SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 20
CRITHINKEDU
Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula
2017
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Παπαθανασίου Ιωάννα1, Φραδέλος Ευάγγελος2, Καπράλου Βασιλική3,
Τσάρας Κωνσταντίνος 4
1. Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
2. Νοσηλευτής MSc, PhD(c), Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Αττικής «Δαφνί».
3. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
4. Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
 Η κριτική σκέψη καταγράφεται στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (2016) με
θέμα “Το μέλλον των θέσεων εργασίας” ως ένα από τα τρία πιο σημαντικά προσόντα των
εργαζομένων.
 Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι ένας από τους πιο κεντρικούς στόχους της
εκπαίδευσης και ένα από τα πιο αξιόλογα αποτελέσματα που μπορεί να έχει (Van Gelder,
2005).
 Στους γενικούς σκοπούς όλων σχεδόν των μαθημάτων, των αναλυτικών προγραμμάτων
σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη της κριτικής και
δημιουργικής σκέψης των φοιτητών (ΝΑΠ, 2010).
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
2017
2017
Τι είναι η κριτική σκέψη; (1)
Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της κριτικής σκέψης,
αλλά ποικιλία ορισμών για το τι περιλαμβάνει αυτή η έννοια (Alvarez, 2007).
 Διανοητική διαδικασία ενεργής και επιδέξιας αντίληψης, ανάλυσης, σύνθεσης και
εκτίμησης πληροφοριών, συγκεντρωμένων ή προερχόμενων από την παρατήρηση, την
εμπειρία, το συλλογισμό, την αιτιολόγηση ή την επικοινωνία που οδηγεί στην απόκτηση
πεποίθησης για την ανάληψη δράσης (Scriven & Paul, 2003).
 Λογική και στοχαστική σκέψη, η οποία επικεντρώνεται στην απόφαση για το τι θα πράξει ή τι
θα πιστέψει το άτομο (Ennis, 1987).
2017
 Δεξιότητα του ατόμου να σκέφτεται για τη σκέψη, ώστε να εντοπίζει τα δυνατά και τα αδύνατά
της σημεία και να την επαναθέτει σε βελτιωμένη μορφή, αν χρειάζεται (Paul,1993).
 Νοητική και συναισθηματική λειτουργία που ενεργοποιεί γνωστικές δεξιότητες, λογικούς
συλλογισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές για την επεξεργασία δεδομένων, η οποία είναι
απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και προσωπικές πεποιθήσεις. Ώστε το άτομο τελικά να
καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα, διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και
επιλογές δράσης (Ματσαγγούρας,1998).
Τι είναι η κριτική σκέψη; (2)
2017
Ανοιχτό Μυαλό
 Το άτομο είναι ανοιχτό σε όλες τις δυνατότητες, ερμηνείες και προοπτικές ενός ζητήματος.
 Το άτομο σκέφτεται πριν δεχτεί μια άποψη εξετάζοντας γιατί πρέπει να ευνοήσει μια επιλογή
έναντι κάποιας άλλης.
Ευελιξία Σκέψης
 Το άτομο είναι έτοιμο να τροποποιήσει την κρίση, τις ενέργειες και τις αποφάσεις του κάθε φορά
που παρουσιάζεται μια ευκαιρία να μετακινηθεί σε ανώτερα επίπεδα σκέψης ή ικανότητας.
Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα
του Κριτικά Σκεπτόμενου Ατόμου
2017
2017
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναπτύσσεται το σχέδιο ερευνητικής δράσης με τίτλο “Η Κριτική Σκέψη στα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα Σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης – Critical Thinking Across the European
Higher Education Curricula – CRITHINKEDU”.
Βασίζεται στην εμπειρία Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Επιχειρήσεων και Μη-
Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και στο διαρκές ενδιαφέρον τους για τη βελτίωση της
μάθησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε ποικίλους τομείς, οι οποίοι συγκλίνουν σε μια
κοινή ανάγκη:
Πώς είναι δυνατό να υποστηριχτεί καλύτερα η ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης στην Ανώτατη
Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές προκλήσεις.
2017
Το CRITHINKEDU:
Θα δημιουργήσει ευκαιρία για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των σχετικών φορέων σε
έναν κοινό τόπο συνάντησης των βιομηχανιών με την Ανώτατη Εκπαίδευση, όπου θα
καταβάλλεται διαρκώς προσπάθεια για την ευθυγράμμιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με
τις προκλήσεις του πραγματικού κόσμου.
Θα επιτρέψει επίσης την εφαρμογή ενός μοντέλου για τη διδασκαλία της Κριτικής Σκέψης
και για ανάλογες μαθησιακές δραστηριότητες στα προγράμματα σπουδών των διαφόρων
εταίρων σε διακρατικό επίπεδο.
Η σύμπραξη θα λειτουργήσει ως θεμέλιο για την προώθηση της εκπαίδευσης στην Κριτική
Σκέψη σε όλη την Ευρώπη. Η διεθνοποίηση αυτή των προγραμμάτων Κριτικής Σκέψης
αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο
θα υποστηρίζει τις μαθησιακές ανάγκες διαφορετικής κουλτούρας που έχουν οι διεθνείς
φοιτητές.
Αριθμός Προγράμματος: 2016-1-PT01-KA203-022808
Χρηματοδότηση: European Union
Πρόγραμμα: Erasmus+ / KA2 Action – Στρατηγικές
Συμπράξεις
Προϋπολογισμός: 397.478,00€
Διάρκεια: 2016-2019
Συντονιστής:
University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Πορτογαλία
Ιδρύματα – Εταίροι:
Universidad de Santiago de Compostela, Ισπανία
Universita Degli Studi Roma Tre, Ιταλία
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Ελλάδα
University College Dublin, Ιρλανδία
Katholieke Universiteit Leuven, Βέλγιο
UC Leuven, Βέλγιο
Siuolaikiniu Didaktiku Centras, Λιθουανία
University of Economics, Πράγα,Τσεχία
Academia de Studii Economice din Bucuresti, Ρουμανία 2017
1ο ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
 1η Διακρατική Συνάντηση
