O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Divorce Issues for the LGBT Couple
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

2

Compartilhar

Baixar para ler offline

Die Posduif - Maart 2015

Baixar para ler offline

Koerant van die Geloftevolk Republikeine - http://www.geloftevolkrepublikeine.org/ - Maart 2015

Die Posduif - Maart 2015

 1. 1. Ondersteun ons landbouers Derduisende mense eet daagliks hulle drie maaltye sonder om vir een enkele oomblik te dink of te besef wat alles moes gebeur om die voedsel op sy tafel te kry. Te midde van natuurrampe soos vloede, droogtes, koue en bloedige hitte, moet die boer dag na dag nuwe planne bedink om die voedselproduksie te handhaaf sodat Jan-alleman sy dag se kos kan geniet. Met onbillike wetgewing wat die landbou knel, en ’n regering wat verkies dat blankes die bedryf moet verlaat sodat swartmense dit kan bewoon, al bewerk hulle dit nie, word landbou ’n nasionale probleem wat elke mens en elke dier direk raak. Die boer sorg nie net vir kos op die tafel van die land se inwoners nie, maar lewer ook ’n reuse bydrae tot die uitvoer valuta wat verdien word. Weinig erkenning word aan die landbouer gegee vir die harde werk wat hulle elke dag verrig, en vir die derduisende werksgeleenthede wat hulle skep en in stand hou. Die owerhede van die land is salig onbewus daarvan dat een week se staking deur die boere van hierdie land, ’n algehele hongersnood kan veroorsaak. Dit is waarskynlik net die hoë integriteit van die boer wat verseker dat dit nie gebeur nie, en wat oënskynlik tevrede is om geen erkenning te kry vir die onontbeerlike rol wat hulle jaar in en jaar uit vervul nie. Slegs enkele kerkgemeentes hou een keer per jaar ’n dankdag vir die oes van boere wat uiteindelik deur al die kanale vloei om in die huisvrou se kosvoorraad te beland. Soos wat die boer elke dag sy taak biddend begin, so eindig hy met biddende hart wanneer hy skemeraand weer tuis kom by sy huismense – dankbaar dat die Heer se genade oor hulle was, want die moontlikheid van ’n aanval op die gesin, noodsaak dat hy en sy geliefdes paraat sal bly. Laat ons dan as lesers, tog gedurig hierdie manne en vroue in ons gebede dra, en mag ons so optree dat die boer daardeur bemoedig sal word om voort te gaan met die edel werk wat hy verrig in diens van die mensdom. Die Posduif Februarie 2015Uitgawe : 01 BEKERING - BESKERMING - BEVRYDING
 2. 2. HOME MADE PEPPER SPRAY I‟m going to teach you how to make a very cheap yet very effective pepper spray that could save your life. You will need to buy a kiddies water pistol which u will use to squirt the pepper spray. Ground and mash 50 fresh chillies. Place in a container and add any alcohol until it reaches 2cm above the chilies. Stir the mixture for three to five minutes. Add 3 teaspoons of baby oil in the solution and stir for another two to three minutes. Separate the mashed solids from the liquid solution by using the thin cloth. Make sure that the solution is free of any impurities as these will cause blockage in your plastic water pistol. This particular pepper spray is oil based making it much more effective than the water based variety because alcohol and oil ensures that the chilies will not break down with time. Furthermore, alcohol is an effective solvent for extracting the active ingredient in the chilies and also gives an added sting to your aggressor‟s eyes. Important Reminder, make sure that your water pistol is leak free. Keep out of reach of children. Its effects can last from 45 minutes to 1 hour and is extremely uncomfortable and painful.
 3. 3. DIE Groot Trek, word dit genoem...duisende Boere van die Kaapse oosgrens wat met ossewaens die trekpad noordwaarts gekies het. Net die nodigste kon saamgeneem word. Baie wat vir hulle dierbaar was, moes hulle agterlaat. Oor berge en deur riviere het die wawiele geknars na wat sekere landsverhuisers romanties as die "Beloofde Land" beskou het. Die werklikheid was dikwels veel minder romanties. Dit het selfs honderde se dood gekos. Maar hoeveel anders Suid- Afrika vandag sou gelyk het as daar geen Groot Trek was nie, kan geen mens hom werklik indink nie. Daarvoor lê die spore van hierdie ou pioniers eenvoudig te diep in ons geskiedenis ingegrif. Soos ’n Afrikaner-geskiedkundige sê: "Alle Afrikaanssprekendes wat nog hul Afrikanerskap in ere hou, sal nie kan vergeet hoe hul volk sy eintlike beslag in die Groot Trek gekry het nie." Die Groot Trek word saaklik beskryf as die georganiseerde verhuising van tussen tien- en twaalfduisend Afrikaners in die jare dertig van die 1800’s uit die oosgrensdistrikte van die destydse Kaapkolonie na die binneland. Hulle sou later die Voortrekkers genoem word. Die Kaap was sedert 1806 onder Britse beheer. Na die noorde is Suid-Afrika deur verskillende swart stamme bewoon, nie die minste nie die Zoeloes in die teenswoordige KwaZulu-Natal, wat deur die toedoen van hul koning Chaka in ’n magtige ryk verenig is. Die oosgrensdistrikte was die distrikte van Graaff-Reinet, Uitenhage, Somerset-Oos, Tarka, Grahamstad, Cradock en Colesberg. Oor die presiese redes waarom die Afrikaner-Boere besluit het om die Britse juk af te werp, is daar nie eenstemmigheid onder al die geskiedkundiges nie. Die tradisionele siening is dat die grensboere se griewe, wat oor die jare heen opgebou het, gesetel het in hul gevoel dat hul selfstandige geestelike bestaan bedreig is deur ’n doelbewuste verengelsingsbeleid en hul stoflike bestaan deur ’n reeks verwoestende grensoorloë teen die Xhosa. Daarom sou die grensboere onder die Britse gesag uittrek om in die binneland ’n onafhanklike staat volgens eie aspirasies in die lewe te roep. Hulle het egter nie net skielik opgepak en getrek nie. Die verhuising is voorafgegaan deur voorbereiding en beplanning, onder meer deur die sogenaamde Kommissietrekke. Drie kommissies is uitgestuur om die binneland te verken en ’n geskikte woongebied uit te soek -- een verkenningstog na Natal, ’n ander tot aan Soutpansberg en ’n derde deur Boesmanland tot êrens in Damaraland. Oor hierdie verkenners se verslae is weinig bekend, maar hul bevindings moet bepaald ’n rol gespeel om die trekkers te laat besluit watter roetes die wenslikste was. Verskeie trekgroepe het by verskillende geleenthede die Kolonie verlaat. Die eerste, in 1833, was dié van Louis Trichardt en Johannes Hendrik Janse van Rensburg ("Lang Hans"). Daarna het die trek van Andries Hendrik Potgieter gevolg, by wie die vroom geestelike leier Sarel Arnoldus Cilliers hom aangesluit het. Potgieter reis na die Soutpansberg om met Trichardt in aanraking te kom, maar intussen word sy mense by die Vaalrivier aangeval. Daarna word die Matebele deur die trekkers by Vegkop gestuit (Oktober 1836). Die Van Rensburg- trek word egter in Junie 1836 uitgemoor en Trichardt bereik in April 1838 Delagoabaai ná veel ontberinge. Met die aankoms van die trek van Gerhardus (Gert) Marthinus Maritz word die eerste Voortrekkerbestuursreëling by Thaba Nchu getref (Desember 1836) en daarna word ’n strafekspedisie teen Umziligazi (of Moslekatse of Silkaats), grondlegger van die Matabele-volk, by Mosega onderneem. Toe die trek van Piet Retief in die binneland aankom, word Retief deur die trekkers tot goewerneur verkies (April 1837). Intussen kom ook die trek van Pieter Lafras Uys aan, en saam met Potgieter word ’n tweede ekpedisie onderneem teen Umziligazi, wat oor die Limpopo gedryf word. Die gevoel sou ontstaan dat die wêreld oorkant die Vaal met hierdie oorwinning "vir die beskawing verseker is". Die Groot Trek (1834 tot 1840)
 4. 4. Soos so dikwels in die verlede, en tot vandag toe, het onderlinge leierstwiste die Afrikaner ook tydens die Groot Trek verdeel. Onenigheid ontstaan naamlik oor waar die Trekkerstaat uiteindelik opgerig moet word. Retief en sy volgelinge besluit om Natal toe te gaan, waar hy van die Zoeloe-koning Dingaan ’n woongebied ruil. Maar op 6 Februarie 1838 word Retief met sewentig manskappe en ’n groot getal agterryers met sy tweede besoek aan Dingaan om die lewe gebring. Hierna val die Zoeloe-impi’s die laers langs die Bloukrans- en Boesmansrivier aan en dood ongeveer 350 van die trekkers. Potgieter en Uys kom hul medetrekkers te hulp, maar word by Italeni in ’n hinderlaag gelok waar Uys en andere die lewe inskiet (April 1838). Potgieter verlaat Natal, ruil grond in die latere Vrystaat, maar gaan vestig hom uiteindelik in Ohrigstad en nog later by Soutpansberg. ’n Tweede Zoeloe-aanval word in Natal afgeweer, en ná Maritz se sterfte word die grensboer Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius deur Sarel Cilliers versoek om na Natal te kom om die trekkers te lei. Pretorius word tot kommandant-generaal gekies om ’n strafekspedisie teen Dingaan te lei, wat uitloop op die trekkeroorwinning in die Slag by Bloedrivier op 16 Desember 1838. In 1840 word ’n tweede ekspedisie, die Beestehaal-kommando, uitgestuur en Panda tot koning van die Zoeloes verhef. (Terloops, Pretorius sou in Afrikanergeledere as ’n geniale veldheer en staatsman onthou word -- iemand wat seker meer as al sy tydgenote die wese van die Groot Trek en die wordende republikeinse ideaal van die Afrikaner deurgrond het. Pretoria is na hom genoem -- en hierdie feit help om die groot bohaai oor ons eietydse naamsverandering van Pretoria tot Tswane te verklaar.) Die Republiek Natalia, wat intussen uitgeroep is, sluit in 1840 ’n verbintenis met die trekkers wat by Winburg en Potchefstroom ook ’n eie bestuur in die lewe geroep het. In 1842 word die Republiek Natalia deur Britse troepe beset en in 1843 finaal geannekseer. Baie trekkers trek hierna weer oor die Drakensberg om hulle vry van Britse oorheersing op die Hoëveld te gaan vestig. Dit was egter eers met die ondertekening van die Konvensies van Sandrivier en Bloemfontein dat die Britse agtervolging gestaak en die staatkundige ideaal van die Groot Trek verwesenlik is... met al die enorme gevolge wat dit op alle terreine vir Suid-Afrika sou hê.
