O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

CMHotels - Flyer Programa Natal e Fim de Ano 2014-15 - Hotel Alto Lido

311 visualizações

Publicada em

O Grupo Cardoso Madeira Hotels preparou um Programa de Natal e de Fim de Ano 2014/2015, especialmente
a pensar em Si e em toda a Sua Família!

Mais informações em http://www.cardosomadeirahotels.com/Default.aspx?ID=673

Publicada em: Diversão e humor
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

CMHotels - Flyer Programa Natal e Fim de Ano 2014-15 - Hotel Alto Lido

  1. 1. Programa de Natal PPPrrrooogggrrraaammmaaa dddeee NNNaaatttaaalll eeee FFFFiiiimmmm ddddeeee AAAAnnnnoooo 2222000011114444 - 2222000011115555 Onde o sonho e o prazer se juntam where dream and pleasure are together
  2. 2. OOOO GGGGrrrruuuuppppoooo CCCCaaaarrrrddddoooossssoooo MMMMaaaaddddeeeeiiiirrrraaaa HHHHooootttteeeellllssss pppprrrreeeeppppaaaarrrroooouuuu uuuummmm PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa ddddeeee NNNNaaaattttaaaallll eeee ddddeeee FFFFiiiimmmm ddddeeee AAAAnnnnoooo 2222000011114444////2222000011115555,,,, eeeessssppppeeeecccciiiiaaaallll---- mmmmeeeennnntttteeee aaaa ppppeeeennnnssssaaaarrrr eeeemmmm SSSSiiii eeee eeeemmmm ttttooooddddaaaa aaaa SSSSuuuuaaaa FFFFaaaammmmíííílllliiiiaaaa!!!! DDDDeeeessssddddeeee oooo ddddiiiiaaaa 22221111 ddddeeee DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo aaaattttéééé aaaaoooo ddddiiiiaaaa 6666 ddddeeee JJJJaaaannnneeeeiiiirrrroooo,,,, ddddiiiissssppppoooommmmoooossss ddddeeee pppprrrrooooggggrrrraaaammmmaaaassss eeeexxxxcccclllluuuussssiiiivvvvoooossss ddddeeee AAAAlllloooojjjjaaaammmmeeeennnnttttoooo,,,, aaaaccccoooommmmppppaaaannnnhhhhaaaaddddoooossss ddddeeee ddddeeeelllliiiicccciiiioooossssoooossss eeee ssssuuuurrrrpppprrrreeeeeeeennnnddddeeeennnntttteeeessss MMMMeeeennnnuuuussss,,,, ccccoooommmm aaaa aaaassssssssiiiinnnnaaaattttuuuurrrraaaa ddddoooo nnnnoooossssssssoooo cccchhhheeeeffffeeee EEEExxxxeeeeccccuuuuttttiiiivvvvoooo,,,, AAAAmmmmâââânnnnddddiiiioooo GGGGoooonnnnççççaaaallllvvvveeeessss.... DDDDiiiiaaaarrrriiiiaaaammmmeeeennnntttteeee,,,, oooo GGGGrrrruuuuppppoooo CCCCaaaarrrrddddoooossssoooo MMMMaaaaddddeeeeiiiirrrraaaa HHHHooootttteeeellllssss ooooffffeeeerrrreeeecccceeee-llllhhhheeee uuuummmm PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa ddddeeee AAAAnnnniiiimmmmaaaaççççããããoooo,,,, nnnnoooo qqqquuuuaaaallll eeeessssttttããããoooo ccccoooonnnntttteeeemmmmppppllllaaaaddddaaaassss vvvváááárrrriiiiaaaassss aaaaccccttttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeeessss ccccoooommmmoooo:::: WWWWoooorrrrkkkksssshhhhooooppppssss ddddeeee CCCCuuuulllliiiinnnnáááárrrriiiiaaaa,,,, MMMMúúúússssiiiiccccaaaa