Behine saze site

D

سایت

Behine saze site
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫آموزش‬
‫کتاب‬ ‫این‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
.‫ندارید‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫محتویات‬ ‫تغییر‬ ‫حق‬ ‫شما‬
.‫ندارید‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫فروش‬ ‫حق‬ ‫شما‬
... ‫اما‬
.‫بگذارید‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
.‫بدهید‬ ‫هدیه‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
‫نمائید‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫همراه‬ ‫هدیه‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
‫را‬ www.ModireSite.com ‫نام‬ ‫لطفا‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫صورت‬ ‫در‬
.‫کنید‬ ‫ذکر‬ ‫نیز‬
.‫است‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫کتابچه‬ ‫این‬ ‫معنوی‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫حقوق‬ ‫تمامی‬
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
1...........................................................................................................................................................‫نویسنده‬ ‫درباره‬
2..........................................................................................................................................................................‫مقدمه‬
3.............................................................................................................................‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫شروع‬
5...............................................................................................................‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫یکتا‬ ‫های‬ ‫تیتر‬ ‫ساخت‬
7..................................................................................................................................Description ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
9..............................................................................................................................‫سایت‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫ساختار‬ ‫اصالح‬
11...............................................................................................................‫کنید‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬
14.............................................................................................................................‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬
16.......................................................................................................................‫لینک‬ ‫متن‬ ‫برای‬ ‫واژه‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬
18.........................................................................................................‫مناسب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ Heading ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
20..................................................................................................................................................‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
22.............................................................................................................‫کنید‬ ‫موثر‬ ‫را‬ robots.txt ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
25.....................................................................................................................................‫صحیح‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬
27..........................................................................................‫کنید‬ ‫استفاده‬ Webmaster Tools ‫رایگان‬ ‫بخش‬ ‫از‬
28...............................................................................................Google Analytics ‫بخش‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
28.........................................................................................................................................................................‫منابع‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫آموزش‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬1
‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
www.ModireSite.com
:‫نویسنده‬ ‫درباره‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ،‫سابقه‬ ‫سال‬ 5 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫او‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ،‫نورهانی‬ ‫علی‬
‫سایت‬ ‫وب‬ 1388 ‫سال‬ ‫در‬ ‫،وی‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫ترین‬ ‫تخصصی‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
.‫نمود‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫را‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫آموزشی‬
.‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نام‬ ،‫است‬ ‫کافی‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫مدیریت‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫او‬
‫تا‬ ،‫کنند‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ،‫نحو‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫سایت‬ ‫صاحبان‬ ‫به‬ ‫او‬
.‫آورند‬ ‫بدست‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬
.‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫نوشتن‬ ، ‫او‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫خود‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫اینترنتی‬ ‫کارآفرینان‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬
‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ،‫توانید‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫رایگان‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫بیشتر‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬
.‫شوید‬ ‫عضو‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬
‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫فرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫سایت‬ ،‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫برای‬
.‫کنید‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬2
‫مقدمه‬
‫هر‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ،‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫آموزش‬ ‫کتاب‬ ‫هر‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫ترین‬ ‫موفق‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫بشود‬ ‫خشک‬ ‫آن‬ ‫جوهر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تکنیکی‬ ‫هر‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫کردن‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬
.‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫تغییر‬ ‫دیگری‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ،‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬
:‫کنم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫خوانندگان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫دو‬ ‫من‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اینجانب‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مشاهدات‬ ‫آخرین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مقاالت‬ ‫سری‬ ‫این‬ :‫اول‬
‫شود‬ ‫انجام‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫درازمدت‬ ‫همکاری‬ ‫برای‬ ‫آغازی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫خواندن‬ :‫دوم‬
‫نشان‬ ‫را‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫بروز‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫امکانات‬ . ‫کنم‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سریعا‬
.‫دهد‬ ‫می‬
‫خودتان‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ، ‫گوگل‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫خبر‬ ‫آخرین‬ ،‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫سایت‬ ‫وبالگ‬ ‫بخش‬
‫نیز‬ ‫وبالگ‬ ‫مطالب‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سایت‬ RSS ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬
.‫شوید‬ ‫خبر‬ ‫با‬
‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫تقریبا‬ :‫هستم‬ ‫تحقیق‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫همواره‬
‫چکیده‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫پس‬ .‫شوم‬ ‫می‬ ‫خبر‬ ‫با‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستم‬ ‫فعال‬ ‫عضو‬ ‫کنند‬
.‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫کاملی‬
‫به‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫عضو‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫انجمن‬ ‫زودی‬ ‫به‬ :‫سایت‬ ‫انجمن‬
.‫بپردازند‬ ‫شان‬ ‫مشکالت‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬
‫نامه‬ ‫خبر‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫سایت‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫با‬ :‫سایت‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫عضویت‬
.‫شوید‬ ‫مطلع‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫سایت‬
.‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫من‬ ‫با‬ info@modiresite.com ‫ایمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬
‫باتشکر‬
‫نورهانی‬ ‫علی‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬3
‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫شروع‬
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ .‫آمدید‬ ‫خوش‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ،‫خود‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫آموزش‬ ‫به‬
‫به‬ ‫را‬ ‫سایتتان‬ ‫ساختار‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ،‫ام‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫پایه‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫نوشته‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫چکیده‬
‫کتاب‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫ایندکس‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫،سایتتان‬ ‫دیگر‬ ‫جستجوی‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ،‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬
‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫راهنمای‬
.‫کنند‬ ‫ایندکس‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬
‫برای‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫نیازمند‬ ،‫موارد‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بسزائی‬ ‫تاثیر‬ ،‫شوند‬ ‫اجرا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫هستند‬ ‫حیاتی‬ ‫بسیار‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬
‫بیشتر‬ ،‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ولی‬ .‫باشید‬ ‫آشنا‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫گذاشت‬ ‫خواهند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬
.‫باشید‬ ‫نکرده‬ ‫اعمال‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬
.‫ندارد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫تبلیغات‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫امتیاز‬ ‫هیچ‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫دادن‬ ‫تبلیغ‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫مدیران‬ ‫گفته‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مجزا‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫تبلیغات‬ ‫سیستم‬
‫با‬ ‫باید‬ .‫است‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫از‬ ،‫هدف‬ ‫کاربر‬ ،‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ،‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫نکته‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫داشتن‬ ‫بهتر‬ ‫جایگاه‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ .‫خواهید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کاربرانی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ،‫بگوئید‬ ‫خودتان‬
.‫است‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ‫کاربران‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬4
:‫است‬ ‫زیر‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫سایتی‬ ‫از‬ ،‫کنم‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مثالی‬
‫رایانه‬ ‫آموزش‬ – ‫انیمیشن‬ ‫آموزش‬ :‫سایت‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬
RayanLearn.com ‫دامنه‬ ‫نام‬
‫رایانه‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫متحرک‬ – ‫انیمیشن‬ ‫آموزش‬ :‫تمرکز‬
~ 250 :‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫تعداد‬
‫بیان‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬ ‫ولی‬ .‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫مقاالتی‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کوچکتر‬ ‫یا‬ ‫تر‬ ‫بزرگ‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫سایت‬
.‫شود‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫شود‬ ‫می‬
‫قرار‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫که‬ ،‫بشود‬ ‫باعث‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫امیدوارم‬
.‫بگیرید‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬5
‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫یکتا‬ ‫های‬ ‫تیر‬ ‫ساخت‬
‫تگ‬ ‫میان‬ ‫باید‬ >Title< ‫تگ‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫موضوع‬ ‫بیانگر‬ ،‫سایت‬ ‫تیتر‬
‫های‬ ‫تیر‬ ‫سایتتان‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ HTML ‫های‬ ‫کد‬ ‫در‬ >Head<
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یگانه‬
‫جستجو‬ ‫نتیجه‬ ‫خط‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫تیر‬ ،‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫اگر‬
‫با‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫درشت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خط‬ ‫این‬ .‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬
‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫جستجوی‬ ‫کلمه‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫اطالعات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫یا‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نام‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫تیر‬
.‫باشد‬ ‫شما‬ ‫تجارت‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫عبارت‬ ‫این‬ ‫کاربر‬
.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫گونه‬ ‫این‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬6
‫صفحات‬ ‫تیتر‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬
‫شما‬ ‫مطالب‬ ‫با‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫تیتری‬ ‫پس‬ – .‫است‬ ‫سایت‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫بیانگر‬ ‫سایت‬ ‫تیر‬ .1
.‫کند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫ندارد‬ ‫ارتباطی‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫تیتری‬ -
New ‫یا‬ Untitled :‫مانند‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫تیتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
Page 1
‫کار‬ ‫این‬ ،‫باشد‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫تیتر‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ – ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫یگانه‬ ‫های‬ ‫تیتر‬ ‫انتخاب‬ .2
.‫کند‬ ‫مجزا‬ ‫دیگر‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫گوگل‬ ‫به‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫تیتر‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ -
‫گوگل‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫حدی‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫تیتر‬ ‫اگر‬ .‫باشند‬ ‫مفید‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫تیتر‬ – ‫مفید‬ ‫و‬ ‫مختصر‬ .3
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫فقط‬
: ‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫نیست‬ ‫سودمند‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫تیتر‬ ‫از‬ -
.‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬7
Description ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫بخش‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫مختصری‬ ‫توضیح‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬
‫تیتر‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫تگ‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫پاراگراف‬ 2 ‫تا‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بخش‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫عبارت‬ ‫یا‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫چند‬ ‫شامل‬
.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ head ‫تگ‬ ‫میان‬ ‫در‬
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫صفحاتی‬ ،‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ،‫گوگل‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫های‬ ‫بخش‬
‫شما‬ ‫امتیاز‬ ‫به‬ ،‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫یگانه‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫داشتن‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫جستجوی‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬
‫کمک‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫درشت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ،‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫کلمات‬
!‫خیر‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫او‬ ‫خواسته‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ،‫کند‬ ‫می‬
‫سایت‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬
‫کند‬ ‫زده‬ ‫شگفت‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫بنویسید‬ ‫توضیحی‬ – ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫مختصری‬ .1
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زیرا‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬8
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫ندارد‬ ‫ارتباطی‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫توضیحاتی‬ ‫نوشتن‬ -
.‫است‬ ‫انیمیشن‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫انیمیشن‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ : ‫مانند‬ ‫توضیحاتی‬ ‫نوشتن‬ -
.‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫توضیحات‬ ‫بخش‬ ‫پرکردن‬ -
‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫مطالب‬ ‫تمامی‬ ‫کردن‬ ‫کپی‬ -
‫گوگل‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ،‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫متفاوت‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫داشتن‬ – ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫یگانه‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .2
‫جستجو‬ .site:rayanlean.com ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ً‫ا‬‫مخصوص‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بسیاری‬ ‫کمک‬
‫شایانی‬ ‫کمک‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫صفحات‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫تگ‬ ‫باشد.این‬ ‫صفحه‬ ‫هزاران‬ ‫شاید‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫صد‬ ‫شامل‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ .‫کند‬ ‫می‬
.‫کند‬ ‫می‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬9
‫سایت‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫ساختار‬ ‫اصالح‬
‫کمک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫یافتگی‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫سایت‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫نام‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ،‫مطالب‬ ‫درست‬ ‫بندی‬ ‫شاخه‬
‫کاربرانی‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫آورند‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ،‫کند‬ ‫می‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نیز‬ ‫بدهند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬
‫آدرسی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫سخت‬ ‫برایشان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کاربران‬ .‫باشند‬ ‫کننده‬ ‫گیج‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫باال‬ ‫مثال‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫آدرس‬
