Học vẽ inventor

Center Point Circle – Vẽ đường tròn (C)
-Lệnh này dùng để vẽ đường tròn được xác định
bởi hai điểm, điểm thứ nhất là tâm đường tròn,
điểm thứ hai lằm trên đường tròn.
-Thao tác: kích biểu tượng:
 Sau khi gọi lệnh, kích một điểm trên mặt phẳng vẽ
phác làm tâm đường tròn, sau đó di chuyển chuột
và kích điểm thư hai làm điểm đườ tròn đi qua.

   Tow Point Rectangle – Vẽ hình chữ nhật
 Lệnh này dùng để vẽ hình chữ nhật đi qua hai
điểm lằm trên đường chéo. Hình chư nhật được tạo
bởi lệnh này có hai cặp cạnh thẳng đứng và lằm
ngang so với gốc toạ độ.
-Thao tác: kích biểu tượng:
  Sau khi bọi lệnh, kích một điểm trên mặt phẳng
vẽ phác là điểm thứ nhất của đường chéo, duy
chuyển chuột kích điểm thư hai của đường chéo.

  Three Point Rectangle – Vẽ hình chư nhật
Lệnh này dùng để vẽ hình chữ nhật đi qua 3 điểm,
3 điểm này là 3 đỉnh của hình chữ nhật.
-Thao tác: kích biểu tượng:
 Sau khi gọi lệnh kích lần lượt 3 điểm trên mặt
phẳng vẽ phác là 3 đỉnh của hình chữ nhật. Hai
điểm đầu xác định phương và chiều dài của cạnh
thư nhất, điểm thư 3 xác định chiều dài của cặp
cạnh càn lại của hình chư nhật.
     Spline – Vẽ đường cong bất kỳ
-Lệnh này dùng để vẽ một đường cong liên tục bất
kỳ qua nhiều điểm, mà tiếp tuyến của nó tại điểm
đầu và điểm cuối luôn tiếp xúc với biên dạng của
nó.
-Thao tác: kích biểu tượng:
-Sau khi gọi lệnh kích một điểm trên mặt phẳng vẽ
phác làm điểm bắt đầu của đường Spline, sau đó
chọn những điểm tiếp theo mà đường cong này đi
qua cho đến điểm cuối cùng. Click phải chuột xuất
hiện hộp thoại  chọn Create.

  General Dimension – Ghi kích thước (D).
-Lệnh này dùng để ràng buộc kích thước của một
biên dạng, hình thể.
-Thao tác: kích biểu tượng:
-Sau khi gọi lệnh, kích vào đối tượng trên mặt
phẳng vẽ phác cần ràng buộc kích thước, sau đó
duy chuyển chuột sang vùng chống, kích một điểm
khác định vị trí đặt kích thước.
+Duoble Click vào giá trị vừa tạo để chỉnh sửa kích
thước phù hợp.

      Constrain – Ràng buộc vị trí.
-Trong quá trình vẽ các biên dạng, hình học phức
tạp, nếu ràng buộc quá nhiều kích thước General
Dimension sẽ gây rối cho bản vẽ và hiệu quả kém,
thay và đó Inventor có các công cụ hỗ trợ ràng buộc
vị trí tương quan
+Ràng buộc hai đối tượng vuông góc trên mặt
phẳng vẽ phác.
   Thao tác: Kích chọn hai đối tượng cần ràng
buộc vuông góc.
+ Ràng buộc hai đối tượng song song trên mặt
phẳng vẽ phác.
+ Ràng buộc hai đối tượng tiếp xúc trên mặt phẳng
vẽ phác.
+ Ràng buộc một điểm thuộc một đối tương trên
mặt phẳng vẽ phác.
+ Ràng buộc hai đối tượng đồng thẳng nhau trên
mặt phẳng vẽ phác.
+ Ràng buộc hai đối tượng đồng tâm trên mặt
phẳng vẽ phác, có thể hai đường tròn, hai cung
tròn, một cung tròn một đường tròn.
+ Ràng buộc một đoạn thẳng nằm ngang theo gốc
toạ độ.
+Ràng buộc một đoạn nằm thẳng đứng theo gốc
toạ độ.
+Ràng buộc cho hai đối tượng bằng nhau.
+Rằng buộc đối xứng hai đối tượng qua một đường
tâm.
 +Làm trơn phần giao nhau của hai đối tượng. Áp
dụng cho hai đối tượng mà trong đó phải có một
đường là Spline, đường còn lại có thể là cung tròn,
đoạn thẳng hoặc là một đường Spline khác.
+Khoá cứng vị trí của đối tượng trên mặt phẳng vẽ
phác. Sau khi thực hiện lệnh này, đối tượng chuyển
từ màu xanh sang màu đen và không thể duy
chuyển hoặc thay đổi kích thước trên mặt phẳng vẽ
phác.