 5. 5. Veiligheids Wenke Probeer gesond en sterk bly Wanneer ons ouer word, is ons koördinasie, sig en balans dalk nie meer so goed nie. Ons raak miskien ook broser namate ons spiere en gebeente swakker word. Gereelde fisiese oefening en goeie eetgewoontes kan hierdie agteruitgang vertraag. “Dit is belangrik om oefeninge te doen wat ‟n mens se balans, postuur, krag en beweegbaarheid verbeter”, sê Nita, ‟n fisioterapeut. ‟n Publikasie van die Amerikaanse Departement van Gesondheid en Menslike Dienste sê: “Ongeag hoe gesond hulle is en waartoe hulle fisies in staat is, bejaardes kan grootliks daarby baat vind as hulle fisies aktief bly. Selfs as dit vir jou moeilik is om te staan of te loop, kan jy nog steeds oefening doen en daarby baat vind. Trouens, in die meeste gevalle sal dit jou meer benadeel as jy niks doen nie.”* Fisiese oefening kan jou help om onder meer hartkwale, gewrigspyn, osteoporose en depressie te beveg. Dit kan jou bloedsirkulasie, spysvertering en slaap verbeter, en dit kan jou meer selfvertroue gee en oplettender maak. As jy nie daaraan gewoond is om fisiese oefening te doen nie, sal dit goed wees om eers jou dokter te raadpleeg. Jy kan hom of haar ook besoek as jy duiselig voel of borspyn ondervind terwyl jy oefening doen. Trouens, in so ‟n situasie sal dit dalk verstandig wees om ‟n noodnommer te bel. Moenie sulke potensieel gevaarlike simptome ignoreer nie! Daar word ook aanbeveel dat jy jou oë een keer per jaar deur ‟n oogkundige laat toets. Wanneer dit by dieet kom, moet jy etes vermy wat nie veel vitamiene en minerale bevat nie, selfs al is dit vinnig en maklik om voor te berei. Veral ouer persone het kos nodig wat ryk is aan vitamien D en kalsium, wat albei kan help om beenmassa te behou of ten minste die verlies daarvan te vertraag. Probeer dus om volgraankosse, laevetsuiwelprodukte en vars vrugte en groente by jou dieet in te sluit. Raadpleeg jou dokter voordat jy jou eetgewoontes drasties verander. Hy of sy sal moontlik vir jou goeie wenke in verband met dieet kan gee of sê watter kosse jy om sekere gesondheidsredes moet vermy. Daarbenewens moet jy genoeg vloeistowwe probeer drink. Ontwatering is algemeen onder bejaardes, veral dié wat alleen woon of in ouetehuise is, en dit kan maak dat hulle makliker val en kan aanleiding gee tot verwarring, hardlywigheid, swak elastisiteit van die vel, infeksie en selfs die dood. Maak jou huis veiliger Bejaardes val meestal by die huis. Maar jy kan hierdie gevaar grootliks verminder deur ‟n paar praktiese voorsorgmaatreëls te tref. Dink aan jou huis terwyl jy die volgende lees. Badkamer: ● Die vloer moet goeie vastrapplek hê wanneer dit nat is. ● Die stort of bad moet ‟n glyvaste matjie of afwerking hê, en as jy ‟n stortstoel het, moet jy die krane maklik kan bykom. Dit kan ook nuttig wees om ‟n handstort te hê sodat jy kan bly sit terwyl jy was. ● Dit is goed om handrelings te hê waaraan jy kan vashou wanneer jy in of uit die bad klim of die toilet gebruik. Sulke relings moet sterk en stewig vas wees. Maak ook seker dat die toiletsitplek hoog genoeg is sodat jy kan gaan sit en opstaan sonder om jou te veel in te span. ● Laat nagligte brand of gebruik ‟n flits. Trappe: ● Niks moet op die trappe rondlê nie; dit moet in ‟n goeie toestand en goed belig wees. ● Trappe moet stewige handrelings aan albei kante hê indien moontlik, sowel as glyvaste stroke en ligskakelaars aan die bo- en onderkant. ● Trappeklim kan bejaardes help om hulle bene sterk te hou. Maar as jy sukkel om jou balans te hou, moet jy trappe nie alleen probeer klim nie. Slaapkamer: ● Maak seker dat daar genoeg ruimte is sodat jy maklik en veilig om die bed en ander meubels kan beweeg. ● Hou ‟n stoel in die kamer waarop jy kan sit terwyl jy aantrek. ● Hou ‟n lamp of ‟n flits binne jou bereik wanneer jy in die bed is. Kombuis: ● Werksoppervlakke moet netjies wees sodat daar genoeg plek is om kruideniersware en ander items neer te sit. ● Die kombuisvloer moet glyvas wees en nie te veel blink nie. ● Items in die kaste moenie te hoog of te laag wees nie, maar moet sonder hulp maklik uitgehaal kan word. Probeer om nie lere en trapstoeltjies te gebruik nie, en moet nooit op ‟n stoel staan nie! Algemeen: ● Laat nagligte brand op pad badkamer toe asook op ander plekke waarheen jy snags dalk gaan.● Dit kan nuttig wees om ‟n kierie of ‟n loopraam snags te gebruik wanneer jy nie so wakker of oplettend is nie.● Jou stoele moet stewig wees (geen wiele), armleunings hê en die regte hoogte wees sodat jy maklik kan gaan sit en opstaan.● Om te voorkom dat jy struikel, moet jy uitgerafelde matte, vloermateriaal wat opkrul of gebreekte teëls regmaak, vervang of verwyder. Alle elektriese koorde moet teen die mure gelê word, nie oor loopareas nie.● ‟n Mens kan oor los matte struikel, en daarom moet dit nie bo-op ander matte lê nie. As dit op ‟n gladde vloer, soos teëls of hout, gesit word, moet dit ‟n glyvaste onderkant hê sodat dit nie kan rondskuif nie.● Moenie pantoffels dra wat los sit of afgetrap is of wat nie ‟n agterkant of glyvaste sole het nie. En moenie sandale of skoene met hoë hakke dra nie.● Party soorte medisyne kan ‟n mens lighoofdig of onvas op jou voete laat voel. As jy ooit so voel nadat jy medisyne geneem het, moet jy beslis jou dokter daarvan vertel. Hy of sy sal dalk die dosis verander of selfs ander medikasie voorskryf. As jy enigiets sien wat aandag nodig het en dit nie vir jou veilig sal wees om self daarna om te sien nie, kan jy gerus die hulp inroep van familielede, vriende of diegene wat verantwoordelik is vir die instandhouding van die gebou. En probeer om nie uit te stel nie.
 6. 6. Oorlewing!! Ligte Kampeer Spesery Sakkie Hier sal ek jou wys hoe jy al jou speserye in ‘n lig en dig houer kan saam vat op jou volgende kamp ekspidisie. Dit is waterdig en jy kan dit weer seel as jy n hitte bron by jou het (soos n vuurhoudjie of lighter). Hoe die strooitjies met aansteker te sluit Moet dit net nie in die vuur sit nie… net naby genoeg sodat dit warm genoeg word… dan knyp jy die strooitjie toe met jou vingers. As jy bang is om dit te doen, maak eers jou vingers koud in die vrieskas en dan doen jy dit. Moenie iets brand nie !!! Seёl die een kant van die strootjie met die vlam. Wanneer dit koel is, vul die stroojie met die speserye wat jy daar in wil sit. Seёl dan net weer die ander kant van die strootjie met die vlam. Maak net seker dat die speserye nie al die pad tot bo kom nie, anders gaan dit brand en nuteloos wees. Hoe om jou vuurhoutjies Waterdig te maak. So, jy het 'n nood boks en dit sluit baie vuurhoutjies in, reg? Wel, wat as daardie vuurhoudjies nat geword het? Hulle sou absoluut nutteloos wees vir jou ... tensy jy hulle waterdig maak! Vandag, ek gaan om jou te wys hoe om jou vuurhoudjies waterdig te maak en te help beskerm teen vog in die stoor. Dip versigtig die vuurhoutjiekoppe in die nael polish’ Eerstens, jy moet 'n paar vuurhoudjies en deurskynende naellak kry. Steek versigtig die vuurhoudjies, vlam kant af in die naellak. Jy wil nie 'n dik laag op die vuurhoudjie hê nie, maar jy wil die hele kop bedek. Laat die vuurhoudjies droof word vir ongeveer 2- 3 ure Oornag is eintlik die beste, as jy kan. You will want to lay them out so they don’t touch each other and stick together permanently. And, even after running under water, just shake off the water and… Jy wil die vuurhoudjies neer lê sodat hulle nie aan mekaar raak en permanent aan mekaar vas sit nie. En selfs al hou jy die vuurhoudjies onder loopende water, skuld net die water af en…. Hulle steek nog steeds aan!! Reels in „n Oorlewings Situasie Daar is verkeie maniere wat jy in „n oorlewings situasie kan beland. Vliegtuig ongeluk, op see, of jy kom skielik net agter jy het ernstig verdwaal. Die eerste menslike reaksie is om te stress. Paniek oorval jou en jy raak angstig. Jy kan nie logies dink nie, en dit is gevaarlik! Sodra jy agterkom iets is fout, sit en ontspan. MOENIE paniek nie, moenie STRESS nie! Daar is talle situasies waarin jy jouself kan bevind, en elkeen se belangrikheid reels is anders. As jy beseer is, of iemand in jou groep is beseer, dan is die belangrikste om jouself of die beseerde persoon eers na „n skuiling te kry waar mediese sorg toegedien kan word. Indien jy in „n woestyn deel is, is die belangrikste om skuiling weg van die son af te kry. Waneer jy op „n verlate eiland is, dan is die belangrikste seker om vars water te kry. Gebruik altyd logika. Dit is amper onmoontlik om elke situasie in „n kategorie te plaas. Dit hang af van jou situasie. Jy moet self jou logika gebruik en besluit wat is op daardie stadium vir jou die belangrikste is. Jou aksies moet ook van so aard wees dat jy nie onodig energie mors nie. Deur: Kpl Melissa Butler (Weskaap)
