Treball Economia Empresa

C
ClotClot
BLOC 2: GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS,[object Object],U6.- EL TREBALL I LA LEGISLACIÓ LABORAL:,[object Object],6.1.- EL TREBALL:,[object Object],Definició de treball: el treball és la mà d’obra o el temps que dediquen els treballadors a la producció de béns i serveis. És un factor de producció. ,[object Object],“La llibertat vivifica el treball des de dins, i això porta a excedir-se, a ser creatiu, a aprendre, a ser més competent, i a veure’l com un servei als altres. Potenciar la iniciativa dels treballadors duu a convertir-lo en un àmbit de llibertat i afavoreix el joc entre les llibertats dels individus”.,[object Object],En aquesta frase podem observar l’idea de que tenir certa “llibertat” en el treball, implica que el treballador pugui desenvolupar la seva creativitat. Tenir en compte la iniciativa dels treballadors és un aspecte important per introduir el treball en un àmbit de llibertat,[object Object],Les característiques bàsiques del treball són:,[object Object],En l’àmbit del marc laboral, la definició de treball es veu acotada,[object Object],Voluntarietat: el treballador decideix si treballa o no, i en cas de fer-ho   de quina manera fer-ho. És totalment lliure de decidir el que vol fer dins de la relació laboral.,[object Object],Per compte d’altres: treballa per una altra persona que es beneficia del seu treball, a canvi d’un salari. ,[object Object],Retribució (sou): el treball ha de estar remunerat.,[object Object],Subordinació: El treball ha de realitzar-se sota la organització i direcció del empresari de manera que el treballador estarà obligat a cumplir les ordres individuals i col·lectives que l’empresari ordeni, sobre la manera, el lloc i el temps d’execució del treball.,[object Object],Quan apareix el Dret de Treball o Dret Laboral?,[object Object],No sempre ha existit el Dret de Treball o Dret Laboral, és més , es tracta d’un concepte recent sorgit a partir de la Revolució Industrial. El Dret Laboral neix com conseqüència de les males condicions de treball a les que durant el llarg de la història han estat sotmeses les persones. Els treballadors no tenien cap tipus de Seguretat Social, la jornada era esgotadora, s’explotaven a les dones i als nens, els salaris amb prou feines arribaven per a menjar i no existien condicions de seguretat i higiene en el treball. En aquest moment es quan es produeix una reacció per part dels obrers obligant a que l’Estat intervingués creant una sèrie de normes que protegissin la part més dèbil de la relació laboral , el treballador.,[object Object],Notícia: Diari el Punt.,[object Object],El Departament Treball inverteix 20 milions d'euros al Penedès i promou 650 llocs de treball.,[object Object],La inversió del Departament de Treball a l'Alt Penedès i al Garraf suma gairebé 20 milions d'euros dedicats a la creació de 650 llocs de treball i a la formació i l'assessorament de 7.700 ciutadans. La consellera de Treball, Mar Serna, es va reunir ahir amb representants polítics i empresarials del territori amb l'objectiu de valorar les accions per fomentar l'ocupació al Penedès i escoltar les demandes del territori. Serna va destacar la importància de la formació per afrontar «la sortida de la crisi», i va referir-se a l'impuls que la Generalitat donarà als nous emprenedors a partir de l'any vinent, sempre «amb la col·laboració amb el territori».,[object Object],La formació, essencial,[object Object],Serna va assegurar que la Generalitat s'esforçarà especialment per ampliar els recursos en la formació, els plans d'ocupació i el suport a l'emprenedoria l'any vinent. En el cas del Garraf, la consellera va assegurar que és una comarca que està igual o més ben preparada per sortir de la crisi que d'altres.,[object Object],Un dels objectius principis rectors de la política social i econòmica és fomentar la formació .,[object Object],Per una altra banda realitzar polítiques orientades a la plena ocupació, es a dir, que l’Estat ha de organitzar el sistema amb l’objectiu de minimitzar l’atur. ,[object Object],6.2 EL MARC NORMATIU LABORAL,[object Object],Què és el marc normatiu laboral?,[object Object],Es la legislació laboral,és a dir el conjunt de lleis i normes legals que determinen l’entorn del treball. És important tenir en compte que l’activitat de l’empresa esta sotmesa a molts tipus de normatives que s’han d’ observar i complir. El treball té el seu propi Marc Normatiu Laboral.,[object Object],LA JERARQUIA NORMATIVA LABORAL I LES FONTS DEL DRET LABORAL,[object Object],Parlem de jerarquia perquè hi ha unes normes que són més importants que unes altres. Les principals normes laborals(de menys a més important)són: La constitució espanyola, els tractats internacionals, l’estatut dels treballadors, els convenis col·lectius i el contracte laboral.,[object Object],La constitució espanyola.,[object Object],Que és?,[object Object],És la norma legal suprema de l’ordenament jurídic i està per sobre de qualsevol altre. Es el fonament jurídic de la societat ja que suposa les bases de les quals es fonamenten la resta de les normes i també on es desenvolupen els drets i llibertats dels ciutadans.,[object Object],Drets fonamentalsDrets i llibertats dels ciutadans i ciutadanesPrincipis rectors de la política social i econòmica.Dret a no ser discriminat per raó de sexe, raça