PENGENALAN KIK

Mohd Abdul Nasir
Mohd Abdul NasirPPP em Kementerian Pelajaran Malaysia
PENGENALAN KIK
Di akhir program ini adalah diharap
para peserta akan dapat:
 Memahami konsep asas, falsafah serta operasi KIK
 Memahami proses menyediakan projek KIK
 Memahami kepentingan penggunaan alat-alat &
teknik-teknik kawalan kualiti & pemikiran kreatif
yang betul untuk menganalisis masalah
OBJEKTIF PROGRAM
INISIATIF KUALITI
KPISOP
DEFINISI KIK
Satu kumpulan kecil yang ahlinya terdiri
daripada pekerja yang mewakili tempat kerja yang
sama atau bersilang fungsi ,
berkumpul secara sukarela untuk
mengenal pasti masalah,
menganalisa dan seterusnya
mencetuskan idea idea yang kreatif dan berunsur
inovasi bagi tujuan
penyelesaian kepada masalah di tempat kerja
KUMPULAN WARGAKERJAKUMPULAN WARGAKERJA yang diiktiraf untuk
berbincang, mengemukakan cadangan dan mengujicuba
cadangan sehingga terhasil tatacarakerja atau produk yang
berhasil meningkatkan prestasi organisasi.
 
INOVASIINOVASI adalah cetusan idea-idea yang kreatif dan
inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat
meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi sama ada
melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan.
KREATIVITIKREATIVITI adalah kebolehan atau keupayaan untuk
mencipta, mewujud dan menghasilkan sesuatu yang baru atau
dalam bentuk baru melalui kemahiran imaginasi
 
Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK), November 2009
PENGENALAN KIK
KIK sebagai satu mekanisma
Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK), November 2009
Left-brained
• logical,
•Analytical
•Rational
•Sequential
•Objective
Light-brained
• Intuitive
•Thoughtful
•Random
•Holistic
•Subjective
•Look at whole
Pemikiran
Kreatif dan Inovatif
FALSAFAH
1. Pengurusan iktiraf modal insan sebagai aset
terpenting di dalam sesebuah organisasi
2.  Setiap wargakerja berpeluang memberi sumbangan
yang bermakna kepada organisasi
3. Wargakerja terlibat dalam proses penyelesaian
masalah atau penambahbaikan proses kerja dan
standard yang sedia ada atau memperkenalkan
sesuatu yang baru
4. Menerapkan konsep ‘knowledge-based’ dan
‘creativity-driven’ bagi menghasilkan inovasi yang
memberi nilai tambah kepada produk atau
perkhidmatan
 
 
FALSAFAH ..sambungan
5.Tumpuan kepada idea, pembelajaran,
perkongsian ilmu dan penciptaan nilai menerusi
strategi pengenalpastian dan penyelesaian masalah,
teknik-teknik penganalisisan serta penghasilan idea-
idea baru yang kreatif dan inovatif
 
6.Produk akhir KIK menjurus kepada penghasilan
output berkualiti yang dapat dinikmati dengan
ketara dan secara meluas.
7.Impak dan sumbangan KIK terhadap pertumbuhan
dan pengukuhan ekonomi
negara akan lebih berkesan.
 
OBJEKTIF
1.Keupayaan mencipta cara bekerja baru atau
menghasilkan inovasi
2.Kebolehan menyelesaikan masalah atau
membuat penambahbaikan kerja
3.Semangat bekerja secara berpasukan
4.Penyemaian dan penerapan nilai serta etika
kerja positif
5.Penglibatan dan peningkatan komitmen
terhadap kerja
6.Dorongan kerja yang tinggi
 
