Hermosa criaturas

268 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Hermosa criaturas

 1. 1. 2 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl GGrruuppoo ddee TTrraadduucccciióónn:: RRaanniiaa,, EEvveelliinn,, CCaattyy,, CClloo,, SSaawwii,, rroommii..ii,, yy PPaaoollaaSS.. TTrraannssccrriippcciióónn:: AAnnddrreeaa.. GGrruuppoo ddee CCoorrrreecccciióónn:: GGeemmmmaa,, AAnnnnee22442266,, RRoossssmmaarryy,, AAlleeeexxaa..mmpp yy LLiillyy**~~.. RReeccooppiillaacciióónn:: GGeemmmmaa.. DDiisseeññoo:: LLiizz.. EEll pprreesseennttee ddooccuummeennttoo ffuuee eellaabboorraaddoo eenn eell FFoorroo PPuurrppllee RRoossee,, eell ccuuaall ttiieennee ccoommoo ffiinnaalliiddaadd iimmppuullssaarr llaa lleeccttuurraa hhaacciiaa aaqquueellllaass rreeggiioonneess ddee hhaabbllaa hhiissppaannaa eenn llaass ccuuaalleess ssoonn eessccaassaass oo nnuullaass llaass ppuubblliiccaacciioonneess,, ccaabbee ddeessttaaccaarr qquuee ddiicchhoo ddooccuummeennttoo ffuuee eellaabboorraaddoo ssiinn ffiinneess ddee lluuccrroo,, aassíí qquuee ssee llee aaggrraaddeeccee aa ttooddaass llaass ccoollaabboorraaddoorraass llaass ccuuaalleess ppuussiieerroonn ssuu ggrraanniittoo ddee aarreennaa ppaarraa ssaaccaarr aaddeellaannttee eessttee pprrooyyeeccttoo.. TTaammbbiiéénn vvaann ddiirriiggiiddooss aaggrraaddeecciimmiieennttooss eessppeecciiaalleess aa ttooddaass llaass lleeccttoorraass qquuee ssee iinntteerreessaann eenn nnuueessttrraass ttrraadduucccciioonneess nnoo ooffiicciiaalleess..
 2. 2. 3 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl
 3. 3. 4 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl FRAGMENTO_______________________________________________________________________________________5 CCAAPPIITTUULLOO 11_____________________________________________________________________________________6 CCAAPPIITTUULLOO 22_____________________________________________________________________________________8 CCAAPPIITTUULLOO 33____________________________________________________________________________________ 14 CCAAPPIITTUULLOO 44____________________________________________________________________________________ 22 CCAAPPIITTUULLOO 55____________________________________________________________________________________ 35 CCAAPPIITTUULLOO 66____________________________________________________________________________________ 43 CCAAPPIITTUULLOO 77____________________________________________________________________________________ 51 CCAAPPIITTUULLOO 88____________________________________________________________________________________ 65 CCAAPPIITTUULLOO 99____________________________________________________________________________________ 83 CCAAPPIITTUULLOO 1100__________________________________________________________________________________ 106 CCAAPPIITTUULLOO 1111__________________________________________________________________________________ 114 CCAAPPIITTUULLOO 1122__________________________________________________________________________________ 124 CCAAPPIITTUULLOO 1133__________________________________________________________________________________ 142 CCAAPPIITTUULLOO 1144__________________________________________________________________________________ 155 CCAAPPIITTUULLOO 1155__________________________________________________________________________________ 165 CCAAPPIITTUULLOO 1166__________________________________________________________________________________ 175 CCAAPPIITTUULLOO 1177__________________________________________________________________________________ 193 CCAAPPIITTUULLOO 1188__________________________________________________________________________________ 213 CCAAPPIITTUULLOO 1199__________________________________________________________________________________ 220 CCAAPPIITTUULLOO 2200__________________________________________________________________________________ 235 CCAAPPIITTUULLOO 2211__________________________________________________________________________________ 254 CCAAPPIITTUULLOO 2222__________________________________________________________________________________ 260 CCAAPPIITTUULLOO 2233__________________________________________________________________________________ 266 CCAAPPIITTUULLOO 2244__________________________________________________________________________________ 277 CCAAPPIITTUULLOO 2255__________________________________________________________________________________ 289 CCAAPPIITTUULLOO 2266__________________________________________________________________________________ 303 CCAAPPIITTUULLOO 2277__________________________________________________________________________________ 318 CCAAPPIITTUULLOO 2288__________________________________________________________________________________ 339 CCAAPPIITTUULLOO 2299__________________________________________________________________________________ 342 CCAAPPIITTUULLOO 3300__________________________________________________________________________________ 350 CCAAPPIITTUULLOO 3311__________________________________________________________________________________ 365 CCAAPPIITTUULLOO 3322__________________________________________________________________________________ 392 CCAAPPIITTUULLOO 3333__________________________________________________________________________________ 401 CCAAPPIITTUULLOO 3344__________________________________________________________________________________ 414 CCAAPPIITTUULLOO 3355__________________________________________________________________________________ 438 BIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________ 446
 4. 4. 5 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl
 5. 5. 6 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl AAnntteess EENN MMEEDDIIOO DDEE LLAA NNAADDAA HHaabbííaa ssóólloo ddooss ttiippooss ddee ppeerrssoonnaass eenn nnuueessttrroo ppuueebblloo.. ——LLooss eessttúúppiiddooss yy llooss aattaassccaaddooss——.. MMii ppaaddrree hhaabbííaa ccllaassiiffiiccaaddoo aaffeeccttuuoossaammeennttee aa nnuueessttrrooss vveecciinnooss.. ——LLooss qquuee eessttáánn oobblliiggaaddooss aa qquueeddaarrssee oo llooss qquuee ssoonn mmuuyy iimmbbéécciilleess ppaarraa mmaarrcchhaarrssee.. TTooddooss llooss ddeemmááss eennccuueennttrraann uunnaa rraazzóónn ppaarraa iirrssee.. NNoo qquueeddaabbaa dduuddaa ddeell ggrruuppoo eenn eell qquuee ééll ssee eennccoonnttrraabbaa,, ppeerroo nnuunnccaa ttuuvvee eell vvaalloorr ppaarraa pprreegguunnttaarr ppoorr qquuéé.. MMii ppaaddrree eess uunn eessccrriittoorr yy nnoossoottrrooss vviivviimmooss eenn GGaaiittlliinn,, CCaarroolliinnaa ddeell SSuurr,, ppoorrqquuee llooss WWaatteess ssiieemmpprree lloo hhaann hheecchhoo,, ddeessddee qquuee mmii ttááttaarraa——ttááttaarraa——ttááttaarraa aabbuueelloo,, EElllliiss WWaattee,, lluucchhóó yy mmuurriióó ddeell oottrroo llaaddoo ddeell rrííoo SSaanntteeee dduurraannttee llaa gguueerrrraa cciivviill.. LLaa ggeennttee ddee aaqquuíí aabbaajjoo eerraann llooss úúnniiccooss qquuee nnoo llaa llllaammaabbaann GGuueerrrraa CCiivviill.. TTooddaass llaass ppeerrssoonnaass mmeennoorreess ddee sseesseennttaa aaññooss llaa llllaammaann llaa GGuueerrrraa eennttrree llooss EEssttaaddooss,, mmiieennttrraass qquuee ccuuaallqquuiieerraa ddee mmááss ddee sseesseennttaa llaa llllaammaa llaa GGuueerrrraa ddee llaa AAggrreessiióónn NNoorrtteeññaa,, ccoommoo ssii aallgguuiieenn ddeell nnoorrttee hhuubbiieerraa eennvvuueellttoo aall ssuurr eenn uunnaa gguueerrrraa ppoorr uunnaa mmaallaa ccoosseecchhaa ddee aallggooddóónn.. TTooddooss,, yy eessoo qquuiieerree ddeecciirr ttooddooss,, eexxcceeppttoo mmii ffaammiilliiaa.. NNoossoottrrooss llaa llllaammaammooss GGuueerrrraa CCiivviill.. OOttrraa rraazzóónn ppoorr llaa qquuee nnoo ppooddííaa eessppeerraarr ppaarraa llaarrggaarrmmee ddee aaqquuíí.. GGaaiittlliinn nnoo eess ccoommoo llooss ppeeqquueeññooss ppuueebbllooss qquuee vveess eenn llaass ppeellííccuullaass,, aa mmeennooss qquuee sseeaa uunnaa ppeellííccuullaa ddee hhaaccee cciinnccuueennttaa aaññooss.. EEssttáábbaammooss ddeemmaassiiaaddoo lleejjooss ddee CChhaarrlleessttoonn ppaarraa tteenneerr uunn SSttaarrbbuucckkss oo uunn MMcc DDoonnaalldd‘‘ss.. TTooddoo lloo qquuee tteennííaammooss eerraa eell RReeyy ddee llooss lláácctteeooss,, yy eell
 6. 6. 7 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl nnoommbbrree ddeell llooccaall eessttaabbaa iinnccoommpplleettoo eenn eell aavviissoo,, yyaa qquuee llooss GGeennttrryyss hhaabbííaann ssiiddoo ddeemmaassiiaaddoo ttaaccaaññooss ppaarraa ccoommpprraarr ttooddaass llaass lleettrraass.. LLaa bbiibblliiootteeccaa aaúúnn ffuunncciioonnaabbaa ccoonn uunn ssiisstteemmaa ddee ffiicchhaass,, llaa eessccuueellaa aaúúnn tteennííaa ppiizzaarrrraass ccoonn ppiinnttuurraa vveerrddee,, yy nnuueessttrraa ppiisscciinnaa ppúúbblliiccaa eerraa eell llaaggoo MMoouullttrriiee,, ccoonn ttooddoo yy ssuu aagguuaa ttuurrbbiiaa yy ttiibbiiaa.. PPooddííaass vveerr uunnaa ppeellííccuullaa eenn eell CCiinneepplleexx mmááss oo mmeennooss eenn llaa mmiissmmaa ééppooccaa qquuee ssaallííaa aa llaa vveennttaa eell DDVVDD,, ppeerroo ppaarraa eessoo tteennddrrííaass qquuee ccoonnsseegguuiirr qquuee ttee lllleevvaarraann hhaassttaa SSuummmmeerrvviillllee,, hhaassttaa llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddeell eessttaaddoo.. LLaass ttiieennddaass eessttaabbaann eenn llaa ccaallllee MMaaiinn,, llaass ccaassaass bboonniittaass eenn RRiivveerr yy ttooddooss llooss ddeemmááss vviivvííaammooss aall ssuurr ddee llaa rruuttaa nnuueevvee,, ddoonnddee eell ppaavviimmeennttoo ssee ddeessiinntteeggrraabbaa eenn ppeeqquueeññaass ppiieeddrriittaass ddee ccoonnccrreettoo—— tteerrrriibblleess ppaarraa ccaammiinnaarr——,, ppeerroo ppeerrffeeccttaass ppaarraa llaannzzáárrsseellaass aa llaass zzaarriiggüüeeyyaass rraabbiioossaass,, llooss aanniimmaalleess mmááss mmaallvvaaddooss qquuee eexxiisstteenn.. UUnnoo nnuunnccaa vvee eessoo eenn llaass ppeellííccuullaass.. GGaaiittlliinn nnoo eerraa uunn lluuggaarr ccoommpplliiccaaddoo,, GGaaiittlliinn eerraa ssiimmpplleemmeennttee GGaaiittlliinn.. LLooss vveecciinnooss vviiggiillaabbaann ddeessddee ssuuss ppoorrcchheess dduurraannttee llooss iinnssooppoorrttaabblleess vveerraannooss,, ssooffooccáánnddoossee ssiinn rraazzóónn.. NNoo tteennííaa sseennttiiddoo.. NNaaddaa ccaammbbiiaabbaa nnuunnccaa.. MMaaññaannaa sseerrííaa mmii pprriimmeerr ddííaa eenn llaa eessccuueellaa SSttoonneewwaallll JJaacckkssoonn,, yy yyaa ssaabbííaa ttooddoo lloo qquuee iibbaa aa ppaassaarr—— ddóónnddee mmee iibbaa aa sseennttaarr,, aa qquuiiéénn llee iibbaa aa hhaabbllaarr,, llaass bbrroommaass,, llaass cchhiiccaass,, qquuiiéénn iibbaa aa ppaarrqquueeaarr yy ddóónnddee.. NNoo hhaabbííaa ssoorrpprreessaass eenn eell CCoonnddaaddoo ddee GGaaiittlliinn,, nnoossoottrrooss eessttáábbaammooss eenn mmeeddiioo ddee llaa nnaaddaa.. PPoorr lloo mmeennooss eessoo eerraa lloo qquuee yyoo ppeennssaabbaa,, mmiieennttrraass cceerrrraabbaa mmii ggaassttaaddaa ccooppiiaa ddee CCaassaa ddeell tteerrrroorr 55,, aappaaggaabbaa mmii iiPPoodd yy ddeessccoonneeccttaabbaa llaa lluuzz,, eessee úúllttiimmoo ddííaa ddee vveerraannoo.. RReessuullttóó qquuee nnoo ppooddííaa eessttaarr mmááss eeqquuiivvooccaaddoo.. HHaabbííaa uunnaa mmaallddiicciióónn.. HHaabbííaa uunnaa cchhiiccaa.. YY aall ffiinnaall,, hhaabbííaa uunnaa ttuummbbaa.. YYoo nnuunnccaa lloo vvii vveenniirr..
 7. 7. 8 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl 0022 ddee SSeettiieemmbbrree SSOOÑÑAANNDDOO ——¡¡EEtthhaann!! EEllllaa mmee llllaammóó,, yy ttaann ssóólloo eell ssoonniiddoo ddee ssuu vvoozz hhiizzoo qquuee mmii ccoorraazzóónn ssee aacceelleerraarraa.. —— ¡¡AAyyúúddaammee!! EEllllaa eessttaabbaa ccaayyeennddoo ttaammbbiiéénn.. YYoo eessttiirréé mmii bbrraazzoo,, ttrraattaannddoo ddee aattrraappaarrllaa.. LLoo iinntteennttéé,, ppeerroo ttooddoo lloo qquuee aallccaannccéé ffuuee aaiirree.. NNoo hhaabbííaa ssuueelloo ddeebbaajjoo ddee mmiiss ppiieess,, yy yyoo eessttaabbaa aaffeerrrráánnddoommee aall llooddoo.. LLaass ppuunnttaass ddee nnuueessttrrooss ddeeddooss ssee ttooccaarroonn yy vvii cchhiissppaass vveerrddeess eenn llaa oossccuurriiddaadd.. EEnnttoonncceess eellllaa ssee rreessbbaallóó eennttrree mmiiss ddeeddooss,, yy ttooddoo lloo qquuee ppuuddee sseennttiirr ffuuee ppéérrddiiddaa.. LLiimmoonneess yy rroommeerroo.. PPooddííaa oolleerrllaa iinncclluussoo eennttoonncceess.. PPeerroo nnoo ppuuddee aattrraappaarrllaa.. YY yyoo nnoo ppooddííaa vviivviirr ssiinn eellllaa.. MMee sseennttéé ddee uunn ssaallttoo,, ttrraattaannddoo ddee nnoorrmmaalliizzaarr mmii rreessppiirraacciióónn.. —— ¡¡EEtthhaann WWaattee!! ¡¡DDeessppiieerrttaa!! NNoo vvooyy aa ppeerrmmiittiirr qquuee lllleegguueess ttaarrddee eell pprriimmeerr ddííaa ddee ccllaassee—— YYoo ppooddííaa ooíírr llaa vvoozz ddee AAmmmmaa llllaammáánnddoommee ddeessddee aabbaajjoo.. MMiiss oojjooss ssee eennffooccaarroonn eenn uunn hhaalloo ddee lluuzz qquuee aattrraavveessaabbaa llaa oossccuurriiddaadd.. PPooddííaa eessccuucchhaarr eell ttaammbboorriilleeoo ddee llaa lllluuvviiaa rreessoonnaannddoo ccoonnttrraa nnuueessttrraa vviieejjaa ppllaannttaacciióónn.. DDeebbee eessttaarr lllloovviieennddoo.. DDeebbee sseerr ppoorr llaa mmaaññaannaa.. YYoo ddeebboo eessttaarr eenn mmii hhaabbiittaacciióónn..