 Συνεντεύξεις από ομάδες-στόχους από διαφορετικούς οργανισμούς, εταιρείες και ΜΚΟ σε
τοπικό/εθνικό επίπεδο, προκειμένου να καθοριστεί ένα σύνολο από εγκάρσιες κοινωνικές δεξιότητες
και δεξιότητες Κριτικής Σκέψης που αντιστοιχούν στις ανάγκες και τις προκλήσεις της αγοράς
εργασίας για τους εργαζόμενους του μέλλοντος.
 2η Διακρατική Συνάντηση
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Ένας Ευρωπαϊκός κατάλογος Δεξιοτήτων Κριτικής Σκέψης που απαιτούνται σε
διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς.
2017
2017
Σκοπός: Η διερεύνηση των δεξιοτήτων και των διαθέσεων κριτικής σκέψης, τις οποίες στελέχη
του τομέα υγείας θεωρούν σημαντικές να κατέχονται από τα άτομα που εργάζονται σε δομές
υγείας.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια ποιοτική μελέτη, ερμηνευτικής φαινομενολογικής
προσέγγισης. Δεκαέξι ανώτερα διοικητικά στελέχη του δημόσιου τομέα και του τομέα των μη
κυβερνητικών οργανώσεων συμμετείχαν σε δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus
groups) με θέμα τις δεξιότητες και διαθέσεις κριτικής σκέψης που θεωρούν βασικές στο χώρο
εργασίας τους. Από τα δεκαέξι άτομα, τα εννέα κατέχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις στο χώρο
της υγείας. Η ανάλυση των δεδομένων, ο διαχωρισμός και η ένταξη των δεξιοτήτων και των
διαθέσεων κριτικής σκέψης σε κατηγορίες και υποκατηγορίες έγινε με ανάλυση περιεχομένου
κατά Delphi Report (ERIC ED 315-423), Facione et al, 1990.
FOCUS GROUP from the PUBLIC SECTOR
Duration: 104.06 min (1h 44min 06sec)
8 participants: 2 men, 6 women
Age: 40-57
KM, Nurse, Director of Nursing Staff and Services.
Man, works for 30 years, 11 years of management experience.
Code: PB_GR_TEI_1_HEALTH
KK, Social Worker, Manager of Social Worker Services in Health Sector.
Woman, works for 25 years, 7 years of management experience.
Code: PB_GR_TEI_3_HEALTH
PE, Dietary, Manager of a Nutrition Department in Health Sector.
Woman, works for 14 years, 5 years of management experience.
Code: PB_GR_TEI_4_HEALTH
HT, Nurse, Sector Manager of Nursing Staff and Services.
Woman, works for 34 years, 14 years of management experience.
Code: PB_GR_TEI_5_HEALTH
LT, Nurse, Sector Manager of Surgical Nursing Departments.
Woman, works for 34 years, 15 years of management experience.
Code: PB_GR_TEI_6_HEALTH
FOCUS GROUP from the NGO SECTOR
Duration: 103.03 min (1h 43min 05sec)
8 participants: 3 men, 5 women
Age: 35-59
PA, Nurse and Health Visitor, Manager of a Health NGO.
Woman, works for 31 years, 12 years of management experience.
Code: NGO_GR_TEI_1_HEALTH
DH, Social Worker, Manager of a Health NGO.
Man, works for 8 years, 4 years of management experience.
Code: NGO_GR_TEI_4_HEALTH
SD, Psychologist, Director of a Health NGO.
Man, works for 11 years, 6 years of management experience.
Code: NGO_GR_TEI_5_HEALTH
BE, Psychologist, Sector Manager of a Health NGO.
Woman, works for 9 years, 3 years of management experience.
Code: NGO_GR_TEI_8_HEALTH
2017
Αποτελέσματα
2017
Δεξιότητα Υποκατηγορία Αποσπάσματα
Ερμηνεία
Να κατανοεί και να εκφράζει
την έννοια ή τη σημασία μιας
ευρείας ποικιλίας εμπειριών,
καταστάσεων, δεδομένων,
γεγονότων, αποφάσεων,
συνηθειών, πεποιθήσεων,
κανόνων, διαδικασιών ή
κριτηρίων.
Ταξινομώ – Κατηγοριοποιώ (4) “….Πρέπει όντως να έχουμε γνώση στοχοθεσίας, να βάζει στόχους η
κάθε υπηρεσία, ακόμη και η δικιά μας πιθανόν και να προσπαθούμε να
τους επιτύχουμε. ….” (PB_GR_TEI_3_HEALTH)
“…. Οργανωτικότητα γιατί έχεις να κάνεις με χίλια δυο περιστατικά και
πρέπει να τα ταξινομείς και το καθένα έχει τη δική του ανάγκη και
ιδιαιτερότητα….” “…..εκεί πέρα θέλει οργάνωση… πρέπει κάποιος να
σε μπάσει στην καθημερινότητα του πλαισίου….”
(NGO_GR_TEI_5_HEALTH)
Αποκωδικοποιώ τη σημασία (2) “….χρειάζεται να έχει και σίγουρα βασική γνώση και γύρω από την
κοινωνία, γνώση πολύ καλή του συστήματος πρόνοιας, των δομών ….”
(PB_GR_TEI_3_HEALTH)
“….να έχει λοιπόν επίγνωση του αντικειμένου σαφώς….”
(PB_GR_TEI_6_HEALTH)
Αποτελέσματα
2017
Δεξιότητα Υποκατηγορία Αποσπάσματα
Ανάλυση
Να αναγνωρίζει τις
επιδιωκόμενες και τις
πραγματικές επαγωγικές
σχέσεις μεταξύ καταστάσεων,
ερωτήσεων, ιδεών,
περιγραφών, ή άλλων
αντιπροσωπευτικών μορφών
που αποσκοπούν να
εκφράσουν πεποίθηση, κρίση,
εμπειρίες, αιτίες, πληροφορίες
ή απόψεις.
Εξετάζω ιδέες (1) “…..να έχει καινούριες ιδέες να μπορεί να σκεφτεί πράγματα
καινοτόμα, κάτι ριζοσπαστικό κάτι καινούριο όλα αυτά θέλουν μια
κριτική σκέψη να μπορείς να φιλτράρεις κάποια πράγματα, τα
πράγματα της κοινωνίας , του χώρου τι χρειάζεται, τι δε χρειάζεται, να
έχεις την ικανότητα να τα αξιολόγησεις και να προτείνεις κάτι το οποίο
θα είναι ωφέλιμο και για το φορέα και για την κοινωνία ίσως……”
(NGO_GR_TEI_5_HEALTH)
Αναγνωρίζω επιχειρήματα (0)
Αναγνωρίζω λόγους και ισχυρισμούς (3) “….πρέπει να είσαι γνώστης …. να το ψάξεις …….. να μην πάρεις άμεση
απόφαση … να περιμένεις…… να δεις όλες τις παραμέτρους …. Να
ρωτήσεις …… και μετά να βγάλεις τη λύση…… να το δεις
ολιστικά…………..…..” (NGO_GR_TEI_1_HEALTH)
Αποτελέσματα
2017
Δεξιότητα Υποκατηγορία Αποσπάσματα
Συμπέρασμα – Τεκμήριο
Να εντοπίζει και να εξασφαλίζει
τα στοιχεία που απαιτούνται
για να εξάγει λογικά
συμπεράσματα, να σχηματίζει
εικασίες και υποθέσεις, να
εξετάζει τις σχετικές
πληροφορίες και να μειώνει τις
συνέπειες που απορρέουν από
δεδομένα, δηλώσεις, αρχές,
αποδείξεις, αποφάσεις,
πεποιθήσεις, απόψεις, έννοιες,
περιγραφές, ερωτήσεις ή άλλες
αντιπροσωπευτικές μορφές
Εικάζω εναλλακτικές λύσεις (4) “…. να κάνουν τους κατάλληλους ελιγμούς σε περίπτωση συγκρούσεων ….”
