O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Contractul Individual de Munca 2014: model si info utile

10.542 visualizações

Publicada em

Contractul individual de munca (CIM) este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu (art.10 din Codul muncii, republicat).

Publicada em: Economia e finanças
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Contractul Individual de Munca 2014: model si info utile

 1. 1. www.contabun.ro -2014- Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului
 2. 2. Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului www.contabun.ro 2 Contractul individual de munca Contractul individual de munca (CIM) este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu (art.10 din Codul muncii, republicat). Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana si pe durata nedeterminata. Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, dar in conditiile expres prevazute de lege. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului, iar obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Un model de contract individual de munca de care angajatorii trebuie sa tina cont atunci cand intocmesc un contract individual de munca este modelul- cadru al contractului individual de munca. Potrivit art.2 din Ordinul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, actualizat, contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul-cadru. Prin negociere intre parti contractul individual de munca poate cuprinde si clauze specifice, potrivit legii. Modelul-cadru al contractului individual de munca a fost modificat prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1.616/2011, ordin publicat in Monitorul Oficial nr.415 din 14 iunie 2011. Atentie! Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca. Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice. Aceasta obligatie de informare se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.
 3. 3. Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului www.contabun.ro 3 In plus, anterior inceperii activitatii, angajatorul este obligat sa inregistreze contractul individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), registru care se transmite inspectoratului teritorial de munca, si sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca. Atentie! Este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii unei munci sau a unei activitati ilicite ori imorale. Contract individual de munca: model-cadru CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA incheiat si inregistrat sub nr. …../…………. in registrul general de evidenta a salariatilor A. Partile contractului Angajator – persoana juridica/fizica………………, cu sediul/domiciliul in ……………., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ……….., sub nr. ………, cod fiscal ……….., telefon ………….., reprezentata legal prin ……………., in calitate de ……………, si salariatul/salariata – domnul/doamna ……………., domiciliat/domiciliata in localitatea ……………., str. …………….. nr. ………., judetul ……………, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ……… nr. ………, eliberat/eliberata de ………….., la data de ………., CNP …………………, autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria ….. nr. ……. din data ………….., am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit: B. Obiectul contractului: C. Durata contractului: a) nedeterminata, salariatul/salariata ……………… urmand sa inceapa activitatea la data de ……….; b) determinata, de …… luni, pe perioada cuprinsa intre data de …… si data de ……../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
 4. 4. Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului www.contabun.ro 4 D. Locul de munca 1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) …………….. din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului …………….. 2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ……………. E. Felul muncii Functia/meseria ………….. conform Clasificarii ocupatiilor din Romania F. Atributiile postului Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca. F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului: …………… G. Conditii de munca 1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991. 2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare. H. Durata muncii 1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ….. ore/zi, …. ore/saptamana. a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ….. (ore zi/ore noapte/inegal). b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil. 2. O fractiune de norma de …… ore/zi, ….. ore/saptamana; a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ….. (ore zi/ore noapte). b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora. I. Concediul Durata concediului anual de odihna este de ….. zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma). De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ……….. J. Salariul: 1. Salariul de baza lunar brut: …… lei 2. Alte elemente constitutive:
 5. 5. Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului www.contabun.ro 5 a) sporuri ……..; b) indemnizatii ……. ; b1) prestatii suplimentare in bani ………; b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ……….; c) alte adaosuri ………. . 3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr.53/2003 – Codul muncii. 4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt …….. K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca: a) echipament individual de protectie …….. ; b) echipament individual de lucru ……… ; c) materiale igienico-sanitare ………..; d) alimentatie de protectie …………; e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ……….. L. Alte clauze: a) perioada de proba este de …….. zile calendaristice; b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de ……. zile lucratoare, conform Legii nr.53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca; c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ……. zile lucratoare, conform Legii nr.53/2003, republicata, sau contractului colectiv de munca aplicabil; d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art.18 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca; e) alte clauze. M. Drepturi si obligatii generale ale partilor 1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal; c) dreptul la concediu de odihna anual; d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament; e) dreptul la securitate si sanatate in munca; f) dreptul la acces la formare profesionala.
 6. 6. Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului www.contabun.ro 6 2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului; b) obligatia de a respecta disciplina muncii; c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; e) obligatia de a respecta secretul de serviciu. 3.Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern. d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului; 4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii; a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege; b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate; e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. N. Dispozitii finale Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr.53/2003 – Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ……/………. la Inspectoratul teritorial de munca a judetului/municipiului …………./Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
 7. 7. Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului www.contabun.ro 7 Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege. Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii. Angajator, Salariat, ……….. ………………. Reprezentant legal ………………….. Semnatura …………………… Data …………………….. Pe data de …… prezentul contract inceteaza in temeiul art. ……. din Legea nr.53/2003, republicata, in urma indeplinirii procedurii legale. Angajator,
