افزایش ورودی گوگل

C

در صورتی که قصد دارید ترافیک ورودی سایت خود را از طریق گوگل افزایش داده و بر روی الگوریتم های گوگل به صورت هدفمند تاثیر بگذارید، افزایش ورودی گوگل کلیک اول همان ابزاری است که به آن نیاز دارید

‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬
‫ترافیک‬
‫ارگانیک‬
‫از‬
‫گوگل‬
‫توسط‬
‫کاربران‬
‫واقعی‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫ورودی‬ ‫ترافیک‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
،‫بگذارید‬ ‫تاثیر‬ ‫هدفمند‬
‫افزایش‬
‫ورودی‬
‫گوگل‬
.‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزاری‬ ‫همان‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬
‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫خرید‬
‫ورودی‬
‫گوگل‬
‫سایت‬
‫خود‬
‫را‬
‫با‬
‫کلمه‬
‫کلیدی‬
‫دلخواه‬
‫افزایش‬
.‫دهید‬
‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫ترافیک‬ ،‫گوگل‬ ‫دهی‬ ‫رتبه‬ ‫های‬ ‫مالک‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫برای‬ ‫راهی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫آورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬ ‫جایگاه‬
.‫باشید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬
‫برتر‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫ارگانیک‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بازدیدهایی‬ ‫چنین‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬
.‫کند‬ ‫یاری‬ ‫گوگل‬
‫پارامتره‬ ،‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫نخست‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫رقابت‬ ،‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬
‫گوگل‬ ‫مدنظر‬ ‫فاکتورهای‬ ‫و‬ ‫ا‬
‫رتبه‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫برای‬ ‫رقابت‬ ،‫صحیح‬ ‫نتایج‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫رعایت‬ ‫را‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫بیشتر‬ ‫برتر‬ ‫های‬
‫بیاو‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫مزیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫رقابتی‬ ‫شدید‬ ‫فضای‬ ‫چنین‬ ‫در‬
،‫رد‬
‫افزایش‬
‫بازدید‬
‫گوگل‬
.‫است‬
‫کند؟‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ‫سیستم‬
،‫خود‬ ‫مرورگر‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫با‬ ‫واقعی‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫فرآیند‬
‫کلمه‬
‫کلیدی‬
‫انتخابی‬
‫شما‬
‫را‬
‫در‬
‫گوگل‬
‫جستجو‬
‫کرده‬
‫و‬
‫لینک‬
‫سایت‬
‫را‬
‫در‬
‫نتایج‬
‫پیدا‬
‫می‬
.‫کنند‬
‫پس‬
‫حدود‬ ‫از‬
1
‫نتایج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫لینکی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ،‫دقیقه‬
‫خواهند‬ ‫حضور‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ،‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تعیین‬ ‫خود‬ ‫سفارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دقایقی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جستجو‬
‫انج‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ،‫است‬ ‫بازدید‬ ‫بودن‬ ‫طبیعی‬ ‫معیارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫صفحه‬ ‫اسکرول‬ ‫مانند‬ ‫عملیاتی‬ ‫همچنین‬ .‫داشت‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫ام‬
‫دارد؟‬ ‫مزایایی‬ ‫چه‬ ‫گوگل‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬
‫از‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موثری‬ ‫گام‬ ‫بتوانند‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫راهکارهایی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫مدیران‬
‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫ارتقای‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بسیاری‬ ‫اهمیت‬ ‫جهت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ .‫بردارند‬ ‫گوگل‬
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫رقبای‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬
،‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫راهکارهای‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫خرید‬
‫ورودی‬
‫گوگل‬
‫جستجوی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫شکلی‬ ‫به‬
.‫شود‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫بهبود‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬
‫گو‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫آن‬ ‫از‬
‫همواره‬ ‫گوگل‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ،‫است‬ ‫نظرشان‬ ‫مورد‬ ‫مطلب‬ ‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫وب‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مرجع‬ ‫گل‬
.‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫مدیران‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫در‬ ،‫هوشمندانه‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سئوی‬ ‫بهبود‬ ،‫مناسب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫راه‬
‫گوگل‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫راه‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫موثر‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬
.‫است‬ ‫آورده‬ ‫فراهم‬ ‫بازدید‬ ‫متنوع‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ،‫واقعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ،‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫مجموعه‬ .‫است‬
‫ب‬ ‫افزایش‬ ‫سفارش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫انتخاب‬ ‫تاثیر‬
‫گوگل‬ ‫ازدید‬
‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫تعداد‬ ‫انتخاب‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ‫سفارش‬ ‫هنگام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫نکته‬
‫حدود‬ ‫در‬ ‫حداقل‬ ،‫گزینه‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫تعداد‬ .‫دارد‬ ‫سایت‬ ‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫در‬ ‫مثبتی‬ ‫بسیار‬
2
‫الی‬
4
‫نمایش‬ ‫چه‬ ‫هر‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫صفحه‬
‫(زیر‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫دیگر‬
‫در‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بهتری‬ ‫تاثیر‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ )‫صفحات‬
.‫گذارد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬
‫کنیم؟‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫بازخورد‬ ‫بهترین‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫چگونه‬
‫س‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫دریافت‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫آورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫سفارش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫شما‬
‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫شوید‬ ‫ایت‬
.‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫بازدیدها‬ ‫بودن‬ ‫طبیعی‬ ‫پارامترهای‬

‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫بهبود‬
‫به‬ ‫جانبی‬ ‫فاکتور‬ ‫و‬ ‫پارامتر‬ ‫یک‬ ،‫ورودی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫باید‬ ،‫شوید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫بخواهید‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬
‫باید‬ ،‫کاری‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫بنابراین‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬
‫به‬ ‫را‬ ‫داخلی‬ ‫سئوی‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫اصولی‬ ‫کامال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
.‫دید‬ ‫نخواهید‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫چندانی‬ ‫تاثیر‬ ،‫باشید‬ ‫نداده‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬

)‫منشن‬ ‫(برند‬ ‫برند‬ ‫سیگنال‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کار‬
‫برند‬ ‫روی‬ ‫ابتدا‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫بازخورد‬ ‫بهترین‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬
‫کرده‬ ‫کار‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬
.‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫برند‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫و‬

‫درست‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫انتخاب‬ ‫استراتژی‬
‫از‬ ‫شما‬ ‫بازدیدهای‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫انتخاب‬ ،‫گام‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ،‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫افزایش‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬
‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫طبیعی‬ ‫کامال‬ ‫گوگل‬ ‫نظر‬
‫می‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫مدنظر‬ ‫پارامترهای‬ ‫تمامی‬ ،‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ .
.‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫ترافیک‬ ‫یکباره‬ ‫به‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫منطقی‬ ،‫عادی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫کنند‬
.‫نباشد‬ ‫هم‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫ابتدایی‬ ‫نتایج‬ ‫جزو‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اینکه‬ ‫مخصوصا‬
‫بهترین‬
‫مثال‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫برند‬ ‫همراه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫راه‬
‫"خرید‬
‫ورودی‬
‫گوگل‬
‫کلیک‬
"‫اول‬
،‫ترکیب‬ ‫این‬ ‫در‬ .
‫خرید‬
‫ورودی‬
‫گوگل‬
‫کلمه‬
‫کلیدی‬
‫و‬
‫کلیک‬
‫اول‬
‫نام‬
‫برند‬
‫است‬
‫شما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫رسد؛‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫طبیعی‬ ‫ترکیب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .
‫خدمات‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬
‫چنانچه‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خود‬
‫سئوی‬
‫سایت‬
‫نتایج‬ ‫جزو‬ ‫قطعا‬ ،‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫خود‬
.‫دارید‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫اول‬

‫داخلی‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫کاهش‬
‫تعداد‬ ‫(به‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬
2
‫الی‬
3
‫توانید‬ ‫می‬ )
‫ریت‬ ‫بانس‬
‫مالک‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مورد‬ ‫این‬ .‫دهید‬ ‫کاهش‬ ‫را‬
‫ر‬ ‫مهم‬ ‫های‬
‫محتوای‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫است‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫ضایت‬
.‫است‬ ‫بوده‬ ‫جذاب‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬

