O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Business Ethics Lecture 2 (Dutch)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 37 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Business Ethics Lecture 2 (Dutch) (20)

Anúncio

Business Ethics Lecture 2 (Dutch)

 1. 1. Clyde A. Moerlie a.moerlie@hva.nl 17 April 2013 Minor “Reputatiemanagement” 2012-13 Semester 2 1 “BUSINESS ETHICS” COLLEGE 2 “BRONNEN WESTERSE ETHIEK
 2. 2. VANDAAG COLLEGE 2- WAT ZIJN DE BRONNEN VAN DE ETHIEK IN HET WESTEN?  CSR Presentatie Groep 1  Wat is wijsheid?  Simplificatie van de Westerse filosofie  Waarden en Normen  Hoe nu verder met CSR? 17-4-2013 2College 2
 3. 3. WAT IS WIJSHEID? Religie of Wetenschap 17-4-2013 3College 2
 4. 4. WAT IS FILOSOFIE? WAT IS RELIGIE? 4 Filosofie Denken over vragen die je niet met een meetlat of grammatica kunt beantwoorden. De “ Verwondering” Waarheidsvraag -Wat is waar? -Zin van het leven? -Morele vraag? Religie Religie komt uit Latijn: “Religare”: Verbinden van een band (liga) tussen de Mens en een Opperwezen (bijvoorbeeld God).
 5. 5. Jij zelf Familie Groepen (vrienden, sport) Gemeenschap (kerk) Anderen binnen moraal Buiten moraal 17-4-2013 5College 2
 6. 6. DE OORSPRONG VAN HET WESTERSE MORAAL? Apen? Moraal al voor religie? De binnenmoraal en buitenmoraal 17-4-2013 6College 2
 7. 7. 7 Socrates (470 v.Chr.- 399 v.Chr.)wijsgeer te Athene. Door te redeneren en argumenteren onderwerpt Socrates de opvattingen die in Athene de ronde doen aan een onderzoek. Maar daarbij is het hem er nooit om te doen de discussie te `winnen'. Aldus belichaamt hij een opvatting die ook in Pythagoreïsche kringen geldt, namelijk dat uitsluitend zuiverheid en zorgvuldigheid in de manier van leven tot inzichten voert die staande te houden zijn. De Atheense democraten delen echter niet met Socrates diens eindeloze geduld en uithoudingsvermogen bij het zoeken naar een waarheid altijd weer verderop blijkt te liggen. Bij een bedreigde traditie komen kritische zin en integriteit in het denken slechts over als blasfemie, en daarvoor wordt Socrates dan ook veroordeeld (399 voor Chr.).
 8. 8. ACTUALITEIT: NA TIEN JAAR DEBAT SCHRAPT TWEEDE KAMER VERBOD OP GODSLASTERING 8 Na jaren van politieke discussie heeft de Tweede Kamer ingestemd met het schrappen van het verbod op godslastering. Behalve de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP stemden alle partijen voor de wetswijziging, die was voorgesteld door SP en D66, meldt persdienst Novum (bron: NRC.nl).
 9. 9. 9 Plato: (Athene, ca. 427 – 347 v.Chr.)De dialoog: Het voeren van een wijsgerig gesprek is naar Plato's opvatting een hele kunst, een techniek zelfs. Het vereist zelfdiscipline. Deze kunst heet 'dialectiek' (lett.: kunst van de dialoog). Dialectisch te werk gaan betekent hier: antwoord geven op de vraag en niet langs de vraag heen praten. De dialoog wordt gezien als een Communicatiestrategie in CSR. Plato: mens wordt geboren met kennis/ ideeën. Plato‟s 's theorie heet dan ook 'idealisme'.
 10. 10. 10 Aristoteles (384 v.Chr. - 322 v.Chr.) Aristoteles' theorie van de kennis staat lijnrecht tegenover Plato's theorie erover. Want Plato stelt, dat de kennis van de idee ons voorafgaand aan de waarneming, dus a priori, reeds aanwezig is. Vandaar dat men Aristoteles' kentheorie wel `empirisme' noemt; in deze term zit het Griekse woord voor ervaring: “empeiria” . Hier is de moderne wetenschap mede op gebaseerd.
