O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
15/12/2014 NHÓM 2 1
DANH SÁCH NHÓM 
STT HỌ VÀ TÊN MSSV 
1 TRỊNH THỊ CÔNG K125042023 
2 HOÀNG THỊ THANH HIỀN K125042044 
3 NGUYỄN THỊ BẢO YÊN K...
Vụ việc có thuộc thẩm 
quyền của TADS 
không? 
Nộp ở TAND Tỉnh hay TAND Huyện? 
Nộp 15/12/2014 NHÓM 2 ở TAND Huyện nào? Tỉ...
NỘI DUNG 
KHÁI NIỆM VÀ 
Ý NGHĨA TQTA 
VIỆC PHÂN 
ĐỊNH TQ GIỮA 
CÁC TA. 
CHUYỂN VỤ 
VIỆC DS, NHẬP, 
TÁCH VADS 
TQDS CỦA TA ...
THẨM QUYỀN LÀ GÌ? 
 Theo từ điển Tiếng Việt : Thẩm quyền là “quyền xem 
xét để kết luận và định đoạt một vấn đề theo pháp...
“Thẩm quyền của Tòa án là toàn bộ những quyền do 
pháp luật quy định, theo đó Tòa án được tiến hành xem 
xét, giải quyết n...
1.2 Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH TQTA 
Tránh tình trạng 
giải quyết không 
đúng thẩm 
quyền hoặc đùn 
đẩy trách nhiệm 
giữa c...
1.2 Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH TQTA 
Tạo điều kiện 
thuận lợi cho 
việc thi hành án 
dân sự, chuyển 
giao bản sao bản 
án, ...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.1 Cơ sở xác định những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: 
T...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC: 
2.1 Cơ sở xác định những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của TA: 
• Cơ ...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.1 Cơ sở xác định những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: 
-...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: 
TRANH CHẤP DÂN S...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
15/12/2014 NHÓM 2 13
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 
15/12/2014 NHÓM 2 14
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: 
TRANH CHẤP YÊU C...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: 
TRANH CHẤP YÊU C...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: 
TRANH CHẤP YÊU C...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: 
TRANH CHẤP YÊU C...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: 
TRANH CHẤP YÊU C...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: 
Khoản 1, điều 29...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: 
Khoản 2, điều 29...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: 
Khoản 3, điều 29...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: 
TRANH CHẤP YÊU C...
ĐIỀU 2, NQ 03/2012-HĐTP QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, 
QUYỀN HẠN GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ 
KHÔNG THỂ 
XÁC ĐỊNH 
THUỘC ĐIỀU 
N...
2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO 
LOẠI VIỆC 
2.3 Thẩm quyền TA đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức 
Quyết ...
3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 
WINTER 
Template 
3.1 CƠ SỞ CỦA VIỆC PHÂN 
ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA 
CÁC TÒA ÁN C...
3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 
3.1 CƠ SỞ CỦA VIỆC PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA CÁC 
TÒA ÁN CÁC CẤP 
 HỆ THỐNG ...
3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 
3.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN CÁC CẤP 
ĐIỀU 33-34 BLTTDS 2004 (SĐ, BS 2011) 
1 
...
3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 
3.2 THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN CÁC CẤP 
THẨM QUYỀN TAND CẤP HUYỆN 
 ĐIỀU 33-...
3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 
3.2 THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN CÁC CẤP 
THẨM QUYỀN TAND CẤP HUYỆN 
 LƯU Ý: 
...
3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 
3.2 THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN CÁC CẤP 
THẨM QUYỀN TAND CẤP TỈNH 
 ĐIỀU 34- ...
3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 
3.2 THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN CÁC CẤP 
THẨM QUYỀN TAND CẤP TỈNH 
 ĐIỀU 34- ...
3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 
3.2 THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN CÁC CẤP 
THẨM QUYỀN TAND TỐI CAO 
 Phúc thẩm....
3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 
1. VVDS=VADS+VDS 
2. QĐCBCCQTC 
3. CQXXCNCHXHCNVN 
15/12/2014 NHÓM 2 34
4. VIỆC PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: 
4.1 CƠ SỞ CỦA VIỆC PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: ...
4.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO LÃNH THỔ 
KHOẢN 1, ĐIỀU 35, BLTTDS 2004*...
4.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO LÃNH THỔ 
KHOẢN 1, ĐIỀU 35, BLTTDS 2004*...
4.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ DÂN SỰ THEO 
LÃNH THỔ 
KHOẢN 1, ĐIỀU 35, BLTT...
4.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ THEO LÃNH THỔ 
KHOẢN 2, ĐIỀU 35, BLTTDS 2004* ...
