A; Ura". I?, ,'Ç. ;$Â1FX

Gljlífí' 7.', O u

: :IUr-. iw W173* N

 'h rtidõ: L: .' 

' 1. “Date-rf Ubsvirtvnzínw ' 17 ...
v r

Franc . l , _ _f_ , 
_Guide to Invcstíuxtícn _ Ufív

17. T 1 e 1 n_ ivàxchv um» rsí vtn¡ v, ~u . ) A *' 1_

' ríânl...
1 , 

'« 1x

 4"I1-IISVI-"AG1Í'I5 LIHC1J›SSII"1E. T y

1

› : r Imfzwwnñ/ Lj. ,
a l

Zz nixím t. q'. 

'ADrX-te of' xbJsm...
_ . _ . _x
THT IFACF. .J S' QNCLA-S . Sil P¡ FJ? 
 * l . 

. y 'à

! Vaga 2_ 

'Cuide _tQ-Ignnudziwxbicñ -' r " _ ' I...
' x
? ring PÃGYJ_ 1a. _ UNcTAâãfàLFlííí"

' x

tibs Alámós. " Nov( 1113x150 w 5É°5ZN Nox-Ch 'lõóüõwànf
rx a x

Giolund 'in...
. _
” rms ma): IS trrmcuxssalrirtr»

»df

n”

' .  . - _
. U.N<; Lr. s›. .¡›- = 

41'¡ 'TI' 275.

: a: , Lip _H "3 Dey,...
'TFÍVÍISI ? A012 IS uNcuxssIFH-í-T*
. « , x *

Í W L . 
1 UNCLA3$

r . . V * y " › . 
° Inlioxi Lu- fr 17a¡ mu' os! , ...
.HEAd uuxníens unuren Simas A-'nH-'once ' ' ' “ A' › _- _ 'MTE - > 
FLGVTHEINSPECTOR GENEWAL w b-ô '~ Í Í, E1330?! ...
h¡'u1DIQ'¡'C IND' MINI_

V IWDEITTh-'TIÉÊJ ! VERI/ -Y OTFCLWÊ
a ” “i . * . 
' Ivcidnuv' r . '

f'“ av. _. __. _- -
. _...
:ms MQ: IS íNmASSII-'Ilzh- . 
* x ; . x 
 " " x : 

Pàge 2.

Âüuidb to» Inúrxátixgnntifpyn. Inbidcng-YH . 

x x x . Â ...
r"

x 1 l'l › , , x
nas ma): 1.5. üncxxxsfsirínr

x 3 A _ . x
. . _ _UNCLASSl-Fllíxà_
ro: _ Im. n¡ b¡ xughcgqg; liot...
› n”

É m *W “

. W
s

_ LúV/ Í . Tur/ x.
. ÂI: |AID. :J›'WZ'IF)_IÊÍW FAZ! ? . l

I) r- idm t: at. ;

A '  V um. .. ...
w  * , ?ms 'PAGE Is IINCLASSSIFIED_
. . . 

. u _
“N ; LN 4 . I A “A

. k ' _ 1. . › _ ' N ' '› ' N ' a 1 M x
. ...
Tais _PAGE rs _V UNcmss-1 FÍÉT*

Arggàhíü 

. “M” Ux_ Jlisgãbóidg; IEÉhÊQQ1wE-PãçQ, 'A_~. ,~¡3~x

› m.  Buy, geéuon m...
g2 &ai; N “V “
a. “' _ » J, a: ' " . w

-I-Ír/ _z 
fxíâaêíímãgñàuga” ãíWãin*
. r A. 
~ Wx - h 4 , V
1. Mm . ¡/ :1.SÍ F1 m: 

. ç

'HÉADQUARTERS FÓUÉTHARMY
' ' rom' SAI1PÍIOUSTO'N. TEXAS› .  v
À ...
. PREPARING ornca

. › u' E KML» 'q

* *rh. rs; '1y». tzi; ^ (MCLIÃÉÊIIFIVEZ-Iv_

' . . . 
THIS PAGE _1S U-NCLASSIFIED...
_ x l'
u' ' . v . › . B, 1.-
((11435, qjAnE; 1:. UKJÇYJafaIHI- ¡.21!

"wi * THIS PAGE ÍS_ ÍVNCLASSIFIEY)
. . - , . _...
1:: _LI! '*lx'.7.; -›. H"] FI 'um '

w'

JTíTTÊi P/ Clí- IS IINCT. JSS'IF~II: IT*

x
.k

. - " M

umcxJwsfszflF agua_

»l w

, . ~ ' _ _ . *w
'W' n sgrouànx¡ P. Mitchell 15h56 P. Co. MBWR
w ,  ' ' . ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Nm feb 17, 1949 case 2