‫در‬ .‫هستند‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ .‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫غیر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫این‬ .‫بسپارند‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫هم‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫لغت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بدهند‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نوشته‬ ‫با‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫صورتی‬
.‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ،‫آدرس‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫تا‬ .‫است‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سودمند‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬ ‫سایت‬ ‫آن‬
‫در‬ ‫مناسب‬ ‫کلمات‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫صفحه‬ ‫آدرس‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫اگر‬
.‫باشد‬ ‫شما‬ ‫آدرس‬ ‫روی‬ ‫کاربر‬ ‫کلیک‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫دلیل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫این‬ ،‫باشد‬ ‫شما‬ ‫آدرس‬
‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫داشتن‬ ‫ولی‬ .‫هستند‬ ‫پیچیده‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫آن‬ ‫حتی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫آدرس‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫انواع‬ ‫گوگل‬
‫به‬ ‫را‬ ‫داینامیک‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫سایت‬ ‫صاحبان‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫هم‬ ،‫ساده‬
‫مشکالتی‬ ‫است‬ ‫،ممکن‬ ‫نشود‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ،‫است‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫استاتیک‬
‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫بهینه‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫ایجاد‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ .‫آورند‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫برای‬ ‫را‬
.‫کنید‬ ‫تحقیق‬ ‫جستجو‬
‫آدرس‬ ‫ساختار‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬
.‫اند‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫شامل‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ – .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آدرس‬ ‫در‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ .1
‫به‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بسپارند‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫گشتن‬
.‫بدهند‬ ‫هم‬ ‫لینک‬ ‫آن‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬10
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫است‬ ‫اعداد‬ ‫شامل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
Page1.html ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
‫انیمیشن‬ ‫انیمیشن-آموزش‬ ‫انیمیشن-آموزش‬ ‫آموزش‬ ‫مانند‬ ‫کلمات‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬ -
‫دقیقا‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ،‫کنید‬ ‫بهینه‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫محتوای‬ ،‫ها‬ ‫شاخه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ – ‫ساده‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫ساختار‬ .2
.‫هستند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫بخش‬ ‫کدام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بدانند‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
"... /4 ‫"شاخه1/شاخه2/شاخه3/شاخه‬ ‫مانند‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬ -
.‫نیست‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
‫چند‬ ‫اگر‬ ،‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫آدرس‬ ‫چندین‬ ‫از‬ – ‫محتوا‬ ‫برای‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ .3
.‫دهید‬ ‫انتقال‬ ‫واحد‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫همه‬ 301-redirect ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دارید‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منتهی‬ ‫آدرس‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
subdomain.rayanlearn.com/page.html ‫و‬ rayanlearn.com/page.html :‫مانند‬ ‫دامنه‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫زیر‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ -
www.rayanlearn.com ‫به‬ www ‫بدون‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫تبدیل‬ -
‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬11
‫کنید‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬
.‫کند‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ،‫باشد‬ ‫آسان‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
‫گوگل‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫چه‬ ‫بدانند‬ ‫تا‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫همچنین‬
.‫دارد‬ ‫سایت‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫نقشی‬ ‫چه‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫بداند‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫همواره‬
‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫ترین‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫پر‬ ‫معموال‬ ‫هستند.که‬ ‫روت‬ ‫یا‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫دارای‬ ،‫ها‬ ‫سایت‬ ‫تمام‬
‫بنابراین‬ ‫پس‬ ،‫هست‬ ‫هم‬ ‫مهمی‬ ‫دیگر‬ ‫صفحات‬ ‫شامل‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫شاید‬ .‫است‬ ‫دیگر‬ ‫صفحات‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫هدایت‬ ‫شروع‬ ‫صفحه‬
.‫بروند‬ ‫دلخواه‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کاری‬ ‫باید‬
‫است؟‬ ‫محصول‬ ‫ها‬ ‫صد‬ ‫شامل‬ ‫شما‬ ‫تجاری‬ ‫سایت‬ ‫آیا‬ #
‫اید؟‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫کاربر‬ ‫سریع‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫شاخه‬ ‫از‬ ‫آیا‬ #
‫سایت‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫شامل‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫که‬ ،‫شماست‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ،‫سایت‬ ‫نقشه‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬12
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫مشکلی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫است‬
.‫بگیرد‬ ‫کمک‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کاربر‬
‫کار‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ Google webmaster Tools ‫بخش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬ XML ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬
‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫رایگان‬
‫سایت‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬
‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ – ‫بسازید‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫عادی‬ ‫خیلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ .1
.‫کنید‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫دادن‬ ‫لیک‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫پیچیده‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ ‫ایجاد‬ -
.‫برسد‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫کلیک‬ ‫تعداد‬ ‫کاربر‬ -
‫ربات‬ ‫به‬ ‫این‬ . ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫نوشته‬ ،‫توسط‬ ‫را‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ ‫تمامی‬ – ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫نوشتاری‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ .2
‫نقشه‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫کمک‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫های‬
.‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫فلش‬ ‫و‬ ‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬ ‫سایت‬ ‫های‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
‫از‬ ‫بعضی‬ ‫است‬ ‫(ممکن‬ ‫متحرک‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ، Drop-Down ‫های‬ ‫منو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاربر‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ ‫داشتن‬ -
)‫کنند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نتوانند‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬
‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫فعلی‬ ‫صفحه‬ ‫مسیر‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ – Breadcrumb ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫3.استفاده‬
.‫گردند‬ ‫باز‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ .‫میدهد‬ ‫نمایش‬
‫نقشه‬ ‫یک‬ – .‫کنید‬ ‫استفاده‬ XML ‫فایل‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ HTML ‫صفحه‬ .4
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬13
‫مفید‬ ‫صفحه‬ ‫هزاران‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫صدها‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫هستند‬ ‫سایت‬ ‫مهم‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫بیانگر‬ ‫سایت‬
.‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صفحات‬ ‫توانید‬ ‫می‬ XML ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫باشند‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫گذشته‬ ‫شان‬ ‫تاریخ‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫های‬ ‫لینک‬ -
.‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫لیست‬ ‫بندی‬ ‫شاخه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫صفحات‬ ‫فقط‬ ‫ساده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫نقشه‬ -
‫کاربران‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ - ‫افتد؟‬ ‫می‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫دقت‬ .4
‫زیر‬ ‫مانند‬ ‫کاربر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
.‫کند‬ ‫عمل‬
http://www.rayanlearn.com/news/144-up-animation
/http://www.rayanlearn.com/news
‫شرایط‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫آیا‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫اخبار‬ ‫صفحه‬ ‫باید‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫کاربر‬ ‫اگر‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬
‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ 404 ‫خطای‬ ‫نبود‬ ‫موجود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫دارد؟‬ ‫آمادگی‬
‫موجود‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫یا‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ – 404 ‫صفحات‬ ‫داشتن‬ .5
‫لینک‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫شما‬ 404 ‫صفحه‬ ‫این‬ .‫بگوئید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ 404 ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیست‬
‫مشکل‬ ‫هائی‬ ‫آدرس‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫بدانید‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫هدایت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ Google webmaster tools ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارند‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
‫اتوماتیک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫کنند.(مطمئن‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫شما‬ 404 ‫صفحات‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ -
.)‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ 404 ‫کد‬
. "404" ، "‫نشد‬ ‫"یافت‬ ‫مانند‬ ‫مبهم‬ ‫ها‬ ‫پیغام‬ ‫ایجاد‬ -
.‫باشد‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫بقیه‬ ‫مانند‬ ‫آن‬ ‫قالب‬ ‫طراحی‬ -
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬14
‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫درگیر‬ ،‫گفتیم‬ ‫قبل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫هدایت‬ ‫شما‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫کاربران‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫خوب‬ ‫محتوای‬ ‫کاربران‬
‫به‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫ها‬ ‫انجمن‬ ، ‫ایمیل‬ ،‫عمومی‬ ‫ارتباط‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ، ‫هایشان‬ ‫وبالگ‬ ‫در‬ ‫ارسال‬ ‫طریق‬ ‫از‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ،‫برده‬ ‫پی‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫اهمیت‬ ‫با‬
‫محتوا‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬
.‫باشد‬ ‫خوانا‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫بخوانند‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫را‬ ‫مطالبی‬ ‫کاربران‬ – ‫خوانا‬ ‫مطالب‬ ‫نوشتن‬ .1
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫فراوان‬ ‫امالئی‬ ‫غلط‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫نوشتن‬ -
‫نمی‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫همچنین‬ ،‫کنند‬ ‫کپی‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫آن‬ ‫بخواهند‬ ‫کاربران‬ ‫است‬ ‫(ممکن‬ ‫تصاویر‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ -
).‫بخوانند‬ ‫را‬ ‫تصاویر‬ ‫داخل‬ ‫مطالب‬ ‫توانند‬
‫سودمند‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫سازماندهی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ،‫نکته‬ ‫این‬ ‫همیشه‬ – ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫سازماندهی‬ .2
.‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مطالب‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫زیرا‬ .‫است‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
‫ساز‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫تیتر‬ ،‫پاراگراف‬ ‫بدون‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ -
‫شما‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تا‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫کلماتی‬ ‫به‬ – ‫وابسته‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .3
‫که‬ ‫ببینید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ Google keyword tool ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫عباراتی‬ ‫چه‬ ‫معموال‬ ‫کاربران‬
‫باعث‬ ‫بلکه‬ ‫برگردد‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مجددا‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫تازه‬ ‫مطالب‬ – ‫یگانه‬ ‫و‬ ‫تازه‬ ‫محتوای‬ ‫ایجاد‬ .3
.‫شود‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫جدید‬ ‫کاربران‬ ‫آمدن‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬15
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫کپی‬ -
.‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نسخه‬ ‫چنین‬ ‫بودن‬ ‫موجود‬ -
‫سایت‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ – ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ .4
.‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫های‬
‫های‬ ‫نیاز‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ – ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫نه‬ ، ‫بنویسید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ .5
‫مثبت‬ ‫نتایج‬ ‫باعث‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫کاربران‬
.‫شود‬ ‫می‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫هستند‬ ‫نامفهوم‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫اضافه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ -
.‫هستند‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫نیستند‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫نوشته‬ -
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬16
‫لینک‬ ‫متن‬ ‫برای‬ ‫واژه‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ‫مربوط‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نامی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫بدهید‬ ‫لینک‬ ‫سایتی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
.‫گوئیم‬ ‫می‬ anchor text
‫سایت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫انیمیشن‬ ‫آموزش‬ ‫متن‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫کد‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ www.rayanlearn.com
‫داخلی‬ ‫صفحات‬ ‫مابین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫لینک‬ ‫نوع‬ ‫این‬
‫بداند‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫گوگل‬ ،‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫شما‬
.‫است‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫چه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬
‫لینک‬ ‫متن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬
‫سایت‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫کلماتی‬ ‫شامل‬ ‫باید‬ ‫لینک‬ ‫این‬ ‫متن‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ – .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دهنده‬ ‫توضیح‬ ‫نوشته‬ ‫از‬ .1
.‫کند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫شما‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
." ‫جا‬ ‫این‬ " ‫یا‬ ‫و‬ " ‫مقاله‬ " ، " ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫را‬ ‫جا‬ ‫این‬ " ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
.‫ندارد‬ ‫سایت‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫ربطی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫متنی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
‫لینک‬ ‫متن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫آدرس‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
‫یک‬ ‫یا‬ ‫کلمه‬ ‫تعدادی‬ ،‫معمول‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دهنده‬ ‫توضیح‬ ‫ولی‬ ،‫کوتاه‬ ‫کلمات‬ – ‫مختصر‬ ‫و‬ ‫فشرده‬ ‫متن‬ ‫نوشتن‬ .2
‫عبارت‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬17
.‫پاراگراف‬ ‫یا‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ،‫طوالنی‬ ‫لینک‬ ‫متن‬ ‫نوشتن‬ -
‫کرده‬ ‫فکر‬ ‫سایتتان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫ارائه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شاید‬ -‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫نیز‬ ‫سایت‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫متن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .3
‫جستجو‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫مناسب‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫داشتن‬ ‫ولی‬ ،‫باشید‬
.‫کنند‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫ایجاد‬ -
.‫کند‬ ‫نمی‬ ‫کمکی‬ ‫هیچ‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫ایجاد‬ -
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬18
‫مناسب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ heading ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫حال‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫ساختار‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ )‫نگیرید‬ ‫اشتباه‬ >head< ‫تگ‬ ‫با‬ ‫(البته‬ heading ‫های‬ ‫تگ‬
‫مهمی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ >h6< ‫آخری‬ ‫و‬ ‫هاست‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ،‫شده‬ ‫شروع‬ >h1< ‫با‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫تگ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ 6 ‫حاظر‬
.‫است‬ ‫آخرین‬
‫دید‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫باشند‬ ‫بزرگتر‬ ‫سایت‬ ‫بقیه‬ ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ،‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫می‬ ‫متن‬ ‫ساختار‬ ‫شدن‬ ‫بهینه‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫استفاده‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫بخوانند‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫مطلبی‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫کلی‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫کار‬ ‫و‬ .‫شود‬
Heading ‫های‬ ‫تگ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫مهم‬ ‫عبارات‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ،‫مقاله‬ ‫از‬ ‫خالصه‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ -‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ .1
.‫هستند‬ ‫شما‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫کند‬ ‫نمی‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫ساختار‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫که‬ heading ‫تگ‬ ‫در‬ ‫نوشته‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ -
.‫شود‬ ‫استفاده‬ >strong< ‫و‬ >em< ‫های‬ ‫تگ‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫که‬ ‫جائی‬ ‫در‬ heading ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬19
.‫دهید‬ ‫قرار‬ 6 ‫تا‬ 1 ‫شماره‬ ‫تگ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫عبارات‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ -
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خودش‬ ‫دار‬ ‫معنی‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫جای‬ ‫در‬ heading ‫تگ‬ ‫از‬ -‫مناسب‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .2
‫شود‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫شدن‬ ‫اذیت‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫تک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫استفاده‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫افراطی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ -
.‫تگ‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫تمامی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ -
.‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫نمایش‬ ‫نه‬ ‫نوشته‬ ‫کردن‬ ‫زیبا‬ ‫برای‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬20
‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫توانند‬ ‫می‬ ‫تصاویر‬ ‫تمامی‬ .‫کنید‬ ‫بهینه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫شما‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫بخش‬ ‫تصاویر‬
.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫برای‬ ‫میتوان‬ alt ‫تگ‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ .‫باشد‬ ‫نامی‬ ‫دارای‬
‫به‬ ‫تصاویر‬ ‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ alt ‫داخل‬ ‫متن‬ ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ،‫نشد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫او‬
‫آن‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫لینک‬ ‫متن‬ ‫همان‬ ‫مانند‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫دلیل‬
‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ما‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ anchor text ‫عنوان‬ ‫به‬ alt ‫متن‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫لینک‬ ‫جائی‬ ‫به‬ ‫تصویر‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تصویر‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫که‬
.‫نمود‬ ‫بهینه‬ ‫گوگل‬ ‫تصاویر‬ ‫جستجوی‬ ‫بخش‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫تصاویر‬ ‫میتوان‬ alt ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫تصاویر‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مانند‬ – alt ‫و‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫در‬ ‫توضیحی‬ ‫کلمات‬ ‫ولی‬ ،‫خالصه‬ ‫استفاده‬ .1
.‫باشند‬ ‫کوتاه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫بهترین‬ alt ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ،
: ‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
‫بهتر‬ ‫نامی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ "jpg" ، "pic.gif" ، "image1.jpg.1" ‫مانند‬ ‫جامع‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
.‫دهید‬ ‫اختصاص‬
.‫طوالنی‬ ‫های‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
alt ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬ -
‫برای‬ ‫خود‬ ‫تصویر‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫تصمیم‬ ‫اگر‬ – .‫هستند‬ ‫دار‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫تصاویر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ alt ‫نوشته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .2
‫که‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ .‫کنید‬ ‫کمک‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫شناختن‬ ‫بیشتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ alt ‫نوشتن‬ ‫با‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫لینک‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬21
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫برای‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫باشند‬ spam ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫طوالنی‬ ‫های‬ ‫متن‬ ‫نوشتن‬ -
.‫سایتتان‬ ‫یابی‬ ‫مسیر‬ ‫برای‬ ‫تصویر‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -
‫خود‬ ‫سایت‬ ‫مختلف‬ ‫جاهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تصاویر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬ – ‫خودشان‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫در‬ ‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ .3
: ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫جا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کنید‬ http://www.rayanlearn.com/images ‫پراکنده‬
BMP ‫و‬ JPEG – GIF – PNG ‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫گر‬ ‫مرور‬ ‫بیشتر‬ -‫وب‬ ‫معمول‬ ‫تصاویر‬ ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .4
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬22
‫کنید‬ ‫موثر‬ ‫را‬ robots.txt ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫هائی‬ ‫بخش‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫به‬ ”robots.txt“ ‫فایل‬
.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫سایت‬ ‫روت‬ ‫شاخه‬ ‫در‬ robots.txt ‫نام‬ ‫با‬ ‫باید‬ ،‫فایل‬ ‫این‬
‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫پوشه‬ ‫به‬ ‫نباید‬ * ‫مشاهده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫تمامی‬
.‫باشند‬
‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫مشاهده‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫توسط‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫تمایلی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬
bGoogle We ‫بخ ش‬ ‫در‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫نباشد‬ ‫مفید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫آن‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ robots.txt ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫آسانی‬ ‫بسیار‬ ‫ابزار‬ master Tools
.‫کنید‬ ‫ایجاد‬ robots.txt ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫دارید‬ ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫دامنه‬ ‫زیر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬23
‫استفاده‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نیز‬ NOINDEX ‫تگ‬ ‫متا‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫روش‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پوشه‬ ‫گذاری‬ ‫رمز‬ ‫برای‬ htaccess. ‫فایل‬ ‫از‬ .‫کنید‬
robots.txt ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫موتور‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ – ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ robots.txt ‫فایل‬ ‫های‬ ‫متد‬ ‫از‬ .1
‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ .‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫خاص‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متا‬ ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬ ‫های‬
.‫است‬ htaccess. ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫پوشه‬ ‫برای‬ ‫رمز‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫پوشه‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫کند‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ -
.‫کنند‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تکراری‬ ‫مطالب‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ -
‫باشید‬ ”rel=”nofollow ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫مواظب‬
.‫نکند‬ ‫دنبال‬ ‫مقصد‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫لینک‬ ‫که‬ ‫بگوئید‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ nofollow ‫از‬ ‫ندارید‬ ‫اعتماد‬ ‫بدهید‬ ‫لینک‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫کاربران‬ ‫آزاد‬ ‫نظرات‬ ‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫هست‬ ‫وبالگ‬ ‫دارای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫است؟‬ ‫مفید‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬
‫صورت‬ ‫در‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫نظرات‬ ‫در‬ ‫هرز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سایتشان‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬
‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫کنید‬ ‫خالص‬ ‫ها‬ spammer ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ nofollow ‫دادن‬ ‫قرار‬
‫اضافه‬ ‫را‬ rel ‫این‬ ‫دستی‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ،‫نیستند‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫آن‬ ‫ولی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫وبالگ‬
‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ .‫سایتتان‬ ‫های‬ ‫انجمن‬ ‫مانند‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫بقیه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫پیشنهاد‬ ‫این‬ .‫کنید‬
‫صورتی‬ ‫در‬ ،‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫نکنید‬ ‫اعمال‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ rel ‫این‬ ‫دارید‬ ‫اعتماد‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫کامنت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫به‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫قائل‬ ‫منفی‬ ‫امتیاز‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫بدهید‬ ‫لینک‬ ‫هستند‬ spam ‫گوگل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬24
‫می‬ ‫فعالیت‬ spam ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫،این‬ rel ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ rel ‫این‬ ‫از‬ ‫باید‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫تان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کند‬
head ‫تگ‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ nofollow ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫درون‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫تمامی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
.‫دهید‬ ‫قرار‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬25
‫صحیح‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ،‫کاربران‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫بهتری‬ ‫رتبه‬ ،‫باشد‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫لینک‬ ‫چه‬ ‫هر‬
‫مورد‬ ‫در‬ ‫دیگران‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ،‫داند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫گوگل‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫سایت‬ ‫و‬
‫آن‬ ،‫شوند‬ ‫خبر‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫سریع‬ ‫کاربران‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ،‫همچنین‬ .‫شوند‬ ‫مطلع‬ ‫شما‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬
‫را‬ ‫آن‬ ‫دارید‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫خبری‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫ها‬ ‫وبالگ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫انجمن‬ :‫مانند‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خبر‬
‫را‬ “ ‫خبر‬ ‫ارسال‬ “ ‫یا‬ ‫و‬ ”‫مقاله‬ ‫“ارسال‬ ‫عبارت‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫خبری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬
‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مقاله‬ ‫یا‬ ‫خبر‬ ،‫کنید‬ ‫جستجو‬
.‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫کسب‬ ‫شهرت‬ ‫اینترنت‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫این‬ ،‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫وبالگ‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ – ‫کنید‬ ‫نویسی‬ ‫وبالگ‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .1
‫می‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دلیلی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫مطالب‬ ‫همواره‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫شما‬ ‫کاربران‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فکر‬
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ RSS ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫مدیران‬ .‫کند‬ ‫مراجعه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫تا‬ ‫دهد‬
.‫کنند‬ ‫معرفی‬ ‫سایتشان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫مطالب‬
‫کمک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آفالین‬ ‫تبلیغات‬ ‫انجام‬ – ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫آفالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ .2
‫سربرگ‬ ،‫ویزیت‬ ‫کارت‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫تجاری‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ،‫دارید‬ ‫تجاری‬ ‫سایت‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫می‬
‫و‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫ویزیت‬ ‫کارت‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫درج‬ ‫نیز‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ،‫شرکت‬
‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫خبری‬ ‫ایمیل‬ ،‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ایمیل‬
‫ایمیل‬ ‫جدیدی‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫تا‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کوتاهی‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫تمامی‬ ‫در‬
.‫شوند‬ ‫آشنا‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫ارسال‬
‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫دوستی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫سایت‬ -‫مجازی‬ ‫های‬ ‫جامعه‬ .3
‫است‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گروهی‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫داد‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫گروهی‬ ‫ها‬ ‫آن‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬26
‫معرفی‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گروهی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫ها‬ ‫گروه‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ -
.‫بپردازید‬
.‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ -
.‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫ثبت‬ ‫کلمه‬ ‫است‬ ‫کافی‬ – ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫دایرکتوری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ .4
.‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫خودتان‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬
‫را‬ Forum ‫یا‬ ‫انجمن‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ – ‫ها‬ ‫انجمن‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ .5
‫اصلی‬ ‫منبع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینکی‬ ،‫ارسال‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫درج‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫عضو‬ ‫ها‬ ‫انجمن‬ ‫آن‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫تایپ‬ ‫نیز‬
.‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫انجمن‬ ‫آن‬ ‫قوانین‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫البته،حتما‬ .‫بدهید‬ ‫سایتتان‬ ‫در‬ ‫مقاله‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
.‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫اجازه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫انجمن‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫تبلیغ‬ -
‫انجمن‬ ‫آن‬ ‫موضوعات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫ارسال‬ -
‫امضاء‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫لینک‬ 2 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ -
.‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫نه‬ Page Rank ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫لینک‬ ‫خرید‬ -
‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ " ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ " ‫عبارت‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کافی‬ – ‫آگهی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫ثبت‬ .6
‫معرفی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫سایتتان‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫درج‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫عضو‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫سپس‬
.‫کنید‬
‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫صفحه‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫عضو‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ – Wikipedia ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .7
‫بخش‬ ‫آن‬ .‫کنید‬ ‫تر‬ ‫کامل‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫مطالب‬ ‫تا‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫مطلب‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫سپس‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫مربوط‬
.‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬
:‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬
‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫در‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫پیغام‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ -
.‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫مقاالت‬ ‫ارسال‬ -
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬27
‫کنید‬ ‫استفاده‬ Google Webmaster Tools ‫رایگان‬ ‫بخش‬ ‫از‬
bWe ‫بخ ش‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫سایت‬ ‫صاحبان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫رایگانی‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ، ‫گوگل‬ ‫مانند‬ ،‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫مهمترین‬
‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫این‬ .‫شوید‬ ‫آشنا‬ ‫سایتتان‬ ‫با‬ ‫گوگل‬ ‫ارتباط‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ master Tools
‫نتایج‬ ‫در‬ ‫تا‬ ،‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تنظیمات‬ ‫اگر‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫سایتتان‬ ‫مشکالت‬ ‫زمینه‬
:‫توانند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫صاحبان‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫توسط‬ .‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫بهتری‬ ‫جستجوی‬
.‫دارند‬ ‫مشکل‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫مشاهده‬ -
.‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫سایتتان‬ ‫نقشه‬ XML ‫فایل‬ -
.robots.txt ‫فایل‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ -
.‫اند‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آدرس‬ ‫حذف‬ -
.‫سایت‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫متا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تیتر‬ ‫در‬ ‫مشکالت‬ ‫فهمیدن‬ -
.‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫مشاهده‬ -
.‫اند‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫مشاهده‬ -
.‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫موقعیت‬ -
.‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫بازدید‬ ‫سرعت‬ ‫تنظیم‬ -
.‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سایت‬ ‫صاحبان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫مایکروسافت‬ ‫و‬ ‫یاهو‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬28
Web analytics ‫بخش‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫می‬ ‫حتما‬ ،‫اید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫توسط‬ ‫اطالعات‬ ‫خواندن‬ ‫شدن‬ ‫بهتر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫شما‬ ‫اگر‬
.‫اند‬ ‫کرده‬ ‫بازدید‬ ‫را‬ ‫صفحاتی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫نحوی‬ ‫چه‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫خواهید‬
:‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫توسط‬
.‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ -
.‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬ ‫بخش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ -
)‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تیتر‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫باشد‬ ‫الزم‬ ‫شاید‬ ‫مثال‬ ‫(برای‬ ‫کنید‬ ‫کمک‬ ‫خود‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ -
.‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ، ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫ورود‬ ‫نحوه‬ -
.‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫کاربران‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ -
:‫منابع‬
www.google.com ‫گوگل‬ ‫سایت‬
www.modiresite.com ‫سایت‬ ‫مدیر‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬

Recomendados

META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 visualizações11 slides
seoseo
seoElham Gofranpoor
468 visualizações35 slides
seoseo
seoElham Gofranpoor
387 visualizações35 slides
Seo Farsi Seo Farsi
Seo Farsi kayvanfarzadi
355 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(18)

طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
Ehsan Shahsavan92 visualizações
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
Hanieh Ghofrani334 visualizações
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 visualizações
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 visualizações
SeoSeo
Seo
ArezouShokrdayi85 visualizações
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Hanieh Ghofrani73 visualizações
بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینکبالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک
بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک
راهنمای نرم افزار3.3K visualizações
طراحی سایت در اراک-www.SiteMand.comطراحی سایت در اراک-www.SiteMand.com
طراحی سایت در اراک-www.SiteMand.com
شرکت رهبان فاخر ساعی تولیدکننده انواع گریتینگ و کف پله122 visualizações
دیجی فالووردیجی فالوور
دیجی فالوور
sanazhojati12 visualizações
آنالیز سایت بیتوتهآنالیز سایت بیتوته
آنالیز سایت بیتوته
AmirhoseinArshad1237 visualizações
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
PouriaAriafar28 visualizações
17 seo-2016-clicktools17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktools
Razmik Ghookas170 visualizações

Destaque

Bbs lectureBbs lecture
Bbs lectureVera Kovaleva
274 visualizações163 slides
RooholahyRooholahy
Rooholahydanesh_fd
272 visualizações30 slides
ViewpointViewpoint
ViewpointAllAdvertising.ru
265 visualizações48 slides
QuantomQuantom
Quantomdanesh_fd
669 visualizações24 slides
El magmatismoEl magmatismo
El magmatismocienciaactivazorelle
480 visualizações11 slides

