O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pobitno

468 visualizações

Publicada em

Site check list_pobitno

Publicada em: Negócios
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Pobitno

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Przy ulicy Załęskiej, w dzielnicy Pobitno Next to Załęska Street in Pobitno district Miasto / Gmina Town / Commune Miasto Rzeszów Rzeszów City Powiat District Miasto Rzeszów Rzeszów City Województwo Province (Voivodship) Podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Max. area available (as one piece) [ha] Teren „wschodni” ok. 2,03 ha; teren „zachodni” ok. 0,70 ha. „Eastern” plot is about 2,03 ha; “western” plot is about 0,7 ha. Kształt działki The shape of the site Nieregularny Irregular Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Nie No Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2 ] włączając 22% VAT Approx. land price [PLN/m2 ] including 22% VAT Cena wywoławcza według wyceny rzeczoznawcy, sprzedaż w formie przetargu. The opening price will be set up according to expert assessment. Sale in the form of a tender. Właściciel / właściciele Owner(s) Teren „wschodni”: grunty Gminy Miasta Rzeszów o powierzchni ok. 1,20 ha łączące się ze sobą a leżące w południowo-zachodniej (ok. 0,62 ha) i południowo-wschodniej (ok. 0,58 ha) części terenu „wschodniego”, w środkowej i północnej części grunty prywatne; teren „zachodni”: grunty Gminy Miasta Rzeszów w części południowej (ok. 0,18 ha), w pozostałej części grunty prywatne. The „eastern” plot belongs to the Rzeszów City (1.20 ha) and consist of two parts: south- western (0.62 ha) and south-eastern (058 ha). In northern and middle part – private plots, in northern area – the Rzeszów City plots. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) T/Y Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego funkcja terenu określona została jako „usługi komercyjne, dopuszczenie usług publicznych, działalność gospodarcza pozarolnicza”. In the study of conditions and directions of spatial development there are the following conditions: commercial services, public services, business activity apart from activities connected with agriculture. Charakterystyka działki Land Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Soil class with area [ha] Brak danych No data available Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  2. 2. specification Różnica poziomów terenu [m] Differences in land level [m] Teren płaski. Flat area Obecne użytkowanie Present usage Zieleń nieurządzona, łąki. Teren „zachodni” jest niezabudowany. W środkowej części terenu „wschodniego” znajduje się 1 dom mieszkalny jednorodzinny oraz pojedyncze małe budynki gospodarcze w otoczeniu sadu. Greenery, meadows. The „western” area is greenfield and in the middle part of the „eastern” area there is one detached house and small outbuildings in an orchard. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) N Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Stosunkowo wysoki poziom wód gruntowych. Relatively high underground water level. Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) N Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) N Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) N Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) Przez południową część terenu „wschodniego” przebiega mały rów melioracyjny - istnieje możliwość przełożenia lub przykrycia. There is a small ditch in the southern part of the „eastern” plot with a possibility of relocation or covering. Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) Ze względu na położenie w strefie ekologicznej, obiekty i prowadzona w nich działalność nie mogą stanowić uciążliwości dla środowiska. Due to location in ecological zone all the buildings and activities that are run in them cannot have negative impact on environment. Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) W środkowej części terenu „wschodniego” znajduje się 1 dom mieszkalny jednorodzinny oraz pojedyncze małe budynki gospodarcze w otoczeniu sadu. In the middle part of the „eastern” area there is one detached house and small outbuildings in an orchard. Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Obydwa tereny otoczone są z trzech stron ulicami. Dojazd do terenu „wschodniego” od łącznika drogowego (ulica główna) spinającego al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (ulica główna) z ul. Załęską; dojazd do terenu „zachodniego” od ul. Załęskiej. All plots are surrounded by 3 streets. Access to “eastern” plot is possible from main road joining Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego Av. with Załęska Street. Access to „western” plot is possible from Załęska Street. Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  3. 3. Autostrada / droga krajowa [km] Nearest motorway / national road [km] Autostrada A4 – 3km w trakcie budowy Droga ekspresowa S19 – 5km w trakcie budowy A4 motorway – 3 km (under construction), S19 express way – 5 km (under construction) Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Brak No Kolej [km] Railway line [km] 2 km Bocznica kolejowa [km] Railway siding [km] 2 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Nearest international airport [km] 10 km Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Nearest province capital [km] Teren zlokalizowany w mieście wojewódzkim – Rzeszów Plot located in Rzeszów – capital of the province. Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Napięcie Voltage [kV] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant  Dostępna moc Available capacity [MW] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Wartość kaloryczna Calorific value [MJ/Nm3 ] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Średnica rury Pipe diameter [mm] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant.  Dostępna objętość Available capacity [Nm3 /h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym. To be determined with Gas Plant. Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
  4. 4. Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot  Dostępna objętość Available capacity [m3 /24h] Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych. To be determined with the Communal Services Office. Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) N Telefony (T/N) Telephone (Y/N) N  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) [m] W sąsiedztwie działki In the vicinity of the plot Uwagi Comments Istnieje ewentualna możliwość zagospodarowania łącznie terenów „wschodniego” i „zachodniego” pod warunkiem bezpośredniego porozumienia potencjalnego inwestora z właścicielem biurowca, celem zapewnienia innego dojazdu do obiektu i parkingu. There is a possibility to join together the "eastern" and "western" part provided that potential investor agrees with the owner of an office building and provide alternative access road to the building and car park. Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Małgorzata Orzech Investment Consultant Konsultant ds. inwestycji, T: 17 857 71 00, +48 501 943 221, e-mail: morzech@pap.rzeszow.pl, podstawowy j. angielski/Basic English Osoby do kontaktu Contact person Waldemar Macheta Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 65 e-mail: wmacheta@erzeszow.pl Jerzy Bieniek Chief Specialist in the Department of Promotion and International Cooperation Główny specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej T: 17 875 47 99 e-mail: bieniekj@erzeszow.pl Realizacja umowy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”

×