAKAH PERBEZAAN ANTARA ‘MURID BERKEPERLUAN KHAS’ DENGAN ‘MURID KURANG UPAYA’ DARIPADA SEGI KONSEP DAN CIRI? Perbezaan murid berkeperluan khas Murid kurang upaya
 • 13. MURID BERKEPERLUAN KHAS Kanak-kanak luar biasa (exceptional children) Kanak-kanak berisiko (at risk children) Kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak biasa; merangkumi mereka yang mengalami kesukaran dalam pembelajaran dan juga mereka yang menunjukkan pencapaian yang tinggi daripada kanak- kanak biasa. Kanak-kanak berisiko (at risk children) • Mereka tidak mengalami kecacatan tetapi dianggap mempunyai kemungkinan yang besar mengalami sesuatu kecacatan. Mereka menghadapi masalah dalam kelas biasa dan berisiko untuk menjadi cacat.
 • 14. MURID KURANG UPAYA Kanak-kanak kurang upaya (children with disabilities) Kanak-kanak yang mengalami kecacatan (handicapped Children • Kekurangan atau kehilangan fungsi anggota badan atau organ sering digunakan secara sinonim dgn mereka yang mempunyai ketidakupayaan atau ketidaksempurnaan. Ketidakupayaan ini menghalang dan menghadkan keupayaan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh orang biasa. • Masalah yang dihadapi oleh mereka yang mempunyai ketidakupayaan atau kecacatan ketika berinteraksi dengan dengan persekitaran.
 • 15. 3)SIAPAKAH YANG LAYAK MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS DI SEKOLAH PENUH KERAJAAN DAN APAKAH SYARAT PENYERTAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS? PENDIDIKAN KHAS SIAPAKAH YANG LAYAK SYARAT PENYERTAAN
 • 16. SIAPAKAH YANG LAYAK MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS DI SEKOLAH PENUH KERAJAAN? • Akta Pendidikan 1996: Murid-murid berkeperluan khas di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan ditakrifkan sebagai murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang dimaksudkan ialah mereka yang ada masalah kognitif yang dianggap boleh diajar (educatable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal yang merangkumi:
 • 18. SYARAT PENYERTAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS • Bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di Malaysia, kanak-kanak yang boleh dididik adalah layak untuk mengikuti program khas, kecuali mereka yang: (a) cacat angota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar seperti murid biasa . (b) mempunyai pelbagai kecacatan atau yang mengalami kecacatan anggota yang terlalau serius, atau yang terencat akal yang berat (homes/hospital/bawah JKM). • Murid berkeperluan khas adalah mereka yang boleh dididik jika mereka mampu mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada bantuan orang lain dan disahkan oleh panel yang terdiri daripada : pengamal perubatan, pegawai dari kementerian pendidikan dan pegawai dari JKM sebagai berupaya mengkuti program pendidikan kebangsaan.
 • 19. 4. JENIS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS YANG DIWUJUDKAN? JENIS PROGRAM SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS (SPK) PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PROGRAM INKLUSIF (PI) PROGRAM PEMULIHAN KHAS PROGRAM BERMASALAH PEMBELAJARAN SPESIFIK DISLEKSIA
 • 20. SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS (SPK) • Di bawah pentadbiran Jabatan Pendidikan Khas (JPK) • Sekolah yang menyediakan perkhidmatan khas untuk murid bermasalah pendengaran dan penglihatan (rendah dan menengah). SPK Prasekolah Pendidikan Rendah Pendidikan Menengah Pendidikan Pasca Menengah
 • 21. PRASEKOLAH • Syarat kemasukan murid ke Program Prasekolah di Sekolah Pendidikan Khas ialah: - berumur tidak kurang dari lima (5) tahun - disahkan oleh pengamal perubatan - boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.
 • 22. PENDIDIKAN RENDAH Syarat kemasukan murid ke Program PendidikanKhas Kementerian Pendidikan Malaysia ialah:  berumur 6+ hingga 14+ tahun.  Tempoh minimum belajar: 6 tahun (tempoh ini boleh dilanjutkan hingga 2 tahun maksimum).  Disahkan oleh pengamal perubatan, dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.  Semua sekolah rendah pendidikan khas (masalah penglihatan & pendengaran) mengikuti aliran akademik dan menggunakan Kurikulum Kebangsaan. Mereka akan menduduki UPSR semasa Tahun Enam. Kemudahan-kemudahan yang disediakan di peringkat sekolah rendah termasuklah asrama dan makan minum percuma, dan bantuan kewangan RM200 sebulan (bagi mereka yang berdaftar sebagai OKU).  Murid yang mengikuti Program Pendidikan Khas Integrasi boleh mengikuti kurikulum kebangsaan atau kurikulum alternatif
 • 23. PENDIDIKAN MENENGAH Syarat kemasukan murid ke Program Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia ialah: • berumur 13+ hingga 19+ tahun • Tempoh minimum belajar: 5 tahun (tempoh ini boleh dilanjutkan hingga 2 tahun maksimum) • disahkan oleh pengamal perubatan • boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain. • Pendidikan menengah menyediakan 2 jenis aliran iaitu akademik dan vokasional. • Murid bermasalah penglihatan dan pendengaran boleh mengikuti pendidikan menengah aliran akademik di sekolah menengah yang mempunyai program Pendididkan Khas Integrasi atau di Sekolah Pendidikan Khas (contoh: SMPK Persekutuan Pulau Pinang atau SMPK Setapak)
 • 24. • Mereka menduduki Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) spt murid di arus perdana. Manakala murid bermasalah pembelajaran akan mengikuti Program Khas Integrasi menengah dan penilaian dibuat berdasarkan pencapaian mereka di peringkat sekolah. • Selepas Tingkat 3, mereka diberi peluang untuk membuat pilihan untuk meneruskan pelajaran dalam bidang akademik atau vokasional. Murid bermasalah penglihatan akan menduduki SPM dan seterusnya mengambil STPM bagi yang layak. • Mereka yang memilih aliran akademik boleh meneruskan pelajaran ke sekolah menengah pendidikan khas atau sekolah yang mempunyai program Pendidikan Khas Integrasi.