 Tangent Circle – Vẽ đường tròn tiếp xúc với 3
đối tượng
-Lệnh này dùng để đường tròn tiếp xúc với 3 doạn
thẳng cho trước
-Thao tác: kích biểu tượng:
  Kích chon 3 đoạn thẳng mà đường tròn cần tiếp
xúc

  Three Point Arc – Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm
Lệnh này dùng để vẽ cung tròn đi qua 3 điểm, hai
điểm đầu là điểm khởi đầu và kết thúc của cung
tròn, điểm thứ 3 lằm giữa cung tròn.

 Center Point Arc – Vẽ cung tròn khi biết tâm(A).
-Thao tác: kích biểu tượng:
  +Chọn điển đầu làm tâm cung, chọn điểm thứ
hai làm điểm xuất phát(bán kính) của cung tròn,
kích điểm thư 3 để giới hạn cung.

     Tangent – Vẽ cung tròn tiếp xúc
-Lệnh này dùng để vẽ cung tròn tiếp xúc với một đối
tượng khác tại điểm cuối của chúng, các đôí tượng
này có thể là đoạn thẳng, cung tròn, Spline...
-Tao tác: kích biểu tượng:
  kích chọn đối tượng mà cung tròn cần tiếp xúc
tại phía gần giao điểm muốn chọn. Sau đó, duy
chuyển con chỏ chuột và kích điểm thứ hai làm
điểm kết thúc của cung tròn.

        Fillet – Bo góc(F).
-Dùng để bo góc tròn giao của hai đối tượng, và sau
khi thực hiện lệnh náy, cung tròn được tạo ra sẽ
tiếp xúc với hai đối tượng đó,
-Sau khi goi lệnh Fillet  xuất hiện hộp thoại Fillet.
Nhập giá trị bán kính cung cần bo tròn, sau đó kích
hai đối tượng cần bo tròn trên mặt phẳng vẽ phác.

       Chamfer – Lệnh vát góc
-Dùng để vát góc của hai đoạn thẳng không song
song.
1) Distance: với lựa chọn này, khoảng cách được
vát của hai đoạn thẳng tại góc vát là bằng nhau và
có giá trị được nhập trong ô Distance.
2) Disctance – Distance: với lựa chọn này, khoảng
cách được vát của hai đoạn thẳng tại góc vát có giá
trị tương ứng với giá trị nhập vào 2 ô Distance.
3)Distance – Angle:Với lựa chon náy kích thước vát
được xác định bởi một khoảng cách dài và góc hợp
bởi cạnh vát với phương của một đoạn thẳng cần
vát. Các giá trị này được nhập bởi hai ô Distance và
Angle.

       Point – Lệnh tạo điểm.
-Lệnh này dùng để tạo điểm, điểm này có thể là
điểm tự do, gia của hai đối tượng..., chúng dùng
làm tâm của lỗ, tham chiếu...
-Thao tác: kích biểu tượng:
   Sau khi gọi lệnh kích chọn vị trí cần tạo điểm
trên mặt phẳng vẽ phác.

      Split – Chia cắt đối tượng.
-Dùng để chia một đối tượng thành hai đối tượng
thông qua đối tượng cắt ngang.

   Circular Pattern – Sao chép quanh tâm.
Fitted: Góc xoay chia đều cho tất cả các đối tượng.
Suppress:Chọn ẩn một vài đối tượng cần thiết.