 8. 8. 9 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl MMii hhaabbiittaacciióónn eessttaabbaa ccaalliieennttee yy hhúúmmeeddaa,, ppoorr llaa lllluuvviiaa.. ¿¿PPoorr qquuéé eessttaabbaa mmii vveennttaannaa aabbiieerrttaa?? MMii ccaabbeezzaa eessttaabbaa mmaattáánnddoommee.. CCaaíí ddee nnuueevvoo eenn llaa ccaammaa,, yy eell ssuueeññoo rreettrroocceeddiióó ccoommoo ssiieemmpprree lloo hhaaccííaa.. EEssttaabbaa sseegguurroo eenn mmii ccuuaarrttoo,, eenn nnuueessttrraa aannttiigguuaa ccaassaa,, eenn llaa mmiissmmaa ccaammaa ddee ccaaoobbaa eenn llaa qquuee pprroobbaabblleemmeennttee hhaabbííaann ddoorrmmiiddoo sseeiiss ggeenneerraacciioonneess ddee WWaatteess aanntteess qquuee yyoo,, ddoonnddee llaa ggeennttee nnoo ccaaííaa eenn ppoozzooss hheecchhooss ddee llooddoo,, yy nnuunnccaa ppaassaabbaa nnaaddaa eenn rreeaalliiddaadd.. MMee qquueeddéé mmiirraannddoo eell tteecchhoo ddee yyeessoo,, ppiinnttaaddoo ddeell ccoolloorr ddeell cciieelloo ppaarraa eevviittaarr qquuee llaass aabbeejjaass ccaarrppiinntteerraass aanniiddeenn eenn eell.. ¿¿QQuuéé mmee eessttáá ppaassaannddoo?? HHee eessttaaddoo tteenniieennddoo eessttee ssuueeññoo ppoorr mmeesseess.. IInncclluussoo ccuuaannddoo nnoo ppuueeddoo rreeccoorrddaarrlloo ttooddoo,, llaa ppaarrttee qquuee rreeccoorrddaabbaa ssiieemmpprree eerraa llaa mmiissmmaa.. LLaa cchhiiccaa eessttaabbaa ccaayyeennddoo.. YYoo eessttaabbaa ccaayyeennddoo.. YYoo tteennííaa qquuee aagguuaannttaarr,, ppeerroo nnoo ppooddííaa.. SSii mmee ssoollttaabbaa,, aallggoo tteerrrriibbllee iibbaa aa ppaassaarrllee aa eellllaa.. PPeerroo eessaa eerraa llaa ccoossaa.. YYoo nnoo ppooddííaa ssoollttaarrmmee.. NNoo ppooddííaa ppeerrddeerrllaa.. EErraa ccoommoo ssii eessttuuvviieerraa eennaammoorraaddoo ddee eellllaa,, aauunnqquuee nnoo llaa ccoonnooccííaa.. CCaassii ccoommoo aammoorr aanntteess ddee llaa pprriimmeerraa vviissttaa.. LLoo qquuee ppaarreeccííaa bbaassttaannttee llooccoo ppoorrqquuee eellllaa eerraa ttaann ssóólloo uunnaa cchhiiccaa eenn uunn ssuueeññoo.. NNii ssiiqquuiieerraa ssaabbííaa ccóómmoo ssee vveeííaa.. HHaabbííaa tteenniiddoo eell mmiissmmoo ssuueeññoo dduurraannttee mmeesseess,, ppeerroo eenn ttooddoo eessttee ttiieemmppoo nnuunnccaa hhee vviissttoo ssuu ccaarraa,, oo nnoo ppooddííaa rreeccoorrddaarrllaa.. TTooddoo lloo qquuee ssaabbííaa eess qquuee eell mmiissmmoo sseennttiimmiieennttoo hhoorrrriibbllee lloo tteennííaa ccaaddaa vveezz qquuee llaa ppeerrddííaa.. EEllllaa ssee ddeesslliizzaabbaa eennttrree mmiiss ddeeddooss,, yy yyoo sseennttííaa mmii eessttóómmaaggoo ccaaeerr——ddee llaa ffoorrmmaa eenn qquuee ssiieenntteess ccuuaannddoo eessttááss eenn uunnaa mmoonnttaaññaa rruussaa yy eell aauuttoo ttoommaa uunnaa bbaajjaaddaa pprrooffuunnddaa——.. MMaarriippoossaass eenn ttuu eessttóómmaaggoo.. EEssaa eerraa uunnaa mmeettááffoorraa bbaassttaannttee mmaallaa.. MMiiss aauuddííffoonnooss eessttaabbaann aaúúnn eennrreeddaaddooss eenn mmii ccuueelllloo,, yy ccuuaannddoo mmiirree mmii iiPPoodd,, vvii uunnaa ccaanncciióónn qquuee nnoo rreeccoonnooccííaa.. DDiieecciissééiiss LLuunnaass.. ¿¿QQuuéé eerraa eessoo?? PPrreessiioonnéé eell bboottóónn.. LLaa mmeellooddííaa eerraa oobbsseessiioonnaannttee.. NNoo ppooddííaa iiddeennttiiffiiccaarr llaa vvoozz,, ppeerroo mmee sseennttííaa ccoommoo ssii llaa hhuubbiieerraa eessccuucchhaaddoo aanntteess.. DDiieecciissééiiss lluunnaass,, ddiieecciissééiiss aaññooss.. DDiieecciissééiiss ddee ttuuss mmiieeddooss mmááss pprrooffuunnddooss.. DDiieecciissééiiss vveecceess ttúú ssooññaassttee ccoonn mmiiss lláággrriimmaass.. CCaayyeennddoo,, ccaayyeennddoo aa ttrraavvééss ddee llooss aaññooss.. TTeennííaa uunn hhuummoorr ccaammbbiiaannttee,, ttééttrriiccoo——ccaassii hhiippnnóóttiiccoo.. ——¡¡EEtthhaann LLaawwssoonn WWaattee!!—— PPooddííaa ooíírr aa AAmmmmaa ggrriittaarr ssoobbrree llaa mmúússiiccaa.. LLaa aappaagguuéé yy mmee sseennttéé eenn mmii ccaammaa,, qquuiittáánnddoommee ddee eenncciimmaa llaass ccoobbiijjaass.. MMiiss ssáábbaannaass ssee sseennttííaann ccoommoo ssii eessttuuvviieerraann lllleennaass ddee aarreennaass,, ppeerroo yyoo ssaabbííaa lloo qquuee ppaassaabbaa..
 9. 9. 10 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl EErraa ttiieerrrraa.. YY mmiiss uuññaass eessttaabbaann lllleennaass ddee llooddoo nneeggrroo,, jjuussttoo ccoommoo llaa úúllttiimmaa vveezz qquuee ttuuvvee eell ssuueeññoo.. AArrrruugguuéé llaa ssáábbaannaa,, ddeejjáánnddoollaa ddeebbaajjoo ddee llaa ccaammiissaa ssuuddoorroossaa ddeell eennttrreennaammiieennttoo ddee aayyeerr.. MMee mmeettíí eenn llaa dduucchhaa yy ttrraattéé ddee oollvviiddaarrlloo mmiieennttrraass ffrroottaabbaa mmiiss mmaannooss,, yy llaass úúllttiimmaass mmaarrccaass nneeggrraass ddee mmii ssuueeññoo ddeessaappaarreeccííaann eenn eell ddeessaaggüüee.. SSii nnoo ppeennssaabbaa eenn eessoo,, nnoo eessttaabbaa ppaassaannddoo.. PPeerroo nnoo eerraa aassíí ccuuaannddoo ssee ttrraattaabbaa ddee eellllaa.. NNoo ppooddííaa eevviittaarrlloo.. SSiieemmpprree ppeennssaabbaa eenn eellllaa.. SSeegguuííaa rreeggrreessaannddoo aall mmiissmmoo ssuueeññoo,, iinncclluussoo ccuuaannddoo nnoo ppooddííaa eexxpplliiccaarrlloo.. AAssíí qquuee eessee eerraa mmii sseeccrreettoo,, ttooddoo lloo qquuee hhaabbííaa ppaarraa ccoonnttaarr.. YYoo tteennííaa ddiieecciissééiiss aaññooss,, eessttaabbaa eennaammoorráánnddoommee ddee uunnaa cchhiiccaa qquuee nnoo eexxiissttííaa yy eessttaabbaa eennllooqquueecciieennddoo lleennttaammeennttee.. SSiinn iimmppoorrttaarr qquuee ttaann ffuueerrttee mmee ffrreeggaarraa,, nnoo ppooddííaa hhaacceerr qquuee mmii ccoorraazzóónn ddeejjaarraa ddee aacceelleerraarrssee.. YY ssoobbrree eell oolloorr ddeell jjaabbóónn ddee mmaarrffiill yy ddeell SShhaammppoooo SSttoopp && SShhoopp,, ppooddííaa oolleerrlloo.. SSóólloo uunn ppooccoo,, ppeerroo ssaabbííaa qquuee eessttaabbaa aahhíí.. LLiimmoonneess yy rroommeerroo.. BBaajjéé aall pprriimmeerr ppiissoo,, aa llaa rreeccoonnffoorrttaannttee iigguuaallddaadd ddee llaass ccoossaass.. EEnn llaa mmeessaa ddeell ddeessaayyuunnoo,, AAmmmmaa sseerrvvííaa eenn llaa mmiissmmaa vviieejjaa vvaajjiillllaa aazzuull yy bbllaannccaa ——PPllaattooss ddrraaggóónn,, ccoommoo llaa llllaammaabbaa mmii mmaammáá—— hhuueevvooss ffrriittooss,, ttoocciinnoo,, ttoossttaaddaass ccoonn mmaanntteeqquuiillllaa yy sséémmoollaa ddee mmaaíízz eessttaabbaann eenn ffrreennttee mmííoo.. AAmmmmaa eerraa nnuueessttrraa aammaa ddee llllaavveess,, ppeerroo eerraa mmááss ccoommoo mmii aabbuueellaa,, eexxcceeppttoo qquuee eerraa mmááss iinntteelliiggeennttee yy rraarraa qquuee mmii vveerrddaaddeerraa aabbuueellaa.. AAmmmmaa pprrááccttiiccaammeennttee mmee hhaabbííaa ccrriiaaddoo,, yy eellllaa sseennttííaa qquuee ssuu mmiissiióónn ppeerrssoonnaall eerraa hhaacceerrmmee ccrreecceerr aall mmeennooss oottrrooss ttrreeiinnttaa cceennttíímmeettrrooss,, iinncclluussoo ccuuaannddoo yyaa mmeeddííaa 11,,8877.. EEssttaa mmaaññaannaa eessttaabbaa eexxttrraaññaammeennttee hhaammbbrriieennttoo,, ccoommoo ssii nnoo hhuubbiieerraa ccoommiiddoo dduurraannttee uunnaa sseemmaannaa.. MMee sseerrvvíí uunn hhuueevvoo yy ddooss ppiieezzaass ddee ttoocciinnoo eenn mmii ppllaattoo,, ssiinnttiiéénnddoommee mmeejjoorr.. LLee ssoonnrreeíí ccoonn mmii bbooccaa lllleennaa.. ——NNoo ttee pprreeooccuuppeess ppoorr mmii AAmmmmaa.. EEss eell pprriimmeerr ddííaa ddee eessccuueellaa..—— EEllllaa ddeessccaarrggóó uunn vvaassoo ggiiggaannttee ddee jjuuggoo ddee nnaarraannjjaa yy uunnoo aaúúnn mmááss ggrraannddee ddee lleecchhee—— lleecchhee eenntteerraa,, ddeell úúnniiccoo ttiippoo qquuee ccoonnssuummiimmooss ppoorr aaqquuíí —— ffrreennttee aa mmíí.. —— ¿¿SSee aaccaabbóó llaa lleecchhee cchhooccoollaattaaddaa??—— YYoo ttoommaabbaa lleecchhee cchhooccoollaattaaddaa ddee llaa mmiissmmaa ffoorrmmaa eenn qquuee aallgguunnaass ppeerrssoonnaass ttoommaabbaann CCooccaa ccoollaa oo ccaafféé.. IInncclluussoo eenn llaa mmaaññaannaa,, ssiieemmpprree eessttaabbaa eenn bbuussccaa ddee mmii pprróóxxiimmaa ddoossiiss ddee aazzúúccaarr.. ——AA..CC..OO..SS..TT..ÚÚ..MM..BB..RR..AA..TT..EE.. —— AAmmmmaa tteennííaa uunn ccrruucciiggrraammaa ppaarraa ttooddoo,, eennttrree mmááss llaarrggaa llaa ppaallaabbrraa,, mmeejjoorr,, yy aa eellllaa llee gguussttaabbaa uussaarrllooss.. LLaa ffoorrmmaa eenn qquuee ttee ddeelleettrreeaabbaa llaass ppaallaabbrraass lleettrraa ppoorr lleettrraa,, ssee sseennttííaa ccoommoo ssii ttee eessttuuvviieerraa aaccaarriicciiaannddoo llaa ccaabbeezzaa,, ccaaddaa vveezz.. ——CCoommoo eenn,, aaccoossttúúmmbbrraattee.. YY nnii ssee ttee ooccuurrrraa ppoonneerr uunn ppííee ffuueerraa ddee eessaa ppuueerrttaa hhaassttaa qquuee ttee bbeebbaass llaa lleecchhee qquuee ttee sseerrvvíí.. ——SSii sseeññoorraa..
 10. 10. 11 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl ——VVeeoo qquuee ttee aarrrreeggllaassttee——.. NNoo lloo hhaabbííaa hheecchhoo.. EEssttaabbaa uussaannddoo jjeeaannss yy uunnaa ccaammiissaa ddeesstteeññiiddaa,, ccoommoo ccaassii ttooddooss llooss ddííaass.. TTooddaass eellllaass ddeeccííaann ccoossaass ddiiffeerreenntteess;; llaa ddee hhooyy eerraa ddee HHaarrlleeyy DDaavviiddssoonn.. YY llaass mmiissmmaass CCoonnvveerrssee qquuee hhaabbííaa uussaaddoo dduurraannttee llooss úúllttiimmooss ttrreess aaññooss.. ——PPeennsséé qquuee iibbaass aa ccoorrttaarrttee eessee ccaabbeelllloo—— EEllllaa lloo ddiijjoo ccoonn uunnaa ppeeqquueeññaa mmuueeccaa,, ppeerroo yyoo lloo rreeccoonnooccííaa ppoorr lloo qquuee eerraa:: ssiimmppllee yy vviieejjoo ccaarriiññoo.. —— ¿¿CCuuáánnddoo ddiijjee eessoo?? —— ¿¿NNoo ssaabbeess qquuee llooss oojjooss ssoonn llaa vveennttaannaa ddeell aallmmaa?? ——TTaall vveezz nnoo qquuiieerroo aa nnaaddiiee aassoommáánnddoossee aa llaa mmííaa.. AAmmmmaa mmee ccaassttiiggóó ccoonn oottrroo ppllaattoo ddee ttoocciinnoo.. EEllllaa mmeeddííaa aappeennaass 11,,5500 yy eerraa pprroobbaabblleemmeennttee mmááss vviieejjaa qquuee llooss PPllaattooss DDrraaggóónn,, aauunnqquuee eenn ccaaddaa ccuummpplleeaaññooss eellllaa iinnssiissttííaa eenn qquuee aappeennaass tteennííaa cciinnccuueennttaa yy ttrreess.. PPeerroo AAmmmmaa eerraa ccuuaallqquuiieerr ccoossaa eexxcceeppttoo uunnaa ccáálliiddaa aanncciiaanniittaa.. EEllllaa eerraa llaa aauuttoorriiddaadd aabbssoolluuttaa eenn mmii ccaassaa.. ——BBiieenn,, nnoo ccrreeaass qquuee vvaass aa ssaalliirr ccoonn eell ccaabbeelllloo mmoojjaaddoo eenn eessttee cclliimmaa.. NNoo mmee gguussttaa ccóómmoo ssee ssiieennttee eessttaa ttoorrmmeennttaa.. CCoommoo ssii aallggoo mmaalloo hhuubbiieerraa mmoolleessttaaddoo aall vviieennttoo,, yy nnoo hhaayy ffoorrmmaa ddee ddeetteenneerr uunn ddííaa aassíí.. TTiieennee vvoolluunnttaadd pprrooppiiaa.. YYoo rrooddéé mmiiss oojjooss.. AAmmmmaa tteennííaa uunnaa ffoorrmmaa ppaarrttiiccuullaarr ppaarraa rreeffeerriirrssee aa llaass ccoossaass.. CCuuaannddoo eellllaa eessttaabbaa ddee eessee hhuummoorr,, mmii mmaammáá ssoollííaa llllaammaarrlloo iirrssee aa llaa oossccuurriiddaadd —— llaa rreelliiggiióónn yy llaa ssuuppeerrssttiicciióónn mmeezzccllaaddaass,, ccoommoo ssóólloo ssee ppooddííaa hhaacceerr eenn eell ssuurr.. CCuuaannddoo AAmmmmaa eessttaabbaa oossccuurraa,, eerraa mmeejjoorr ssiimmpplleemmeennttee mmaanntteenneerrssee ffuueerraa ddee ssuu ccaammiinnoo.. IIgguuaallmmeennttee eerraa mmeejjoorr ddeejjaarr ssuuss aammuulleettooss eenn llaass vveennttaannaass yy llaass mmuuññeeccaass qquuee hhaaccííaa eenn llooss ccaajjoonneess ddoonnddee llaass ddeejjaabbaa.. YYoo eenngguullllíí oottrraa ccaarrggaa ddee hhuueevvoo yy tteerrmmiinnéé mmii ddeessaayyuunnoo ddee ccaammppeeoonneess —— hhuueevvooss,, jjaammóónn yy ttoocciinnoo,, ttooddoo eemmbbuuttiiddoo eenn uunn ssáánnddwwiicchh ttoossttaaddoo——.. LLaa ppuueerrttaa ddeell eessttuuddiioo ddee mmii ppaaddrree eessttaabbaa cceerrrraaddaa.. MMii ppaappáá eessccrriibbííaa ttooddaa llaa nnoocchhee yy ddoorrmmííaa eenn eell vviieejjoo ssooffáá ddee ssuu eessttuuddiioo dduurraannttee eell ddííaa.. AAssíí hhaabbííaa ssiiddoo ddeessddee qquuee mmaammáá mmuurriióó eell ppaassaaddoo AAbbrriill.. ÉÉll bbiieenn ppooddrrííaa sseerr uunn vvaammppiirroo;; eessoo eess lloo qquuee mmii ttííaa CCaarroolliinnee ddiijjoo ddeessppuuééss ddee qquueeddaarrssee ccoonn nnoossoottrrooss eessaa pprriimmaavveerraa.. PPrroobbaabblleemmeennttee hhaabbííaa ppeerrddiiddoo mmii ppoossiibbiilliiddaadd ddee vveerrlloo hhaassttaa mmaaññaannaa.. NNoo hhaabbííaa ffoorrmmaa ddee aabbrriirr eessaa ppuueerrttaa ddeessppuuééss ddee qquuee ffuueessee cceerrrraaddaa.. EEssccuucchhéé uunn ccllaaxxoonn ddeessddee llaa ccaallllee.. LLiinnkk.. AAggaarrrréé mmii ddeessggaassttaaddaa mmoocchhiillaa nneeggrraa yy ccoorrrríí ddeessddee llaa ppuueerrttaa hhaacciiaa llaa lllluuvviiaa.. PPooddrrííaann hhaabbeerr ssiiddoo llaass ssiieettee ddee llaa nnoocchhee ttaann ffáácciill ccoommoo llaass ssiieettee ddee llaa mmaaññaannaa,, aassíí ddee oossccuurroo eessttaabbaa eell cciieelloo.. EEll cclliimmaa hhaabbííaa eessttaaddoo eexxttrraaññoo llooss úúllttiimmooss ddííaass.. EEll aauuttoo ddee LLiinnkk,, eell BBeeaatteerr,, eessttaabbaa eenn llaa ccaallllee,, ssuu mmoottoorr rroonnrroonneeaannddoo,, llaa mmúússiiccaa aa ttooddoo vvoolluummeenn.. YYoo hhaabbííaa iiddoo ccoonn LLiinnkk aa llaa eessccuueellaa ddeessddee eell JJaarrddíínn ddee iinnffaanncciiaa,, ccuuaannddoo nnooss