OBJEKTIF ….sambungan
7.Kesedaran mengenai tanggungjawab terhadap
diri sendiri, kumpulan, organisasi dan negara
8.Penggalakan penghasilan idea-idea yang
inovatif dan kreatif
9.Pewujudan hubungan yang harmorni di antara
pihak pengurusan dan pekerja
FAEDAH: wargakerja
1. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan
masalah dan membuat keputusan
2. Memupuk semangat kerjasama dan bekerja dalam
satu pasukan
3. Menyemai dan menerapkan nilai serta etika kerja
positif
4. Meningkatkan komitmen terhadap kerja
5. Menambah dorongan untuk bekerja dengan lebih
dedikasi
6.  Meningkatkan kesedaran mengenai
tanggungjawab terhadap diri sendiri, kumpulan,
organisasi dan negara 
FAEDAH: wargakerja….sambungan
6. Membimbing warga organisasi berfikiran kreatif
dan inovatif untuk menghasilkan inovasi
7. Meningkatkan keupayaan mencipta atau
memperkenalkan sistem baru dan penambah
baikan kerja
8. Menggalakkan penghasilan idea-idea yang
inovatif dan kreatif
9. Memberi kepuasan dalam bekerja
10. Meningkatkan keyakinan mengenai kebolehan
dan potensi diri sendiri
11. Mengasah bakat kepimpinan di kalangan warga
organisasi
 