(PB_GR_TEI_6_HEALTH)
“….να έχει μέσα στο μυαλό του ευέλικτα προγράμματα….”
(PB_GR_TEI_6_HEALTH)
Σχεδιάζω λογικώς έγκυρα και αιτιολογημένα συμπεράσματα
(1)
“... το πώς μπορείς συνολικά να μεταφέρεις την επιστημονική σου γνώση στο
πεδίο της πραγματικότητας, πως μπορείς να τη φιλτράρεις να τη διοχετεύσεις στις
παρατηρήσεις σου και να πάρεις την ανατροφοδότηση και να κάνεις κάτι
χρήσιμο….” (NGO_GR_ΤΕΙ_4_HEALTH)
Αποτελέσματα
2017
Δεξιότητα Υποκατηγορία Αποσπάσματα
Αξιολόγηση – Εκτίμηση
Να αξιολογεί την αξιοπιστία
των δηλώσεων ή άλλων
αναπαραστάσεων που είναι
λογαριασμοί ή περιγραφές της
αντίληψης, της εμπειρίας, της
κατάστασης, της κρίσης, της
πεποίθησης ή της γνώμης ενός
ατόμου. Να εκτιμάει τη λογική
δύναμη των πραγματικών ή των
προσδοκώμενων επαγωγικών
σχέσεων μεταξύ καταστάσεων,
περιγραφών, ερωτήσεων ή
άλλων αντιπροσωπευτικών
μορφών
Αξιολογώ την ποιότητα των επιχειρημάτων που έγιναν
χρησιμοποιώντας επαγωγικό ή συμπερασματικό συλλογισμό
(1)
“….Για να γίνεται αυτή η αυτοβελτίωση, η αυτογνωσία, η αυτοαξιολόγηση πρέπει
να βρεθούν και κάποια κίνητρα, για να σκεφτούμε ….” (PB_GR_ΤΕΙ_4_HEALTH)
Αυτορρύθμιση
Αυτό – παρακολούθηση (7) “….. Και να υπάρχει αυτό που λένε κάποιο άλλο προσωπικό ίσως πρωτόκολλο, που
να μπορούν να μπαίνουν οι στόχοι, οι ετήσιοι, οι μηνιαίοι, δεν ξέρω εγώ τι, ώστε
να υπάρχει μία βελτίωση του κάθε εργαζόμενου, ανάλογα από που έχει ξεκινήσει
και που θέλει να φτάσει. ….” (PB_GR_ΤΕΙ_4_HEALTH)
Αυτό – διόρθωση (7) “…. να φροντίσει να βελτιώσει και το χαρακτήρα του. Η βελτίωση του χαρακτήρα
είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και εξελίσσεται, διαπλάθεται και
διαμορφώνεται στην πορεία της επαγγελματικής εργασίας ….”
(PB_GR_ΤΕΙ_6_HEALTH)
Αποτελέσματα
2017
Διαθέση Υποκατηγορία Αποσπάσματα
Αναζήτησης της
αλήθειας
Προθυμία να αναζητώ την καλύτερη δυνατή γνώση σε ένα
δεδομένο πλαίσιο (11)
“….μία συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση οπωσδήποτε πρέπει να την έχει, διότι τα βασικά
τα γνωρίζει, αλλά πρέπει να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις ένας νοσηλευτής….,
πρέπει να έχουμε συνεχή επαφή με το αντικείμενο, τις τελευταίες εξελίξεις ….
παρακολούθηση….” PB_GR_ΤΕΙ_6_HEALTH
Είμαι θαρραλέος στο να θέτω ερωτήσεις (1) “….. Το κίνητρο μπορεί να είναι εξωγενές, αλλά μιλάω για το εγγενές κίνητρο, εκείνο που θα σε οδηγήσει
κάνε αυτό…. κάνε εκείνο.. για να ψάξουμε αυτό για να ψάξουμε το άλλο….” (NGO_GR_ΤΕΙ_5_HEALTH)
Ευρύτητα πνεύματος Ανοχή σε αποκλίνουσες απόψεις (10) “……Αυτές είναι οι δεξιότητες που έχουμε , που έχουμε γαλουχηθεί, αυτές είναι οι ιδέες ο
ανθρωπισμός, η υπομονή, η ουδετερότητα, η ανιδιοτέλεια, όλα αυτά πηγάζουν από τον τρόπο
που έχεις γαλουχηθεί μέσα στη σχολή…..” (NGO_GR_ΤΕΙ_1_HEALTH)
Ευαισθησία σε προσωπικές προκαταλήψεις (5) “…..να ξεχωρίσεις, να κρίνεις και να μην εισαγάγεις αυτό το συναισθηματικό στοιχείο, το οποίο θα
διαθλάσει τη κρίση σου και πως αυτό θα μπορέσεις να το διοχετεύσεις και να το μοιράσεις στους
συναδέλφους σου για να μπορέσει να σε βοηθήσει στη δική σου κρίση …” (NGO_GR_ΤΕΙ_5_HEALTH)
Aναλυτικότητα Εφαρμογή της συλλογιστικής και της χρήσης αποδεικτικών
στοιχείων για την επίλυση των προβλημάτων (4)
“….η αναγνώριση και μετά η κρίση είναι το σημαντικότερο εργαλείο στους χώρους αυτούς, γιατί έχεις να
κάνεις με την πρακτική εφαρμογή όλων, όσων έχεις διαβάσει, οπότε ο τρόπος που θα τα φέρεις στη
πρακτική εφαρμογή είναι πολύ σημαντικός και πως θα δεις τους ανθρώπους με τους οποίους είναι το
αντικείμενο της εργασίας σου….” (NGO_GR_ΤΕΙ_5_HEALTH)
Πρόβλεψη δυνητικών εννοιολογικών ή πρακτικών δυσκολιών και
ετοιμότητα για παρέμβαση (5)
“….να δει και να φέρει ισορροπίες και πώς να διαχειριστεί καλύτερα να διεκπεραιωθούνε τα
περιστατικά και ότι προκύπτει.….” (PB_GR_ΤΕΙ_4_HEALTH)
Αποτελέσματα
2017
Διαθέση Υποκατηγορία Αποσπάσματα
Συστηματικότητα Οργανώνει προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη
αποφάσεων (8)
“…. Και όταν λέω ευελιξία εννοώ ακόμη και σε τρόπους λύσης
άμεσους, τους οποίους μπορεί να μην είχαν προγραμματισμένα για
τις διαδικασίες που θα ακολουθούσαν ….” (PB_GR_ΤΕΙ_1_HEALTH)
Αυτοπεποίθηση Έφεση να οδηγήσει άλλους στην επίλυση προβλημάτων (1) “….το κομμάτι της αλληλεγγύης, με την έννοια έχουμε πάρα πολλά
προβλήματα, οπότε ο ένας με τον άλλο κοιτάει να βοηθάει και να
καλύπτει τις ανάγκες του άλλου ….” (PB_GR_ΤΕΙ_5_HEALTH)
Φιλοπεριέργεια Επιθυμία για μάθηση (6) “….Ουσιαστικά αυτά που χρειάζονται στο μέλλον, τα πιο σημαντικά
σίγουρα είναι η επικαιροποιημένη γνώση, γιατί οι εξελίξεις
σαφέστατα τρέχουν και θα πρέπει να ξέρουμε ότι νεότερο υπάρχει
….” (PB_GR_ΤΕΙ_4_HEALTH)
Γνωστική ωριμότητα Εφαρμογή συγκεκριμένων προσεγγίσεων που βασίζονται σε ένα
πλαίσιο (9)
“…….να βάλεις σε εφαρμογή αυτά που έχεις μάθει … να εμπειριστείς
τι είναι να δουλεύεις και να έρθεις σε επαφή σε πραγματικές
συνθήκες με το πληθυσμό που θα πρέπει να δουλεύεις..….”
(NGO_GR_TEI_5_HEALTH)
Λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές απόψεις, ηθικές νόρμες (5) “….σε μας έχει να κάνει με τον ασθενή πάρα πολύ, το κομμάτι της
συμβουλευτικής και οι ικανότητες αν υπάρχουν της ενσυναίσθησης
σίγουρα …. να υπάρχει μία ευελιξία ….” (PB_GR_TEI_4_HEALTH)
Ευχαριστώ
2017
Συμπεράσματα:
Η ανάλυση περιεχομένου των δεδομένων που καταγράφηκαν
από τις ομάδες εστίασης (Focus Groups) διοικητικών
στελεχών του Τομέα Υγείας έδειξε ότι οι δεξιότητες και
διαθέσεις κριτικής σκέψης αποτελούν σημαντικές ικανότητες,
τις οποίες πρέπει να κατέχουν οι εργαζόμενοι.