 11. 11. JAAR 0 EN 1500? IN EUROPA FILOSOFIE VERVANGEN DOOR KATH. THEOLOGIE 11 Kath.Kerkvaders: - Augustinus -Thomas Aquinas Calvijn(1509-1564) Protestante Christendom
 12. 12. Decartes (1596 – 1650) “Cartesiaans Dualisme” Lichaam -De mens is Substantie Geest - Geest is gescheiden van lichaam - God en menselijke kennis zijn aangeboren (inneïsme) -Waarheid door God (bijbel) -Waarheid door te denken Cogito ergo sum “Ik denk dus ik ben”
 13. 13. IMMANUEL KANT (1724-1804) “VADER VAN DE VERLICHTING” 13 Kant: de rede brengt de waarheid naar boven en niet de kerk.  De mens is een transcendentaal wezen (God is te denken, maar niet te bewijzen).  Sapre Aude (Durf zelf te denken)
 14. 14. SØREN KIERKEGAARD (1813 – 1855) 14  Existentialisme: Mens is existentieel wezen  Subjectivisme; waarheid bestaat niet, Maar is datgene wat je jezelf toeeigent.  Drie stadia menselijk leven: 1. Esthetische fase 2. Ethische fase 3. Religieuze fase
 15. 15. 15  De ander als absoluut anders  De aard van het ethische komt naar voren in de ontmoeting met de Ander: een ervaring van transcendentie, voorafgaand aan ons begrijpen van de wereld.  Je doet een appèl aan het gelaat van de ander: het zelf wordt opgeroepen zijn vrijheid te rechtvaardigen.  Gods voetsporen in het gelaat  Let op! Levinas presenteert geen „moral code‟ LEVINAS(1906 – 1995): DE ONTMOETING MET DE ANDER
 16. 16. HOE BELANGRIJK IS RELIGIE VOOR JOU? 17-4-2013 16 College 2
 17. 17. DE TEST HERKEN JE DE SYMBOLEN? 17-4-2013 17College 2 Shinto, Japan Taoist Bahái, Perzië Menorah
 18. 18. 18
 19. 19. WAT BETEKENEN DE WOORDEN STOÏCIJNS, CYNISCH, SCEPTISCH? 17-4-2013 19 College 2
 20. 20. STOA STOA (300 v Chr.) -Stoïcisme (323 v. C na dood Alexander de Grote) Doel; orde in de natuur, de logos dmv apathie, je verzet je niet tegen de orde. Het kwaad: ontstaat bij verzet tegen de orde je lot (amor fati). Stoa (praktijk en denken) deelt leven in: - Ethiek (de leer van het juiste leven) - Logica (redeneren) - Physica (leer over de kosmische orde) In het denken van de STOA is de bestemming die mensen na te streven hebben, niet zonder meer een immanente bestemming, maar meer een lotsbestemmings Amor Fati. “De mens is niet overgeleverd aan goddelijke beschikkingsmacht” 20
 21. 21. CYNICI Zij die zich honds gedragen (Oud Grieks) 21
 22. 22. SCEPTICISME Over de verhouding tussen denken en zijn kan niets met zekerheid worden gezegd. Sceptici stellen dat we nooit in staat zijn te achterhalen of de wereld de orde vertoont die ik haar in mijn denken toeschrijft. Misschien is er niet eens een realiteit, maar is alles illusie. 22
 23. 23. HOE STOÏCIJNS, CYNISCH, SCEPTISCH BEN JIJ? 17-4-2013 23 College 2
 24. 24. ETHIEK VS MORAAL Ethiek is afgeleid van het Griekse “ethos” dat vertaald kan worden als “ gewoonte, zede of gezindheid”. Tegenwoordig kritisch nadenken over moraal. Moraal - Het Griekse ethos werd in het Latijn vertaald met “mos”, in het meervoud “ mores” …” ik zal je mores leren”….Tegenwoordig, normaal: volgens heersende normen 24
 25. 25. WAARDEN Waarden zijn voorstellingen van wat goed is Idealen, overtuigingen en doelen Die het waard zijn om na te streven Bijvoorbeeld Vertrouwen, gelijkwaardigheid, gelijkheid, eerlijkheid, transparantie 17-4-2013 25College 2
