ສະຖິຕິອ້າງອີງແບບມີພາຣາມິເຕີ

ສະຖິຕິອ້າງອີງແບບມີພາຣາມິເຕີ
• ເປັນການທົດສອບສົມມຸດຕິ ຖານກ່ຽວກັບການທົດ
ສອບຄ່າສະເລ່ຍ ທີ່ ມີ ຈານວນຂໍ້ ມູນບ່ ເກີ ນ 30 ຂໍ້ ມູນ
1.
• ເປັ ນການທົ ດສອບຕົ ວເລກຄ່ າສະເລ່ ຍທ່ ກໍ ານົ ດ
ຂື້ ນກັ ບຂໍື້ ມູ ນທ່ ຢູ່ ໃນກ່ ມດຽວກັ ນ ເຊັ່ ນວ່ າ ກໍ ານົ ດ
ອາຍຂອງນັ ກຮຽນໃນຫື້ ອງຮຽນດຽວກັ ນວ່ າມຄ່ າ
ສະເລ່ ຍເທົ່ າກັ ບ 15 ປຫລບໍ
• ສູ ດ ຄ່ າສະເລ່ ຍຂອງກ່ ມຕົ ວຢ່ າງ
• µ ຄ່ າສະເລ່ ຍຂອງປະຊາກອນທ່ ກໍ ານົ ດຂື້ ນ
ມາທົ ດສອບ
• S ຄ່ າຜັ ນປ່ ຽນມາດຕະຖານຂອງກ່ ມຕົ ວຢ່ າງ
• n ຈໍ ານວນກ່ ມຕົ ວຢ່ າງທັ ງໝົ ດ
• ຕໍ້ອງການທົດສອບວ່າອາຍຸສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງ
ຕົວຢ່າງ ທີ່ α = .05
• : µ =40 ແລະ : µ ≠ 40
• ຈາກຂໍ້ ມູນ =45.40 ແລະ S=7.8019
• ແທນຄ່າໃນສູດ ຈະໄດໍ້
• ການຊອກຫາຄ່າ t ຈາກຕາຕະລາງ ການົດວ່າ
• α = .05 ແລະຕັໍ້ງສົມມຸດຕິ ຖານເປັນ ຕໍ້ອງ
df α
0.10 0.05 0.025 0.01 0.005
25 1.316 2.060
26 1.315 2.056
27 1.314 2.052
28 1.313 2.048
29 1.311 2.045
inf 1.282 1.960
• ເຂດຍອມຮັບ ເຂດຍອມຮັບ ເຂດຍອມຮັບ
α/2 α/2
- -2.045 0 +2.045 3.7911 +
 ຄ່າ t ຈາກການຄິ ດໄລ່ຫລາຍກວ່າ t ຈາກຕາຕະລາງ ສະແດງວ່າ ຕົກຢ່ເຂດ
ຍອມຮັບ ສະແດງວ່າ ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງມີ ຄ່າບ່ ເທົ່ າກັບ 40 ປີ ຢ່າງມີ
ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ .05
 Print out ໂດຍໄດ້ຈາກໂປຣແກຣມ SPSS (One-Sample Test)
t ຈາກຕາຕະລາງ t ຈາກການຄິ ດໄລ່
Test Value=40
t df Sig.(2-tailed) Mean
Difference
95% Confidence Interval of
the Difference
Lower Upper
ອາຍຸ 3.791 29 .001 5.40 2.49 8.31
• ຕົວຢ່າງ ພະນັກງານໃນຄະນະ FED ທີ່ ດ່ ມກາເຟເປັນປະຈາ
ນວນ 188 ຄົນ ພົ ບວ່າກຸ່ມນີ້ ຈະດ່ ມກາເຟມ້ ລະ1.94 ຈອກ ຫ
ປະມານ 2 ຈອກ ຄ່າຜັນປ່ຽນເທົ່ າກັບ 1.071 ຈອກ
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
ຈານວນ
ກາເຟທີ່ ດ່ ມ
ຕ່ ມ້
188 1.94 1.071 .078
Test Value = 2
t df Sig.(2-
tailed)
Mean
Differen
ce
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
ຈານວນທີ່
ດ່ ມຕ່ ວັນ
-.749 187 .455 -.06 -.21 .10
ວິ ທແປຄວາມໝາຍ