religió, opinió o qualsevol altre circumstància personal o social.Dret a la vaga.Dret a pertànyer lliurement a un sindicat.Llibertat a fundar sindicats.Dret al treballDret a la promoció a través del treball. (dret a aconseguir un lloc més qualificat)Dret a l’elecció de professió i ofici.Dret a la negociació col·lectiva. (per part dels representats dels treballadors) Dret a un salari adequatDret a la llibertat d’empresa.Els poders públics hauran de:Mantenir un règim públic de Seguretat Social.Realitzar polítiques orientades a la plena ocupació. (l’Estat organitzi el sistema amb l’objectiu de minimitzar l’atur)Vetllar per la seguretat i higiene en el treball.Garantir el descans necessari mitjançant la limitació de la jornada i les vacances retribuïdes.Fomentar la formació i readaptació professional.,[object Object],Què és una vaga? Una vaga és una acció empresa de forma individual o per un col·lectiu social que consisteix a deixar de fer una cosa o coses, dintre de les funcions del col·lectiu o individu, per a exercir una pressió social, amb vista a la obtenció d'un objectiu concret.,[object Object],Què és un sindicat? Un sindicat és una associació formada per a la defensa dels interessos econòmics i socials dels seus membres.,[object Object],Els tractats internacionals.,[object Object],Què són?,[object Object],Són normes legals que un conjunt de països s’obliguen a complir i respectar. En l’àmbit laboral hi ha dos tractats internacionals, aquests són: OIT i les normes de la UE.,[object Object],Els convenis de l’OIT, són una ,mena de normes internacionals del treball dictades per l’Organització Internacional del Treball. Té com a objectiu la promoció de la millora de les condicions laborals i del nivell de vida dels treballadors.,[object Object],ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DEL TREBALL: És un organisme que depèn de l’ ONU (organització de les nacions unides). Està encaminat a la promoció d’oportunitats de treball decent i productiu per dones i homes en condicions de llibertat, igualtat, seguretat i dignitat humana. Els seus objectius principals són promoure els drets laborals, fomentar oportunitats de treball dignes, millorar la protecció social i desenvolupar el diàleg en abordar temes relacionats amb el treball. Al promoure la justícia social i els drets humans i laborals reconeguts a nivell internacional, l’Organització defensa la idea de que la “pau laboral és essencial per la prosperitat” En l’actualitat l’OIT, afavoreix la creació de treball decent i les condicions laborals i econòmiques que permeten a treballadors i a empleats la seva participació en la pau duradora, la prosperitat i el progrés. ,[object Object],La OIT, s’implica en problemes mundials, com per exemple: ,[object Object],Treball Infantil.,[object Object],Més de 200 milions de nens arreu del món són treballadors infantils i realitzen tasques perjudicials per al seu desenvolupament mental, físic i emocional. Els nens treballen perquè han de sobreviure ells i les seves famílies.,[object Object],La OIT, acull els fons de EUA, per combatre el treball infantil en el món! 8 d’octubre de 2009, el Programa Internacional per la Eradicació del Treball Infantil de la Organització Internacional del Treball (OIT-IPEC) va acollir la assignació de 59 milions de dòlars per part del Ministeri de Treball dels Estats Units en noves subvencions a fi de combatre el treball infantil en 19 països del món. Gran part d’aquests diners estan destinats a projectes de la OIT- IPEC a l’Àfrica.,[object Object],IPC (international programme on the elimination of child labour): És un departament de la OIT, encarregat del treball infantil.,[object Object],Llibertat sindical i dret a la negociació col·lectiva.,[object Object],El dret de que els treballadors i empleats puguin crear les seves pròpies organitzacions i a afiliar-se a aquestes és part integral de una societat lliure i oberta. En molts casos aquetes organitzacions han tingut un paper important en la transformació democràtica dels seus països. ,[object Object],El 19 de novembre de 2009. Aquest any se celebra el 60º aniversari del Conveni No. 68 de la OIT sobre el dret de sindicació i negociació col·lectiva. No obstant, des de l’aprovació d’aquest conveni moltes coses han canviat. La negociació col·lectiva segueix sent un dret fonamental i un instrument important per millorar els ingressos i les condicions de treball i d’alguna manera per avançar cap a la justícia social... ,[object Object],Les normes de la UE, en l’àmbit laboral són aquell conjunt de normatives dictades per la unió Europea amb l’objectiu de garantir un mínim nivell de vida dels treballadors. Es poden concretar els principis generals següents. ,[object Object],Lliure circulació de la mà d’obra en tot el territori de la UE.,[object Object],Condicions de treball harmonitzades.,[object Object],Reconeixement de les diferents qualificacions professionals, evitant que gent qualificada i que realitza treballs qualificats rebin categories professionals i sous inferiors als que els hi corresponen.,[object Object],Lliure accés a la funció pública; es a dir que tothom pugui accedir a l’administració pública.,[object Object],Fomentar la formació dels treballadors mitjançant programes subvencionats.,[object Object],Dos dels aspectes que la UE, en l’àmbit laboral, considera importants són...,[object