6, HUYEN THU THTIA
TTN DUONG

STT

DON GIA (d/m':.)

EOAN TI'.. DTN HET

THI TRAN

L{

PHANI: NH6M DAT d C6 v TRI TIEP GIA...
sl

TIN DUdNG

I

DONcrA (d/m1

EOAN TTI..DEN HET

THI TRA]

XA
400.000

D T 8 1 7 Q LN 2
Duong vio CAu Thu Thua Euoig tu6...
STT

TIN DI'ONG
Dudng Tda 6n ci

4

5

DON (.r/n1
GrA

EOAN TTI..EEN HET

THI IR{N

Tltmg Nhi RachCey cao
"
PhanVdn Tinh -...
isrr

TtN ErIctNG

DONGt?i(d/m1

DOAN TTI,.DEN HET

xA

THI TR,{N

- CAcxa Nhi Thdnh,
Binh
: 3

ThAnl,My Ph!i,Binh An
(phi...
TTN ELIOTIG

STT

DOAN TI'.. DiN HET

EONGrA(d/m1
THI TR{N
XA

Cdp 16tu cum dan cu liCn xe cauoay inu rnua
CAcdudig cdr la...
T8N DTIONC

$TT

DONcrA (d/m1
THI TRAN
XA

DOAN TTJ..
DEN HET
Dudrgs63,7, l0

800.000

Eudngs6 1,9

L500.000

Dudngs64
Khu...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Bảng Giá Đất Long An Thủ Thừa 2014

734 visualizações

Publicada em

Bảng Giá Đất Long An Thủ Thừa 2014

Publicada em: Imóveis
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Bảng Giá Đất Long An Thủ Thừa 2014