 11. 11. 12 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl ccoonnvveerrttiimmooss eenn mmeejjoorreess aammiiggooss ddeessppuuééss ddee qquuee ééll mmee ddiieerraa llaa mmiittaadd ddee ssuu TTwwiinnkkiiee eenn eell bbuuss eessccoollaarr.. SSóólloo ffuuee ddeessppuuééss ccuuaannddoo ddeessccuubbrríí qquuee lloo hhaabbííaa ddeejjaaddoo ccaaeerr aall ssuueelloo.. AAúúnn ccuuaannddoo llooss ddooss hhaabbííaammooss oobbtteenniiddoo nnuueessttrraass lliicceenncciiaass eessttee vveerraannoo,, LLiinnkk eerraa eell úúnniiccoo qquuee tteennííaa uunn aauuttoo,, yy eessee eerraa eell ffiinn ddee llaa hhiissttoorriiaa.. PPoorr lloo mmeennooss eell mmoottoorr ddeell BBeeaatteerr eessttaabbaa aa ssaallvvoo ddee llaa ttoorrmmeennttaa.. AAmmmmaa ssee ppaarróó eenn eell ppoorrcchhee,, ssuuss bbrraazzooss ccrruuzzaaddooss ddeessaapprroobbaattoorriiooss.. ——NNoo ppoonnggaass eessaa mmúússiiccaa rruuiiddoossaa aaqquuíí,, WWeesslleeyy JJeeffffeerrssoonn LLiinnccoollnn.. NNoo ccrreeaass qquuee nnoo vvooyy aa llllaammaarr aa ttuu mmaammáá ppaarraa ccoonnttaarrllee lloo qquuee eessttuuvviissttee hhaacciieennddoo eell vveerraannoo ddee ccuuaannddoo tteennííaass nnuueevvee aaññooss eenn eell ssóóttaannoo.. LLiinnkk ppaarrppaaddeeóó.. NNoo mmuucchhooss lloo llllaammaabbaann ppoorr ssuu nnoommbbrree rreeaall,, eexxcceeppttoo ssuu mmaaddrree yy AAmmmmaa.. ——SSii sseeññoorraa.. LLaa ppuueerrttaa ssee cceerrrróó ccoonn uunn eessttrruueennddoo.. EEll ssee rriióó,, ggiirraannddoo ssuuss rruueeddaass ssoobbrree eell aassffaallttoo mmiieennttrraass ssaallííaa ddee llaa eennttrraaddaa.. CCoommoo ssii eessttuuvviiéérraammooss eessccaappáánnddoonnooss,, lloo qquuee ddeessccrriibbííaa bbaassttaannttee bbiieenn llaa ffoorrmmaa eenn qquuee ccoonndduuccííaa ssiieemmpprree.. EExxcceeppttoo qquuee nnuunnccaa nnooss ííbbaammooss lleejjooss.. —— ¿¿QQuuéé hhiicciissttee eenn mmii ssóóttaannoo ccuuaannddoo tteennííaass nnuueevvee aaññooss?? —— ¿¿QQuuéé nnoo hhiiccee eenn ttuu ssóóttaannoo ccuuaannddoo tteennííaa nnuueevvee aaññooss??—— LLiinnkk llee bbaajjóó eell vvoolluummeenn aa llaa mmúússiiccaa,, lloo qquuee eerraa bbuueennoo,, ppoorrqquuee eerraa tteerrrriibbllee yy eell eessttaabbaa aa ppuunnttoo ddee pprreegguunnttaarrmmee ssii mmee gguussttaabbaa,, ccóómmoo lloo hhaaccííaa ttooddooss llooss ddííaass.. LLaa ttrraaggeeddiiaa ddee ssuu bbaannddaa,, QQuuiiéénn llee ddiissppaarróó aa LLiinnccoollnn,, eerraa qquuee nniinngguunnoo ddee ssuuss iinntteeggrraanntteess ppooddííaa ttooccaarr rreeaallmmeennttee uunn iinnssttrruummeennttoo nnii ccaannttaarr.. PPeerroo ééll ssiieemmpprree eessttaabbaa hhaabbllaannddoo ddee ttooccaarr llaa bbaatteerrííaa yy mmuuddaarrssee aa NNuueevvaa YYoorrkk ddeessppuuééss ddee llaa ggrraadduuaacciióónn yy ccoonnttrraattooss ddee ggrraabbaacciióónn qquuee pprroobbaabblleemmeennttee nnuunnccaa iibbaann aa ffiirrmmaarrssee.. YY ppoorr pprroobbaabblleemmeennttee,, mmee rreeffiieerroo aa qquuee ééll eess mmááss pprrooppeennssoo aa hhuunnddiirrssee eenn uunnaa eessqquuiinnaa ddeell ppaarrqquueeaaddeerroo ddeell ggiimmnnaassiioo,, ttoottaallmmeennttee bboorrrraacchhoo.. LLiinnkk nnoo qquueerrííaa iirr aa llaa uunniivveerrssiiddaadd,, ppeerroo aaúúnn aassíí tteennííaa llaass ccoossaass mmááss ccllaarraass qquuee yyoo.. EEll ssaabbííaa lloo qquuee qquueerrííaa hhaacceerr,, iinncclluussoo ccuuaannddoo eerraa bbaassttaannttee ddiiffíícciill.. TTooddoo lloo qquuee yyoo tteennííaa eerraa uunnaa ccaajjaa ddee zzaappaattooss lllleennaa ddee ppaannfflleettooss ddee UUnniivveerrssiiddaaddeess qquuee nnoo llee ppooddííaa eennsseeññaarr aa mmii ppaappáá.. NNoo mmee iimmppoorrttaabbaa ddee ccuuaall ssee ttrraattaarraa,, mmiieennttrraass eessttuuvviieerraann ppoorr lloo mmeennooss aa mmiill mmiillllaass ddee GGaaiittlliinn.. YYoo nnoo qquueerrííaa tteerrmmiinnaarr ccoommoo mmii ppaappáá,, vviivviieennddoo eenn llaa mmiissmmaa ccaassaa,, eenn eell mmiissmmoo ppeeqquueeññoo ppuueebblloo eenn eell qquuee ccrreeccíí,, ccoonn llaa mmiissmmaa ggeennttee qquuee nnuunnccaa hhaa iinntteennttaaddoo iirrssee ddee aaqquuíí.. AA ccaaddaa llaaddoo ddee nnoossoottrrooss,, vviieejjaass ccaassaass VViiccttoorriiaannaass ddeelliinneeaabbaann llaass ccaalllleess,, ccaassii iigguuaall aa ccuuaannddoo ffuueerroonn ccoonnssttrruuiiddaass hhaaccee cciieenn aaññooss.. MMii ccaallllee ssee llllaammaabbaa CCoottttoonn BBeenndd ppoorrqquuee eessaass ccaassaass vviieejjaass ssoollííaann pprreecceeddeerr mmiillllaass yy mmiillllaass ddee ccaammppooss ddee aallggooddóónn.. AAhhoorraa eellllaass
 12. 12. 13 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl ssiimmpplleemmeennttee pprreecceeddííaann llaa RRuuttaa 99,, lloo qquuee eerraa ccaassii llaa úúnniiccaa ccoossaa qquuee hhaabbííaa ccaammbbiiaaddoo ppoorr aaqquuíí.. TToomméé uunnaa ddoonnaa ggllaasseeaaddaa ddee llaa ccaajjaa qquuee eessttaabbaa eenn eell ssuueelloo ddeell aauuttoo.. —— ¿¿TTúú ssuubbiissttee eessaa rraarraa ccaanncciióónn aa mmii iiPPoodd aannoocchhee?? —— ¿¿CCuuááll ccaanncciióónn?? ¿¿QQuuéé ppiieennssaass ddee eessttaa??—— LLiinnkk ppuussoo ssuu úúllttiimmoo ddeemmoo.. ——CCrreeoo qquuee nneecceessiittaass ttrraabbaajjaarr eenn eellllaa.. CCoommoo ttooddaass ttuuss ccaanncciioonneess—— EErraa lloo mmiissmmoo qquuee llee ddeeccííaa ttooddooss llooss ddííaass,, mmááss oo mmeennooss.. ——SSíí,, bbiieenn,, ttuu ccaarraa vvaa aa nneecceessiittaarr qquuee ttrraabbaajjeenn eenn eellllaa ddeessppuuééss ddee qquuee ttee ddee uunnaa bbuueennaa ggoollppiizzaa——.. EErraa lloo mmiissmmoo qquuee ééll rreessppoonnddííaa ttooddooss llooss ddííaass,, mmááss oo mmeennooss.. YYoo bbuussqquuéé eenn mmii lliissttaa ddee rreepprroodduucccciióónn.. ——LLaa ccaanncciióónn,, ccrreeoo qquuee ssee llllaammaabbaa DDiieecciissééiiss lluunnaass oo aallggoo aassíí.. ——NNoo sséé ddee qquuéé eessttááss hhaabbllaannddoo.. NNoo eessttaabbaa aahhíí.. LLaa ccaanncciióónn hhaabbííaa ddeessaappaarreecciiddoo,, ppeerroo yyoo aaccaabbaabbaa ddee eessccuucchhaarrllaa eessttaa mmaaññaannaa.. YY ssaabbííaa qquuee nnoo mmee llaa hhaabbííaa iimmaaggiinnaaddoo,, ppoorrqquuee aaúúnn llaa tteennííaa eenn mmii ccaabbeezzaa.. ——SSii qquuiieerreess eessccuucchhaarr uunnaa ccaanncciióónn,, ttee ppoonnddrréé uunnaa nnuueevvaa.. —— LLiinnkk mmiirróó hhaacciiaa aabbaajjoo bbuussccaannddoo llaa ccaanncciióónn.. ——HHeeyy,, hhoommbbrree,, mmaannttéénn ttuuss oojjooss eenn llaa ccaarrrreetteerraa.. PPeerroo ééll nnoo lloo hhiizzoo,, yy ddee rreeoojjoo,, vvii uunn eexxttrraaññoo aauuttoo ppaassaarr ffrreennttee aa nnoossoottrrooss...... DDuurraannttee uunn sseegguunnddoo,, llooss ssoonniiddooss ddee llaa ccaarrrreetteerraa yy llaa lllluuvviiaa yy LLiinnkk ssee ddiissoollvviieerroonn eenn eell ssiilleenncciioo,, yy ppaarreecciióó ccoommoo ssii ttooddoo eessttuuvviieerraa mmoovviiéénnddoossee eenn ccáámmaarraa lleennttaa.. NNoo ppooddííaa aappaarrttaarr mmiiss oojjooss ddeell aauuttoo.. EErraa ssiimmpplleemmeennttee uunn sseennttiimmiieennttoo,, nnaaddaa qquuee ppuueeddaa ddeessccrriibbiirr.. YY eennttoonncceess,, nnooss ssoobbrreeppaassóó,, ggiirraannddoo hhaaccííaa oottrraa vvííaa.. NNoo rreeccoonnooccíí eell aauuttoo.. NNuunnccaa lloo hhaabbííaa vviissttoo aanntteess.. UUsstteeddeess nnoo ppuueeddeenn iimmaaggiinnaarrssee lloo iimmppoossiibbllee qquuee eess eessoo,, ppoorrqquuee ccoonnoozzccoo ccaaddaa uunnoo ddee llooss aauuttooss ddeell ppuueebblloo.. EEnn eessttaa ééppooccaa ddeell aaññoo nnoo hhaabbííaa ttuurriissttaass.. EEllllooss nnoo ssee aarrrriieessggaarrííaann eenn pplleennaa tteemmppoorraaddaa ddee hhuurraaccaanneess.. EEssttee aauuttoo eerraa llaarrggoo yy nneeggrroo,, ccoommoo uunn ccoocchhee ffúúnneebbrree.. DDee hheecchhoo,, eessttaabbaa bbaassttaannttee sseegguurroo ddee qquuee eessoo eess lloo qquuee eerraa.. TTaall vveezz eerraa uunnaa pprreemmoonniicciióónn.. TTaall vveezz eessttee aaññoo iibbaa aa sseerr ppeeoorr ddee lloo qquuee mmee iimmaaggiinnaabbaa.. ——AAqquuíí eessttáá.. ——PPaaññuueelloo NNeeggrroo——.. EEssttaa ccaanncciióónn mmee vvaa aa ccoonnvveerrttiirr eenn uunnaa eessttrreellllaa.. PPaarraa ccuuaannddoo eell lleevvaannttóó llaa mmiirraaddaa,, eell aauuttoo hhaabbííaa ddeessaappaarreecciiddoo..
 13. 13. 14 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl 0022 ddee SSeettiieemmbbrree CCHHIICCAA NNUUEEVVAA OOcchhoo ccaalllleess.. EEssaa eerraa llaa ddiissttaanncciiaa qquuee hhaabbííaa ppaarraa lllleeggaarr aa llaa ccuurrvvaa ddee CCoottttoonn BBeenndd eenn llaa sseeccuunnddaarriiaa JJaacckkssoonn.. RReessuullttaa qquuee yyoo ppooddííaa vviivviirr ttooddaa mmii vviiddaa,, ssuubbiieennddoo yy bbaajjaannddoo eessaass oocchhoo ccaalllleess,, yy oocchhoo ccaalllleess eerraann lloo ssuuffiicciieennttee ccoommoo ppaarraa ppoonneerr uunn eexxttrraaññoo ccoocchhee ffúúnneebbrree ffuueerraa ddee ttuu mmeennttee.. TTaall vveezz eess ppoorr eessoo qquuee nnoo ssee lloo mmeenncciioonnee,, aa LLiinnkk.. PPaassaammooss ppoorr eell SSttoopp && SShhoopp,, ttaammbbiiéénn ccoonnoocciiddoo ccoommoo eell SSttoopp && SStteeaall.. EErraa llaa úúnniiccaa ttiieennddaa ddee ccoommeessttiibblleess eenn llaa cciiuuddaadd,, yy lloo mmááss cceerrccaannoo qquuee tteennííaammooss aa uunn 77——EElleevveenn.. AAssíí qquuee ccaaddaa vveezz qquuee ssaallííaass ccoonn ttuuss aammiiggooss,, hhaabbííaa qquuee eessppeerraarr nnoo eennccoonnttrraarrttee ccoonn llaa mmaammáá ddee aallgguuiieenn mmááss hhaacciieennddoo llaass ccoommpprraass ppaarraa llaa cceennaa.. OO ppeeoorr aaúúnn,, aa AAmmmmaa.. MMee ddii ccuueennttaa qquuee eell GGrraanndd PPrriixx eessttaabbaa eessttaacciioonnaaddoo eenn ffrreennttee.. ——UUhh——oohh.. EEll ggoorrddiittoo eessttaa aaccaammppaaddoo yyaa.. —— EEssttaabbaa sseennttaaddoo eenn eell aassiieennttoo ddeell ccoonndduuccttoorr,, lleeyyeennddoo llaass lliissttaass ddee eessttrreellllaass.. ——TTaall vveezz nnoo nnooss vviioo —— LLiinnkk mmiirraabbaa eell eessppeejjoo rreettrroovviissoorr,, tteennssoo.. ——TTaall vveezz eessttaammooss jjooddiiddooss ——.. EEll ggoorrddiittoo eerraa eell ooffiicciiaall ddee aauusseenncciiaass ppaarraa llaa eessccuueellaa JJaacckkssoonn yy uunn mmiieemmbbrroo oorrgguulllloossoo ddee llaa ddee llaa ppoolliiccííaa ddee GGaattlliinn.. SSuu nnoovviiaa,, AAmmaannddaa,, ttrraabbaajjaa eenn eell SSttoopp && SStteeaall,, yy eell GGoorrddoo ssee eessttaacciioonnaabbaa eenn ffrreennttee llaa mmaayyoorrííaa ddee llaass mmaaññaannaass,, eessppeerraannddoo aa qquuee llooss pprroodduuccttooss rreecciiéénn hhoorrnneeaaddooss ssee eennttrreeggaarráánn.. LLoo ccuuááll eerraa bbaassttaannttee iinnccóómmooddoo ssii ttúú ssiieemmpprree lllleeggaabbaass ttaarrddee,, ccoommoo LLiinnkk yy yyoo.. NNoo ssee ppooddííaa iirr aa llaa eessccuueellaa JJaacckkssoonn ssiinn ccoonnoocceerr aacceerrccaa ddee llaa rruuttiinnaa ddeell ggoorrddiittoo,, aassíí ccoommoo ssuu hhoorraarriioo ddee ccllaasseess.. HHooyy,, eell ggoorrddiittoo nnooss ssaalluuddóó,, ssiinn nnii ssiiqquuiieerraa lleevvaannttaarr llaa vviissttaa ddee llaa sseecccciióónn ddee ddeeppoorrtteess.. ÉÉll nnooss eessttaabbaa ddaannddoo uunn ppaassee..