92 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Nm feb 17, 1949 case 2

 1. 1. A; Ura". I?, ,'Ç. ;$Â1FX Gljlífí' 7.', O u : :IUr-. iw W173* N 'h rtidõ: L: .' ' 1. “Date-rf Ubsvirtvnzínw ' 17 ! '05 1959 905510? LrItNMJíCvJ'w-ÉH“_. .°LM9 , M13 1800' hour¡ J m 7*. Hnce nf' Úhsnrvntíivr; ÍCÉ 07 W111' l ““ V (I. 'Íar_(7rorc! inr. tr= :;) “M1 lili Í . r ' ' Ant-guandu uma 2 n11¡ r 4. Positierfcxí' óbscrveç (MT, › m', bldm. , Ibnutic: rf' - 'I ' A Chun¡ macho, 1193310136¡ anulou-n. ¡ , x , v _ . ~ ~ »a , v ' P; Exa-ct: 'vitae nl* cttwsnrvwçíx-rv (lrcnl) àmfdtltrl u . 'V-'Mat n-ttractcr! nttrmíw t# ; wav-ctz Light Iumber b. " cüjnrtís n11 skvtr! o! ” Fovrw *Nim fr 'F'rr~nrw'1¡': 0M 'Jlípp'xrrnt~uizr› (cnzqrnrr t «khofvn 63351001', 1:5'. , : :m1, mora, v/ “h nz' fist: 'at BPN! ) Iehwh): ' E! ? "INF 3 “HQ-GNN , › v Cnlcr of' rbíirlet: lh1toJ-d0gir0 _ , ' _ ; " Jhurve (nivel "rurlic slnscriphicr. -_ : mx-are "rim knmvr' rbfy 10.- Altibudc (Mrtrln M' r1('_”. :i0.~ 'Ahcvr ? zrrivgfn y O( rvr r-Lrmd): ' v ^ ' W r 11. "Diredtion TTmnHPSCrvrr tm” " 0Wd<~L: ^,ví/ ›1'r'r~v" : ' âbusblwntglnppráxintaly 22 degrau; - 1?. Ôístarér ÇQ-mr rzumvg- (a: ~ ré c: -nprmrxroñ “m 1*): Ú/ s fue híirectíor u' fl'*_rlwz, ›r~í"n' _irrt (s): Yan-túnel UIÃN), S-EMÚ lenha en' . to . a ppt-adm! , nas-arm* to the tentam_ ' ' * fírc: ih : írthtz- III! -FPWÃ Ktifíi to w vlr vim p, :z. .u-1_vr r 1". iS(1'¡r/4Í, ':h' odnr: “QM ' 1 f ¡_, Uw, ç,~'_n1:. ' 'É , / - MPU. ,e 'Amir I'm v' I'
 2. 2. v r Franc . l , _ _f_ , _Guide to Invcstíuxtícn _ Ufív 17. T 1 e 1 n_ ivàxchv um» rsí vtn¡ v, ~u . ) A *' 1_ ' ríânle 3x1 vo: &anfàkgfiynàm 'epãêor às¡ twxâyvtf corajosa, lança "Several Estando" ' , _ . › , . *¡'~ _, , _l8. . _Luminnsitv (uvísiblvs-. hw reflbctibh, ínrnyxdrsqerzt; 'other - drrrví' PT'. › ! z 'lli' m z Self-lamina¡ n Tm. ” v . ,, __ W V › 10. 1'1-"rnjvctipns_(f'in5, vlínrs, rozis, ontennne, crmóríus, rtp): Ínciclrnt; V: . _. ._+. _ _T ! IMO y. , v l ? CM ¡Vafrcuvrrsv íturns¡ rlimbsa da' vera, nto. .. -. »kr-toh n! ” flívíht; path): Vertical climh, ~uthan~lnvelbd _off to ¡eraduál 15111112( g(›, '”5ngth_ , ' ' ' ' A _ P1. Mrmnrr nt' disamwvarnrfcr: "Y-Lam “um L. t “qáánl-? IW , W ' ' " ; ÊÊLr 'nffílctyoxz 'clcruclisz' No “mu” 1787"' I *“ : xdditíionul ihformcxticn coLcvrnín. : objrct: Nono . '¡ ' ' ' , _ , W. L 1 . N , ' . ?í 'Jiwxth/ "r ndítions vn'<1 lirht at; Eime. ot'"sirhtir_ _z . Uíur, nüght trunfo! ” light rcaahinámg 1x2' inner): sky. ¡ , ' l . f ' . " E ~. . Num; and , addnfss E! " obsr rvnrz, huuwa" *T1695 @a5 r5311-50¡ (Win08) ÍWIMIÇ-ico Ctáàupxxtioxm vmd hcbbícvy-srhmqâ¡ *WV-W*- Pwmbr *pvHcu órricuz- amu' gare¡ at'. a " ' ' n 'w *Magno Ordwxnce V-gpot'. J ' I . v. , n . .. , õomvdnts of' Lntr rrF-çrgtnr rclfxtiw : a intrllírtrwc- an* ; hwrzxctvrníf nbasurn r_ - (Hatch 'nciz'hbcrs, vpólicxa rlopt. ; FTF? , r' ecrãs_ tmplnyv rh, 4%, ): Snid tals¡ Setur¡ faith' infant; nt person by um¡ huck* cnh¡ o¡ "Meg, ranma, .eu a: : c. y v . J . Hd crhs- rvv r trt-nr yíu S"'S, _ cpm" Nim ralurtít '14 rvr mu; cbjrctrví-"vrd Lzmfnvh Oil. , , wiMovN, lb UH-aüHLnIvJFTL/ :Ó