aaaaoooo VVVViiiivvvvoooo,,,, EEEEssssppppeeeettttááááccccuuuulllloooossss ddddeeee FFFFoooollllcccclllloooorrrreeee eeee ddddeeee DDDDaaaannnnççççaaaassss ddddeeee SSSSaaaallllããããoooo………… OOOO GGGGrrrruuuuppppoooo CCCCaaaarrrrddddoooossssoooo MMMMaaaaddddeeeeiiiirrrraaaa HHHHooootttteeeellllssss ddddiiiissssppppõõõõeeee ddddeeee uuuummmm pppprrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa ddddeeee AAAAnnnniiiimmmmaaaaççççããããoooo IIIInnnnffffaaaannnnttttiiiillll,,,, nnnnoooo qqqquuuuaaaallll oooossss nnnnoooossssssssoooossss hhhhóóóóssssppppeeee---- ddddeeeessss mmmmaaaaiiiissss nnnnoooovvvvoooossss ppppooooddddeeeerrrrããããoooo eeeexxxxppppeeeerrrriiiimmmmeeeennnnttttaaaarrrr eeee ddddeeeelllliiiicccciiiiaaaarrrr-sssseeee ccccoooommmm aaaassss ddddiiiivvvveeeerrrrssssaaaassss aaaaccccttttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeeessss pppprrrreeeeppppaaaarrrraaaaddddaaaassss eeeexxxxcccclllluuuussssiiiivvvvaaaa---- mmmmeeeennnntttteeee ppppaaaarrrraaaa eeeelllleeeessss. 24 222444 ddddeeee DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo ddddeeee 2222000011114444 PPPPaaaarrrraaaa aaaa NNNNooooiiiitttteeee ddddeeee CCCCoooonnnnssssooooaaaaddddaaaa,,,, oooo GGGGrrrruuuuppppoooo CCCCaaaarrrrddddoooossssoooo MMMMaaaaddddeeeeiiiirrrraaaa HHHHooootttteeeellllssss,,,, pppprrrreeeeppppaaaarrrroooouuuu-llllhhhheeee uuuummmm JJJJaaaannnnttttaaaarrrr EEEEssssppppeeeecccciiiiaaaallll ddddeeee NNNNaaaattttaaaallll,,,, eeeennnnvvvvoooollllttttoooo nnnnaaaa MMMMaaaaggggiiiiaaaa ddddeeeessssttttaaaa qqqquuuuaaaaddddrrrraaaa ffffeeeessssttttiiiivvvvaaaa,,,, aaaaccccoooommmmppppaaaannnnhhhhaaaaddddoooo ddddeeee uuuummmm eeeessssppppeeeeccccttttááááccccuuuulllloooo ddddiiiivvvveeeerrrrssssiiiiffffiiiiccccaaaaddddoooo,,,, ccccoooommmm aaaassss ttttrrrraaaaddddiiiicccciiiioooo---- nnnnaaaaiiiissss ccccaaaannnnççççõõõõeeeessss ddddeeee NNNNaaaattttaaaallll,,,, aaaassssssssiiiimmmm ccccoooommmmoooo,,,, mmmmúúúússssiiiiccccaaaa eeee ddddaaaannnnççççaaaa aaaaoooo vvvviiiivvvvoooo.... 11110000hhhh00000000 – DDDDeeeemmmmoooonnnnssssttttrrrraaaaççççããããoooo ddddoooo CCCCoooocccckkkkttttaaaaiiiillll EEEEssssppppeeeecccciiiiaaaallll ““““CCCChhhhrrrriiiissssttttmmmmaaaassss CCCCoooocccckkkkttttaaaaiiiillll”””” nnnnoooo ““““LLLLoooobbbbbbbbyyyy BBBBaaaarrrr”””” 11115555hhhh00000000 - AAAAccccttttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeee ppppaaaarrrraaaa ccccrrrriiiiaaaannnnççççaaaassss – ““““EEEEllllaaaabbbboooorrrraaaaççççããããoooo ddddeeee uuuummmmaaaa ÁÁÁÁrrrrvvvvoooorrrreeee ddddeeee NNNNaaaattttaaaallll”””” 11116666hhhh33330000 – SSSSeeeessssssssããããoooo ddddeeee CCCCiiiinnnneeeemmmmaaaa ppppaaaarrrraaaa ttttooooddddaaaa