 14. 14. 15 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl —— SSeecccciióónn ddee ddeeppoorrtteess yy uunn bboolllloo ppeeggaajjoossoo.. ¿¿SSaabbeess lloo qquuee eessoo ssiiggnniiffiiccaa?? ——TTeenneemmooss cciinnccoo mmiinnuuttooss.. —— HHiicciimmooss rrooddaarr aall aauuttoo eenn nneeuuttrroo aall eessttaacciioonnaammiieennttoo ddee llaa eessccuueellaa,, ccoonn llaa eessppeerraannzzaa ddee ppooddeerr ppaassaarr iinnaaddvveerrttiiddooss mmááss aalllláá ddee llaa OOffiicciinnaa ddee AAssiisstteenncciiaa.. PPeerroo ttooddaavvííaa aannddáábbaammooss ffuueerraa ddee ttiieemmppoo,, aall mmoommeennttoo eenn qquuee eennttrraammooss eenn eell eeddiiffiicciioo,, nnuueessttrraass zzaappaattiillllaass ddee ddeeppoorrttee eessttaabbaann eemmppaappaaddaass yy pprroodduuccííaann uunn cchhiirrrriiddoo ttaann ffuueerrttee qquuee ssiimmpplleemmeennttee ddeebbeerrííaammooss ddeejjaarrllaass aahhíí.. —— ¡¡EEtthhaann WWaattee!!,, ¡¡WWeesslleeyy LLiinnccoollnn!!—— NNooss qquueeddaammooss eenn llaa ooffiicciinnaa,, eessppeerraannddoo nnuueessttrraa ddeetteenncciióónn.. —— TTaarrddee eenn eell pprriimmeerr ddííaa ddee eessccuueellaa.. TTuu mmaammáá tteennddrráá qquuee eelleeggiirr mmuuyy bbiieenn uunnaass ppooccaass ppaallaabbrraass ppaarraa uusstteedd,, SSrr.. LLiinnccoollnn.. YY nnoo aappaarreennttee eessttaarr ssaattiissffeecchhoo,, SSrr.. WWaattee.. AAmmmmaa ffrreeiirráá ssuu ppeelllleejjoo.. LLaa sseeññoorriittaa HHeesstteerrhhggnn tteennííaa rraazzóónn.. SSii eess qquuee yyaa AAmmmmaa nnoo ssaabbííaa qquuee hhaabbííaa lllleeggaaddoo cciinnccoo mmiinnuuttooss ttaarrddee eessttee ddííaa.. MMii mmaaddrree ssoollííaa ddeecciirr:: CCaarrllttoonn EEaattoonn,, eell aaddmmiinniissttrraaddoorr ddee ccoorrrreeooss,, lleeííaa ccuuaallqquuiieerr ccaarrttaa qquuee llee ppaarreecciieerraa mmeeddiioo iinntteerreessaannttee.. NNii ssiiqquuiieerraa ssee mmoolleessttaabbaa eenn sseellllaarrllaa ddee nnuueevvoo.. NNoo eess qquuee nnoo eexxiissttiieerraa aallgguunnaa nnoottiicciiaa rreeaall.. CCaaddaa ccaassaa tteennííaa ssuuss sseeccrreettooss,, ppeerroo ttooddooss eenn llaa ccaallllee lloo ssaabbííaann.. EEssee nnoo eerraa nniinnggúúnn sseeccrreettoo.. —— SSeeññoorriittaa HHeesstteerr,, yyoo ssóólloo ccoonndduujjee lleennttoo aa ccaauussaa ddee llaa lllluuvviiaa —— LLiinnkk ttrraattóó ddee ppaarreecceerr eennccaannttaaddoorr.. LLaa sseeññoorriittaa HHeesstteerr ssee bbaajjóó uunn ppooccoo llaass ggaaffaass yy mmiirróó aa LLiinnkk,, ddeesseennccaannttaaddaa.. LLaa ccaaddeennaa qquuee ssoosstteennííaann ssuuss ggaaffaass aallrreeddeeddoorr ddee ssuu ccuueelllloo ssee bbaallaanncceeaabbaann ddee aaddeellaannttee aattrrááss.. —— EEnn eessttee mmoommeennttoo nnoo tteennggoo ttiieemmppoo ppaarraa ccoonnvveerrssaarr ccoonn uusstteeddeess.. EEssttooyy ooccuuppaaddaa pprreeppaarraannddoo ssuuss ddeetteenncciioonneess ddee eessttaa ttaarrddee——,, ddiijjoo,, mmiieennttrraass nnooss ddaabbaa ccaaddaa uunnoo uunn ppaappeelliittoo aazzuull.. EEssttaabbaa ooccuuppaaddaa ssii ccoorrrreeccttoo.. SSee ppooddííaa oolleerr eell eessmmaallttee ddee uuññaass,, iinncclluussoo aanntteess ddee ddaarr vvuueellttaa aa llaa eessqquuiinnaa.. BBiieennvveenniiddoo ddee nnuueevvoo aa GGaattlliinn,, eell pprriimmeerr ddííaa ddee eessccuueellaa eenn rreeaalliiddaadd nnuunnccaa ccaammbbiiaabbaa.. TTooddooss llooss mmaaeessttrrooss,, ssee ccoonnooccííaann ddee llaa iigglleessiiaa,, yy hhaabbííaann ddeecciiddoo ssii eerraass eessttúúppiiddoo oo iinntteelliiggeennttee ddeessddee qquuee eessttaabbaass eenn kkiinnddeerr.. YYoo eerraa iinntteelliiggeennttee,, ppoorrqquuee mmiiss ppaaddrreess eerraann pprrooffeessoorreess.. LLiinnkk eerraa eessttúúppiiddoo,, ppoorrqquuee hhaabbííaa ccoommiiddoo ssoobbrree llaass ppáággiinnaass ddee uunn bbuueenn LLiibbrroo dduurraannttee llaa ccllaassee ddee eessccrriittuurraa,, yy vvoommiittóó uunnaa vveezz dduurraannttee eell DDeessffiillee NNaavviiddeeññoo.. ¿¿PPoorrqquuee yyoo eerraa iinntteelliiggeennttee??,, PPoorrqquuee eessccrriibbííaa bbuueennaass nnoottaass,, ¿¿ppoorr qquuéé LLiinnkk eerraa eessttúúppiiddoo??,, ppoorrqquuee eell ccoonnsseegguuííaa hhaacceerr mmaallaass nnoottaass.. SSuuppoonnggoo qquuee nnaaddiiee ssee mmoolleessttóó eenn lleeeerrllaass.. AA vveecceess ééll eessccrriibbííaa ccoossaass aall aazzaarr eenn mmeeddiioo ddee mmiiss eennssaayyooss,, ssóólloo ppaarraa vveerr ssii mmiiss pprrooffeessoorreess ddeeccííaann aallggoo.. NNaaddiiee lloo hhiizzoo.. PPoorr ddeessggrraacciiaa,, eell mmiissmmoo pprriinncciippiioo nnoo ssee aapplliiccaa aa llaass pprruueebbaass ddee sseelleecccciióónn mmúúllttiippllee..
 15. 15. 16 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl EEnn eell pprriimmeerr ppeerrííooddoo ddee IInnggllééss,, ddeessccuubbrríí aa uunnoo ddee mmiiss ssiieettee pprrooffeessoorreess eerraa uunn mmaaeessttrroo cceenntteennaarriioo,, ccuuyyoo nnoommbbrree eenn rreeaalliiddaadd eerraa eell SSrr.. DDee IInnggllééss,, hhaabbííaa eessppeerraaddoo qquuee dduurraannttee eell vveerraannoo nnoossoottrrooss lleeyyéérraammooss MMaattaarr aa uunn rruuiisseeññoorr,, ppoorr lloo qquuee yyoo nnoo lloo hhiiccee.. YYoo hhaabbííaa lleeííddoo eell lliibbrroo hhaaccee ddooss aaññooss.. FFuuee uunnoo ddee llooss ffaavvoorriittooss ddee mmii mmaammáá,, ppeerroo eessoo ffuuee hhaaccee ttiieemmppoo yy llooss ddeettaalllleess eerraann bboorrrroossooss.. UUnn hheecchhoo qquuee ppooccooss ccoonnooccííaann aacceerrccaa ddee mmíí:: hhee lleeííddoo ttooddoo eell ttiieemmppoo.. LLooss lliibbrrooss eerraann llaa úúnniiccaa ccoossaa qquuee mmee ssaaccaabbaann ffuueerraa ddee GGaattlliinn,, aauunnqquuee ffuueerraa ssóólloo ppoorr uunn rraattoo.. YYoo tteennííaa uunn mmaappaa eenn llaa ppaarreedd,, yy ccaaddaa vveezz qquuee lleeííaa ssoobbrree uunn lluuggaarr aall qquuee qquueerrííaa iirr,, lloo mmaarrccaabbaa eenn eell mmaappaa.. NNuueevvaa YYoorrkk eerraa eell pprriinncciippaall.. EEnn mmeeddiioo ddeell ssaallvvaajjee AAllaasskkaa.. CCuuaannddoo eenn eell ccaammiinnoo sseegguuíí lleeyyeennddoo aaggrreegguuéé CChhiiccaaggoo,, DDeennvveerr,, LL..AA..,, yy CCiiuuddaadd ddee MMééxxiiccoo.. UUnnoo ppuueeddee ccoommpprraarr pprrááccttiiccaammeennttee eenn ttooddaass ppaarrtteess.. CCaaddaa mmeess,, ttrraaccéé uunnaa llíínneeaa ppaarraa ccoonneeccttaarr llaass mmaarrccaass.. UUnnaa ddeellggaaddaa llíínneeaa vveerrddee qquuee ttrraazzaabbaa uunn ccaammiinnoo ppaarraa eell vviiaajjee uunn vveerraannoo aanntteess ddee llaa uunniivveerrssiiddaadd,, ssii eess qquuee aallgguunnaa vveezz ssaallííaa ddee eessttaa cciiuuddaadd.. GGuuaarrddéé eell mmaappaa yy ttooddoo rreeffeerreennttee aa llaa lleeccttuurraa ssóólloo ppaarraa mmíí.. PPoorrqquuee aaqquuíí,, llooss lliibbrrooss yy eell bbaalloonncceessttoo nnoo ssee mmeezzccllaabbaann.. QQuuíímmiiccaa nnoo eerraa mmuucchhoo mmeejjoorr.. EEll SSrr.. HHoolllleennbbaacckk mmee hhaabbííaa ccoonnddeennaaddoo aa sseerr ccoommppaaññeerroo ddee EEtthhaann.. ÉÉll eessttaabbaa ccoonn EEmmiillyy,, ttaammbbiiéénn ccoonnoocciiddaa ccoommoo EEmmiillyy AAsshheerr,, qquuiieenn mmee hhaabbííaa ddeesspprreecciiaaddoo ffoorrmmaallmmeennttee eell aaññoo ppaassaaddoo,, ccuuaannddoo ccoommeettíí eell eerrrroorr ddee uussaarr mmiiss zzaappaattooss CCoonnvveerrssee ccoonn mmii ttrraajjee ffoorrmmaall yy ddeejjee qquuee mmii ppaappáá nnooss lllleevvaarraa eenn eell VVoollvvoo ooxxiiddaaddoo.. LLaa vveennttaannaa eessttaabbaa rroottaa ppeerrmmaanneenntteemmeennttee yy hhaabbííaa ddeessttrruuiiddoo ssuu ppeerrffeeccttoo ppeelloo rriizzaaddoo yy rruubbiioo,, ccuuaannddoo lllleeggaammooss aall bbaaiillee eenn eell ggiimmnnaassiioo ssee ppaarreeccííaa aa MMaarrííaa AAnnttoonniieettaa.. EEmmiillyy nnoo mmee hhaabbllóó ppoorr eell rreessttoo ddee llaa nnoocchhee.. LLaa ppoonncchheerraa eerraa uunnaa ffuueennttee iinntteerrmmiinnaabbllee ddee ddiivveerrssiióónn ppaarraa llooss cchhiiccooss,, qquuee eessppeerraabbaann vveerrnnooss jjuunnttooss ddee nnuueevvoo.. LLoo qquuee eellllooss nnoo ssaabbííaann eerraa qquuee yyoo nnoo eessttaabbaa ccoonn cchhiiccaass ccoommoo EEmmiillyy.. EErraa bboonniittaa,, ppeerroo eessoo eerraa ttooddoo.. YY ssóólloo ppoorr mmiirraarrssee bbiieenn nnoo jjuussttiiffiiccaabbaa qquuee tteennííaa qquuee eessccuucchhaarr lloo qquuee ssaallííaa ddee ssuu bbooccaa.. YYoo qquueerrííaa aa aallgguuiieenn ddiiffeerreennttee,, aallgguuiieenn ccoonn qquuiieenn ppuuddiieerraa hhaabbllaarr ddee aallggoo ddiissttiinnttoo qquuee ccoonnsseegguuiirr sseerr ccoorroonnaaddaa eenn eell bbaaiillee ffoorrmmaall ddee iinnvviieerrnnoo.. UUnnaa cchhiiccaa qquuee ffuueerraa iinntteelliiggeennttee,, ddiivveerrttiiddaa,, oo aall mmeennooss uunnaa ddeecceennttee ccoommppaaññeerraa ddee llaabboorraattoorriioo.. TTaall vveezz uunnaa cchhiiccaa aassíí qquuee ffuueerraa uunn vveerrddaaddeerroo ssuueeññoo,, uunn ssuueeññoo,, qquuee sseegguuííaa ssiieennddoo mmeejjoorr qquuee uunnaa ppeessaaddiillllaa.. IInncclluussoo ssii llaa ppeessaaddiillllaa lllleevvaabbaa uunnaa ffaallddaa ddee ppoorrrriissttaa.. SSoobbrreevviivvíí aa qquuíímmiiccaa,, ppeerroo mmii ddííaa eemmppeeoorróó aauunn mmááss ddeessddee aahhíí.. AAll ppaarreecceerr eessttee aaññoo,, eessttaabbaa lllleevvaannddoo nnuueevvaammeennttee HHiissttoorriiaa ddee llooss EEEE..UUUU.. yy llaa hhiissttoorriiaa qquuee eennsseeññaabbaann eenn llaa eessccuueellaa JJaacckkssoonn,, ssóólloo eerraa rreedduunnddaannttee.. YYoo iibbaa aa ppaassaarr ppoorr sseegguunnddoo aaññoo ccoonnsseeccuuttiivvoo,, eessttuuddiiaannddoo ddee llaa ``GGuueerrrraa ddeell nnoorrttee yy llaa aaggrreessiióónn´´.. NNoo tteennííaa nniinngguunnaa rreellaacciióónn ccoonn ééll.. PPeerroo ccoommoo ttooddooss ssaabbeemmooss,, eell eessppíírriittuu ddeell SSrr.. LLeeee eerraa ffaammoossoo ppoorr eessttaarr eenn llaa ccoonnffeeddeerraacciióónn ggeenneerraall ddee ssíí mmiissmmoo.. EEll SSrr.. LLeeee eerraa uunnoo ddee llooss ppooccooss pprrooffeessoorreess qquuee rreeaallmmeennttee mmee ooddiiaabbaann.. EEll aaññoo ppaassaaddoo,, eenn uunn ddeessaaffííoo,, yyoo hhaabbííaa eessccrriittoo uunn aarrttííccuulloo llllaammaaddoo ``LLaa gguueerrrraa ddeell ssuurr yy llaa aaggrreessiióónn´´,, yy eell SSrr.. LLeeee mmee hhaabbííaa ddaaddoo uunnaa ccaalliiffiiccaacciióónn ``DD´´ ((ÓÓsseeaa uunnaa nnoottaa ddee 66)).. LLooss pprrooffeessoorreess eenn rreeaalliiddaadd nnoo lleeííaann llooss aarrttííccuullooss,, ddeessppuuééss ddee ttooddoo..