 3. 3. 1 , '« 1x 4"I1-IISVI-"AG1Í'I5 LIHC1J›SSII"1E. T y 1 › : r Imfzwwnñ/ Lj. , a l Zz nixím t. q'. 'ADrX-te of' xbJsmayantt-Vlr; Fgb Dntr: of' lzetvrvíetv_ 11148109249_ ' _ v *Ixhvt . aims m" chsnglvntxírr ÍICCTRLY _J ___J___ . __ k h _ N . _› u “ÍTnce nf' Whsnrvnt-irr: 37d* 5 ! Mn › (Ldap PrcjrríinâtrwÕ 4.8. a; un v¡ ívoni(*ali_ç'z c? ” obâcrvrr (nixxlcdf. 11h11, Iowatic: t1' - "fm írabzxilsH uma. ; inpmíghts aactiorl o! ” Albuqugrqm, 1h¡ Mexico . _ ¡ . . _ E , m Wlwnt : utbyrnpbvd nçtrruír: 1:' pkãvct: r a , -' -. » 'w v_ z u I-mbor n" o* _jevtsnyld skatvi- m" Pcrunzuz-fíov. WWWríF- . @na AÇPIJVHÊ : tino (compare to known cbjrcxr. , íu . _sxz. n, rmrn, :J mb m' W fish . qc a-rrvs lçnvtlu): !no urge fox- plana '-_- about. u longmar_ and of' ahaha-naum _nslane IPM: diante. " l , k. v. | r - . . . w* ~ ¡wcnlor of 0hq5ct= minima, quite; ahuhçng to push colar a¡ it. cnlbuh_ Shurün (give Pruphíc lvsrripticr 7 CD"p'I'F with klnoxvr rhujlrtüà ¡pggarad round at tirahnthag ahixtcad tda: : elipse, padually until Length ta¡ tan tina: : minah. . ps' ¡ âsngthaninçh " ! altitude (Anqln nf' z. lrvutim¡ : :ÍWVÊ holrirrn «Op nã; . <'r'í"/1, Pvbrlwdfí n/ aan. tp variation , na @jeep ; pprqnohad and vbapid lb ' . k / Dírectímí from cbscrvr-r (m Mr» pícrbvísv_ ! kr-mv North): ¡I/ Huknp nunca) * Díttarcjmfr-nh q1=: ;m“u-'1' (ri tar/ r*- t" tiva_ 121d' ' nprwarrrl f» Fr), no¡ bl. Í , ; E _, wrmfracr. m* 'ram -M '*-" N 7° “Muwat to hai¡ then North a 1km then l «sharp 011gb to South. " 'fívi iv ? WW n u: (6) umha. Q w tircvrlxivíír: cacau/ r 'fV'. l_uI1,›'l1w~" ! Íkzy I/ s g ¡ bcwjnd v1¡ ' odrr: _ A ? Ione l
 4. 4. _ . _ . _x THT IFACF. .J S' QNCLA-S . Sil P¡ FJ? * l . . y 'à ! Vaga 2_ 'Cuide _tQ-Ignnudziwxbicñ -' r " _ ' Ihnídrm; UNC# JV'. Trüil (lcoior, ILnkgtH, _~Jidbh», 'p= rsís$. :'n1;r~v , A tcc. ) ~ I " . u. qua), gui, put anthony. nlcnglkd. I í _t 18'. Luminositv (vieííhlv: bvrcuflhcticñ, inr-Àmxqhzsccrxyt, othqr - drvprcü¡ rf 7*ri'1linno<~): ^ . v L À í w r : Salt-lidar m¡ 157. 1)rojr= c1›ãiorrs_("f'ir: z:›, '~ViYl<"S, rnis, Aratu-name; cnyxcrriw's›, .vbc. )zn' ' x › ' v * w ' 'ior ' I I . Í , .. ~. ¡ «PGM Ix/ cncuvrrs (burunn, rlímbs, 7112705, ctz-l_ -usítchrh N' rlímht babh): . “ ' cam strÂight in tim nn¡ thqn i : ngm: eunbíng turn teia-th¡ uma ' ^ p : Imp climbing tam¡ tc Smth. ~ '. 1' “Nu I* à X. . “y LF: 'y ' É a 2m r 'o dlññrpwürnlo . .um aging 'mt of “Em” m_ . ntdnúmuhu in prum-nu mich invlriblp. ' y. ' A . v 7?. EFMdt rÍ-niclokfds; no Gimme HJ? , Í ' 't' 'n . ' . ' 'n . ' - H N 23.¡ ¡vddltioíalv lrmàrmfloÀn com: run_ obmct. .Award ¡Furial ? t fírúL @hn boaanmnlungatod. AI the cbjgct turngd, 1p beat aroundthaju- ' nim; ¡muni- 1h* nppauhnqo at. th¡ turns to n place ctjnnt pipq. * v' . .. .~ . . F4. Jcnthtr continuou: : and lzvht at: tlm: of síghtír 'f7f">. "í . V z . alcunha &py; ,. light not quit¡ n11 gone Wmvweazcfr; nky. Name and_ address M” obncrvrçr; › ' “ ' ~ 'MqyüUrdvirIil-. y _of _Hai MQÍCOQLJ_ Pbotusqp of 01d; àxginnaring. Stuaiaá and Iolfkt_ ÕKWM-"i1k4 0cct; p›. ~ àíon r. nd HnHb 11.o s . à¡ : ma _bx manu-mas. 4 'na x' COYVYHUIW-S' oi' 1nt+ rro m. mr rvZLLYtJWIr : o ízztrllinr nm : :IM c-hrxrzxrtn r o! " cbmirv» r Ú l ›' cl* nrívhborà, pólic» dnptp Wi¡ , r'l'*crr'i: z, «mploy r, ›tc. )«, . ' r . vu-y intelligent man¡ pai @paz-imãs 1x; matam-ítaca make. : m¡ . -obncvntich en» mas nlunhle. v. . - , 'lí . . A. ' _ _ wéhxhsarw n wear um vs, Hkvrcíülly rolar? " 'lLlPn s m, *rim “PWUS CbMVGÊ vímmi tlzralxrl. Carom', mix WW_ ! or r-thxfz' : rn: .: p:, r› : .^, r: Í › ' I .