aaaa FFFFaaaammmmíííílllliiiiaaaa - FFFFiiiillllmmmmeeee ddddeeee AAAAnnnniiiimmmmaaaaççççããããoooo ssssoooobbbbrrrreeee oooo NNNNaaaattttaaaallll 11118888hhhh00000000 ààààssss 11119999hhhh00000000 – ““““HHHHaaaappppppppyyyy HHHHoooouuuurrrr”””” nnnnoooo ““““LLLLoooobbbbbbbbyyyy BBBBaaaarrrr”””” 22220000hhhh33330000 – AAAAccccttttuuuuaaaaççççããããoooo ddddoooo ggggrrrruuuuppppoooo mmmmuuuussssiiiiccccaaaallll ““““BBBBaaaannnnddddaaaa AAAAllllttttoooo LLLLiiiiddddoooo”””” nnnnoooo ““““LLLLoooobbbbbbbbyyyy BBBBaaaarrrr”””” Onde o sonho e o prazer se juntam where dream and pleasure are together
  3. 3. Jantar Especial de Véspera de Natal no Restaurante JJJaaannntttaaarrr EEEssspppeeeccciiiaaalll dddeee VVVéééssspppeeerrraaa dddeee NNNaaatttaaalll nnnooo RRReeessstttaaauuurrraaannnttteee ““““BBBBeeeellllllllaaaa VVVViiiissssttttaaaa”””” HHHHooootttteeeellll BBBBaaaaííííaaaa AAAAzzzzuuuullll 11119999hhhh00000000 – TTTTrrrraaaannnnssssppppoooorrrrtttteeee ppppaaaarrrraaaa oooo HHHHooootttteeeellll BBBBaaaaííííaaaa AAAAzzzzuuuullll 11119999hhhh33330000- ““““WWWWeeeellllccccoooommmmeeee DDDDrrrriiiinnnnkkkk”””” ccccoooommmm aaaaccccttttuuuuaaaaççççããããoooo ddddoooo ggggrrrruuuuppppoooo mmmmuuuussssiiiiccccaaaallll ““““DDDDuuuuoooo BBBBaaaannnndddd”””” 22221111hhhh00000000 – EEEEssssppppeeeeccccttttááááccccuuuulllloooo ddddeeee CCCCaaaannnnççççõõõõeeeessss ddddeeee NNNNaaaattttaaaallll eeeennnnttttooooaaaaddddaaaassss ppppeeeelllloooo ““““CCCCoooorrrroooo JJJJuuuuvvvveeeennnniiiillll ddddoooo FFFFuuuunnnncccchhhhaaaallll”””” 22222222hhhh00000000 - ““““CCCChhhhrrrriiiissssttttmmmmaaaassss SSSSppppeeeecccciiiiaaaallll SSSShhhhoooowwww”””” ccccoooommmm oooo ggggrrrruuuuppppoooo ””””SSSSwwwweeeeeeeetttt DDDDaaaannnncccceeeerrrrssss”””” 22222222hhhh33330000 – AAAAccccttttuuuuaaaaççççããããoooo ddddoooo ggggrrrruuuuppppoooo mmmmuuuussssiiiiccccaaaallll ““““DDDDuuuuoooo BBBBaaaannnndddd”””” MMMMeeeennnnuuuu ddddoooo JJJJaaaannnnttttaaaarrrr EEEEssssppppeeeecccciiiiaaaallll ddddeeee VVVVééééssssppppeeeerrrraaaa ddddeeee NNNNaaaattttaaaallll LLLLââââmmmmiiiinnnnaaaassss ddddeeee AAAAbbbbaaaaccccaaaatttteeee ccccoooommmm CCCCaaaammmmaaaarrrrããããoooo MMMMaaaarrrriiiinnnnaaaaddddoooo CCCCrrrreeeemmmmeeee ddddeeee EEEEssssppppaaaarrrrggggoooossss LLLLoooommmmbbbbiiiinnnnhhhhoooo ddddeeee SSSSaaaallllmmmmããããoooo SSSSaaaalllltttteeeeaaaaddddoooo ccccoooommmm MMMMaaaarrrrmmmmeeeellllaaaaddddaaaa ddddeeee CCCCeeeebbbboooollllaaaa,,,, BBBBaaaattttaaaattttaaaa-ddddoooocccceeee eeee JJJJuuuulllliiiiaaaannnnaaaa ddddeeee LLLLeeeegggguuuummmmeeeessss RRRRoooollllaaaaddddoooossss ddddeeee PPPPeeeerrrruuuu RRRReeeecccchhhheeeeaaaaddddoooossss ccccoooommmm