O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
“Makipot na pintuan”LUKE 13:24
WHEN I LOOK INTO YOUR HOLINESSWHEN I LOOK INTO YOURHOLINESSWHEN I GAZE INTO YOURLOVELINESSWHEN ALL THINGS THATSURROUNDS ME...
22 Nagpatuloy si Jesus sa kanyangpaglalakbay. Siyay nagtuturo sa bawatbayan at nayon na kanyang dinaraananpatungong Jerusa...
24 "Pagsikapan ninyong pumasok samakipot na pintuan. Sinasabi ko sainyo, marami ang magpipilit na pumasokngunit hindi maka...
25 Kapag ang pinto’y isinara na ng punong sambahayan, magtitiis kayongnakatayo sa labas, at katok nang katok.Sasabihin nin...
26 At sasabihin ninyo, Kumain po kami atuminom na kasalo ninyo, at nagturo pakayo sa aming mga lansangan namin.27 Sasabihi...
28 Tatangis kayo at magngangalit anginyong ngipin kapag nakita ninyong nasakaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac atJacob, ...
30 Tunay ngang may nahuhulingmauuna, at may nauunang mahuhuli."
Hindi ba ninyo alam na ang mgamakasalanan ay walang bahagi sakaharian ng Diyos? Huwag ninyongdayain ang inyong sarili! Ang...
Ako ang pintuan. Ang sinumangpumapasok sa pamamagitan koymaliligtas. Papasok siyat lalabas, atmakakatagpo ng pastulan.
Sapagkat darating ang panahong hindina nila pakikinggan ang wastong aral;sa halip, susundin nila ang kanilanghilig. Mangan...
13 Sumagot siya, “Bubunutin angbawat halamang hindi itinanim ngaking Amang nasa langit.14 Hayaan ninyo sila. Silay mga bul...
17 Sabihin mo sa mayayaman nahuwag magmataas; huwag silangumasa sa kayamanang dimananatili, kundi sa Diyos namasaganang na...
18 Turuan mo silang gumawa ngmabuti, magpakayaman samabubuting gawa, maging bukas angpalad at matulungin sa kapwa.19 Sa ga...
Subalit malagim ang kasasapitan ngmga duwag, mga taksil, mganagpasasa sa kasuklam-suklam nakahalayan, mga mamamatay-tao, m...
13 Sa kabila ng lahat ng ito, isalamang ang aking masasabi: matakotka sa Diyos at sundin mo ang kanyangmga utos pagkat ito...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Makipot na pintuan

 • Seja o primeiro a comentar

Makipot na pintuan

 1. 1. “Makipot na pintuan”LUKE 13:24
 2. 2. WHEN I LOOK INTO YOUR HOLINESSWHEN I LOOK INTO YOURHOLINESSWHEN I GAZE INTO YOURLOVELINESSWHEN ALL THINGS THATSURROUNDS MEBECOME SHADOWS IN THELIGHT OF YOU
 3. 3. 22 Nagpatuloy si Jesus sa kanyangpaglalakbay. Siyay nagtuturo sa bawatbayan at nayon na kanyang dinaraananpatungong Jerusalem.23 May isang nagtanong sa kanya:"Ginoo, kakaunti po ba angmaliligtas?" Sinabi niya
 4. 4. 24 "Pagsikapan ninyong pumasok samakipot na pintuan. Sinasabi ko sainyo, marami ang magpipilit na pumasokngunit hindi makapapasok.
 5. 5. 25 Kapag ang pinto’y isinara na ng punong sambahayan, magtitiis kayongnakatayo sa labas, at katok nang katok.Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin poninyo kami. Sasagutin niya kayo, Hindi koalam kung tagasaan kayo!
 6. 6. 26 At sasabihin ninyo, Kumain po kami atuminom na kasalo ninyo, at nagturo pakayo sa aming mga lansangan namin.27 Sasabihin naman ng Panginoon, Hindiko alam kung tagasaan kayo! Lumayokayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawang masama!’
 7. 7. 28 Tatangis kayo at magngangalit anginyong ngipin kapag nakita ninyong nasakaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac atJacob, at ang lahat ng propeta, at kayonamay ipinagtabuyan sa labas!29 At darating ang mga tao buhat sasilangan at kanluran, sa hilaga attimog, at dudulog sa hapag sa kaharianng Diyos.
 8. 8. 30 Tunay ngang may nahuhulingmauuna, at may nauunang mahuhuli."
 9. 9. Hindi ba ninyo alam na ang mgamakasalanan ay walang bahagi sakaharian ng Diyos? Huwag ninyongdayain ang inyong sarili! Ang mganakikiapid, sumasamba sa diyus-diyusan, nangangalunya, nakikiapid, sa kapwa lalaki o kapwa babae,
 10. 10. Ako ang pintuan. Ang sinumangpumapasok sa pamamagitan koymaliligtas. Papasok siyat lalabas, atmakakatagpo ng pastulan.
 11. 11. Sapagkat darating ang panahong hindina nila pakikinggan ang wastong aral;sa halip, susundin nila ang kanilanghilig. Mangangalap sila ng mga gurongwalang ituturo kundi ang mga bagaylamang na gusto nilang marinig.
 12. 12. 13 Sumagot siya, “Bubunutin angbawat halamang hindi itinanim ngaking Amang nasa langit.14 Hayaan ninyo sila. Silay mga bulagna tagaakay; at kapag bulag angumakay sa kapwa bulag, silamahuhulog sa hukay."
 13. 13. 17 Sabihin mo sa mayayaman nahuwag magmataas; huwag silangumasa sa kayamanang dimananatili, kundi sa Diyos namasaganang nagkakaloob ng lahat ngbagay sa ating ikasisiya.
 14. 14. 18 Turuan mo silang gumawa ngmabuti, magpakayaman samabubuting gawa, maging bukas angpalad at matulungin sa kapwa.19 Sa ganitong paraan sila makapag-iimpok para sa hinaharap atmagkakamit ng tunay na buhay.
 15. 15. Subalit malagim ang kasasapitan ngmga duwag, mga taksil, mganagpasasa sa kasuklam-suklam nakahalayan, mga mamamatay-tao, mgamapakiapid, mga mangkukulam, mgasumasamba sa diyus-diyusan, at salahat ng sinungaling. Sila’y ibubulid salawa na naglalagablab na asupre, nasiyang pangalawang kamatayan.
 16. 16. 13 Sa kabila ng lahat ng ito, isalamang ang aking masasabi: matakotka sa Diyos at sundin mo ang kanyangmga utos pagkat ito ang buongkatungkulan ng tao.14 Lahat ng gawin natin, hayag man olihim, mabuti o masama ay isusulitnatin sa Diyos.

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • twinklejoyceibanes

  Jun. 20, 2014

Vistos

Vistos totais

859

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

121

Ações

Baixados

11

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×