 
FAEDAH: organisasi
1.Memperkenalkan sistem dan cara kerja baru
2.Menjana kecemerlangan organisasi melalui pendekatan
kreativiti, inovasi dan penciptaan nilai (value creation)
3.Memperbaiki sistem, proses dan cara kerja
4.Mengeratkan perhubungan di antara pekerja dengan
pihak pengurusan
5.Memupuk kerjasama di kalangan warga organisasi
6.Meningkatkan daya saing organisasi
7.Membolehkan organisasi menghasilkan satu sistem
penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan menepati
kehendak pelanggan
FAEDAH: perkhidmatan
1. Memupuk kerjasama antara agensi melalui
penyeragaman inovasi atau penambahbaikan
yang dihasilkan
1. Menjimatkan kos dan masa keseluruhan operasi
perkhidmatan
2. Meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan
3. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholders
4. Meningkatkan imej Perkhidmatan Awam
Mengapa dari KMK kepada KIK?Mengapa dari KMK kepada KIK?
 Keahlian terbuka atau merentasi semua bahagian
 Terdiri dari pekerja di pelbagai peringkat jawatan
 Penekanan kepada aspek inovasi dan kreativiti,
selain daripada penyelesaian masalah
 Teknik penyelesaian masalah dipelbagaikan
 Memasukkan teknik penjanaan idea kreatif dan
strategi penambahbaikan proses
FAEDAH KIK
 Mengurangkan kecacatan/kesilapan dan
meningkatkan kualiti.
 Inspirasi kerja berpasukan yang lebih efektif
 Meningkatkan motivasi pekerja
 Mewujudkan keupayaan/kemahiran penyelesaian
masalah
 Membina sikap “pencegahan masalah”.
 Memperbaiki komunikasi dalam organisasi.
 Mewujudkan hubungan harmoni antara pengurusan
dan pekerja.
 Menggalakkan pembangunan individu dan
kepimpinan
MENGAPA KIK GAGAL?
1. Kefahaman yang lemah mengenai
falsafah KIK.
2. Harapan pihak pengurusan yang terlalu
tinggi.
3. Kurang sokongan daripada pengurusan.
4. Kurang latihan kepada fasilitator, ketua
kumpulan dan ahli.
Ketua KIK
Ahli KIK
Jawatankuasa
Pemandu
Fasilitator
KOMPONEN
ORGANISASI
STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI
STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI
Pengarah Urusan
Pengarah Jabatan
Jawatankuasa
Pemandu
Fasilitator
Ketua KIK
Ahli KIK
Penyelia
Pekerja
OBJEKTIF:OBJEKTIF:
MEMBINCANGKAN FUNGSI & PERANAN PELBAGAI PIHAKMEMBINCANGKAN FUNGSI & PERANAN PELBAGAI PIHAK
YANG TERLIBAT DI DALAM KIKYANG TERLIBAT DI DALAM KIK
 Badan Tertinggi Diperingkat Organisasi
 Pengerusi Adalah Ketua Organisasi
 Ahli-ahlinya Terdiri Daripada:
i. Ketua-ketua Unit
ii. Fasilitator
iii. Lain-lain
STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI
Jawatankuasa Pemandu
STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI
Jawatankuasa Pemandu
FUNGSI / TANGGUNGJAWAB :
• PENENTU GERAKAN KIK DI DALAM SESEBUAH ORGANISASI
• MEMBERI DAN MENDAPATKAN SOKONGAN SEMUA PIHAK
• MENYEDIAKAN PERUNTUKAN KEWANGAN
• MENENTUKAN OBJEKTIF/HALATUJU KIK
• PERLANTIKAN PEMUDAHCARA
• PEMILIHAN AHLI KUMPULAN
• MENGANJURKAN AKTIVITI-AKTIVITI PROMOSI BERKAITAN
• MENYEDIAKAN PENGHARGAAN & PENGIKTIRAFAN
• MENILAI PROGRAM KIK
STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI
Pemudahcara/Fasilitator
 PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB
SECARA LANGSUNG DENGAN
PENUBUHAN KUMPULAN DAN KEGIATAN
KIK
 TERDIRI DARI EKSEKUTIF/PENGURUS/
PEGAWAI YANG MEMPUNYAI TUGAS
HAKIKI LAIN
 MENYELARAS, MENASIHAT DAN
MEMOTIVASI KUMPULAN
STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI
Ketua Kumpulan
 Selalunya Penyelia Dipilih Sebagai
Ketua Kumpulan Berdasarkan
Pengalaman & Pengetahuannya.
 Adakalanya Perlantikan Secara
Tukar Ganti (Lain Projek, Lain Ketua)
STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI
Ketua Kumpulan
Aktiviti Ketua Kumpulan:
• Memimpin Keseluruhan Operasi
Kumpulan KIK
• Mendapatkan Latihan Dan Bimbingan
Mengenai Teknik Menyelesaikan
Masalah Dari Pemudahcara/ Fasilitator
• Mengawal Tatacara Pengendalian
Kumpulan
STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI
Ketua Kumpulan
Aktiviti Ketua Kumpulan:
• Mengatur Dan Mengendalikan Mesyuarat
• Memastikan Kerjasama Dikalangan Ahli
• Membuat Pembahagian Tugas
Sewajarnya
• Memastikan Tugasan Yang Telah Diberi
Disempurnakan Sewajarnya
STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI
Ahli Kumpulan
Siapakah ahli kumpulan?
- Kakitangan atau operator pengeluaran yang
dikenal pasti oleh jawatan kuasa pemandu untuk
menganggotai KIK.
Bilangan Ahli?
Pengendalian Projek?
Aktiviti Ahli:
• Menghadiri Mesyuarat
• Menghadiri Latihan KIK
• Menerima Agihan Tugas
• Mengadakan Persembahan - Untuk Majikan
dan Konvensyen KIK
Tatacara Kumpulan
 Setiap ahli bebas mengeluarkan pendapat.
 Ahli menghormati idea ahli lain.
 Mendengar segala cadangan sebelum
sesuatu komen dibuat.
 Komen hendaklah dibuat kepada idea
bukan kepada individu tersebut.
 Setiap projek adalah projek kumpulan,
setiap ahli mestilah menyertainya.
29
1 de 29

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

02dato (2).pdf02dato (2).pdf
02dato (2).pdfSukiihakiiHani
2.8K visualizações41 slides
Kumpulan inovatif dan kreatif (kik)Kumpulan inovatif dan kreatif (kik)
Kumpulan inovatif dan kreatif (kik)Syafiq Ali
13.2K visualizações70 slides

Mais procurados(20)