 16. 16. 17 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl EEnnccoonnttrréé uunn aassiieennttoo eenn llaa ppaarrttee ddee aattrrááss jjuunnttoo aa LLiinnkk,, ttoommaabbaa nnoottaa ddee ccuuaallqquuiieerr ccllaassee eenn llaa qquuee ééll nnoo ssee dduurrmmiieerraa.. PPeerroo ddeejjóó ddee eessccrriibbiirr ttaann pprroonnttoo ccoommoo mmee sseennttéé.. ——AAmmiiggoo,, ¿¿hhaass ooííddoo?? ——HHeeyy,, ¿¿SSoobbrree qquuéé?? ——HHaayy uunnaa cchhiiccaa nnuueevvaa eenn JJaacckkssoonn.. ——HHaayy uunn mmoonnttóónn ddee cchhiiccaass nnuueevvaass,, uunnaa llaa ccllaassee ddee pprriimmeerr aaññoo,, nnoo ssooyy iiddiioottaa.. ——NNoo eessttooyy hhaabbllaannddoo ddee llaass eessttuuddiiaanntteess ddee pprriimmeerr aaññoo.. HHaayy uunnaa cchhiiccaa nnuueevvaa eenn nnuueessttrraa ccllaassee.. EEnn ccuuaallqquuiieerr oottrraa EEssccuueellaa sseeccuunnddaarriiaa,, uunnaa cchhiiccaa nnuueevvaa eenn llaa ccllaassee ddee sseegguunnddoo aaññoo nnoo sseerrííaa nnoottiicciiaa.. PPeerroo eessttoo eerraa JJaacckkssoonn,, yy nnoo hhaabbííaammooss tteenniiddoo uunnaa cchhiiccaa nnuueevvaa eenn llaa eessccuueellaa ddeessddee eell tteerrcceerr ggrraaddoo,, ccuuaannddoo KKeellllyy WWiixx vviinnoo aa vviivviirr ccoonn ssuuss aabbuueellooss ddeessppuuééss ddee qquuee ssuu ppaaddrree ffuueerraa ddeetteenniiddoo eenn uunn ssóóttaannoo eenn LLaakkee CCiittyy jjuuggaannddoo.. —— ¿¿QQuuiiéénn eess eellllaa?? ——NNoo lloo sséé.. TTuuvvee ccllaassee ddee ccíívviiccaa eenn eell sseegguunnddoo ppeerrííooddoo ccoonn ttooddooss llooss cchhiiffllaaddooss ddee llaa bbaannddaa,, yy nnoo ssaabbííaann nnaaddaa,, ssaallvvoo qquuee ttooccaa eell vviioollíínn,, oo aallggoo aassíí.. MMee pprreegguunnttoo ssii eellllaa eess aarrddiieennttee——.. LLiinnkk tteennííaa eessooss ppeennssaammiieennttooss eenn ssuu mmeennttee,, ccoommoo llaa mmaayyoorrííaa ddee llooss cchhiiccooss.. LLaa ddiiffeerreenncciiaa eerraa qquuee LLiinnkk lllleevvaabbaa eessooss ppeennssaammiieennttooss ddiirreeccttaammeennttee aa ssuu bbooccaa.. —— ¿¿AAssíí qquuee eellllaa eess uunnaa cchhiiffllaaddaa ddee llaa bbaannddaa?? ——NNoo.. UUnn mmúússiiccoo.. TTaall vveezz eellllaa ccoommppaarrttee mmii aammoorr ppoorr llaa mmúússiiccaa cclláássiiccaa.. —— ¿¿MMúússiiccaa cclláássiiccaa??—— LLaa úúnniiccaa mmúússiiccaa cclláássiiccaa qquuee LLiinnkk hhaabbííaa ooííddoo eerraa mmiieennttrraass eessttaabbaa eenn llaa ooffiicciinnaa ddeell ddeennttiissttaa.. ——TTúú ssaabbeess,, llooss cclláássiiccooss.. PPiinnkk FFllooyydd.. BBllaacckk SSaabbbbaatthh.. TThhee SSttoonneess.. ——CCoommeennccéé aa rreeíírr.. ——SSrr.. LLiinnccoollnn.. SSrr.. WWaattee.. LLaammeennttoo iinntteerrrruummppiirr ssuu ccoonnvveerrssaacciióónn,, ppeerroo mmee gguussttaarrííaa ccoommeennzzaarr ssii eessttáá bbiieenn ppoorr uusstteeddeess,, mmuucchhaacchhooss.. —— EEll ttoonnoo ddeell SSrr.. LLeeee eerraa ttaann ssaarrccáássttiiccoo ccoommoo eell aaññoo ppaassaaddoo,, yy lllleevvaabbaa uunn ppeeiinnaaddoo ggrraassiieennttoo.. PPaassóó llaass ccooppiiaass ddeell mmiissmmoo pprrooggrraammaa qquuee pprroobbaabblleemmeennttee hhaabbííaa eessttaaddoo uuttiilliizzaannddoo dduurraannttee ddiieezz aaññooss.. EEssttee rreeqquueerrííaa ddee uunnaa ppaarrttiicciippaacciióónn eenn uunnaa vveerrddaaddeerraa gguueerrrraa cciivviill.. PPoorr ssuueerrttee ppaarraa mmíí,, tteerrmmiinnaarrííaa ppiiddiieennddoo pprreessttaaddoo eell uunniiffoorrmmee ddee uunnoo ddee mmiiss ffaammiilliiaarreess qquuee ppaarrttiicciippaarroonn ppoorr ddiivveerrssiióónn llooss ffiinneess ddee sseemmaannaa eenn eessttee ttiippoo ddee rreepprreesseennttaacciioonneess.. DDeessppuuééss ddee ssoonnaarr llaa ccaammppaannaa,, LLiinnkk yy yyoo nnooss qquueeddaammooss eenn eell ppaassiilllloo jjuunnttoo aa llooss aarrmmaarriiooss,, ccoonn llaa eessppeerraannzzaa ddee oobbtteenneerr uunn vviissttaazzoo ddee llaa cchhiiccaa nnuueevvaa.. ÉÉll hhaabbllaabbaa ddee eellllaa ccoommoo ssii yyaa ffuueerraa ssuu aallmmaa ggeemmeellaa yy ffuuttuurraa ccoommppaaññeerraa ddee bbaannddaa.. PPeerroo llaa úúnniiccaa ccoossaa aa llaa
 17. 17. 18 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl qquuee llee eecchhaammooss uunn vviissttaazzoo ffuuee aa llaa ffaallddaa jjeeaann ddee CChhaarrlloottttee CChhaassee,, ddooss ttaallllaass mmááss ppeeqquueeññaass.. LLoo qquuee ssiiggnniiffiiccaabbaa qquuee nnoo ííbbaammooss aa ssaabbeerr nnaaddaa hhaassttaa llaa hhoorraa ddeell aallmmuueerrzzoo,, ppoorrqquuee nnuueessttrraa pprróóxxiimmaa ccllaassee eerraa AASSLL,, lleenngguuaajjee AAmmeerriiccaannoo ddee sseeññaass yy eessttáá eessttrriiccttaammeennttee pprroohhiibbiiddoo hhaabbllaarr dduurraannttee ccllaassee.. NNaaddiiee eerraa lloo bbaassttaannttee bbuueennoo ccoommoo ppaarraa ddeelleettrreeaarr llaass ppaallaabbrraass ``cchhiiccaa nnuueevvaa´´,, eessppeecciiaallmmeennttee ddeessddee qquuee AASSLL eerraa llaa ccllaassee qquuee tteennííaammooss eenn ccoommúúnn ccoonn eell rreessttoo ddeell eeqquuiippoo ddee bbaalloonncceessttoo ddee JJaacckkssoonn.. YYoo hhaabbííaa eessttaaddoo eenn eell eeqquuiippoo ddeessddee ooccttaavvoo ggrraaddoo,, ccuuaannddoo ccrreeccíí sseeiiss ppuullggaaddaass eenn uunn vveerraannoo yy tteerrmmiinnéé ppoorr lloo mmeennooss uunnaa ccaabbeezzaa aarrrriibbaa ssoobbrree ttooddooss llooss ddeemmááss eenn mmii ccllaassee.. AAddeemmááss,, hhaabbííaa qquuee hhaacceerr aallggoo nnoorrmmaall ccuuaannddoo ttuuss ppaaddrreess eerraann pprrooffeessoorreess.. RReessuullttóó qquuee eerraa bbuueennoo eenn bbaalloonncceessttoo.. SSiieemmpprree ppaarreeccííaa ssaabbeerr ddóónnddee llooss jjuuggaaddoorreess ddeell oottrroo eeqquuiippoo iibbaann aa ppaassaarr eell bbaallóónn,, EEssttoo mmee bbrriinnddóó uunn lluuggaarr ppaarraa sseennttaarrmmee eenn llaa ccaaffeetteerrííaa ttooddooss llooss ddííaass.. EEnn JJaacckkssoonn,, eessttoo eerraa aallggoo qquuee vvaallííaa llaa ppeennaa.. EEssttee ddííaa eell aassiieennttoo vvaallííaa mmuucchhoo mmááss llaa ppeennaa ppoorrqquuee SShhaawwnn BBiisshhoopp,, nnuueessttrroo ppuunnttoo ddee gguuaarrddiiaa hhaabbííaa vviissttoo rreeaallmmeennttee aa llaa cchhiiccaa nnuueevvaa.. LLiinnkk hhiizzoo llaa úúnniiccaa pprreegguunnttaa qquuee aa ttooddooss eellllooss lleess iimmppoorrttaabbaa.. ——AAssíí qquuee,, ¿¿eess aarrddiieennttee?? ——MMuuyy aarrddiieennttee.. —— ¿¿SSaavvaannnnaahh nnuueevvee aarrddiieennttee??—— SSaavvaannnnaahh eerraa uunnaa cchhiiccaa ddee llaa eessccuueellaa yy llaa ffoorrmmaa ccoommoo ssee mmeeddííaa aa ttooddaass llaass oottrraass cchhiiccaass eenn JJaacckkssoonn.. CCuuaannddoo EEmmiillyy eennttrróó eenn llaa ccaaffeetteerrííaa,, ttoommaaddaa ddeell bbrraazzoo ddee EEtthhaann HHaattiinngg,, ttooddooss mmiirraammooss ppoorrqquuee llaa SSaavvaannnnaahh ddee eellllaa eerraa ddee 55''88 ——,, eerraa uunnaa ccaalliiffiiccaacciióónn aa llaass ppiieerrnnaass mmááss ppeerrffeeccttaass qquuee hhee vviissttoo.. EEmmiillyy yy SSaavvaannnnaahh eerraann ccaassii uunnaa ppeerrssoonnaa,, iinncclluussoo ccuuaannddoo nnoo eessttaabbaa eenn uunniiffoorrmmee ddee ppoorrrriissttaa.. PPeelloo rruubbiioo,, bbrroonncceeaaddoo ffaallssoo,, ssaannddaalliiaass,, yy ffaallddaass JJeeaann ttaann ccoorrttaass qquuee ppooddrrííaann ppaassaarr ppoorr cciinnttuurroonneess.. ¡¡¡¡SSaavvaannnnaahh tteennííaa uunnaass ppiieerrnnaass!!!! PPeerroo EEmmiillyy eerraa aa llaa qquuee ttooddooss llooss cchhiiccooss ttrraattaabbaann ddee eecchhaarr uunn vviissttaazzoo dduurraannttee eell vveerraannoo eenn eell llaaggoo,, aa ssuu ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddeell bbiikkiinnii.. NNuunnccaa ppaarreeccííaa lllleevvaarr nniinnggúúnn lliibbrroo,, ssóólloo ppeeqquueeññaass bboollssaass mmeettáálliiccaass bbaajjoo eell bbrraazzoo,, ccoonn eessppaacciioo ssuuffiicciieennttee ccoommoo ppaarraa uunn tteellééffoonnoo cceelluullaarr yy ppaarraa llaass ppooccaass ooccaassiioonneess eenn qquuee eeffeeccttiivvaammeennttee EEmmiillyy ddeejjaabbaa mmeennssaajjeess ddee tteexxttoo.. SSuuss ddiiffeerreenncciiaass ssee rreedduuccííaann aa ssuuss rreessppeeccttiivvaass ppoossiicciioonneess eenn eell eeqquuiippoo ddee llaass aanniimmaaddoorraass.. SSaavvaannnnaahh eerraa llaa ccaappiittaannaa,, yy uunnaa bbaassee ``uunnaa ddee llaass cchhiiccaass qquuee ssoosstteennííaann ddooss nniivveelleess ddee ppoorrrriissttaass eenn llaa ffaammoossaa ppiirráámmiiddee ddee llooss WWiillddccaattss´´.. EEmmiillyy eerraa uunn vvoollaannttee,, llaa nniiññaa eenn llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddee llaa ppiirráámmiiddee,, llaa qquuee eerraa llaannzzaaddaa uunnooss cciinnccoo oo sseeiiss mmeettrrooss eenn eell aaiirree ppaarraa ccoommpplleettaarr uunnaa vvuueellttaa oo aallggúúnn oottrroo aalleeggrree yy llooccoo ttrruuccoo qquuee ffáácciillmmeennttee ppooddrrííaa rreessuullttaarr eenn uunnaa ffrraaccttuurraa ddee ccuueelllloo.. EEmmiillyy ccoorrrreerrííaa eell rriieessggoo ddee ccuuaallqquuiieerr ccoossaa ppaarraa ppeerrmmaanneecceerr eenn llaa cciimmaa ddee eessaa ppiirráámmiiddee.. SSaavvaannnnaahh nnoo lloo nneecceessiittaabbaa.. CCuuaannddoo EEmmiillyy eerraa
 18. 18. 19 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl llaannzzaaddaa,, llaa ppiirráámmiiddee sseegguuííaa ssiinn eellllaa.. CCuuaannddoo SSaavvaannnnaahh ssee mmoovvííaa uunn cceennttíímmeettrroo,, ttooddoo ssee vveennííaa aabbaajjoo.. EEtthhaann HHaattiinngg yy EEmmiillyy ssee ffiijjaarroonn eenn nnoossoottrrooss yy ffrruunncciieerroonn eell cceeññoo aall vveerrmmee.. LLooss cchhiiccooss rriieerroonn.. EEmmoorryy WWaattkkiinnss mmee ddiioo uunnaa ppaallmmaaddiittaa eenn llaa eessppaallddaa.. ——EEss ccaassii iigguuaall aa uunn ppeeccaaddoo.. SSaabbeess EEmmiillyy,, eennttrree mmááss ttee mmiirraa,, mmááss llee iimmppoorrttaass.. HHooyy nnoo qquuiieerroo ppeennssaarr eenn EEmmiillyy.. YYoo qquueerrííaa ppeennssaarr eenn lloo ccoonnttrraarriioo aa EEmmiillyy.. DDeessddee qquuee LLiinnkk hhaabbííaa ssaaccaaddoo eell tteemmaa eenn hhiissttoorriiaa,, eessttee ssee hhaabbííaa qquueeddaaddoo ccoonnmmiiggoo.. LLaa cchhiiccaa nnuueevvaa.. LLaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee aallgguuiieenn ddiiffeerreennttee,, ddee uunn lluuggaarr ddiiffeerreennttee.. TTaall vveezz aallgguuiieenn ccoonn mmááss vviiddaa qquuee llaa nnuueessttrraa,, yy,, ssuuppoonnggoo qquuee llaa mmííaa.. TTaall vveezz iinncclluussoo aallgguuiieenn ccoonn qquuiieenn yyoo hhaabbííaa ssooññaaddoo.. SSaabbííaa qquuee eerraa uunnaa ffaannttaassííaa,, ppeerroo yyoo qquueerrííaa ccrreeeerr eenn eelllloo.. —— ¿¿YYaa ttooddooss eessccuucchhaarroonn ssoobbrree llaa cchhiiccaa nnuueevvaa??—— SSaavvaannnnaahh ssee sseennttóó eenn eell rreeggaazzoo ddee EEaarrll PPeettttyy.. EEaarrll,, ééll eerraa nnuueessttrroo ccaappiittáánn ddeell eeqquuiippoo yy SSaavvaannnnaahh,, eerraa ssuu nnoovviiaa.. ÉÉll ffrroottóó llaass mmaannooss eenn ssuuss ppiieerrnnaass ccoolloorr nnaarraannjjaa,, lloo ssuuffiicciieenntteemmeennttee aallttoo yy eennttoonncceess ttúú yyaa nnoo ssaabbííaass hhaacciiaa ddóónnddee mmiirraarr.. ——SShhaawwnn nnooss ddiijjoo qquuee eellllaa eessttáá qquuee aarrddee.. ¿¿VVaass aa ppoonneerrllaa eenn eell eeqquuiippoo?? ——LLiinnkk ttoommóó uunn ppaarr ddee ppaappaass eemmppaanniizzaaddooss ddee mmii bbaannddeejjaa.. ——DDiiffíícciillmmeennttee.. TTúú ddeebbeerrííaass vveerr ccoommoo eess eellllaa—— SSttrriikkee UUnnoo.. —— ¿¿YY ccuuaann ppáálliiddaa eessttáá??—— SSttrriikkee DDooss.. TTúú nnoo ppooddííaass eessttaarr ddeemmaassiiaaddoo ddeellggaaddoo,, oo mmuuyy bbrroonncceeaaddoo,, aallggoo ppoorr lloo qquuee SSaavvaannnnaahh eessttaabbaa pprreeooccuuppaaddaa.. EEmmiillyy ssee sseennttóó aall llaaddoo ddee EEmmoorryy,, iinncclliinnáánnddoossee uunn ppooccoo ssoobbrree llaa mmeessaa.. —— ¿¿TTee ddiijjoo qquuiiéénn eess eellllaa?? —— ¿¿QQuuéé qquuiieerreess ddeecciirr??—— EEmmiillyy hhiizzoo uunnaa ppaauussaa ppaarraa uunn eeffeeccttoo ddrraammááttiiccoo.. ——EEllllaa eess llaa ssoobbrriinnaa ddee RRaavveennwwoooodd eell AAnncciiaannoo——.. NNoo nneecceessiittaabbaa hhaacceerr uunnaa ppaauussaa ppaarraa eessttoo.. EErraa ccoommoo ssii eell aaiirree hhuubbiieerraa ssiiddoo eexxttrraaííddoo ddee llaa hhaabbiittaacciióónn.. UUnn ppaarr ddee cchhiiccooss ccoommeennzzaarroonn aa rreeíírr.. EEllllooss ppeennssaabbaann qquuee eessttaabbaa bbrroommeeaannddoo,, ppeerroo ppooddrrííaa ddeecciirr qquuee eellllaa nnoo lloo eessttaabbaa.. SSttrriikkee ttrreess.. EEllllaa eessttaabbaa ffuueerraa.. AA ppaarrttiirr ddee eessttee mmoommeennttoo,, yyaa nnoo ppooddííaa iimmaaggiinnáárrmmeellaa mmááss.. LLaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee llaa cchhiiccaa ddee mmiiss ssuueeññooss hhaabbííaa ddeessaappaarreecciiddoo,, aanntteess ddee qquuee ppuuddiieerraa iimmaaggiinnaarrmmee nnuueessttrraa pprriimmeerraa cciittaa.. QQuuee eessttaabbaa ccoonnddeennaaddaa aa sseerr ttrreess aaññooss ddeessppuuééss ddee llaa qquuee hhaabbííaa tteenniiddoo ccoonn EEmmiillyy.. MMaaccoonn MMeellqquuiisseeddeecc RRaavveennwwoooodd,, ééll eerraa ccoommoo uunnaa cciiuuddaadd cceerrrraaddaa.. DDiiggaammooss,, mmee rreeccuueerrddaa lloo ssuuffiicciieennttee aall ppeerrssoonnaajjee aammaarrggaaddoo ddeell lliibbrroo mmaattaarr aall rruuiisseeññoorr.. EEll VViieejjoo RRaavveennwwoooodd hhaaccííaa qquuee BBoooo RRaaddlleeyy ssee vviieerraa ccoommoo uunnaa mmaarriippoossaa ssoocciiaall.. VViivvííaa eenn uunnaa