‫کاربر‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫انتخاب‬
‫بین‬ ‫کاربران‬ ‫ماندگاری‬ ‫بازه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫طبیعی‬ ‫کامال‬ ‫بازدیدها‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
120
‫تا‬
180
‫ثانی‬
،‫مدت‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫ه‬
‫و‬ ‫مندی‬ ‫رضایت‬ ‫فاکتورهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫صفحات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کاربر‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫مجموع‬ ‫شامل‬
.‫کند‬ ‫بازدید‬ ‫بیشتری‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گوگل‬ ‫بازدید‬ ‫بودن‬ ‫طبیعی‬
‫سایت؟‬ ‫بازدید‬ ‫یا‬ ‫بخریم‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬
‫چنانچه‬
‫به‬ ‫ما‬ ‫بازدید‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫است‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫جایگاه‬ ‫بهبود‬ ،‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫دریافت‬ ‫کمپین‬ ‫ساخت‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫هدف‬
.‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫معقول‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫موازی‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫یعنی‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫صورت‬
‫بخریم؟‬ ‫گوگل‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬
‫ا‬ ‫از‬ ‫پیش‬
‫استفاده‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خودداری‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫توصیه‬ ‫ین‬
‫انجام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫برندسازی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ،‫طبیعی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫محدودیتی‬ ‫بنابراین‬ .‫کنید‬
‫که‬ ‫کنید‬ ‫کاری‬ ،‫گسترده‬ ‫تبلیغات‬
‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ .‫شوند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫شکل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫کاربران‬
‫باالی‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫برند‬ ‫اضافه‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ،‫برندسازی‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫های‬
‫بگذاری‬ ‫مثبت‬ ‫تاثیر‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برندسازی‬ ‫و‬ ‫جایگاه‬ ‫روی‬ ،‫ترافیک‬
.‫د‬
‫بگیریم؟‬ ‫گوگل‬ ‫ترافیک‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫یا‬ ‫صفحه‬ ‫کدام‬ ‫برای‬
‫خاصی‬ ‫صفحه‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫سایت‬ ‫سئوی‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ،‫کمپین‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫انتخاب‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫دارید‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫کمپین‬ ‫ایجاد‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫نیست‬ ‫مدنظرتان‬
‫صفحه‬
‫اصلی‬
‫سایت‬
‫را‬
‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬
‫اسم‬
‫برند‬
‫اسم‬ ‫با‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫ترافیک‬ ‫نوع‬ ‫ترین‬ ‫ابتدایی‬ ،‫طبیعی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫برند‬
‫برای‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫یا‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برند‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دوم‬ ‫گام‬ ‫در‬
‫صفحات‬
.‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫صفحات‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫کمپین‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫دارید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫داخلی‬
‫شود؟‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫جذب‬ ‫باعث‬ ‫گوگل‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫آیا‬
‫کلیک‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موبایل‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ،‫کاربران‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫خرید‬ ‫سیستم‬
‫قرار‬ ‫اول‬
‫بازدیدها‬ ‫بودن‬ ‫طبیعی‬ ‫پارامترهای‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫مرورگر‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫بازدیدها‬ ‫و‬ ‫داده‬
.‫ندارند‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫تصرفی‬ ‫و‬ ‫دخل‬ ‫کاربران‬ ‫خود‬ ‫اما‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫رعایت‬
‫محصوالت‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ،‫کاربر‬ ‫حذف‬ ‫باعث‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫بازدیدها‬ ‫این‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫برای‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫و‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ادز‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ،‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫هدفی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬
‫چیست؟‬ ‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫که‬ ‫بازدیدهایی‬ ‫فایده‬
‫فرایند‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫تاثیر‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫روی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫ترافیکی‬ ‫چنین‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫شما‬
‫بیان‬ ‫به‬ .‫ببخشید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫سئوی‬
( ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫با‬ ،‫دیگر‬
CTR
‫صفحات‬ ‫رشد‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫توجه‬ ،)
‫(نتایج‬ ‫هستید‬ ‫گوگل‬ ‫آخر‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫شوید‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫سایت‬
50
‫تا‬
100
‫پی‬ ‫راه‬ ‫گوگل‬ ‫اول‬ ‫صفحات‬ ‫به‬ )
‫دا‬
.‫رسید‬ ‫خواهید‬ ‫یک‬ ‫صفحه‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫به‬ ،‫هستید‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫آخر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬
‫نمایش‬ ‫گوگل‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ،‫کاربر‬ ‫جستجوی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫برند‬ ‫سینگال‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫همچنین‬
.‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫کاربران‬ ‫ورود‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬
‫رعایت‬ ‫مستلزم‬ ،‫ابزار‬ ‫این‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫بهبود‬ ‫اما‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫مهم‬ ‫فاکتورهای‬
:‫شوند‬ ‫رعایت‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مواردی‬
1
.
‫و‬ ‫آنالیتیکس‬ ‫گوگل‬ ‫آمارگیر‬ ‫بودن‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬
‫اموزش‬
‫کنسول‬ ‫سرچ‬
‫گوگل‬
2
.
‫ت‬ ‫میزان‬ ‫برای‬ ‫هاست‬ ‫توانایی‬ ‫بررسی‬
‫دریافتی‬ ‫رافیک‬
3
.
‫کدها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کدهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫حجم‬ ‫کاهش‬
4
.
‫خطا‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫صفحه‬ ‫بودن‬ ‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬
افزایش ورودی گوگل