 26. 26. NORMEN EN REGELS Normen zijn concreter dan waarden Het zijn gedragsregels Wat wel en niet mag Waarden en normen staan soms haaks op elkaar Waarde = vrijheid Norm = discrimineren mag niet 17-4-2013 26College 2
 27. 27. WAT BETEKENT VOLGENS JOU GELIJKWAARDIGHEID? IS DAT HETZELFDE ALS GELIJKHEID? 17-4-2013 27 College 2
 28. 28. WAT BETEKENT TRANSPARANTIE? IS DAT HETZELFDE ALS OPENHEID? 17-4-2013 28 College 2
 29. 29. DEUGDEN (PLATO) Karaktereigenschappen die een waarde uitdrukken en door morele ontwikkeling verworden kunnen worden Het maakt iemand tot een goed mens Verschilt van mens tot mens Deugden = gerechtigheid = evenwicht tussen geest, wil en ziel 1. Geest = wijsheid 2. Wil = moed 3. ziel 17-4-2013 29College 2
 30. 30. ETHISCHE DEUGD 30 Ethische deugden Te veel Te weinig Grootmoedig Woede Ongevoelig Moed Roekeloos Laf Kuisheid Brutaliteit Verlegenheid Matigheid Onmatigheid Ongeïnteresseerdheid Rechtvaardigheid Winst Verlies Vriendelijkheid Verering Vijandigheid Mildheid Verkwistendheid Gierigheid Ernst Hoogmoed Toegeefelijk
 31. 31. COMMUNICATIEWAARDEN Zijn interpretatiegevoelig Contextafhankelijk (verschillende betekenissen) Verhoudingen zijn niet altijd duidelijk Situatieafhankelijk Kunnen conflicteren Persoonlijke ethiek speelt een rol Beïnvloeding en Ethiek? http://www.youtube.com/watch?v=f29kF1vZ62o 17-4-2013 31College 2
 32. 32. ETHISCHE MORAAL VAN DE ORGANISATIE Gevormd door de werknemers en leiders van de organisatie Maatschappelijk tot nut zijn Realistisch zijn in ambities Helder zijn over wat er speelt Alle mensen respecteren Zich verantwoordelijk gedragen Open staan voor groeperingen Betrokken zijn bij alle relaties 17-4-2013 32College 2
 33. 33. De neuzen de verschillende kanten op hebben staan…? Is dat een beter idee? 17-4-2013 33 College 2 MOET EEN MODERNE ORGANISATIE NIET JUIST OPEN STAAN VOOR VERSCHEIDENHEID AAN MORALITEIT?
 34. 34. MORELE EXCUSES Maar iedereen deed het Maar ik had er niets mee te maken Maar het was mijn taak niet Maar ik had geen keuze Mijn baas vroeg het aan mij = moral self-licensing 17-4-2013 34College 2
 35. 35. WAT HEEFT REPUTATIE MET ETHIEK TE MAKEN? (VAN DER MEIDEN & VAN TOLEDO, 1988)  Communicatie- en marketingprofesionals handelen t.o.v. andere mensen. Dat handelen is moreel geladen. 35  Mensen, consumenten en andere stakeholders spreken ethische oordelen uit over het bedrijfs en communicatie-uittingen.  Bedrijven zenden boodschappen in morele codes uit…bijvoorbeeld in reclames. Dit product is goed……U wordt meer geaccepteerd indien u….Koop deze Kiloknallers! Reclame/Communicatie draagt bij aan de vormgeving van de consumptiemoraal.  Reclame/communicatie-industrie heeft geen moreel antwoord op de “ ecologische imperatieven” (handelen die controversiele vragen. oproepen) die de samenleving stelt . DIT IS DE BASIS VAN CSR.
 36. 36. Vragen?
 37. 37. VOLGENDE WEEK Voor volgende week hoofdstuk 1 en 3 lezen Korte presentatie overzicht • Team 2: ! Op stick ppt (laptop) meenemen ! Presentatie duurt 5-7 minuten ! Bevat voorbeelden 17-4-2013 37College 2

×