 5. 5. ' x ? ring PÃGYJ_ 1a. _ UNcTAâãfàLFlííí" ' x tibs Alámós. " Nov( 1113x150 w 5É°5ZN Nox-Ch 'lõóüõwànf rx a x Giolund 'in our nur. Lua Almas NJ. , Airétrilp - r . a , ¡Jsghcj _ ' Green Ihite ° ' West to East'. 74 * Approx 2 Sacondn Nm: as fast as n Meteo: - p* na -r; ›-4 1!' m_ 7". None (lobserver was in closed cnr) 'Naná Self-Lumi nous Trnvlelad pnyailel -tó _earth N - ~ Disngpoaxad nbruptfl; 'r . , , J ' . Broken and lonttered olouis at 114,000 and 20,00?
 6. 6. . _ ” rms ma): IS trrmcuxssalrirtr» »df n” ' . . - _ . U.N<; Lr. s›. .¡›- = 41'¡ 'TI' 275. : a: , Lip _H "3 Dey, '_; V;eoAtíAon›III¡, _ (ÉEÉSL Los Almas, Nm. - 7;* : m Atcmóc _mbiuqjy Sebnwj E; ›.›, r'¡i: -r= 1 : - Alnrvrs, ' - 27¡ Sab g9 1905 hours 1 was' reburningyf'run› station C1 tu statXozflCO. , __ . _ ¡milehonthe straight _strip o* road_ adjqcent to the birstríp- I happenéd to glànce tcwarddhe north at which tinxe ! observed a gçoarxish color-ed light ; Loving across the northern sky toward the east. Ibwns travam-ng on' n course parallel tô the §ur¡í'aca of the earth, Itrwás visible for approsinzately two_ séconda. It' did nptagpaçr tu travel beyond my raxtgq of vision, but suddenly Ésappeared as; I was watching it. It çiid npc leewga a traílni. in the sky nor did! it appear to havle a tgil_ like a metáor, › r w , Luz? Lo wbhavery. short time thaf it vens vísíb-le am unablr; to ettímate the' rate of speed dr altitude of' the bhjact, " ' z í l Lt- HJEJ-, Dey Section 1x1
 7. 7. 'TFÍVÍISI ? A012 IS uNcuxssIFH-í-T* . « , x * Í W L . 1 UNCLA3$ r . . V * y " › . ° Inlioxi Lu- fr 17a¡ mu' os! , ! mn to co, mn _da alum- 19, sum. ' "Unha-gq (Aerial ? henonennswf ~ ' _ ' '. um _. › _ ' m; Ina, h W 1a. 'o orixá WÀRÍEIS¡ Ilrthnd II' Kia, Kirtlnnd Field? IÃJÍIX. , 29 Ílf_ 19,49¡ ? b . . upmunwnazngmyenemñtgç, Wriàht-rrnttorupn , . , 'Fornrdedh tor your inrnnneian 'in competiu with . Bu report y ofinventígption front-doa tro¡ eu¡ ! adquiriu-n nn 11; Doo l¡a“b5r Int _Ind vtqlnttor ; como subject travava. V ' “ ' Inu, 1319:», 0h10¡ . 'Aron rm canwumnwa órrgcnm _ _ n h V 1 'Inols n/ o (2 cyn w/ dv) I .
 8. 8. . HEAd uuxníens unuren Simas A-'nH-'once ' ' ' “ A' › _- _ 'MTE - > FLGVTHEINSPECTOR GENEWAL w b-ô '~ Í Í, E1330?! 19119' AF ÍCE CF ÍNVESTÍÇÂTÍONS ' A ' . , m. P. .. 'REPQRT #OF ÍNVÉSTÍGÀTIUN Latex' ííepom' 'MÁBÉía: í" *fa* ' . Í. V ' 'bémob "r UNKNUWN x. _ _ 4 ' L- ›' ' V ' , - _ OFÊINCÇDF-OJIÍGINÀ-J" d” "Í z - _(mu1 lhononnm) ' 'DO k' 1K, Kirthnd AFE ' » 2 Sknu? . _. .. j_ m. *, ,. ... .__-. __. ... .. * . _ › n Ps* : me , élhhkàmñf __ . r , . .__. . . “ _, .. 6P_ ÍÀLÀINQUIIIY , _m_ 1 ›-. . _ REF-ERENCÉ v › 75.. ' M . _ ' " ' V' d ' l . _r _ ? import di' JAG¡ L”. ROUBO, DO b' 17, 9 ? Agr-gh 19119. 'fumam subàüc? ll 1mm¡ svnopsl-S r _' v r- ' ' '“ r S', _ ' " --"""^"-"- -nnwv ' ~ . r:)>~.1 0314141:" k '› . N . y _ C› . L _ _y , _ " 1 ' , «iam additional inamqluliverepmta ot nigiúingl or anunciou¡ luminou¡ phonomnn 'Ia-n . romana. Das-'À atiram¡ ln gentil ¡gro- with previous ropcqod “ abusa-num, nemmt. of 17 Fubruli? 19h94¡ n- pwted by MINI K1! no : kim danifica-nt dcpntwtos hm 'mu-Il' baba a- of phencmnq 12m ! bl Mútuo-aut Taxa¡ urna'. _ ' _ ' . . lu I S ÚMHWHLGAVJ>THZC ____T. _ . 4-, ACTION cqgvvrokjçixñogn T0 ' . FILE #HMP 7' 7' * . o mu; erram" L- “ ¡ co, xxx-eum mt ' g a. ,x : na u; - : gn-ea a. .. V (Action copiou) : anna: Mew, Na Matteo” m. . na: J . »2 ” 'V2 Í wmamioí" ”V4”""'“”““^" APPRUQÉà u 1,uw_ À _' ? Fihu É uns¡ num 4 , V . _ _ . , mvmuunrl u u uuvnnuunununnxlnqorrlcz 23 lUlY M! ” '