KERTAS KERJA KURSUS KEPIMPINAN 2020.pdfKERTAS KERJA KURSUS KEPIMPINAN 2020.pdf
KERTAS KERJA KURSUS KEPIMPINAN 2020.pdf
AsmalizaMamat23.2K visualizações
02dato (2).pdf02dato (2).pdf
02dato (2).pdf
SukiihakiiHani2.8K visualizações
Borang-Pemarkahan-Pertandingan-Pakaian-Beragam.docxBorang-Pemarkahan-Pertandingan-Pakaian-Beragam.docx
Borang-Pemarkahan-Pertandingan-Pakaian-Beragam.docx
kamal1775531.5K visualizações
Laporan post mortem program anti dadahLaporan post mortem program anti dadah
Laporan post mortem program anti dadah
Hafizah Jack5.1K visualizações
SURAT JEMPUTAN KE MAJLIS ANUGERAH CEMERLANGSURAT JEMPUTAN KE MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG
SURAT JEMPUTAN KE MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG
izanizal73.9K visualizações
Kumpulan inovatif dan kreatif (kik)Kumpulan inovatif dan kreatif (kik)
Kumpulan inovatif dan kreatif (kik)
Syafiq Ali13.2K visualizações
Operasi datang lewat ke sekolahOperasi datang lewat ke sekolah
Operasi datang lewat ke sekolah
SMK TAMAN INDAH, TAMPIN, NS44.4K visualizações
Ceramah kepimpinan SEKOLAH RENDAHCeramah kepimpinan SEKOLAH RENDAH
Ceramah kepimpinan SEKOLAH RENDAH
zulkifli mohd10.9K visualizações
Kertas kerja gotong royongKertas kerja gotong royong
Kertas kerja gotong royong
Eiza Alias59.8K visualizações
Spi norma baharu gpi 2015Spi norma baharu gpi 2015
Spi norma baharu gpi 2015
Yuzie Yusoff3.8K visualizações
Pengurusan rekod fail.Pengurusan rekod fail.
Pengurusan rekod fail.
jasmi jaafar32.5K visualizações
Hari alam sekitarHari alam sekitar
Hari alam sekitar
Sara Zaleha5.4K visualizações
Program lawatan ke pesta buku antarabangsaProgram lawatan ke pesta buku antarabangsa
Program lawatan ke pesta buku antarabangsa
izz_zafran5.7K visualizações
PEKELILING ETIKA BERPAKAIAN PENJAWAT AWAMPEKELILING ETIKA BERPAKAIAN PENJAWAT AWAM
PEKELILING ETIKA BERPAKAIAN PENJAWAT AWAM
Chon Seong Hoo114.9K visualizações
131605128 fungsi-dan-peranan-ppd131605128 fungsi-dan-peranan-ppd
131605128 fungsi-dan-peranan-ppd
Mat mohd12.6K visualizações
Perancangan aktiviti panitia RBTPerancangan aktiviti panitia RBT
Perancangan aktiviti panitia RBT
chooeinsan3.4K visualizações
Contoh KIK e-WAVE Peringkat UiTM 2008Contoh KIK e-WAVE Peringkat UiTM 2008
Contoh KIK e-WAVE Peringkat UiTM 2008
Ahmad Faizar1.4K visualizações
DIVIDER RPH 2023-2024 (KUMP B) - BUNGA.pdfDIVIDER RPH 2023-2024 (KUMP B) - BUNGA.pdf
DIVIDER RPH 2023-2024 (KUMP B) - BUNGA.pdf
Masfurah Mohd ali5.9K visualizações
Contoh surat jemputan penceramahContoh surat jemputan penceramah
Contoh surat jemputan penceramah
Rosell Roseliana Rusli34.4K visualizações

Similar a PENGENALAN KIK(20)

