O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Най-ефективни онлайн маркетинг техники

2.011 visualizações

Publicada em

SEO КОНФЕРЕНЦИЯ 2015 - Данаил Дончев - http//vope.net

Publicada em: Marketing
 • Entre para ver os comentários

Най-ефективни онлайн маркетинг техники

 1. 1. Най-ефективни онлайн Маркетинг техники Данаил Дончев ЅЕО КОНФЕРЕНЦИЯ 2015
 2. 2. 1.3113“ пори чІІІыІ ШІІ ІІІІ стотици : напиши ии тишина-я Равнил 14.769.295 1 7,311,610 33257330 'х/ 'орепеї/ *х/ їсїео/
 3. 3. :#9 : Іїдладл ІІІГІЗОІІ 141,621 роорІо чипа ти: :по ипщио Ияњоп: 141 ,621 Ммм” УІІІІІ: 101682 Мдыы/ гуми Рчеуњт: 785538 г: 72497- Мин УІзІІог дмњ* Риос: ІУІІп' 4 01 ""°"“" І 27517: ПоштІгю Ияњог -"*-^*-^^^*- Ачо. Ив! ! ІЈипФІоп: 00:06:25 „ш „ш °"*"“*^'“"“ Воипсв ти: 34.50% “* "“ зънмиыь:72.зз%
 4. 4. шштшацїарггтюош
 5. 5. Каква е ситуацията днес?
 6. 6. - Блогове ~ Медии/ Новинарски сайтове - Мобилни Приложения е Социални Мрежи - Уеб Форуми - Видео Съдържание - Аудио Съдържание - Изображения / Инфографики ~ Презентации
 7. 7. Конкуренцията става все по~голяМа Всеки ден се създават нови сайтове и съдържание за дигитални продукти и услуги
 8. 8. Създаване на съдържание
 9. 9. - Качествено ~ Полезно ~ Просто - Конкретно - Детайлно - Авторитетно - Емоционално - Най-доброто
 10. 10. РориІаг Етоыопз ъшпч Минах Ъшрпзеј тїјд) І . хм (аги ЅМЈНМЅ І ГМ) гчц: л:п~, ~ : ст/ х Андре: (Нод) *от 114%; кашата! (1/“ о) дпшзедччепт! ЦЅ“ ЧПРЕ
 11. 11. УПРЕ 20%. НК ЈІН. ЗК Ш. АІІ сопгеп! Ачега9е Ѕпагев ьу Сопгепг Туре Цзг Іпгщгарпїс Нощ го агІїсІе шьас рози ІМІу Ушев роз! ІЕ1'-"4~'1;І›ІУІ~І З. . о
 12. 12. д . З;2;1;Ігш&: ;ІїїІ~. : Іїу Јпхти: : *јыНи І ' г ІІ " х'с' І І : ~ , А „ТІ1 - , % аги тити цуцаагар І І . „ „ . ~Д . ,д , “Фпн'= иаПЈК. »тїдг ыгпјь; *иьпжм@ да! ггшїІаїІїїїч : Іпгїї ШІжГІНЧїІІГ* ЧПРЕ
 13. 13. ж . иа-аксяъмњрдьычо-. тизеоьо-вид-ютз Интевю с Евгени Йорданов преди ЅЕО Конференция 2015 Іопоиторицтроыитамаитрцъетитцораыдоиппптат Повечето големи орачдрое отдавна раоотІт по кайлоооатиоютте водели аа подражание исто офлайн тиа и пипай-ч Затова »на не гооороІ-І в пай-готвите оод-зове а да поговорим я по-яапите тапи интимна е че пип едро партии-о магазинче дори подем се прегърне І стига . и стигне до пеене тора и : в : тие тю-попушрио сред посече тора Едип такова попова пианист-пране ви вото да се млрд: се: ицопество и разпити Факторът но старият плато извира все по-тгяиа популярност в бІІприя това е оти-чинията в търсиш ІЅЕОІ ОІПІІЩІІЙГІОІІІ'СІСІШІ$1СУІІІПІОУІІОЮСЙІІЧПІБОІІОІІШІТІСІСНІОСШШОІГЧОЙІІІЮ-СІІЮ. ІОІОЙІІЮ- ІІ? ?? напротив има та: да се противопоставят тъ-І ито ципа »а оптимизацията реамо тото това цепи - по оърл- тити и нти-и ви. птати 