 9. 9. h¡'u1DIQ'¡'C IND' MINI_ V IWDEITTh-'TIÉÊJ ! VERI/ -Y OTFCLWÊ a ” “i . * . ' Ivcidnuv' r . ' f'“ av. _. __. _- - . _ u U | [__! ,I. _ Date of' UbSFI“J"W'(. Í.1“Z: 27 à Dat? M" lrttrrvvívev¡ * a7 pa' ' xy Fxact” e cf: cbsnrv-'xnirr (hn-nl) › 19'” : .__. __ . rf_ . ... ... ... _._ m, :. r um. r~. ›«. tw”. ›u 35 4'! 53 m1” 3- w V “A crokgigntãçza) 106-193 X8431:: -w---- ' 4. Position ci' ohservcr (air, car, 1211.2; lofauir: M' - *ivf ¡' In' ur ulongsido 1o¡ Alunos, _hn fiança, airnrtp ' 1 . “W › _ Q F. íumbér o! ” cüjãrts ur". :ñkrtci of' FcrW-: fiínrn crlmjnxlpír 7¡ Appurttnt-níze (cmpare to _krcwn object, iu , Fisl; nt amv: : lsxrtia): _ y m , _À ~› _ 53, ' Víent nttmctod nttr¡ ; icmr m» ohiectz, 'Colar of ohjurct: am-kdú". I ítlvç #Ênpkír lmmriphívr: - cmpnrg* win* knrw" rbfrrtü: 13. , Ítltíttzdc (Anplrv N' olrvrxtir): :tHGVw ? znrizvn - DC" w', ' d) : ” l Direction From cbsvrvlrr LAN-MM círmlwyw rrnm z'; -r*t. h,'*: Nnrth 1?. DíctzãÉcr frm : buy . , x ¡çgpnwarvd t( 1P). l 13W : :motion n' -Plím -Iar o' _amu (s); Won to East 14. Íím 'Ín sírfht: ' kpwmimnylb e' 'mm-uu' 1 r u '_ M. q-'rkwrt (cirw tô çcwr ¡tivv x: (. I.w'1l', ›T' ! *'. .u~. ¡.«c~')': “ / lbt a¡ fact u I matar: : / U7. Szunr! -Çm nrdrr: Í j 1 lion¡ (In cloud car) _ UNCLÁSLíL*; ._-_I«
 10. 10. :ms MQ: IS íNmASSII-'Ilzh- . * x ; . x " " x : Pàge 2. Âüuidb to» Inúrxátixgnntifpyn. Inbidcng-YH . x x x . Â - cx_ Í ' 17. Tmgí rüolor, lrsngth, _WÍdÊI31', ¡&p5TS1i_SLD| r4-¡ 0126)) y ' n 1 Lurhínnsíxv (vísíhlu by. fwfbótibh_ínñrindçsccntí, otxh(r'7'- dwrvr. ; rf ' , bfíLÊinnac): soxà-iuixmàa- Pfajoctions (Pins, zvínvs, roís, unbehraw, cxnnor-ir s, (tam): ' x ' - _ x _ 'x u/ a x ' x , Murmuvrrs (turns, rlímbs, x1ixicà, (xtc. -l . ukrtrh 52.1' flivht; puthh" . . 1m x r . _ - vw" ! VT-ngm of' disurpéurxxrcr: Dugpppu-gd ¡bruptn . _~ x x x I A ' Éfffcáé. on- clmlds: x › ÍÍS k _ " x_ _ , ' ; , ¡ U A hddititãnmllirformçxtiox: congxvxrninr cbjinct: › 91111101 Q? Olfñhv jvx ' _ _ x F24, ? Vxinthhr conclícíorxs anxlx líçht at um of' síghtíx z_ x 'moagem and noítwrçd -Ixnmua as 334.000 and 20.0139 Aron. _› Name aziqtaddress ñ! ” obàurvxvr¡ H, E_ hctâpn Till, N “IG -byzcírpteatíbn nhd hohjhír: : 1]; - l › x u Communts of' Intr rrmutnr rczlativx ta íntcllíanc: Lnf rhnrubtxr of obs: rvxr (Íheck ncxivhbrxrs, poLipxx= riepvt. , FB? rccrrdu, tmplnyx p_ «tc. ): _pjgkgrounl Inwsátigntion roquitlad nuplcylftTno .03 x . x Did ("bSUAIWW r , mar VÍIV-J. 575¡ ' M? , Cíxajh' Pnlzxrhid ' L 01" 'V-"›S_ cbjí¡ ct viwwq tnrbtlviz dcmonv, vir “ow, c-r r . , ' n xJ. ,. . Obfaat uon ! Érough gnu of agr. ”
 11. 11. r" x 1 l'l › , , x nas ma): 1.5. üncxxxsfsirínr x 3 A _ . x . . _ _UNCLASSl-Fllíxà_ ro: _ Im. n¡ b¡ xughcgqg; liotéctíve ; grey Aé5$ x A A . 'TMEQ - - * . :Approgimaçely 1995x1011:: xDATEs. ' . › 19139 x x' . _x DIR'E›'»C'I'TOW= "*'~“ Smxxxg§§_p§rtl: 'ox' insfuxzxax-. ion - ñgwgelixzç. ; east ~ _ x 4' Í x_ x “ x 31mm: . ' x xmabxagzo minute. , bm a ram, as rxateors that _I - me vbwfved) “ '- xmxx. x i 1h13. 