Recomendados

خرید بازدید سایت por
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتclickaval1
11 visualizações7 slides
افزایش بازدید رپورتاژ por
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژclickaval1
6 visualizações5 slides
کمی درباره سئو و آموزش سئو por
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
28 visualizações5 slides
مزایای بهینه سازی سایت por
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 visualizações5 slides
طراحی سایت por
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 visualizações5 slides
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx por
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxMahdiyeRad
13 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a افزایش ورودی گوگل

Seo por
SeoSeo
SeoArezouShokrdayi
85 visualizações12 slides
کتاب آموزش سئو por
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
82 visualizações55 slides
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل por
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلطراحی وب سایت فکر برتر
49 visualizações3 slides
Why seo is important for my business por
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my businessmarzieh shahbazi
74 visualizações15 slides
تبلیغات در گوگل چیست؟ por
تبلیغات در گوگل چیست؟تبلیغات در گوگل چیست؟
تبلیغات در گوگل چیست؟G-ads Agency
35 visualizações8 slides
مشتریان شما در گوگل هستند! por
مشتریان شما در گوگل هستند!مشتریان شما در گوگل هستند!
مشتریان شما در گوگل هستند!G-ads Agency
30 visualizações10 slides

Similar a افزایش ورودی گوگل(20)

کتاب آموزش سئو por Masoud Javaheri
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
Masoud Javaheri82 visualizações
Why seo is important for my business por marzieh shahbazi
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my business
marzieh shahbazi74 visualizações
تبلیغات در گوگل چیست؟ por G-ads Agency
تبلیغات در گوگل چیست؟تبلیغات در گوگل چیست؟
تبلیغات در گوگل چیست؟
G-ads Agency35 visualizações
مشتریان شما در گوگل هستند! por G-ads Agency
مشتریان شما در گوگل هستند!مشتریان شما در گوگل هستند!
مشتریان شما در گوگل هستند!
G-ads Agency30 visualizações
seo site por esfahandoor95
seo siteseo site
seo site
esfahandoor957 visualizações
why Seo is important? por Shervin Kargary
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?
Shervin Kargary82 visualizações
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) por kafeniaz
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 visualizações
کتاب راهنمای صفحه فرود por Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 visualizações
google ads por SomayeRafiei1
google adsgoogle ads
google ads
SomayeRafiei135 visualizações
Behine sazi por hekmat saeideh
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
hekmat saeideh26 visualizações
google ads3 por SomayeRafiei1
google ads3google ads3
google ads3
SomayeRafiei148 visualizações
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی por Hanieh Ghofrani
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani138 visualizações
Seo alguritm-google [www.irpdf.com] por Hanieh Ghofrani
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Hanieh Ghofrani73 visualizações
شرکت پردیس ارم جویشگر por farahnazsheykhan
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگر
farahnazsheykhan55 visualizações
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت por Hanieh Ghofrani
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
Hanieh Ghofrani201 visualizações
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO por زهره علیشاهی
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOافزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
زهره علیشاهی41 visualizações