Object],Igualtat d’ oportunitats la igualtat d’oportunitats per tothom es un principi primordial a la política europea. La mateixa legislació prohibeix en tota la UE la discriminació per motius de sexe,origen racial o ètnic,discapacitat,orientació sexual,edat i religió o creences. La Unió ha elaborat estratègies especifiques per combatre la discriminació i la xenofòbia i per afavorir la integració social.,[object Object],El dret a la mobilitat. Un dels majors mèrits de la Unió Europea ha estat garantir que el dret dels ciutadans a viure i a treballar en qualsevol lloc de la Unió Europea. LA UE fomenta la mobilitat dels treballadors, s’anuncien més d’un milió de llocs vacants.,[object Object],La relació laboral és aquella en que el treballador es troba sota les odres i instruccions d’una altra persona a canvi d’un sou.,[object Object],Aquesta relació laboral es regula per una llei que es diu Estatut dels treballadors i les treballadores, pels Convenis Col·lectius i pel Contracte de treball.,[object Object],Estatut dels treballadors.,[object Object],L’Estatut dels Treballadors estableix unes condicions mínimes per sota de les quals s’estarien vulnerant els drets dels treballadors i que poden ser millorades pels Convenis Col·lectius i pels Contractes de Treball. Aquestes condicions es determinen en llarg dels 92 articles que posseeix i en els seus diferents apartats i disposicions addicionals.,[object Object],Entre d’altres reuneix tots aquests drets i parla de:,[object Object],• Els drets i els deures dels treballadors.,[object Object],• Les modalitats del contracte de treball.,[object Object],• La durada del contracte de treball definint també, en què consisteix el període  ,[object Object], de prova.,[object Object],• Drets i deures derivats del contracte de treball.,[object Object],• Sistemes de Classificació Professional; que estipulen una categoria determinada i per tant un sou mínim determinat per cada categoria. ,[object Object],• Salaris i garanties salarials, aquí es defineix què és el Salari Mínim Interprofessional (SMI),[object Object],¿Què és el salari mínim interprofessional?,[object Object],El salari mínim interprofessional (SMI) fixa la quantia retributiva mínima que rebrà el treballador referida a la jornada legal del treball, sense cap mena de distinció de sexe o edat dels treballadors, siguin fixos, temporals o eventuals. El valor que pren el SMI, es fixa cada any pel Govern, mitjançant la publicació de un Real Decret, i per la determinació d’aquest es té en compte l’IPC, la productivitat mitjana nacional aconseguida o l’increment de la participació del treball en la renda nacional. ,[object Object],• La jornada laboral: Torns, treball nocturn, ritme de treball, descansos, vacances i permisos.,[object Object],• Mobilitat funcional i geogràfica; el treballador ha de poder desenvolupar funcions diferents a les inicialment pactades sempre que es trobi qualificat per fer-les, i ha de poder desplaçar-se per treballar en un centre diferent de l’inicial.,[object Object],• Suspensió del Contracte Laboral: causes i efectes de les suspensions i tipus de suspensions que existeixen. El contracte laboral queda rescindit, per diferents motius, uns d’aquest motius poden ser provocats pel treballador o bé per l’empresa. Ex: absències injustificades i reiterades del treballador, retards constants....,[object Object],Convenis col·lectius.,[object Object],Què són?,[object Object],El conveni col·lectiu és un acord entre els representants dels treballadors i de les empreses d’un sector on s’hi fixen les condicions de treball i les normes de convivència que s’aplicaran en un període determinat. Els convenis col·lectius són fruit de la negociació col·lectiva.,[object Object],La traducció literal seria: un conveni col·lectiu és un document sorgit de la negociació entre els representants dels empresaris (patronal) i els representants dels treballadors (els sindicats o el Comitè d'Empresa),[object Object],El contingut del conveni, ha de tractar de totes les qüestions que fan referència a les condicions de treball, a la jornada i horaris de treball, als dies de vacances, i tota la resta d’àmbits que s’hi poden incloure dins del treball, com pot ser la agressió moral i sexual, generalment a les dones.,[object Object],Contracte laboral.,[object Object],Què és?,[object Object],És un acord d’àmbit individual on el treballador i l’empresa acorden les característiques de la relació laboral, tot respectant les condicions mínimes estipulades al conveni col·lectiu. En aquest acord, s’obliga al treballador a oferir determinats serveis a l’empresari, sota la seva direcció i a canvi d’una redistribució. És molt semblant a un conveni col·lectiu, ja que tots dos són acords escrits que tenen una estructura semblant.,[object Object],Qui pot firmar un contracte laboral?,[object Object],Els majors de 18 anys. ,[object Object],Els menors de 18 anys legalment emancipats.,[object Object],Els majors de 16 anys i menors de 18 si tenen autorització dels pares o de qui els tingui al seu càrrec. ,[object Object],Els estrangers d’acord amb la legislació que els sigui aplicable. (papers de residència, passaport en regla...),[object Object],Sobre la formalització.,[object Object],El contracte de treball pot formalitzar-se per escrit o de paraula.,[object Object],Es obligatori per escrit quan així