O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Bilgee geree 2012

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Lekts 01
Lekts 01
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 4 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Quem viu também gostou (18)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

Bilgee geree 2012

  1. 1. ÝÌØÓÈÑ-èéíÄàðõàíÓóëàéìàãäàõüñàëáàð (áàéãóóëëàãûííýð) НЭМ-èéíòýíõèìèéíáàãø (àëáàíòóøààë) ßäàìæàâ(ýöýã, ýõèéííýð) Áèëýãìàà (íýð)-ûí 2012-2013îíû ¯Ð įÍÃÈÉÍ ÃÝÐÝÝ 1. Çîõèîíáàéãóóëàëòûíòàëààð Íèéë¿¿ëýõ òóñãàé ÿéöýòãýëèéí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò Õ¿ðýõ ¿ð ä¿í çàõèàëãàò á¿òýýãäýõ¿¿íèé (¿ð äàãàâàð íýð òºðºë Òîî ×àíàð Õóãàöàà Õàðèóöàõýç ªðòºãçàðäà õýìæýý ñàð ýí ë óëèðàë Òýíõèìèéí áàãø íàðòàé õàìòðàí Öóñ õàðâàëòûí ºäðèéã óãòàæ ºäºðëºã çîõèîí áàéãóóëàõ, õàðâàëòààð 2012. 09 1 9 сард зохион ºâäñºí õ¿ì¿¿ñèéí ñóäàëãàà ñàð байгуулна ãàðãàæ íºõºí ñýðãýýõ áàðèà çàñëûí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëíà. 2. НЭМ òýíõèì/àëáàä-ûíýðõëýã÷/äàðãà-èéí/ûíõ¿ëýýõ ¿¿ðýã 2.1 ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ (ÍÝÃÆ)-ûí ÑÒÐÀÒÅÃÈÉÍ ÇÎÐÈËÒÛà ÕÀÍÃÀÕÀÄ ×ÈÃËÝÑÝÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í 2.1.1 Ýíýõ¿¿ ãýðýýíèéõàâñðàëòáîëîõ “Íýãæèéí ¿éëàæèëëàãààíûæèëèéíòºëºâëºãºº”-íäòóñãàãäñàí . . . . íèéòá¿òýýãäýõ¿¿í (òóñãàéçàõèàëãàòá¿òýýãäýõ¿¿í îðîõã¿é)-èéãã¿éöýòãýëèéíøàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò (òîî, ÷àíàð, õóãàöàà, ºðòºã/çàðäàë) á¿ðýýðõàíãàííèéë¿¿ëíý. Íèéë¿¿ëýõ òóñãàé ÿéöýòãýëèéí Õ¿ðýõ ¿ð ä¿í çàõèàëãàò á¿òýýãäýõ¿¿íèé øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò (¿ð äàãàâàð íýð òºðºë Õóãàöàà ñàð óëèðàë Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãè 1.Ñóðãàëòûí ¿éë÷èëãýý Ò¿¿õýí àëäàð”-ûí áîëîí áàãø 2012 îíû 9-ð ñàðä àæèë÷äûí àìðàëòûí òîõèæóóëñíààð àÿ òóõòàé ºðºº,кабинетийгтохижуулах àìðàõ íºõöºë á¿ðäýíý. æèëä “Àìðàëòûí ºðºº”-íèé õàíà, òààçûã áóäàæ çàñâàðëàíà. Á¿òýýãäýõ¿¿í 1.1 Òºãñºëòèéí ºìíºõñóðãàëò Сургалтын албаны Хичээлүүдийг хуваарийг хуваарийн дагуу ÓÁÑ- дагуу орж байгаа. æèëä 30 3,Ñóâ-3,ÝÁ-3,ÁÝ-3-ð ангиудад орох E –тест “Ñýðãýýí çàñàõ ýì÷èëãýýíèé 150 òåñò îðóóëàõ,, Unifase ïðîãðàììä æèëä 50 тест шивсэн байгаа 15 ä¿í øèâж оруулах Á¿òýýãäýõ¿¿í 1.2 Òºãñºëòèéí ñóðãàëò
