O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

प्राकृतिक विपद्‌मा बालसंरक्षण

410 visualizações

Publicada em

प्यारा भाइबहिनीहरू,
हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक विपद्को दृष्टिकोणले अति जोखिममा रहेको छ । देशको अधिकांश भूभाग बाढी, पहिरो, हिमताल विष्फोट, हिमपहिरो र भूकम्पको जोखिममा रहेको छ भने समयसमयमा हुने महामारी, आगलागी, शीतलहर जस्ता विप्दले पनि कैयौ मानिसले अकालमा नै ज्यान गुमाएका छन् । यस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण कैयौँ बालबालिकाले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन् भने कैयौँ बालबालिकामा विपद्का कारण मानसिक रूपमा नै आघात पर्न गई दिर्घकालीन रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ । विपद्कै कारण कतिपय बालबालिकाले आºना अभिभावक, वासस्थान अनि विद्यालय पनि गुमाएका छन् ।
विपद्को समयमा हामीलाई सहयोगको आस देखाएर आपराधिक मानसिकता भएका मानिसहरूले दुव्र्यवहार र शोषण गर्न सक्छन् । हामी जस्तै कैयौँ बालबालिका विपद्कै कारण आघातमा परी मनोसामाजिक समस्यामा पनि पर्न सक्छन् । प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिने भएकाले यसबाट हुने असर कम गर्न हामीले सुरक्षित रहने उपायबारे सधैँ सतर्क रहनुपर्दछ ।
नेपालमा आउन सक्ने मुख्य प्राकृतिक विपद्, यसबाट बालबालिकालाई पर्ने असर र सुरक्षित रहने उपायहरू बारे जानकारी लिने र यस बारेमा हामी जस्तै अन्य बालबालिकालाई पनि जानकारी गराई विपद्को समयमा सुरक्षित रहन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सिविसले यो चित्र कथा तयार गरी प्रकाशन गरेको छ ।

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

प्राकृतिक विपद्‌मा बालसंरक्षण

 1. 1. Kof/f efOalxgLx¿, xfd|f] b]z g]kfn k|fs[lts ljkbsf] b[li6sf]0fn] clt hf]lvddf /x]sf] 5 . b]zsf] clwsf+z e"efu af9L, klx/f], lxdtfn ljikmf]6, lxdklx/f] / e"sDksf] hf]lvddf /x]sf] 5 eg] ;do;dodf x'g] dxfdf/L, cfunfuL, zLtnx/ h:tf ljkbn] klg s}of} dflg;n] csfndf g} Hofg u'dfPsf 5g . o:tf k|fs[lts ljkbsf sf/0f s}of}F afnaflnsfn] klg Hofg u'dfO/x]sf 5g eg] s}of}F afnaflnsfdf ljkbsf sf/0f dfgl;s ¿kdf g} cf3ft kg{ uO{ lb3{sfnLg ¿kdf c;/ ul//x]sf] x'G5 . ljkbs} sf/0f sltko afnaflnsfn] cfºgf cleefjs, jf;:yfg clg ljBfno klg u'dfPsf 5g . ljkbsf] ;dodf xfdLnfO{ ;xof]usf] cf; b]vfP/ cfk/flws dfgl;stf ePsf dflg;x¿n] b'Jo{jxf/ / zf]if0f ug{ ;S5g . xfdL h:t} s}of}F afnaflnsf ljkbs} sf/0f cf3ftdf k/L dgf];fdflhs ;d:ofdf klg kg{ ;S5g . k|fs[lts ljkb /f]Sg g;lsg] ePsfn] o;af6 x'g] c;/ sd ug{ xfdLn] ;'/lIft /xg] pkfoaf/] ;w}F ;ts{ /xg'kb{5 . g]kfndf cfpg ;Sg] d'Vo—d'Vo k|fs[lts ljkb, o;af6 afnaflnsfnfO{ kg]{ c;/ / ;'/lIft /xg] pkfox¿ af/] hfgsf/L lng] / o; af/]df xfdL h:t} cGo afnaflnsfnfO{ klg hfgsf/L u/fO{ ljkbsf] ;dodf ;'/lIft /xg ;xof]u k'uf]; eGg] p2]Zon] l;lj;n] of] lrq syf tof/ u/L k|sfzg u/]sf] 5 . o; lrq syfdf pNn]v ePsf sltko 36gfx¿ tkfO{F xfdLn] klg ef]u]sf x'g ;Sb5f}F / eljiodf klg o:tf ljkbx¿ cfpg ;Sb5g . o:tf] cj:yfdf cfºgf] tyf cfºgf ;fyLx¿sf] ;+/If0f ug'{ xfdL ;a}sf] st{Jo x'g hfG5 . To;}n] of] k'l:tsf tkfOF{n] kl9;s]kl5 c¿ ;fyLx¿nfO{ klg hfgsf/Lsf nflu cWoog ug{ lbg'x'g ;a} efOalxgLx¿nfO{ xfdL cg'/f]w ub{5f}F . ;fy} ljkbsf] ;dodf cfºgf] ;+/If0fsf nflu ;xof]u ldNg] ck]Iff u/]sf 5f}F . ;Nnfxsf/ M ljdnf 1jfnL zflGt clwsf/L s[[i0f k|;fb ;'j]bL ;/f]h s]=;L= o'j/fh l3ld/] n]vg÷cjwf/0ff M w'|a nfld5fg] k|fKtL clwsf/L ;Dkfbg M /d]z s'df/ kf}8]n lrq÷k6syf÷l8hfOg M pQd g]kfn n]cfp6 ;xof]uL M ;f}/e cof{n k|sfzs M l;lj; a'4gu/, sf7df8f}F )!–$&*$%$%,$&*!#*^ www.cwish.org.np k|sfzg ;xof]u M k|sfzg jif{ M ;g @)!% k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f afnaflnsfsf] ;r]tgfsf nflu lrq syf
 2. 2. 2 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 3. 3. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 3
 4. 4. 4 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 5. 5. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 5
 6. 6. 6 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 7. 7. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 7
 8. 8. 8 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 9. 9. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 9
 10. 10. 10 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 11. 11. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 11
 12. 12. 12 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 13. 13. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 13
 14. 14. 14 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 15. 15. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 15
 16. 16. 16 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 17. 17. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 17
 18. 18. 18 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 19. 19. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 19
 20. 20. 20 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 21. 21. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 21
 22. 22. 22 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 23. 23. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 23
 24. 24. 24 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 25. 25. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 25
 26. 26. 26 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 27. 27. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 27
 28. 28. 28 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 29. 29. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 29
 30. 30. 30 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 31. 31. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 31
 32. 32. 32 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 33. 33. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 33
 34. 34. 34 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 35. 35. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 35
 36. 36. 36 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f
 37. 37. k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f 37
 38. 38. 38 k|fs[lts ljkbdf afn;+/If0f

×