  Project Geometry – Tham chiếu hình học.
-Lệnh này dùng để tham chiếu các biên dạng hình
học của các đối tượng trước đó trên mặt phẳng vẽ
phác như: cạnh, điểm, mặt phẳng. Các điểm, trục,
mặt phẳng trong gốc toạ độ cũng được sư dụng để
tham chiếu.
-Thông thường, trước khi bắt đầu vẽ phác, ta cần
tham chiếu bốc toạ độ làm tham chiếu chuẩn. Tham
chiếu này, giúp ta dễ dàng quản lý chi tiết và thuận
lợ cho quá trình lắp ráp.

Recomendados

Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface) por
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)Technical VN
9.2K visualizações45 slides
Lap rap inventor por
Lap rap inventorLap rap inventor
Lap rap inventorTrung tâm Advance Cad
12.7K visualizações41 slides
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor por
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorGiáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorTrung tâm Advance Cad
18.5K visualizações38 slides
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016 por
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016Trung tâm Advance Cad
27.4K visualizações26 slides
Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD) por
Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)
Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)Trung tâm Advance Cad
15.2K visualizações83 slides
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất por
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhấtGiáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhấtTrung tâm Advance Cad
17.8K visualizações119 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo) por
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Trung tâm Advance Cad
42.1K visualizações41 slides
Lắp ráp (Inventor) por
Lắp ráp (Inventor)Lắp ráp (Inventor)
Lắp ráp (Inventor)Nguyen Van Phuong
17.8K visualizações30 slides
Thuc hanh tien por
Thuc hanh tienThuc hanh tien
Thuc hanh tiensonnguyenlam
23.3K visualizações53 slides
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo) por
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Trung tâm Advance Cad
75.4K visualizações41 slides
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG por
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANGChương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANGLe Nguyen Truong Giang
140.5K visualizações41 slides
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 por
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 Trung tâm Advance Cad
9.8K visualizações11 slides

Mais procurados(20)

Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo) por Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Trung tâm Advance Cad42.1K visualizações
Lắp ráp (Inventor) por Nguyen Van Phuong
Lắp ráp (Inventor)Lắp ráp (Inventor)
Lắp ráp (Inventor)
Nguyen Van Phuong17.8K visualizações
Thuc hanh tien por sonnguyenlam
Thuc hanh tienThuc hanh tien
Thuc hanh tien
sonnguyenlam23.3K visualizações
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo) por Trung tâm Advance Cad
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Trung tâm Advance Cad75.4K visualizações
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG por Le Nguyen Truong Giang
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANGChương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
Le Nguyen Truong Giang140.5K visualizações
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016
Trung tâm Advance Cad9.8K visualizações
Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo) por Trung tâm Advance Cad
Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo)Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo)
Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo)
Trung tâm Advance Cad12K visualizações
HDSD phần mềm vẽ Tấm đan và Cống hộp por Hồ Việt Hùng
HDSD phần mềm vẽ Tấm đan và Cống hộpHDSD phần mềm vẽ Tấm đan và Cống hộp
HDSD phần mềm vẽ Tấm đan và Cống hộp
Hồ Việt Hùng1.3K visualizações
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí - VADUNI por NguynVnB3
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí - VADUNIKỹ năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí - VADUNI
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí - VADUNI
NguynVnB31.1K visualizações
Giao trinh do_ga por Kỳ Kỳ
Giao trinh do_gaGiao trinh do_ga
Giao trinh do_ga
Kỳ Kỳ19.5K visualizações
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt] por 4CTECH Việt Nam
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]
4CTECH Việt Nam6.3K visualizações
Chuong 7 truc por Nguyễn Hải Sứ
Chuong 7 truc Chuong 7 truc
Chuong 7 truc
Nguyễn Hải Sứ39.2K visualizações
3. Phay mặt phẳng nghiêng, bài giảng công nghệ, công ty Sotech, http://sotech.vn por Sotech.,ltd
3. Phay mặt phẳng nghiêng, bài giảng công nghệ, công ty Sotech, http://sotech.vn3. Phay mặt phẳng nghiêng, bài giảng công nghệ, công ty Sotech, http://sotech.vn
3. Phay mặt phẳng nghiêng, bài giảng công nghệ, công ty Sotech, http://sotech.vn
Sotech.,ltd6.5K visualizações
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtGiáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất
Trung tâm Advance Cad15.3K visualizações
Tự học Autocad 2007 full por Hades Nguyễn
Tự học Autocad 2007 fullTự học Autocad 2007 full
Tự học Autocad 2007 full
Hades Nguyễn24.8K visualizações
Giáo trình Autocad Structural Detailing (ASD) triển khai bản vẽ theo TCVN por Huytraining
Giáo trình Autocad Structural Detailing (ASD) triển khai bản vẽ theo TCVNGiáo trình Autocad Structural Detailing (ASD) triển khai bản vẽ theo TCVN
Giáo trình Autocad Structural Detailing (ASD) triển khai bản vẽ theo TCVN
Huytraining23.2K visualizações
Chuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinh por Mai Chuong
Chuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinhChuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinh
Chuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinh
Mai Chuong48.5K visualizações
Meo vat trong cad por phamhuongk12k2
Meo vat trong cadMeo vat trong cad
Meo vat trong cad
phamhuongk12k229.8K visualizações
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo) por Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)
Trung tâm Advance Cad29.2K visualizações