افزایش ورودی گوگل

  • 1. ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ‫ترافیک‬ ‫ارگانیک‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫کاربران‬ ‫واقعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫ورودی‬ ‫ترافیک‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ،‫بگذارید‬ ‫تاثیر‬ ‫هدفمند‬ ‫افزایش‬ ‫ورودی‬ ‫گوگل‬ .‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزاری‬ ‫همان‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫خرید‬ ‫ورودی‬ ‫گوگل‬ ‫سایت‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫با‬ ‫کلمه‬ ‫کلیدی‬ ‫دلخواه‬ ‫افزایش‬ .‫دهید‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫ترافیک‬ ،‫گوگل‬ ‫دهی‬ ‫رتبه‬ ‫های‬ ‫مالک‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫آورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬ ‫جایگاه‬ .‫باشید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ‫برتر‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫ارگانیک‬ ‫کامال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بازدیدهایی‬ ‫چنین‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ .‫کند‬ ‫یاری‬ ‫گوگل‬ ‫پارامتره‬ ،‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫نخست‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫رقابت‬ ،‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫مدنظر‬ ‫فاکتورهای‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫برای‬ ‫رقابت‬ ،‫صحیح‬ ‫نتایج‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫بیشتر‬ ‫برتر‬ ‫های‬ ‫بیاو‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫مزیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫رقابتی‬ ‫شدید‬ ‫فضای‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ،‫رد‬ ‫افزایش‬ ‫بازدید‬ ‫گوگل‬ .‫است‬ ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ‫سیستم‬ ،‫خود‬ ‫مرورگر‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫با‬ ‫واقعی‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫فرآیند‬ ‫کلمه‬ ‫کلیدی‬ ‫انتخابی‬ ‫شما‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫جستجو‬ ‫کرده‬ ‫و‬ ‫لینک‬ ‫سایت‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫نتایج‬ ‫پیدا‬ ‫می‬ .‫کنند‬ ‫پس‬ ‫حدود‬ ‫از‬ 1 ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫لینکی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ،‫دقیقه‬ ‫خواهند‬ ‫حضور‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ،‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تعیین‬ ‫خود‬ ‫سفارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دقایقی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جستجو‬ ‫انج‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ،‫است‬ ‫بازدید‬ ‫بودن‬ ‫طبیعی‬ ‫معیارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫صفحه‬ ‫اسکرول‬ ‫مانند‬ ‫عملیاتی‬ ‫همچنین‬ .‫داشت‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ام‬
  • 2. ‫دارد؟‬ ‫مزایایی‬ ‫چه‬ ‫گوگل‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موثری‬ ‫گام‬ ‫بتوانند‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫راهکارهایی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫مدیران‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫ارتقای‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بسیاری‬ ‫اهمیت‬ ‫جهت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ .‫بردارند‬ ‫گوگل‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫رقبای‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ،‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫راهکارهای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫ورودی‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫بهبود‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫گو‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫همواره‬ ‫گوگل‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ،‫است‬ ‫نظرشان‬ ‫مورد‬ ‫مطلب‬ ‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫وب‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مرجع‬ ‫گل‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫مدیران‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ،‫هوشمندانه‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سئوی‬ ‫بهبود‬ ،‫مناسب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫گوگل‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫راه‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫موثر‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫فراهم‬ ‫بازدید‬ ‫متنوع‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ،‫واقعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ،‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫مجموعه‬ .‫است‬ ‫ب‬ ‫افزایش‬ ‫سفارش‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫انتخاب‬ ‫تاثیر‬ ‫گوگل‬ ‫ازدید‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صفحه‬ ‫زیر‬ ‫تعداد‬ ‫انتخاب‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ‫سفارش‬ ‫هنگام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫نکته‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫حداقل‬ ،‫گزینه‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫تعداد‬ .‫دارد‬ ‫سایت‬ ‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫در‬ ‫مثبتی‬ ‫بسیار‬ 2 ‫الی‬ 4 ‫نمایش‬ ‫چه‬ ‫هر‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫(زیر‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بهتری‬ ‫تاثیر‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ )‫صفحات‬ .‫گذارد‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫کنیم؟‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫بازخورد‬ ‫بهترین‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫س‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫دریافت‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫آورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫سفارش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫شوید‬ ‫ایت‬ .‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫بازدیدها‬ ‫بودن‬ ‫طبیعی‬ ‫پارامترهای‬