4.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ THEO LÃNH THỔ 
KHOẢN 2, ĐIỀU 35, BLTTDS 200...
4.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: 
THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO SỰ LỰA CHỌN CỦA NGUYÊN ĐƠN, 
NGƯỜI YÊU CẦU 
ĐIỀU 36, ...
5. CHUYỂN VỤ VIỆC DÂN SỰ CHO TOÀ ÁN KHÁC, GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN, NHẬP HOẶC TÁCH VỤ ÁN 
5.1 . CHUYỂN VỤ VIỆC...
5. CHUYỂN VỤ VIỆC DÂN SỰ CHO TOÀ ÁN KHÁC, GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN, NHẬP HOẶC TÁCH VỤ ÁN 
5.1 . NHẬP, TÁCH VỤ ...
5. CHUYỂN VỤ VIỆC DÂN SỰ CHO TOÀ ÁN KHÁC, GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN, NHẬP HOẶC TÁCH VỤ ÁN 
5.1 . NHẬP, TÁCH VỤ ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Thẩm quyền của tòa án

8.996 visualizações

Publicada em

thẩm quyền của tòa án
luật hành chính

Publicada em: Direito
 • Entre para ver os comentários

Thẩm quyền của tòa án

 1. 1. 15/12/2014 NHÓM 2 1
 2. 2. DANH SÁCH NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV 1 TRỊNH THỊ CÔNG K125042023 2 HOÀNG THỊ THANH HIỀN K125042044 3 NGUYỄN THỊ BẢO YÊN K1250420 4 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA K125042049 5 NGUYỄN THỊ KHÁNH HIỀN K125042055 6 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG (NT) K125042058 15/12/2014 NHÓM 2 2
 3. 3. Vụ việc có thuộc thẩm quyền của TADS không? Nộp ở TAND Tỉnh hay TAND Huyện? Nộp 15/12/2014 NHÓM 2 ở TAND Huyện nào? Tỉnh n3 ào?
 4. 4. NỘI DUNG KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA TQTA VIỆC PHÂN ĐỊNH TQ GIỮA CÁC TA. CHUYỂN VỤ VIỆC DS, NHẬP, TÁCH VADS TQDS CỦA TA THEO LOẠI VIỆC TQ CỦA TA THEO LÃNH THỔ. TỔNG KẾT VÀ KIỂM TRA Nội dung 01 Nội dung 03 Nội dung 05 Nội dung 02 Nội dung 04 Nội dung 06 15/12/2014 NHÓM 2 4
 5. 5. THẨM QUYỀN LÀ GÌ?  Theo từ điển Tiếng Việt : Thẩm quyền là “quyền xem xét để kết luận và định đoạt một vấn đề theo pháp luật”.  Trong khoa học pháp lý: Thẩm quyền được hiểu là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ hành động, quyết định của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống bộ máy Nhà nước do pháp luật quy định. 15/12/2014 NHÓM 2 5
 6. 6. “Thẩm quyền của Tòa án là toàn bộ những quyền do pháp luật quy định, theo đó Tòa án được tiến hành xem xét, giải quyết những vụ việc cụ thể theo quy định của pháp luật”. 15/12/2014 NHÓM 2 6
 7. 7. 1.2 Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH TQTA Tránh tình trạng giải quyết không đúng thẩm quyền hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các TA 15/12/2014 NHÓM 2 7
 8. 8. 1.2 Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH TQTA Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành án dân sự, chuyển giao bản sao bản án, quyết định, giải thích bản án quyết đinh. 15/12/2014 NHÓM 2 8
 9. 9. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.1 Cơ sở xác định những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: Thẩm quyền dân sự của Tòa Án theo loại việc là gì ? Giới hạn khả năng do pháp luật quy định để TAND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc thụ lý và giải quyết các vụ việc dân sự. 15/12/2014 NHÓM 2 9
 10. 10. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC: 2.1 Cơ sở xác định những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của TA: • Cơ sơ pháp lý phân định quyền hạn giữa:  Tòa án với CQNN khác  Tòa án với Tòa án • Cơ sở thực hiện quyền được Yêu cầu của Đương sự 15/12/2014 NHÓM 2 10