Similar a Học vẽ inventor

"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản por
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản "Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản Thu Vien Co Khi
8.6K visualizações157 slides
BG_DUNGHINH_SKETCHUP_2020_Publish.pdf por
BG_DUNGHINH_SKETCHUP_2020_Publish.pdfBG_DUNGHINH_SKETCHUP_2020_Publish.pdf
BG_DUNGHINH_SKETCHUP_2020_Publish.pdfTomNgok
3 visualizações59 slides
Slide bài tập huấn GV về phần mềm Geogebra. Bài 5. Bắt đầu với không gian 3D,... por
Slide bài tập huấn GV về phần mềm Geogebra. Bài 5. Bắt đầu với không gian 3D,...Slide bài tập huấn GV về phần mềm Geogebra. Bài 5. Bắt đầu với không gian 3D,...
Slide bài tập huấn GV về phần mềm Geogebra. Bài 5. Bắt đầu với không gian 3D,...Bùi Việt Hà
2.8K visualizações16 slides
Giao trinh tien Mastercam co ban por
Giao trinh tien Mastercam co banGiao trinh tien Mastercam co ban
Giao trinh tien Mastercam co banTrung tâm Advance Cad
9.7K visualizações62 slides
"Thu Vien Sach Co Khi" – Tra cứu Lệnh Trong Autocad 2007 por
"Thu Vien Sach Co Khi" – Tra cứu Lệnh Trong Autocad 2007"Thu Vien Sach Co Khi" – Tra cứu Lệnh Trong Autocad 2007
"Thu Vien Sach Co Khi" – Tra cứu Lệnh Trong Autocad 2007Thu Vien Co Khi
3.4K visualizações67 slides
SKETCHUP 1-2-3.pdf por
SKETCHUP 1-2-3.pdfSKETCHUP 1-2-3.pdf
SKETCHUP 1-2-3.pdfminhtuan181965
12 visualizações64 slides

Similar a Học vẽ inventor(20)