 7. 7. Slag van Nicholsonsnek 1899 Die Slag van Nicholsonsnek het op 30 Oktober 1899 plaasgevind tydens die Tweede Vryheidsoorlog naby Ladysmith. 'n Boeremag onder beheer van Genl. Christiaan de Wet het 'n Britse mag van 1000 soldate onder beheer van Luit. Kol. F.R.C. Carleton verslaan en in die proses 850 Britte gevange geneem. Die geveg staan ook bekend as die Slag van Klein Majuba. Agtergrond Luit. Kol. F.R.C. Carleton was gestuur met sy troepe om Nicholsonsnek te beset om sodoende die linkerkantse flank van die Britse hoof linie te beskerm. Hy vertrek gedurende die aand van 29 Oktober uit Ladysmith op 'n 10km tog om die taak te verrig. Sy kanonne en reserwe ammunisie was vervoer deur 'n 100 muile. Aanvanklik was hulle vordering goed en hy besluit om Cayinggubo heuwel te beset. Terwyl hulle die heuwel bestyg hoor die Boere wagte hulle en vuur 'n paar skote in die Britte se rigting. Party van die Britse soldate word paniekerig en hardloop skreeuend teen die heuwel af. Dit veroorsaak chaos wat veroorsaak dat die muile losbreek en weghardloop. Dus verloor Carleton sy reserwe ammunisie en kanonne. Hy beset nogtans die heuwel en beveel sy magte om hulle in te graaf. Die geveg Generaal Erasmus se mag, bestaande uit die Pretoria kommando, noordoos van Ladysmith by 'n heuwel met die naam Pepworth word bewus van die Britse mag en berei hulle voor vir 'n aanval om 5-uur die oggend. Aan die ooste van Cayinggubo hoor De Wet ook die geraas van die kannonne in die nag en hy en kommandant Steenekamp kry toestemming om met 300 man ondersoek in te stel. Hulle bereik die voet van Cayinggubo teen dagbreek en was verbaas om die Britte op die heuwel te sien. Hulle berei voor vir 'n aanval soortgelyk aan die van Majuba in 1881. Hulle bestyg die heuwel versigtig en teen 11-uur was hulle verspreid om en onder die kruin. Carleton was onbewus van hulle. De Wet loods sy finale aanslag. Teen 12-uur was die baie van die Britse soldate op die heuwel gewond of dood. Party hardloop teen die heuwel af net om hulle vas te loop teen die magte van Erasmus, wat hulle weer teen die heuwel uitjaag. Teen 1- uur het die Britse magte oorgegee en Carleton word ook gevangene geneem. Die Britse magte se ammunisie was teen die hierdie tyd amper op. Slag van Nicholsonsnek Deel van Tweede Vryheidsoorlog Datum 30 Oktober 1899 Ligging Ladysmith Resultaat Boere-oorwinning Strydende partye Verenigde Koninkryk Zuid-Afrikaansche Republiek Oranje-Vrystaat Bevelvoerders Luit. Kol. F.R.C. Carleton Christiaan de Wet Sterkte 1000 Ongevalle 850 gevange geneem Na die neerlae wat die Boere in die Tweede Vryheidsoorlog by Talana en elandshoogte gely het, was hulle vasbeslote om die terugvallende Engelse by Ladysmith te verslaan. Die slag by Nicholsonsnek vind op hierdie dag plaas toe die Britte 'n aanval op die Boerelinie doen. Oppad na Nicholsonsnek bestyg lt. kol. Carleton se afdeling Cayingubokop, waar hy met die Boeremagte slaags raak. Ten spyte van die chaos wat dit veroorsaak slaag Carleton daarin om sy soldate in 'n boogverdediging op die kop op te stel. Na die noorde waar die kop in Nicholsonsnek uitloop, plaas hy nieteenstaande waarskuwings, slegs 'n klein wageenheid. Onder aanvoering van kommandante De Wet, Steenkamp en Van Dam, bestyg die Boere die kop met die spits van hul aanval uit die noorde. Teen half twee die middag gee Carleton die stryd gewonne, met die verlies van sowat 1 200 aan gesneuweldes, gewondes en krygsgevangene
 8. 8. TWEE REVOLUSIES: BLANKE BLY SLAGOFFER ANC se dilemma: Kommunisme of Sionisme? Voor Nelson Mandela in 1990 vrygelaat is was sy standpunt oor nasionalisering soos volg: The nationalization of the mines, banks and monopoly industries is the policy of the ANC, and the change or modification in this regard is inconceivable... ... state control of certain sectors of the economy is unavoidable. Pas na sy vrylating het Mandela en Thabo Mbeki verskeie ontmoetings met Harry Oppenheimer gehad. In sy eerste onderhoud ná sy vrylating het Mandela skielik die volgende verklaar: In our economic policies ... there is not a single reference to things like nationalization, and this is not accidental... Duidelik het iets gebeur wat Mandela tot "beter" insigte gebring het. Indien gekyk word na die rykdom wat hy in enkele jare opgegaar het ná sy vrylating, is die antwoord baie duidelik: Mandela is gekoop! In antieke Rome het Juvenal geskryf: The Jews will sell you any dream you please for small change. Ná die verkiesing in 1994 het die ANC dan ook sy ekonomiese beleid aan Oppenheimer vir goedkeuring voorgelê. En die aartskommunis verdedig skielik die kapitalisme! So word Gill Marcus eers Minister van Finansies en later president van die Reserwebank. Op die oog af lyk dit na 'n absolute onmoontlikheid dat 'n harde sosialis en Kommunis die leisels kan oorneem by 'n bank wat juis onafhanklik (privaat) funksioneer en waarvan die burgers (massas) eenvoudig geen voordeel kry nie. Dit is egter alles deel van die Joodsbeheerde agenda. En as mens dan besef dat hierdie afgewaterde kapitalisme (soos dit verword het) en sosialisme twee kante van dieselfde munt is, sal die prentjie duideliker word. Hoe dan so? Feit is, nieteenstaande die ANC se verknogtheid aan die Freedom Charter wat inderdaad nasionalisasie bepleit, het die ANC tot op datum geen myne genasionaliseer nie, laat staan nog die banke en die monopolieë. Wat het dan fout gegaan? Die ANC is vasgevang tussen twee pole. Die een is die Nasionale Demokratiese Revolusie, (ook genoem die revolusie van "onder", dit wil sê van die massas), soos verwoord in sy beleidsdokumente en ook in die Freedom Charter. Dit is die pad na 'n sosialistiese en uiteindelik, 'n kommunistiese samelewing - soos verkondig en verkoop aan die massas. Julius Malema is tans die grootste straatverkopertjie van hierdie idee. Die ander pool is Sionisme: die revolusie van "bo" (dit wil sê waar die mag van die "beursie" die gang en uitslag van die revolusie bepaal). Uit Mandela se uitspraak pas na sy vrylating, Mbeki se verkwanseling van 18 staatsbeheerde firmas aan die private sektor pas na sy verkiesing, en die feit dat daar nog niks van volskaalse nasionalisasie gekom het nie, is een ding baie duidelik: tot dusver het die Sionisme geseëvier. Joodse geldbelange is onaangetas. 'n Deel van die kapitalistiese stelsel (in die hande van die Jode en deur hulle beheer) word behou en nasionalisasie word net toegepas waar dit hulle belange nie sal raak nie. Wat dus wel gebeur het is dat nie-Joodse sfere geteiken is. 'n Belangrike eerste stap om dit te verwesenlik was om deur middel van regstellende aksie Swartes (meestal ANC-lede) in posisies te plaas waar beheer oor al die ander sektore uitgeoefen kon word. So is daar tans nie minder nie as 3,07 miljoen staatsdiensamptenare, meeste onbevoeg en ongekwalifiseerd, wat niks doen nie maar astronomiese salarisse en vet bonusse ontvang. Dit terwyl tussen 19 en 25 miljoen swartes werkloos is - dis nou as mens die amptelike syfers kan glo. Daarvan getuig die boek van Anthea Jeffery wat aan die einde van 2014 verskyn het, BEE: Helping or Hurting. Zuma se kabinet bestaan uit goedskiks 70 ministers, daar is 159 direkteur-generaals, 642 adjunk direkteur-generaals, 2501 hoofdirekteure en 7782 direkteure. Nie een van hulle ontvang waarskynlik minder as 'n R1 miljoen per jaar nie. Soos Richard Pipes in sy boek Communism: Experiment with a People skryf was dit die nomenclatura wat die Kommuniste in Rusland aan bewind gehou het: The policy of creating a privileged elite sustained the Communist elite for the next seventy years by ensconcing an administrative class with a vital interest in the regime's survival. But, at the same token, it ensured that the Communist ideal of social equality would remain an empty slogan. Sionisme en Kommunisme het dieselfde vader: Talmoediese Judaïsme. Albei se doelwit is dieselfde - verslawing. Albei gee voor om tot voordeel van die massas te wees, terwyl dit net 'n nomenclatura daarstel om die sisteem in plek en in toom te hou en 'n Joodse magskliek in besit te stel van die staat se eiendomme. Dit is presies wat ook in Suid-Afrika gebeur het. Die ANC se nasionalisasie is beperk tot die onteiening van die Blanke se plase en ander eiendom, om die Blanke deur middel van regstellende aksie werkloos te stel en toe te kyk hoe die Joodse magselite met hulle banke en monopolieë die Blanke al hoe meer verarm. Maar die ANC sal niks aan die Joodsbeheerde myne, banke en monopolieë doen nie. Inteendeel. Die teëlaarde vir hierdie duiwelsmagte is geskep om hulle mag net groter te maak. Sou die ANC-elite enigsins iets vir sy ondersteuners omgegee het, moes hy onmiddellik die banke nasionaliseer en die geldeenheid se waarde stabiliseer. So was die rand-dollar wisselkoers in 1994 nog R3.50 vir 'n dollar en tans is dit op pad na R12.00 vir 'n dollar.