ho exigeixi una disposició legal, i sempre en contractes que relacionen:,[object Object],Pràctiques, Formació, la realització d’una obra o servei determinat, a temps parcial , fix discontinu i de relleu,a domicili, els treballadors contractats a Espanya al servei d’empreses espanyoles al estranger, els contractes per temps determinat, la duració dels quals sigui superior a quatre setmanes.,[object Object],Sobre el període de prova.,[object Object],El seu establiment és optatiu i d’acordar-lo es deurà reflectir per escrit en el contracte.,[object Object],La duració màxima s’establirà en els Convenis Col·lectius, i la duració no podrà excedir de sis mesos pels tècnics titulats (llicenciats) o de dos mesos pels altres treballadors. ,[object Object],Durant el període de prova, el treballador tindrà els mateixos drets i obligacions corresponents al lloc de treball que duu a terme, com si fos de la plantilla. ,[object Object],En les empreses de menys de 25 treballadors , el període de prova no podrà excedir de tres mesos pels treballadors que no siguin tècnics titulats.,[object Object],Sobre la duració.,[object Object],Un contracte de treball pot ser indefinit (fix) o bé tenir una duració de durada determinada (temporal).,[object Object],Les normes de regulen cada tipus de contracte temporal, estableix quina és la duració mínima i màxima del contracte. ,[object Object],Tipus de contractes.,[object Object],Entre d’altres; ,[object Object],INDEFINITS: El contracte de duració indefinida o contracte fix, és aquell que no té data de venciment, per la qual cosa el contracte és vàlid fins que no es donguin certes causes justificades: acomiadament, jubilació, o mort del treballador.,[object Object],DE DURACIÓ DETERMINADA: El contracte de treball de duració determinada (o contracte laboral), és aquell en el qual les parts implicades negen des de l’inici la permanència indefinida de la seva relació laboral, es a dir, és un contracte amb venciment.,[object Object],PER PERSONES AMB DISCAPACITAT. Són contractes que normalment beneficien econòmicament a l’empresari i que tenen per objectiu la integració de persones amb discapacitat. ,[object Object],PER OBRA O SERVEI DETERMINAT: El treballador està contractat fins que finalitzi el projecte que va motivar la seva contractació. ,[object Object],DE SUBSTITTUCIÓ PER JUBILACIÓ ANTICIPADA: Es tracta de la contractació de treballadors desocupats per substituir a treballadors que anticipin la seva edat de jubilació,en un any.,[object Object],INDEFINITS BONIFICATS: Contractes amb bonificacions (avantatges) per l’empresari amb l’objectiu d’incentivar la contractació de determinats col·lectius per exemple; majors de cinquanta anys.,[object Object],FORMATIUS:Adquisició de la formació teòrica i pràctica necessària per al desenvolupament adequat d’un ofici o un lloc de treball que requereixi un determinat nivell de qualificació.,[object Object],DE RELLEU: És aquell que es realitza amb un treballador inscrit en el INEM (Institut nacional de treball) per substituir parcialment a un treballador de la empresa que accedeix a la jubilació de forma parcial, doncs la rep simultàniament a la realització d’un treball a temps parcial a la mateixa empresa.,[object Object],D’INTERINITAT: Contractació d’un treballador per substituir un treballador que està en situació de baixa laboral ( baixa maternal, accident de treball, ILT (incapacitat laboral transitòria; per exemple per malaltia ),[object Object],Totes aquestes normes que componen el marc normatiu estan subjectes a un principi de caràcter jurídic anomenat: principi de jerarquia normativa. Ordenació jeràrquica o escalonada de les normes jurídiques de manera que les normes de rang inferior no poden contradir ni vulnerar el que s’ha establit per una norma de rang superior, amb més valor. Per tant; un acord de conveni col·lectiu ha de respectar les normes de l’Estatut dels treballadors, ja que aquest és d’un rang superior. Aquest principi permet establir l’ordre d’aplicabilitat de les normes jurídiques i el criteri per solucionar les possibles contradiccions entre les normes del mateix rang. ,[object Object],A vegades les lleis contenen normes que imposen unes característiques mínimes que s’han de respectar. Per exemple; que les vacances siguin un mínim de trenta dies per any treballat o que la jornada laboral no pot superar les quaranta hores. Aquest fet determina l’existència, d’un altre principi anomenat: principi de la norma mínima. Aquest principi indica que les normes de rang superior estableixen el contingut mínim de la norma que la segueix, tot establint unes condicions de treball. Per tant les normes laborals de rang inferior poden establir millors condicions de treball que les normes de rang superior però mai empitjorar-les. Per exemple un conveni col·lectiu no pot marcar condicions laborals pitjors de les establertes per les lleis, i els contractes laborals individuals no poden establir condicions laborals menys favorables que els convenis col·lectius.,[object Object],Treball fet per: ,[object Object],CARLES NOGUERA, ORIOL AIXANDRI, ÀLEX MOLINA I ELSA VICENTE.,[object Object]
Treball Economia Empresa
Treball Economia Empresa
Treball Economia Empresa
Treball Economia Empresa
Treball Economia Empresa
Treball Economia Empresa
Treball Economia Empresa
Treball Economia Empresa
Treball Economia Empresa