2. Materi Pokok KWU_LK 3_Eksp - Copy.pptx2. Materi Pokok KWU_LK 3_Eksp - Copy.pptx
2. Materi Pokok KWU_LK 3_Eksp - Copy.pptx
ssuserafeaff117 visualizações
Kamus nilai budaya bank bantenKamus nilai budaya bank banten
Kamus nilai budaya bank banten
Ayu Permata Sari37 visualizações
Materi Program pelatihan training jakartaMateri Program pelatihan training jakarta
Materi Program pelatihan training jakarta
MDI Training Indonesia390 visualizações
Kik2011 kumpulan inovatif kreatifKik2011 kumpulan inovatif kreatif
Kik2011 kumpulan inovatif kreatif
UPSRPMRSPMSTPM2.2K visualizações
Pgri kongres xxi martani huseini 2013Pgri kongres xxi martani huseini 2013
Pgri kongres xxi martani huseini 2013
nofianputra1.3K visualizações
Tantangan Rekrutmen dan Seleksi di Masa DepanTantangan Rekrutmen dan Seleksi di Masa Depan
Tantangan Rekrutmen dan Seleksi di Masa Depan
Seta Wicaksana7.1K visualizações
Manajemen kinerjaManajemen kinerja
Manajemen kinerja
Riska Putri171 visualizações
Improvement Method (internship)Improvement Method (internship)
Improvement Method (internship)
Megitta Ignacia9K visualizações
MAKALAH MANAJEMEMEN STRATEGIK ( UAS )MAKALAH MANAJEMEMEN STRATEGIK ( UAS )
MAKALAH MANAJEMEMEN STRATEGIK ( UAS )
DedenNurhidayat1120 visualizações
Penetapan dan tujuan organisasiPenetapan dan tujuan organisasi
Penetapan dan tujuan organisasi
Ervina Cranberry's5.6K visualizações
Modul P5 Kewirausahaan.pptxModul P5 Kewirausahaan.pptx
Modul P5 Kewirausahaan.pptx
RahmatDarmawan251.4K visualizações
MAKALAH MANAJEMEMEN STRATEGIK ( UAS )MAKALAH MANAJEMEMEN STRATEGIK ( UAS )
MAKALAH MANAJEMEMEN STRATEGIK ( UAS )
suningrat suning542 visualizações
SK Hutchings - Latihan dalam perkhidmatan 01 2020SK Hutchings - Latihan dalam perkhidmatan 01 2020
SK Hutchings - Latihan dalam perkhidmatan 01 2020
ahmadazmiaiyob28 visualizações
Makalah uasMakalah uas
Makalah uas
monika lagi169 visualizações
Syllabus training D&D consultingSyllabus training D&D consulting
Syllabus training D&D consulting
D&D Consulting830 visualizações
Organization development on change managementOrganization development on change management
Organization development on change management
Setiono Winardi86 visualizações
Makalah uasMakalah uas
Makalah uas
Julian suteja35 visualizações

Mais de Mohd Abdul Nasir

Buku panduan doa majlis rasmiBuku panduan doa majlis rasmi
Buku panduan doa majlis rasmiMohd Abdul Nasir
9.3K visualizações20 slides
Konsep Sejarah KSSR Tahun 5Konsep Sejarah KSSR Tahun 5
Konsep Sejarah KSSR Tahun 5Mohd Abdul Nasir
12.6K visualizações25 slides
Kajian Kes Sejarah Tahun 5Kajian Kes Sejarah Tahun 5
Kajian Kes Sejarah Tahun 5Mohd Abdul Nasir
11.6K visualizações6 slides
KEMBARA KIKKEMBARA KIK
KEMBARA KIKMohd Abdul Nasir
2.4K visualizações139 slides
Pengurusan Surat KerajaanPengurusan Surat Kerajaan
Pengurusan Surat KerajaanMohd Abdul Nasir
16.6K visualizações50 slides

Mais de Mohd Abdul Nasir(10)

Buku panduan doa majlis rasmiBuku panduan doa majlis rasmi
Buku panduan doa majlis rasmi
Mohd Abdul Nasir9.3K visualizações
Pelan Pembangunan Profesional Guru dan Pemimpin SekolahPelan Pembangunan Profesional Guru dan Pemimpin Sekolah
Pelan Pembangunan Profesional Guru dan Pemimpin Sekolah
Mohd Abdul Nasir1.7K visualizações
Konsep Sejarah KSSR Tahun 5Konsep Sejarah KSSR Tahun 5
Konsep Sejarah KSSR Tahun 5
Mohd Abdul Nasir12.6K visualizações
Kajian Kes Sejarah Tahun 5Kajian Kes Sejarah Tahun 5
Kajian Kes Sejarah Tahun 5
Mohd Abdul Nasir11.6K visualizações
KEMBARA KIKKEMBARA KIK
KEMBARA KIK
Mohd Abdul Nasir2.4K visualizações
Pengurusan Surat KerajaanPengurusan Surat Kerajaan
Pengurusan Surat Kerajaan
Mohd Abdul Nasir16.6K visualizações
Fail Kuasa PSSFail Kuasa PSS
Fail Kuasa PSS
Mohd Abdul Nasir1.5K visualizações
Fail Meja DGA32 UIKPPFail Meja DGA32 UIKPP
Fail Meja DGA32 UIKPP
Mohd Abdul Nasir4.4K visualizações
Fail Meja FT17Fail Meja FT17
Fail Meja FT17
Mohd Abdul Nasir5.4K visualizações