 8. 8. Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului www.contabun.ro 8 Modificarea contractului individual de munca Potrivit art.41 din Codul muncii, republicat, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul muncii (art.42-48). Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de odihna. Informarea salariatului cu privire la modificarea contractului individual de munca Anterior modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa salariatul cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le modifice, obligatie ce se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii actului aditional (art.17 alin.(1) si (2) din Codul muncii, republicat). Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente: a) identitatea partilor; b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri; c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului; d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului; e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; f) riscurile specifice postului; g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele; h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora; i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul; j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia; k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea
 9. 9. Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului www.contabun.ro 9 platii salariului la care salariatul are dreptul; l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana; m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului; n) durata perioadei de proba. Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute mai sus in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege (art.17 alin.(5) din Codul muncii, republicat). Modificarea contractului de munca prin acordul partilor Modificarea contractului individual de munca prin acordul partilor nu este, de regula, supusa unor restrictii sau limitari. Trebuie, insa, avut in vedere ca modificarea contractului de munca sa nu aduca vreo atingere drepturilor salariatilor si sa respecte prevederile contractului individual de munca, regulamentului intern, contractului colectiv de munca aplicabil, legislatiei in vigoare. In plus, salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la aceste drepturi sau limitarea lor este lovita de nulitate. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca Modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul muncii si anume: in cazul delegarii, in cazul detasarii, in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului. Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca. Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.
 10. 10. Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului www.contabun.ro 10 Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de Codul muncii. Act aditional la contractul individual de munca - model Act aditional – acord intervenit intre partile care au incheiat un contract, prin care partile convin asupra modificarii, completarii sau incetarii ulterioare a acestuia. Contabun.ro va propune un model de Act aditional de modificare a contractului individual de munca, model care poate fi adaptat in functie de situatia concreta la care se raporteaza: Antetul societatii Act aditional nr............. La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. ……..... /…........…................ in registrul general de evidenta a salariatilor. Incheiat astazi, …………………., intre: Angajator – persoana juridica SC …………….. SRL, cu sediul in ……………, inregistrata la Registrul Comertului din ……........…… sub nr. …..../…......./…...….. cod fiscal …….....……., telefon …………………, reprezentata legal prin …………………, in calitate de ……………………, si Salariatul/salariata – domnul/doamna ………………..., domiciliat/a in localitatea ..…...……, str. …………….....…................., nr. …........., judetul ..….........……….............., posesor/posesoare a buletinului / cartii de identitate / pasaportului seria ....... nr. .............……, eliberat / eliberata de ………………............……, la data de ……............................, CNP ………............................, permis de munca seria ………, nr. …………... din data de ……………..…. .
 11. 11. Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului www.contabun.ro 11 In temeiul art. 17 (5) coroborat cu art. 41 (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, partile HOTARASC: 1. Se modifica elementul ……………..………………........... al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: ………………………………………………………………………………………………… …………….......……………................. . 2. Se modifica elementul ………………………………...... al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi:………………............................. ............................................................... . 3. Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate. Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de ............................ . Anagajator, Angajat, SC ………………………….. SRL Reprezentant legal,
 12. 12. Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului www.contabun.ro 12 Suspendarea contractului individual de munca – in ce conditii are loc Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti. Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute mai sus, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne. In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat. De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza. In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept. Contabun.ro va propune un model de Decizie de suspendare a contractului individual de munca, model care poate fi adaptat in functie de situatia concreta la care se raporteaza: Antetul societatii Decizia nr. .............. / ................ de suspendare a contractului individual de munca nr............/................. Avand in vedere ........................................., situatie in care contractul individual de munca urmeaza a fi suspendat;
 13. 13. Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului www.contabun.ro 13 In temeiul Legii nr.31/1990, cu privire la societatile comerciale, reprezentantul legal al SC ........... SRL DECIDE : Art.1 Incepand cu data de ............................, contractul individual de munca nr. .............. / ................. al salariatului/ei, se suspenda in temeiul art. ……….. din Codul Muncii, republicat. Art.2. Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 45 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul, Tribunalul .................... . Art.3 Prevederile prezentei decizii de suspendare urmeaza a fi executate si comunicate salariatului/ei si I.T.M. ................................. . Reprezentant legal, Dovada comunicarii: (Data si semnatura salariatului sau confirmare de primire - data postei) Daca ati gasit util acest material, poate doriti sa citi si lucrarea “20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca”. Iata ce veti gasi in aceasta lucrare: 1. – Cerere de angajare 2. – Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca 3. – Fisa de informare a salariatului la angajare 4. – Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate 5. – Fisa de solicitare a controlului medical la angajare 6. – Fisa de identificare a factorilor de risc profesional 7. – Contract individual de munca (model cadru) 8. – Contract individual de munca (model comlex) 9. – Acord de confidentialitate (anexa la contractul individual de munca) 10. – Fisa postului (model cadru) 11. – Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta 12. – Declaratie pe propria raspundere privind functia de baza 13. – Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale 14. – Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere 15. – Declaratie pe propria raspundere a celuilalt sot ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil 16.- Adeverinta emisa de angajator privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil 17. – Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate 18. – Declaratie pe propria raspundere asigurat 19. – Declaratie pe propria raspundere coasigurat 20. – Declaratie privind folosirea autovehiculului 21. – Proces verbal de predare- primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii *lucrarea se gaseste in sectiunea librarie, la adresa

×