 9. 9. Sou die ANC dit gedoen het, kon die ANC dalk beskou word as 'n "party vir sy mense". Nou is dit egter die skoothond van die Joodse geldmagte. En watter raserny is dit nie om die "broodmandjie" van die land, die boere, te teiken, in plaas van die hiëna's, die geldmagte nie. Die effek van hierdie toestand wat ontstaan is dat die land op 'n reuse katastrofe afstuur want die gepeupel word vertel dit is alles die Blanke se skuld! Dit terwyl die Jode die tafel dek vir 'n konflik tussen swart en wit wat hierdie land nog nie gesien het nie - en wat boonop nie deur die Blanke begeer word nie! Intussen sal die Blanke die voorwerp van haat bly en apartheid tot in ewigheid die misdryf teen die mensdom. Werkloosheid sal groter word en armoede meer. Die Joodsbeheerde geldmagte weet dat hulle net die ANC moet "koop" en die nomenclatura moet betaal. Daarin het hulle tot nou toe geslaag. Hulle het daarin geslaag omdat Kommunisme 'n leuen is wat aan die massas verkoop word terwyl die eintlike bose mag, die Sionisme, se agenda heel anders lyk. Kommunisme in Suid-Afrika word soos in Rusland, deur die Kommunis beheer. Daar is nie een Sionis wat hom teen die Kommunisme sal uitspreek nie. Intussen speel hierdie magte met ons woer-woer en word ons vir die gek gehou deur ons aandag deurentyd af te lei van die werklike strydvrae. Ons sing saam in die koor tot lof van dwaasheid! As ons dan van beter weet, het ons nie die taak om swart en wit oor hierdie feite in te lig, eerder as om in 'n staat van ontkenning en wanhoop te leef nie? Tydens die Amerikaanse Revolusie in Mei 1870 wou die wetgewende liggaam na aanleiding van die naderende dreigende gevaar verdaag. Vrees het almal beetgepak. Die agente van wanhoop was ywerig aan die werk. Hulle het selfs geglo die Oordeelsdag is óp hulle. Abraham Davenport, 60-jarige patriot en lid van daardie vergadering het volstrek geweier dat die vergadering verdaag. Sy woorde was: I am against an adjournment. The day of judgment is either approaching, or it is not. If it is not, there is no cause of an adjournment: if it is, then I choose to be found doing my duty. I wish therefore that candles be brought. Deur: Dr SH Gregan http://gelofteland.org ‘n Volk word vermoor, verneder en vernietig!!! Kan ons langer sit en toekyk dat dit gebeur? NEE, dis tyd om op te staan, op te staan vir ons reg!! Op te staan teen die euwel wat ons volk bedreig en probeer uitwis!!! Jy wat hier lees, wat het jy tot nou vir jou volk gedoen en wat is jy bereid om in die toekoms vir jou volk te doen? Nie net met jou mond nie, maar met aksies en dade!! Word wakker, die tyd is min!! Wees trots Boer!!!! Staan vir jou regte al moet jy duur betaal daarvoor!!!
 10. 10. Hijack prevention: Top 11 life-saving tips Here are the NHPA‟s top hijacking prevention tips: 1. Know when you‟re at risk Founder of the NHPA, Richard Brussow, said: "Hijackings usually take place in areas with easy escape routes. These include driveways, intersections and traffic signs where vehicles are forced to stop. Places where drivers might pull over to use a cellphone or drop off/pick up children from school are also high-risk areas. 2. Keep your car doors locked, windows closed and ensure that no bags, briefcases or valuables are visible. Brussow says: “When approaching traffic lights at night, slow down so that you reach them when they turn green. Otherwise, when stopping behind vehicles in traffic, always leave half a vehicle length in front of you to allow room for an emergency escape.” 3. Only pull over when it‟s safe “Some syndicates use bogus police or traffic officers,” says Brussow, adding that in the event of being approached by an unmarked SAPS vehicle, you should switch on your hazards, put your hand out of the window and indicate that they should follow you. “Head to the nearest police station or busy area before pulling over. You should do the same if your vehicle is bumped from behind and you do not feel comfortable with the individual involved in the situation." 4. If you encounter obstacles in the road such as rocks or tyres, do not get out of your vehicle to remove them. Rather reverse and drive away in the opposite direction. 5. Take appropriate action According to the NHPA, if any person or vehicle arouses your suspicions, treat it as hostile and take appropriate action. Brussow says: “For example, when approaching a red traffic light late at night, slow down, check for oncoming traffic and if clear, drive through the intersection. A fine will be preferable to an attack.” He adds that this is not an excuse to ignore the rules of the road. The onus will still be on you to prove in a court of law that you had justifiable reason to act the way you did. 6. Be on high alert near home Be extra alert when approaching and entering your driveway. Switch off the car radio and concentrate on your surroundings. Check your driveway and street before you leave or enter your premises. “Pay particular attention to unknown pedestrians and vehicles with occupants. If you notice either of these, rather pass by your home and come back later,” says Brussow. “Stop your vehicle just inside the gate and select reverse whilst waiting for the gate to close. This creates confusion and may buy you a few seconds for the gate to close completely behind you.” 7. Use the key as a negotiating tool Should you have to get out of your car to open your gate and you have small children with you, take your key with you when exiting the car. “You need the key as a negotiating tool,” says Brussow. “The perpetrators want your vehicle and you want your children.” 8. If your children are older, get them to exit the vehicle with you when opening the gate so that you are all separated from the vehicle should an attack occur. 9. Do not resist In the event of a hijacking, the most important thing to remember is not to resist – especially if the hijacker has a weapon. Surrender your vehicle and move away. Try to put as much distance between yourself and the hijackers as speedily as possible. Do not reach for your valuables. Leave everything in the vehicle.” 10. If you are forced to drive with a hijacker, do not make eye contact or any sudden movements. Do not lose your temper, threaten or challenge the hijacker – do as they tell you. Keep your hands still and visible to the hijacker and try to memorise as many details as possible in order to potentially identify the hijacker. 11. Report the incident immediately Once you have reached safety, contact the South African Police Service on 08600 10111 or 112 for emergency services immediately. Promptly reporting the incident is vital to assist with the recovery of your vehicle and the apprehension of the hijackers. “When reporting the incident, make sure you have the vehicle details readily available such as the model, colour, vehicle identification and registration numbers,” said Brussow. He adds that vehicle owners usually have tracking devices installed when insuring their vehicles: “Once you have reported the incident to the police, alert your tracking company so they can start the search.”