"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản por Thu Vien Co Khi
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản "Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản
Thu Vien Co Khi8.6K visualizações
BG_DUNGHINH_SKETCHUP_2020_Publish.pdf por TomNgok
BG_DUNGHINH_SKETCHUP_2020_Publish.pdfBG_DUNGHINH_SKETCHUP_2020_Publish.pdf
BG_DUNGHINH_SKETCHUP_2020_Publish.pdf
TomNgok3 visualizações
Slide bài tập huấn GV về phần mềm Geogebra. Bài 5. Bắt đầu với không gian 3D,... por Bùi Việt Hà
Slide bài tập huấn GV về phần mềm Geogebra. Bài 5. Bắt đầu với không gian 3D,...Slide bài tập huấn GV về phần mềm Geogebra. Bài 5. Bắt đầu với không gian 3D,...
Slide bài tập huấn GV về phần mềm Geogebra. Bài 5. Bắt đầu với không gian 3D,...
Bùi Việt Hà2.8K visualizações
Giao trinh tien Mastercam co ban por Trung tâm Advance Cad
Giao trinh tien Mastercam co banGiao trinh tien Mastercam co ban
Giao trinh tien Mastercam co ban
Trung tâm Advance Cad9.7K visualizações
"Thu Vien Sach Co Khi" – Tra cứu Lệnh Trong Autocad 2007 por Thu Vien Co Khi
"Thu Vien Sach Co Khi" – Tra cứu Lệnh Trong Autocad 2007"Thu Vien Sach Co Khi" – Tra cứu Lệnh Trong Autocad 2007
"Thu Vien Sach Co Khi" – Tra cứu Lệnh Trong Autocad 2007
Thu Vien Co Khi3.4K visualizações
SKETCHUP 1-2-3.pdf por minhtuan181965
SKETCHUP 1-2-3.pdfSKETCHUP 1-2-3.pdf
SKETCHUP 1-2-3.pdf
minhtuan18196512 visualizações
Hướng Dẫn Sử Dụng JDPaint 5.21 Cơ Bản por LovePH1
Hướng Dẫn Sử Dụng JDPaint 5.21 Cơ BảnHướng Dẫn Sử Dụng JDPaint 5.21 Cơ Bản
Hướng Dẫn Sử Dụng JDPaint 5.21 Cơ Bản
LovePH11.2K visualizações
Gioi thieu sketch part por Nguyen Van Phuong
Gioi thieu sketch partGioi thieu sketch part
Gioi thieu sketch part
Nguyen Van Phuong5K visualizações
Inventor 2008 Pro por thaithanhk48
Inventor 2008 ProInventor 2008 Pro
Inventor 2008 Pro
thaithanhk48416 visualizações
Mẹo hay autocad por Tấn Hoàng
Mẹo hay autocadMẹo hay autocad
Mẹo hay autocad
Tấn Hoàng139 visualizações
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bảnGiáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản
Trung tâm Advance Cad4K visualizações
Hướng dẫn sử dụng máy cắt Laser por Mua Sắm Giá Tốt
Hướng dẫn sử dụng máy cắt LaserHướng dẫn sử dụng máy cắt Laser
Hướng dẫn sử dụng máy cắt Laser
Mua Sắm Giá Tốt336 visualizações
Tra cuu lenh_trong_auto_cad por Truong Dinh
Tra cuu lenh_trong_auto_cadTra cuu lenh_trong_auto_cad
Tra cuu lenh_trong_auto_cad
Truong Dinh418 visualizações
Chương I: Tổng quan về AutoCAD por congnghebim
Chương I: Tổng quan về AutoCADChương I: Tổng quan về AutoCAD
Chương I: Tổng quan về AutoCAD
congnghebim34.9K visualizações
Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Trong ACCUMARK Pattern Design por Nhân Quả Công Bằng
Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Trong ACCUMARK Pattern DesignHướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Trong ACCUMARK Pattern Design
Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Trong ACCUMARK Pattern Design
Nhân Quả Công Bằng1.8K visualizações
Chuong 09 por lekytho
Chuong 09Chuong 09
Chuong 09
lekytho517 visualizações
[Kho tài liệu ngành may ] tài liệu hướng dẫn sử dụng accumark 8.5 por TÀI LIỆU NGÀNH MAY
[Kho tài liệu ngành may ] tài liệu hướng dẫn sử dụng accumark 8.5[Kho tài liệu ngành may ] tài liệu hướng dẫn sử dụng accumark 8.5
[Kho tài liệu ngành may ] tài liệu hướng dẫn sử dụng accumark 8.5
TÀI LIỆU NGÀNH MAY1.9K visualizações
Tài liệu hướng dẫn sử dụng accumark 8.5 por TÀI LIỆU NGÀNH MAY
Tài liệu hướng dẫn sử dụng accumark 8.5Tài liệu hướng dẫn sử dụng accumark 8.5
Tài liệu hướng dẫn sử dụng accumark 8.5
TÀI LIỆU NGÀNH MAY13.3K visualizações
Slide bài tập huấn GV về phần mềm Geogebra. Bài 4. por Bùi Việt Hà
Slide bài tập huấn GV về phần mềm Geogebra. Bài 4. Slide bài tập huấn GV về phần mềm Geogebra. Bài 4.
Slide bài tập huấn GV về phần mềm Geogebra. Bài 4.
Bùi Việt Hà1.5K visualizações

