O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

література

69 visualizações

Publicada em

1

Publicada em: Tecnologia
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

література

  1. 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Законодавча та нормативна 1. Конституція України: ( офіц. текст: за станом на 26 червня 1996 р.) / Верховна Рада України. – К. : ―Преса України‖, 1997 р. – 80 с. 2. Цивільний кодекс України: [від 16 січня 2003 р. № 435-ІV із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40. – С. 44 -46. 3. Господарський кодекс України [від 16 січня 2003 р. № 436-ІV із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. – С. 22 - 24. 4. Податковий кодекс України [від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 13. – С. 17 -19. 5. Про акціонерні товариства : [закон України : від 17 вересня 2008 р. № 514-VI із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50. – С. 51 - 55. 6. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : [закон України : від 6 вересня 2005 р. № 2806-IV із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 48. – 23 с. 7. Про власність : [закон України : від 7 лютого 1991 р.] // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. – 249 с. 8. Про колективні договори і угоди : [закон України : від 01 липня 1993 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – 25 с. 9. Про відпустки : [закон України : від 15 листопада 1996 р. № 504 / 96 – ВР] // Відомості Верховної Ради. – 1997. - № 2. – С.4 - 6. 10. Про господарські товариства : [ закон України : від 5 листопада 1991р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – 28 с. 11. Про цінні папери та фондовий ринок : [закон України : від 24 березня 2006 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – 21 с. 12. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : [закон України : від 08 липня 2010 року №2464] // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 17. – 13 с. 13. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : [ закон України : від 01 червня.2000 р. № 1775 – ІІІ] // Збірник систематизованого законодавства. Бухгалтерія. – 2002. – № 11/1. – С. 47 - 57. 14. Про оплату праці : [ закон України : від 24 березня 1995 р. № 108/95- ВР із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 17. – С.121 – 129. 15. Кодекс законів про працю України: [ кодекс України : від 10 грудня 1971 р. № 322-VII] // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – № 50. – С. 375 - 421. 16. Про адміністративні порушення : [ кодекс України : від 07 грудня 1984 № 8073-10] // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - № 51. – 1123 с.
  2. 2. 17. Стандарт бухгалтерського обліку 7 ―Основні засоби‖, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92// Збірник систе-матизованого законодавства. Бухгалтерія. – 2001. – № 52/2 (467) . – С. 43 45. 18. Стандарт бухгалтерського обліку 9 ―Запаси‖, затверджений наказом Мініс-терства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. №246 // Збірник систематизо-ваного законодавства. Бухгалтерія. – 2001. – № 52/2 (467) . – С. 51 56. 19. Стандарт бухгалтерського обліку 16 ―Витрати‖, затверджений наказом Мі-ністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318// Збірник систематизованого законодавства. Бухгалтерія. – 2001. – № 52/2 (467) . – С. 72 74. Базова 1. Березін, О. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / О. В. Березін. - К.: Знання, 2009. - 390 с. 2. Горбонос, Ф. В. Економіка підприємств : підручник / Ф. В. Горбонос. - К.: Знання, 2010. - 463 с. 3. Ковальчук, І. В. Економіка підприємства : Навч. посіб. / І. В. Ковальчук. – К.: Знання, 2008. – 679 с. 4. Швиданенко, Г. О. Економіка підприємства : підруч. / Г. О. Швиданенко, В. Г. Васильков, Н. П. Гончарова. — К.: КНЕУ, 2009. — 598 с. 5. Сідун, В. А. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 356 с. 6. Чорна, Л.О. Економіка підприємства : навч. посіб для студентів економічних спеціальностей / Л. О. Чорна, Н. В. Корж, І. В. Левицька. – Вінниця: ПП „Едельвейс і К‖, 2008. – 369 с. Допоміжна 1. Армстронг, М. Менеджмент: методы и приѐмы : науч. пособ. / М. Армстронг. – Пер. с англ.. изд. - К.: Знаня-Прес, 2006. – 876 с. 2. Єсінова, Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. – К.: Кондор, 2004. – 432 с. 3. Колот, А. М. Мотивація персоналу : навч. посіб. / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 340 с. 4. Краснокутська, Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с. 5. Крушельницька, О.В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К.: „Кондор‖. – 2005. – 308 с. 6. Тарасюк, Г. М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством : монографія / Г. М. Тарасюк, В. Д. Пархоменко. – Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2006. – 469 с. 7. Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К.: „Каравела‖, 2003. – 432 с.
  3. 3. 8. Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации : учеб. пособие. / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 544 с. Інформаційні ресурси 1. Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws 2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. - Режим доступу: http://msp.ark.gov.ua 3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.

×