Nm dec 27, 1949

172 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
172
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
1
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Nm dec 27, 1949

  1. 1. art-cnh? ) h . Amar . Tech. Fcrsglnqll_ › vv_ . §.. ia_n;1.92>_* h _m 6:5:: hfWr' 1'¡ ; FW *r _q_ 1_51_g_____ d_ __ wunr-_ng _me v -v~ . . nIÊz-utyua _; _ ______ _ Lzvmlu "u" ; mn hihi-tn _ : w 9:1* m' : ynrüf/ ?Irtiul Ggcgigad zvuu ~Iv*. ,¡: ._'. ' ' Vapqxj tra _ _ 56h12m *Érípafáptly à . ._ . _w_ ____; _mai_ ing gm 'then disapneaxed. ' Tha ouject ; um pearcd to hang motionleásjust above-the southern hoz-_izon 1'01" L "j› mouént and outh nfíu high rute of speedpleaving u vaporJ-Itnil. ' ~ “ < ¡'* A. _A . "Umhíñnçggmàrnfzíc mu'
  2. 2. a. . 'v › A. ' ' . '«» - w , _ u 0 , ,I A 1 x l , a Á " . › . ¡ w W . ' 1 w n v , . . J A M , v y ' J I. -x 4 2 _. _h u( ~› . u › w . / vo . - E '_ J NV ' í ; jiu snaülng bpmfa vapor trail apyezalwec». Lu 'se c. . V ' u set. .x. 'o 'type qi' aire À z x , vL_<; ›qx' trail. _ _ ' ' " I . _* MU ~ DOWNGRADEI) AT ;1 U«. .›x'^ 1sjuúàLAs§: r¡sqA %V A” kn _ -rn1s. _l›a_ca , 'Wunñ r w u ' - ' . r x _ , › x' _ r uT/ cnb/ ..at 'a' 362: . o J onuíuj* 17753_ ; dr -! ..L'1': Rugorrting u. " . Lrxibftnativ w' mu. "olyingwiscs" , , h , _ . . JJ¡ " See Dintüiuuiíap w « '- w -l É N”. l Y . l ' a , , . ~ , u ~ _ v” '1._ In comyJirnàa iviígi: Per do¡ ZOO-Q. , ciateu là Ocmpãz 191;), the frllatning Linfcrrnzayion is : uu tg-; CH a. Los AleJuos, 123,5 msn 27 Dez. 1.). ” b. ^ cum ' * - c; Inspeomrs ek, dexar, and LIilsc~'n, 'teçn-; ical pfraonnel of L. ;:¡.2_'s1+s, í'c; ' c ualffwrnia, located at Ing Alamcs. r › E d. .atum -v « W 1 J- « _e. 14'; wetcuus. . ' ' s dt st. - tim; r call c. a: mg, v _¡ LMQVS 'Sbabicn _that i1: was toc w t causa-L. m: mraiJ. , -Inspecvwr : leaf: _ ; xtfstarkion 31.5 and Inspector' son at Stgtion 3110013:¡ r. :: d tmb alrcryaíh appearen. wmang ¡x1ctíurx1éss“ jm”, :nove t); Âsoútixuu . wrigon for a rrcmànt _and 1211513 xant_ su 2 rate , of àpeeu, Íeçvixu; c. w r. _Same teu-Luca. ; pprsumci roàiõeni the , 'F3 i; they hat' 'qaen 'Lim "Hying Sanear-s". 21h). 39 , › ; mu agparértlÍg, Giving, tLcx tz*ai]. "1.. í.3ap; egrç - um; observa-d. Not. observed. nbtmbsérved. r › . :EA: observed. ' narér «pv â . z-. vuvs. y ' Í _ Rafa; par; above). ' Refm- pamg above " . Jq: p1w. ... 'qpt›31y BLOJJOO . tcc-L falso/ à terrain. q ou». 4x u: m u zs/ a-/ g VMA, h. . . G J O' vço N; 55x11:: . v Mayor tzail only signtech_ ' r J à A Hr-. ngmzxrxzvx/ «A ' FUI. : 'Ii-ml ou. ;.¡1;1.p. t;: a ÇTPJÍGLÃÀÍ: ua ~ . ” CLAssmEu AFT: .'-'¡A'¡'“'¡g^í, '¡§*§¡§'^b5« A ' « › ' . , a. . .Luv n: só' ? QD m3 §3°°J° , ' » ' j 115127214:: ' ” - Adjutfnnn J y r bialuauaxrxu 'E . _ . _ . v . Cú, m. ', ' Yirlgnt-Pabtcrson AEB, Dayton, Ohio, AttexmtiontTsDlu (2 eye) _ 4 . , CG, 1211. M' nraolcs Mb, -. .u s, Acízentiozn: Directo' of Intelligence g1 q) ' a _ Y GG, 001m6; . Êytiüóhal AEB, New ; X01 , _ Atnentionx Dírecp _r u' mtellipazmce (l cy) Digector pi' lntelliwnce, Hea quasners, USÉF', 'nuahrljfgtoxí 23;, 12.0., (l cy) ' ' . . « “ Not/ Assuma r 4 à; 9 , Só IQÍVÉWN” Auucu-a-uàua'u»r"n_zrc ¡mw j moram