 11. 11. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.1 Cơ sở xác định những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: - Căn cứ theo quy định của pháp luật đối với từng vụ việc mà chúng ta có thể xác định được những vụ việc dân sự nào thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Nội dung vụ việc 15/12/2014 NHÓM 2 11
 12. 12. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: TRANH CHẤP DÂN SỰ YÊU CẦU DÂN SỰ ĐIỀU 25-32A BLTTDS 2004 ( sửa đổi, bổ sung 2011) 15/12/2014 NHÓM 2 12
 13. 13. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 15/12/2014 NHÓM 2 13
 14. 14. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 15/12/2014 NHÓM 2 14
 15. 15. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: TRANH CHẤP YÊU CẦU ĐIỀU 25 – BLTTDS 2004 ( SĐ, BS 2011) ĐIỀU 26 – BLTTDS 2004 ( SĐ, BS 2011) 15/12/2014 NHÓM 2 15
 16. 16. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: TRANH CHẤP YÊU CẦU KHOẢN 9-ĐIỀU 25 – BLTTDS 2004 ( SĐ, BS 2011) KHOẢN 6-ĐIỀU 26 – BLTTDS 2004 ( SĐ, BS 2011) Lưu ý: Tuyên bố VB vô hiệu Áp dụng Điều 4- NQ 03/2012-HĐTP 15/12/2014 NHÓM 2 16
 17. 17. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: TRANH CHẤP YÊU CẦU KHOẢN 10-ĐIỀU 25 – BLTTDS 2004 ( SĐ, BS 2011) KHOẢN 7-ĐIỀU 26 – BLTTDS 2004 ( SĐ, BS 2011) Lưu ý: Tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của PL về THA DS Áp dụng Điều 5- NQ 03/2012-HĐTP 15/12/2014 NHÓM 2 17
 18. 18. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: TRANH CHẤP YÊU CẦU ĐIỀU 27 – BLTTDS 2004 ( SĐ, BS 2011) ĐIỀU 28 – BLTTDS 2004 ( SĐ, BS 2011) 15/12/2014 NHÓM 2 18
 19. 19. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: TRANH CHẤP YÊU CẦU ĐIỀU 29– BLTTDS 2004 ( SĐ, BS 2011) ĐIỀU 30 – BLTTDS 2004 ( SĐ, BS 2011) 15/12/2014 NHÓM 2 19
 20. 20. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: Khoản 1, điều 29 – BLTTDS 2004 - Cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh? - Mục đích lợi nhuận? - Hoạt động Kinh doanh, Thương mại? 15/12/2014 NHÓM 2 20
 21. 21. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: Khoản 2, điều 29 – BLTTDS 2004 - Các bên đều có mục đích lợi nhuận? - Một bên vì mục đích lợi nhuận? 15/12/2014 NHÓM 2 21
 22. 22. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: Khoản 3, điều 29 – BLTTDS 2004 - Công ty với thành viên công ty? - Thành viên công ty với thành viên công ty ? Điều 6, NQ 03/2012- HĐTP 15/12/2014 NHÓM 2 22
 23. 23. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.2 Những loại việc thuộc thẩm quyền dân sự của tòa án: TRANH CHẤP YÊU CẦU ĐIỀU 31 – BLTTDS 2004 ( SĐ, BS 2011) ĐIỀU 32 – BLTTDS 2004 ( SĐ, BS 2011) 15/12/2014 NHÓM 2 23
 24. 24. ĐIỀU 2, NQ 03/2012-HĐTP QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH THUỘC ĐIỀU NÀO TÒA LAO ĐỘNG 29,30 30,31 TÒA DÂN SỰ 25,26,27,28 TÒA KINH TẾ CHÁNH ÁN TAND TỈNH, TP TTTW Trường hợp sau khi thụ lý mới phát hiện được VVDS thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Toà CT khác, thì Toà CT đã thụ lý tiếp 15/12/2014 tục giải quyết vụ việc NHÓM dân 2 sự theo thủ tục chung,* 24
 25. 25. 2. THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC 2.3 Thẩm quyền TA đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức Quyết định cá biệt là gì?  Quyết định được đưa ra cho mỗi cá nhân nhằm giải quyết một vấn đề nhất định.  Do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ra. Áp dụng 32a- BLTTDS 2004 (SĐ, BS 2011) 15/12/2014 NHÓM 2 25
 26. 26. 3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN WINTER Template 3.1 CƠ SỞ CỦA VIỆC PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN CÁC CẤP 3.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN CÁC CẤP 15/12/2014 NHÓM 2 26