690110 ЮЙФЙ "тимът от те): оптики реиптат всеки един оно-ес има гшдочи стремеж-а пенокъио от големината си апаче просто плаващите наричат „ооо-еси“ но това че оеце таи Цјосеотикиточчлаичоптиивщгтантърсгпикзго) оеапоосгтаесъшап тактоприоотяпооаечат: ОпктитсеоІІІ-есите и повторете Аа ІІостІ-*чат пчестоеии : шишето птичи резултати търсачката Іоитодатоепатш по големи припада аа ти Реши: от почти винт лодрашепемп па онлайн наранил: н ша падаоооа въпръщдеаюст : прІІю първоначалните ииоесгиши вниманието па та: : устга ІВІ ІІ ІЮІІУІ 'ОїІІї І С УІІІІІЧІІІІОУІ ІІІ ІІІЙІІ? Фап с ч а: : повече : гора чюопщт пот: новини устройства н да потиснат съдържание І Митеран и топ-и пфщит ранг и с год-ци ас носеш- сет-ц- ди- и часове отличието а Бълария дхта често се има І Бъпарспда са пии-и че : недалеч от нещата сгтучонди се одат части иа света по оъпарстъ Ичтериет Потребител къщиоет един по мис-оо от повечето „запалиш" това стачни ' " ' 79 УІФФПІІ Н ФМИ ЖТІПІЮ поп нас и издатели година в статиите и отчитане иа посадъчни иа саати: трафика * """ тоа-Ети оещ о-опо 40% то евтино време «религиите стойности н всъки пищи в интер-стоите“ стчттат општо ватъ по вю мутм то [ни осим Іп 2015 - "щ" “ж” ""'”"“' Ъгсїр/ /Ѕнїрју/
 14. 14. Промотиране
 15. 15. Основни Маркетингови канали
 16. 16. - Блогове ~ Гост Блогване, Коментари - Сайтове - Стати/ Ревюта за вас - Социални Мрежи - Групи в социални Мрежи - Мобилни приложения - Форуми - Мейл
 17. 17. Как да изберем популярен маркетингов канал?
 18. 18. У с „ чщчмддцчдыїичїї ІАЈІЈ . ІІІЈРЈ 543%: . . ІеІ: .3.а. <.„. ІдА. п.чч. І1жх 3 „ Щ и УПРЕ
 19. 19. - Пол - Възраст - Интереси - Професии - Местоположение - Доход
 20. 20. Как Да Определим Популярността?
 21. 21. - Брой посещения - Брой коментари - Брой социални сигнали - Брой регистрации - Брой гледания на видео - Страници за нас/ реклама
 22. 22. Онлайн Инструменти
 23. 23. - ЅЕМЕыЅпсоШ - Ооозїе Кеушогсј Рїаппег - Кеушогсїгооїїо - Ргосїуїзаїогїзз
 24. 24. - Моисош - Выиизышохгош - Аїпгеїз. сош/ сопїепї-ехрїогег - Аїехасош - Ѕїшїїагшерсош
 25. 25. Най= ефективни техники
 26. 26. ї. Създаване на качествено съдържание
 27. 27. . І1*' ' - -о ' Ј: д -' І гз~~~ 15% т' С“ й ж 3 ~~. „ гпгг Ниш ГЕРЕЕЗШ Т, . " , . до. . """""г: ::: .:: : г: арии” а ' *ъ Й"'А'ЮІМІ*%: ~; *Ј *м УПРЕ
 28. 28. Намирате топ съдържание - Създавате по-добро - По-дълго И детайлно - По-актуално - С по-добър дизайн
 29. 29. е Н а В. . И Т О М О Р П
 30. 30. Промотиране чрез влиятелни хора уорепеї/ Гапсј/
 31. 31. - Хора от вашата сфера - Които са линкнали - Които са споделили в социалните мрежи
 32. 32. Как да ги достигнем
 33. 33. - Мейл - Блог коментари - Представяне - Социални мрежи - Групи в социални мрежи - Контакти на живо - Платена реклама