Recomendados

tema 11 economia por
tema 11 economiatema 11 economia
tema 11 economiaadnane98
213 visualizações6 slides
Lactivitateconomica por
LactivitateconomicaLactivitateconomica
LactivitateconomicaÀlex Amorós
2.2K visualizações42 slides
Les relacions laborals en temps de crisi2 por
Les relacions laborals en temps de crisi2Les relacions laborals en temps de crisi2
Les relacions laborals en temps de crisi2Anna Gascón
481 visualizações27 slides
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana Lecha por
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana LechaTreball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana Lecha
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana LechaClot
503 visualizações13 slides
Revista a la feina iguals. num. 4 juliol 2010 por
Revista a la feina iguals. num. 4 juliol 2010Revista a la feina iguals. num. 4 juliol 2010
Revista a la feina iguals. num. 4 juliol 2010tribunavirtual
406 visualizações33 slides
La Cooperativa, una aposta de futur por
La Cooperativa, una aposta de futurLa Cooperativa, una aposta de futur
La Cooperativa, una aposta de futurParets Empreses
174 visualizações18 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Anajodilorena Eco.Empresa (1) por
Anajodilorena Eco.Empresa (1)Anajodilorena Eco.Empresa (1)
Anajodilorena Eco.Empresa (1)Clot
257 visualizações2 slides
Treball Economia 2003 por
Treball Economia 2003Treball Economia 2003
Treball Economia 2003Clot
408 visualizações8 slides
Poewerpoineconomia[1] por
Poewerpoineconomia[1]Poewerpoineconomia[1]
Poewerpoineconomia[1]Clot
223 visualizações10 slides
Word Economia Final por
Word Economia FinalWord Economia Final
Word Economia FinalClot
319 visualizações12 slides
Economia por
EconomiaEconomia
EconomiaClot
324 visualizações16 slides
Treball Economia por
Treball EconomiaTreball Economia
Treball EconomiaClot
433 visualizações13 slides