2a. ' 'Ixidyfãectioú . III u' ÓOLÓH¡ ' &xrsxcn-uxxita x ' x w *xx ; à x v ALTITFDL-: f x - (Ínabla ta ; anuncia 1 x PQVXNT' 0x xgíimxxxíxsüfxxfxxx: z-romÍa point/ on the want : mad gpjruxixrxatql; due south xf ' - ' _ of' 'Lhe àirãtrip toner. x * ' ' 50mm: ' y y Nona (1 nas sn a xcloaed vahiclax) «mw mnxzm mwarÉ-I ' lóasmívxsxx: Howard¡ s. Dry " x »- 5T'-xTÍ'3~”? N"~' BY ;735~«?4'V¡4Í^7= X' ! as ruburxxizux! :ra-xx: 'Staiionxióllúkxo Station IÓO. x x ' x x M ! Whilaoxx the straight _strip of rpa/ xi adjacent 'to the. x ' 3:' “Naixratxrip 2 _I-¡Àppaned to zlanóa-iávxçxrc me xxqrtxx at¡ 151o? ) timáxí &Íxgarvevzííà npaniãh veloz-mí light mcxv- açross xxx. ; nÊxi-hjnern dkyjaward the xsaat¡ xIt na¡ x . txravalihg on a cout-ss* parana; id tim surfçce el' the ÚFÍHTJv-4CQUE>T'K_)ZCJ qarth; 'W ; t ! xau víuvihla fôr ápiaxtnathqly 'two §econd. q. 1x1: Iqidnnot : apps: txo_ travel beyorxxxxgx of wrxirgicn, but nmdenly Lusadpeaxredwxs i was watchínz' if" "It xdid not laavb a-tfail in na» aÍQI nm- did it appãr to ban . .uu 111;. ; a metecxr. Dué to 'Éha vIry short. tuimpíhnt at. wagvátibla Inn] umbie tL Vclziaújatxe the rede, of W096 ar altitude of x the cbjcufu x 'JNCL/ xxssxx xx-: úé
 12. 12. › n” É m *W “ . W s _ LúV/ Í . Tur/ x. . ÂI: |AID. :J›'WZ'IF)_IÊÍW FAZ! ? . l I) r- idm t: at. ; A ' V um. .. ~ › % ¡_**'= “ J- V ~- -Asszaesa - › A 'Dat' f' @bs H* t' . n uh. r _ z . y 1ntcrxr_íe. v _zlglum__ A eç A n n1<* _ l vr. _. _ Éxact ciwçévcf' 'czlyserynnima (lvrnl) 'Place ot' übAàr-rvnti/ *rxr j; 4.3 mu¡ t¡ War Ccorciinntrs) 1m_ uggja an¡ v( , x- › Position of' observcxfhíix', car', hldq, lorzxtjrr nf - fívv 'íbf/ 'A miar uloâguâxin zmmumm, um . âmxízc, amam-M* . . . ~ w . > ~ › 'W/ *íhat httractàzed atfenticr] b¡ nhjeçc: ¡Auht Iumber of' 'cv-desta and skrtol *of Íc-rmntiny] n' vÀronpíÍr: -, y , . › Apparent sízedconpztre to known nbjucc, im. , sun, mor' , jwvirh m' U fi$t M: anrrsjoxwbh): V” 4 Color of' Pbjrct: mmqhigg . - Í 1 _ , ~ 'Shube (rçivé "rnphic fl( MrípEíCJJ: ,- cnnpvnrey with ltrrmfur: rhjFcth kw* É ' Islbitudr (Armin m? rlcvnhio¡ : :how hnriznà «'00 ma' lrrá". z~, 9K' OVPFhGÇfÚ-I ' ' ' I/ a' z y y __ _ "i1. _Dírectíop from rhsarvr-r (4 r M( ; Wonkwisr from r. : . ' - 1 , › _ u , › ' , ' rtahh: _ I ' ›], ?. Di-; tarcr fra: WÍIJPFT" r k, f "ÇHPFL tr tc--n: ,,b1z5", ' obs. , "YCT xvhícã'. rbjê-'rí ' aNeurirnd ta' T** )x ' ' ' , .›¡*Y? A w ~ 13. Íliyíctior* rf' Plígrht M" '01 igrt: (s): u - what. tn ; uma _ 14. Hype in : yang: _, ÂP_Il'U¡1MtB1I' ? IMWMF x Cio. Lbecd (t-imc- to _ch/ Ur ; givc z, nn-rulur ›! i.1w': 'x¡vc›'): s_ rinruunpsaav : 1". 4 Sruríd un( odcr: - Ione (In aluna m] . ÍÍJNCLASSIFIÉB_
 13. 13. w * , ?ms 'PAGE Is IINCLASSSIFIED_ . . . . u _ “N ; LN 4 . I A “A . k ' _ 1. . › _ ' N ' '› ' N ' a 1 M x . _ x › › . . ~ V ~ ~ PQmCPZ , r _ - Guíãv to Írúftwumxtííatíirrx' _Íhcidrrlt . r › 17. _Trail (lcolor, lrwxmrpçh, width, pfa-sistmpr-n _ nto. ) N . . , › 'ou n' w 1*. Luminosítv (visW ' hv rvflrctícn, ínmnTçsccnt, othn' - dr-rrrr rf n bríll-ínnnt): ' u! Mit-hum¡ ' 7 - ›. n r Frrvjyoctíons (Finas, wínnÊ, rorís, nntrznhuc, cnnohirs, 4170.): ? V3 _ ' s, í lv'r; ,:wr~uvz rs_ (turr; s_ cL-ímbs_ diva 9%. -I : :krutgiv _of 1'? arm: qmth): I/ S x , 1 Nlnñnrr of' disnrpt Bra: «fiz DIQPEÍIPM dbz-má” Prffrct on clouds: «I/ Ir v a - v y PJÍÃÂiÉÍÓYIiÚ. irfnrmgtior. cor. ~curnin, r ot-vjrctz' TTÍVCIÍÚ APÍT1IÍI 9° *2/1.. 'NL' atwhtr con l íorzganrluljgrhà srt tim( oF-'síphtín z _ Brokcn . na «mpeg gama n : luana ¡rg! 291m9 me. Ildxní. art/ i drvízñress M' obscrvrr: LÊ¡ K. :. . *qu* III¡ 1°' 51510,¡ "A É I/ B * ' ' I é' '. _J n Occupdtíon n nd hobFit-S: n; Cónmcnts of” ]I. t+r'Tf'"'&tPF n# *iw to ínLrllírrwcri gn' rlírxrLíct/ 'r of' Cbs- rv- r r (Úzccfl/ nnirhbhrs, POIÍCL' ált_t, ,^i7í°rí rqcrr-ris, :mplnxr/ r, 42m); Cupido ! palm-cum invootiuuon roquiraüd rar nplcynant. ' H ~ I . ¡ _ “fd WS' FV* FWWTIPÍ” *'3='S5í5, á 9;» ci div/ r lwrrid '[15 u s 'ut 5 cr vw: : rblir ct VÍLPWI d ctrmwh camorxr, w i; 'jaum m: r-zh. r tr' v ; P . P . 053m ¡un. _u¡§-mgh zh: : o: ur. - UNC' SS Pitu-