  2. 2. Лèöåíçèéí øàëãàëòанд Хуваарь гарсан байгаа. æèëä 30 оюутануудыг áýëòãýх ÍÝÌ-í òýíõèìèéí áàãø íàðûí íýýëòòýé õààëãàíû ºäºð “Èäýâõòýé äàñãàë õºäºëãººí” ñýäâýýð “ñóðãàëò çîõèîíæèëä - áàéãóóëàõ Á¿òýýãäýõ¿¿í 1.3 Òºãñºëòèéí äàðààõ ñóðãàëò Øàòàëñàí áàêàëàâðûí 2012 оны 12 сараас 1 îþóòíû дèïëîìûí àæèë æèëä - сард хамгаалуулна. óäèðäàíà “Õàëäâàðò áóñ ºâ÷íèé” ÷èãëýëèéí 2 êðåäèòèéí Сургалт явуулсан 4 æèëä 30 ñóðãàëò ÿâóóëах хүн ирсэн. Øàòàëñàí àíãè áîëîí îëãîõ êóðñûí îþóòíóóäûí õè÷ýýëèéí Олгох курсын сэргээн õºòºëáºð òºëºâëºãººã áýëòãýæ засах бага эмчийн õóâààðèéí äàãóó îðîõ хөтөлбөр стандартыг шинэчлэн æèëä 30 боловсруулж, хөтөлбөрийн дагуу сургалтаа явуулж байна. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãè 2. Ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû àæèë Æàéêà îëîí óëñûí áàéãóóëëàãààñ æèëä çàðëàãäñàí òºñºëä“×èéðýãæ¿¿ëýëòèéí Төсөл бичээд өгсөн байгаа. 15 êàáèíåò” áàéãóóëàõ òºñºëä îðîëöîõ ÝØ-íèé îíîë ïðàêòèêèéí õóðàëä “ æèëä Ïëåêñèòèéí ¿åèéí ýìèéí áóñ “ ЭМБоловсрол олгох сургалтыг ýì÷èëãýýíèé ¿ð ä¿í” ñýäâýýð боловсронгуй болгох нь” сэдвээр 30 îþóòàí óäèðäàæ îðîëöîõ тэнхимдээ илтгэл хэлэлцүүлсэн. “Ýëåêòðîôîðåç ýì÷èëãýýíèé à÷ - õîëáîãäîë, ºðòºã çàðäàë” ñýäâýýð ÝØ-íèé ºã¿¿ëýë ЭМ сэтгүүлд хэвлүүлнэ. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãè 3. Õ¿íèé íººöèéí ¿éë÷èëãýý Анги удирдаж зөвлөх БЭ 3-2 потокийн көвлөх чиглүүлэгч 30 багшаар ажиллах æèëä багшаар ажиллаж байгаа Äîòóóð áàéðíû îþóòíóóäûí Дотуур байрны өрөөнүүдэд кварцын ºðººíä êâàðöûí àðèóòãàë æèëä 30 ариутгал 5 сард хийсэн. õèéõ Íèéãìèéí òºëºâøèë ñýäâèéí äàãóó îþóòíóóäàä öóâðàë õè÷ýýëèéí ëåêö áýëòãýæ 2012 îíû 9 ñàðä 1 ÿâóóëàõ “Äàñãàë õºäºë㺺í - óäàà õèéõýä ãàðàõ ñààä áýðõøýýëèéã äàâàí òóóëàõ çºâºë㺺” Äàäëàãûí õè÷ýýëèéã Нэгдсэн эмнэлгийн эмийн бус ïðàêòèêòàé óÿëäóóëæ эмчилгээний тасгийн сувилагч нарт îþóòíóóäûã äàäëàãæóóëàõ æèëä 30 оюутнуудыг дагалдуулан ажиллаж çîðèëãîîð òóõàéí òàñãèéí байгаа. ñóâèëàã÷ äàãàëäóóëàí