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Critical Thinking Skills and Dispositions in Health Sector: A Qualitative Research Study (Greek)

Σύγχρονες Τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης
Σύγχρονες Τάσεις της Διοικητικής ΕπιστήμηςΣύγχρονες Τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης
Σύγχρονες Τάσεις της Διοικητικής ΕπιστήμηςOgilvyOne Worldwide
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣJIMKON
 
Chrysoula Kosmidou presentation
Chrysoula Kosmidou presentationChrysoula Kosmidou presentation
Chrysoula Kosmidou presentationCISRE Venice
 
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιώνφυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιώνΜεταξούλα Μανικάρου
 
Other corporate profile
Other corporate profileOther corporate profile
Other corporate profileprokopiosA
 
Κατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέα
Κατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέαΚατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέα
Κατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέαIDEC SA
 
Bachelor Thesis - Social Media & Recruitment in Greece
Bachelor Thesis - Social Media & Recruitment in GreeceBachelor Thesis - Social Media & Recruitment in Greece
Bachelor Thesis - Social Media & Recruitment in GreeceGeorgia Koutsoukou
 
Προσεγγίσεις ποιοτικής ανάλυσης στην ερευνα .pptx
Προσεγγίσεις ποιοτικής ανάλυσης στην ερευνα .pptxΠροσεγγίσεις ποιοτικής ανάλυσης στην ερευνα .pptx
Προσεγγίσεις ποιοτικής ανάλυσης στην ερευνα .pptxDanaiMandraveli1
 
Σχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά Σενάρια
Σχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά ΣενάριαΣχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά Σενάρια
Σχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά ΣενάριαConstantina Kotsari
 
E-learning Research Methodology
E-learning Research MethodologyE-learning Research Methodology
E-learning Research MethodologySotiris Dimakakos
 
IEPAS, Institute of Career Guidance
IEPAS, Institute of Career Guidance IEPAS, Institute of Career Guidance
IEPAS, Institute of Career Guidance FutureleadersGR
 
4ο γυμνάσιο δράμας
4ο γυμνάσιο δράμας4ο γυμνάσιο δράμας
4ο γυμνάσιο δράμαςLina Nikakh
 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαί...
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαί...Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαί...
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαί...Georgia Kazakou
 
PROSPER - Module 1 - Unit 4 el.pptx
PROSPER - Module 1 - Unit 4 el.pptxPROSPER - Module 1 - Unit 4 el.pptx
PROSPER - Module 1 - Unit 4 el.pptxcaniceconsulting
 
διοίκηση προσωπικού Sap
διοίκηση προσωπικού Sapδιοίκηση προσωπικού Sap
διοίκηση προσωπικού Sapssuser5cde4d
 
εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου
εγχειρίδιο εκπαιδευόμενουεγχειρίδιο εκπαιδευόμενου
εγχειρίδιο εκπαιδευόμενουVasilis Sotiroudas
 

Semelhante a Critical Thinking Skills and Dispositions in Health Sector: A Qualitative Research Study (Greek) (20)

023 aggelidakis text
023 aggelidakis text023 aggelidakis text
023 aggelidakis text
 
Σύγχρονες Τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης
Σύγχρονες Τάσεις της Διοικητικής ΕπιστήμηςΣύγχρονες Τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης
Σύγχρονες Τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδωνΔιοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
 
Chrysoula Kosmidou presentation
Chrysoula Kosmidou presentationChrysoula Kosmidou presentation
Chrysoula Kosmidou presentation
 
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιώνφυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
 
Other corporate profile
Other corporate profileOther corporate profile
Other corporate profile
 
Κατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέα
Κατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέαΚατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέα
Κατσαβού Στέλλα - Διαπολιτισμική επιμόρφωση στο δημόσιο τομέα
 
Bachelor Thesis - Social Media & Recruitment in Greece
Bachelor Thesis - Social Media & Recruitment in GreeceBachelor Thesis - Social Media & Recruitment in Greece
Bachelor Thesis - Social Media & Recruitment in Greece
 
Προσεγγίσεις ποιοτικής ανάλυσης στην ερευνα .pptx
Προσεγγίσεις ποιοτικής ανάλυσης στην ερευνα .pptxΠροσεγγίσεις ποιοτικής ανάλυσης στην ερευνα .pptx
Προσεγγίσεις ποιοτικής ανάλυσης στην ερευνα .pptx
 
Σχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά Σενάρια
Σχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά ΣενάριαΣχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά Σενάρια
Σχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά Σενάρια
 
E-learning Research Methodology
E-learning Research MethodologyE-learning Research Methodology
E-learning Research Methodology
 
Η Παιδαγωγική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων –Επισκέψεις Μελέτης και ενδοϋπηρεσι...
Η Παιδαγωγική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων –Επισκέψεις Μελέτης και ενδοϋπηρεσι...Η Παιδαγωγική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων –Επισκέψεις Μελέτης και ενδοϋπηρεσι...
Η Παιδαγωγική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων –Επισκέψεις Μελέτης και ενδοϋπηρεσι...
 