• (ຕົ ວຢ່ າງນື້ ເປັ ນການທົ ດສອບ 2 ທາງ)
ກ່ ມນື້ ຈະດ່ ມກາເຟມື້ ລະແຕກຕ່ າງຈາກ 2
ຈອກ
• ວິ ທ1 ແປຕາມຄ່ າ t = -.749
• t ຕລ= 1.96 ແລື້ ວປຽບທຽບກັ ນ….. (ບໍ່ Sig)
• (α = .05) df = n-1 = 188-1=187
• /t/ = /-.749/ = .749 < 1.96
• ວິ ທ 2 ແປຈາກ Sig.(2-tailed) ພົ ບວ່ າ……(ບໍ່
Sig)
• ສະຖິ ຕິ ທົດສອບ
• ຄ່າວິ ກິ ດ ຫ ຄ່າ t ຕາຕະລາງ
• 1-α
• ເຂດປ/ສ ເຂດຍອມຮັບ
• t
• (ນີ້ ຄການທົດສອບທາງຊ້າຍມ ທີ່ ຕັ້ງວ່າ
<(ໜ້ ອຍກວ່າ)
.ໃຊໍ້ຄ່າວິ ກິ ດ ປະຕິ ເສດ :
• t ຄລ <
ໃຊໍ້ຜົນລັບຈາກ SPSS ປະຕິ ເສດ ຖໍ້າເງ່ ອນໄຂ
ທັງ 2 ຂໍ້ ນີໍ້ ເປັນຈິ ງ
. t < 0
Test Value = 3.5
t df Sig.(2-
tailed)
Mean
Differen
ce
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
ຄວາມ
ເພິ່ ງພໃຈ
-6.283 1,199 .000 -.49 -.64 .34
N Mean Std.
Deviation
Std. Error Mean
ຄວາມເພິ່ ງພໃຈ 1200 3.01 2.7 .078
• ຄິ ດໄລ່
• t ຄລ = -6.283
• t ຕລ =
• ເນ່ ອງຈາກເປັ ນການທົ ດສອບດື້ ານຊື້ າຍມ ຈ່ ງ
ປະຕິ ເສດ ເພາະວ່ າ t < = -1.64
• ສະແດງວ່ າ t ຄລ = -6.283 < -1.64
(ຕົວຢ່າງ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນຫາຍກວ່າ 25)
• ຍອມຮັບ
ປ/ສ
• 1. . t > 0
α
:
• ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຜ້ທີ່ ດ່ ມກາເຟຫາຍກວ່າ 25 ປີ
n=393 ຄົນ = 31.03 ປີ
• s=7.95 ປີ
t ຄລ =15.041
• t ຕລ = 1.64 ຈາກ
t ຄລ =15.041 > t ຕລ = 1.64
ສິ່ ງທີ່ ຜູໍ້ ວິ ໄຈຄາດໄວໍ້ນັໍ້ນເປັນຈິ ງ ຄ
• ຈາກ SPSS
• ສະຫູ ບຜົ ນວ່ າ…….
Test Value = 25
t df Sig.(2-tailed) Mean
Difference
95% Confidence Interval of the
Interval of the Difference
Lower Upper
ອາຍ 15.041 392 .000 6.03 5.24 6.82
N Mean Std.
Deviation
Std. Error Mean
ຍອດຂາຍ 10 521.00000 488.53068 154.4870
Test Value = 200
t df Sig.(2-
tailed)
Mean
Differenc
e
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
ຍອດຂາຍ
(ລ້ານ)
2.020 9 .074 312.0000
0
-37.4738 661.473
8
• ສົ ມມດຖານ
• ຍອດຂາຍໂດຍສະເລ່ ຍແຕ່ ລະສາຂາໜື້ ອຍກວ່ າຫເທົ່ າກັ ບ200
ລື້ ານກບ
• ຍອດຂາຍໂດຍສະເລ່ ຍແຕ່ ລະສາຂາຫາຍກວ່ າ200ລື້ ານກບ
ຄ່ າ P ຄວາມນ່ າຈະເປັ ນ ເທົ່ າ .074 ໃນຫື້ ອງ Sig.(2-tailed)ຈາກຕົ ວຢ່ າງຕັື້ ງ