 11. 11. ZIMBABWE. (i) Moord op boere. In 1922 het Siener 'n skrikwekkende gesig rakende Zimbabwe gesien. Hy sien 'n ry kapmesse uit die aarde opkom waarna 'n emmer vol bloed omval en na die boere se plase toe loop. Daarna sterf talle boere gewelddadig. Siener sien dat boere Zimbabwe vinnig verlaat. Hy sien waens wat uit die noorde na ons toe aangejaag kom dat die stof so staan. (ii) S.A plaasmoorde. Daarna sien hy iets meer ontstellend. Dit wat die Zimbabwiese boere beleef, sê hy, is geen vergelyking met dit wat in Suid- Afrika gaan gebeur nie. Hierdie gesig het reeds waar geword. In Zimbabwe het 'n handjievol blanke boere gewelddadig gesterf terwyl meer as 1200 boere al op Suid-Afrikaanse plase vermoor is in 'n poging om hulle van hul grond te verdryf. Siener sien nog ander lelike dinge aan die suidpunt van Afrika gebeur, maar gee dié vertroosting dat vir dié wat weet, dit nie so erg sal wees nie. NAG VAN DIE LANGMESSE. (i) Die teken. Een so 'n verskriklike ding gebeur in Johannesburg. 'n Bloedbad gaan plaasvind. Het u geweet dat swartes in 1995 'n nagaanval op Johannesburg beplan het om blankes te vermoor? Hierdie planne het egter uitgelek en die plan is tot later uitgestel. Let wel, dis uitgestel en nie afgestel nie. Daardie dag is baie naby! Swartes wag vir 'n sekere teken op 'n gegewe tyd waarna hulle blankes nie net in Johannesburg nie, maar oral in Suid-Afrika gaan aanval. Johannesburg is egter hul hoofteiken vanweë die groot plaaslike blanke bevolking. Wat gaan daardie teken wees? Siener het dit gesien en aan ons bekend gemaak. In 'n gesig sien hy 'n swarte wat lank in die tronk was, vrygelaat en wêreldberoemd word. Dan sterf hy en word in 'n glaskis geplaas. Hy lê sewe dae in staatsie. Tydens sy begrafnis slaan vuurvonke rondom die graf uit en word 'n vuur wat dwarsoor Suid-Afrika brand. 'n Vuurbal rol egter vooruit na Johannesburg waarna 'n emmer met bloed omval. (ii) Die laer Benewens 'n groot slagting sien Siener iets wonderbaarliks gebeur; iets wat ons aan die slag van Bloedrivier herinner. Mense gaan weer laer trek en soos wat niemand destyds binne die Bloedrivierlaer gesterf het nie, sal geen mens wat binne die nuwe laer is, iets tydens hierdie aanval oorkom nie. Waar gaan hierdie nuwe laer wees en hoe gaan dit lyk? Dis onmoontlik om soos destyds by Bloedrivier laer te trek. Siener sê in dié verband iets baie, baie belangrik: Elkeen met Jesus in sy hart en wat sy volk liefhet, is binne die laer, ongeag waar hy bly. Dis 'n geestelike laer. Wat 'n bemoediging! Wie is buite die laer? Diegene wat Jesus nie as Verlosser ken nie asook volksgenote wat lid van volksvyandige instansies soos rasvermengde kerke of kultuurorganisasies is. Hulle is buite die laer en in lewensgevaar. iii) Drie dinge gebeur. Siener sien drie dinge gebeur. Eerstens breek 'n dag aan dat baie van die volksgenote wat ons verraai het en hul meelopers gaan besef dat die gesigte van Siener van God gekom het en berouvol na hul volk gaan terugkeer. Tweedens hoor Siener geweerskote en honde wat blaf terwyl mense gil wanneer die emmer bloed omval. Hy sien swartes in massas aangehardloop kom en blankes voor die voet doodmaak. As hulle egter by die hekke van diegene binne die laer kom, sien hulle dit nie raak nie en gaan verby na die buurman wat buitekant die laer is en vermoor hom. God slaan die geweldenaars dus met blindheid om diegene binne die laer se hekke nie raak te sien nie. Siener van Rensburg
 12. 12. Dit laat 'n mens aan Israel se verlossing uit Egipte dink. Soos wat die bloed van 'n lam aan die deurkosyne die Israeliete se lewens gespaar het, sal die onsigbare bloed van die Lam van God aan die hekke van diegene binne die laer ook hulle lewens spaar. Derdens sien Siener 'n groot skeiding in volksgeledere. Diegene binne die laer staan eenkant en stort trane van dankbaarheid omdat hulle nie in die skoene van die volksverraaiers staan nie. Iets verskrikliks wag op hulle! Dis nou die tyd om ons ontspoorde volksgenote dringend op te roep om tot God en hul volk terug te keer deur uit alle volksvyandige instansies te bedank voordat dit te laat is, al is dit ook kerke! (iv) Die tyd is naby! Die toekomstige aanval op Johannesburg gaan as die "Nag van die Langmesse" bekend staan. Dis nader as wat u dink! Moenie dink dat die polisie, weermag en Nasionale Intelligensie nie van hierdie voornemende aanslag weet nie. Die blanke lede wil ons nie waarsku nie uit vrees dat hulle hul werk gaan verloor. Swartes sal ons nog minder waarsku want hulle beklee al die hoogste poste in die beskermingsdienste en ly feitlik almal aan versteende wraaksug. Vir hierdie aanval gaan daar blykbaar in Johannesburg alleen van 50,000 swart taxi's gebruik gemaak word om al die ontsnaproetes af te sny. v) Beste raad. Watter raad is daar vir diegene wat in die laer is? Sorg dat julle kos, wapens en brandstof het en beveilig julle huise! (vii) Die gees van verskrikking Siener sien twee dinge tydens die nagaanval gebeur. Eerstens sien hy 'n groot menigte swartes wat onder mekaar praat. Hulle beplan iets in die geheim. Dan kom 'n swarte na vore en druk 'n geweer in oom Niklaas se gesig. Alvorens hy die skoot kan aftrek, kom 'n hand van bo en klap die geweer van hom af weg sodat dit in 'n ander rigting skiet. Tweedens stuur God 'n gees van verskrikking oor die swartes waarna hulle paniekbevange vlug en op mekaar skiet. Diegene binnekant die laer staan eenkant en kyk hoe die swartes mekaar uitwis. Diegene wat binne die laer is, sal weet dat God vir hulle ingetree het. Siener sien dat hierdie gebeure 'n wêreldopskudding veroorsaak en dat die hele wêreld oor hierdie wonderwerk praat en openlik erken dat God die Boerevolk gered het! (viii) Na Prieska. Hierna sien Siener dat 'n klomp blankes na Prieska vertrek om wapens wat Duitsland vir hulle gestuur het, in ontvangs te gaan neem. Daarna slaan die oorblywende volksverraaiers op die vlug. Hy sien 'n man wat net met sy broek aan sy bas in die rigting van Durban vlug waarna 'n Bybel oopval met 'n belofte dat die Boerevolk die vyand in der ewigheid nooit weer sal sien nie. DUITSLAND. (i) Hulp in nood. Oom Niklaas sien dat Duitsland 'n deurslaggewende rol in ons vrywording speel. Wanneer geen ander volk iets met die Boerevolk te doene wil hê nie, verskyn Duitsland op die toneel. Die Boerevolk het hom, interessant genoeg, nog altyd tot die Duitse volk aangetrokke gevoel. Duitsland is immers een van ons stamlande. (ii) Drie blou briewe. Siener sien hoe drie blou briewe agtereenvolgend op die Parlement in Kaapstad bedien word. Dis ultimatums. Blou is Duitsland se kenmerkende kleur. Hy sien dat die eerste brief die parlementariërs ongemaklik maak, die tweede laat hulle paniekerig rondspring en die derde laat hulle die hasepad kies. Daarna volg 'n kort, maar beslissende gewapende optrede. (iii) Vyf skepe. Moenie verbaas wees indien die ANC-regime blankes in die nabye toekoms heeltemal gaan probeer ontwapen nie. Die blou briewe gaan waarskynlik iets hiermee te doene hê. In die lig hiervan sien Siener dat Duitsland met vyf skepe vol wapentuig vir die Boerevolk na suider-Afrika vertrek. Dit word in Luderitz ontskeep en van daar per spoor na Prieska vervoer.
 13. 13. We deliver, whatever it takes ???? Obieste polieste Dis kwart oor 11 op ‘n Dinsdagoggend, anders gestel, opstaantyd. Die bed kreun onder die enorme gewig van die parralementêre sekuriteitsbeampte wat dit mishandel met sy teenwoordigheid. Een van die vere skiet uit en tref hom in die sy. Hy voel dit nie want die hou word geblok deur die TV afstandbeheer wat nou al vir drie weke daar tussen die rolle vassit. Na die vierde omrolpoging bou die momentum genoegsaam op en hy staan op. Die vloer neem die lyding oor. Mathokozile Ntubeni kyk in die spieël en is skielik dankbaar dat hy vir die een sekuriteitsmaatskappy in die land werk wat nie gepla is oor die beweeglikheid, gesondheid of bevoegdheid van hul werknemers nie. Om die waarheid te sê, hy lyk soos ‘n dolfyn teen die walvisagtige voorkoms van sy bevelvoerder by die SAPD. Met Thoko se oggendroetine gesensor ter wille van die lesers, klim hy in sy voertuig om werk toe te gaan. Hy stop by McDonalds se deurry en wag vir die rook, wat die bande se geskuur teen die bakwerk veroorsaak word, om te verdwyn sodat hy die mannetjie in die venster kan sien. Hy gee sy ontbytbestelling en die mannetjie in die venster ontwikkel jig en artritis in sy vingers van die hoevelheid Mc’s wat hy in daardie twaalf en ‘n half minute moet intik. Thoko bereik sy werk, die Suid Afrkaanse parralement. Hy besef weer hoe bevoorreg hy is. Sy werk hier beteken dat hy meestal kan rondsit en eet. In die parralement breek daar selde rustigheid uit te midde van die normale chaos, maar dit is gewoonlik nie nodig om bekommerd te raak nie. Wanneer dinge buitengewoon vyandig raak loop die meeste parralemetslede self uit. Dit is net die bandiete met die rooi oorpakke wat soms verwyder moet word en selfs hulle is te dom om te besef dat as hulle net in hul sitplekke bly, die sekuriteit nooit by hulle sal uitkom nie omdat hulle nie tussen die meubels kan inpas nie! Thoko is egter nie tans gepla daaroor nie. Hy het sopas iets raakgesien in die koerant wat sy reeds belemmerde nierfunksie tot ‘n stilstand ruk. Die adjunkminister Maggie Sotyo het blykbaar iets gesê! Dit kan nie goed wees nie! Hy neem die berig na iemand wat kan lees en sy lewe tuimel uit mekaar want hy hoor die een woord wat elke parralementêre sekuriteitswag die meeste vrees! Die minister wil die polisie laat oefen! Tot volgende slag Die Sweep Brief uit Die Vryburger www.dievryburger.co.za