Destaque(18)

Bbs lectureBbs lecture
Bbs lecture
Vera Kovaleva274 visualizações
RooholahyRooholahy
Rooholahy
danesh_fd272 visualizações
ViewpointViewpoint
Viewpoint
AllAdvertising.ru265 visualizações
QuantomQuantom
Quantom
danesh_fd669 visualizações
El magmatismoEl magmatismo
El magmatismo
cienciaactivazorelle480 visualizações
logistica logistica
logistica
Estefany Chaicha Pacheco1.4K visualizações
Final reportFinal report
Final report
danesh_fd357 visualizações
Bacterial corneal ulcerBacterial corneal ulcer
Bacterial corneal ulcer
Labeeb Pc6.3K visualizações
Unité 6. joseUnité 6. jose
Unité 6. jose
jlealleon1.3K visualizações
Corneal ulcersCorneal ulcers
Corneal ulcers
riddhi2724.5K visualizações
Corneal ulcer(bactrial,fungal) 25.02.16, dr.k.n.jhaCorneal ulcer(bactrial,fungal) 25.02.16, dr.k.n.jha
Corneal ulcer(bactrial,fungal) 25.02.16, dr.k.n.jha
ophthalmgmcri8.5K visualizações
ГРИФГРИФ
ГРИФ
alladvertising1.5K visualizações
ViewpointViewpoint
Viewpoint
alladvertising664 visualizações
ЛАЙСАЛАЙСА
ЛАЙСА
alladvertising4.5K visualizações

Similar a Behine saze site(19)

مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 visualizações
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval15 visualizações
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
hekmat saeideh26 visualizações
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
Masoud Javaheri82 visualizações
بهترین هاست bememim.com.docxبهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docx
KOBI HAMOO4 visualizações
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021
Vahid Rostamibani8 visualizações
seo siteseo site
seo site
esfahandoor957 visualizações
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
طراحی وب سایت فکر برتر49 visualizações
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 visualizações
Seo part3Seo part3
Seo part3
Amir Reza Shokouh26 visualizações
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
Vahid Rostamibani14 visualizações

Mais de danesh_fd

برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95danesh_fd
142 visualizações3 slides
Gozaresh se mahe_dovomGozaresh se mahe_dovom
Gozaresh se mahe_dovomdanesh_fd
351 visualizações4 slides
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)Gozaresh 1 3 95 mahe (2)
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)danesh_fd
277 visualizações4 slides
94 95 علمی عملی94 95 علمی عملی
94 95 علمی عملیdanesh_fd
454 visualizações14 slides

Mais de danesh_fd(20)

برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
danesh_fd142 visualizações
گزارش عملیاتی سه ماهه اولگزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اول
danesh_fd408 visualizações
Gozaresh se mahe_dovomGozaresh se mahe_dovom
Gozaresh se mahe_dovom
danesh_fd351 visualizações
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)Gozaresh 1 3 95 mahe (2)
Gozaresh 1 3 95 mahe (2)
danesh_fd277 visualizações
94 95 علمی عملی94 95 علمی عملی
94 95 علمی عملی
danesh_fd454 visualizações
3گزارش بازبینی3گزارش بازبینی
3گزارش بازبینی
danesh_fd79 visualizações
گزارش بازبینی زبان دانشگزارش بازبینی زبان دانش
گزارش بازبینی زبان دانش
danesh_fd82 visualizações
2گزارش بازبینی2گزارش بازبینی
2گزارش بازبینی
danesh_fd81 visualizações
گزارش بازبینی شبکه دانشگزارش بازبینی شبکه دانش
گزارش بازبینی شبکه دانش
danesh_fd76 visualizações
1گزارش بازبینی1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی
danesh_fd44 visualizações
1گزارش بازبینی1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی
danesh_fd24 visualizações
Jozve c#3 mohamadyJozve c#3 mohamady
Jozve c#3 mohamady
danesh_fd221 visualizações
Jozve c#2 mohamady_zahedyJozve c#2 mohamady_zahedy
Jozve c#2 mohamady_zahedy
danesh_fd241 visualizações
Mohamady zahedy c#Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#
danesh_fd319 visualizações
Mokhtary c#Mokhtary c#
Mokhtary c#
danesh_fd231 visualizações
Farakhan weblog1Farakhan weblog1
Farakhan weblog1
danesh_fd148 visualizações
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
danesh_fd179 visualizações