  1. 1. 6, HUYEN THU THTIA TTN DUONG STT DON GIA (d/m':.) EOAN TI'.. DTN HET THI TRAN L{ PHANI: NH6M DAT d C6 v TRI TIEP GIAP DTIONGGIAC THONG QUocL0 (QL) CAuVrin - duorg vdocu xri C6ng ty DCt Dudrg vao cu xe COng D€t ty Trung tam ddo tao ki thuat giao th6ngLongAn n .v 2.500.000 nd QL 1A 2.000.000 Trungtam deoqo ki thuatgiao th6ngLongAn - RanhTP.Tan la fe ca tp :// QL 62 ht 2 Ranhthdnhph6 TAnAr - Trung tam hd trg n6ngdan Trung tam h5 trg n6ng d6n I.IBND xd M| An UBND xa M! An - Dudng vdo cauoayvry fnuoc Eudng vdo cau day My Phudc Ranl Thanl H6a. Ranh huydn B6n Lric - Ranh huyenThanhH6a 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 tạ i 1.500.000 QL N2 B DLIONGTiNH (ET) Ranh thenh ph6 TAn An C6ng dQp ldng QL 1A - ranl M| Binh Ranh thdnh ph6 Tan An - Cau Vdm Thit 1.600.000 u ET 834 400.000 trữ 3 ET 833C(DT CaiTAD l DT 817 (Duong Vnm CAu VdmThir- CduBd Gini Thri - Binh Hda Tdy) 1.200.000 800.000 ợc đư y nà u DT 818 (DH 6) il iệ 4 lư 2 700.000 CAu Bn Gini - Ranh huyQn Thanh H6a QL 1,{ - Duong vdo Ciu Thri Thtra Dudng varoCau Thri Thua (Gi6p DH 6) - CduThir Thla CduThi Thua- CduBo Bo C6.uBo Bo - RanI huy€n Drlc 600.000 1.600.000 1.600.000 1.400.000 900.000 Tà L DT 8348 (Huong1628) 400.000 B6ndd PhirThuqrg- Ngatu My PhI 650.000 NgAtu MY Phri Phi MY 5 Hue 700.000 DI-IONGHUYEN (DH) beflt vte0 - Lau ung l rong I DH 7 (HL7) CduOngTrqng Ngi baCdyDa Nge ba Cay Da - RanhBCnLilc (ouongoar) 62 1.000.000 450.000 350.000
  2. 2. sl TIN DUdNG I DONcrA (d/m1 EOAN TTI..DEN HET THI TRA] XA 400.000 D T 8 1 7 Q LN 2 Duong vio CAu Thu Thua Euoig tu6c UBND huydn Thri Thira Nge ba dudrg vdo CAuBo Bo CauMuong Khai EH6 I Eoan duong D 4.000.000 CAc DTIONGKHAC 900.000 .v 3 n Dudng Ong Lan 2.200.000 CAu Cdy Grio Nhi 2 TrungNhi rnmg rIac Vd H6ngCfc fe 4 4.500.000 lnmg l rac lgryen Tryc ca 3 4.500.000 inrng tp :// 2 Dudng Tnmg la ThriKloaTh a ht UBND Thi trAn Trucng m6u g1ao 5 tguyen van I h(}l tạ i Tnrdng mAu gido TrungTryc lguyenr rung rruc Nguy6n 3.500.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 trữ 6 nd Cdcaludng t6n c6 1.000.000 7 đư ợc Truong C6ngDinh lư u Dinh Vinh Phong - Nguy6n TrungTruc Dudng vio nhd l6ng cho 1.500.000 LOng an nuygn Dio 1.800.000 Long K?cn y nà Vd lanh II Thi tr6n Thi Thia I Duing vdoHuy6nd6i 2 Euong Trudc huyQn 2.000.000 Cic iludng chua c6 t6n a 4.000.000 Nga 3 Truorg tmng hoc Thi KhoaThua HL7 9 3.000.000 Cu x6 Ngan hang - Trung Tilic, TrungNhi Phan VdnTinh iệ il Tà 2.300.000 C6ng DdpLnng(Chna PhatHuC) - Dudngvao Cu xe Nganhang (tru khud6ncu giai do4n1) u 8 rguyenrrung rruc - Long an HuyQn Ducmg 8i8 (EH 6) DT Huydn ool UBND LOng Derxr v19nlLong cntnb)Ciu C6y Gdo 6i 800.000 2.000.000
  3. 3. STT TIN DI'ONG Dudng Tda 6n ci 4 5 DON (.r/n1 GrA EOAN TTI..EEN HET THI IR{N Tltmg Nhi RachCey cao " PhanVdn Tinh - GiAngnuoc DudngvAogi€ngnu6c Dudlg vdo cu x6 NgAn Phan Vdn Tini )L[ 900.000 1.000.000 cu xd Ngdn 800.000 6 Dudng vdo bd cdng PhanVIn Tinn - Bd Cang 1.000.000 7 Doanduong Nh6nhr€ cAuThrl Thira DH7 CduDAy - Cum d6ncu Thi TrAn 1.100.000 8 Doanduong nd fe la 400.000 CdcxA cdnl?i Cdcdoankhu tamgidcVam Thri L6 Vdm Kinh Ngd 3 Mi6u - Ci5ng rach ddo ca I Cum d6n cu Thi Trdn - Cum ddn cu fien xA Tan Thdnh tp :// b 800.000 n hang(do4nnnua) .v hang 600.000 550.000 550.000 tạ i 4 Ld CAud6yM! Phu6c day QL 62 - CAu My Phuoc 400.000 5 L0n6iET8i8-DH7 DT818 DH 7 650.000 6 DudngvdoChoCduVoi Kh6ngtinl tiepgidpQLlA 700.000 7 L6 Binh Cang QL lA 800.000 8 LO rangso ) 9 LO UBND Thanh lư trữ 400.000 u ht L6 5p3 @! An) 600.000 KenhLAng Cd KCnINhi My L6 dOVdm C6 TAy 3 UBND xa Binh An - RanhthAnh pno r anArl QL 62 - Kenl L.ingCo 2 y 400.000 DT 834- QL 1A 500.000 nà K6nh xdng Bn Mia (Bd L0 Vtun Thu - Bin}l Hda TAy ddn Nam kCnh T3) k€nhBo Bo Cir: Muong Khai - Cum ddncu M! Thanl u 300.000 450.000 Tà il iệ t2 700.000 Long QL N2 - Crlln dan cu Long Thenh đư xe ợc NsA3 Bd Ph6- DT 834 1 0 L6 Bd Cdse u Chua Kim Cang III Dudng giao thorg khrc: ndn ttuimg | 3m, c6 trii rL6,sdi tl6, b6 t6ng ho{c nhBa - Thi trdnThnThua(phia Nam) 2 - Thi t{.inThnThnaOhia bac) 500.000 400.000