 14. 14. DIE NUWE SA: SLEGS 2 VAN 6 VAARTUIE DIENSBAAR OM SA KUSTE TE PATROLLEER! MEER VAN DIE NSA VAARTUIE LE IN DIE DROOGDOKKE AGV DIE KOMMINISTIESE ANC SE DRAKONIESE ” AA” EN “BEEE” RASSISTEISE WETGEWINGS – WAT LEI TOT ONOPGELEIDE KADER-KENNIS OM DIE VAARTUIE TE HERSTEL . SUID AFRIKA- VERLORE LAND VAN KOMMUNISTIESE ANC AGTERBAKSHEID & BLANKE VOLKSMOORD. Slegs twee van die land se ses seevaartuie wat patrollies en navorsing om die kus moet doen, is seewaardig, terwyl die ander – sommige al vir langer as twee jaar – herstelwerk in droogdokke ondergaan. Die bestuur en instandhouding van dié vaartuie was die afgelope jare in troebel waters, met die Openbare Beskermer (OB) wat beweerde onreëlmatighede ondersoek het in die toeken van tenders om die vaartuie te bestuur en in stand te hou. Die departement van visserye stel telkens datums vir die voltooiing van herstelwerk aan dié vaartuie uit. Luidens ‟n besprekingsdokument wat Dinsdagoggend in die parlement se portefeuljekomitee oor landbou, bosbou en visserye bespreek sou word, is slegs die Ellen Khuzwayo en die Ruth First in werking. Die Lilian Ngoyi- en die Victoria Mxenge-vaartuig was veronderstel om in Februarie vanjaar gereed te wees om te vaar, maar of dit wel gebeur het, kon nie onmiddellik bevestig word nie. Die komitee sal volgende week dié kwessie bespreek en vuurwerk word verwag. Die bestuur en instandhouding van dié vaartuie was die afgelope jare in troebel waters, met die Openbare Beskermer (OB) wat beweerde onreëlmatighede ondersoek het in die toeken van tenders om die vaartuie te bestuur en in stand te hou. Van die tenders is gekanselleer, waarop ‟n nuwe tenderproses moes begin. DIE HARTSEER VERHAAL VAN NOG ‘N ANC MAFIA ONVERMOE- VREESLIKE SWART NAME WORD AAN SKEPE TOEGEKEN OM VAN “ APARTHEID” WEG TE BREEK- MAAR MEER SKEPE VAN DIE VLOOT IS IN DROOG DOKKE AS OP DIE SEE.SA HET MEER ” GEBOU ROTTE” AS MATROSE- OMREDE DAAR NIE MEER SKEPE IS NIE. Die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid (Samsa) bestuur voorlopig die vaartuie tot Oktober vanjaar, wanneer ‟n nuwe tenderproses na verwagting sal begin. Luidens die besprekingsdokument is die departement besig om ‟n nuwe advertensie vir die tender saam te stel en word die OB en die tesourie se insette hieroor in ag geneem. Dit is dieselfde tender wat vroeër aan die omstrede Sekunjalo-groep toegeken is. Daar is vroeër berig die OB het in haar ondersoek na dié tender gevind Tina Joemat-Pettersson, voormalige minister van landbou, bosbou en visserye, het haar skuldig gemaak aan wanadministrasie en onbehoorlike en onetiese gedrag in die toekenning van die vyfjaartender van R800?miljoen. Intussen word die gevolge van dié omstrede tenders vir die bestuur, bemanning en instandhouding van die vaartuie steeds gevoel aangesien van die vaartuie steeds nie seewaardig is nie. In 2013 het die departement gesê die Africana-navorsingsvaartuig se verwagte hersteldatum sou Julie verlede jaar gewees het. Volgens die nuwe besprekingsdokument word herstelwerk nog aan die laaste drie enjins gedoen waar die vaartuig in ‟n droogdok in Kaapstad lê. Seewaardigheidstoetse daaraan sal na verwagting teen einde April begin. Ook die Sarah Baartman-patrollievaartuig waarvan die hersteldatum einde Junie verlede jaar was, is steeds in die droogdok in Oos-Londen. Luidens die besprekingsdokument sal dié vaartuig na verwagting teen middel vandeesmaand gereed wees vir patrollies. http://www.whitenationnetwork.com
 15. 15. Using Cayenne for external wounds: Apply hot pepper powder directly on the bleeding cut or laceration. Doing so should stop the bleeding in 10-15 seconds. If the wound is bigger, dissolve a teaspoon of red pepper powder in a glass of warm water and drink it as quickly as you can. For smaller cuts and scratches use Cayenne tincture. Cayenne is a powerful styptic (anti-hemorrhagic substance which has the ability to stop bleeding in a wound when applied on it). It stops the flow of blood by contracting tissues or blood vessels, coagulating the blood. It also disinfects the wound, so you don‟t have to worry about any infection. According to Dr. Schulze red pepper should come first when concerning first aid! The vitamins found in red pepper serve to destroy bacteria, at the same time boosting the immune system. Wenke Veiligheidswenke vir vroue: As jy vrou-alleen is, moet jy verkieslik nie saans alleen uitgaan nie. Indien jy wel uitgaan, is dit beter om in goed verligte gebiede rond te beweeg met jou gesig na aankomende verkeer en moenie in dof-verligte gebiede parkeer nie. Grypdiewe is so vinnig soos „n weerligstraal, hou jou handsak dig teen jou lyf en moenie sigbare juwele dra nie. Indien jy deur „n vreemdeling genader word, druk jou toeter om aandag te trek of jaag so vinnig as moontlik weg. Moenie eers as jy by jou kar kom na jou sleutel begin soek nie, hou jou sleutel gereed en kyk in die kar rond voor jy inklim. Ons hoor baie van mense wat agtervolg word, wees paraat en indien jy vermoed jy word agtervolg, ry na „n openbare plek of die naaste polisiestasie. Veiligheidswenke in kapingsituasies: Dit is seker een van ons grootste vrese om gekaap te word. Dit is uiters belangrik om ten alle tye kalm te bly. „n Gesonde verstand is die beste bondgenoot in so ‟n situasie en onthou paniek veroorsaak paniek. Moenie aggressief raak nie, doen wat gevra word en vermy enige argumente met die kapers en moenie probeer om hulle uit te daag of te dreig nie en ook nie direk na hulle te kyk nie, dit kan as „n bedreiging gesien word. Onthou hulle is net so senuweeagtig soos jy, hou jou hande stil waar die kaper/s dit kan sien en moenie vroetel nie. Onthou jy kan jou motor vervang, maar nie jou lewe nie. Veiligheidswenke op straat: Vermy afgeleë plekke en onbekende omgewings. Wanneer dit lyk of mense rondom jou begin maal, pasop dit kan dalk „n beplande rooftog wees. Dra „n selfverdedigingsproeikan saam met jou en gebruik dit in gevaarlike situasies. Moenie groot bedrae geld saam met jou dra nie en ook nie te veel pakkies nie - dit maak jou „n moontlike teiken. Sorg dat iemand altyd weet waarheen jy gaan en wanneer jy ongeveer sal terug wees. Veiligheid in en om die huis: Elkeen het „n begeerte om by hul eie huis veilig te voel, maar deesdae is dit veiliger om agter slot en grendel te woon. „n Paar wenke is om verkieslik nie vreemde werkers in diens te neem nie, maak dit moeilik vir „n indringer om jou huis binne te dring, beveilig jou woning met diefwering en slotte en maak seker jou deure en hekke in ten alle tye gesluit. Afsrikmiddels soos honde en alarmstelsels word aanbeveel en is amper meer noodsaaklik as goeie en sterk slotte. Veiligheidswenke met geld: As jy in die aand geld trek, moenie alleen gaan nie en sou jy agterdogtig raak oor iets of iemand, kanselleer onmiddellik die transaksie en beweeg weg. Vermy „n OTM wat nie goed verlig is nie en moet nooit jou geld in die openbaar tel nie. Wanneer jy geld trek, kan jy jou lyf as „n skerm gebruik wanneer jy jou pinkode moet insleutel en sleutel slegs die nommer in wanneer so ‟n opdrag op die skerm vertoon word. Ons almal weet dat ons vir niemand ons pinkodes moet gee nie, nie eers „n bankamptenaar is veronderstel om dit te sien nie. Dit gebeur baie dat mense dopgehou word wanneer geld gedeponeer word, doen dit ongereeld en verander roetes. Algemene veiligheidswenke: Indien jy op straat beroof word, probeer oogkontak behou sodat jy later dalk die rower kan identifiseer. Moenie kosbare artikels in jou motor los wanneer jy dit parkeer nie en moenie jou handsak of selfoon op die voorste sitplek hou nie. Bêre jou vuurwapen in die kluis of dra dit op „n onsigbare plek aan jou lyf. Moenie jou beursie of jou bankkaart in jou broek se agterste sak dra nie en wees altyd paraat vir enige gevare wat oor jou pad kan kom. VEILIGHEID IS VAN KARDINALE BELANG Wanneer kapers op jou toesak, maak soos hulle sê en moenie probeer argumenteer nie. Veiligheid! Veiligheid! Veiligheid! Hoeveel klem word daar nie op dié woord geplaas nie? Van kleins af word kinders van veiligheid geleer en soos jy ouer word, is dit iets waarna ons almal smag, maar die realiteit is dat met die toename in misdaad is elkeen van ons se lewe dag en nag in gevaar. Wees parraat, wakker en op jou hoede ten alle tye. Wees bewus wat om jou aangaan!!!