Último(20)

Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdfMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
SupriyadiSupriyadi5429 visualizações
AKSI NYATA BIMBINGAN KONSELING.pdfAKSI NYATA BIMBINGAN KONSELING.pdf
AKSI NYATA BIMBINGAN KONSELING.pdf
SetianingrumSepti39 visualizações
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 visualizações
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptx
JUMADAPUTRA10 visualizações
SK TPPK paud 2023.pdfSK TPPK paud 2023.pdf
SK TPPK paud 2023.pdf
Komalasari9626 visualizações
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxMateri Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
PPIDDPMPTSPKotaMadiu15 visualizações
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docxContoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
SyafruddinHS122 visualizações
kelompok 8.pdfkelompok 8.pdf
kelompok 8.pdf
sitiamelliaefendi0316 visualizações
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIA
AzmiMustafa49 visualizações
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
randalesmana10 visualizações
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup13 visualizações
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docx
JUMADAPUTRA10 visualizações
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
DidikSupriyadi640 visualizações

PENGENALAN KIK

 • 2. Di akhir program ini adalah diharap para peserta akan dapat:  Memahami konsep asas, falsafah serta operasi KIK  Memahami proses menyediakan projek KIK  Memahami kepentingan penggunaan alat-alat & teknik-teknik kawalan kualiti & pemikiran kreatif yang betul untuk menganalisis masalah OBJEKTIF PROGRAM
 • 4. DEFINISI KIK Satu kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada pekerja yang mewakili tempat kerja yang sama atau bersilang fungsi , berkumpul secara sukarela untuk mengenal pasti masalah, menganalisa dan seterusnya mencetuskan idea idea yang kreatif dan berunsur inovasi bagi tujuan penyelesaian kepada masalah di tempat kerja
 • 5. KUMPULAN WARGAKERJAKUMPULAN WARGAKERJA yang diiktiraf untuk berbincang, mengemukakan cadangan dan mengujicuba cadangan sehingga terhasil tatacarakerja atau produk yang berhasil meningkatkan prestasi organisasi.   INOVASIINOVASI adalah cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. KREATIVITIKREATIVITI adalah kebolehan atau keupayaan untuk mencipta, mewujud dan menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk baru melalui kemahiran imaginasi   Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK), November 2009
 • 7. KIK sebagai satu mekanisma Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK), November 2009
 • 9. FALSAFAH 1. Pengurusan iktiraf modal insan sebagai aset terpenting di dalam sesebuah organisasi 2.  Setiap wargakerja berpeluang memberi sumbangan yang bermakna kepada organisasi 3. Wargakerja terlibat dalam proses penyelesaian masalah atau penambahbaikan proses kerja dan standard yang sedia ada atau memperkenalkan sesuatu yang baru 4. Menerapkan konsep ‘knowledge-based’ dan ‘creativity-driven’ bagi menghasilkan inovasi yang memberi nilai tambah kepada produk atau perkhidmatan  
