Anúncio

Filtrarea

27 de Apr de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Filtrarea

  1. Metode de separareMetode de separare şi purificareşi purificare
  2. Filtrarea este operaţia de separare aFiltrarea este operaţia de separare a fafazeizei solide dintr-un amestec eterogen solid-lichidsolide dintr-un amestec eterogen solid-lichid cu ajutorul materialelor filtrante.cu ajutorul materialelor filtrante.
  3. - mărimea suprafeţei filtrante- mărimea suprafeţei filtrante - grosimea filtrului- grosimea filtrului - dimensiunile porilor- dimensiunile porilor - presiunea între feţele stratului filtrant- presiunea între feţele stratului filtrant - temperatura- temperatura
  4. - mărirea presiunii deasupra lichidului de filtrat- mărirea presiunii deasupra lichidului de filtrat (filtrare sub presiune)(filtrare sub presiune) - aspiraţia filtratului (filtrare la vid)- aspiraţia filtratului (filtrare la vid) Pentru majoritatea lichidelor, filtrarea decurge maiPentru majoritatea lichidelor, filtrarea decurge mai repede la cald, datorită scăderii vâscozităţii lor.repede la cald, datorită scăderii vâscozităţii lor.
  5. -- hârtia de filtruhârtia de filtru - mase poroase din sticlă- mase poroase din sticlă - materiale fibroase- materiale fibroase - pânză- pânză - azbest- azbest Dispozitivele care folosesc aceste materialeDispozitivele care folosesc aceste materiale filtrante sunt :filtrante sunt : -- pâlnii de diferite tipuripâlnii de diferite tipuri - creuzete cu masă filtrantă- creuzete cu masă filtrantă - tuburi filtrante cu masă poroasă- tuburi filtrante cu masă poroasă  
  6. -- se fixează hârtia de filtru înse fixează hârtia de filtru în pâlnie astfel încât marginea eipâlnie astfel încât marginea ei să fie cu 0.5 – 1 cm mai jossă fie cu 0.5 – 1 cm mai jos decât marginea pâlnieidecât marginea pâlniei - se umectează hârtia de filtru- se umectează hârtia de filtru cu apă distilată sau alt solventcu apă distilată sau alt solvent de spălarede spălare Filtrarea
  7. - se trece cantitativ soluţia cuse trece cantitativ soluţia cu precipitat în pâlnie, peprecipitat în pâlnie, pe hârtia de filtru, turnând lahârtia de filtru, turnând la început lichidul limpedeînceput lichidul limpede -- aducerea întregii cantităţi deaducerea întregii cantităţi de precipitat pe filtru cu ajutorulprecipitat pe filtru cu ajutorul unei pisete umplută cu apăunei pisete umplută cu apă distilată sau lichid de spălaredistilată sau lichid de spălare Filtrul cutat se utilizează pentruFiltrul cutat se utilizează pentru mărirea vitezei de filtrare.mărirea vitezei de filtrare. Filtrarea
  8. - ppresiunea redusă (vidresiunea redusă (vidulul) se obţine) se obţine pprin lrin legarea vasului de recepţie aegarea vasului de recepţie a filtratului la o trompfiltratului la o trompă de apă sauă de apă sau la o pompă de vid.la o pompă de vid. - se folosesc pâlnii speciale Buchner- se folosesc pâlnii speciale Buchner confecţionate din sticlă sauconfecţionate din sticlă sau porţelan şi creuzete filtrante.porţelan şi creuzete filtrante. Creuzetele cu masă filtrantă seCreuzetele cu masă filtrantă se utilizează în cazul în care,utilizează în cazul în care, precipitatul separat nu este supusprecipitatul separat nu este supus unor operaţii ulterioare, cum ar fiunor operaţii ulterioare, cum ar fi calcinarea.calcinarea.  
  9. - se aşază o rondelă de hârtiese aşază o rondelă de hârtie filtrantă maifiltrantă mai groasă sau două maigroasă sau două mai subţiri, cu diametrul mai mic decâtsubţiri, cu diametrul mai mic decât diametrul plăcii filtrantediametrul plăcii filtrante - înainte de a începe aspirarea, hârtia- înainte de a începe aspirarea, hârtia trebuie umectatătrebuie umectată -- se pune în funcţiune trompa de apă,se pune în funcţiune trompa de apă, deschizând la maximum robinetul dedeschizând la maximum robinetul de apă la care este legată trompa şi seapă la care este legată trompa şi se începe filtrareaîncepe filtrarea
  10. - se va urmări ca precipitatul săse va urmări ca precipitatul să fie distribuit uniform pe suprafaţafie distribuit uniform pe suprafaţa filtrantă.filtrantă. -- aducerea întregii cantităţi deaducerea întregii cantităţi de precipitat pe filtru şi spălareaprecipitat pe filtru şi spălarea precipitatului se face cu ajutorulprecipitatului se face cu ajutorul unei pisete umplută cu apăunei pisete umplută cu apă distilată sau lichid de spălare.distilată sau lichid de spălare.
Anúncio