IEPAS, Institute of Career Guidance
IEPAS, Institute of Career Guidance IEPAS, Institute of Career Guidance
IEPAS, Institute of Career Guidance
 
4. prosegizontas tin ekpadeutiki omada
4. prosegizontas tin ekpadeutiki omada4. prosegizontas tin ekpadeutiki omada
4. prosegizontas tin ekpadeutiki omada
 
4ο γυμνάσιο δράμας
4ο γυμνάσιο δράμας4ο γυμνάσιο δράμας
4ο γυμνάσιο δράμας
 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαί...
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαί...Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαί...
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαί...
 
PROSPER - Module 1 - Unit 4 el.pptx
PROSPER - Module 1 - Unit 4 el.pptxPROSPER - Module 1 - Unit 4 el.pptx
PROSPER - Module 1 - Unit 4 el.pptx
 
διοίκηση προσωπικού Sap
διοίκηση προσωπικού Sapδιοίκηση προσωπικού Sap
διοίκηση προσωπικού Sap
 
εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου
εγχειρίδιο εκπαιδευόμενουεγχειρίδιο εκπαιδευόμενου
εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου
 

Mais de CRITHINKEDU - Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula

Mais de CRITHINKEDU - Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula (20)

CRITHINKEDU educational protocol for critical thinking development [short ver...
CRITHINKEDU educational protocol for critical thinking development [short ver...CRITHINKEDU educational protocol for critical thinking development [short ver...
CRITHINKEDU educational protocol for critical thinking development [short ver...
 
Enhance students’ critical thinking skills and dispositions through cooperati...
Enhance students’ critical thinking skills and dispositions through cooperati...Enhance students’ critical thinking skills and dispositions through cooperati...
Enhance students’ critical thinking skills and dispositions through cooperati...
 
Framework for teaching critical thinking: Experience of teaching students at ...
Framework for teaching critical thinking: Experience of teaching students at ...Framework for teaching critical thinking: Experience of teaching students at ...
Framework for teaching critical thinking: Experience of teaching students at ...
 
Critical thinking in STEM: problem solving by modeling and practice
Critical thinking in STEM: problem solving by modeling and practiceCritical thinking in STEM: problem solving by modeling and practice
Critical thinking in STEM: problem solving by modeling and practice
 
Using socio-scientific issues contexts for promoting Critical Thinking
Using socio-scientific issues contexts for promoting Critical ThinkingUsing socio-scientific issues contexts for promoting Critical Thinking
Using socio-scientific issues contexts for promoting Critical Thinking
 
Nobody said it was easy: Promoting Critical Thinking in STEM
Nobody said it was easy: Promoting Critical Thinking in STEMNobody said it was easy: Promoting Critical Thinking in STEM
Nobody said it was easy: Promoting Critical Thinking in STEM
 
A win-win deal: Critical thinking in Health Sciences education
A win-win deal: Critical thinking in Health Sciences educationA win-win deal: Critical thinking in Health Sciences education
A win-win deal: Critical thinking in Health Sciences education
 
How to assess Critical Thinking Through Writing?
How to assess Critical Thinking Through Writing?How to assess Critical Thinking Through Writing?
How to assess Critical Thinking Through Writing?
 
Critical Thinking in Information Literacy: what teachers can do in digital era?
Critical Thinking in Information Literacy: what teachers can do in digital era?Critical Thinking in Information Literacy: what teachers can do in digital era?
Critical Thinking in Information Literacy: what teachers can do in digital era?
 
Critical Thinking: Time for a New Theory?
Critical Thinking: Time for a New Theory?Critical Thinking: Time for a New Theory?
Critical Thinking: Time for a New Theory?
 
Case studies as a vehicle for developing students’ Critical Thinking at the F...
Case studies as a vehicle for developing students’ Critical Thinking at the F...Case studies as a vehicle for developing students’ Critical Thinking at the F...
Case studies as a vehicle for developing students’ Critical Thinking at the F...
 
O uso das técnicas de pesquisa guiada e Jigsaw como alavancas do pensamento c...
O uso das técnicas de pesquisa guiada e Jigsaw como alavancas do pensamento c...O uso das técnicas de pesquisa guiada e Jigsaw como alavancas do pensamento c...
O uso das técnicas de pesquisa guiada e Jigsaw como alavancas do pensamento c...
 
Stimulating critical thinking in higher education: practical insights from ed...
Stimulating critical thinking in higher education: practical insights from ed...Stimulating critical thinking in higher education: practical insights from ed...
Stimulating critical thinking in higher education: practical insights from ed...
 
Desafiar alunos, professores e empresas a pensar criticamente os problemas do...
Desafiar alunos, professores e empresas a pensar criticamente os problemas do...Desafiar alunos, professores e empresas a pensar criticamente os problemas do...
Desafiar alunos, professores e empresas a pensar criticamente os problemas do...
 
Implementar práticas pedagógicas promotoras do pensamento crítico nos curricu...
Implementar práticas pedagógicas promotoras do pensamento crítico nos curricu...Implementar práticas pedagógicas promotoras do pensamento crítico nos curricu...
Implementar práticas pedagógicas promotoras do pensamento crítico nos curricu...
 
Design d’enseignement pour le développement de la pensée critique chez les ét...
Design d’enseignement pour le développement de la pensée critique chez les ét...Design d’enseignement pour le développement de la pensée critique chez les ét...
Design d’enseignement pour le développement de la pensée critique chez les ét...
 
Critical thinking and teaching critical thinking
Critical thinking and teaching critical thinkingCritical thinking and teaching critical thinking
Critical thinking and teaching critical thinking
 
Critical Thinking across the European Higher Education Curricula: lessons learnt
Critical Thinking across the European Higher Education Curricula: lessons learntCritical Thinking across the European Higher Education Curricula: lessons learnt
Critical Thinking across the European Higher Education Curricula: lessons learnt
 
The transfer and transferability of critical thinking skills
The transfer and transferability of critical thinking skillsThe transfer and transferability of critical thinking skills
The transfer and transferability of critical thinking skills
 
Students’ study routines, learning preferences and self-regulation: are they ...
Students’ study routines, learning preferences and self-regulation: are they ...Students’ study routines, learning preferences and self-regulation: are they ...
Students’ study routines, learning preferences and self-regulation: are they ...
 