  3. 3. àæèëëàõ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãè 5.Ãàäààä õàðèëöàà ªÌªÇÎ-ä ñóðãàëò ñåìèíàðò æèëä õàìðàãäàõ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãè 6. Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè, íîìûí ñàíãèéí ¿éë÷èëãýý Ñýðãýýí çàñàõ, õºäºë㺺í 15 ýì÷èëãýýíèé ÷èãëýëý ýðõ Мэргэжлийн номны øèíýýð õýâëýãäýæ ãàðñàí íîìûí æèëä захиалга өгсөн. çàõèàëãûã ºã÷ ñóðãóóëèéí íîìûí ñàíä áàéðøóóëàõ 16 Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãè 7.Áàéãóóëëàãûí ìåíåæìåíò, òàéëàí ìýäýýëýë Æè÷: “Íèéòá¿òýýãäýõ¿¿í” ãýæòóõàéííýãæèéí ¿éëàæèëëàãààíûæèëèíòºëºâëºãººíäòóñãàãäñàí, òóñãàéçàõèàëãàòá¿òýýãäýõ¿¿íýýñáóñàäá¿òýýãäýõ¿¿íèéãõýëíý. 1.1.1 Ýíýõ¿¿ ãýðýýíèéõàâñðàëòáîëîõ “Íýãæèéí ¿éëàæèëëàãààíûæèëèéíòàëàâëàãàà- íäòóñãàãäñàí, õóóëüòîãòîîìæ, òºðçàñãèéíóäèðäàõäýýäáàéãóóëëàãûíáóñàäøèéäâýðýýð ¿¿ðýãáîëãîñîíàæèë, ¿éë÷èëãýýáîëîíòóõàéíñàëáàðûíäóíäõóãàöààíûõºãæëèéíðºòºëáºðòòóõàéíæèëäã¿éöýò ãýõýýðçààñàíàæèë, ¿éë÷èëãýýãõýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýãäñýí, ìåíåæåðèéíòóñãàéëàíñîíãîñîí . . . . . . . (òóñãàéçàõèàëãàòá¿òýýãäýõ¿¿í á¿ðèéíäóãààðûãçààíà) . . . òóñãàéçàõèàëãàòá¿òýýãäýõ¿¿íèéãã¿éöýòãýëèéíøàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò (òîî, ÷àíàð, õóãàöàà, ºðòºã/çàðäàë) á¿ðýýðõàíãàííèéë¿¿ëíý. . Òóñãàé çàõèàëãàò á¿òýýãäýõ¿¿í Äàñãàë õºäºë㺺í ýì÷èëãýýíèé Дасгал хөдөлгөөний видео 40 õè÷ýýëýýð âèäåî õè÷ýýë æèëä хичээл нэгийг бэлтгэн õèéæ áýëòãýõ сургалтанд хэрэглэж байгаа. Сэргээн засахын хичээлийн тоног төхөөрөмжийг æèëä - суурилан анги тохижуулах Æèëèéí õóãàöààíä òºñºë Жайкагийн төсөл бичсэн 20 æèëä áè÷èæ îðîëöîõ байгаа Çóëçàãûí ãîëûí ñóâèëàëä æèëä - àæèëëàõ 15 1.3 Ìýäëýã ÷àäâàðààäýýøë¿¿ëýõçîðèëò: Ìýäëýã Õýðýãæ¿¿ëýõàðãàçàì Õóàíëèéíõóãàöàà, ÷àäâàðààäýýøë¿¿ëýõòàëààðäýâø¿¿ëñ (ººðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ ÷èãëýë) õ¿í/ºäºð ýíçîðèëò (øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò) 1 2 3 Ìýäëýã ÷àäâàðààäýýøë¿¿ëýõ çîðèëò-1: 1.Àíãëè õýëíèé ÿðèàíû áîëîí äóíä …………………………….. øàòíû ñóðãàëòàíä õàìðàãäàõ (øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò) Ìýäëýã ÷àäâàðààäýýøë¿¿ëýõ çîðèëò-2: “Áèå áÿëäàð ñýðãýýí çàñàõ Японы Жудо бариа 30 ……………………………….. “íèéãýìëýãýýñ çîõèîí заслын сургалтанд