 19. 19. 20 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl eessttrrooppeeaaddaa ccaassaa aannttiigguuaa,, ssoobbrree llaa ppllaannttaacciióónn mmááss vviieejjaa ee iinnffaammee ccoommoo llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddee GGaattlliinn yy nnoo ccrreeoo qquuee aallgguuiieenn eenn llaa cciiuuddaadd lloo hhuubbiieerraa vviissttoo ddeessddee aanntteess ddee qquuee yyoo nnaacciieerraa,, ttaall vveezz mmuucchhoo mmááss.. —— ¿¿EEnn sseerriioo??——,, PPrreegguunnttóó LLiinnkk.. ——TToottaallmmeennttee.. CCaarrllttoonn EEaattoonn ssee lloo ddiijjoo aa mmii mmaammáá aayyeerr,, ccuuaannddoo llee lllleevvóó nnuueessttrroo ccoorrrreeoo——.. SSaavvaannnnaahh aassiinnttiióó.. ——MMii mmaammáá eessccuucchhóó lloo mmiissmmoo.. SSee ffuuee aa vviivviirr ccoonn eell vviieejjoo RRaavveennwwoooodd hhaaccee uunn ppaarr ddee ddííaass,, vviieennee ddee VViirrggiinniiaa oo MMaarryyllaanndd,, nnoo mmee aaccuueerrddoo.. TTooddooss hhaabbllaabbaann ddee eellllaa,, ssuu rrooppaa,, ssuu ppeelloo yy qquuee pprroobbaabblleemmeennttee ssuu ttííoo eerraa uunn mmoonnssttrruuoo.. EEssoo eess lloo qquuee mmááss ooddiiaabbaa ddee GGaattlliinn.. LLaa ffoorrmmaa eenn qquuee ttooddoo eell mmuunnddoo tteennííaa aallggoo qquuee ddeecciirr ssoobbrree ttooddoo lloo qquuee hhaacceess,, oo,, eenn eessttee ccaassoo,, lloo qquuee lllleevvaass.. MMee qquueeddéé mmiirraannddoo llooss ffiiddeeooss ddee mmii bbaannddeejjaa,, nnaaddaabbaann eenn uunn llííqquuiiddoo ccoolloorr nnaarraannjjaa qquuee nnoo ssee ppaarreeccííaann mmuucchhoo aa qquuee ffuueerraa ddee qquueessoo.. DDooss aaññooss,, oocchhoo mmeesseess.. TTeennííaa qquuee ssaalliirr ddee eessttaa cciiuuddaadd.. DDeessppuuééss ddee llaa eessccuueellaa,, eell ggiimmnnaassiioo eessttaabbaa ssiieennddoo uuttiilliizzaaddoo ppaarraa llaass pprruueebbaass ddee aanniimmaaddoorraass.. LLaa lllluuvviiaa ffiinnaallmmeennttee hhaabbííaa ddeejjaaddoo ddee ccaaeerr,, aassíí qquuee llaa pprrááccttiiccaa ddee bbaalloonncceessttoo eerraa eenn eell ppaattiioo eexxtteerriioorr,, eessttaabbaa aaggrriieettaaddoo yy tteennííaa cchhaarrccooss ddee aagguuaa ppoorr llaa lllluuvviiaa ddee llaa mmaaññaannaa.. HHaabbííaa qquuee tteenneerr ccuuiiddaaddoo ddee nnoo ggoollppeeaarr llaass ffiissuurraass qquuee ccoorrrrííaa ppoorr eell mmeeddiioo,, eerraann ccoommoo eell GGrraann CCaaññóónn.. AAppaarrttee ddee eessoo,, ppooddííaass vveerr ccaassii ttooddoo eell eessttaacciioonnaammiieennttoo,, yy mmiirraarr llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddee llaa pprriimmoorrddiiaall aacccciióónn ssoocciiaall ddee llaa sseeccuunnddaarriiaa JJaacckkssoonn mmiieennttrraass ccaalleennttaabbaass.. HHooyy hhee tteenniiddoo llaa mmaannoo ccaalliieennttee.. YYoo tteennííaa ssiieettee ppoorr ssiieettee llaa llíínneeaa ddee ttiirrooss lliibbrreess,, ppeerroo ttaammbbiiéénn llaa tteennííaa EEaarrll,, mmee pprreeppaarréé ppaarraa ddiissppaarraarr mmii ttiirroo.. SSwwiisshh.. OOcchhoo.. PPaarreeccííaa ccoommoo ssii ssóólloo ppuuddiieerraa mmiirraarr aa llaa rreedd,, yy llaa ppeelloottaa ssee bbaallaanncceeaabbaa.. AAllgguunnooss ddííaass eerraann aassíí.. SSwwiisshh.. NNuueevvee.. EEaarrll ssee mmoolleessttóó.. MMee ddii ccuueennttaa ppoorr llaa mmaanneerraa eenn qquuee rreebboottaabbaa llaa ppeelloottaa,, ccaaddaa vveezz lloo hhaaccííaa ccoonn mmááss ddiiffiiccuullttaadd.. ÉÉll eerraa nnuueessttrroo oottrroo cceennttrroo.. NNuueessttrroo ssiilleenncciioossoo aaccuueerrddoo eerraa:: lloo ddeejjoo aa ttuu ccaarrggoo,, yy ééll nnoo mmee ccaauussaabbaa pprroobblleemmaass ssii yyoo nnoo tteennííaa ggaannaass ddee ppaassaarr uunn rraattoo eenn eell SSttoopp && SStteeaall ccaaddaa ddííaa ddeessppuuééss ddee llaa pprrááccttiiccaa.. HHaabbííaa ttaannttaass mmaanneerraass eenn qquuee ssee ppooddííaa hhaabbllaarr aacceerrccaa ddee llaass mmiissmmaass cchhiiccaass yy ttaannttooss SSlliimm JJiimm qquuee ccoommeerr.. SSwwiisshh.. DDiieezz.. YYoo nnoo ppooddííaa ffaallllaarr.. TTaall vveezz eerraa ssóólloo llaa ggeennééttiiccaa.. TTaall vveezz eerraa oottrraa ccoossaa.. NNoo mmee hhaabbííaa ddaaddoo ccuueennttaa,, ppeerroo ddeessddee qquuee mmii mmaaddrree mmuurriióó,, yyoo hhaabbííaa ddeejjaaddoo ddee iinntteennttaarrlloo.. EErraa uunn mmiillaaggrroo qquuee lllleeggaarraa aa llaa pprrááccttiiccaa.. SSwwiisshh.. OOnnccee.. EEaarrll ggrruuññóó ddeettrrááss ddee mmíí,, rreebboottaannddoo llaa ppeelloottaa aaúúnn ccoonn mmááss ddiiffiiccuullttaadd.. TTrraattéé ddee nnoo ssoonnrreeíírr yy mmiirréé hhaacciiaa eell eessttaacciioonnaammiieennttoo ccuuaannddoo ttoomméé eell ssiigguuiieennttee ttiirroo.. VVii uunnaa mmaarraaññaa ddee ccaabbeelllloo llaarrggoo yy nneeggrroo,, ddeettrrááss ddeell vvoollaannttee ddee uunn ccoocchhee llaarrggoo yy nneeggrroo.. UUnn ccoocchhee ffúúnneebbrree.. MMee qquueeddéé hheellaaddoo.. LLuueeggoo,, ssee vvoollvviióó yy,, aa ttrraavvééss ddee llaa vveennttaannaa aabbiieerrttaa,, ppuuddee vveerr aa uunnaa cchhiiccaa mmiirraarr eenn mmii ddiirreecccciióónn.. AAll mmeennooss,, ppeennsséé qquuee lloo hhaaccííaa.. LLaa ppeelloottaa ggoollppeeóó eell aarroo yy rreebboottóó hhaacciiaa llaa
 20. 20. 21 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl vvaallllaa.. DDeettrrááss ddee mmíí,, eessccuucchhéé eell ssoonniiddoo ffaammiilliiaarr.. SSwwiisshh.. DDooccee.. EEaarrll PPeettttyy yyaa ppooddííaa rreellaajjaarrssee.. CCuuaannddoo eell ccoocchhee aarrrraannccóó,, mmiirréé aa ttrraavvééss ddee llaa ccaanncchhaa.. EEll rreessttoo ddee llooss mmuucchhaacchhooss eessttaabbaann aahhíí ddee ppiiee,, ccoommoo ssii hhuubbiieerraann vviissttoo uunn ffaannttaassmmaa.. —— ¿¿EEssaa ffuuee……??—— BBiillllyy WWaattttss,, aassiinnttiióó ccoonn llaa ccaabbeezzaa,, aaggaarrrráánnddoossee ddee llaa cceerrccaa ddee aallaammbbrree ccoonn uunnaa mmaannoo.. ——LLaa ssoobbrriinnaa ddeell vviieejjoo RRaavveennwwoooodd ——.. SShhaawwnn ttiirróó llaa ppeelloottaa.. ——SSíí.. JJuussttoo ccoommoo eellllooss ddiicceenn,, ccoonndduuccee uunn ccoocchhee ffúúnneebbrree —— EEmmoorryy,, ssaaccuuddiióó llaa ccaabbeezzaa.. ——EEllllaa eess sseexxyy.. QQuuéé ddeessppeerrddiicciioo.. ——VVoollvviieerroonn aa jjuuggaarr aa llaa ppeelloottaa,, ppeerroo ppoorr eell mmoommeennttoo EEaarrll ttoommóó ssuu pprróóxxiimmoo llaannzzaammiieennttoo,, jjuussttoo ccuuaannddoo hhaabbííaa ccoommeennzzaaddoo aa lllloovveerr ddee nnuueevvoo.. TTrreeiinnttaa sseegguunnddooss mmááss ttaarrddee,, eessttáábbaammooss aattrraappaaddooss eenn uunn aagguuaacceerroo,, eerraa llaa lllluuvviiaa mmááss ffuueerrttee qquuee hhaabbííaammooss vviissttoo eenn ttooddoo eell ddííaa.. MMee qquueeddéé aahhíí,, ddeejjaannddoo qquuee llaa lllluuvviiaa mmaarrttiillllaarraa ssoobbrree mmíí.. MMii ccaabbeelllloo mmoojjaaddoo ccoollggaabbaa ssoobbrree mmiiss oojjooss,, bbllooqquueeaannddoo eell rreessttoo ddee llaa eessccuueellaa yy eell eeqquuiippoo.. EEll mmaall aauugguurriioo nnoo eerraa ssoollaammeennttee uunn ccoocchhee ffúúnneebbrree.. EErraa uunnaa cchhiiccaa.. DDuurraannttee uunnooss mmiinnuuttooss,, hhaabbííaa ppeerrddiiddoo llaa eessppeerraannzzaa ssoobbrree qquuee ttaall vveezz eessttee aaññoo nnoo sseerrííaa iigguuaall,, qquuee ttaall vveezz eenn ddooss aaññooss aallggoo iibbaa aa ccaammbbiiaarr.. QQuuee iibbaa aa tteenneerr aa aallgguuiieenn ccoonn qquuiieenn hhaabbllaarr.. PPeerroo ttooddoo lloo qquuee tteennííaa ffuuee uunn bbuueenn ddííaa eenn llaa ccaanncchhaa,, yy nnuunnccaa hhaabbííaa ssiiddoo lloo ssuuffiicciieennttee..
 21. 21. 22 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl 0022 ddee SSeettiieemmbbrree UUNN AAGGUUJJEERROO EENN EELL CCIIEELLOO PPoolllloo ffrriittoo,, ppuurréé ddee ppaappaass,, ssaallssaa,, hhaabbiicchhuueellaass,, yy ggaalllleettiittaass——ttooddoo ppuueessttoo ccoonn eennffaaddoo,, iimmppeerrssoonnaallmmeennttee yy ccoonnggeellaaddoo ssoobbrree llaa eessttuuffaa ddoonnddee AAmmmmaa llooss hhaabbííaa ddeejjaaddoo——.. PPoorr lloo ggeenneerraall,, eellllaa mmaanntteennííaa mmii cceennaa ccaalliieennttee ppaarraa mmíí hhaassttaa qquuee lllleeggaabbaa aa ccaassaa ddee llaa pprrááccttiiccaa,, ppeerroo nnoo hhooyy.. EEssttaabbaa eenn uunn mmoonnttóónn ddee pprroobblleemmaass.. AAmmmmaa eessttaabbaa ffuurriioossaa,, sseennttaaddaa aa llaa mmeessaa ccoommiieennddoo RReedd HHoottss ((ccaarraammeellooss)),, yy mmaarrccaannddoo lleejjooss eell ccrruucciiggrraammaa ddeell NNeeww YYoorrkk TTiimmeess.. MMii ppaappáá ssee ssuussccrriibbiióó sseeccrreettaammeennttee aa llaa eeddiicciióónn ddeell ddoommiinnggoo,, ppoorrqquuee llooss ddee TThhee SSttaarrss aanndd SSttrriippeess tteennííaann ddeemmaassiiaaddaass ffaallttaass ddee oorrttooggrraaffííaa,, yy llooss ddee RReeaaddeerr‘‘ss DDiiggeesstt eerraann ddeemmaassiiaaddoo ccoorrttooss.. NNoo sséé ccóómmoo llooggrróó ppaassaarrlloo aa CCaarrllttoonn EEaattoonn,, qquuiieenn ssee hhaabbrrííaa aasseegguurraaddoo qquuee eell ppuueebblloo eenntteerroo ssuuppiieerraa qquuee éérraammooss ddeemmaassiiaaddoo bbuueennooss ppaarraa eell SSttaarrss aanndd SSttrriippeess,, ppeerroo nnoo hhaabbííaa nnaaddaa qquuee mmii ppaappáá nnoo hhiicciieerraa ppoorr AAmmmmaa.. EEllllaa ddeesslliizzóó eell ppllaattoo eenn mmii ddiirreecccciióónn,, mmiirraannddoo hhaacciiaa mmíí ssiinn mmiirraarrmmee.. EEmmppuujjéé eell ffrrííoo ppuurréé ddee ppaappaass yy ppoolllloo ddeennttrroo ddee mmii bbooccaa.. NNoo hhaabbííaa nnaaddaa qquuee AAmmmmaa ooddiiaarraa ccoommoo llaa ccoommiiddaa ddeejjaaddaa eenn ttuu ppllaattoo.. IInntteennttéé mmaanntteenneerr mmii ddiissttaanncciiaa ddeell ppuunnttoo ddee ssuu eessppeecciiaall llááppiizz nneeggrroo ##22,, uussaaddoo ssóólloo ppaarraa ssuuss ccrruucciiggrraammaass,, mmaanntteenniiddoo ttaann ppuunnttiiaagguuddoo qquuee ppooddííaa eenn rreeaalliiddaadd eexxttrraaeerr ssaannggrree.. EEssttaa nnoocchhee ppooddrrííaa hhaacceerrlloo.. EEssccuucchhéé eell ggoollppeetteeoo ccoonnssttaannttee ddee llaa lllluuvviiaa ssoobbrree eell tteecchhoo.. NNoo hhaabbííaa oottrroo ssoonniiddoo eenn llaa ssaallaa.. AAmmmmaa ggoollppeetteeóó eell llááppiizz ssoobbrree llaa mmeessaa..