Último

B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdfssuser3e0dbe
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx36dimperist
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 

Último (20)

B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 

Critical Thinking Skills and Dispositions in Health Sector: A Qualitative Research Study (Greek)

 • 1. CRITHINKEDU Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula 2017
 • 2. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Παπαθανασίου Ιωάννα1, Φραδέλος Ευάγγελος2, Καπράλου Βασιλική3, Τσάρας Κωνσταντίνος 4 1. Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 2. Νοσηλευτής MSc, PhD(c), Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί». 3. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 4. Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
 • 3.  Η κριτική σκέψη καταγράφεται στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (2016) με θέμα “Το μέλλον των θέσεων εργασίας” ως ένα από τα τρία πιο σημαντικά προσόντα των εργαζομένων.  Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι ένας από τους πιο κεντρικούς στόχους της εκπαίδευσης και ένα από τα πιο αξιόλογα αποτελέσματα που μπορεί να έχει (Van Gelder, 2005).  Στους γενικούς σκοπούς όλων σχεδόν των μαθημάτων, των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των φοιτητών (ΝΑΠ, 2010). ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2017
 • 5. Τι είναι η κριτική σκέψη; (1) Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της κριτικής σκέψης, αλλά ποικιλία ορισμών για το τι περιλαμβάνει αυτή η έννοια (Alvarez, 2007).  Διανοητική διαδικασία ενεργής και επιδέξιας αντίληψης, ανάλυσης, σύνθεσης και εκτίμησης πληροφοριών, συγκεντρωμένων ή προερχόμενων από την παρατήρηση, την εμπειρία, το συλλογισμό, την αιτιολόγηση ή την επικοινωνία που οδηγεί στην απόκτηση πεποίθησης για την ανάληψη δράσης (Scriven & Paul, 2003).  Λογική και στοχαστική σκέψη, η οποία επικεντρώνεται στην απόφαση για το τι θα πράξει ή τι θα πιστέψει το άτομο (Ennis, 1987). 2017
 • 6.  Δεξιότητα του ατόμου να σκέφτεται για τη σκέψη, ώστε να εντοπίζει τα δυνατά και τα αδύνατά της σημεία και να την επαναθέτει σε βελτιωμένη μορφή, αν χρειάζεται (Paul,1993).  Νοητική και συναισθηματική λειτουργία που ενεργοποιεί γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές για την επεξεργασία δεδομένων, η οποία είναι απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και προσωπικές πεποιθήσεις. Ώστε το άτομο τελικά να καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα, διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και επιλογές δράσης (Ματσαγγούρας,1998). Τι είναι η κριτική σκέψη; (2) 2017
 • 7. Ανοιχτό Μυαλό  Το άτομο είναι ανοιχτό σε όλες τις δυνατότητες, ερμηνείες και προοπτικές ενός ζητήματος.  Το άτομο σκέφτεται πριν δεχτεί μια άποψη εξετάζοντας γιατί πρέπει να ευνοήσει μια επιλογή έναντι κάποιας άλλης. Ευελιξία Σκέψης  Το άτομο είναι έτοιμο να τροποποιήσει την κρίση, τις ενέργειες και τις αποφάσεις του κάθε φορά που παρουσιάζεται μια ευκαιρία να μετακινηθεί σε ανώτερα επίπεδα σκέψης ή ικανότητας. Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα του Κριτικά Σκεπτόμενου Ατόμου 2017
 • 8. 2017 Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναπτύσσεται το σχέδιο ερευνητικής δράσης με τίτλο “Η Κριτική Σκέψη στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης – Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula – CRITHINKEDU”. Βασίζεται στην εμπειρία Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Επιχειρήσεων και Μη- Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και στο διαρκές ενδιαφέρον τους για τη βελτίωση της μάθησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε ποικίλους τομείς, οι οποίοι συγκλίνουν σε μια κοινή ανάγκη: Πώς είναι δυνατό να υποστηριχτεί καλύτερα η ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές προκλήσεις.
 • 9. 2017 Το CRITHINKEDU: Θα δημιουργήσει ευκαιρία για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των σχετικών φορέων σε έναν κοινό τόπο συνάντησης των βιομηχανιών με την Ανώτατη Εκπαίδευση, όπου θα καταβάλλεται διαρκώς προσπάθεια για την ευθυγράμμιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις προκλήσεις του πραγματικού κόσμου. Θα επιτρέψει επίσης την εφαρμογή ενός μοντέλου για τη διδασκαλία της Κριτικής Σκέψης και για ανάλογες μαθησιακές δραστηριότητες στα προγράμματα σπουδών των διαφόρων εταίρων σε διακρατικό επίπεδο. Η σύμπραξη θα λειτουργήσει ως θεμέλιο για την προώθηση της εκπαίδευσης στην Κριτική Σκέψη σε όλη την Ευρώπη. Η διεθνοποίηση αυτή των προγραμμάτων Κριτικής Σκέψης αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο θα υποστηρίζει τις μαθησιακές ανάγκες διαφορετικής κουλτούρας που έχουν οι διεθνείς φοιτητές.
 • 10. Αριθμός Προγράμματος: 2016-1-PT01-KA203-022808 Χρηματοδότηση: European Union Πρόγραμμα: Erasmus+ / KA2 Action – Στρατηγικές Συμπράξεις Προϋπολογισμός: 397.478,00€ Διάρκεια: 2016-2019 Συντονιστής: University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Πορτογαλία Ιδρύματα – Εταίροι: Universidad de Santiago de Compostela, Ισπανία Universita Degli Studi Roma Tre, Ιταλία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Ελλάδα University College Dublin, Ιρλανδία Katholieke Universiteit Leuven, Βέλγιο UC Leuven, Βέλγιο Siuolaikiniu Didaktiku Centras, Λιθουανία University of Economics, Πράγα,Τσεχία Academia de Studii Economice din Bucuresti, Ρουμανία 2017