  • 3.  ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫جانبی‬ ‫فاکتور‬ ‫و‬ ‫پارامتر‬ ‫یک‬ ،‫ورودی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫باید‬ ،‫شوید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫بخواهید‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ،‫کاری‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫بنابراین‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داخلی‬ ‫سئوی‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫اصولی‬ ‫کامال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ .‫دید‬ ‫نخواهید‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫چندانی‬ ‫تاثیر‬ ،‫باشید‬ ‫نداده‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬  )‫منشن‬ ‫(برند‬ ‫برند‬ ‫سیگنال‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫برند‬ ‫روی‬ ‫ابتدا‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫بازخورد‬ ‫بهترین‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫برند‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫و‬  ‫درست‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫انتخاب‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫بازدیدهای‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫انتخاب‬ ،‫گام‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ،‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫افزایش‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫طبیعی‬ ‫کامال‬ ‫گوگل‬ ‫نظر‬ ‫می‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫مدنظر‬ ‫پارامترهای‬ ‫تمامی‬ ،‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ . .‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫ترافیک‬ ‫یکباره‬ ‫به‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫منطقی‬ ،‫عادی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫کنند‬ .‫نباشد‬ ‫هم‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫ابتدایی‬ ‫نتایج‬ ‫جزو‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اینکه‬ ‫مخصوصا‬ ‫بهترین‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫برند‬ ‫همراه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫راه‬ ‫"خرید‬ ‫ورودی‬ ‫گوگل‬ ‫کلیک‬ "‫اول‬ ،‫ترکیب‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫خرید‬ ‫ورودی‬ ‫گوگل‬ ‫کلمه‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫کلیک‬ ‫اول‬ ‫نام‬ ‫برند‬ ‫است‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫رسد؛‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫طبیعی‬ ‫ترکیب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ . ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫چنانچه‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خود‬ ‫سئوی‬ ‫سایت‬ ‫نتایج‬ ‫جزو‬ ‫قطعا‬ ،‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫خود‬ .‫دارید‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫اول‬  ‫داخلی‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫کاهش‬ ‫تعداد‬ ‫(به‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ 2 ‫الی‬ 3 ‫توانید‬ ‫می‬ ) ‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫مالک‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مورد‬ ‫این‬ .‫دهید‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫محتوای‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫است‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫ضایت‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫جذاب‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬
  • 4.  ‫کاربر‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫انتخاب‬ ‫بین‬ ‫کاربران‬ ‫ماندگاری‬ ‫بازه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫طبیعی‬ ‫کامال‬ ‫بازدیدها‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ 120 ‫تا‬ 180 ‫ثانی‬ ،‫مدت‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫مندی‬ ‫رضایت‬ ‫فاکتورهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫صفحات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کاربر‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫مجموع‬ ‫شامل‬ .‫کند‬ ‫بازدید‬ ‫بیشتری‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گوگل‬ ‫بازدید‬ ‫بودن‬ ‫طبیعی‬ ‫سایت؟‬ ‫بازدید‬ ‫یا‬ ‫بخریم‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫چنانچه‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫بازدید‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫است‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫جایگاه‬ ‫بهبود‬ ،‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫دریافت‬ ‫کمپین‬ ‫ساخت‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ .‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫معقول‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫موازی‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫یعنی‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫صورت‬ ‫بخریم؟