 • 10.   FALSAFAH ..sambungan 5.Tumpuan kepada idea, pembelajaran, perkongsian ilmu dan penciptaan nilai menerusi strategi pengenalpastian dan penyelesaian masalah, teknik-teknik penganalisisan serta penghasilan idea- idea baru yang kreatif dan inovatif   6.Produk akhir KIK menjurus kepada penghasilan output berkualiti yang dapat dinikmati dengan ketara dan secara meluas. 7.Impak dan sumbangan KIK terhadap pertumbuhan dan pengukuhan ekonomi negara akan lebih berkesan.
 • 11.   OBJEKTIF 1.Keupayaan mencipta cara bekerja baru atau menghasilkan inovasi 2.Kebolehan menyelesaikan masalah atau membuat penambahbaikan kerja 3.Semangat bekerja secara berpasukan 4.Penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja positif 5.Penglibatan dan peningkatan komitmen terhadap kerja 6.Dorongan kerja yang tinggi
 • 12.   OBJEKTIF ….sambungan 7.Kesedaran mengenai tanggungjawab terhadap diri sendiri, kumpulan, organisasi dan negara 8.Penggalakan penghasilan idea-idea yang inovatif dan kreatif 9.Pewujudan hubungan yang harmorni di antara pihak pengurusan dan pekerja
 • 13. FAEDAH: wargakerja 1. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan 2. Memupuk semangat kerjasama dan bekerja dalam satu pasukan 3. Menyemai dan menerapkan nilai serta etika kerja positif 4. Meningkatkan komitmen terhadap kerja 5. Menambah dorongan untuk bekerja dengan lebih dedikasi 6.  Meningkatkan kesedaran mengenai tanggungjawab terhadap diri sendiri, kumpulan, organisasi dan negara 
 • 14. FAEDAH: wargakerja….sambungan 6. Membimbing warga organisasi berfikiran kreatif dan inovatif untuk menghasilkan inovasi 7. Meningkatkan keupayaan mencipta atau memperkenalkan sistem baru dan penambah baikan kerja 8. Menggalakkan penghasilan idea-idea yang inovatif dan kreatif 9. Memberi kepuasan dalam bekerja 10. Meningkatkan keyakinan mengenai kebolehan dan potensi diri sendiri 11. Mengasah bakat kepimpinan di kalangan warga organisasi  
 • 15.   FAEDAH: organisasi 1.Memperkenalkan sistem dan cara kerja baru 2.Menjana kecemerlangan organisasi melalui pendekatan kreativiti, inovasi dan penciptaan nilai (value creation) 3.Memperbaiki sistem, proses dan cara kerja 4.Mengeratkan perhubungan di antara pekerja dengan pihak pengurusan 5.Memupuk kerjasama di kalangan warga organisasi 6.Meningkatkan daya saing organisasi 7.Membolehkan organisasi menghasilkan satu sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan menepati kehendak pelanggan
 • 16. FAEDAH: perkhidmatan 1. Memupuk kerjasama antara agensi melalui penyeragaman inovasi atau penambahbaikan yang dihasilkan 1. Menjimatkan kos dan masa keseluruhan operasi perkhidmatan 2. Meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholders 4. Meningkatkan imej Perkhidmatan Awam
 • 17. Mengapa dari KMK kepada KIK?Mengapa dari KMK kepada KIK?  Keahlian terbuka atau merentasi semua bahagian  Terdiri dari pekerja di pelbagai peringkat jawatan  Penekanan kepada aspek inovasi dan kreativiti, selain daripada penyelesaian masalah  Teknik penyelesaian masalah dipelbagaikan  Memasukkan teknik penjanaan idea kreatif dan strategi penambahbaikan proses
 • 18. FAEDAH KIK  Mengurangkan kecacatan/kesilapan dan meningkatkan kualiti.  Inspirasi kerja berpasukan yang lebih efektif  Meningkatkan motivasi pekerja  Mewujudkan keupayaan/kemahiran penyelesaian masalah  Membina sikap “pencegahan masalah”.  Memperbaiki komunikasi dalam organisasi.  Mewujudkan hubungan harmoni antara pengurusan dan pekerja.  Menggalakkan pembangunan individu dan kepimpinan
