Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Keydoc presentation (1)(20)

Anúncio

Keydoc presentation (1)

 1. ‫اسناد‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬Keydoc ‫شرکت‬‫آرا‬‫هم‬‫دانش‬
 2. ‫عمومی‬ ‫قابلیتهای‬ .‫سیستمی‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ورود‬ ‫امکان‬ 1 .‫امکان‬ 2‫ادار‬ ، ‫مالی‬ ، ‫پرسنلی‬ ‫متنوع‬ ‫آرشیوهای‬ ‫ایجاد‬‫ی‬ .‫ا‬ ‫برای‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫درختی‬ ‫ساختار‬ ‫ایجاد‬ ‫قابلیت‬ 3‫سناد‬ .‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫مدیریت‬ ‫توانایی‬ 4 .‫مدارک‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫جستجوی‬ ‫امکان‬ 5 .‫مدارک‬ ‫برای‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬ 6 .‫اسناد‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫امکان‬ 7
 3. ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫این‬‫سیستم‬‫با‬‫تکنو‬‫لوژی‬net.‫طراحی‬‫و‬‫پیاده‬ ‫سازی‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫در‬‫دو‬‫بستر‬windows application‫و‬web application‫اجرا‬ ‫گردیده‬‫است‬.‫انعطاف‬‫پذیری‬‫و‬‫پویایی‬‫سی‬‫ستم‬ ‫جزء‬‫قابلیتهای‬‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬‫آن‬‫می‬‫باشد‬. ‫این‬‫سیستم‬‫دارای‬‫تاییدیه‬‫فنی‬‫شورای‬‫ع‬‫الی‬ ‫انفورماتیک‬‫می‬‫باشد‬.
 4. ‫درختواره‬ ‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫قابلیت‬‫مهم‬‫به‬‫راحتی‬‫م‬‫ی‬ ‫توان‬‫اسناد‬‫را‬‫بر‬‫اساس‬‫رویکردهای‬‫متنوع‬‫ط‬‫بقه‬ ‫بندی‬‫نموده‬‫و‬‫مدیریت‬‫نمود‬. ‫آنچه‬‫این‬‫قابلیت‬‫را‬‫از‬‫سایر‬‫روشهای‬‫طبقه‬ ‫بندی‬‫متمایز‬‫می‬‫کند‬‫سهولت‬‫در‬‫ایجاد‬‫و‬‫ت‬‫غییر‬ ‫در‬‫شاخه‬‫های‬‫ساختار‬‫درختی‬‫است‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬ ‫که‬‫با‬‫وجود‬‫یک‬‫راهنمای‬‫ساده‬‫در‬‫نرم‬‫افزار‬ ‫امکان‬‫تغییرات‬،‫وجود‬‫خواهد‬‫داشت‬‫و‬ ‫کاربران‬Admin‫بدون‬‫نیاز‬‫به‬‫حضور‬ ‫پشتیبانی‬‫به‬‫راحتی‬‫می‬‫توانند‬‫ساختار‬‫م‬‫ورد‬ ‫نظر‬‫خود‬‫را‬‫ایجاد‬‫نموده‬‫و‬‫یا‬‫تغییر‬‫دهند‬.
 5. ‫کدینگ‬‫اسناد‬ ‫منظور‬‫از‬‫کدینگ‬‫ارائه‬‫بستری‬‫برای‬‫طراحی‬‫کد‬ ‫اسناد‬‫میباشد‬.‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫که‬‫ستاد‬‫بتوا‬‫ند‬‫به‬ ‫عنوان‬‫سیاست‬‫گذار‬‫در‬‫نظام‬‫مدیریت‬‫اسناد‬ ‫کدینگ‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫همه‬‫زیرمجموعه‬‫ابالغ‬‫نمود‬‫ه‬ ‫و‬‫این‬‫کد‬‫برای‬‫تمامی‬‫مراکز‬‫قابل‬‫شناسایی‬ ‫باشد‬.‫همچنین‬‫مدیریت‬‫سیستم‬‫بایست‬‫ی‬‫بتواند‬ ‫هر‬‫تعداد‬‫کدینگ‬‫مورد‬‫نظر‬‫را‬‫طراحی‬‫و‬‫پیاده‬ ‫سازی‬‫نماید‬.
 6. ‫سند‬ ‫ویرایش‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫بارزترین‬‫طراحی‬ ‫های‬ ‫مالک‬‫تماامی‬ ‫در‬ ‫ارم‬‫ا‬‫ن‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اه‬‫ا‬‫بخ‬‫و‬ ‫اودن‬‫ا‬‫ب‬ ‫اند‬‫ا‬‫پس‬ ‫ااربر‬‫ا‬‫ک‬ ‫ازار‬‫ا‬‫اف‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اه‬‫ا‬‫بخ‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اار‬‫ا‬‫ک‬ ‫ات‬‫ا‬‫جه‬ ‫اان‬‫ا‬‫آس‬ ‫ای‬‫ا‬‫دسترس‬ ‫باشاد‬ ‫مای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کاربردی‬.‫راساتا‬ ‫هماین‬ ‫در‬ ‫مهمتری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اطالعات‬ ‫ویرایه‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫بخه‬‫و‬ ‫ن‬ ‫پرمراجعه‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫بخه‬ ‫ترین‬‫به‬ ‫ا‬ ‫باه‬ ‫بتواناد‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫شکلی‬‫ورت‬ ‫و‬ ‫اطالعاات‬ ‫ویارایه‬ ‫و‬ ‫ثبات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫همزمان‬ ‫حاضار‬ ‫سند‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ضمیمه‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫مشاهده‬ ‫نماید‬ ‫اقدام‬.