Mais de Nguyen Van Phuong

Tìm hiểu mã lệnh G code G74-G89 (office 2013) por
Tìm hiểu mã lệnh G code G74-G89 (office 2013)Tìm hiểu mã lệnh G code G74-G89 (office 2013)
Tìm hiểu mã lệnh G code G74-G89 (office 2013)Nguyen Van Phuong
8.4K visualizações13 slides
Bài giảng inventor 2008 por
Bài giảng inventor 2008Bài giảng inventor 2008
Bài giảng inventor 2008Nguyen Van Phuong
23.9K visualizações552 slides
Bài tập auto cad por
Bài tập auto cadBài tập auto cad
Bài tập auto cadNguyen Van Phuong
1.9K visualizações22 slides
Bài tập auto cad por
Bài tập auto cadBài tập auto cad
Bài tập auto cadNguyen Van Phuong
7.3K visualizações22 slides
Bài tập nguyên lý máy por
Bài tập nguyên lý máyBài tập nguyên lý máy
Bài tập nguyên lý máyNguyen Van Phuong
73K visualizações27 slides
Thiết kế chuyển động (Inventor) por
Thiết kế chuyển động (Inventor)Thiết kế chuyển động (Inventor)
Thiết kế chuyển động (Inventor)Nguyen Van Phuong
11.9K visualizações130 slides

Mais de Nguyen Van Phuong(11)

Tìm hiểu mã lệnh G code G74-G89 (office 2013) por Nguyen Van Phuong
Tìm hiểu mã lệnh G code G74-G89 (office 2013)Tìm hiểu mã lệnh G code G74-G89 (office 2013)
Tìm hiểu mã lệnh G code G74-G89 (office 2013)
Nguyen Van Phuong8.4K visualizações
Bài giảng inventor 2008 por Nguyen Van Phuong
Bài giảng inventor 2008Bài giảng inventor 2008
Bài giảng inventor 2008
Nguyen Van Phuong23.9K visualizações
Bài tập auto cad por Nguyen Van Phuong
Bài tập auto cadBài tập auto cad
Bài tập auto cad
Nguyen Van Phuong1.9K visualizações
Bài tập auto cad por Nguyen Van Phuong
Bài tập auto cadBài tập auto cad
Bài tập auto cad
Nguyen Van Phuong7.3K visualizações
Bài tập nguyên lý máy por Nguyen Van Phuong
Bài tập nguyên lý máyBài tập nguyên lý máy
Bài tập nguyên lý máy
Nguyen Van Phuong73K visualizações
Thiết kế chuyển động (Inventor) por Nguyen Van Phuong
Thiết kế chuyển động (Inventor)Thiết kế chuyển động (Inventor)
Thiết kế chuyển động (Inventor)
Nguyen Van Phuong11.9K visualizações
De cuong-thuyluc-mtl por Nguyen Van Phuong
De cuong-thuyluc-mtlDe cuong-thuyluc-mtl
De cuong-thuyluc-mtl
Nguyen Van Phuong639 visualizações
De cuong-thuyluc-mtl por Nguyen Van Phuong
De cuong-thuyluc-mtlDe cuong-thuyluc-mtl
De cuong-thuyluc-mtl
Nguyen Van Phuong1.6K visualizações
Xuat bang ve por Nguyen Van Phuong
Xuat bang veXuat bang ve
Xuat bang ve
Nguyen Van Phuong6.7K visualizações