 27. 27. 3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 3.1 CƠ SỞ CỦA VIỆC PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN CÁC CẤP  HỆ THỐNG TÒA ÁN TẠI VIỆT NAM  SỰ ĐA DẠNG, ĐA DIỆN CỦA CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ. 15/12/2014 NHÓM 2 27
 28. 28. 3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 3.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN CÁC CẤP ĐIỀU 33-34 BLTTDS 2004 (SĐ, BS 2011) 1 2 3 4 THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN THEO CẤP NHÓM 2 15/12/2014 28
 29. 29. 3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 3.2 THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN CÁC CẤP THẨM QUYỀN TAND CẤP HUYỆN  ĐIỀU 33- BLTTDS 2004  Tất cả các tranh chấp quy định từ Điều 25 đến Điều 32a – BLTTDS. Ngoại trừ: • Các tranh chấp thuộc thẩm quyền TAND Tỉnh • Quy định tại Khoản 3, Điều 33 và Khoản 2, Điều 34 – BLTTDS ( Có yếu tố nước ngoài) 15/12/2014 NHÓM 2 29
 30. 30. 3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 3.2 THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN CÁC CẤP THẨM QUYỀN TAND CẤP HUYỆN  LƯU Ý:  Khoản 3, Điều 33 Đương sự ở nước ngoài?  Khoàn 1, Điều 7, NQ 03/2012- HĐTP  Tài sản ở nước ngoài?  Khoản 3, Điều 7, NQ 03/2012- HĐTP • Cần phải ủy thác Tư pháp?  Khoản 4, Điều 7, NQ 03/2012 HĐTP. 15/12/2014 NHÓM 2 30
 31. 31. 3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 3.2 THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN CÁC CẤP THẨM QUYỀN TAND CẤP TỈNH  ĐIỀU 34- BLTTDS 2004  Sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu không thuộc thẩm quyền của TAND Huyện.  Các tranh chấp có yếu tố nước ngoài (Khoản 3, Điều 3- BLTTDS 2004*) 15/12/2014 NHÓM 2 31
 32. 32. 3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 3.2 THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN CÁC CẤP THẨM QUYỀN TAND CẤP TỈNH  ĐIỀU 34- BLTTDS 2004  Những trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Huyện nhưng cấp Tỉnh lấy lên giải quyết.  Phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. 15/12/2014 NHÓM 2 32
 33. 33. 3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 3.2 THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN CÁC CẤP THẨM QUYỀN TAND TỐI CAO  Phúc thẩm.  Giám đốc thẩm, Tái thẩm. 15/12/2014 NHÓM 2 33
 34. 34. 3. VIỆC PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN GIỮA CÁC TÒA ÁN 1. VVDS=VADS+VDS 2. QĐCBCCQTC 3. CQXXCNCHXHCNVN 15/12/2014 NHÓM 2 34
 35. 35. 4. VIỆC PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: 4.1 CƠ SỞ CỦA VIỆC PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: LÃNH THỔ KHÁI NIỆM Ý NGHĨA Sự phân định thẩm quyền sơ thẩm vụ việc dân sự giữa các tòa án cùng cấp với nhau.  Đảm bảo việc giải quyết nhanh chóng, đúng đắn.  Tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ.  Tạo thuận lợi cho các đương sự tham gia tố tụng. Đảm bảo quyền tự định đoạt của các đương sự. 15/12/2014 NHÓM 2 35
 36. 36. 4.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO LÃNH THỔ KHOẢN 1, ĐIỀU 35, BLTTDS 2004* Các tranh chấp quy định tại Điều 25,27,29,31-BLTTDS 2004 Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc (nếu bị đơn là cá nhân) hoặc nơi bị đơn có cơ sở (nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức).  Anh Bim ( cư trú tại Quận Bình Thạnh, TPHCM) có vay Chị Snack ( cư trú tai Quận Thủ Đức, TPHCM) 50 triệu đồng. Sau nhiều lần đến nhà đòi nợ không thành, Chị Snack quyết định kiện Anh Bim. Vậy chị Hoa phải nộp đơn khởi kiện ở đâu? 15/12/2014 NHÓM 2 36