  4. 4. (øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò) áàéãóóëàõ ñóðãàëòàíä хамрагдсан. õàìðàãäàõ 15 Æè÷: “Ìýäëýã ÷àäâàð” ãýäýãòõóâüõ¿íèéîíîëûíìýäëýã, óð ÷àäâàð, òóðøëàãà, õàíäëàãà, çàí ¿éëèéãáàãòààñàí, áàéãóóëëàãà, íýãæèéíçîðèëãî, çîðèëòûãõýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí ÷èã ¿¿ðãèéãã¿éöýòãýõõóâü ÷àäâàðûãõýëíý. 1.4 Òºðèéíàëáà, òºðèéíàëáàíõààã÷òàéõîëáîîòîéñòàíäàðòûãìºðäºæ, òºðèéí àëáàí õààã÷èéí ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã ñàõèíà. 1.5 ¯ð ä¿íãèéíãýðýýíèéáèåëýëòèéãìåíåæåðòóëèðàëòóòàììýäýýëæ, á¿òýíæèëýýðòàéëàãíàíà. 2. НЭМòýíõèì/àëáà –èéí/ûíýðõëýã÷/äàðãûíõ¿ëýýõ ¿¿ðýã 2.1 НЭМ òýíõèì/àëáà-ûííèéë¿¿ëýõá¿òýýãäýõ¿¿í, ìýäëýã ÷àäâàðààäýýøë¿¿ëýõçîðèëòóóäûãõýðýãæ¿¿ëýõýäíü ò¿¿íäáàéíãûíäýìæëýãòóñëàëöàà ¿ç¿¿ëíý. 2.2 НЭМòýíõèì/àëáàä-ûí ¿ð ä¿íãèéíãýðýýíèéáèåëýëòèéãõàíãàõáîëîìæ, íºõöëèéãá¿ðä¿¿ëíý. 2.3. НЭМòýíõèì/àëáàä-ûí ¿ð ä¿íãèéíãýðýýíäòóñãàãäñàíá¿òýýãäýõ¿¿íèéíèéë¿¿ëýëòèéíÿâö, ã¿éöýòãýëèéíòàëààðìåíåæåðòýéòîãòìîëÿðèëöàæ, çºâëºãºº, äýìæëýã ¿ç¿¿ëæáàéíà. 3. үð ä¿íãèéíãýðýýíäíýìýëò, ººð÷ëºëòîðóóëàõ 3.1. НЭМòýíõèì/àëáàä-ûí ¿ð ä¿íãèéíãýðýýíäíýìýëò, ººð÷ëºëòîðóóëàõàñóóäëûãÒàëóóäõàðèëöàíòîõèðîëöñîíû ¿íäñýíäýýðøèéäâýðëýíý. 4. НЭМòýíõèì/àëáàä-ûí ¿ð ä¿íãèéíãýðýýíèéáèåëýëòèéãä¿ãíýõ 4.1 ¯ð ä¿íãèéíãýðýýíèéáèåëýëòèéã 2012îíû 12-ð äóãààðñàðûí 20-íû äîòîðáàãòààíä¿ãíýíý. 5. НЭМòýíõèì/àëáàä-ûíýðõëýã÷ äàðãûí ¿ð ä¿íãèéíãýðýýíèéõàðèóöëàãà 5.1 НЭМòýíõèì/àëáàä-ûíýðõëýã÷ äàðãûí ¿ð ä¿íãèéíãýðýýãýýðõ¿ëýýñýí ¿¿ðãýýñõàíãàëòòàéñàéíáèåë¿¿ëñýíòîõèîëäîëäòýíõèì/àëáàä-ûíýðõëýã÷ äàðãûí óðàìøóóëàõ àñóóäëûã åðºíõèé ìåýåæåð õîëáîãäîõ õóóëüòîãòîîìæ, ýðõ ç¿éí àêòûí äàãóó øèéäâýðëýíý. 5.2 ¯ð ä¿íãèéí ãýðýýãýýð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý õàíãàëòã¿é áèåë¿¿ëñýí òîõèîëäîëä ìåíåæåð õýðõýíòóñëàõ, ýñõ¿ëõîëáîãäîõõóóëüòîãòîîìæèéíäàãóó ò¿¿íäõàðèóöëàãàõ¿ëýýëãýíý. 6. НЭМòýíõèì/àëáàä-ûíýðõëýã÷ äàðãûí ¿ð ä¿íãèéíãýðýýíèéáàòàëãààæóóëàëò Ìåíåæåð: ÝÌØÓÈÑ-èéíÄàðõàíÓóëàéìàãäàõü П.Саруул /. . . . . . . . . . . . / НЭМ-н тэнхимийн эрхлэгч (àëáàíòóøààë) (îãíîî) (ãàðûí ¿ñýã) НЭМ-èéí òýíõèìèéíáàãø ß.Áèëýãìàà /. . . . . . . . . . . ./ (àëáàíòóøààë) (îãíîî) (ãàðûí ¿ñýã)

×