ສົ ມມດຖານ Sig.(1-tailed) ດັ່ ງນັື້ ນຄ່ າ P ທ່ ໄດື້ ມາຕື້ ອງຫານ 2 ກ່ ອນຈິ່ ງ
ກ່ ອນຈິ່ ງເອົ າປຽບທຽບກັ ບ α ຄຈະໄດື້ (P=.037) <α ຍອມຮັ ບ ສະຫູ ບ
ສະຫູ ບວ່ າ ຍອດຂາຍໂດຍສະເລ່ ຍຂອງແຕ່ ລະສາຂາຫາຍກວ່ າ200
ລື້ ານກບຢ່ າງມຄວາມສໍ າຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ທ່ ລະດັ ບ.05
Test Value = 200
t df Sig.(2-
tailed)
Mean Difference 95% Confidence Interval of the
Interval of the Difference
Lower Upper
ຍອດຂາຍ
(ລື້ ານ)
2.020 9 .074 312.00000 -37.4738 661.4738
• µ=13.20
• б=2.50 n=40 α=.01
• ຕາມສູດ
• ກລະນີ ຮູໍ້ б ແລະ n>30
• ແທນຄ່າ Z=-2.53 (Z ຄິ ດໄລ່) <= ເຊິ່ ງວ່າ
• ເປີ ດຕາຕະລາງຄ່າ
• Zຄິ ດໄລ່ < Z ຕາຕະລາງ ສະແດງວ່າປະຕິ ເສດ
• ແລະຍອມຮັບ
• ຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນ 2 ກຸ່ມທີ່ ເປັນອິ ດສະລະຕ່
ກັນສະແດງໃຫໍ້ເຫັນດັ່ງນີໍ້
ປະຊາກອນກຸ່ມທີ 1
ປະຊາກອນກຸ່ມທີ 2
• ປະຊາກອນທັງ2ກຸ່ມນີໍ້ ມີ ຄວາມຜັນປ່ຽນ( ແລະ )
ແຕກຕ່າງກັນຫລບ
• 1. (Equal Variances Assumed)
(Pooled variance)
•
• 2. Nonpooled (Weiss.1995:599)
ຕັື້ ງສົ ມມດຖານຄ
ສູ ດ .ໃຊື້ ເວລາ
• ສູ ດ ,ໃຊື້ ເວລາ
• ການເອົ າຄ່ າF ຄິ ດໄລ່ ໄປທຽບກັ ບFຕາຕາລາງໃຫື້ ເບິ່ ງ
ຈາກຕາຕາລາງD(Critical values of F),ໂດຍມຂັື້ ນຕອນ
ດັ່ ງນື້ :
• 1.ຖື້ າ ສະແດງວ່ າ ຕື້ ອງໃຊື້ ສູ ດ
• 2.ຖື້ າ ໄດື້ ໃຊື້
• ຕົ ວຢ່ າງ
• ສຖ
• ຄິ ດໄລ່ ຄ່ າ F ໃນນື້ ແລະ
• ຫລັ ງຈາກຄິ ດໄລ່ ແລື້ ວຈະໄດື້
• ແລະ ແລະ
• ແທນຄ່ າໃນສູ ດໄດື້
ກ
ມ
ເ
ພ
ລະດັ ບຄວາມເພິ່ ງພໍ ໃຈໃນຕົ ວພິ ທກອນ ລ
1 ຊ 2 3 3 3 5 4 3 1 2 2 1
0
2 ຍ 5 4 3 3 4 5 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 5 4 3 4 2
0
• ການເບິ່ ງຄ່ າ F ໃນຕາຕະລາງ
• ຄ່ າວິ ກິ ດຂອງການແຈກແຈງ F (ບາງສ່ ວນ) ທ່ α
=.05
• ປຽບທຽບເຫັ ນວ່ າ (2.3211< 2.42)
• ສະແດງວ່ າຄ່ າFທ່ ຄິ ດໄລ່ ຕົ ກຢູ່ ເຂດຍອມຮັ ບ ນັື້ ນຄ ຢ່ າງມ
ຄວາມສໍ າຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ທ່ ລະດັ ບ.05
• ຍອມຮັ ບ ເຂດຍອມຮັ ບ
•
• α
• 2.3211 2.42
df2 df1
7 8 9 10
17 2.61 2.55 2.49 2.45
18 2.58 2.51 2.46 2.41
19 2.54 2.48 2.42 2.38