 37. 37. 4.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO LÃNH THỔ KHOẢN 1, ĐIỀU 35, BLTTDS 2004* Những tranh chấp về Bất Động Sản Tòa án nơi có bất động sản +Khoản 4, Điều 8, NQ 03/2012 HĐTP : Trong vụ án về hôn nhân và gia đình, thừa kế tài sản,... mà có tranh chấp về bất động sản thì thẩm quyền giải quyết của Tòa án được xác định theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 của BLTTDS. +Điểm I, Khoản 1, Điều 36 –BLTTDS quy định về Tranh chấp có nhiều BĐS.  Khánh (cư ngụ quận 1) khởi kiện xin ly hôn với Hòa (cư ngụ quận 2), có tranh chấp về căn nhà tại quận 3. Tòa án quận 3 thụ lý đúng k? Tại sao? 15/12/2014 NHÓM 2 37
 38. 38. 4.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ DÂN SỰ THEO LÃNH THỔ KHOẢN 1, ĐIỀU 35, BLTTDS 2004* Các tranh chấp quy định tại Điều 25,27,29,31-BLTTDS 2004 Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản để chọn Tòa bên Nguyên đơn.  Trong hợp đồng kinh tế, các bên thỏa thuận chọn một Tòa án cụ thể trước để giải quyết vụ án khi có tranh chấp xảy ra. Việc lựa chọn có phù hợp với quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự không? Nếu không thì Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết? 15/12/2014 NHÓM 2 38
 39. 39. 4.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ THEO LÃNH THỔ KHOẢN 2, ĐIỀU 35, BLTTDS 2004* Quy định đầy đủ và rõ ràng tại các Điểm từ a đến o , Khoản 2, Điều 35, BLTTDS 2004* Các yêu cầu quy định tại Điều 26,28,30,32-BLTTDS 2004 15/12/2014 NHÓM 2 39
 40. 40. 4.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ THEO LÃNH THỔ KHOẢN 2, ĐIỀU 35, BLTTDS 2004* Theo 3 Nguyên tắc chung:  Chọn tòa án nơi Bị đơn, người bị yêu cầu, người phải thi hành.(a,b,d,e Khoản 2, điều 35, BLTTDS 2004).  Chọn tòa án đã thụ lý và giải quyết yêu cầu trước đó, có ảnh hưởng trực tiếp đến yêu cầu hiện tại.(c, g,m Khoản 2, điều 35, BLTTDS 2004)  Tòa án của một trong các bên có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong yêu cầu(h,i,k,l- Khoản 2, điều 35, BLTTDS 2004).  Ngoại lệ : (đ,n,o- Khoản 2, điều 35, BLTTDS 2004)- ( phía nguyên đơn,quy định bởi một ngành Luật khác) 15/12/2014 NHÓM 2 40
 41. 41. 4.2 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO LÃNH THỔ: THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN THEO SỰ LỰA CHỌN CỦA NGUYÊN ĐƠN, NGƯỜI YÊU CẦU ĐIỀU 36, BLTTDS 2004* VÀ ĐIỀU 9 NQ 03/2012- HĐTP Nguyên đơn có thể lựa chọn tòa án giải quyết các tranh chấp, yêu cầu dân sự khi thỏa mãn đầy đủ yêu cầu theo Luật định.  Tranh chấp Dân sự, HNGĐ, KD-TM, LĐ.  Yêu cầu Dân sự, HNGĐ. 15/12/2014 NHÓM 2 41
 42. 42. 5. CHUYỂN VỤ VIỆC DÂN SỰ CHO TOÀ ÁN KHÁC, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN, NHẬP HOẶC TÁCH VỤ ÁN 5.1 . CHUYỂN VỤ VIỆC DÂN SỰ CHO TOÀ ÁN KHÁC, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN: Khoản 1, Điều 37- BLTTDS 2004* , Điều 10, NQ 03/2012- HĐTP:  Tòa án đã thụ lý vụ việc dân sự không thuộc thẩm quyền của mình, thì phải giải quyết làm sao?  Khi chuyển hồ sơ VVDS tòa án cần làm gì?  Chuyển VVDS đi đâu? 15/12/2014 NHÓM 2 42
 43. 43. 5. CHUYỂN VỤ VIỆC DÂN SỰ CHO TOÀ ÁN KHÁC, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN, NHẬP HOẶC TÁCH VỤ ÁN 5.1 . NHẬP, TÁCH VỤ ÁN DÂN SỰ: Điều 38- BLTTDS 2004* :  Tòa án có thể nhập 2 hay nhiều vụ án lại với nhau để giải quyết không?  Tòa án có thể tách 1 vụ án ra thánh 2 hay nhiều vụ án để giải quyết không?  Tòa án phải làm gì khi nhập hoặc tách vụ án? 15/12/2014 NHÓM 2 43
 44. 44. 5. CHUYỂN VỤ VIỆC DÂN SỰ CHO TOÀ ÁN KHÁC, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ THẨM QUYỀN, NHẬP HOẶC TÁCH VỤ ÁN 5.1 . NHẬP, TÁCH VỤ ÁN DÂN SỰ: Điều 38- BLTTDS 2004* :  Anh Thịnh muốn Tòa án thụ lý việc yêu cầu tuyên bố Vợ mình mất tích và muốn ly hôn với vợ, Tòa án có được nhập 2 việc trên thành một vụ việc để giải quyết không? Tại sao? 15/12/2014 NHÓM 2 44

×