Học vẽ inventor

 • 1. Center Point Circle – Vẽ đường tròn (C) -Lệnh này dùng để vẽ đường tròn được xác định bởi hai điểm, điểm thứ nhất là tâm đường tròn, điểm thứ hai lằm trên đường tròn. -Thao tác: kích biểu tượng: Sau khi gọi lệnh, kích một điểm trên mặt phẳng vẽ phác làm tâm đường tròn, sau đó di chuyển chuột và kích điểm thư hai làm điểm đườ tròn đi qua. Tow Point Rectangle – Vẽ hình chữ nhật Lệnh này dùng để vẽ hình chữ nhật đi qua hai điểm lằm trên đường chéo. Hình chư nhật được tạo bởi lệnh này có hai cặp cạnh thẳng đứng và lằm ngang so với gốc toạ độ. -Thao tác: kích biểu tượng: Sau khi bọi lệnh, kích một điểm trên mặt phẳng vẽ phác là điểm thứ nhất của đường chéo, duy chuyển chuột kích điểm thư hai của đường chéo. Three Point Rectangle – Vẽ hình chư nhật Lệnh này dùng để vẽ hình chữ nhật đi qua 3 điểm, 3 điểm này là 3 đỉnh của hình chữ nhật. -Thao tác: kích biểu tượng: Sau khi gọi lệnh kích lần lượt 3 điểm trên mặt phẳng vẽ phác là 3 đỉnh của hình chữ nhật. Hai điểm đầu xác định phương và chiều dài của cạnh thư nhất, điểm thư 3 xác định chiều dài của cặp cạnh càn lại của hình chư nhật. Spline – Vẽ đường cong bất kỳ -Lệnh này dùng để vẽ một đường cong liên tục bất
 • 2. kỳ qua nhiều điểm, mà tiếp tuyến của nó tại điểm đầu và điểm cuối luôn tiếp xúc với biên dạng của nó. -Thao tác: kích biểu tượng: -Sau khi gọi lệnh kích một điểm trên mặt phẳng vẽ phác làm điểm bắt đầu của đường Spline, sau đó chọn những điểm tiếp theo mà đường cong này đi qua cho đến điểm cuối cùng. Click phải chuột xuất hiện hộp thoại  chọn Create. General Dimension – Ghi kích thước (D). -Lệnh này dùng để ràng buộc kích thước của một biên dạng, hình thể. -Thao tác: kích biểu tượng: -Sau khi gọi lệnh, kích vào đối tượng trên mặt phẳng vẽ phác cần ràng buộc kích thước, sau đó duy chuyển chuột sang vùng chống, kích một điểm khác định vị trí đặt kích thước. +Duoble Click vào giá trị vừa tạo để chỉnh sửa kích thước phù hợp. Constrain – Ràng buộc vị trí. -Trong quá trình vẽ các biên dạng, hình học phức tạp, nếu ràng buộc quá nhiều kích thước General Dimension sẽ gây rối cho bản vẽ và hiệu quả kém, thay và đó Inventor có các công cụ hỗ trợ ràng buộc vị trí tương quan +Ràng buộc hai đối tượng vuông góc trên mặt phẳng vẽ phác. Thao tác: Kích chọn hai đối tượng cần ràng
 • 3. buộc vuông góc. + Ràng buộc hai đối tượng song song trên mặt phẳng vẽ phác. + Ràng buộc hai đối tượng tiếp xúc trên mặt phẳng vẽ phác. + Ràng buộc một điểm thuộc một đối tương trên mặt phẳng vẽ phác. + Ràng buộc hai đối tượng đồng thẳng nhau trên mặt phẳng vẽ phác. + Ràng buộc hai đối tượng đồng tâm trên mặt phẳng vẽ phác, có thể hai đường tròn, hai cung tròn, một cung tròn một đường tròn. + Ràng buộc một đoạn thẳng nằm ngang theo gốc toạ độ. +Ràng buộc một đoạn nằm thẳng đứng theo gốc toạ độ. +Ràng buộc cho hai đối tượng bằng nhau. +Rằng buộc đối xứng hai đối tượng qua một đường tâm. +Làm trơn phần giao nhau của hai đối tượng. Áp dụng cho hai đối tượng mà trong đó phải có một đường là Spline, đường còn lại có thể là cung tròn, đoạn thẳng hoặc là một đường Spline khác. +Khoá cứng vị trí của đối tượng trên mặt phẳng vẽ phác. Sau khi thực hiện lệnh này, đối tượng chuyển từ màu xanh sang màu đen và không thể duy chuyển hoặc thay đổi kích thước trên mặt phẳng vẽ phác. Tangent Circle – Vẽ đường tròn tiếp xúc với 3