 • 25. PENDIDIKAN PASCA MENENGAH Jabatan Pendidikan Teknikal juga memberi peluang kepada murid-murid bemasalah pendengaran untuk melanjutkan pelajaran di politeknik dengan menawarkan kursus-kursus teknikal, elektrik, perhotelan dan rekaan fesyen. Politeknik yang terlibat ialah: Kursus yang ditawarkan ialah: Politeknik Ungku Omar, Ipoh. Johor Bharu. Politeknik Shah Alam Penyelenggaraan mekanikal Awam Pembinaan Rekaan dan Fesyen dan Pakaian Hotel dan Ketering Rekabentuk grafik
 • 26. PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI Di bawah pentadbiran Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) • Untuk murid bermasalah pembelajaran, pendengaran, dan penglihatan. • Untuk memastikan murid khas mendapat pendidikan dalam persekitaran terhadap yang minimum (LRE). • Murid ditempatkan di kelas khas di sekolah harian biasa supaya mereka dapat bergaul dengan murid biasa dan tidak rasa terpinggir. • Program diwujudkan di sekolah harian biasa (rendah, menengah, dan sekolah teknik/vokasional) yang menggunakan pendekatan pengajaran pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif.
 • 27. PROGRAM INKLUSIF (PI) • Peraturan Pendidikan 1997 (Akta Pendidikan 1996) mengakui hak murid berkeperluan khas untuk diinklusifkan dalam kelas biasa. • Peraturan (2) menyebut, PI bermaksud: “…satu program pendidikan inklusif bagi murid-murid dengan keperluan khas yang boleh menghadiri di dalam kelas biasa bersama-sama dengan murid-murid biasa. • Telah dimasukkan dalam Sasaran Kerja Utama (SKU) Kementerian Pendidikan pada tahun 2000 iaitu: “6.1 mengintegrasikan pelajar yang mempunyai keperluan khas di sekolah biasa.” • Ditadbir oleh JPN • Murid khas belajar bersama-sama pelajar normal dalam kelas biasa dan diajar oleh guru biasa serta dibantu oleh Guru Resos Pendidikan Khas.
 • 28. • Tujuannya adalah untuk membangkitkan perasaan memiliki dan dimiliki dan seterusnya mencetuskan semangat kekitaan, bekerjasama, bantu- membantu dan hidup bermasyarakat tanpa berperasaan menyingkirkan atau mengasingkan pihak kecil yang dibawa masuk.(Mohd Siraj Awang,1996) • Bertujuan menggalakkan interaksi antara pelajar khas dengan pelajar biasa di samping memperakui hak pendidikan yang sama untuk semua kanak-kanak tanpa mengambil kira perbezaan individu. • Diperkembangkan daripada amalan pendidikan integrasi untuk membolehkan murid khas belajar dalam iklim persekolahan senormal yang boleh. • Peraturan Pendidikan (PK) 1997 (Akta Pendidikan 1996) mengakui hak murid berkeperluan khas untuk diinklusifkan dalam kelas biasa.