  3. 3. .V K x T 'H x I ' ¡. - s' : ._ 1 * . ) A una-L: ovzu 'rvgo ¡zzxs Anta 'me _ - . 'v , ¡ - v _ _ _ - u . E ^" “°"°*'- 'tm' “M” “M” 5'" '- : mu/ amy or vw: ;vz-roms or _ v - p x ' . N uu/ at/ /ng/ zo Fl mm 05.15073- Denon v _ nous-r swczn uAs-rouuo mn ? uma sgucea smunuas' : tmn-asma: tuzpcousrxruvrma A , .. A ' . ' ' _ . x . v win; CÃUSD M: xousur/ s/Arrsppnznnom orvvAnlou; D/ ñEcrj/ 'r/ ?EJT ro m: uAnomu. G , _ . _ x , . : ams/ manu 0515973¡ Irma) A mm : ou or : ass stcunlrv or m: uun-: n srhvesklfdo- . v . ' H nrarum on "un IIáWVEsf : um «mam Ida/ vma: : , JEC? sacar/ a mu' macas/ num. E v, ¡ _ V › mw, FAM/ art sucu uepcars ro : ver/ ur: l 110.44K. . ' ~ ! MV/ ms : :u 4/ E0 nur¡ . ~ xv, Í . . on : :tr nau/ c¡ . . _ , _ f* I . ;x 1 x n U x , N x C x . x x , V V . à _ . í . _ v, . MTM: na¡ ur AND u nuca? c - L 3 v ! _ › " É _ mena¡ m m: nau. 1949 vao: : 1 p_ v . S 4 l ¡. x _ › › _ . j w_ E . _ x, ' ' ' 3 _ W: wountvc wunwta: Tu: !IICT/ DNS os' ALL OF m: cdIPErEUr-_Aun / ro/ ¡ssf ' 107.5'. v . I - v ~ . !URGEMIV agr/ tw! , 1o *nus rmu 51.411/06 or rlltooon. .. ' _ z , , , j _ Í _ vv _ I l ' Pt ! MT Llkmognsv 1¡ . ' v . nortlanmlm WNITD vw: o . _ F v . __ _ _ ¡ v - ygmg” * _pwyrym mpg m¡ aff' -íunauuc m: SKY Anta An x v . l í 'I o¡ "IDLUDE'WMLUIUDPÍS INTELL/ PEIT V GWMTROLLED E - = ' x _ ousa ! If/ AV ncuwwuoom' . « vv v , b_ . M, E '. 4 › 4 l r 'ÍÍ [f ' A _ , ' › , nr 1m: uma «r 'uuuqc A. r.¡. ,xiuo'›n seu . ..or _lutará sim¡ Áux¡ srzvéusmno' IE #ORDER " . A ' v r l . v A. 654/71.¡ alii! !! ou 'mm na: : mm. : vwrcu n A nsunzzvous or s " vous* now 17g] ' ' Í . v . ' . ' Í _x - "nzsuncu human' cmcLtn : :cu uma¡ ou mp5' on' 'mag ¡Lnusnauã m: mu. ^¡o¡n. j ou: : lu l : oo u m tmn. . . - sus_ van uma". - ' _rms ? canil › x ' O, x . poor/ ma V j mm: msn! . x ' ~ _ ¡ ou: mms - '“ j ; s serum! ' , m ? HE FLY/ NG x _ *sul/ tens ~ '2 l wsawr y « . x “ v INSULHM'. . -o THEY' IGP? Í Í ' tam! , _ a s' s _x_
  4. 4. #dana : marra ' MTEÕJIE ¡axe/ unn- _am . _ $1.01/ #tuo ' x vne, uóvzn. uhv›nnue . w x _ , _ ? drift/ yum mu ' x_ r _ SFEDMUIID NPÍIKm/ Im lllãx SINC( › É” _x_ v: r , y _ ; .31 x11.. . mu¡ 1°'. v¡ , . 7 . v Àrébagxujc ro : wc p( . u: :xnnsroõc uuszb A Miu/ Alf até¡ _Arma nuuuc nur ALL and_ : :rum-x x - xxv_ x' ' " ro¡ . FIVE/ iu ; fil/ rf 'Signs wns FOL. Loweo av A Lili/ Noll. ? v' *magnum STATED'. ' x ”_ ' ' ' ' v 'fU-W- 5517/5 . v na u avant-urna ; nur/ cm ~ ' x « , _x x _ x ato_ , smmco wak/ Agsa/ o/wn 'x x - - me l/ lEW/ Itü/ Altftñ. .. , v__, _ _ 1701/6" BVHÚ-T/ UM . . EV En¡ N00¡ PÚIHFUL ? HA m: 11-1013». nm- couLo ou ; Mxvz seu ser* _ _ou u ; vw/ Ly navega : :um ' * s › v x- ' ~ x v r . W131? TSI/ Alto u/ /tr/ 's cast/ nino¡ Au' o M7007 mA. ? 670710050 ? uma mau: rouvílf [M0 ro ' ancas( ns snuo? um lT um¡ rgna I'M/ c ar n' roLo vu: ranma. . . WE , r/¡va or uv TEIICALTANIC r . cnezmin av 03 IQLLS_ uma¡ m¡ num¡ "lllfllí/ _IVM/ MTIMAMISÍ nao_ ou? reuni- scHl/ Ms? ' ou meu¡ naun. ..? x ' x v / I ' _ x

×