20 2.51 2.45 2.39 2.35
ຄ່ າຂອງ F ໃນຕາຕະລາງ
ໃຊໍ້ສູດ ທີ່ ມີ
• ແລະ
• ຄິ ດໄລ່ຄ່າ t ກ່ອນອ່ ນຕໍ້ອງຄິ ດໄລ່
• ຄິ ດໄລ່ໄດໍ້
• ແທນຄ່າ ໃນສູດໄດໍ້
• ຄ່າ t ຢູ່ຕາຕະລາງ ຄ່າວິ ກິ ດຂອງການແຈກແຈງ t
• ການົດ α = .05 ແຕ່ໃນນີໍ້ ຕັໍ້ງສຖ ເປັນ 2 ທາງ α /2 = .025
df α
.10 .05 .025 .01 .005
26 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763
29
ປຽບທຽບກັນ
• ສະແດງການແຈກແຈງ
• ຍອມຮັ ບ ຍອມຮັ ບ
• ຍອມຮັ ບ
• α/2 α/2
• - -3.0479 -2.048 0 2.048 +
ເພດຍິ ງແລະ ເພດຊາຍມຄວາມເພິ ງພໍ ໃຈໃນຕົ ວພິ ທ
ກອນແຕກຕ່ າງກັ ນຢ່ າງມຄວາມສໍ າຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ທ່ ລະດັ ບ .05
.05
•
• Print out ໂດຍໄດ້ຈາກໂປຣແກຣມ SPSS
• Independent Samples Test
• 1.ການພິ ຈາລະນາຄ່າ t ໃຫ້ເບິ່ ງ ຫ້ອງໝາຍເລກ 1 ວ່າ Sig ຫລບ (Sig ຄ ຄ່າ p ≤ α
ຕາມທີ່ ການົດ)
• 2.ຖ້າໃນຫ້ອງເລກ 1 Sig ສະແດງວ່າເປັນ Equal variances not Assumed ໃຫໍ້ເລອກ p
Sig.(2-tailed) ໃນຫໍ້ອງເລກ 2 ທີ່ ຢູ່ທາງລຸ່ມ
• 3. ຖ້າໃນຫ້ອງ 1 ບ່ Sig ສະແດງວ່າເປັນ Equal variances Assumed ໃຫໍ້ເລອກ p Sig.(2-
tailed) ທີ່ ຢູ່ທາງເທິ ງ
• ສະຫລບວ່າ ເພດຍິ ງແລະ ເພດຊາຍມີ ຄວາມເພິ ງພໃຈໃນຕົວພິ ທີ ກອນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່
ລະດັບ .05
Levene’s Test for
Equality of
Variances
t-test for Equality of Means
F Sig t df Sig.(2-
tailed)
Mean
Difference
Std.Error
ພິ ທີ ກອນ
Equal variances
Assumed
Equal variances
not Assumed
1.398 .247 -3.048
-2.653
28
13.
0
.005
.020
-1.05
-1.05
.344
.396
1 2
3
20 ຂ້ ຄິ ດທີ່ ເຮັດໃຫ້ຊີ ວິ ດກ້າວສ່ຄວາມສາ
ເລັດ
ຄ………
……
• ທ່ານ ຄຣິ ສໂຕເຟີ ຣ໌ ມເລສ ນັກຂຽນ ຄົນ
ອາເມລິ ກາ ກ່າວວ່າ
ທ່ານ ເບນຍາວັດ ( )
• 1.ທົບທວນສິ່ ງທີ່ ໄດ້ເຮັດມາ
• ຮຽນຈາກສິ່ ງຜິ ດພາດ
• ຮຽນຈາກປະສົບການຫຄວາມສາເລັດ
• 2.ຝັນໃຫ້ໃຫຍ່ ກ້າວໄປໃຫ້ເຖິ ງ
• ອານາຄົດເປັນຂອງຜ້ທີ່ ມີ ຄວາມເຊ່ ອໝັ້ ນ
• 3.ການົດເປົ້ າໝາຍຂອງຊີ ວິ ດ
• ຕ້ອງຕ່ ເນ່ ອງ ແລະຈິ ງຈັງແລ້ວຈະສາເລັດຜົນ
• 4.ສ້າງຄວາມສາເລັດໃຫ້ເປັນພາບ
ຈິ ນຕະນາການສາຄັນກວ່າຄວາມຮ້
• 5.ຮຽນຮ້ ແລະຝຶ ກຝົນ
• ບ່ ມີ ສິ່ ງໃດໃນໂລກນີ້ ທີ່ ເຮົ າຮຽນຮ້ແລ້ວວ່າບ່ ມີ
ປະໂຫຍດ