AAAAmmmmeeeeiiiixxxxaaaa eeee PPPPiiiissssttttáááácccciiiioooossss,,,, CCCCaaaassssttttaaaannnnhhhhaaaassss GGGGllllaaaaccccéééé,,,, BBBBaaaattttaaaattttaaaa AAAAssssssssaaaaddddaaaa,,,, CCCCeeeennnnoooouuuurrrraaaa eeee CCCCuuuurrrrggggeeeetttteeee EEEEssssttttuuuuffffaaaaddddaaaa PPPPuuuuddddiiiimmmm ddddeeee NNNNaaaattttaaaallll TTTTiiiirrrraaaammmmiiiissssuuuu eeee MMMMoooorrrraaaannnnggggoooossss Onde o sonho e o prazer se juntam where dream and pleasure are together
  4. 4. 25 222555 ddddeeee DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo ddddeeee 2222000011114444 00007777hhhh33330000 ààààssss 11110000hhhh00000000 – AAAAoooo mmmmeeeennnnuuuu ddddoooo PPPPeeeeqqqquuuueeeennnnoooo-aaaallllmmmmooooççççoooo aaaaccccrrrreeeesssscccceeeemmmm aaaassss sssseeeegggguuuuiiiinnnntttteeeessss iiiigggguuuuaaaarrrriiiiaaaassss:::: SSSSaaaallllmmmmããããoooo MMMMaaaarrrriiiinnnnaaaaddddoooo SSSSeeeelllleeeeccccççççããããoooo ddddeeee PPPPaaaattttééééssss DDDDeeeellllíííícccciiiiaaaassss ddddeeee CCCChhhhooooccccoooollllaaaatttteeee eeee DDDDeeeellllíííícccciiiiaaaassss ddddeeee CCCCrrrreeeemmmmeeee BBBBoooolllloooo ddddeeee MMMMeeeellll EEEEssssppppuuuummmmaaaannnntttteeee 11111111hhhh33330000 - DDDDiiiissssttttrrrriiiibbbbuuuuiiiiççççããããoooo ddddeeee pppprrrreeeennnnddddaaaassss ààààssss ccccrrrriiiiaaaannnnççççaaaassss ppppeeeelllloooo ““““PPPPaaaaiiii NNNNaaaattttaaaallll”””” 11112222hhhh00000000 - AAAAllllmmmmooooççççoooo ddddeeee NNNNaaaattttaaaallll nnnnoooo ““““FFFFoooouuuurrrr SSSSeeeeaaaassssoooonnnnssss”””” 11118888hhhh00000000 ààààssss 11119999hhhh00000000 - ““““HHHHaaaappppppppyyyy HHHHoooouuuurrrr”””” ccccoooommmm vvvvííííddddeeeeoooossss tttteeeemmmmááááttttiiiiccccoooossss nnnnoooo ““““LLLLoooobbbbbbbbyyyy BBBBaaaarrrr”””” 11118888hhhh33330000 ààààssss 22221111hhhh33330000 - JJJJaaaannnnttttaaaarrrr ddddeeee NNNNaaaattttaaaallll nnnnoooo RRRReeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeee ““““BBBBaaaaííííaaaa AAAAzzzzuuuullll”””” 33331111 ddddeeee DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo ddddeeee 2222000011114444 PPPPaaaarrrraaaa aaaa nnnnooooiiiitttteeee ddddeeee PPPPaaaassssssssaaaaggggeeeemmmm ddddeeee AAAAnnnnoooo,,,, oooo GGGGrrrruuuuppppoooo CCCCaaaarrrrddddoooossssoooo MMMMaaaaddddeeeeiiiirrrraaaa HHHHooootttteeeellllssss,,,, rrrreeeesssseeeerrrrvvvvaaaa-llllhhhheeee uuuummmm RRRRéééévvvveeeeiiiilllllllloooonnnn,,,, ccccoooommmm uuuummmm eeeexxxxcccclllluuuussssiiiivvvvoooo JJJJaaaannnnttttaaaarrrr BBBBuuuuffffffffeeeetttt,,,, nnnnaaaa nnnnoooossssssssaaaa SSSSaaaallllaaaa ddddeeee BBBBaaaannnnqqqquuuueeeetttteeeessss,,,, aaaaccccoooommmmppppaaaannnnhhhhaaaaddddoooo ppppeeeelllloooossss ssssoooonnnnssss ddddaaaa mmmmúúúússssiiiiccccaaaa aaaaoooo vvvviiiivvvvoooo,,,, ddddeeee mmmmooooddddoooo aaaa llllhhhheeee pppprrrrooooppppoooorrrrcccciiiioooonnnnaaaarrrr uuuummmmaaaa iiiinnnneeeessssqqqquuuueeeeccccíííívvvveeeellll eeeennnnttttrrrraaaaddddaaaa nnnnoooo aaaannnnoooo 2222000011115555.... 