‬ ‫گوگل‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫استفاده‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خودداری‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫توصیه‬ ‫ین‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫برندسازی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ،‫طبیعی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫محدودیتی‬ ‫بنابراین‬ .‫کنید‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫کاری‬ ،‫گسترده‬ ‫تبلیغات‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ .‫شوند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫شکل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫کاربران‬ ‫باالی‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫برند‬ ‫اضافه‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ،‫برندسازی‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫بگذاری‬ ‫مثبت‬ ‫تاثیر‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برندسازی‬ ‫و‬ ‫جایگاه‬ ‫روی‬ ،‫ترافیک‬ .‫د‬ ‫بگیریم؟‬ ‫گوگل‬ ‫ترافیک‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫یا‬ ‫صفحه‬ ‫کدام‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫صفحه‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫سایت‬ ‫سئوی‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ،‫کمپین‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫دارید‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫کمپین‬ ‫ایجاد‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫نیست‬ ‫مدنظرتان‬ ‫صفحه‬ ‫اصلی‬ ‫سایت‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫اسم‬ ‫برند‬ ‫اسم‬ ‫با‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫ترافیک‬ ‫نوع‬ ‫ترین‬ ‫ابتدایی‬ ،‫طبیعی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫برند‬ ‫برای‬ ‫مستقیم‬ ‫بازدید‬ ‫یا‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برند‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دوم‬ ‫گام‬ ‫در‬ ‫صفحات‬ .‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫صفحات‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫کمپین‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫دارید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫داخلی‬
  • 5. ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫جذب‬ ‫باعث‬ ‫گوگل‬ ‫بازدید‬ ‫خرید‬ ‫آیا‬ ‫کلیک‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موبایل‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ،‫کاربران‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫کلیک‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫خرید‬ ‫سیستم‬ ‫قرار‬ ‫اول‬ ‫بازدیدها‬ ‫بودن‬ ‫طبیعی‬ ‫پارامترهای‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫مرورگر‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫بازدیدها‬ ‫و‬ ‫داده‬ .‫ندارند‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫تصرفی‬ ‫و‬ ‫دخل‬ ‫کاربران‬ ‫خود‬ ‫اما‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫رعایت‬ ‫محصوالت‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ،‫کاربر‬ ‫حذف‬ ‫باعث‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫بازدیدها‬ ‫این‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ادز‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ،‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫هدفی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫چیست؟‬ ‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫که‬ ‫بازدیدهایی‬ ‫فایده‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫تاثیر‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫روی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫ترافیکی‬ ‫چنین‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫بیان‬ ‫به‬ .‫ببخشید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫سئوی‬ ( ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫با‬ ،‫دیگر‬ CTR ‫صفحات‬ ‫رشد‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫توجه‬ ،) ‫(نتایج‬ ‫هستید‬ ‫گوگل‬ ‫آخر‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫شوید‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫سایت‬ 50 ‫تا‬ 100 ‫پی‬ ‫راه‬ ‫گوگل‬ ‫اول‬ ‫صفحات‬ ‫به‬ ) ‫دا‬ .‫رسید‬ ‫خواهید‬ ‫یک‬ ‫صفحه‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫به‬ ،‫هستید‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫آخر‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫گوگل‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ،‫کاربر‬ ‫جستجوی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫برند‬ ‫سینگال‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫کاربران‬ ‫ورود‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫رعایت‬ ‫مستلزم‬ ،‫ابزار‬ ‫این‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫جایگاه‬ ‫بهبود‬ ‫اما‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫مهم‬ ‫فاکتورهای‬ :‫شوند‬ ‫رعایت‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ 1 . ‫و‬ ‫آنالیتیکس‬ ‫گوگل‬ ‫آمارگیر‬ ‫بودن‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫اموزش‬ ‫کنسول‬ ‫سرچ‬ ‫گوگل‬ 2 . ‫ت‬ ‫میزان‬ ‫برای‬ ‫هاست‬ ‫توانایی‬ ‫بررسی‬ ‫دریافتی‬ ‫رافیک‬ 3 . ‫کدها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کدهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫حجم‬ ‫کاهش‬ 4 . ‫خطا‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫صفحه‬ ‫بودن‬ ‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