• 6.ສ້າງກາລັງໃຈໃຫ້ຜ້ອ່ ນ
• ຫົ ນທາງທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນການສ້າງກາລັງໃຈໃຫ້ຕົນ
ເອງຄການສ້າງກາລັງໃຈໃຫ້ຜ້ອ່ ນ
• 7.ຮຽນຮ້ຄວາມສາເລັດຂອງຜ້ອ່ ນ
• ຮຽນຮ້ຄວາມສາເລັດ ຄວາມຜິ ດພາດ ປະສົບ
ການຂອງຄົນອ່ ນ
• 8.ຄິ ດຮອບຄອບກ່ອນລົງມປະຕິ ບັ ດ
• 9.ນອນເປັນເວລາຕ່ ນເຊົ້ າໃຫ້ສົດຊ່ ນ
• 10.ມີ ທັດສະນະຄະຕິ ທີ່ ດີ ຕ່ ຊີ ວິ ດ
• ທັດສະນະຄະຕິ ເປັນສິ່ ງເລັກໜ້ ອຍທີ່ ນາໄປສ່
ການປ່ຽນແປງທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່
• 11.ຄາເວົ້ າດີ ໆສ້າງພະລັງໃຫ້ຊີ ວິ ດ
• ຖ້ອຍຄາທີ່ ເປັນບວກພຽງຄາດຽວຊ່ວຍ
ປ່ຽນແປງຊີ ວິ ດໄດ້
• 12.ອ່ານຄາຄົມສະສົມກາລັງໃຈ
• ຄາເວົ້ າ ແລະ ຄວາມຄິ ດ ປ່ຽນໂລກຊີ ວິ ດໄດ້
• 13.ບ່ ພຽງແຕ່ຝັນລົງມເຮັດທັນທີ
• 14.ຢ່າຢຸດຢັ້ງການຮຽນຮ້
• ຢ່າຢຸດການຮຽນຮ້
• ຢ່າຢຸດການຟັງ
• ຢ່າຢຸດການຄົ້ນຄວ້າ
• ຢ່າຢຸດຖາມຄາຖາມໃໝ່ ໆ
• ເມ່ ອໃດຢຸດເມ່ ອນັ້ນເປັນເວລາທີ່ ຊີ ວິ ດໃກ້ຈົບ
ສິ້ ນ
• 15.ຍິ້ ມໄດ້ເມ່ ອໄພມາ
• 16.ຫົ ວວັນລະນິ ດລະໜ້ ອຍ
• ຫົ ວມ້ ລະໜ້ ອຍບ່ ມີ ພະຍາດພະເຍົ າ
• 17.ຢ່າພຽງແຕ່ຝັນແຕ່ຕ້ອງເຊ່ ອໝັ້ ນວ່າ ຕົນ
ເອງເຮັດໄດ້
• ບ່ ພຽງແຕ່ລົງມເຮັດແຕ່ຕ້ອງມີ ຄວາມຝັນດ້ວຍ
• ບ່ ພຽງແຕ່ວາງແຜນແຕ່ຕ້ອງເຊ່ ອວ່າເຮັດໄດ້
• 18.ໄຄວ່ຄວ້າມາໃຫ້ໄດ້
• 19.ລົງມເຮັດທັນທີ
• ສິ່ ງໃດວ່າຈະເຮັດມ້ ອ່ ນຕ້ອງເຮັດມ້ ນີ້
• ສິ່ ງໃດທີ່ ຈະເຮັດມ້ ນີ້ ຕ້ອງລົງມເຮັດດຽວນີ້
• 20.ມີ ຄວາມສຸກກັບຜົນສາເລັດ
• ຈົ່ງມີ ຄວາມສຸກທີ່ ນີ້ ແລະ ດຽວນີ້
• ທີ່ ມາ (ເສດຖະກິ ດ 3.8.2015)
• ເປັນການທົດສອບຄ່າສະເລ່ຍປະຊາກອນ 2 ກຸ່ມທີ່ ມີ
ຄວາມສາພັນກັນ ຫລ ວ່າ ເປັນການທົດສອບຈາກ
ປະຊາກອນກຸ່ມດຽວ ແຕ່ເປັນການທົດສອບຊໍ້ າ 2 ຄັໍ້ງ
(Paired-Samples Test) ການທົດສອບແຕ່ລະຄັໍ້ງ
ຕໍ້ອງໃຊໍ້ເວລາຫ່າງກັນ
ທົດສອບວິ ຊາສະຖິ ຕິ ຂອງນັກສຶ ກສາ ປ ໂທ
ກ່ອນ ແລະ ຫລັງຮຽນວ່າມີ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫລບ
• ຄ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຜົນຕ່າງ
• D ຄ ຜົນຕ່າງລະຫວ່າງຂອງຂໍ້ ມູນແຕ່ລະຄູ່
• ຄ ສ່ວນຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງຜົນຕ່າງ
• n ຄ ຈານວນກຸ່ມຕົວຢ່າງນັບເປັນຄູ່
ຄົນທີ ພິ ທີ ກອນ
1
ພິ ທີ
ກອນ 2
d
1 5 5 0 0
2 2 3 -1 1
3 4 5 -1 1
4 3 3 0 0
….