 • 11. 1ο ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  1η Διακρατική Συνάντηση  Συνεντεύξεις από ομάδες-στόχους από διαφορετικούς οργανισμούς, εταιρείες και ΜΚΟ σε τοπικό/εθνικό επίπεδο, προκειμένου να καθοριστεί ένα σύνολο από εγκάρσιες κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες Κριτικής Σκέψης που αντιστοιχούν στις ανάγκες και τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας για τους εργαζόμενους του μέλλοντος.  2η Διακρατική Συνάντηση ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ένας Ευρωπαϊκός κατάλογος Δεξιοτήτων Κριτικής Σκέψης που απαιτούνται σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς. 2017
 • 12. 2017 Σκοπός: Η διερεύνηση των δεξιοτήτων και των διαθέσεων κριτικής σκέψης, τις οποίες στελέχη του τομέα υγείας θεωρούν σημαντικές να κατέχονται από τα άτομα που εργάζονται σε δομές υγείας. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια ποιοτική μελέτη, ερμηνευτικής φαινομενολογικής προσέγγισης. Δεκαέξι ανώτερα διοικητικά στελέχη του δημόσιου τομέα και του τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων συμμετείχαν σε δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με θέμα τις δεξιότητες και διαθέσεις κριτικής σκέψης που θεωρούν βασικές στο χώρο εργασίας τους. Από τα δεκαέξι άτομα, τα εννέα κατέχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις στο χώρο της υγείας. Η ανάλυση των δεδομένων, ο διαχωρισμός και η ένταξη των δεξιοτήτων και των διαθέσεων κριτικής σκέψης σε κατηγορίες και υποκατηγορίες έγινε με ανάλυση περιεχομένου κατά Delphi Report (ERIC ED 315-423), Facione et al, 1990.
 • 13. FOCUS GROUP from the PUBLIC SECTOR Duration: 104.06 min (1h 44min 06sec) 8 participants: 2 men, 6 women Age: 40-57 KM, Nurse, Director of Nursing Staff and Services. Man, works for 30 years, 11 years of management experience. Code: PB_GR_TEI_1_HEALTH KK, Social Worker, Manager of Social Worker Services in Health Sector. Woman, works for 25 years, 7 years of management experience. Code: PB_GR_TEI_3_HEALTH PE, Dietary, Manager of a Nutrition Department in Health Sector. Woman, works for 14 years, 5 years of management experience. Code: PB_GR_TEI_4_HEALTH HT, Nurse, Sector Manager of Nursing Staff and Services. Woman, works for 34 years, 14 years of management experience. Code: PB_GR_TEI_5_HEALTH LT, Nurse, Sector Manager of Surgical Nursing Departments. Woman, works for 34 years, 15 years of management experience. Code: PB_GR_TEI_6_HEALTH FOCUS GROUP from the NGO SECTOR Duration: 103.03 min (1h 43min 05sec) 8 participants: 3 men, 5 women Age: 35-59 PA, Nurse and Health Visitor, Manager of a Health NGO. Woman, works for 31 years, 12 years of management experience. Code: NGO_GR_TEI_1_HEALTH DH, Social Worker, Manager of a Health NGO. Man, works for 8 years, 4 years of management experience. Code: NGO_GR_TEI_4_HEALTH SD, Psychologist, Director of a Health NGO. Man, works for 11 years, 6 years of management experience. Code: NGO_GR_TEI_5_HEALTH BE, Psychologist, Sector Manager of a Health NGO. Woman, works for 9 years, 3 years of management experience. Code: NGO_GR_TEI_8_HEALTH 2017
 • 14. Αποτελέσματα 2017 Δεξιότητα Υποκατηγορία Αποσπάσματα Ερμηνεία Να κατανοεί και να εκφράζει την έννοια ή τη σημασία μιας ευρείας ποικιλίας εμπειριών, καταστάσεων, δεδομένων, γεγονότων, αποφάσεων, συνηθειών, πεποιθήσεων, κανόνων, διαδικασιών ή κριτηρίων. Ταξινομώ – Κατηγοριοποιώ (4) “….Πρέπει όντως να έχουμε γνώση στοχοθεσίας, να βάζει στόχους η κάθε υπηρεσία, ακόμη και η δικιά μας πιθανόν και να προσπαθούμε να τους επιτύχουμε. ….” (PB_GR_TEI_3_HEALTH) “…. Οργανωτικότητα γιατί έχεις να κάνεις με χίλια δυο περιστατικά και πρέπει να τα ταξινομείς και το καθένα έχει τη δική του ανάγκη και ιδιαιτερότητα….” “…..εκεί πέρα θέλει οργάνωση… πρέπει κάποιος να σε μπάσει στην καθημερινότητα του πλαισίου….” (NGO_GR_TEI_5_HEALTH) Αποκωδικοποιώ τη σημασία (2) “….χρειάζεται να έχει και σίγουρα βασική γνώση και γύρω από την κοινωνία, γνώση πολύ καλή του συστήματος πρόνοιας, των δομών ….” (PB_GR_TEI_3_HEALTH) “….να έχει λοιπόν επίγνωση του αντικειμένου σαφώς….” (PB_GR_TEI_6_HEALTH)
 • 15. Αποτελέσματα 2017 Δεξιότητα Υποκατηγορία Αποσπάσματα Ανάλυση Να αναγνωρίζει τις επιδιωκόμενες και τις πραγματικές επαγωγικές σχέσεις μεταξύ καταστάσεων, ερωτήσεων, ιδεών, περιγραφών, ή άλλων αντιπροσωπευτικών μορφών που αποσκοπούν να εκφράσουν πεποίθηση, κρίση, εμπειρίες, αιτίες, πληροφορίες ή απόψεις. Εξετάζω ιδέες (1) “…..να έχει καινούριες ιδέες να μπορεί να σκεφτεί πράγματα καινοτόμα, κάτι ριζοσπαστικό κάτι καινούριο όλα αυτά θέλουν μια κριτική σκέψη να μπορείς να φιλτράρεις κάποια πράγματα, τα πράγματα της κοινωνίας , του χώρου τι χρειάζεται, τι δε χρειάζεται, να έχεις την ικανότητα να τα αξιολόγησεις και να προτείνεις κάτι το οποίο θα είναι ωφέλιμο και για το φορέα και για την κοινωνία ίσως……” (NGO_GR_TEI_5_HEALTH) Αναγνωρίζω επιχειρήματα (0) Αναγνωρίζω λόγους και ισχυρισμούς (3) “….πρέπει να είσαι γνώστης …. να το ψάξεις …….. να μην πάρεις άμεση απόφαση … να περιμένεις…… να δεις όλες τις παραμέτρους …. Να ρωτήσεις …… και μετά να βγάλεις τη λύση…… να το δεις ολιστικά…………..…..” (NGO_GR_TEI_1_HEALTH)
 • 16. Αποτελέσματα 2017 Δεξιότητα Υποκατηγορία Αποσπάσματα Συμπέρασμα – Τεκμήριο Να εντοπίζει και να εξασφαλίζει τα στοιχεία που απαιτούνται για να εξάγει λογικά συμπεράσματα, να σχηματίζει εικασίες και υποθέσεις, να εξετάζει τις σχετικές πληροφορίες και να μειώνει τις συνέπειες που απορρέουν από δεδομένα, δηλώσεις, αρχές, αποδείξεις, αποφάσεις, πεποιθήσεις, απόψεις, έννοιες, περιγραφές, ερωτήσεις ή άλλες αντιπροσωπευτικές μορφές Εικάζω εναλλακτικές λύσεις (4) “…. να κάνουν τους κατάλληλους ελιγμούς σε περίπτωση συγκρούσεων ….” (PB_GR_TEI_6_HEALTH) “….να έχει μέσα στο μυαλό του ευέλικτα προγράμματα….” (PB_GR_TEI_6_HEALTH) Σχεδιάζω λογικώς έγκυρα και αιτιολογημένα συμπεράσματα (1) “... το πώς μπορείς συνολικά να μεταφέρεις την επιστημονική σου γνώση στο πεδίο της πραγματικότητας, πως μπορείς να τη φιλτράρεις να τη διοχετεύσεις στις παρατηρήσεις σου και να πάρεις την ανατροφοδότηση και να κάνεις κάτι χρήσιμο….” (NGO_GR_ΤΕΙ_4_HEALTH)