Behine saze site

 • 2. ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫آموزش‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ .‫ندارید‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫محتویات‬ ‫تغییر‬ ‫حق‬ ‫شما‬ .‫ندارید‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫فروش‬ ‫حق‬ ‫شما‬ ... ‫اما‬ .‫بگذارید‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫بدهید‬ ‫هدیه‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫نمائید‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫همراه‬ ‫هدیه‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫را‬ www.ModireSite.com ‫نام‬ ‫لطفا‬ ،‫کتاب‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫ذکر‬ ‫نیز‬ .‫است‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫کتابچه‬ ‫این‬ ‫معنوی‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫حقوق‬ ‫تمامی‬
 • 3. ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ 1...........................................................................................................................................................‫نویسنده‬ ‫درباره‬ 2..........................................................................................................................................................................‫مقدمه‬ 3.............................................................................................................................‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫شروع‬ 5...............................................................................................................‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫یکتا‬ ‫های‬ ‫تیتر‬ ‫ساخت‬ 7..................................................................................................................................Description ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 9..............................................................................................................................‫سایت‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫ساختار‬ ‫اصالح‬ 11...............................................................................................................‫کنید‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ 14.............................................................................................................................‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ 16.......................................................................................................................‫لینک‬ ‫متن‬ ‫برای‬ ‫واژه‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ 18.........................................................................................................‫مناسب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ Heading ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 20..................................................................................................................................................‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ 22.............................................................................................................‫کنید‬ ‫موثر‬ ‫را‬ robots.txt ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 25.....................................................................................................................................‫صحیح‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ 27..........................................................................................‫کنید‬ ‫استفاده‬ Webmaster Tools ‫رایگان‬ ‫بخش‬ ‫از‬ 28...............................................................................................Google Analytics ‫بخش‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 28.........................................................................................................................................................................‫منابع‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫آموزش‬
 • 4. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬1 ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ www.ModireSite.com :‫نویسنده‬ ‫درباره‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ،‫سابقه‬ ‫سال‬ 5 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫او‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ،‫نورهانی‬ ‫علی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ 1388 ‫سال‬ ‫در‬ ‫،وی‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫ترین‬ ‫تخصصی‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ .‫نمود‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫را‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫آموزشی‬ .‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نام‬ ،‫است‬ ‫کافی‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫مدیریت‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫او‬ ‫تا‬ ،‫کنند‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ،‫نحو‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫سایت‬ ‫صاحبان‬ ‫به‬ ‫او‬ .‫آورند‬ ‫بدست‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ .‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫نوشتن‬ ، ‫او‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫اینترنتی‬ ‫کارآفرینان‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ،‫توانید‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫رایگان‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫بیشتر‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫شوید‬ ‫عضو‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫فرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫سایت‬ ،‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫کنید‬
 • 5. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬2 ‫مقدمه‬ ‫هر‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ،‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫آموزش‬ ‫کتاب‬ ‫هر‬ ‫مشکالت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ترین‬ ‫موفق‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫بشود‬ ‫خشک‬ ‫آن‬ ‫جوهر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تکنیکی‬ ‫هر‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫کردن‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫تغییر‬ ‫دیگری‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ،‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬ :‫کنم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫خوانندگان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫دو‬ ‫من‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اینجانب‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مشاهدات‬ ‫آخرین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مقاالت‬ ‫سری‬ ‫این‬ :‫اول‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫درازمدت‬ ‫همکاری‬ ‫برای‬ ‫آغازی‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫خواندن‬ :‫دوم‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫بروز‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫امکانات‬ . ‫کنم‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سریعا‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫خودتان‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ، ‫گوگل‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫خبر‬ ‫آخرین‬ ،‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫سایت‬ ‫وبالگ‬ ‫بخش‬ ‫نیز‬ ‫وبالگ‬ ‫مطالب‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سایت‬ RSS ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .‫شوید‬ ‫خبر‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫تقریبا‬ :‫هستم‬ ‫تحقیق‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫چکیده‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫پس‬ .‫شوم‬ ‫می‬ ‫خبر‬ ‫با‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستم‬ ‫فعال‬ ‫عضو‬ ‫کنند‬ .‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫عضو‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫انجمن‬ ‫زودی‬ ‫به‬ :‫سایت‬ ‫انجمن‬ .‫بپردازند‬ ‫شان‬ ‫مشکالت‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫نامه‬ ‫خبر‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫سایت‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫با‬ :‫سایت‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫عضویت‬ .‫شوید‬ ‫مطلع‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫سایت‬ .‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫من‬ ‫با‬ info@modiresite.com ‫ایمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫باتشکر‬ ‫نورهانی‬ ‫علی‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 6. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬3 ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫شروع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ .‫آمدید‬ ‫خوش‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ،‫خود‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سایتتان‬ ‫ساختار‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ،‫ام‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫پایه‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫نوشته‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫چکیده‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫ایندکس‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫،سایتتان‬ ‫دیگر‬ ‫جستجوی‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ،‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫راهنمای‬ .‫کنند‬ ‫ایندکس‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫نیازمند‬ ،‫موارد‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بسزائی‬ ‫تاثیر‬ ،‫شوند‬ ‫اجرا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫هستند‬ ‫حیاتی‬ ‫بسیار‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫بیشتر‬ ،‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ولی‬ .‫باشید‬ ‫آشنا‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫گذاشت‬ ‫خواهند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ .‫باشید‬ ‫نکرده‬ ‫اعمال‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫ندارد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫تبلیغات‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫امتیاز‬ ‫هیچ‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫دادن‬ ‫تبلیغ‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫مدیران‬ ‫گفته‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مجزا‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫تبلیغات‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫باید‬ .‫است‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫از‬ ،‫هدف‬ ‫کاربر‬ ،‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ،‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫نکته‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫داشتن‬ ‫بهتر‬ ‫جایگاه‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ .‫خواهید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کاربرانی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ،‫بگوئید‬ ‫خودتان‬ .‫است‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ‫کاربران‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 7. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬4 :‫است‬ ‫زیر‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫سایتی‬ ‫از‬ ،‫کنم‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مثالی‬ ‫رایانه‬ ‫آموزش‬ – ‫انیمیشن‬ ‫آموزش‬ :‫سایت‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ RayanLearn.com ‫دامنه‬ ‫نام‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫متحرک‬ – ‫انیمیشن‬ ‫آموزش‬ :‫تمرکز‬ ~ 250 :‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫تعداد‬ ‫بیان‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬ ‫ولی‬ .‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫مقاالتی‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کوچکتر‬ ‫یا‬ ‫تر‬ ‫بزرگ‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ .‫شود‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫که‬ ،‫بشود‬ ‫باعث‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫امیدوارم‬ .‫بگیرید‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 8. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬5 ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫یکتا‬ ‫های‬ ‫تیر‬ ‫ساخت‬ ‫تگ‬ ‫میان‬ ‫باید‬ >Title< ‫تگ‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫موضوع‬ ‫بیانگر‬ ،‫سایت‬ ‫تیتر‬ ‫های‬ ‫تیر‬ ‫سایتتان‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ HTML ‫های‬ ‫کد‬ ‫در‬ >Head< .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یگانه‬ ‫جستجو‬ ‫نتیجه‬ ‫خط‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫تیر‬ ،‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫اگر‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫درشت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خط‬ ‫این‬ .‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫جستجوی‬ ‫کلمه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫اطالعات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫یا‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نام‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫تیر‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫تجارت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫عبارت‬ ‫این‬ ‫کاربر‬ .‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 9. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬6 ‫صفحات‬ ‫تیتر‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫شما‬ ‫مطالب‬ ‫با‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫تیتری‬ ‫پس‬ – .‫است‬ ‫سایت‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫بیانگر‬ ‫سایت‬ ‫تیر‬ .1 .‫کند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫ندارد‬ ‫ارتباطی‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫تیتری‬ - New ‫یا‬ Untitled :‫مانند‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫تیتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - Page 1 ‫کار‬ ‫این‬ ،‫باشد‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫تیتر‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ – ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫یگانه‬ ‫های‬ ‫تیتر‬ ‫انتخاب‬ .2 .‫کند‬ ‫مجزا‬ ‫دیگر‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫تیتر‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ - ‫گوگل‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫حدی‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫تیتر‬ ‫اگر‬ .‫باشند‬ ‫مفید‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫تیتر‬ – ‫مفید‬ ‫و‬ ‫مختصر‬ .3 .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫فقط‬ : ‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫نیست‬ ‫سودمند‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫تیتر‬ ‫از‬ - .‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 10. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬7 Description ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بخش‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫مختصری‬ ‫توضیح‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫تیتر‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫تگ‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫پاراگراف‬ 2 ‫تا‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بخش‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫عبارت‬ ‫یا‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫چند‬ ‫شامل‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ head ‫تگ‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫صفحاتی‬ ،‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ،‫گوگل‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫شما‬ ‫امتیاز‬ ‫به‬ ،‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫یگانه‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫داشتن‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫جستجوی‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫کمک‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫درشت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ،‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫کلمات‬ !‫خیر‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫او‬ ‫خواسته‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫کند‬ ‫زده‬ ‫شگفت‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫بنویسید‬ ‫توضیحی‬ – ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫مختصری‬ .1 .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زیرا‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 11. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬8 :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫ندارد‬ ‫ارتباطی‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫توضیحاتی‬ ‫نوشتن‬ - .‫است‬ ‫انیمیشن‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫انیمیشن‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ : ‫مانند‬ ‫توضیحاتی‬ ‫نوشتن‬ - .‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫توضیحات‬ ‫بخش‬ ‫پرکردن‬ - ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫مطالب‬ ‫تمامی‬ ‫کردن‬ ‫کپی‬ - ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ،‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫متفاوت‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫داشتن‬ – ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫یگانه‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .2 ‫جستجو‬ .site:rayanlean.com ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ً‫ا‬‫مخصوص‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بسیاری‬ ‫کمک‬ ‫شایانی‬ ‫کمک‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫صفحات‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫تگ‬ ‫باشد.این‬ ‫صفحه‬ ‫هزاران‬ ‫شاید‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫صد‬ ‫شامل‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ .‫کند‬ ‫می‬ .‫کند‬ ‫می‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 12. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬9 ‫سایت‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫ساختار‬ ‫اصالح‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫یافتگی‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫سایت‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫نام‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ،‫مطالب‬ ‫درست‬ ‫بندی‬ ‫شاخه‬ ‫کاربرانی‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫آورند‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ،‫کند‬ ‫می‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نیز‬ ‫بدهند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫آدرسی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫سخت‬ ‫برایشان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کاربران‬ .‫باشند‬ ‫کننده‬ ‫گیج‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫باال‬ ‫مثال‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫آدرس‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ .‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫غیر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫این‬ .