30 2 3 -1 1
ລວມ -7 9
• ແທນຄ່ າ ຈະໄດື້ = 0.5040
• ຫາຄ່ າ ຈະໄດື້ = -0.2333 ແທນຄ່ າໃນ
• ຈະໄດື້ t ຄລ = -2.5359
• ຫາຄ່ າ t ຕລ ທ່ α = .05 ແລະສົ ມມດຕິ ຖານຕັື້ ງເປັ ນ
ດັ່ ງນັື້ ນ ຄວາມສໍ າຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ຈະມຄ່ າ α /2=.025
• df=n-1=30-1=29 ເບິ່ ງຄ່ າ t ຈາກຕາຕະລາງ
df α
0.10 0.05 0.025 0.01 0.005
25 1.316 2.060
26 1.315 2.056
27 1.314 2.052
28 1.313 2.048
29 1.311 2.045
inf 1.282 1.960
ປຽບທຽບ
t ຕລ
t ຄລ < t ຕລ
ຜົ ນການສໍ າ
ລວດຄວາມພໍ ໃຈໃນຕົ ວ
ພິ ທກອນທັ ງສອງຄັື້ ງແຕກ
ຕ່ າງກັ ນຢ່ າງມຄວາມສໍ າ
ຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ທ່ ລະດັ ບ .05
• ສະແດງການແຈກແຈງ
• ຍອມຮັ ບ ຍອມຮັ ບ
• ຍອມຮັ ບ
• α/2 α/2
• - -2.5359 -2.045 0 2.045 +
ຄວາມເພິ ງພໍ ໃຈໃນຕົ ວພິ ທກອນແຕກ
ຕ່ າງກັ ນຢ່ າງມຄວາມສໍ າຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ທ່ ລະດັ ບ .05
•
Paired Differences t df Sig.(2-
tailed)
Std.Er
ror
Mean
95% Confidence
Interval of the
Difference
Me
an
Std. Lower upper
Paired 1 ພິ ທກອນ1-
ພິ ທກອນ2
-.23 .504 .092 -.42 -.05 -2.536 29 .017
• ຕົວຢ່າງ ສຶ ກສາການປະຕິ ບັ ດງານກ່ອນໄດ້ຮັບຢາ ແລະຫັ ງ
ການດ້ຮັບຢາ ຫວ່າ ວັດເຈຕະຄະຕິ ຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງກ່ອນ ແລະ
ຫັ ງການສອນແບບໃໝ່
ກຸ່ມຕົວຢ່າງ ຫັ ງໄດ້ຮັບຢາ ກ່ອນ d
1 7 5 2 4
2 9 15 -6 36
3 4 7 -3 9
4 15 11 4 16
5 6 4 2 4
6 3 7 -4 16
7 9 8 1 1
8 5 10 -5 25
9 6 6 0 0
10 12 16 -4 16
Sum
ຄ່າສະເລ່ຍ
76
7.60
89
8.90
-13
-1.30
127
• ແທນຄ່າໃສ່ສດ
ໃນຕາຕະລາງ df=n-1= 10-1=9
• ກລະນີ 2 ທາງ ໄດ້ຄ່າ t ຕ=2.262
• ປຽບທຽບ…….
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄ່າ
ສະເລ່ຍບ່ ມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ
ກຸ່ມຕົວຢ່າງ ກ່ອນ ແລະ ຫັ ງ ໄດ້ຮັບຢາມີ
ທັກສະໃນການປະຕິ ບັ ດງານບ່ ແຕກຕ່າງກັນ
• ຕົ ວຢ່ າງ
ສາຂາ ຍອດຂາຍເກົ່ າ(ລື້ ານ) ຍອດຂາຍໃໝ່ (ລື້ ານ)
1 14 15
2 32 39
3 18 22
4 35 30
5 10 10
6 21 12
7 25 20
8 12 12
9 31 29
10 27 29
•
•
Mean N Std.Deviation Std.Error
Mean
Pair 1 ຍອດຂາຍເກົ່ າ
ຍອດຂາຍໃໝ່
22.50
21.80
10
10
8.86
9.70
2.80
3.07
N Correla
tion
Sig.
