Anúncio
2010 2011 observatieopdracht baso av
2010 2011 observatieopdracht baso av
2010 2011 observatieopdracht baso av
2010 2011 observatieopdracht baso av
Anúncio
2010 2011 observatieopdracht baso av
2010 2011 observatieopdracht baso av
2010 2011 observatieopdracht baso av
Próximos SlideShares
Het leerproces inrichten voor zelfstandig lerenHet leerproces inrichten voor zelfstandig leren
Carregando em ... 3
1 de 7
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

2010 2011 observatieopdracht baso av

  1. Observatieopdracht 2-3 BASO AV <br />Observatie?<br />In het vorige academiejaar gaf je al een aantal stagelessen. Je hebt zeker vastgesteld dat het niet zo eenvoudig is om zomaar de klas te komen binnenwandelen en een les te geven als je niet op de hoogte bent van de didactisch-pedagogische aanpak van de leerkracht, de houding van de leerlingen, de afspraken tussen leerkracht en leerlingen, … . De kwaliteit van het lesgeven verhoogt wanneer hiervoor de nodige voorbereiding kan gebeuren. Een observatie van de lessen is daarom een goede steun bij de uitwerking van je eigen stagelessen.Het biedt je bovendien een extra kans om vast te stellen hoe ervaren leerkrachten een lesonderwerp uitwerken, hun omgang met de leerlingen is, … .We bieden je een algemene leidraad aan voor alle observaties, de vaklector kan dit nog verder aanvullen met specifieke opdrachten.<br />praktische afspraken Observatieopdracht<br />Voor alle stages observeer je de beschikbare uren tijdens de observatiedagen. <br />Voor de interne stage is dit minimaal drie uren per vak. Indien je minder dan drie uren hebt, neem je contact met de verantwoordelijke vaklector.<br />Voor een externe stage observeer je minimaal vier uren per vak. Indien er hier minder uren op het programma staan, neem je contact met de stagementor van de stageschool. <br />Omdat je observeert in de klassen en/of bij de leerkracht waar je zult lesgeven, heb je de mogelijkheid om heel wat informatie op te doen. We verwachten van je ook een correcte en actieve houding. Misschien staat de leerkracht ook participerend observatie toe?<br />Van elke observatie wordt aan de hand van bijgevoegd sjabloon een verslag gemaakt dat in jouw stagemap komt. De vragenlijst in dit document vormt de leidraad om dit op te maken. Zorg dus dat bij aanvang van de actieve stage alle observatieverslagen beschikbaar zijn.<br />observatieleidraad<br />Observeer alle aspecten van het didactisch proces zodat je een duidelijk beeld hebt van de beginsituatie.<br />Het lesverloop<br />Hoe is de opbouw van de les? <br />Waarmee start de leerkracht? <br />Hoe gaat de hij over naar de essentie van de les?<br />Waarmee wordt afgesloten?<br />Noteer een tijdslijn van de les. Wanneer wordt gestart, wanneer gaat hij over naar de volgende lesfase?<br />Zijn er onvoorziene omstandigheden die een bijsturing vereisen van de lesopbouw?<br />Is er duidelijk onderscheid tussen essentie en detail?<br />Hoe spreidt de leerkracht de inhoud over de verschillende lesmomenten?<br />Hoe is de samenhang voorzien tussen de verschillende lesmomenten?<br />didactisch materiaal<br />Welk didactisch materiaal wordt er gebruikt?<br />Welk didactisch materiaal is er beschikbaar in de klas?<br />Welke ondersteuning biedt dit materiaal?<br />Waarmee heeft de leerkracht rekening moeten houden tijdens de voorbereiding om dit materiaal te gebruiken?<br />Noteer het bordschema.<br />Welk verband is er tussen de structuur van het bordschema en de les?