 16. 16. BRIEWE: SAPD Korrupsie, die Volksgenote is nie Meer Veilig BRIEWE – AfriForum het Woensdag die Broken Blue Line-verslag bekend gestel wat 100 voorbeelde bevat van geweldsmisdade waarby Suid-Afrikaanse polisiebeamptes sedert 2011 betrokke was. Dié verslag is deur die Suid- Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge (SAIR) saamgestel. Die 100 voorvalle waarop daar in die verslag gefokus word:  32 voorvalle wat met moord en poging tot moord verband hou  22 voorvalle wat met gewapende roof verband hou  26 voorvalle wat met verkragting verband hou  20 voorvalle wat ander misdade soos marteling, diefstal en inbrake verband hou AfriForum meen dat die nasionale polisiekommissaris, generaal Riah Phiyega, een van die hoofredes vir die Suid- Afrikaanse Polisiediens (SAPD) se agteruitgang is. “Is dit moontlik dat ongeveer 1 uit elke 100 polisiebeamptes ʼn kriminele rekord het? Die Broken Blue Line-verslag sê presies waarom die polisie misluk in die beveiliging van ons land se mense,” het Ian Cameron, AfriForum se hoof van gemeenskapveiligheid, gesê. Frans Cronjé, uitvoerende hoof van die SAIR, het gesê dié projek was een van die mees ontstellende wat sy organisasie nog onderneem het. “Jy sou verwag dat die polisie gemeenskappe beskerm deur kriminele elemente te infiltreer. In ons land is daar baie bewyse dat kriminele elemente die polisie geïnfiltreer het,” het Cronjé gesê. Die verslag het onder meer die volgende bevind:  Daar is omvangryke bewyse dat die polisie betrokke is by ernstige en gewelddadige misdade soos verkragting, moord en gewapende roof  Dit is nie “geïsoleerde voorvalle” nie maar ʼn “gedragspatroon”  Die polisie se bestuur poog om die probleem te hanteer, maar met beperkte sukses  Die polisie is nou moontlik deur swaar kriminele elemente geïnfiltreer  Polisiebeamptes buit hul amptelike status en toerusting uit om misdade te pleeg en maak staat op hul status om arrestasie en vervolging te vermy.  Die vlakke van gewelddadige misdaad in Suid-Afrika sal nie omdraai as „wolf die skaapwagter” bly nie  Dit is dikwels met goeie rede dat die publiek die polisie vrees, veral met betrekking tot seksuele geweld en verkragting wat deur beamptes teen weerlose vroue gepleeg word  Dit is waarskynlik dat armes sowel as die middelklas toenemende die polisie sal omseil en kyk vir ander maniere om hulself en hul gemeenskappe te beskerm AfriForum het die volgende beleidsvoorstelle en veranderinge aanbeveel:  Generaal Phiyega moet vervang word met ʼn bevoegde persoon;  die minister van polisie, Nkosinathi Nhleko, moet vervang word;  deursigtigheid moet herstel word, die polisie moet weer gesien word as ʼn eerlike instelling;  die polisie se politieke aanstellings moet beëindig word, sodat dienslewering prioriteit kan geniet;  die standaard van opleiding moet verhoog;  spesialis-eenhede moet herstel word, sonder politieke inmenging; en  misdadige elemente moet verwyder word. Die polisie het hom intussen van die verslag gedistansieer. Volgens lt.genl. Solomon Makgale, nasionale woordvoerder van die polisie, het Phiyega vroeër in Januarie met AfriForum en die SAIR vergader oor die verslag. Sy het dit toe glo duidelik gemaak dat die metodologie wat in die verslag gebruik is “fundamenteel gebrekkig” is en dat die SAPD nooit by die verslag betrek is nie hoewel die verslag oor die organisasie is. “Die verslag bevat gevaarlike veralgemenings wat blykbaar meestal gebaseer is op berigte in die media, onderhoude met joernaliste en „n vorm van betrokkenheid van die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat (Opod),” het Makgale gesê. Afriforum
 17. 17. Vlaglied: Nooit hoef jou kinders wat trou is te vra: Wat beteken jou vlag dan Suid Arika Ons weet hy‟ is die seël van ons Vryheid en reg Vir naaste en vreemde, vir oorman en kneg; Die pand van ons erfnis, geslag op geslag, Om te hou vir ons kinders se kinders wat wag; Ons nasie se grondbrief van eienendomsland Uitgegee op gesag van ons Hoogste se hand. Oor ons hoof sal ons hys, in ons hart sal ons dra. Die vlag van ons eie Suid Afrika . Gedig: Om boer te wees WEG Louw (1913 – 1980) O om ʼn boer te wees wat werk met sy hande in die son die liewe, lange dag; om saans moeg terug te kom van die lande, en te slaap tot die rooidag deur die vensters breek, en teen die tweede hanekraai, oor die ryp, die ploegstert vas te hou… O om boer te wees en te werk in God se sonskyn en reën; om nooit te twyfel dat Hy weet wat die beste is; om nog te glo, as sy hart wil breek, en voel dat hy, boer alleen, met God kan praat, en dank as laag-druipend daal die reën… DIE OSSEWA Die osse stap deur die stowwe, geduldig, gedienstig, gedweë; die jukke, al drukkend hul skowwe - hul dra dit getroos en tevree. En stille, al stuiwend en stampend, kom stadig die wa agterna - die dowwe rooi stowwe, al dampend, tersy op die windjie gedra. Die middagson brand op die koppe, hebuk in hul beurende krag; hul swaai heen en weer in die stroppe - en ver in die tog van die dag. Dit kraak deur die brekende brokke: die opdraands is ver en is swaar; dit knars in die knakkende knokke, maar hul beur, en die vrag bring hul daar. So, stom tot die stond van hul sterwe, bly elkeen 'n held van die daad - hul bene, na swoeë en swerwe, 1lê ver op die velde verlaat... - Jan Celliers BOER Hy stap van soggens vroeg agter vier osse en die ploeg, om aarde, son en wind en reëen in mielies te verbind; in ryke saad waaruit fabriek en stad en nasie spruit. D.J. Opperman DIE BOEREVROU Haar wese is erns: sy gaan haar weg in swye, gehoorsaam op die lange weg van lye- Suid-Afrika, u moeder in haar wee- Wat aan die wêreld 'n nasie gee. Uit: Die Vlakte; Nas. Pers. Gedigte
 18. 18. Resepte vir die Bos RYS & TUNA GEBAK Voorbereityd 10 minute Gaarmaaktyd 20 minute Die kinkel Tuna en rys gebak in ’n pot met kaas. Hierdie maklike gereg is ’n regte randrekker en boonop ’n vindingryke manier om oorskietrys te gebruik. JY BENODIG: 2 eetlepels botter 1 ui, fyngekap 2 koppies gaar rys ½ blokkie groenteaftreksel ¼ teelepel swartpeper 2 blikkies (170 g elk) tuna, gedreineer 2 eiers, geklits 2 murgpampoentjies, grofgerasper (of gebruik ½ koppie ertjies) 2 hande vol gerasperde cheddar (of gebruik feta) SO MAAK JY: Verhit die botter in ’n potjie of pan en braai die uie tot sag. Meng die res van die bestanddele daarby in, en sit die deksel op of bedek dit met foelie. Krap ’n enkellaag kole oop en sit die pot op ’n braaidriehoek in die middel met ’n paar kole op die deksel. Bak dit vir 20 minute oor die kole totdat die eier gestol en die kaas gesmelt is. KERRIE HOENDER PANNEKOEKE Op daai koue kampdae is daar net ’n paar dinge wat ’n mens rêrig warm maak, en ’n geurige kerrie is een van hulle JY BENODIG (vir 4-6 mense) 6 pannekoeke Vir die hoenderkerrie 3 eetlepels olie 1 middelslag-ui, gekap 1 knoffelhuisie, gekneus 1 eetlepel kerriepoeier 1 eetlepel masala 4 hoenderborsies, in repies gesny 1 blik (400 g) Rhodes- Indiese tamaties 1 blik (400 g) kekerertjies, gedreineer ’n hand vol vars koljanderblare, gekap Vir die sous (’n Indiese raïta) 4 eetlepels ongegeurde jogurt 1 komkommer, gerasper 1 knoffelhuisie, gekneus ’n handvol vars pietersielie, gekap sout en peper na smaak SO MAAK JY: Verhit 2 eetlepels olie in ’n pan en braai die ui en knoffel oor lae hitte tot sag. Sprinkel die kerrie en masalapoeier oor, roer alles deur en braai dit vir ongeveer 5 minute. Gooi die res van die olie by en verhit dit. Voeg dan die hoenderrepies by en braai dit vinnig tot goudbruin Voeg die tamaties en kekerertjies by en laat dit vir 5 minute saam kook. Draai dan die hitte laer en laat dit vir nog 15-20 minute prut. Hou dit eenkant. MAAK DIE SOUS: Meng die jogurt, komkommer, knoffel en pietersielie goed saam. Geur dit met sout en peper en hou dit eenkant. Skep van die hoenderkerrie in die middel van elke pannekoek en rol dit op. Sprinkel vars koljanderblare oor en sit dit voor saam met ’n skeppie van die sous WegSleep sê: Die sousie is ekstra moeite, maar hy balanseer die hitte van die kerrie. MIELIEBROOD OP DIE KOLE MIELIEBROOD OP DIE KOLE JY HET NODIG VIR EEN BROOD: 125 ml suiker 500 ml koekmeel 15 ml bakpoeier 2 ml sout 1 blikkie geroomde mielies 3 eiers, geklits BY DIE HUIS: Meng die droë bestanddele en verseël dit in ’n toeritssakkie. IN DIE BOS: Voeg die geroomde mielies en geklitste eiers by en meng deur. BAK DIE BROOD: Smeer ’n klein ysterpot goed met botter, sit die deeg daarin en bak oor matige kole tot gaar. Dit sal tussen 45 minute en 1 uur duur. Onthou om ’n paar kole op die deksel te sit. As die brood teen die einde van die kooktyd ’n bietjie bleek lyk, bak dit nog ’n paar minute met nuwe kole op die deksel.