11111111hhhh00000000 ààààssss 11112222hhhh00000000 – AAAAccccttttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeee ppppaaaarrrraaaa ccccrrrriiiiaaaannnnççççaaaassss – ““““MMMMooooddddeeeellllaaaaggggeeeemmmm ccccoooommmm PPPPllllaaaassssttttiiiicccciiiinnnnaaaa”””” 11118888hhhh00000000 ààààssss 11119999hhhh00000000 – ““““HHHHaaaappppppppyyyy HHHHoooouuuurrrr”””” ccccoooommmm vvvvííííddddeeeeoooossss tttteeeemmmmááááttttiiiiccccoooossss nnnnoooo ““““LLLLoooobbbbbbbbyyyy BBBBaaaarrrr”””” JJJJaaaannnnttttaaaarrrr EEEEssssppppeeeecccciiiiaaaallll ddddeeee FFFFiiiimmmm ddddeeee AAAAnnnnoooo- BBBBuuuuffffffffeeeetttt nnnnaaaa PPPPiiiisssscccciiiinnnnaaaa IIIInnnntttteeeerrrriiiioooorrrr 11119999hhhh33330000- CCCCoooocccckkkkttttaaaaiiiillll ddddeeee BBBBooooaaaassss VVVViiiinnnnddddaaaassss ddddoooo DDDDiiiirrrreeeeccccttttoooorrrr 22220000hhhh00000000 - AAAAbbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa ddddaaaa SSSSaaaallllaaaa ccccoooommmm mmmmúúúússssiiiiccccaaaa aaaammmmbbbbiiiieeeennnntttteeee ccccoooommmm oooo ““““TTTTrrrriiiioooo NNNNeeeewwww SSSSoooouuuunnnndddd”””” 22221111hhhh33330000 – ““““NNNNeeeewwww YYYYeeeeaaaarrrr’’’’ssss SSSSppppeeeecccciiiiaaaallll SSSShhhhoooowwww”””” ccccoooommmm oooo ggggrrrruuuuppppoooo ””””SSSSwwwweeeeeeeetttt DDDDaaaannnncccceeeerrrrssss”””” 22222222hhhh00000000 – AAAAccccttttuuuuaaaaççççããããoooo ddddoooo ggggrrrruuuuppppoooo mmmmuuuussssiiiiccccaaaallll ““““BBBBaaaannnnddddaaaa AAAAllllttttoooo LLLLiiiiddddoooo”””” 22223333hhhh44445555 – SSSSeeeerrrrvvvviiiiççççoooo ddddeeee EEEEssssppppuuuummmmaaaannnntttteeee eeee ppppaaaassssssssaaaassss nnnnoooo TTTTeeeerrrrrrrraaaaççççoooo ddddoooo HHHHooootttteeeellll ((((11114444º aaaannnnddddaaaarrrr)))) 00000000hhhh00000000 – EEEEssssppppeeeeccccttttááááccccuuuulllloooo ddddeeee FFFFooooggggoooo-ddddeeee-aaaarrrrttttiiiiffffíííícccciiiioooo nnnnaaaa cccciiiiddddaaaaddddeeee ddddoooo FFFFuuuunnnncccchhhhaaaallll 00000000::::33330000 - AAAAccccttttuuuuaaaaççççããããoooo ddddoooo DDDDJJJJ nnnnoooo ““““LLLLoooobbbbbbbbyyyy BBBBaaaarrrr”””” Onde o sonho e o prazer se juntam where dream and pleasure are together