 7. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ترکیبی‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫جستجوی‬
 8. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیلی‬ ‫آمار‬
 9. ‫کاربران‬ ‫گروه‬ ‫باااره‬ ‫نااد‬ ‫اعمااار‬ ‫از‬ ‫جلااوگیری‬ ‫منظااور‬ ‫بااه‬ ‫با‬ ‫بایسات‬ ‫مای‬ ‫گااه‬ ‫که‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫دسترسی‬‫ر‬ ‫بخاه‬ ‫شود‬ ‫اعمار‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫روی‬ ‫گردید‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫کاربران‬ ‫گروه‬.‫سی‬ ‫مدیر‬‫ساتم‬ ‫گا‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بخه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬،‫روه‬ ‫سااط‬ ‫تعریااف‬ ‫و‬ ‫مربوطااه‬ ‫کاااربران‬ ‫افاازودن‬ ‫ایان‬ ‫تاا‬ ‫نمایاد‬ ‫اقادام‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دسترسی‬ ‫تنظیمات‬‫روی‬ ‫بر‬‫تمامی‬‫اعماار‬ ‫هادف‬ ‫کاربران‬ ‫گردد‬.
 10. ‫اسناد‬ ‫گروهی‬ ‫ورود‬(Import) ‫تعاد‬ ‫اغلب‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫زمان‬ ‫در‬‫اد‬ ‫بایسا‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اسناد‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬‫ت‬ ‫ف‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫گذاری‬ ‫بار‬ ‫سیستم‬ ‫در‬‫رآیند‬ ‫تک‬ ‫و‬ ‫موردی‬ ‫ورت‬ ‫به‬‫تاک‬‫و‬ ‫بار‬ ‫زماان‬ ‫بسایار‬ ‫طاقت‬‫فرسا‬‫باشد‬ ‫می‬. ‫بخه‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬Import‫سیستم‬ ‫به‬ ‫حااو‬ ‫لیسات‬ ‫یاک‬ ‫از‬ ‫اساتفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫اضافه‬‫ی‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫ال‬‫ا‬‫فای‬ ‫اوی‬‫ا‬‫محت‬ ‫اه‬‫ا‬‫پوش‬ ‫و‬ ‫اناد‬‫ا‬‫اس‬ ‫اات‬‫ا‬‫اطالع‬ ‫م‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫یکباره‬ ‫گذاری‬ ‫بار‬ ‫امکان‬ ‫پیوست‬‫را‬ ‫دت‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬.
 11. ‫امکانات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مجوز‬ ‫متنوع‬ ‫امکانات‬ ‫بخه‬ ‫این‬ ‫در‬‫ی‬ ‫دی‬ ‫ویندوز‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫که‬‫ده‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫شده‬
 12. ‫اسناد‬ ‫انتشار‬ ‫این‬‫قابلیت‬‫همانند‬‫گزارش‬‫ساز‬‫اس‬‫ت‬ ‫با‬‫این‬‫تفاوت‬‫که‬‫لیست‬‫خروجی‬ ‫جهت‬‫اپ‬‫تهیه‬‫نمیگردد‬‫بلکه‬ ‫لیستی‬‫الکترونیکی‬‫میباشد‬‫که‬ Attachment‫های‬‫سند‬(‫فایلهای‬ ‫الکترونیک‬)‫هم‬‫همراه‬‫لیست‬‫قاب‬‫لیت‬ Write‫بر‬‫روی‬CD‫و‬‫ارائه‬‫به‬‫افراد‬ ‫مختلف‬‫را‬‫دارد‬.‫نکته‬‫مهم‬‫این‬‫است‬ ‫که‬‫این‬‫لیست‬‫بدون‬‫نیاز‬‫به‬‫نرم‬‫افزار‬ ‫و‬‫بصورت‬Offline‫قابل‬‫مشاهده‬ ‫میباشد‬.‫بنابراین‬‫می‬‫توان‬‫در‬‫مح‬‫یط‬ ‫های‬‫خارج‬‫از‬‫شرکت‬‫استفاده‬‫الزم‬‫را‬ ‫نمود‬.
 13. ‫من‬ ‫اسناد‬
 14. ‫تصویری‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫نمایش‬
 15. ‫اسناد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گذاری‬ ‫یادداشت‬ ‫با‬‫این‬‫قابلیت‬‫امکان‬ ‫یادداشت‬‫گذاری‬‫بر‬‫روی‬ ‫اسناد‬‫مقدور‬‫می‬‫شود‬ ‫این‬‫امکان‬‫همچنین‬ ‫قابلیت‬‫اشتراک‬‫گذار‬‫ی‬ ‫یادداشتها‬‫را‬‫برای‬‫سای‬‫ر‬ ‫کاربران‬‫خواهد‬‫داشت‬
Anúncio