 • 29. PROGRAM PEMULIHAN KHAS • Merupakan program yanG disediakan bagi membantu murid-murid mengatasi masalah belajar yang khusus terutamanya dalam penguasaan kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira (3M). Murid yang telah dikesan dan dikenal pasti sebagai belum menguasai kemahiran asas 3M pada tahap satu akan mengikuti Program Pemulihan Khas. • Program ini berada di hampir semua sekolah rendah. Program yang dijalankan ialah Program Pendidikan Pemulihan Khas Tahap Satu (PKTS). • Murid disaring dengan menggunakan IPP3M 1 (murid Tahun 1), IPP3M2 (murid Tahun 2), dan IPP3M 3 (murid Tahun 3). • Pendekatan pengajaran dan pembelajaran ialah dengan menggunakan sistem pengasingan sementara (withdrawal)
 • 30. PROGRAM BERMASALAH PEMBELAJARAN SPESIFIK DISLEKSIA • KPM mendefinisikan murid yang mengalami masalah pembelajaran disleksia sebagai murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid biasa tetapi mempunyai kesukaran yang tinggi dalam kemahiran mengeja, membaca, dan menulis. • Syarat kemasukan ke program ini:  Murid telah mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran pada tahun 1 sekurang-kurangnya 6 bulan.  Murid telah mengikuti proses pemulihan sama ada pemulihan dalam bilik darjah atau pemulihan khas,  Keputusan saringan menggunakan Instrumen Senarai Semak Disleksia (ISD) menunjukkan murid mengalami kebarangkalian disleksia, dan disahkan mengalami kebarangkalian disleksia oleh pengamal perubatan.  Program ini dilaksanakan dengan menggunakan Model Pendidikan Khas Integrasi melalui kelas khas, pendekatan separa inklusif atau pengasingan
 • 31. 5)BAGAIMANAKAH FUNGSI GURU DALAM MENJAYAKAN KELAS PEMULIHAN? Menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berlainan mengikut personaliti murid-murid Guru yang sensitif dan peka akan mengenal pasti personaliti seseorang murid melalui pemerhatian dan interaksi dengan murid- muridnya Menolong membentuk personaliti baik dalam diri setiap orang murid Contohnya apabila murid berjaya mengeja satu perkataan yang disoal dengan betul ucapkan “tahniah kamu memeng pandai,kamu berjaya mengeja dengan tepat Guru jangan sekali-kali merendahkan kemampuan murid dan mematahkan semangat dan minat murid untuk belajar lagi
 • 32. SOALAN 6 • Apakah peranan guru untuk mendorong murid ke arah kecemerlangan diri berdasarkan kepelbagaian yang dimiliki oleh murid- murid?
 • 33. Pengajar Pendekatan kreatif dan kritis dalam pembelajaran Pengurus Bertanggungjawab untuk menyimpan rekod-rekod peribadi murid mereka. Dianggap kaunselor
 • 34. SOALAN 7 • Apakah cabaran guru pendidikan khas?
 • 35. CABARAN GURU Pelbagai karenah murid yang berbeza terpaksa mereka hadapi Murid-murid sendiri cabaran daripada ibu bapa apabila meletakkan harapan yang tinggi terhadap guru
 • 36. APAKAH CABARAN YANG DIHADAPI OLEH SEORANG GURU YANG MENGAJAR DI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS? • Video cabaran guru pendidikan khas
 • 37. BAGAIMANAKAH PERSEKITARAN YANG SESUAI UNTUK P&P PELAJAR KURANG UPAYA? Soalan 8
 • 39. ADAKAH PELAJAR YANG KURANG UPAYA MASIH BOLEH MENERUSKAN PELAJARAN MEREKA SEHINGGA MENDUDUKI PEPERIKSAAN DI SEKOLAH? Soalan 9
 • 40.  YA, PELAJAR YANG KURANG UPAYA MASIH BOLEH MENERUSKAN PELAJARAN MEREKA SEHINGGA MENDUDUKI PEPERIKSAAN DI SEKOLAH.  SEBAGAI CONTOH, SAYA MENYEDIAKAN VIDEO SUASANA DAN KEADAAN PEPERIKSAAN UPSR YANG DIJALANKAN DISEBUAH SEKOLAH ORANG KURANG UPAYA.  VIDEO UPSR DI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS  SUMBER DARIPADA RAKAMAN KETIKA PEPERIKSAAN UPSR DI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS ALMA, PULAU PINANG.
 • 41. JIKA SEORANG INDIVIDU ITU ADALAH ORANG KURANG UPAYA ADAKAH DIA MASIH BOLEH BERJAYA? Soalan 10
 • 42.  BOLEH, KEJAYAAN ADALAH ATAS USAHA KITA SENDIRI. JADI TIDAK KIRALAH SESIAPAPUN YANG BERUSAHA PASTI AKAN BERJAYA. IA TERMASUKLAH INDIVIDU KURANG UPAYA. MALAH ADA YANG LEBIH BERJAYA DARIPADA MANUSIA NORMAL.  VIDEO PELAJAR OKU BERJAYA  VIDEO USAHAWAN OKU BERJAYA
 • 43. KESIMPULAN • Pelajar-pelajar pelbagai upaya memerlukan pengajaran pada kelajuan yang sesuai, kerja kognitif yang berpatutan, standard prestasi yang realistic dan peluang sesuai untuk mereka mencapai potensinya. • Pengurusan murid merupakan satu bidang yang penting di sekolah. Hal ini kerana pelaksanaannya di sesebuah sekolah tersebut akan mencerminkan prestasi sekolah. Kepimpinan sekolah seharusnya memainkan peranan yang lebih daripada hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan penyelenggaraan. Jadi walaubagaimanapun dengan usaha yang dijalankan dan ditambahbaikan ia akan membantu ramai individu kurang upaya untuk turut berjaya didalam akedemik.