 22. 22. 23 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl ——OOcchhoo lleettrraass.. CCoonnffiinnaammiieennttoo óó ddoolloorr eexxiiggiiddoo ppoorr mmaallddaadd.. —— EEllllaa mmee llaannzzóó oottrraa mmiirraaddaa.. EEmmppuujjéé oottrraa ccuucchhaarraaddaa ddee ppaappaass ddeennttrroo ddee mmii bbooccaa.. SSaabbííaa lloo qquuee vveennííaa.. OOcchhoo hhoorriizzoonnttaall.. ——CC AA SS TT II GG AA RR—— AAll iigguuaall qquuee eenn,, rreepprreennddeerr.. AAll iigguuaall qquuee eenn,, ssii nnoo ppuueeddeess lllleeggaarr aa llaa eessccuueellaa aa ttiieemmppoo,, nnoo ddeejjaarrááss eessttaa ccaassaa.. MMee pprreegguunnttéé qquuiieenn llaa hhaabbííaa llllaammaaddoo ppaarraa ddeecciirrllee qquuee hhaabbííaa lllleeggaaddoo ttaarrddee,, óó mmááss pprroobbaabblleemmeennttee qquuiiéénn nnoo llaa hhaabbííaa llllaammaaddoo.. EEllllaa llee ssaaccóó ppuunnttaa aa ssuu llááppiizz,, aa ppeessaarr qquuee yyaa eessttuuvviieerraa ppuunnttiiaagguuddoo,, aaffiilláánnddoolloo ddeennttrroo ddee ssuu vviieejjoo ssaaccaappuunnttaass aauuttoommááttiiccoo ssoobbrree eell mmoossttrraaddoorr.. TTooddaavvííaa eessttaabbaa iinntteenncciioonnaallmmeennttee NNoo MMiirraannddoo hhaacciiaa mmíí,, lloo qquuee eerraa aaúúnn ppeeoorr qquuee mmiirraarrmmee ffiijjaammeennttee ddiirreeccttoo aa llooss oojjooss.. MMee aacceerrqquuéé aa ddoonnddee eellllaa eessttaabbaa aaffiillaannddoo yy ppuussee mmii bbrraazzoo aallrreeddeeddoorr ssuuyyoo,, ddáánnddoollee uunn bbuueenn aapprreettóónn.. ——VVaammooss,, AAmmmmaa.. NNoo eessttééss eennoojjaaddaa.. EEssttaabbaa lllloovviieennddoo ttoorrrreenncciiaallmmeennttee eessttaa mmaaññaannaa.. NNoo qquueerrrrííaass qquuee aacceelleerráárraammooss eenn llaa lllluuvviiaa,, ¿¿nnoo?? LLeevvaannttóó uunnaa cceejjaa,, ppeerroo ssuu eexxpprreessiióónn ssee ssuuaavviizzóó.. ——BBuueennoo,, ppaarreeccee qquuee vvaa aa lllloovveerr ddeessddee aahhoorraa hhaassttaa eell ddííaa ppoosstteerriioorr aa qquuee ttee ccoorrtteess eessee ccaabbeelllloo,, aassíí qquuee mmeejjoorr qquuee eennccuueennttrreess uunnaa mmaanneerraa ddee lllleeggaarr aa llaa eessccuueellaa aanntteess ddee qquuee ssuueennee eell ttiimmbbrree.. ——SSíí,, sseeññoorraa.. ——LLee ddii uunn úúllttiimmoo aapprreettóónn yy vvoollvvíí aa mmiiss ppaappaass ffrrííaass.. ——NNuunnccaa ccrreeeerrááss lloo qquuee ppaassóó hhooyy.. TTuuvviimmooss uunnaa cchhiiccaa nnuueevvaa eenn nnuueessttrraa ccllaassee——.. NNoo sséé ppoorr qquuéé lloo ddiijjee.. CCrreeoo qquuee ttooddaavvííaa eessttaabbaa eenn mmii mmeennttee.. —— ¿¿PPiieennssaass qquuee nnoo sséé aacceerrccaa ddee LLeennaa DDuucchhaannnneess??——.. MMee aahhoogguuéé ccoonn mmii ggaalllleettiittaa.. LLeennnnaa DDuucchhaannnneess.. PPrroonnuunncciiaaddoo,, eenn eell SSuurr,, ppaarraa rriimmaarr ccoonn lllluuvviiaa.. DDee llaa mmaanneerraa eenn qquuee AAmmmmaa lloo eexxtteennddiióó,, hhuubbiieerraass ppeennssaaddoo qquuee llaa ppaallaabbrraa tteennííaa uunnaa ssííllaabbaa eexxttrraa.. DDuu——kkaayy—— yyaannee.. —— ¿¿EEssee eess ssuu nnoommbbrree?? ¿¿LLeennaa??——AAmmmmaa eemmppuujjóó uunn vvaassoo ddee cchhooccoollaattaaddaa eenn mmii ddiirreecccciióónn.. ——SSíí yy nnoo,, yy nnoo eess uunn aassuunnttoo ttuuyyoo.. NNoo ddeebbeess mmeetteerrttee ccoonn ccoossaass ddee llaass qquuee nnoo ssaabbeess nnaaddaa,, EEtthhaann WWaattee.. AAmmmmaa ssiieemmpprree hhaabbllaabbaa ccoonn eenniiggmmaass,, yy nnuunnccaa ttee ddaabbaa mmááss qquuee eessoo.. NNoo hhaabbííaa iiddoo aa ssuu ccaassaa eenn WWaaddeerr‘‘ss CCrreeeekk ddeessddee qquuee eerraa uunn nniiññoo,, ppeerroo ssaabbííaa qquuee llaa mmaayyoorrííaa ddee llaass ppeerrssoonnaass eenn eell ppuueebblloo lloo hhaabbííaann hheecchhoo.. AAmmmmaa eerraa llaa ttaarroottiissttaa mmááss rreessppeettaaddaa ddeennttrroo ddee uunn cceenntteennaarr ddee kkiillóómmeettrrooss ddee GGaattlliinn,, aall iigguuaall qquuee ssuu mmaaddrree aanntteess qquuee eellllaa yy ssuu aabbuueellaa aanntteess qquuee eellllaa.. SSeeiiss ggeenneerraacciioonneess ddee lleeccttoorraass ddee ccaarrttaass.. GGaattlliinn eessttaabbaa lllleennoo ddee BBaauuttiissttaass tteemmeerroossooss——ddee——DDiiooss,, MMeettooddiissttaass,, yy PPeenntteeccoossttaalleess,, ppeerroo nnoo ppooddííaann rreessiissttiirr llaa tteennttaacciióónn
 23. 23. 24 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl ddee llaass ccaarrttaass,, llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee ccaammbbiiaarr eell ccuurrssoo ddee ssuuss pprrooppiiooss ddeessttiinnooss.. PPoorrqquuee eessoo eess lloo qquuee ccrreeííaann qquuee uunnaa ppooddeerroossaa lleeccttoorraa ppooddííaa hhaacceerr.. YY AAmmmmaa nnoo eerraa nnaaddaa ssiinnoo uunnaa ffuueerrzzaa aa tteenneerr eenn ccuueennttaa.. AA vveecceess eennccoonnttrraabbaa uunnoo ddee ssuuss aammuulleettooss ddee ffaabbrriiccaacciióónn ccaasseerraa eenn mmii ccaajjóónn ddee ccaallcceettiinneess óó ccoollggaannddoo ppoorr eenncciimmaa ddee llaa ppuueerrttaa ddeell eessttuuddiioo ddee mmii ppaaddrree.. SSóólloo uunnaa vveezz hhaabbííaa pprreegguunnttaaddoo ppaarraa qquuéé eerraann.. MMii ppaaddrree ssee bbuurrllaabbaa ddee AAmmmmaa ccaaddaa vveezz qquuee eennccoonnttrraabbaa uunnoo,, ppeerroo nnoottéé qquuee nnuunnccaa ssaaccóó nniinngguunnoo ddee eellllooss.. ——MMááss vvaallee pprreevveenniirr qquuee llaammeennttaarr.. —— SSuuppoonnggoo qquuee ssee rreeffeerrííaa aa ssaallvvoo ddee AAmmmmaa,, qquuiieenn ppooddííaa hhaacceerrttee llaammeennttaarrlloo mmuucchhoo.. ——¿¿EEssccuucchhaassttee aallggoo mmááss aacceerrccaa ddee eellllaa?? ——TTeenn ccuuiiddaaddoo.. UUnn ddííaa vvaass aa eelleeggiirr uunn aagguujjeerroo eenn eell cciieelloo yy eell uunniivveerrssoo vvaa aa ccaaeerr aa ttrraavvééss ddee ééll.. EEnnttoonncceess ttooddooss eessttaarreemmooss eenn uunn aapprriieettoo.. MMii ppaaddrree ccaammiinnóó aarrrraassttrraannddoo llooss ppiieess ddeennttrroo ddee llaa ccoocciinnaa eenn ppiijjaammaa.. SSee ssiirrvviióó uunnaa ttaazzaa ddee ccaafféé yy ttoommóó uunnaa ccaajjaa ddee SShhrreeddddeedd WWhheeaatt ((cceerreeaall)) ddee llaa ddeessppeennssaa.. PPuuddee vveerr llooss ttaappoonneess ddee cceerraa aammaarriillllooss ttooddaavvííaa ppeeggaaddooss aa ssuuss ooííddooss.. EEll SShhrreeddddeedd WWhheeaatt ssiiggnniiffiiccaabbaa qquuee ssuu ddííaa eessttaabbaa ppoorr eemmppeezzaarr.. LLooss ttaappoonneess ssiiggnniiffiiccaabbaann qquuee eenn rreeaalliiddaadd ttooddaavvííaa nnoo hhaabbííaa eemmppeezzaaddoo.. MMee iinncclliinnéé hhaacciiaa ddeellaannttee yy llee ssuussuurrrréé aa AAmmmmaa:: ——¿¿QQuuéé eessccuucchhaassttee?? JJaallóó ddee mmii ppllaattoo yy lloo lllleevvóó aall ffrreeggaaddeerroo.. EEnnjjuuaaggóó aallgguunnooss hhuueessooss qquuee lluuccííaann ccoommoo ppaalleettaa ddee cceerrddoo,, lloo qquuee eerraa eexxttrraaññoo yyaa qquuee hhaabbííaammooss tteenniiddoo ppoolllloo eessttaa nnoocchhee,, yy lloo ppuussoo eenn uunn ppllaattoo.. ——EEssoo nnoo eess ddee ttuu iinnccuummbbeenncciiaa.. LLoo qquuee mmee gguussttaarrííaa ssaabbeerr eess ppoorr qquuéé eessttááss ttaann iinntteerreessaaddoo.. MMee eennccooggíí ddee hhoommbbrrooss.. ——NNoo lloo eessttooyy,, eenn rreeaalliiddaadd.. SSóólloo ccuurriioossiiddaadd.. ——SSaabbeess lloo qquuee ddiicceenn aacceerrccaa ddee llaa ccuurriioossiiddaadd.. —— MMeettiióó uunn tteenneeddoorr eenn mmii ppoorrcciióónn ddee ppaasstteell ddee ssuueerroo ddee lleecchhee.. EEnnttoonncceess mmee llaannzzóó llaa MMiirraaddaa,, yy ssee ffuuee.. AAúúnn mmii ppaaddrree nnoottóó llaa ppuueerrttaa ddee llaa ccoocciinnaa bbaallaanncceeáánnddoossee eenn ssuu eesstteellaa,, yy ssaaccóó uunn ttaappóónn ddee ssuu oorreejjaa.. —— ¿¿CCóómmoo eessttuuvvoo llaa eessccuueellaa?? ——BBiieenn ——¿¿QQuuéé llee hhiicciissttee aa AAmmmmaa?? —— LLlleegguuéé ttaarrddee aa llaa eessccuueellaa..
 24. 24. 25 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl EEssttuuddiióó mmii ccaarraa.. YYoo eessttuuddiiéé llaa ssuuyyaa.. ——¿¿NNúúmmeerroo 22?? AAsseennttíí.. ——¿¿AAffiillaarr?? —— EEmmppeezzóó aaffiillaaddoo yy lluueeggoo eellllaa lloo aaffiillóó.. —— SSuussppiirréé.. MMii ppaaddrree ccaassii ssoonnrriióó,, lloo qquuee eerraa rraarroo.. SSeennttíí uunn ggrraann aalliivviioo,, ttaall vveezz iinncclluussoo uunn llooggrroo.. —— ¿¿SSaabbeess ccuuáánnttaass vveecceess mmee sseennttéé eenn eessttaa vviieejjaa mmeessaa mmiieennttrraass eellllaa ppoonnííaa uunn llááppiizz eenn mmíí,, ccuuaannddoo eerraa uunn nniiññoo??—— pprreegguunnttóó,, aauunnqquuee nnoo eerraa eenn rreeaalliiddaadd uunnaa pprreegguunnttaa.. LLaa mmeessaa,, mmeellllaaddaa yy ssaallppiiccaaddaa ccoonn ppiinnttuurraa yy ppeeggaammeennttoo yy mmaarrccaass ddee ttooddooss llooss WWaatteess qquuee mmee pprreecceeddiieerroonn,, eerraa uunnaa ddee llaass ccoossaass mmááss vviieejjaass eenn llaa ccaassaa.. SSoonnrreeíí.. MMii ppaappáá ttoommóó ssuu ttaazzóónn ddee cceerreeaall yy aaggiittóó llaa ccuucchhaarraa eenn mmii ddiirreecccciióónn.. AAmmmmaa hhaabbííaa ccrriiaaddoo aa mmii ppaaddrree,, uunn hheecchhoo qquuee ssiieemmpprree mmee eerraa rreeccoorrddaaddoo ccaaddaa vveezz qquuee ssiiqquuiieerraa ppeennssaabbaa eenn hhaabbllaarrllee ddeessccaarraaddaammeennttee ccuuaannddoo eerraa uunn nniiññoo.. —— MM..II..RR..II..AA..DD..AA.. —— DDeelleettrreeóó llaa ppaallaabbrraa mmiieennttrraass ddeeppoossiittaabbaa ssuu ttaazzóónn eenn eell ffrreeggaaddeerroo.. —— PP..LL..ÉÉ..TT..OO..RR..AA.. AAll iigguuaall qquuee,, mmááss qquuee ttúú,, EEtthhaann WWaattee.. CCuuaannddoo ccaammiinnóó ddeennttrroo ddee llaa lluuzz ddee llaa ccoocciinnaa,, llaa mmeeddiiaa ssoonnrriissaa ddeessaappaarreecciióó aa uunn ccuuaarrttoo,, yy lluueeggoo ssee hhaabbííaa iiddoo.. SSee vveeííaa ppeeoorr qquuee lloo uussuuaall.. LLaass ssoommbbrraass ddee ssuu rroossttrroo eerraann mmááss oossccuurraass,, yy ppooddííaass vveerr llooss hhuueessooss ddeebbaajjoo ddee ssuu ppiieell.. SSuu rroossttrroo eerraa vveerrddee ppáálliiddoo ppoorr nnuunnccaa ddeejjaarr llaa ccaassaa.. PPaarreeccííaa uunn ppooccoo ccoommoo uunn ccaaddáávveerr vviivviieennttee,, ccoommoo lloo hhaabbííaa hheecchhoo ddeessddee hhaaccee mmeesseess.. EErraa ddiiffíícciill rreeccoorrddaarr qquuee eerraa llaa mmiissmmaa ppeerrssoonnaa qquuee ssoollííaa sseennttaarrssee ccoonnmmiiggoo dduurraannttee hhoorraass eenn llaass ccoossttaass ddeell LLaaggoo MMoouullttrriiee,, ccoommiieennddoo ssáánnddwwiicchheess ddee eennssaallaaddaa ddee ppoolllloo yy eennsseeññáánnddoommee ccoommoo aarrrroojjaarr uunnaa llíínneeaa ddee ppeessccaa.. —— IIddaa yy vvuueellttaa.. DDiieezz yy ddooss.. DDiieezz yy ddooss.. CCoommoo llaass aagguujjaass ddee uunn rreelloojj—— LLooss úúllttiimmooss cciinnccoo mmeesseess hhaabbííaann ssiiddoo dduurrooss ppaarraa ééll.. RReeaallmmeennttee hhaabbííaa aammaaddoo aa mmii mmaaddrree.. PPeerroo aassíí ttaammbbiiéénn yyoo.. MMii ppaappáá ttoommóó ssuu ccaafféé yy eemmppeezzóó aa aarrrraassttrraarr llooss ppiieess nnuueevvaammeennttee hhaacciiaa ssuu eessttuuddiioo.. EErraa eell mmoommeennttoo ddee eennffrreennttaarrssee aa llooss hheecchhooss.. TTaall vveezz MMaaccoonn RRaavveennwwoooodd nnoo eerraa eell úúnniiccoo eenncceerrrraaddoo ddeell ppuueebblloo.. NNoo ccrreeííaa qquuee nnuueessttrroo ppuueebblloo ffuueerraa lloo ssuuffiicciieenntteemmeennttee ggrraannddee ppaarraa ddooss BBoooo RRaaddlleeyyss ((PPeerrssoonnaajjee ddeell lliibbrroo —— MMaattaarr aall RRuuiisseeññoorr—— ,, AAmmaarrggaaddoo yy eexxttrraaññoo)).. PPeerroo eessttoo eerraa lloo mmááss cceerrccaannoo qquuee hhaabbííaammooss tteenniiddoo eenn mmeesseess aa uunnaa ccoonnvveerrssaacciióónn,, yy nnoo qquueerrííaa qquuee ssee vvaayyaa.. ——¿¿CCóómmoo vvaa eell lliibbrroo??—— SSoollttéé.. QQuuééddaattee yy hhaabbllaa ccoonnmmiiggoo.. EEssoo eess lloo qquuee qquueerrííaa ddeecciirr.. MMee mmiirróó ssoorrpprreennddiiddoo,, lluueeggoo ssee eennccooggiióó ddee hhoommbbrrooss.. —— EEssttáá yyeennddoo.. TTooddaavvííaa qquueeddaa mmuucchhoo ttrraabbaajjoo ppaarraa hhaacceerr.. —— NNoo ppooddííaa.. EEssoo eess lloo qquuee qquueerrííaa ddeecciirr..