 19. 19. Trotse Boer 'n Klein komando mag suksesvol wees, maar ons mense lê verspreid oor die land. Ek worstel self met die idee maar daar is net een uitweg. Ons voorouers het weggetrek van heidense onderdrukking. Weggetrek vir vryheid van geloof. Hul het nie vasgeklou aan aardse besittings nie maar hul geliefdes se lewens meer waardevol geag. Wat is ons besig om te doen? Is ons Geloof, geliefdes en waardes tans nie dalk minderwaardig aan gerief, geld en volksvreemde waardes nie? Foute is gemaak. Ons het 'n laaste kans. 'n Kans om te leer uit die foute van die verlede. Die enigste opsie wat ons het is om te kapitaliseer en geografies te groepeer in 'n gebied waar die bedreiging klein is. Die Noord Kaap. Infrastruktuur lê braak. Die Boer volk beskik oor die eienskappe om 'n sukses te maak., homself weer op te bou, en later weer uit 'n magsposisie te dikteer en sy eiendom terug te neem. Jy kan nie onderhandel op jou knieë nie!!! Baie belangrik! In hierdie vryheid gebied mag daar van geen vreemde arbeid gebruik gemaak word nie. Dit is en was ons grootste fout! Ek kom vandag met hierdie dokument na jou en le „n gedeelte van „n plan op die tafel wat baie jare se ondersoek en gebed gebring het. Die Beginsel en doelwit is Vryheid deur Waarheid vir die Boer. My bloed is suiwer Protestante Boere bloed, vanaf die vesting van ons Bloed op Afrika bodem, deur al die verknegting wat die Kaap gebied het, deur die Groot trek, deur Bloedrivier, die oorloё en strafkommando‟s, deur die Boere Republieke, die Eerste en Tweede (anglo –Boere) vryheids oorloё. My bloed kom deur die Juk van die Unie, deur die 1914 rebellie, deur die depressie, en deur die Valse “appartheids” era van die “empire beheerde” N.P. Afrikanerdom, met al hulle leuns, bedrog en vernietiging van dit wat suiwer en mooi was van ons. Ek het 18 geword in 1994, en het my volwasse lewe in die “Nuwe S.A”. My hart en my bloed is so suiwer Boer as wat kan kom, en ek soek my Broers en Susters. Ons identiteit is verbaster, en ons weet nie meer wie is wie nie, want ons volk weet self nie wie hulle is nie. Die enigste manier wat ons as volk, gered kan word, is om die “eie ek” eenkant toe te skuif, en eiesinnige denke in te ruil vir algehele volksgerigtheid. Ons staan vandag voor „n magdom van volksgroeperings en geloofs sektes, wat elkeen die behoefte het om iets vir die volk doen, omdat verdeeldheid in die boonste vlakke, leemtes los op grond vlak. Ons vyand gebruik die leemtes om ons mense seer te maak (kyk maar net na die misdaad statistieke). Ons spartel rond en ons pogings staan verdeeld, wat soos verlore druppels in die woestyn val. Voordat die vog enige lewe bring, verdamp dit. Kom ons sit al ons druppels in een dam, waarvandaan daar volop water sal wees om die volk aan die lewe te hou in die “droogte” wat voor die deur le. Die plan is nie om organisasies te organiseer nie, want vele pogings die laaste paar jaar het tot niks gelei nie. Die plan is om die HELE volk te kry om self te besluit, en nie om net in te val by self aangestelde “Leiers” se persoonlike koningskap stryde nie. Ons volk loop oor van selfaangestelde “Leiers” (manne in bruin) en selfgeroepe “profete” (manne in grys) wat op eiesinnige manier na die volk se saak kyk, en namens almal te besluit. Boere, die verdeeldheid WERK nie. Kyk terug na die laaste 20 jaar. Wat het die verdeeldheid ons gebied??? Die tyd van verdeeldheid is verby, want as ons nie ophou met twis en tweedrag onder mekaar nie, sal Vader ons uitroei uit hierdie goeie land waarheen Hy ons gebring het. Werner Kruger
 20. 20. Hi Standard Bank Ek neem aan julle is opsoek na my? Ons laaste ooreenkoms was dat ek R100 pm dalk kon bekostig om af te betaal op my R80000 lening wat ek nie meer kon betaal nie, weens ek my werk verloor het. Ek het toe die R100 geleen om te kom betaal, maar omdat ek op 'n plot bly, was dit so 40km in dorp toe na die bank toe, en die taxi het my R30 gekos, waarvan ek nou net R70 oorgehad het! In die dorp gekom was ek so dors en honger dat ek vir my 'n half liter coke van R10 en 'n brood en atja van R5 gekoop het, wat my op die bedrag van R55 oorgelos het. Soos ek gestap het na julle bank toe, kry ek toe 'n arme vrou en haar kind langs die pad, en die sê hulle is so honger en het niks geld nie. Met my gewete wat my sou pla, gee ek hulle toe R15 om iets te kry om te eet, en dit los my toe op die bedrag van R40. So stap ek toe aan na julle toe, en toe ek naby julle bank kom toe besluit my maag hy gee 'n draai, en ek gaan na die naaste toilet by Sasol wat my R5 vra om die toilet te gebruik wat my nou op R35 los. Net voor julle gebou besef ek dat ek moes my vrou laat weet het ek is in die dorp al anders sou sy geworry het, toe bel ek haar gou by n privaat tiekie boks, wat 'n hele R5 gekos het wat my weer op R30 gelos het. Weereens toe ek net jul deur wou oopmaak, toe hoor ek agter my 'n taxi man wat skreeu hy soek mense wat plot se kant toe gaan, en ek besluit toe is al so laat en ek is so moeg, en is nie lus vir ryloop nie, toe betaal ek maar die laaste R30 om terug huistoe te gaan. Ek is baie jammer en hoop julle sal verstaan. Ek sal laat weet wanneer ek weer R100 kan leen iewers om weer die lang pad te vat om julle te kom betaal. Cheers vir eers. Kosie VRAAG: WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN DIE SIRKUS EN DIE PARLEMENT? ANTWOORD: BY DIE SIRKUS BETAAL JY OM DIE NARRE TE SIEN EN BY DIE PARLEMENT WORD DIE NARRE BETAAL OM GESIEN TE WORD! Vier broers wat arm grootgeword het, het verder gaan studeer en het almal suksesvolle professionele loopbane gehad. Hul bejaarde moeder wat hulle alleen grootgemaak het, het ver van hulle gewoon en hulle het selde by haar gekom. Een Kersfees eet die broers saam en elkeen vertel trots van die duur geskenk wat hy vir hulle bejaarde moeder gegee het. Die eerste sê: 'Ek het vir Ma 'n groot en weelderige huis laat bou.'Die tweede sê: 'Ek het 'n tuisteater van R100,000 vir haar laat insit.'Die derde spog:'EK het gesorg dat my Mercedes-agent 'n nuwe SL600 vir haar aflewer.'Die vierde antwoord: 'Julle weet mos hoe baie Ma daarvan hou om die Bybel te lees, maar dat sy nou byna heeltemal blind geword het en nie meer self kan lees nie? Ek het by 'n unieke troeteldierwinkel 'n papegaai ontdek wat die hele Bybel uit sy kop ken! Dit het 20 leraars 12 jaar geneem om hom alles te leer. Ter betaling moes ek belowe om vir die volgende 20 jaar jaarliks R100,000 aan die kerk te gee, maar dit was die moeite werd. Nou kan sy net 'n Skrifgedeelte noem, en die papegaai sal dit vir haar voordra.'Die ander broers was beïndruk. Ná Kersfees stuur die tannie toe haar dankie- briewe:'Dewald, dankie vir die huis wat jy laat bou het. Maar dit is eintlik heeltemal te groot. Ek kan net een kamer gebruik, maar ek moet alles skoon hou en ek is doodmoeg.''Leon , jy het vir my die fantastiese tuisteater gegee wat plek het vir 50 mense, maar my vriende is ongelukkig al almal dood of in ouetehuise. Ek hoor boonop maar sleg en sien amper niks nie. Dankie nietemin vir jou geskenk.''Martin, ek is te oud om te reis, en my kruideniersware word afgelewer. Ek kan die Mercedes dus nie regtig vir enigiets gebruik nie. Maar dankie vir die gedagte.'' "Liewe Werner, jy was die enigste seun wat mooi oor my behoeftes gedink het voor jy jou geskenk gegee het. Baie dankie - die hoender was absoluut heerlik!"
 21. 21. Saam gestel en uit gegee deur Kol Horn Weskaap Klap daai vlerke tot die volgende uitgawe Is jy 'n ware Boer. Gee my „n ware Boer “Ja „n Boer met „n leeu hart” Boer wat nie bevrees word oor enige gerugte nie Iemand wat bereid is om te veg vir ware vryheid „n Boer wat staan in wat hy in glo en in sy geloof Wat nie omgaan met leuens of verdraaidheid nie Boer wat enige tyd sal saam veg met mede Boere As jy daai Boer is kom ons staan saam as Boere Maak jou hart oop vir jou mede Boere in die stryd Kom word deel van „n Boere volk en nasie. ONS EER NET DIE WARE KLEURE! MATTHéüS 6 : 24 Niemand kan twee here dien nie; want of hy sal die een haat en die ander liefhê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie! Die Einde - C. Louis Leipoldt (1880 - 1947) Gee vrede en rus vir ons almal, wat lam is van swerwe, Moed en geduld vir ons almal, wat bang is te sterwe; Gee vir ons hart soos in somer die sap vir die bome; Gee vir ons krag vir die werk en verstand vir die drome; Gee, dat ons lag, as die lewenslas druk op ons harte; Gee vir ons hoop in die donkerste nagte en smarte; Gee vrede en rus vir ons almal, wat lewe en erwe Smart en verdriet, met die reg om uiteindlik te sterwe. Gee vrede en rus; en ons vra nie iets anders, en luister Stil na die wind, wat so sag in ons ore kom fluister: "Moed, mense, hou moed! Die kwaad sal verander in goed: Die môrelig kom uit die duister."
 • LuneVanne

  Apr. 27, 2015
 • johannavandokkum

  Apr. 26, 2015

Koerant van die Geloftevolk Republikeine - http://www.geloftevolkrepublikeine.org/ - Maart 2015

Vistos

Vistos totais

2.479

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

91

Ações

Baixados

3

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

2

×