 • 19. MENGAPA KIK GAGAL? 1. Kefahaman yang lemah mengenai falsafah KIK. 2. Harapan pihak pengurusan yang terlalu tinggi. 3. Kurang sokongan daripada pengurusan. 4. Kurang latihan kepada fasilitator, ketua kumpulan dan ahli.
 • 21. STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI Pengarah Urusan Pengarah Jabatan Jawatankuasa Pemandu Fasilitator Ketua KIK Ahli KIK Penyelia Pekerja OBJEKTIF:OBJEKTIF: MEMBINCANGKAN FUNGSI & PERANAN PELBAGAI PIHAKMEMBINCANGKAN FUNGSI & PERANAN PELBAGAI PIHAK YANG TERLIBAT DI DALAM KIKYANG TERLIBAT DI DALAM KIK
 • 22.  Badan Tertinggi Diperingkat Organisasi  Pengerusi Adalah Ketua Organisasi  Ahli-ahlinya Terdiri Daripada: i. Ketua-ketua Unit ii. Fasilitator iii. Lain-lain STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI Jawatankuasa Pemandu
 • 23. STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI Jawatankuasa Pemandu FUNGSI / TANGGUNGJAWAB : • PENENTU GERAKAN KIK DI DALAM SESEBUAH ORGANISASI • MEMBERI DAN MENDAPATKAN SOKONGAN SEMUA PIHAK • MENYEDIAKAN PERUNTUKAN KEWANGAN • MENENTUKAN OBJEKTIF/HALATUJU KIK • PERLANTIKAN PEMUDAHCARA • PEMILIHAN AHLI KUMPULAN • MENGANJURKAN AKTIVITI-AKTIVITI PROMOSI BERKAITAN • MENYEDIAKAN PENGHARGAAN & PENGIKTIRAFAN • MENILAI PROGRAM KIK
 • 24. STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI Pemudahcara/Fasilitator  PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB SECARA LANGSUNG DENGAN PENUBUHAN KUMPULAN DAN KEGIATAN KIK  TERDIRI DARI EKSEKUTIF/PENGURUS/ PEGAWAI YANG MEMPUNYAI TUGAS HAKIKI LAIN  MENYELARAS, MENASIHAT DAN MEMOTIVASI KUMPULAN
 • 25. STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI Ketua Kumpulan  Selalunya Penyelia Dipilih Sebagai Ketua Kumpulan Berdasarkan Pengalaman & Pengetahuannya.  Adakalanya Perlantikan Secara Tukar Ganti (Lain Projek, Lain Ketua)
 • 26. STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI Ketua Kumpulan Aktiviti Ketua Kumpulan: • Memimpin Keseluruhan Operasi Kumpulan KIK • Mendapatkan Latihan Dan Bimbingan Mengenai Teknik Menyelesaikan Masalah Dari Pemudahcara/ Fasilitator • Mengawal Tatacara Pengendalian Kumpulan
 • 27. STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI Ketua Kumpulan Aktiviti Ketua Kumpulan: • Mengatur Dan Mengendalikan Mesyuarat • Memastikan Kerjasama Dikalangan Ahli • Membuat Pembahagian Tugas Sewajarnya • Memastikan Tugasan Yang Telah Diberi Disempurnakan Sewajarnya
 • 28. STRUKTUR & FUNGSI ORGANISASI Ahli Kumpulan Siapakah ahli kumpulan? - Kakitangan atau operator pengeluaran yang dikenal pasti oleh jawatan kuasa pemandu untuk menganggotai KIK. Bilangan Ahli? Pengendalian Projek? Aktiviti Ahli: • Menghadiri Mesyuarat • Menghadiri Latihan KIK • Menerima Agihan Tugas • Mengadakan Persembahan - Untuk Majikan dan Konvensyen KIK
 • 29. Tatacara Kumpulan  Setiap ahli bebas mengeluarkan pendapat.  Ahli menghormati idea ahli lain.  Mendengar segala cadangan sebelum sesuatu komen dibuat.  Komen hendaklah dibuat kepada idea bukan kepada individu tersebut.  Setiap projek adalah projek kumpulan, setiap ahli mestilah menyertainya. 29

Notas do Editor

 1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________