 25. 25. 26 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl ——LLaa ssoobbrriinnaa ddee MMaaccoonn RRaavveennwwoooodd ssee aaccaabbaa ddee mmuuddaarr aall ppuueebblloo.. —— DDiijjee llaass ppaallaabbrraass jjuussttoo ccuuaannddoo ééll ssee ppoonnííaa nnuueevvaammeennttee llooss ttaappoonneess ddee llooss ooííddooss.. FFuueerraa ddee ssiinnccrroonnííaa,, nnuueessttrraa ccoonneexxiióónn hhaabbiittuuaall.. AAhhoorraa qquuee lloo ppiieennssoo,, eessaa hhaabbííaa ssiiddoo mmii ccoonneexxiióónn ccoonn llaa mmaayyoorrííaa ddee llaass ppeerrssoonnaass úúllttiimmaammeennttee.. MMii ppaaddrree ssee ssaaccóó uunnoo ddee llooss ttaappoonneess,, ssuussppiirróó,, yy ssee ssaaccóó eell oottrroo.. ——¿¿QQuuéé??—— ÉÉll yyaa eessttaabbaa ccaammiinnaannddoo ddee rreeggrreessoo aa ssuu eessttuuddiioo.. EEll mmeeddiiddoorr ddee nnuueessttrraa ccoonnvveerrssaacciióónn ssee eessttaabbaa aaccaabbaannddoo.. —— MMaaccoonn RRaavveennwwoooodd,, ¿¿qquuéé ssaabbeess ddee ééll?? —— LLoo mmiissmmoo qquuee ttooddooss llooss ddeemmááss,, ssuuppoonnggoo.. EEss uunn eerrmmiittaaññoo.. NNoo hhaa ddeejjaaddoo llaa ccaassaa ssoollaarriieeggaa RRaavveennwwoooodd eenn aaññooss,, hhaassttaa ddoonnddee sséé.. —— AAbbrriióó llaa ppuueerrttaa ddeell eessttuuddiioo yy ppaassóó ppoorr eenncciimmaa ddeell uummbbrraall,, ppeerroo nnoo lloo sseegguuíí.. SSóólloo mmee qquueeddéé ppaarraaddoo eenn llaa ppuueerrttaa.. NNuunnccaa ddaabbaa uunn ppaassoo ddeennttrroo.. UUnnaa vveezz,, ssóólloo uunnaa vveezz,, ccuuaannddoo tteennííaa ssiieettee aaññooss,, mmii ppaappáá mmee hhaabbííaa eennccoonnttrraaddoo lleeyyeennddoo ssuu nnoovveellaa aanntteess qquuee llaa hhuubbiieerraa tteerrmmiinnaaddoo ddee rreevviissaarr.. SSuu eessttuuddiioo eerraa oossccuurroo,, uunn lluuggaarr aatteerrrraaddoorr.. HHaabbííaa uunnaa ppiinnttuurraa qquuee ssiieemmpprree mmaanntteennííaa ccuubbiieerrttaa ccoonn uunnaa ssáábbaannaa ssoobbrree eell rraaííddoo ssooffáá vviiccttoorriiaannoo.. SSaabbííaa qquuee nnuunnccaa ddeebbííaa pprreegguunnttaarr qquuéé eerraa lloo qquuee eessttaabbaa ddeebbaajjoo ddee llaa ssáábbaannaa.. MMááss aalllláá ddeell ssooffáá,, cceerrccaa ddee llaa vveennttaannaa,, eessttaabbaa eell eessccrriittoorriioo ddee mmii ppaaddrree ddee ccaaoobbaa ttaallllaaddaa,, oottrraa aannttiiggüüeeddaadd qquuee hhaabbííaa ssiiddoo ppaassaaddaa ccoonn llaa ccaassaa,, ddee ggeenneerraacciióónn eenn ggeenneerraacciióónn.. YY lliibbrrooss,, vviieejjooss lliibbrrooss eennccuuaaddeerrnnaaddooss eenn ccuueerroo qquuee eerraann ttaann ppeessaaddooss qquuee ddeessccaannssaabbaann ssoobbrree uunn ssooppoorrttee ddee mmaaddeerraa ccuuaannddoo eerraann aabbiieerrttooss.. EEssaass eerraann llaass ccoossaass qquuee nnooss mmaanntteennííaann uunniiddooss aa GGaattlliinn,, yy uunniiddooss aall DDeesseemmbbaarrccoo ddee llooss WWaattee,, aassíí ccoommoo hhaabbííaann uunniiddoo aa nnuueessttrrooss aanntteeppaassaaddooss ppoorr mmááss ddee cciieenn aaññooss.. SSoobbrree eell eessccrriittoorriioo eessttaabbaa ssuu mmaannuussccrriittoo.. HHaabbííaa eessttaaddoo aappooyyaaddoo aallllíí,, eenn uunnaa ccaajjaa ddee ccaarrttóónn aabbiieerrttaa,, yy yyoo ssóólloo tteennííaa qquuee ssaabbeerr lloo qquuee eessttaabbaa aallllíí ddeennttrroo.. MMii ppaaddrree eessccrriibbííaa tteerrrroorr ggóóttiiccoo,, aassíí qquuee nnoo hhaabbííaa mmuucchhoo ddee lloo qquuee ééll eessccrriibbííaa qquuee ffuueerraa aapprrooppiiaaddoo ppaarraa lleeeerr ppaarraa uunn cchhiiccoo ddee ssiieettee aaññooss.. PPeerroo ttooddaass llaass ccaassaass eenn GGaattlliinn eessttaabbaann lllleennaass ddee sseeccrreettooss,, aall iigguuaall qquuee eell pprrooppiioo SSuurr,, yy mmii ccaassaa nnoo eerraa llaa eexxcceeppcciióónn,, iinncclluussoo eenn aaqquueell eennttoonncceess.. MMii ppaappáá mmee hhaabbííaa eennccoonnttrraaddoo,, aaccuurrrruuccaaddoo eenn eell ssiillllóónn ddee ssuu eessttuuddiioo,, ccoonn llaass ppáággiinnaass ttooddaass ddeessppaarrrraammaaddaass aa mmíí aallrreeddeeddoorr ccoommoo ssii uunn ccoohheettee hhuubbiieerraa eessttaallllaaddoo eenn ssuu ccaajjaa.. NNoo ssaabbííaa lloo ssuuffiicciieennttee ccoommoo ppaarraa ccuubbrriirr mmiiss hhuueellllaass,, aallggoo qquuee aapprreennddíí bbaassttaannttee rrááppiiddoo ddeessppuuééss ddee eessoo.. SSóólloo rreeccuueerrddoo aa ééll ggrriittáánnddoommee,, yy aa mmii mmaammáá ssaalliirr ppaarraa eennccoonnttrraarrmmee lllloorraannddoo eenn eell vviieejjoo áárrbbooll ddee mmaaggnnoolliiaa eenn nnuueessttrroo ppaattiioo ttrraasseerroo.. —— AAllgguunnaass ccoossaass ssoonn pprriivvaaddaass,, EEtthhaann.. IInncclluussoo ppaarraa llooss aadduullttooss.. YYoo ssóólloo qquueerrííaa ssaabbeerr.. EEssee ssiieemmpprree hhaabbííaa ssiiddoo mmii pprroobblleemmaa.. AAuunn aahhoorraa.. QQuueerrííaa ssaabbeerr ppoorrqquuéé mmii ppaappáá nnuunnccaa ssaallííaa ddee ssuu eessttuuddiioo.. QQuueerrííaa ssaabbeerr ppoorrqquuee nnoo ppooddííaammooss ddeejjaarr
 26. 26. 27 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl eessttaa vviieejjaa ccaassaa ssiinn vvaalloorr ssoollaammeennttee ppoorrqquuee uunn mmiillllóónn ddee WWaatteess hhaabbííaann vviivviiddoo aaqquuíí aanntteess qquuee nnoossoottrrooss,, eessppeecciiaallmmeennttee aahhoorraa qquuee mmii mmaaddrree nnoo eessttaabbaa.. PPeerroo nnoo eessttaa nnoocchhee.. EEssttaa nnoocchhee ssóólloo qquueerrííaa rreeccoorrddaarr llooss ssáánnddwwiicchheess ddee eennssaallaaddaa ddee ppoolllloo yy llooss ddiieezz yy ddooss yy uunn ttiieemmppoo eenn eell qquuee mmii ppaappáá ccoommííaa ssuu SShhrreeddddeedd WWhheeaatt eenn llaa ccoocciinnaa,, bbrroommeeaannddoo ccoonnmmiiggoo.. MMee qquueeddéé ddoorrmmiiddoo rreeccoorrddaannddoo.. AAnntteess iinncclluussoo qquuee ssoonnaarraa eell ttiimmbbrree aall ddííaa ssiigguuiieennttee,, LLeennaa DDuucchhaannnneess eerraa ttooddoo ddee lloo qquuee ttooddooss eenn JJaacckkssoonn ppooddííaann hhaabbllaarr.. DDee aallgguunnaa mmaanneerraa eennttrree llaass ttoorrmmeennttaass yy llooss ccoorrtteess ddee eenneerrggííaa,, LLoorreettttaa SSnnooww yy EEuuggeenniiee AAsshheerr,, llaass mmaaddrreess ddee SSaavvaannnnaahh yy EEmmiillyy,, hhaabbííaann llooggrraaddoo cceennaarr eenn llaa mmeessaa yy llllaammaarr aa ccaassii ttooddooss eenn eell ppuueebblloo ppaarraa ddeejjaarrlleess ssaabbeerr qquuee llaa ``ppaarriieennttee´´ ddeell llooccoo MMaaccoonn RRaavveennwwoooodd eessttaabbaa ccoonndduucciieennddoo ppoorr eell ppuueebblloo eenn ssuu ccoocchhee ffúúnneebbrree,, qquuee eessttaabbaann sseegguurrooss qquuee ééll uussaabbaa ppaarraa ttrraannssppoorrttaarr ccaaddáávveerreess ccuuaannddoo nnaaddiiee eessttaabbaa mmiirraannddoo.. DDeessddee aallllíí ssiimmpplleemmeennttee ssee eennllooqquueeccííaa mmááss.. HHaabbííaa ddooss ccoossaass ccoonn llaass qquuee ssiieemmpprree ppooddííaass ccoonnttaarr eenn GGaattlliinn.. UUnnoo,, ppuueeddeess sseerr ddiiffeerreennttee,, iinncclluussoo llooccoo,, ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo ssaallggaass ddee llaa ccaassaa ccaaddaa ttaannttoo,, ppaarraa qquuee llooss ppuueebblleerriinnooss nnoo ppiieennsseenn qquuee eerreess uunn aasseessiinnoo ddeell hhaacchhaa.. DDooss,, ssii hhaayy uunnaa hhiissttoorriiaa qquuee ccoonnttaarr,, ppuueeddeess eessttaarr sseegguurroo qquuee hhaabbrráá aallgguuiieenn qquuee llaa ccuueennttee.. UUnnaa cchhiiccaa nnuueevvaa eenn eell ppuueebblloo,, mmuuddáánnddoossee eenn llaa MMaannssiióónn EEnnccaannttaaddaa ccoonn eell eenncceerrrraaddoo ddee llaa cciiuuddaadd,, ééssaa eerraa uunnaa hhiissttoorriiaa,, pprroobbaabblleemmeennttee llaa hhiissttoorriiaa mmááss ggrraannddee qquuee ggoollppeeóó GGaattlliinn ddeessddee eell aacccciiddeennttee ddee mmii mmaammáá.. AAssíí qquuee nnoo sséé ppoorrqquuéé eessttaabbaa ssoorrpprreennddiiddoo ccuuaannddoo ttooddooss eessttaabbaann hhaabbllaannddoo ddee eellllaa—————— ttooddooss eexxcceeppttoo llooss cchhiiccooss.. EEllllooss tteennííaann aassuunnttooss qquuee aatteennddeerr pprriimmeerroo.. ——EEnnttoonncceess ¿¿qquuéé tteenneemmooss,, EEmm??—— LLiinnkk cceerrrróó ddee uunn ggoollppee llaa ppuueerrttaa ddee ssuu ccaassiilllleerroo.. ——CCoonnttaannddoo llaass pprruueebbaass ddee llaass ppoorrrriissttaass,, ppaarreeccee ccoommoo ccuuaattrroo 88‘‘ss,, ttrreess 77‘‘ss,, yy uunn ppuuññaaddoo ddee 44‘‘ss.. —— EEmmoorryy nnoo ssee mmoolleessttóó eenn ccoonnttaarr llaass cchhiiccaass ddee pprriimmeerr aaññoo qquuee ccaalliiffiiccóó ppoorr ddeebbaajjoo ddee ccuuaattrroo.. CCeerrrréé llaa ppuueerrttaa ddee mmii ccaassiilllleerroo ddee uunn ggoollppee.. —— ¿¿EEssttoo eess nnoottiicciiaa?? ¿¿NNoo ssoonn ééssttaass llaass mmiissmmaass cchhiiccaass qquuee vveemmooss eenn eell DDaarreeee KKeeeenn ttooddooss ssáábbaaddooss??—— EEmmoorryy ssoonnrriióó,, yy mmee ppaallmmeeóó eell hhoommbbrroo.. —— PPeerroo eessttáánn eenn jjuueeggoo aahhoorraa,, WWaattee.. —— MMiirróó hhaacciiaa llaass cchhiiccaass eenn eell ccoorrrreeddoorr.. —— YY eessttooyy pprreeppaarraaddoo ppaarraa jjuuggaarr.. EEmmoorryy eerraa mmaayyoorrmmeennttee ttooddoo ppaallaabbrraass.. EEll aaññoo ppaassaaddoo,, ccuuaannddoo éérraammooss eessttuuddiiaanntteess ddee pprriimmeerr aaññoo,, ttooddoo lloo qquuee eessccuucchháábbaammooss eerraa aacceerrccaa ddee llaass ccaalliieenntteess eessttuuddiiaanntteess ddee úúllttiimmoo aaññoo qquuee ppeennssaabbaa eennggaanncchhaarrssee aahhoorraa qquuee hhaabbííaa eennttrraaddoo aall eeqquuiippoo uunniivveerrssiittaarriioo jjuunniioorr.. EEmm eerraa ttaann ddeelliirraannttee ccoommoo LLiinnkk,, ppeerroo nnoo ttaann iinnooffeennssiivvoo.. ÉÉll tteennííaa uunnaa vveettaa mmeezzqquuiinnaa;; ttooddooss llooss WWaattkkiinnsseess llaa tteennííaann..
 27. 27. 28 Hermosas CriaturasKa mi Ga r cía y Ma rg ar et St o hl SShhaawwnn ssaaccuuddiióó ssuu ccaabbeezzaa.. —— CCoommoo ssaaccaarr mmeellooccoottoonneess ddee llaa ppaarrrraa.. —— LLooss mmeellooccoottoonneess ccrreecceenn eenn áárrbboolleess.. —— YYoo yyaa eessttaabbaa mmoolleessttoo,, qquuiizzááss ppoorrqquuee mmee hhaabbííaa rreeuunniiddoo ccoonn llooss cchhiiccooss eenn eell ppuueessttoo ddee rreevviissttaass SSttoopp && SStteeaall aanntteess ddee llaa eessccuueellaa yy ffuuii ssoommeettiiddoo aa eessttaa mmiissmmaa ccoonnvveerrssaacciióónn mmiieennttrraass EEaarrll hhoojjeeaabbaa tteemmaass ddee llaa úúnniiccaa ccoossaa qquuee ssiieemmpprree lleeííaa——rreevviissttaass eexxhhiibbiieennddoo cchhiiccaass eenn bbiikkiinniiss,, yyaacciieennddoo ssoobbrree llaass ccaappoottaass ddee llooss ccoocchheess.. SShhaawwnn mmee mmiirróó,, ccoonnffuunnddiiddoo.. —— ¿¿DDee qquuéé eessttááss hhaabbllaannddoo?? NNoo sséé ppoorrqquuéé ssiiqquuiieerraa mmee ttoommaabbaa llaa mmoolleessttiiaa.. EErraa uunnaa ccoonnvveerrssaacciióónn eessttúúppiiddaa,, ddeell mmiissmmoo mmooddoo qquuee eerraa eessttúúppiiddoo qquuee ttooddooss llooss cchhiiccooss ttuuvviieerraann qquuee rreeuunniirrssee aanntteess ddee llaa eessccuueellaa llaa mmaaññaannaa ddee llooss mmiiéérrccoolleess.. EErraa aallggoo qquuee hhaabbííaa lllleeggaaddoo aa ccoonnssiiddeerraarr ccoommoo eell ppaassaarr lliissttaa.. SSee eessppeerraabbaann aallgguunnaass ccoossaass ssii eerraass ppaarrttee ddeell eeqquuiippoo.. TTee sseennttaabbaass eenn ggrruuppoo eenn eell ccoommeeddoorr.. IIbbaass aa llaass ffiieessttaass ddee SSaavvaannnnaahh SSnnooww,, iinnvviittaabbaass aa uunnaa ppoorrrriissttaa aall eevveennttoo ffoorrmmaall ddee iinnvviieerrnnoo,, ttee rreeuunnííaass eenn eell LLaaggoo MMoouullttrriiee eenn eell úúllttiimmoo ddííaa ddee eessccuueellaa.. PPooddííaass aabbaannddoonnaarr ccaassii ccuuaallqquuiieerr oottrraa ccoossaa,, ssii aappaarreeccííaass ppaarraa eell ppaassee ddee lliissttaa.. SSóólloo qquuee mmee eessttaabbaa rreessuullttaannddoo mmááss yy mmááss ddiiffíícciill aappaarreecceerr,, yy nnoo ssaabbííaa ppoorr qquuéé.. TTooddaavvííaa nnoo hhaabbííaa lllleeggaaddoo aa llaa rreessppuueessttaa ccuuaannddoo llaa vvii.. AAúúnn ssii nnoo llaa hhuubbiieerraa vviissttoo,, hhuubbiieerraa ssaabbiiddoo qquuee eessttaabbaa aallllíí ppoorrqquuee eell ccoorrrreeddoorr,, eell ccuuaall ppoorr lloo ggeenneerraall eessttaabbaa aattiibboorrrraaddoo ddee ppeerrssoonnaass ccoorrrriieennddoo aa ssuuss ccaassiilllleerrooss ee iinntteennttaannddoo lllleeggaarr aa ccllaassee aanntteess ddeell sseegguunnddoo ttiimmbbrree,, ssee ddeessppeejjóó eenn ccuueessttiióónn ddee sseegguunnddooss.. TTooddooss eenn rreeaalliiddaadd ssee hhiicciieerroonn aa uunn llaaddoo ccuuaannddoo eellllaa vviinnoo ppoorr eell ppaassiilllloo.. CCoommoo ssii ffuueerraa uunnaa eessttrreellllaa ddee rroocckk.. ÓÓ uunnaa lleepprroossaa.. PPeerroo ttooddoo lloo qquuee ppooddííaa vveerr yyoo eerraa uunnaa hheerrmmoossaa cchhiiccaa eenn uunn llaarrggoo vveessttiiddoo ggrriiss,, bbaajjoo uunnaa cchhaaqquueettaa ddeeppoorrttiivvaa bbllaannccaa ccoonn llaa ppaallaabbrraa MMuunniicchh ccoossiiddaa eenn eellllaa,, yy ddeessttaarrttaallaaddaass CCoonnvveerrssee nneeggrraass aassoommaannddoo ppoorr ddeebbaajjoo.. UUnnaa cchhiiccaa qquuee uussaabbaa uunnaa llaarrggaa ccaaddeennaa ppllaatteeaaddaa aallrreeddeeddoorr ddee ssuu ccuueelllloo,, ccoonn ttoonneellaaddaass ddee ccoossaass qquuee ppeennddííaann ddee eellllaa——uunn aanniilllloo ddee pplláássttiiccoo ddee uunnaa mmááqquuiinnaa ddee cchhiiccllee,, uunn aallffiilleerr ddee sseegguurriiddaadd,, yy uunn mmoonnttóónn ddee oottrraa bbaassuurraa qquuee eessttaabbaa ddeemmaassiiaaddoo lleejjooss ppaarraa vveerr.. UUnnaa cchhiiccaa qquuee nnoo ssee vveeííaa ccoommoo qquuee ppeerrtteenneecciieerraa aa GGaattlliinn.. NNoo ppooddííaa ssaaccaarrllee llooss oojjooss ddee eenncciimmaa.. LLaa ssoobbrriinnaa ddee MMaaccoonn RRaavveennwwoooodd.. ¿¿QQuuéé eessttaabbaa mmaall ccoonnmmiiggoo?? SSee mmeettiióó ssuuss oossccuurrooss rriizzooss ddeettrrááss ddee llaass oorreejjaass,, uuññaass ppiinnttaaddaass ddee nneeggrroo ccaappttuurraabbaann llaa lluuzz fflluuoorreesscceennttee.. SSuuss mmaannooss eessttaabbaann ccuubbiieerrttaass ddee ttiinnttaa nneeggrraa,, ccoommoo ssii hhuubbiieerraa eessccrriittoo eenn eellllaass.. CCaammiinnóó ppoorr eell ccoorrrreeddoorr ccoommoo ssii ffuuéérraammooss iinnvviissiibblleess.. TTeennííaa llooss oojjooss mmááss vveerrddeess qquuee hhuubbiieerraa vviissttoo jjaammááss,, ttaann vveerrddeess qquuee ppooddrrííaann hhaabbeerr ssiiddoo ccoonnssiiddeerraaddooss ccoommoo aallggúúnn ccoolloorr ccoommpplleettaammeennttee nnuueevvoo..

×