Anúncio
cloud-based authoring tools
cloud-based authoring tools
cloud-based authoring tools
Próximos SlideShares
Rbdmap ceph realease 0.2Rbdmap ceph realease 0.2
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

cloud-based authoring tools

  1. : Cloud based authoring tools )‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫محتوا‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫هنگام‬ ‫):در‬ ‫محتوا‬ ‫نوشتن‬ ‫ابزارهای‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ابر‬ ‫در‬ ‫سازمانها‬ . ‫بود‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫محلی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫مطالب‬ ‫نوشتن‬ ‫ابزار‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬‚‫از‬ ‫یکی‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫میشود.برنامه‬ ‫کنترل‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ . ‫داشت‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫بود‬ ‫ها‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ .‫داشت‬ ‫کمی‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫میکرد‬ ‫پیروی‬ ‫خاصی‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫الگوها‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ورودی‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫نی‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫تحویل‬ ‫حاضر‬ ‫درحال‬‫و‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫تر‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫انتظار‬ ‫کاربران‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫شامل‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫ابر‬‚‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫محاسباتی‬ ‫قدرت‬ ‫استف‬ . ‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫روز‬ ‫حجم‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫میکند.حفظ‬ ‫رشد‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اده‬ ‫گسترده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫مطالب‬ ‫افزون‬‚.‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫انتشار‬ ‫قدرت‬ 1.: Zebra Zapps .‫است‬ ‫آلن‬ ‫تعامالت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫و‬ ‫نوشتن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫به‬‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تا‬ ‫میدهد‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫یکسان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫غیر‬ ‫نویسان‬ ‫یا‬ ‫برسانند‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫کل‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تعاملی‬ .‫دهند‬ ‫انتشار‬ 2.: Smart Builder ‫برنامه‬ ‫یک‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫تیم‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫بین‬ ‫موثر‬ ‫همکاری‬ .‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫تیم‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫استعداد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ 3.: Quick Lessons
  2. ‫الگوهای‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫است.ایجاد‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫یک‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬‚‫انیمیشن‬ ‫های‬ ‫شخصیت‬‚‫ارائه‬ ‫شامل‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫تعاملی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ .‫پاورپوینت‬ : Course Builder.4 Cloud based‫محتوای‬ ‫به‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تیم‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫نوشتن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫کند.برای‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫قانع‬ ‫یادگیری‬desktop‫این‬ ‫است.در‬ ‫مناسب‬ ‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نمونه‬‫و‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫کلیدی‬ ‫ذینفعان‬ . ‫کنند‬ ‫همکاری‬ ‫محتوا‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫کارشناسان‬‚‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫طراحان‬ ‫نق‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫خارجی‬ ‫شرکای‬ ‫.و‬ ‫کنند‬‫سازمان‬ ‫ی‬ ‫طه‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ Course builder‫مواد‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شامل‬course‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دروس‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬‚‫برای‬ ‫هایی‬ ‫دستورالعمل‬ ‫شامل‬ ‫همچنین‬ .‫باشد‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫دانشجویی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫محصوالت‬ ‫دیگر‬ ‫استفاده‬course‫اثربخشی‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ها‬course ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ .‫است‬course builder‫کارشناسی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫واقع‬ ‫در‬ . ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫وب‬ ‫ارشد‬html‫و‬javascript.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آشنایی‬ Course builder: ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫فواید‬ 1.‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫آسان‬: ‫شوند‬‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫راهنمای‬ ‫منوی‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫بصری‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫دارای‬‫است‬ ‫کردن‬ ‫رها‬ ‫و‬ ‫کشیدن‬ ‫قابلیت‬ . ‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫تر‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ .‫داد‬ ‫انجام‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫جستجوی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارد‬ 2.: ‫است‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫سریع‬‫کارب‬ ‫به‬‫باالی‬ ‫کیفیت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫ران‬ .‫باشند‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزشی‬ ‫محتوای‬
  3. 3.: ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫هزینه‬‫ها‬ ‫عکس‬ ‫نگهداری‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬‚‫ها‬ ‫انیمیشن‬‚‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫اس‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫بخش‬.‫باشند‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مجدد‬ ‫تفاده‬ 4.Cloudbased‫سرمایه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫زمان‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫امن‬ .‫است‬ ‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫گذاری‬–‫اعتماد‬ ‫قابل‬–.‫است‬ ‫پذیر‬ ‫مقیاس‬ Lumesse Course Builder‫فناوری‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫برتری‬ ‫برای‬ ‫براندون‬ ‫سالن‬ ‫جایزه‬ ‫برنده‬ 2112.‫شد‬ ‫از‬ ‫چرا‬Adobe Connect‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ 1-‫دستگاه‬ ‫هر‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سریع‬ ‫دسترسی‬ 2-‫دیگر‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫همکاری‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ 3-( ‫ابری‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫شخصی‬ ‫دیجیتال‬ ‫آفیس‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬(cloud 4-‫کتابخانه‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫جلسات‬ ‫ضبط‬ 5-‫باهم‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫سازگاری‬‫برا‬‫در‬ ‫یکپارچه‬ ‫ارتباطات‬ ‫ایجاد‬ ‫ی‬‫سرمایه‬ ‫سراسر‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ 6-‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫امن‬ ‫ارتباط‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬
Anúncio