Pair 1 ຍອດຂາຍເກົ່ າ
ແລະ
ຍອດຂາຍໃໝ່
10 .875 .001
• Paired Samples Test
• ສະຫູ ບຜົ ນການວິ ເຄາະ……………………
Paired Differences t df Sig.(2-
-tailed)
tailed)
)Mean Std.De
viation
Std.Err
or
Mean
95% Confidence
Confidence Interval of
Interval of the
Difference
Lower Upper
Pair 1
ຍອດ
ຂາຍເກົ່ າ
ຍອດ
ຂາຍໃໝ່
.70 4.72 1.49 -2.67 4.07 .469 9 .650
(Z-test)
• ເປັນການທົດສອບກ່ຽວກັບຄ່າສະເລ່ຍ (ຄ້າຍກັບວິ ທີ ຂອງ t-test)
ຕ່າງກັນ Z-test ຈະໃຊ້ກັບປະຊາກອນທີ່ ມີ ≥ 30 ຜົນການຄິ ດໄລ່
ດ້ວຍZ-test ແລະ t-test ຈະໃຫ້ຄ່າໃກ້ຄ່ຽງກັນຫລາຍ ໂດຍ
ສະເພາະໃຊ້ SPSS
• ແນະນາວິ ທີ ເປີ ດຕາຕະລາງ Z ຕົວຢ່າງ α/2 =.05/2=.025
Z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07
-2.2 .0139 .0136 .0132 .0119 .0116
-2.1
-2.0
-1.9 .0287 .0250
-1.8
ຄ່າ.025 ຈະຢ່ແຖວ -1.9 ແລະ ຢ່ທີ່ ຖັນ .06 ດັ່ງນັ້ນ ຄ່າ
Zຈາກຕາຕະລາງຈຶ່ ງເທົ່ າກັບ 1.96(ມາຈາກ 1.9+.06)
ເຄ່ ອງໝາຍລົບຢ່ -1.9 ພຽງເປັນການ
ບອກທິ ດທາງ ຈາກຕົວຢ່າງເປັນສອງທາງ
ດັ່ງນັ້ນຈະເປັນທາງບວກ ຫລ ລົບກໄດ້
-1.96 ຫລ 1.96
ສູດ
• ຄິ ດໄລ່ໄດໍ້ Zຄລ=3.7911
• Zຕລ = 1.96
• ຍອມຮັບ ຍອມຮັບ
• ຍອມຮັບ
• α/2 α/2
• - -1.96 0 1.96 3.7911 +
ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງເທົ່ າກັບ 40 ປີ
ຫລບ α =.05
:
• ເປັນການທົດສອບຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂ້ ມນຫາຍ
ກວ່າ 2 ຊຸດທີ່ ວັດໃນລະດັບອັ ນຕະພາກຊັ້ນຂຶ້ ນ
ໄປ
• ຂ້ ມນແຕ່ລະຊຸດມີ ຄ່າສະເລ່ຍແຕກຕ່າງກັນຫບ
• ການທົດສອບ F-test ຫເອີ້ ນວ່າການວິ ເຄາະ
ຄວາມຜັນປ່ຽນແບບທາງດຽວຫສອງທາງ
(One way, Two way ANOVA)
• ສູດຄິ ດໄລ່
ສະຖິຕິອ້າງອີງແບບມີພາຣາມິເຕີ
 ເມ່ ອ ຜົ ນລວມກໍ າລັ ງສອງສະເລ່ ຍລະຫວ່ າງກ່ ມ
 ຜົ ນລວມກໍ າລັ ງສອງສະເລ່ ຍພາຍໃນກ່ ມ
 ຜົ ນລວມກໍ າລັ ງສອງລະຫວ່ າງກ່ ມ
 ຜົ ນລວມກໍ າລັ ງສອງພາຍໃນກ່ ມ
 ຜົ ນລວມກໍ າລັ ງສອງທັ ງໝົ ດ
 ຊັື້ ນຄວາມເປັ ນອິ ດສະລະລະຫວ່ າງກ່ ມ
 ຊັື້ ນຄວາມເປັ ນອິ ດສະລະພາຍໃນກ່ ມ
 ຜົ ນລວມໃນກ່ ມທ i
 T ຜົ ນລວມທັ ງໝົ ດ
 ຈໍ ານວນຕົ ວຢ່ າງໃນແຕ່ ລະຕົ ວປ່ ຽນ
 N ຈໍ ານວນຕົ ວຢ່ າງທັ ງໝົ ດ
 k ຈໍ ານວນຕົ ວປ່ ຽນທັ ງໝົ ດ
 ຄ່ າຂອງຕົ ວຢ່ າງທ່ i ໃນຕົ ວປ່ ຽນທ່ j
• ການສະແດງຄ່ າຕ່ າງໆທ່ ຈະໃຊື້ ໃນການຄິ ດໄລ່
ຕົ ວ
ປ່ ຽນທ
ທ1
ຕົ ວ
ປ່ ຽນທ2
……. ຕົ ວ
ປ່ ຽນທ
k
…….
……
.. .. ……. ..
…….
ຂະໜາດ
ຕົ ວຢ່ າງ
…… N
ຜົ ນລວມ ……. T
• ຕົ ວຢ່ າງ ກ່ ມອາຍທ1ຕໍ່ າກວ່ າ41
41ປ
ກ່ ມອາຍທ2 41-50ປ ກ່ ມອາຍທ3 50ປຂື້ ນໄປ ລວມ
5 2 3
5 4 3
5 4 3
5 4 3
4 3 3
3 4 3
3 4 3
4 4
3
4
…….