 • 4. đối tượng -Lệnh này dùng để đường tròn tiếp xúc với 3 doạn thẳng cho trước -Thao tác: kích biểu tượng: Kích chon 3 đoạn thẳng mà đường tròn cần tiếp xúc Three Point Arc – Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm Lệnh này dùng để vẽ cung tròn đi qua 3 điểm, hai điểm đầu là điểm khởi đầu và kết thúc của cung tròn, điểm thứ 3 lằm giữa cung tròn. Center Point Arc – Vẽ cung tròn khi biết tâm(A). -Thao tác: kích biểu tượng: +Chọn điển đầu làm tâm cung, chọn điểm thứ hai làm điểm xuất phát(bán kính) của cung tròn, kích điểm thư 3 để giới hạn cung. Tangent – Vẽ cung tròn tiếp xúc -Lệnh này dùng để vẽ cung tròn tiếp xúc với một đối tượng khác tại điểm cuối của chúng, các đôí tượng này có thể là đoạn thẳng, cung tròn, Spline... -Tao tác: kích biểu tượng: kích chọn đối tượng mà cung tròn cần tiếp xúc tại phía gần giao điểm muốn chọn. Sau đó, duy chuyển con chỏ chuột và kích điểm thứ hai làm điểm kết thúc của cung tròn. Fillet – Bo góc(F). -Dùng để bo góc tròn giao của hai đối tượng, và sau
 • 5. khi thực hiện lệnh náy, cung tròn được tạo ra sẽ tiếp xúc với hai đối tượng đó, -Sau khi goi lệnh Fillet  xuất hiện hộp thoại Fillet. Nhập giá trị bán kính cung cần bo tròn, sau đó kích hai đối tượng cần bo tròn trên mặt phẳng vẽ phác. Chamfer – Lệnh vát góc -Dùng để vát góc của hai đoạn thẳng không song song. 1) Distance: với lựa chọn này, khoảng cách được vát của hai đoạn thẳng tại góc vát là bằng nhau và có giá trị được nhập trong ô Distance. 2) Disctance – Distance: với lựa chọn này, khoảng cách được vát của hai đoạn thẳng tại góc vát có giá trị tương ứng với giá trị nhập vào 2 ô Distance. 3)Distance – Angle:Với lựa chon náy kích thước vát được xác định bởi một khoảng cách dài và góc hợp bởi cạnh vát với phương của một đoạn thẳng cần vát. Các giá trị này được nhập bởi hai ô Distance và Angle. Point – Lệnh tạo điểm. -Lệnh này dùng để tạo điểm, điểm này có thể là điểm tự do, gia của hai đối tượng..., chúng dùng làm tâm của lỗ, tham chiếu... -Thao tác: kích biểu tượng: Sau khi gọi lệnh kích chọn vị trí cần tạo điểm trên mặt phẳng vẽ phác. Split – Chia cắt đối tượng.
 • 6. -Dùng để chia một đối tượng thành hai đối tượng thông qua đối tượng cắt ngang. Circular Pattern – Sao chép quanh tâm. Fitted: Góc xoay chia đều cho tất cả các đối tượng. Suppress:Chọn ẩn một vài đối tượng cần thiết. Project Geometry – Tham chiếu hình học. -Lệnh này dùng để tham chiếu các biên dạng hình học của các đối tượng trước đó trên mặt phẳng vẽ phác như: cạnh, điểm, mặt phẳng. Các điểm, trục, mặt phẳng trong gốc toạ độ cũng được sư dụng để tham chiếu. -Thông thường, trước khi bắt đầu vẽ phác, ta cần tham chiếu bốc toạ độ làm tham chiếu chuẩn. Tham chiếu này, giúp ta dễ dàng quản lý chi tiết và thuận lợ cho quá trình lắp ráp.