 14. 14. Tais _PAGE rs _V UNcmss-1 FÍÉT* Arggàhíü . “M” Ux_ Jlisgãbóidg; IEÉhÊQQ1wE-PãçQ, 'A_~. ,~¡3~x › m. Buy, geéuon m_ frwxzf. ; L 'F _› s _Appgjoxtà-. át-lrltàoà honra mia: : V x *z_mxmry_27., ' 19hs' ' . v5 315x015. ›-í ' í: /w FS: N - _, . ; Highway! mrçh- q? ? 'hgltãijlhcàpotfg tz-. nvulinc 'Mit _x . s? «sms xampu to uma. "uma. n; rm, .. amianto um. I › *' " › _ ' V 'Í ^ hlvc oburnd) . - contra: _ fran-Invite "M . w_ FÍÔPÊW 07?": AÉTITKTNN I ^ . Unable actuais. . - k x ›-< 301mm- “gSx-. wvhfliãnx › I-rm' (paint 05th cbn. ?load appruxíanasaly duoxnouth ' of th-airnrip botar». ' - ' ' 503x111 . _lona (1 Ig¡ int¡ xahud vohxíeln) . (h n x &3B5íâ"i'§'b; is¡A uq ' ›* MVÀTÉÉWV? BY C"B5Vf~iV“IÉ«-"v~'| ; uu : ami-Infra ! rm Shzion 151 bkfstztion 100._ ' ? um en uu lbrllphf. .semp o: road dançam to um v airitrip l_ mpxmxxad' taghncc 'menina usxu›“nor. t.n at' drHHwHÕsm>. -*OZ. C v, 'víxniérízL Éuizvrlnrlñfptxse-'xwd 'n' ; Lx-acumula gole-rod ; zggâit- 'mv- fng acfbá : na : :cruzar-ñ dia? motard. the baú. ._ . lt ii¡ t. r¡va1irn7l"oià arma-sa : así-anal to "tha surface of em . . . . x oarfàu It. Inívisibíà Scr' ¡mruxismtxàly . Êno aaozirvdà. x ' x x - › ' , It. 3:16 nat appaarko Éàvpl Enter-an m» ? arxgcf cf! vialçm ' _hut maca-ny danppwad as x' vas mtcham mu. " n. W L1:: nm. hmvp a_ : mail in the sky na' qm u afLniar Lo vo a ug; _lzikradnaàoclra .1 ' l ' I¡ . A n. J v › [tua _to u: : won-y short um. that' M. ta¡ visible L a: : Í , xx umblmthr¡ quitar¡ 1.50 um Pr : poqd or -qnituta Nú 0533?: : ›
 15. 15. g2 &ai; N “V “ a. “' _ » J, a: ' " . w -I-Ír/ _z fxíâaêíímãgñàuga” ãíWãin*
 16. 16. . r A. ~ Wx - h 4 , V 1. Mm . ¡/ :1.SÍ F1 m: . ç 'HÉADQUARTERS FÓUÉTHARMY ' ' rom' SAI1PÍIOUSTO'N. TEXAS› . v À › R Q. . lqàfgrencrs luttter Irxteílígezueo: .Mvision, .cl . P. , LLSÂÍL) . KQSCL, 2,¡ . ptfrclí 1956, rubj, "Âínaxznvcxxtiondl Lirçr '*t, "_and 'En' Control . .'03 . M1917. › ' ' ' í -- - - ' . "I _ B. Inc1os<. -'c1'“u~u. ~.ar; : of', x-. Fcrnmtíon, this office, subhnmt I' rílc as cthove, 25') ; vebvuhryv 1') 'L' re Lunirientífiad flyin_ g 't sight-xx! Nm Smiia Basot i-. lbuquerquef cxyfeztifpo, lTH-ebruzxxgx* IOL-f), ÍÍDTW_Í ! 'I_O¡- 1a. ] for y-'jxlr ¡monñutioñ unduhny »fatima dbemcj neçcsaary¡ ¡ V "m. .. JME cl» í. . mu "jr, zj, _›-(*11|. -4(/ :'t/ )Í>'L"ÔZC
 17. 17. . PREPARING ornca . › u' E KML» 'q * *rh. rs; '1y». tzi; ^ (MCLIÃÉÊIIFIVEZ-Iv_ ' . . . THIS PAGE _1S U-NCLASSIFIED g . .Í. _..4;_. . A. . _ 4.. .! A _Nx ! UA/ CLASS _ summwirír INFORMATION ? g5 ¡bg'¡. ;,, ,__. ,.¡', 1959 " , , l Offioà oi' the Ac oi' S, ,.xG-2, _Hoagtjuàr-cers Army, Fort. .sgni' Hbuaton. "rena sumir? ' ' 'a x -çobç FdRysE | N INDVWIDUAL PARAGRAPH EVALUATJON o: souncã_ , oruuroamnnou ' n) 'V A _ COMPLETELY REUABLE . . . CONFlRMEDBV ommso nos y ünoonvenviaml Aircraft : :www . 3. _ v 152.1 AKADB u num RELIAELE __. . . , . . Possmunnu: . * _ , / - N01' usuALLv nzLmaLz . . I . . ooumruLLv mu: _ . > UNRELIABLE . . . . . ' ¡MPndaAaLt . . . ... . . HELIABIUYY uuxncwu naum cqunmiaz Junk: : SUMMÀMY OF INFORMATION « N u °* w. . v 'the following ? report has bean reoaívod_ mam Fourth Anny Intelligenqé uuiuon Officer, Sundia Base; Albuquerque, New *Mexican 17 February 1919: _ _ - . -o "1. An unidçnííifzlod flying õbjeot was uighted fran¡ SanãíÀ Base. 