 34. 34. Инструменти за проучване
 35. 35. - 6005516 Кеушогсї Рїаппег - Кеушогсїїооыо - ЅЕМБыЅпсоШ - Ргосїуїзаїогьз
 36. 36. - Моисош - Аїїгеїзсош - Вышзышосош - Аїтгеїе. сош/ сопїепї-ехрїогег - Тореусош
 37. 37. Инструменти за автоматизация
 38. 38. - Сїоозїе Саппесј Бееропзее - Ѕїсїекїск бу Нырерої - Воошегапз Гог Стан - Уезшаге Етап Тгаскїпз
 39. 39. З. Гост публикации
 40. 40. Защо са ефективни?
 41. 41. - Естествени линкове - Качествен Трафик - Широка аудитория - Брандиране - Авторитет - Взаимоотношения - Бизнес възможности - Изгодни
 42. 42. Визуална информация
 43. 43. - Визуална информация Х 60,00 - 93% от комуникацията - До 94% повече гледания при добри визуални елементи и графики
 44. 44. - До 37% повече активност на публикациите ви - 85% от потребителите в САЩ гледат онлайн видео - Видео трафик ~ 79% от глобалния през 20ї8 (Сївсосош)
 45. 45. Трансформиране на съдържание
 46. 46. - Пренаписване на статия - Видео ~ Инфографика - Презентация
 47. 47. - Кратка версия за 0Оо81е+ - Аудио версия - Гост Графика - Мобилно приложение
 48. 48. - Видео Графика - Уебинар - РБЕ/ Е-ЪООК - Мейл Листа
 49. 49. - Форумни Дискусии - Кратка версия Цпйесїїп - Дискусия в Цпкесїїп - Безплатен онлайн курс
 50. 50. Ве Еуегушїтеге Ѕггагеву
 51. 51. Инструменти
 52. 52. Гугъл Търсене „зео конференцйя 207 5 Не! ) Іта9ез Х/ Ібеоз Маи/ з Марз Моге ч Ѕеап: н Іоодз Апу ите т АІІ гезиІгз ч ье-«зкк ч »/ Апу ите ия 2015 - ЅЕО Сопгеге 935' 'ЮЦ' ТгапзІаге (тв расте Раз! 24 “щ” 3 конференция 2015 В нят да посетите еднодневната зреНЦИЯ : а ЅЕО, ЅЕМ циапни мрежи, Ра“ те* енция 2015 Иво Илиев Раз: топІп з ЅЕО Иво Илиев - ІпсегвсїАуе - Раз! уеаг › Би канят Социалните медии и ЅЕО анов Х/ ІР пакет Си5ї°т ГЗПЅЈе - Нгвї ОпІїпе ИР пакет : Искате пи да споделите . .„. „.. „.. .› - „мечето на ЅЕО вашето рекламно ЅЕО конференция 2015 (ги) Огнян Младенов ЅЕО конференция 2015 (ги). Огнян Младенов е основател и Организаторы ЅЕО съсобственик на ЅЕОМ ь9 Мога гевиІтз їгот зеосопїегепсе пет и
 53. 53. Евїдйдїдтв: Настаняват. до ифа. , гът/ ајетгсв АІеггЅ Моппог те мчеь Гог Іпїегезипо пеш соптет
 54. 54. Штїйртг/ /йорьвуссогтъ/ Ѕеагсп апо АпаІу2е їпе ЅосІаІ ХА/ еб. 3'А3Н"І= ІІ6І@= и 2 ~ гт : е г: щ; *ми ч в : гр щ: ыаогяаы:
 55. 55. ЧОРЕ КЕЕР СА| .М АМБ ВЕ ОШСК
 56. 56. Соодсдїе Сгоше ЕЅЅ Аїегг йггрМ/ уорепег/ ЕЅЅШегг
 57. 57. Соодсдїе Сгоше ЕЅЅ Аїегг йггрМ/ уорепег/ ЕЅЅШегг
 58. 58. - Нооїеыїйесош ~ Выїгегсош - ІЕТТТсоШ
 59. 59. Моисош Егееїо Шер Екрїогег
 60. 60. Вїоз: рїїр/ /уорепеї ХА/ ереїїе: т/ хп/ хп/ хласїарггтсот Етап: сїаппу@уоре. пег Тшпїег: @Баппу]3ог1среу
 61. 61. Благодаря за Вниманието УОІГНЕ АИІЕЅОМЕ

×