 • 17. Αποτελέσματα 2017 Δεξιότητα Υποκατηγορία Αποσπάσματα Αξιολόγηση – Εκτίμηση Να αξιολογεί την αξιοπιστία των δηλώσεων ή άλλων αναπαραστάσεων που είναι λογαριασμοί ή περιγραφές της αντίληψης, της εμπειρίας, της κατάστασης, της κρίσης, της πεποίθησης ή της γνώμης ενός ατόμου. Να εκτιμάει τη λογική δύναμη των πραγματικών ή των προσδοκώμενων επαγωγικών σχέσεων μεταξύ καταστάσεων, περιγραφών, ερωτήσεων ή άλλων αντιπροσωπευτικών μορφών Αξιολογώ την ποιότητα των επιχειρημάτων που έγιναν χρησιμοποιώντας επαγωγικό ή συμπερασματικό συλλογισμό (1) “….Για να γίνεται αυτή η αυτοβελτίωση, η αυτογνωσία, η αυτοαξιολόγηση πρέπει να βρεθούν και κάποια κίνητρα, για να σκεφτούμε ….” (PB_GR_ΤΕΙ_4_HEALTH) Αυτορρύθμιση Αυτό – παρακολούθηση (7) “….. Και να υπάρχει αυτό που λένε κάποιο άλλο προσωπικό ίσως πρωτόκολλο, που να μπορούν να μπαίνουν οι στόχοι, οι ετήσιοι, οι μηνιαίοι, δεν ξέρω εγώ τι, ώστε να υπάρχει μία βελτίωση του κάθε εργαζόμενου, ανάλογα από που έχει ξεκινήσει και που θέλει να φτάσει. ….” (PB_GR_ΤΕΙ_4_HEALTH) Αυτό – διόρθωση (7) “…. να φροντίσει να βελτιώσει και το χαρακτήρα του. Η βελτίωση του χαρακτήρα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και εξελίσσεται, διαπλάθεται και διαμορφώνεται στην πορεία της επαγγελματικής εργασίας ….” (PB_GR_ΤΕΙ_6_HEALTH)
 • 18. Αποτελέσματα 2017 Διαθέση Υποκατηγορία Αποσπάσματα Αναζήτησης της αλήθειας Προθυμία να αναζητώ την καλύτερη δυνατή γνώση σε ένα δεδομένο πλαίσιο (11) “….μία συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση οπωσδήποτε πρέπει να την έχει, διότι τα βασικά τα γνωρίζει, αλλά πρέπει να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις ένας νοσηλευτής…., πρέπει να έχουμε συνεχή επαφή με το αντικείμενο, τις τελευταίες εξελίξεις …. παρακολούθηση….” PB_GR_ΤΕΙ_6_HEALTH Είμαι θαρραλέος στο να θέτω ερωτήσεις (1) “….. Το κίνητρο μπορεί να είναι εξωγενές, αλλά μιλάω για το εγγενές κίνητρο, εκείνο που θα σε οδηγήσει κάνε αυτό…. κάνε εκείνο.. για να ψάξουμε αυτό για να ψάξουμε το άλλο….” (NGO_GR_ΤΕΙ_5_HEALTH) Ευρύτητα πνεύματος Ανοχή σε αποκλίνουσες απόψεις (10) “……Αυτές είναι οι δεξιότητες που έχουμε , που έχουμε γαλουχηθεί, αυτές είναι οι ιδέες ο ανθρωπισμός, η υπομονή, η ουδετερότητα, η ανιδιοτέλεια, όλα αυτά πηγάζουν από τον τρόπο που έχεις γαλουχηθεί μέσα στη σχολή…..” (NGO_GR_ΤΕΙ_1_HEALTH) Ευαισθησία σε προσωπικές προκαταλήψεις (5) “…..να ξεχωρίσεις, να κρίνεις και να μην εισαγάγεις αυτό το συναισθηματικό στοιχείο, το οποίο θα διαθλάσει τη κρίση σου και πως αυτό θα μπορέσεις να το διοχετεύσεις και να το μοιράσεις στους συναδέλφους σου για να μπορέσει να σε βοηθήσει στη δική σου κρίση …” (NGO_GR_ΤΕΙ_5_HEALTH) Aναλυτικότητα Εφαρμογή της συλλογιστικής και της χρήσης αποδεικτικών στοιχείων για την επίλυση των προβλημάτων (4) “….η αναγνώριση και μετά η κρίση είναι το σημαντικότερο εργαλείο στους χώρους αυτούς, γιατί έχεις να κάνεις με την πρακτική εφαρμογή όλων, όσων έχεις διαβάσει, οπότε ο τρόπος που θα τα φέρεις στη πρακτική εφαρμογή είναι πολύ σημαντικός και πως θα δεις τους ανθρώπους με τους οποίους είναι το αντικείμενο της εργασίας σου….” (NGO_GR_ΤΕΙ_5_HEALTH) Πρόβλεψη δυνητικών εννοιολογικών ή πρακτικών δυσκολιών και ετοιμότητα για παρέμβαση (5) “….να δει και να φέρει ισορροπίες και πώς να διαχειριστεί καλύτερα να διεκπεραιωθούνε τα περιστατικά και ότι προκύπτει.….” (PB_GR_ΤΕΙ_4_HEALTH)
 • 19. Αποτελέσματα 2017 Διαθέση Υποκατηγορία Αποσπάσματα Συστηματικότητα Οργανώνει προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων (8) “…. Και όταν λέω ευελιξία εννοώ ακόμη και σε τρόπους λύσης άμεσους, τους οποίους μπορεί να μην είχαν προγραμματισμένα για τις διαδικασίες που θα ακολουθούσαν ….” (PB_GR_ΤΕΙ_1_HEALTH) Αυτοπεποίθηση Έφεση να οδηγήσει άλλους στην επίλυση προβλημάτων (1) “….το κομμάτι της αλληλεγγύης, με την έννοια έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, οπότε ο ένας με τον άλλο κοιτάει να βοηθάει και να καλύπτει τις ανάγκες του άλλου ….” (PB_GR_ΤΕΙ_5_HEALTH) Φιλοπεριέργεια Επιθυμία για μάθηση (6) “….Ουσιαστικά αυτά που χρειάζονται στο μέλλον, τα πιο σημαντικά σίγουρα είναι η επικαιροποιημένη γνώση, γιατί οι εξελίξεις σαφέστατα τρέχουν και θα πρέπει να ξέρουμε ότι νεότερο υπάρχει ….” (PB_GR_ΤΕΙ_4_HEALTH) Γνωστική ωριμότητα Εφαρμογή συγκεκριμένων προσεγγίσεων που βασίζονται σε ένα πλαίσιο (9) “…….να βάλεις σε εφαρμογή αυτά που έχεις μάθει … να εμπειριστείς τι είναι να δουλεύεις και να έρθεις σε επαφή σε πραγματικές συνθήκες με το πληθυσμό που θα πρέπει να δουλεύεις..….” (NGO_GR_TEI_5_HEALTH) Λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές απόψεις, ηθικές νόρμες (5) “….σε μας έχει να κάνει με τον ασθενή πάρα πολύ, το κομμάτι της συμβουλευτικής και οι ικανότητες αν υπάρχουν της ενσυναίσθησης σίγουρα …. να υπάρχει μία ευελιξία ….” (PB_GR_TEI_4_HEALTH)
 • 20. Ευχαριστώ 2017 Συμπεράσματα: Η ανάλυση περιεχομένου των δεδομένων που καταγράφηκαν από τις ομάδες εστίασης (Focus Groups) διοικητικών στελεχών του Τομέα Υγείας έδειξε ότι οι δεξιότητες και διαθέσεις κριτικής σκέψης αποτελούν σημαντικές ικανότητες, τις οποίες πρέπει να κατέχουν οι εργαζόμενοι.