Destaque(9)

Anajodilorena Eco.Empresa (1) por Clot
Anajodilorena Eco.Empresa (1)Anajodilorena Eco.Empresa (1)
Anajodilorena Eco.Empresa (1)
Clot257 visualizações
Treball Economia 2003 por Clot
Treball Economia 2003Treball Economia 2003
Treball Economia 2003
Clot408 visualizações
Poewerpoineconomia[1] por Clot
Poewerpoineconomia[1]Poewerpoineconomia[1]
Poewerpoineconomia[1]
Clot223 visualizações
Word Economia Final por Clot
Word Economia FinalWord Economia Final
Word Economia Final
Clot319 visualizações
Economia por Clot
EconomiaEconomia
Economia
Clot324 visualizações
Treball Economia por Clot
Treball EconomiaTreball Economia
Treball Economia
Clot433 visualizações
Empresa Anajordilorenaya por Clot
Empresa AnajordilorenayaEmpresa Anajordilorenaya
Empresa Anajordilorenaya
Clot318 visualizações
Vides hipotecades cat_def_0 por Txema Fuente
Vides hipotecades cat_def_0Vides hipotecades cat_def_0
Vides hipotecades cat_def_0
Txema Fuente469 visualizações
Empresa por Clot
EmpresaEmpresa
Empresa
Clot313 visualizações

Similar a Treball Economia Empresa

L'activitat econòmica por
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmicaPushkin1799
6.7K visualizações37 slides
Eco.empresa por
Eco.empresaEco.empresa
Eco.empresaClot
188 visualizações6 slides
Eco.empresa por
Eco.empresaEco.empresa
Eco.empresaClot
230 visualizações6 slides
Economia D’Empresa por
Economia D’EmpresaEconomia D’Empresa
Economia D’EmpresaClot
352 visualizações11 slides
Economia D'empresa por
Economia D'empresaEconomia D'empresa
Economia D'empresaClot
313 visualizações7 slides
Tema 5 por
Tema 5Tema 5
Tema 5IES PLA DE NADAL
343 visualizações21 slides

Similar a Treball Economia Empresa(20)