  4. 4. isrr TtN ErIctNG DONGt?i(d/m1 DOAN TTI,.DEN HET xA THI TR,{N - CAcxa Nhi Thdnh, Binh : 3 ThAnl,My Ph!i,Binh An (phiaNam),Mi An - C6c xE M! ThAnh, Mi 350.000 Lac, Long Thu6n, Long Thanh,TAn Thinh, Binh An (phia Bic), Long ThenlLTan Lap .v n 250.000 nd 4 fe 1.000.000 tp :// ca C[p 16dCVim Cd TAy C!fi dan cu vuot l1i xa Cdc dudng cdn lai tong khu ddn Binh An cu CAplo VamTht - Binh HoaTey la CAc KHU DAN CLT TAP TRUNG !, 900.000 1.200.000 Muolrg Cum ddn cu vuot I[ xa Cip 10 cUm dan cu Khai My Thanh Cec du0ng cdn lai trong khu d6n cu 900.000 ht 2 tạ i 750.000 2.300.000 Cum d6n cu lrrgt li xa CAp1dbd nam- kCnh T3 M! L4c CAcdudngcdn lai trongkhu din cu 1.300.000 capld vam Th0- Bini HdaTay 800.000 trữ Cep16VemThn- BinhHdaTay r.200.000 lư u 3 Cqm ddn cu vuqt Ii xa C6c dudng cdn lai trong khu d6n Long Thu6n cu đư ợc 4 CAp VdmThn- BinnHdaTay 16 y nà Lqp rQcauoay u Cum dAncu w(rt lfi Thi C6c dudng cdn lai trong khu ddn tren Thir Thria cu L6 cdpap 3 vAokhu dancu Cum dAn cu vugt li xe Cec duong cdn lai trong khu den Mi An iệ Tà il ,7 8 9 l0 700.000 Cum d6n cu vuqt lii xa Cric duong cdn i4i trong k:hudan Long Thanh cu 5 6 650.000 400.000 1.250.000 900.000 500.000 400.000 Cdp16UBND xa - QL N2 Cum dan cu vdot li xa Cac duo11g lai trong k:hudAn cdn Long Thdah cu 400.000 DT 818(Cdp Bo Bo) 16 Cim dan cu vuol ]ff xa CAcduongcdn lai trongkhu dan TdnLAp cu Curndancu vuot lff Li€n Cep 16 tu Muong Kllai - Ciur XA dancu vuot ld My Thanh 500.000 65 350.000 160.000 600.000
  5. 5. TTN ELIOTIG STT DOAN TI'.. DiN HET EONGrA(d/m1 THI TR{N XA Cdp 16tu cum dan cu liCn xe cauoay inu rnua CAcdudig cdr lai kong khu dan cu Tuy6n cu 6p 3, Long dAn Cdp16Vem Thn - Binh HdaTAy Thanh Tuy6ndAncu N2, do4n1, CApQL N2 Long Thanh Tuy6nd6a cu cAuddy t, 16 kifi BAGiai Cep LongThuAn ruyen oan cu cau oay 2, t7 Cdpkenh Bd Mia Long ThuAn n 1.200.000 nd .v 1.200.000 600.000 la 14 Tuydn Cum dan cu .'ligt C4pET 817 (VdmThn - Binh ln My Thad HdaTay) Tuy€n Cum dAn cu irrgt C?p DT 817 (VAm Thi - Binh ln Mi Lac HdaTay) Tuy€n dAncu ap 2, Long Cip DT 817 (Vdm Thn - Binh Thanh Hda TAy) 1.200.000 tp :// 15 600.000 fe 13 400.000 ca l2 600.000 ht 500.000 tạ i 300.000 Tuy6nddncu N2, doan2, cip QL N2 Long Thdnh 19 Tuy6n ddn cu Bo Bo l, TAnLdp 20 Tuy6n d6n cu Bo Bo 2, Cdpl0 Bo Bo Tan Thanh 21 Tuy6nddn cu 6p 2, My C6c dudng cdn lai trong khu ddn Phn 1.200.000 trữ 18 C4pl0 Bo Bo lư u 500.000 500.000 CdpET 8348(HL 28) ợc đư Cip DT 8348(HL 28) Tuy€nddn cu ap 3, My C6c dudng cdn lai trong khu d6n Phi nà y i.400.000 1.000.000 cu ( Tuydnddn cu 5p 4, M! Cap 834B DT Phn HL 28) 1.000.000 Tà il iệ 23 900.000 cu u 22 1.300.000 24 Dudlg PhanVdn Tinh 5.000.000 Dudng s6 7 3.500.000 r,ru oan cu ml uan (glal Duqngs6 8 oo?n l ) Dudngs6 I 4.000.000 Cacdudngcdn lai trongkiu ddn cu 25 Khu dan cu thi tiin (giai Duong sO2 doan2) Duongs64 66 2.000.000 i.500.000 900.000 2.000.000
  6. 6. T8N DTIONC $TT DONcrA (d/m1 THI TRAN XA DOAN TTJ.. DEN HET Dudrgs63,7, l0 800.000 Eudngs6 1,9 L500.000 Dudngs64 Khu ddncu gi6ng nu6c L200.000 Duongs6 1I 1.500.000 .v C6cduongcdnlai hong khu dan cu 600.000 nd 26 L100.000 n Duongs66, 8 Euongs6 1 la 1.600.000 fe DuimgsO3 Dudag s6 4 Dudng s6 9 DudngsO10 tp :// Dudng s6 7 1.400.000 l 400.000 1.400.000 1.400.000 L400.000 ht 27 ca Klru dan cu Long Hau Duongs66 HdaBinh, Nhi Thdnh. xa l 400.000 tạ i PHAN NH6M rr: DiT d cd vI TRirrrp crApsdNc,xtNH Ap dunggiadrt d tai PhAn i III trữ PHANIII: NH6M DAT d KH6NG THUOCQUYDINII TAI PHANI vA PHANII Thi tran Thn Thira (phia lư Thi trdn Tht Thna (phia 2 400.000 u Nam) 350.000 ợc bac) 300.000 4 C6c xd M! Thalrh, Mi Lac, Long Thuan, Long Thanh,Tan Thdnh,Binh An (phia BAc), Long Thdnh,TAnLAp 200.000 Tà il iệ u nà y đư 3 Cdc xi Nhi Tldnh, Binh Thanh,My Phri, Binh An (phiaNam),M! An 67

×