‫بسپارند‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫هم‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫لغت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بدهند‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نوشته‬ ‫با‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ .‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ،‫آدرس‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫تا‬ .‫است‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سودمند‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫کلمات‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫صفحه‬ ‫آدرس‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫آدرس‬ ‫روی‬ ‫کاربر‬ ‫کلیک‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫دلیل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫این‬ ،‫باشد‬ ‫شما‬ ‫آدرس‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫داشتن‬ ‫ولی‬ .‫هستند‬ ‫پیچیده‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫آن‬ ‫حتی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫آدرس‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫انواع‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داینامیک‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫سایت‬ ‫صاحبان‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫هم‬ ،‫ساده‬ ‫مشکالتی‬ ‫است‬ ‫،ممکن‬ ‫نشود‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ،‫است‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫استاتیک‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫بهینه‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫ایجاد‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ .‫آورند‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫برای‬ ‫را‬ .‫کنید‬ ‫تحقیق‬ ‫جستجو‬ ‫آدرس‬ ‫ساختار‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ .‫اند‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫شامل‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ – .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آدرس‬ ‫در‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ .1 ‫به‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بسپارند‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫گشتن‬ .‫بدهند‬ ‫هم‬ ‫لینک‬ ‫آن‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 13. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬10 :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫است‬ ‫اعداد‬ ‫شامل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - Page1.html ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - ‫انیمیشن‬ ‫انیمیشن-آموزش‬ ‫انیمیشن-آموزش‬ ‫آموزش‬ ‫مانند‬ ‫کلمات‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬ - ‫دقیقا‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ،‫کنید‬ ‫بهینه‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫محتوای‬ ،‫ها‬ ‫شاخه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ – ‫ساده‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫ساختار‬ .2 .‫هستند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫بخش‬ ‫کدام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بدانند‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ "... /4 ‫"شاخه1/شاخه2/شاخه3/شاخه‬ ‫مانند‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬ - .‫نیست‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - ‫چند‬ ‫اگر‬ ،‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫آدرس‬ ‫چندین‬ ‫از‬ – ‫محتوا‬ ‫برای‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ .3 .‫دهید‬ ‫انتقال‬ ‫واحد‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫همه‬ 301-redirect ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دارید‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منتهی‬ ‫آدرس‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ subdomain.rayanlearn.com/page.html ‫و‬ rayanlearn.com/page.html :‫مانند‬ ‫دامنه‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫زیر‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ - www.rayanlearn.com ‫به‬ www ‫بدون‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫تبدیل‬ - ‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 14. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬11 ‫کنید‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ .‫کند‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ،‫باشد‬ ‫آسان‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫چه‬ ‫بدانند‬ ‫تا‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫سایت‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫نقشی‬ ‫چه‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫بداند‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫همواره‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫ترین‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫پر‬ ‫معموال‬ ‫هستند.که‬ ‫روت‬ ‫یا‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫دارای‬ ،‫ها‬ ‫سایت‬ ‫تمام‬ ‫بنابراین‬ ‫پس‬ ،‫هست‬ ‫هم‬ ‫مهمی‬ ‫دیگر‬ ‫صفحات‬ ‫شامل‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫شاید‬ .‫است‬ ‫دیگر‬ ‫صفحات‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫هدایت‬ ‫شروع‬ ‫صفحه‬ .‫بروند‬ ‫دلخواه‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کاری‬ ‫باید‬ ‫است؟‬ ‫محصول‬ ‫ها‬ ‫صد‬ ‫شامل‬ ‫شما‬ ‫تجاری‬ ‫سایت‬ ‫آیا‬ # ‫اید؟‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫کاربر‬ ‫سریع‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫شاخه‬ ‫از‬ ‫آیا‬ # ‫سایت‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫شامل‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫که‬ ،‫شماست‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ،‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 15. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬12 .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫مشکلی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫است‬ .‫بگیرد‬ ‫کمک‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کاربر‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ Google webmaster Tools ‫بخش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬ XML ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫رایگان‬ ‫سایت‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ – ‫بسازید‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫عادی‬ ‫خیلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ .1 .‫کنید‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫دادن‬ ‫لیک‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫پیچیده‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ ‫ایجاد‬ - .‫برسد‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫کلیک‬ ‫تعداد‬ ‫کاربر‬ - ‫ربات‬ ‫به‬ ‫این‬ . ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫نوشته‬ ،‫توسط‬ ‫را‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ ‫تمامی‬ – ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫نوشتاری‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ .2 ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫کمک‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫های‬ .‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫فلش‬ ‫و‬ ‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬ ‫سایت‬ ‫های‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫است‬ ‫(ممکن‬ ‫متحرک‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ، Drop-Down ‫های‬ ‫منو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاربر‬ ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ ‫داشتن‬ - )‫کنند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نتوانند‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫فعلی‬ ‫صفحه‬ ‫مسیر‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ – Breadcrumb ‫هدایت‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫3.استفاده‬ .‫گردند‬ ‫باز‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ .‫میدهد‬ ‫نمایش‬ ‫نقشه‬ ‫یک‬ – .‫کنید‬ ‫استفاده‬ XML ‫فایل‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ HTML ‫صفحه‬ .4 ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 16. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬13 ‫مفید‬ ‫صفحه‬ ‫هزاران‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫صدها‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫هستند‬ ‫سایت‬ ‫مهم‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫بیانگر‬ ‫سایت‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صفحات‬ ‫توانید‬ ‫می‬ XML ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫باشند‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫گذشته‬ ‫شان‬ ‫تاریخ‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫های‬ ‫لینک‬ - .‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫لیست‬ ‫بندی‬ ‫شاخه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫صفحات‬ ‫فقط‬ ‫ساده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫نقشه‬ - ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ - ‫افتد؟‬ ‫می‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫دقت‬ .4 ‫زیر‬ ‫مانند‬ ‫کاربر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫کند‬ ‫عمل‬ http://www.rayanlearn.com/news/144-up-animation /http://www.rayanlearn.com/news ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫آیا‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫اخبار‬ ‫صفحه‬ ‫باید‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫کاربر‬ ‫اگر‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ 404 ‫خطای‬ ‫نبود‬ ‫موجود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫دارد؟‬ ‫آمادگی‬ ‫موجود‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫یا‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ – 404 ‫صفحات‬ ‫داشتن‬ .5 ‫لینک‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫شما‬ 404 ‫صفحه‬ ‫این‬ .‫بگوئید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ 404 ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیست‬ ‫مشکل‬ ‫هائی‬ ‫آدرس‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫بدانید‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫هدایت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ Google webmaster tools ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارند‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ‫اتوماتیک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫کنند.(مطمئن‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫شما‬ 404 ‫صفحات‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ - .)‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ 404 ‫کد‬ . "404" ، "‫نشد‬ ‫"یافت‬ ‫مانند‬ ‫مبهم‬ ‫ها‬ ‫پیغام‬ ‫ایجاد‬ - .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫بقیه‬ ‫مانند‬ ‫آن‬ ‫قالب‬ ‫طراحی‬ - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 17. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬14 ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫درگیر‬ ،‫گفتیم‬ ‫قبل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫هدایت‬ ‫شما‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫کاربران‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫خوب‬ ‫محتوای‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫ها‬ ‫انجمن‬ ، ‫ایمیل‬ ،‫عمومی‬ ‫ارتباط‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ، ‫هایشان‬ ‫وبالگ‬ ‫در‬ ‫ارسال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ،‫برده‬ ‫پی‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫اهمیت‬ ‫با‬ ‫محتوا‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ .‫باشد‬ ‫خوانا‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫بخوانند‬ ‫دارند‬ ‫تمایل‬ ‫را‬ ‫مطالبی‬ ‫کاربران‬ – ‫خوانا‬ ‫مطالب‬ ‫نوشتن‬ .1 :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫فراوان‬ ‫امالئی‬ ‫غلط‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫نوشتن‬ - ‫نمی‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫همچنین‬ ،‫کنند‬ ‫کپی‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫آن‬ ‫بخواهند‬ ‫کاربران‬ ‫است‬ ‫(ممکن‬ ‫تصاویر‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ - ).‫بخوانند‬ ‫را‬ ‫تصاویر‬ ‫داخل‬ ‫مطالب‬ ‫توانند‬ ‫سودمند‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫سازماندهی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ،‫نکته‬ ‫این‬ ‫همیشه‬ – ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫سازماندهی‬ .2 .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مطالب‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫زیرا‬ .‫است‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ‫ساز‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫تیتر‬ ،‫پاراگراف‬ ‫بدون‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ - ‫شما‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تا‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫کلماتی‬ ‫به‬ – ‫وابسته‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .3 ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ Google keyword tool ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫عباراتی‬ ‫چه‬ ‫معموال‬ ‫کاربران‬ ‫باعث‬ ‫بلکه‬ ‫برگردد‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مجددا‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫تازه‬ ‫مطالب‬ – ‫یگانه‬ ‫و‬ ‫تازه‬ ‫محتوای‬ ‫ایجاد‬ .3 .‫شود‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫جدید‬ ‫کاربران‬ ‫آمدن‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 18. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬15 :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫کپی‬ - .‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نسخه‬ ‫چنین‬ ‫بودن‬ ‫موجود‬ - ‫سایت‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ – ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ .4 .‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ – ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫نه‬ ، ‫بنویسید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ .5 ‫مثبت‬ ‫نتایج‬ ‫باعث‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫کاربران‬ .‫شود‬ ‫می‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫هستند‬ ‫نامفهوم‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫اضافه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ - .‫هستند‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫نیستند‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫نوشته‬ - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 19. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬16 ‫لینک‬ ‫متن‬ ‫برای‬ ‫واژه‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ‫مربوط‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نامی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫بدهید‬ ‫لینک‬ ‫سایتی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫گوئیم‬ ‫می‬ anchor text ‫سایت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫انیمیشن‬ ‫آموزش‬ ‫متن‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫کد‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ www.rayanlearn.com ‫داخلی‬ ‫صفحات‬ ‫مابین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫لینک‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫بداند‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫گوگل‬ ،‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫چه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫لینک‬ ‫متن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫سایت‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫کلماتی‬ ‫شامل‬ ‫باید‬ ‫لینک‬ ‫این‬ ‫متن‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ – .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دهنده‬ ‫توضیح‬ ‫نوشته‬ ‫از‬ .1 .‫کند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫شما‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ." ‫جا‬ ‫این‬ " ‫یا‬ ‫و‬ " ‫مقاله‬ " ، " ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫را‬ ‫جا‬ ‫این‬ " ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - .‫ندارد‬ ‫سایت‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫ربطی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫متنی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - ‫لینک‬ ‫متن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫آدرس‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - ‫یک‬ ‫یا‬ ‫کلمه‬ ‫تعدادی‬ ،‫معمول‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دهنده‬ ‫توضیح‬ ‫ولی‬ ،‫کوتاه‬ ‫کلمات‬ – ‫مختصر‬ ‫و‬ ‫فشرده‬ ‫متن‬ ‫نوشتن‬ .2 ‫عبارت‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 20. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬17 .‫پاراگراف‬ ‫یا‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ،‫طوالنی‬ ‫لینک‬ ‫متن‬ ‫نوشتن‬ - ‫کرده‬ ‫فکر‬ ‫سایتتان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫ارائه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شاید‬ -‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫نیز‬ ‫سایت‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫متن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .3 ‫جستجو‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫مناسب‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫داشتن‬ ‫ولی‬ ،‫باشید‬ .‫کنند‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫ایجاد‬ - .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫کمکی‬ ‫هیچ‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫ایجاد‬ - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 21. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬18 ‫مناسب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ heading ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫ساختار‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ )‫نگیرید‬ ‫اشتباه‬ >head< ‫تگ‬ ‫با‬ ‫(البته‬ heading ‫های‬ ‫تگ‬ ‫مهمی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ >h6< ‫آخری‬ ‫و‬ ‫هاست‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ،‫شده‬ ‫شروع‬ >h1< ‫با‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫تگ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ 6 ‫حاظر‬ .‫است‬ ‫آخرین‬ ‫دید‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫باشند‬ ‫بزرگتر‬ ‫سایت‬ ‫بقیه‬ ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ،‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫متن‬ ‫ساختار‬ ‫شدن‬ ‫بهینه‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫استفاده‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫بخوانند‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫مطلبی‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫کلی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫کار‬ ‫و‬ .‫شود‬ Heading ‫های‬ ‫تگ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫مهم‬ ‫عبارات‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ،‫مقاله‬ ‫از‬ ‫خالصه‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ -‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ .1 .‫هستند‬ ‫شما‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫ساختار‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫که‬ heading ‫تگ‬ ‫در‬ ‫نوشته‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ - .‫شود‬ ‫استفاده‬ >strong< ‫و‬ >em< ‫های‬ ‫تگ‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫که‬ ‫جائی‬ ‫در‬ heading ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 22. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬19 .‫دهید‬ ‫قرار‬ 6 ‫تا‬ 1 ‫شماره‬ ‫تگ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫عبارات‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ - .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خودش‬ ‫دار‬ ‫معنی‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫جای‬ ‫در‬ heading ‫تگ‬ ‫از‬ -‫مناسب‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .2 ‫شود‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫شدن‬ ‫اذیت‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫تک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫استفاده‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫افراطی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ - .‫تگ‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫تمامی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ - .‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫نمایش‬ ‫نه‬ ‫نوشته‬ ‫کردن‬ ‫زیبا‬ ‫برای‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 23. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬20 ‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تصاویر‬ ‫تمامی‬ .‫کنید‬ ‫بهینه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫شما‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫بخش‬ ‫تصاویر‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫برای‬ ‫میتوان‬ alt ‫تگ‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ .‫باشد‬ ‫نامی‬ ‫دارای‬ ‫به‬ ‫تصاویر‬ ‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ alt ‫داخل‬ ‫متن‬ ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ،‫نشد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫او‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫لینک‬ ‫متن‬ ‫همان‬ ‫مانند‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫دلیل‬ ‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ما‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ anchor text ‫عنوان‬ ‫به‬ alt ‫متن‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫لینک‬ ‫جائی‬ ‫به‬ ‫تصویر‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫تصویر‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫که‬ .‫نمود‬ ‫بهینه‬ ‫گوگل‬ ‫تصاویر‬ ‫جستجوی‬ ‫بخش‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫تصاویر‬ ‫میتوان‬ alt ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تصاویر‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مانند‬ – alt ‫و‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫در‬ ‫توضیحی‬ ‫کلمات‬ ‫ولی‬ ،‫خالصه‬ ‫استفاده‬ .1 .‫باشند‬ ‫کوتاه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫بهترین‬ alt ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ، : ‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ‫بهتر‬ ‫نامی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ "jpg" ، "pic.gif" ، "image1.jpg.1" ‫مانند‬ ‫جامع‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ .‫طوالنی‬ ‫های‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - alt ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬ - ‫برای‬ ‫خود‬ ‫تصویر‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫تصمیم‬ ‫اگر‬ – .‫هستند‬ ‫دار‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫تصاویر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ alt ‫نوشته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .2 ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ .‫کنید‬ ‫کمک‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫شناختن‬ ‫بیشتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ alt ‫نوشتن‬ ‫با‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫لینک‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 24. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬21 .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫برای‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫باشند‬ spam ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫طوالنی‬ ‫های‬ ‫متن‬ ‫نوشتن‬ - .‫سایتتان‬ ‫یابی‬ ‫مسیر‬ ‫برای‬ ‫تصویر‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫مختلف‬ ‫جاهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تصاویر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬ – ‫خودشان‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫در‬ ‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ .3 : ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫جا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کنید‬ http://www.rayanlearn.com/images ‫پراکنده‬ BMP ‫و‬ JPEG – GIF – PNG ‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫گر‬ ‫مرور‬ ‫بیشتر‬ -‫وب‬ ‫معمول‬ ‫تصاویر‬ ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .4 .‫کنند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 25. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬22 ‫کنید‬ ‫موثر‬ ‫را‬ robots.txt ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫هائی‬ ‫بخش‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫به‬ ”robots.txt“ ‫فایل‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫سایت‬ ‫روت‬ ‫شاخه‬ ‫در‬ robots.txt ‫نام‬ ‫با‬ ‫باید‬ ،‫فایل‬ ‫این‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫پوشه‬ ‫به‬ ‫نباید‬ * ‫مشاهده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫تمامی‬ .‫باشند‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫مشاهده‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫توسط‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫تمایلی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ bGoogle We ‫بخ ش‬ ‫در‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫نباشد‬ ‫مفید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫آن‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ robots.txt ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫آسانی‬ ‫بسیار‬ ‫ابزار‬ master Tools .‫کنید‬ ‫ایجاد‬ robots.txt ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫دارید‬ ‫متفاوتی‬ ‫های‬ ‫دامنه‬ ‫زیر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 26. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬23 ‫استفاده‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نیز‬ NOINDEX ‫تگ‬ ‫متا‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫روش‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پوشه‬ ‫گذاری‬ ‫رمز‬ ‫برای‬ htaccess. ‫فایل‬ ‫از‬ .‫کنید‬ robots.txt ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫موتور‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ – ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ robots.txt ‫فایل‬ ‫های‬ ‫متد‬ ‫از‬ .1 ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ .‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫خاص‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متا‬ ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ .‫است‬ htaccess. ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫پوشه‬ ‫برای‬ ‫رمز‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫پوشه‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫کند‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ - .‫کنند‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تکراری‬ ‫مطالب‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ - ‫باشید‬ ”rel=”nofollow ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫مواظب‬ .‫نکند‬ ‫دنبال‬ ‫مقصد‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫لینک‬ ‫که‬ ‫بگوئید‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ nofollow ‫از‬ ‫ندارید‬ ‫اعتماد‬ ‫بدهید‬ ‫لینک‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫کاربران‬ ‫آزاد‬ ‫نظرات‬ ‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫هست‬ ‫وبالگ‬ ‫دارای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫است؟‬ ‫مفید‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫نظرات‬ ‫در‬ ‫هرز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سایتشان‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫کنید‬ ‫خالص‬ ‫ها‬ spammer ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ nofollow ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ rel ‫این‬ ‫دستی‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ،‫نیستند‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫آن‬ ‫ولی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫وبالگ‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ .‫سایتتان‬ ‫های‬ ‫انجمن‬ ‫مانند‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫بقیه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫پیشنهاد‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ،‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫نکنید‬ ‫اعمال‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ rel ‫این‬ ‫دارید‬ ‫اعتماد‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫کامنت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫قائل‬ ‫منفی‬ ‫امتیاز‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫بدهید‬ ‫لینک‬ ‫هستند‬ spam ‫گوگل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 27. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬24 ‫می‬ ‫فعالیت‬ spam ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫،این‬ rel ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ rel ‫این‬ ‫از‬ ‫باید‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫تان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کند‬ head ‫تگ‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ nofollow ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫درون‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫تمامی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 28. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬25 ‫صحیح‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ،‫کاربران‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫بهتری‬ ‫رتبه‬ ،‫باشد‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫لینک‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دیگران‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ،‫داند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫گوگل‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫آن‬ ،‫شوند‬ ‫خبر‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫سریع‬ ‫کاربران‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ،‫همچنین‬ .‫شوند‬ ‫مطلع‬ ‫شما‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دارید‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫خبری‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫ها‬ ‫وبالگ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫انجمن‬ :‫مانند‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خبر‬ ‫را‬ “ ‫خبر‬ ‫ارسال‬ “ ‫یا‬ ‫و‬ ”‫مقاله‬ ‫“ارسال‬ ‫عبارت‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫خبری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مقاله‬ ‫یا‬ ‫خبر‬ ،‫کنید‬ ‫جستجو‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫کسب‬ ‫شهرت‬ ‫اینترنت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫این‬ ،‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫وبالگ‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ – ‫کنید‬ ‫نویسی‬ ‫وبالگ‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .1 ‫می‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دلیلی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫مطالب‬ ‫همواره‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫شما‬ ‫کاربران‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فکر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ RSS ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫مدیران‬ .‫کند‬ ‫مراجعه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ .‫کنند‬ ‫معرفی‬ ‫سایتشان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آفالین‬ ‫تبلیغات‬ ‫انجام‬ – ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫آفالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ .2 ‫سربرگ‬ ،‫ویزیت‬ ‫کارت‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫تجاری‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ،‫دارید‬ ‫تجاری‬ ‫سایت‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫ویزیت‬ ‫کارت‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫درج‬ ‫نیز‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ،‫شرکت‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫خبری‬ ‫ایمیل‬ ،‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ایمیل‬ ‫ایمیل‬ ‫جدیدی‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫تا‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کوتاهی‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫آشنا‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫دوستی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هائی‬ ‫سایت‬ -‫مجازی‬ ‫های‬ ‫جامعه‬ .3 ‫است‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گروهی‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫داد‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫گروهی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 29. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬26 ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گروهی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫ها‬ ‫گروه‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ - .‫بپردازید‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ - .‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫ثبت‬ ‫کلمه‬ ‫است‬ ‫کافی‬ – ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫دایرکتوری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ .4 .‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫خودتان‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫را‬ Forum ‫یا‬ ‫انجمن‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ – ‫ها‬ ‫انجمن‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ .5 ‫اصلی‬ ‫منبع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینکی‬ ،‫ارسال‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫درج‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫عضو‬ ‫ها‬ ‫انجمن‬ ‫آن‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫تایپ‬ ‫نیز‬ .‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫انجمن‬ ‫آن‬ ‫قوانین‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫البته،حتما‬ .‫بدهید‬ ‫سایتتان‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ .‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫اجازه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫انجمن‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫تبلیغ‬ - ‫انجمن‬ ‫آن‬ ‫موضوعات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫ارسال‬ - ‫امضاء‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫لینک‬ 2 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ - .‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫نه‬ Page Rank ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫لینک‬ ‫خرید‬ - ‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ " ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ " ‫عبارت‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کافی‬ – ‫آگهی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫ثبت‬ .6 ‫معرفی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫سایتتان‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫درج‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫عضو‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫سپس‬ .‫کنید‬ ‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫صفحه‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫عضو‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ – Wikipedia ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .7 ‫بخش‬ ‫آن‬ .‫کنید‬ ‫تر‬ ‫کامل‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫مطالب‬ ‫تا‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫مطلب‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫سپس‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫مربوط‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬ :‫از‬ ‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫در‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫پیغام‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ - .‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫مقاالت‬ ‫ارسال‬ - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 30. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬27 ‫کنید‬ ‫استفاده‬ Google Webmaster Tools ‫رایگان‬ ‫بخش‬ ‫از‬ bWe ‫بخ ش‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫سایت‬ ‫صاحبان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫رایگانی‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ، ‫گوگل‬ ‫مانند‬ ،‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫مهمترین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫این‬ .‫شوید‬ ‫آشنا‬ ‫سایتتان‬ ‫با‬ ‫گوگل‬ ‫ارتباط‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ master Tools ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫تا‬ ،‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تنظیمات‬ ‫اگر‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫سایتتان‬ ‫مشکالت‬ ‫زمینه‬ :‫توانند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫صاحبان‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫توسط‬ .‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫بهتری‬ ‫جستجوی‬ .‫دارند‬ ‫مشکل‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫مشاهده‬ - .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫سایتتان‬ ‫نقشه‬ XML ‫فایل‬ - .robots.txt ‫فایل‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ - .‫اند‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آدرس‬ ‫حذف‬ - .‫سایت‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫متا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تیتر‬ ‫در‬ ‫مشکالت‬ ‫فهمیدن‬ - .‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫مشاهده‬ - .‫اند‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫مشاهده‬ - .‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫موقعیت‬ - .‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫بازدید‬ ‫سرعت‬ ‫تنظیم‬ - .‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سایت‬ ‫صاحبان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫مایکروسافت‬ ‫و‬ ‫یاهو‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
 • 31. www.ModireSite.com - ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬28 Web analytics ‫بخش‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫حتما‬ ،‫اید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫توسط‬ ‫اطالعات‬ ‫خواندن‬ ‫شدن‬ ‫بهتر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫بازدید‬ ‫را‬ ‫صفحاتی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫نحوی‬ ‫چه‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫خواهید‬ :‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫توسط‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ - .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬ ‫بخش‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ - )‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تیتر‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫باشد‬ ‫الزم‬ ‫شاید‬ ‫مثال‬ ‫(برای‬ ‫کنید‬ ‫کمک‬ ‫خود‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ - .‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ، ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫ورود‬ ‫نحوه‬ - .‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫کاربران‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ - :‫منابع‬ www.google.com ‫گوگل‬ ‫سایت‬ www.modiresite.com ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