L'activitat econòmica por Pushkin1799
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmica
Pushkin17996.7K visualizações
Eco.empresa por Clot
Eco.empresaEco.empresa
Eco.empresa
Clot188 visualizações
Eco.empresa por Clot
Eco.empresaEco.empresa
Eco.empresa
Clot230 visualizações
Economia D’Empresa por Clot
Economia D’EmpresaEconomia D’Empresa
Economia D’Empresa
Clot352 visualizações
Economia D'empresa por Clot
Economia D'empresaEconomia D'empresa
Economia D'empresa
Clot313 visualizações
L'activitat econòmica por vicentaros
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmica
vicentaros6.3K visualizações
L’activitat econòmica por Marlluch
L’activitat econòmicaL’activitat econòmica
L’activitat econòmica
Marlluch3.2K visualizações
L’activitat econòmica por Marlluch
L’activitat econòmicaL’activitat econòmica
L’activitat econòmica
Marlluch23.1K visualizações
Organització econòmica de les societats por Eladi Fernàndez
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
Eladi Fernàndez2.7K visualizações
L'activitat econòmica por avillalonga
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmica
avillalonga759 visualizações
L'organitzacio economica de les societats por marivisaiz
L'organitzacio economica de les societats L'organitzacio economica de les societats
L'organitzacio economica de les societats
marivisaiz4.2K visualizações
Tema 5 socials por NuriaRos15
Tema 5 socialsTema 5 socials
Tema 5 socials
NuriaRos15122 visualizações
Tema 5 socials por NuriaRos15
Tema 5 socialsTema 5 socials
Tema 5 socials
NuriaRos1580 visualizações
Tema 5 socials por NuriaRos15
Tema 5 socialsTema 5 socials
Tema 5 socials
NuriaRos15169 visualizações
Unitat 3.1 organització econòmica por sole toribio
Unitat 3.1 organització econòmicaUnitat 3.1 organització econòmica
Unitat 3.1 organització econòmica
sole toribio668 visualizações
Tema 5-activitats socials por carmenbolufer98
Tema 5-activitats socialsTema 5-activitats socials
Tema 5-activitats socials
carmenbolufer98340 visualizações
2. l'organització econòmica de les societats por Julia Valera
2. l'organització econòmica de les societats2. l'organització econòmica de les societats
2. l'organització econòmica de les societats
Julia Valera10.8K visualizações
Activitatats tema 5 por lemiaelifiali
Activitatats tema 5Activitatats tema 5
Activitatats tema 5
lemiaelifiali145 visualizações
Activitatats tema 5 por lemiaelifiali
Activitatats tema 5Activitatats tema 5
Activitatats tema 5
lemiaelifiali248 visualizações

Mais de Clot

El Contracte De Treball por
El Contracte De TreballEl Contracte De Treball
El Contracte De TreballClot
1.5K visualizações5 slides
El Contracte De Treball(1) por
El Contracte De Treball(1)El Contracte De Treball(1)
El Contracte De Treball(1)Clot
1.5K visualizações13 slides
Power Point Eco.Empresa por
Power Point Eco.EmpresaPower Point Eco.Empresa
Power Point Eco.EmpresaClot
510 visualizações10 slides
Eco. Empresa Word por
Eco. Empresa WordEco. Empresa Word
Eco. Empresa WordClot
481 visualizações11 slides
Grup 3, Dídac, Francesc i Bea por
Grup 3, Dídac, Francesc i BeaGrup 3, Dídac, Francesc i Bea
Grup 3, Dídac, Francesc i BeaClot
209 visualizações2 slides
Empresa por
EmpresaEmpresa
EmpresaClot
410 visualizações10 slides

Mais de Clot(16)

El Contracte De Treball por Clot
El Contracte De TreballEl Contracte De Treball
El Contracte De Treball
Clot1.5K visualizações
El Contracte De Treball(1) por Clot
El Contracte De Treball(1)El Contracte De Treball(1)
El Contracte De Treball(1)
Clot1.5K visualizações
Power Point Eco.Empresa por Clot
Power Point Eco.EmpresaPower Point Eco.Empresa
Power Point Eco.Empresa
Clot510 visualizações
Eco. Empresa Word por Clot
Eco. Empresa WordEco. Empresa Word
Eco. Empresa Word
Clot481 visualizações
Grup 3, Dídac, Francesc i Bea por Clot
Grup 3, Dídac, Francesc i BeaGrup 3, Dídac, Francesc i Bea
Grup 3, Dídac, Francesc i Bea
Clot209 visualizações
Empresa por Clot
EmpresaEmpresa
Empresa
Clot410 visualizações
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià por Clot
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàModalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Clot750 visualizações
Contracte De Treball Rebeca por Clot
Contracte De Treball RebecaContracte De Treball Rebeca
Contracte De Treball Rebeca
Clot465 visualizações
Duracion Determinada por Clot
Duracion DeterminadaDuracion Determinada
Duracion Determinada
Clot1.1K visualizações
Interinidad por Clot
InterinidadInterinidad
Interinidad
Clot1.1K visualizações
Practicas por Clot
PracticasPracticas
Practicas
Clot263 visualizações
Minusvalia por Clot
MinusvaliaMinusvalia
Minusvalia
Clot305 visualizações
Indefinido por Clot
IndefinidoIndefinido
Indefinido
Clot722 visualizações
Formacion por Clot
FormacionFormacion
Formacion
Clot208 visualizações
Insercion por Clot
InsercionInsercion
Insercion
Clot1.1K visualizações
Eventual por Clot
EventualEventual
Eventual
Clot447 visualizações

Treball Economia Empresa

 • 1.