<br />Welke items worden geaccentueerd? <br />Hoe wordt ICT geïntegreerd in deze les? <br />Welk ICT-materiaal kan gebruikt worden? <br />Hoe springt de leerkracht hiermee om?<br />Welke mogelijkheden biedt het netwerk? (Is er internetverbinding, kunnen bestanden op het netwerk geplaatst worden die voor alle leerlingen toegankelijk zijn, … )<br />Met welke boeken wordt gewerkt?<br />Wanneer volgt de leerkracht de methode en wanneer wijkt hij/zij hiervan af?<br />Noteer de werkboeken die de leerlingen gebruiken.<br />Gebruikt de leerkracht naslagwerken die in de klas aanwezig zijn?<br />didactische werkvormen en principes<br />Welke didactische werkvormen gebruikt de leerkracht?<br />Wanneer wordt er gewisseld van werkvorm?<br />Welke activerende werkvormen worden gebruikt?<br />Hoe sterk wordt de nadruk gelegd op de didactische principes?<br />Wordt de leerstof voldoende aanschouwelijk voorgesteld?<br />Hoe worden de moeilijkste oefeningen aangeboden?<br />Wanneer en hoe zijn er herhalingsmomenten voorzien?<br />Hoe wordt er aangeknoopt bij de voorkennis van de leerlingen?<br />Hoe integreert de leerkracht de nieuwe leerinhouden in de gekende?<br />Op welke manier kan de leerkracht de belangstelling opwekken voor het lesonderwerp?<br />Hoe wordt de differentiatie en individualisatie verwerkt in de les?<br />Vraagstelling<br />Wat soort vragen stelt de leerkracht?<br />Wat is de relatie tussen de doelstellingen van de vragen die de leerkracht stelt?<br />Hoe worden de leerlingen kans gegeven om na te denken?<br />Hoe reageert de leerkracht op de antwoorden van de leerlingen?<br />Hoe worden vragen doorgespeeld naar de leerlingen?<br />Op welke manier worden goede antwoorden bekrachtigd?<br />Hoe wordt omgesprongen met foute antwoorden?<br />Welke vragen worden doorgespeeld?<br />Doelstellingen<br />Welke doelstellingen worden in deze les bereikt?<br />Noteer het onderscheid tussen minimumdoelen en differentiële doelen.<br />Bij welke leerplandoelen sluit deze les aan?<br />Evaluatie<br />Hoe wordt getoetst of de doelstelling bereikt zijn?<br />Welke vormen van mondelinge (tussentijdse) evaluatie is er voorzien?<br />Opdrachten en taken<br />Welke opdrachten en taken werden er op voorhand gegeven?<br />Welke opdrachten en taken worden er als verwerking voorzien?<br />Op welke manier besteedt de leerkracht aandacht aan de foutenanalyse?<br />Lesstijl - leerstijl<br />Hoe gaat de leerkracht om met de leerlingen?<br />Welke stijl gebruikt hij om de leerlingen te motiveren?<br />Zijn er leerlingen die op een andere manier worden benaderd?<br />Hoe reageren de leerlingen op de lesstijl?<br />Welke normen, regels en afspraken zijn er?<br />Hoe reageert de leraar op ongepast gedrag van de leerlingen?<br /> <br />Naam:Groep/klas: onderwijsvakken:<br />Observatieverslag<br />Datum: Leerjaar:Vak: Aantal leerlingen:Leerkracht:School:Lesonderwerp:Handboek: Handtekening:<br />Leerplandoel(en) – (vakoverschrijdende) eindterm(en)<br />Lesdoelen<br />Voorkennis bij de leerlingen – beginsituatie<br />Didactisch materiaal<br />Tijdlijn0 min10 min20 min30 min40 min<br />Lesrealisatie<br />lesfasenVraagstelling - werkvormen - opdrachten - reacties leerlingen Integratie didactisch materiaal en bordplan - evaluatielesfasenVraagstelling - werkvormen - opdrachten - reacties leerlingen Integratie didactisch materiaal en bordplan - evaluatie<br />Bordschema<br />Didactische aandachtspunten stageles(sen)<br />
Anúncio