'Albuqusrq u: ~ Naipuaxsco, 17 sbunmry 1919. Damn of sighting rongwa. (a. ) observa: u/ sgw-; Jonn P. ?ãÍTGI-IELÍ. , 8h56 . HQs. co. ._'A¡-'swi›. ~ (b) 'Bing or sighting¡ 17 Feb 191a, 0552 houra. 4 (c) ¡onation of Bighfing: Saiídin Buss. , ' *(41) Weather: plant. lóloluudn. moon 'in western zenitm_ (e) ylitneauanx Nànsà' - (f), _ Photographm, None. ,_ ~ (g) Object night-nd: ,(1) Nmnber¡ Onà. Shu-pe. : «Éíobulhr Hâ &Jballlvlifth trgilàng_ 91.11 _ (5) Size¡ Cunpaàgd to half : moon in sk-y. .object about 1/5 T une of moon. . . . › color¡ . Oraqge red as fiz-gh¡ Trailing 1721117; blue as nua › mané. * . (5) Speed¡ vndetsminnnw. saia to s. , ! like p-ao . m pune. » . l . (6) Reading¡ E1120 sa. (7) _ uverabilíty¡ “No devíatibn fran delcsnding oourae-or . tu 5D_ . N (8) aâãitudç; Estimatâd by' observem 10,000 to 15,000 faia-b. " Iuremcimta 55° o appearance to 5° at disappaarnncdb. . (9) Sounds None 'idxantiTiablaÇ consider-able motor noise at Kirtlamd-&FB drowned aut other possible_ sound. °'*"“'í'"'°“| ;m1, csuaa¡ 1-cc, »Axo, Wrights-Phtternon AFE¡ sua WD 713.? ?? 5 6 8V
 18. 18. _ x l' u' ' . v . › . B, 1.- ((11435, qjAnE; 1:. UKJÇYJafaIHI- ¡.21! "wi * THIS PAGE ÍS_ ÍVNCLASSIFIEY) . . - , . _' x -x . ' . EY , . UNCLABSYF . . e ~ 3/1"¡ AC óí'«S, _G-2,_Hq libera¡ Any". 1.5.62.; manu. 2a Feb 1.9, subj, "Vnoonwnf x_ tionnl akírcrfuft" ' '” ~ _ . " _ _ r * (10) Ekzhnuat trail": Blue 1"1a. ¡no', "^h to b times *length ox' object. "2. 'Transit measurements taken ut 0730 showed following mndingat (a) Apfaenrínoa¡ - k " a í Vertical animam: 55° 01' 00"' Horizontal ahixmtht 221° 30' 09" (Ml Diamopeçrmlce: , _ A Verucelezimuth: os? oo' 05" neuaunterasmte. '16á»°2'9' oo" - (c) _Tino 1h @espigas 5 tic 7 seconds. ; - . . "5. Thu enem-mr. M/ Sgt marcam. , Vfonncrly en anti-aumente gmar, ntated tha. the_objeot looked_ likoxn plana hit by AA fire, glldlng out of , bontrcl on a longxangla to earth. He . further státed third: it was in range of ' a multiple . .50 cal. ;M weapon. ” ' * x í v «-¡ jkxgHnwg/ :mlt-TOZC
 19. 19. 1:: _LI! '*lx'.7.; -›. H"] FI 'um ' w' JTíTTÊi P/ Clí- IS IINCT. JSS'IF~II: IT* x
 20. 20. .k . - " M umcxJwsfszflF agua_ »l w , . ~ ' _ _ . *w 'W' n sgrouànx¡ P. Mitchell 15h56 P. Co. MBWR w , ' ' . M/ Sgt -vfqrmcrüy an azgti-eilrmart guúnar ÂNAnâAfnfs . çmaãimeía a: v M/ Sg John P. MIIÇHELL. sight-ad a globulár shnped object with a trailiné _ tail about' 1/5 thé size . of a. !xau-upon in the' slqr. 'the color was- orange ' red as fire and the trailihg tail wkrs blue. like a gas flame. ' Speed was , J like a PL-so Jet plana em the nehum waà -Nw to sa. Therezyas nb devintion ' frame daacandlru; course of 35? to 5°. . There was no idanbifuble sound: Corlaiàerable : notor- nuibe at Kirtlaxti AF Base dromwdizut pthér poàaibyle sound. It first apbaareç on a vertipql azhmth 35° O1' 00" and harizo tal azimuth 'or'2~21° 3o" o9Wrcçordingitovtnnsit. measurements iakanh Ao75o. It ' dinppeared on a vertical , aáimuth of 05° 00" 03" and a *h izontal azimuth of 166” 29' 00". . Time in pasaage n95 to ,7 'secnndm Tha _nat trail na *v ' blué flame L¡ to 5 the# tha length of thà object. M/ Sgí 'PCI-IE atated , that the object looked 11199 a plano hit by 'M Iglra, gliding qnt . f control on a longarela to earth. lie Nyx-the¡- statad that itwas inytpnge of 'n multiglmão 'caL AA weapomm' _. x ~ , _ w 1 ' See ínoigiçyzf: 255 à 255A 01° $&m9 51595_ ¡ m' 1

×