  5. 5. Menu do Jantar Especial MMMeeennnuuu dddooo JJJaaannntttaaarrr EEEssspppeeeccciiiaaalll ddddeeee FFFFiiiimmmm ddddeeee AAAAnnnnoooo Terrinas de Fígado de Pato em Geleia Paté de Carnes com Ameixa Sushi Diversos Medalhões de Lagosta em Geleia Filete de Salmão com Espargos e Pimentos Vermelhos Roulados de Peixe em Bela Vista Salada de Mariscos com Vinagrete Camarão Marinado, Salada de Abacate e Manga com Pimenta da Terra Salada de Pimentos Salteados com Anchovas Salada de Galinha com Caril e Passas Salada de Carneiro com Molho Ravigote Salada de Rebentos de Soja e Coração de Alcachofras Consomé com Vinho Madeira e Brunoise de Legumes Lombinho de Tamboril Grelhado com Molho de Limão Filete de Espada Salteado com Mostarda Dijon Peito de Pato Salteado com Pimenta Verde Noisette de Lombo de Vaca à São Silvestre Onde o sonho e o prazer se juntam where dream and pleasure are together
  6. 6. Éclaires de Chocolate Profiteroles Recheados e Mel de Abelhas Bavaroise de Morango Bavaroise de Maracujá ChesseCake de Frutos Silvestres Tarte de Café Tarte de Maçã Tarte de Requeijão Salada de Fruta Gelados Diversos Queijo Laminado Café e Petit Fours A partir AAA pppaaarrrtttiiirrr ddddaaaa 00001111::::11115555 ddddaaaa mmmmaaaannnnhhhhãããã – CCCCeeeeiiiiaaaa ddddeeee FFFFiiiimmmm ddddeeee AAAAnnnnoooo ((((bbbbeeeebbbbiiiiddddaaaassss nnnnããããoooo iiiinnnncccclllluuuuííííddddaaaassss)))) Canja de Galinha Sandes Diversas Bolo-Rei Onde o sonho e o prazer se juntam where dream and pleasure are together
  7. 7. 01 000111 ddddeeee JJJJaaaannnneeeeiiiirrrroooo ddddeeee 2222000011115555 00007777hhhh33330000 ààààssss 11111111hhhh00000000 – AAAAoooo mmmmeeeennnnuuuu ddddoooo PPPPeeeeqqqquuuueeeennnnoooo-aaaallllmmmmooooççççoooo aaaaccccrrrreeeesssscccceeeemmmm aaaassss sssseeeegggguuuuiiiinnnntttteeeessss iiiigggguuuuaaaarrrriiiiaaaassss:::: SSSSaaaallllmmmmããããoooo MMMMaaaarrrriiiinnnnaaaaddddoooo SSSSeeeelllleeeeccccççççããããoooo ddddeeee PPPPaaaattttééééssss CCCCaaaannnnjjjjaaaa ddddeeee GGGGaaaalllliiiinnnnhhhhaaaa DDDDeeeellllíííícccciiiiaaaassss ddddeeee CCCChhhhooooccccoooollllaaaatttteeee eeee DDDDeeeellllíííícccciiiiaaaassss ddddeeee CCCCrrrreeeemmmmeeee EEEEssssppppuuuummmmaaaannnntttteeee 11118888hhhh00000000 ààààssss 11119999hhhh00000000 - ““““HHHHaaaappppppppyyyy HHHHoooouuuurrrr”””” nnnnoooo ““““LLLLoooobbbbbbbbyyyy BBBBaaaarrrr”””” 11118888hhhh33330000 ààààssss 22221111hhhh33330000 – JJJJaaaannnnttttaaaarrrr BBBBuuuuffffffffeeeetttt TTTTeeeemmmmááááttttiiiiccccoooo nnnnoooo RRRReeeessssttttaaaauuuurrrraaaannnntttteeee ““““BBBBaaaaííííaaaa AAAAzzzzuuuullll”””” 22220000hhhh33330000 ààààssss 22224444hhhh00000000 - AAAAccccttttuuuuaaaaççççããããoooo ddddoooo ggggrrrruuuuppppoooo mmmmuuuussssiiiiccccaaaallll ““““BBBBaaaannnnddddaaaa AAAAllllttttoooo LLLLiiiiddddoooo”””” nnnnoooo ““““LLLLoooobbbbbbbbyyyy BBBBaaaarrrr”””” e-mail: central.reservas@cardosomadeirahotels.com Tel. (+351) 291 762 990 Fax (+351) 291 763

×