O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Comfort

Comfort from the Book of Matthew 7:13-14

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Comfort

 1. 1. Matthew 7:1313 Kayoy magsipasok sa makipot napintuan: sapagkat maluwang angpintuan, at malapad ang daang patungosa pagkapahamak, at marami ang dooynagsisipasok.
 2. 2. Matthew 7:1414 Sapagkat makipot ang pintuan, atmakitid ang daang patungo sabuhay, at kakaunti angnangakakasumpong noon.
 3. 3. 2Timothy 4:1-41 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ngDios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukomsa mga buhay at sa mga patay, sapamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sakaniyang kaharian:2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sakapanahunan, at sa dikapanahunan, sumawata ka, sumawayka, mangaral ka na may buongpagpapahinuhod at pagtuturo.
 4. 4. 3 Sapagkat darating ang panahon na hindinila titiisin ang magaling na aral;kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, aymagsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mgagurong ayon sa kanilang sariling mgamasasamang pita;4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilangmga tainga, at mga ibabaling sa katha.
 5. 5. Luke 18:18-2518 At tinanong siya ng isang pinuno,na sinasabi, Mabuting Guro, anonggagawin ko upang magmana ng walanghanggang buhay?19 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Bakitmo ako tinatawag na mabuti? walangmabuti, kundi isa, ang Dios lamang.
 6. 6. 20 Talastas mo ang mga utos, Huwagkang mangalunya, Huwag kang pumatay,Huwag kang magnakaw, Huwag kangsumaksi sa di katotohanan, Igalang moang iyong ama at ina.21 At sinabi niya, Ginanap ko ang lahatng mga bagay na ito buhat pa sa akingpagkabata.
 7. 7. 22 At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabiniya sa kaniya, Isang bagay pa ang kulang saiyo: ipagbili mo ang lahat mongtinatangkilik, at ipamahagi mo sa mgadukha, at magkakaroon ka ng kayamanan salangit: at pumarito ka, sumunod ka sa akin.23 Datapuwat nang marinig niya ang mgabagay na ito, siyay namanglaw na lubha;sapagkat siyay totoong mayaman.
 8. 8. 24 At sa pagmamasid sa kaniya niJesus ay sinabi, Pagkahiraphirap namakapasok sa kaharian ng Dios angmga may kayamanan!25 Sapagkat magaan pa sa isangkamelyo ang pumasok sa butas ngisang karayom, kay sa isang taongmayaman na pumasok sa kaharian ng
 9. 9. Job 22:15 “Iyo bang pagpapatuluyan ang datingdaan, na nilakaran ng mga masamangtao?
 10. 10. Proverbs 14:12 “May daan na tila matuwid sa isangtao, ngunit ang dulo niyaon ay mgadaan ng kamatayan.”
 11. 11. Act 14:22“Na pinatitibay ang mga kaluluwa ngmga alagad, at inaaralan sila namagsipanatili sa pananampalataya, atsa pamamagitan ng maraming mgakapighatian ay kinakailangangmagsipasok tayo sa kaharian ng Dios.”
 12. 12. God Bless

×