2
ຂະໜາດຕົ ວຢ່ າງ 8 ຄົ ນ 15 ຄົ ນ 7 ຄົ ນ 30 ຄົ ນ
ຜົ ນລວມ 34 50 21 105
ຄ່ າສະເລ່ ຍ 4.25 3.33 3.00
• ຄິ ດໄລ່
• ຄິ ດໄລ່ -
• ຄິ ດໄລ່ =29.5-6.6667=22.8333
• ຄິ ດໄລ່ = 3 - 1 = 2
• ຄິ ດໄລ່ = 30 – 3 = 27
• ຄິ ດໄລ່ = 6.6667 / 2 = 3.3334
• ຄິ ດໄລ່ = 22.8333 / 27 = 0.8457
• = 3.3334 / 0.8457 =
-
ແຫລ່ງຄວາມ
ຜັນປ່ຽນ
SS df MS F
ລະຫວ່າງກຸ່ມ 6.6667 2 3.3334 3.9416
ພາຍໃນກຸ່ມ
w
22.8333 27 0.8457
ລວມ 29.5000 29
• ຕາຕາລາງຄ່າວິ ກິ ດຂອງການແຈກແຈງແບບ F
• ຍອມຮັບ ຍອມຮັບ
•
• α
0 3.35 3.9416 +
df2 df1
1 2 3 4 5
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60
26 4.23 3.37
27 4.21 3.35
28 4.20 3.34
ພິ ທີ ກອນ1
Sum of
Squares
df Mean
Square
F Sig
Between Groups
Within Groups
Total
6.667
22.833
29.500
2
27
29
3.333
.846
3.942 .031
ຜົນຮັບຈາກ
print out ໃນ
SPSS
ສະຫລບວ່າກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸຕ່ າກວ່າ
41ປີ ,ກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸ41-50ປີ ແລະ
ກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸ50ປີ ຂ້ ນໄປມີ ຄວາມ
ພໃຈໃນຕົວພິ ທີ ກອນແຕກຕ່າງ
ກັນຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງ
ສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ .05
P≤α ຫລ
• (ຕົວຢ່າງ) Descriptives
N Mea
n
Std.
Deviat
ion
Std.Er
ror
95% Confidence
Interval for
Mean
Mini
mum
Max
imu
m
Lower
Bound
Upper
Bound
ພໃຈໃນພິ ທີ ກອນ
<30
30-50
>50
Total
38 3.08 1.24 .20 2.67 3.49 1 5
26 3.85 1.19 .23 3.37 4.33 1 5
33 3.33 1.19 .21 2.91 3.76 1 5
97 3.37 1.24 .13 3.12 3.62 1 5
• ຕົ ວຢ່ າງ ANOVA
Sum of
Squares
df Mean
Square
F Sig
ຄວາມພໍ ໃຈໃນພິ ທ Between Groups
ກອນຜູື້ ຈັ ດ Within Groups
(1) Total
9.16
137.48
146.64
2
94
96
4.58
1.46
3.13 .05
ພໍ ໃຈຜູື້ ໂທເຂົື້ າມາ Between Groups
Within Groups
(2) Total
1.86
125.48
127.34
2
94
96
.93
1.33
.70 .50
ພໍ ໃຈຄວາມຖກຕື້ ອງ Between Groups
Groups
Within Groups
(3) Total
23.29
152.67
175.96
2
94
96
11.65
1.61
7.25 .00
ພໍ ໃຈຄວາມຊັ ດເຈນ Between Groups
Groups
Within Groups
(4) Total
28.02
117.98
146.00
2
94
96
14.01
1.24
11.28 .00
ລວມຄວາມພໍ ໃຈ Between Groups
Within Groups
(5) Total
5.49
32.36
37.86
2
94
96
2.75
.36
7.64 .00
ໃນຫ້ອງP ຫ Sig ທີ່ ໃຊ້ທົດສອບສົມມຸດຖານ
ຖ້າຄ່າ P≤ α ຖວ່າ Sig (ແລະກົງກັນຂ້າມ)
• ຈາກຕົວຢ່າງ Sig ຢ່ (1) (3) (4) (5)
• Post Hoc Tests
• Scheffe Multiple Comparisons
Dependent
Variable (I)ອາຍ (J)ອາຍ
ຜົນຕ່າງ
ຄ່າສະເລ່ຍ
Mean
Difference
(I-J)
Sdt.E
rror
Sig 95% Confidence
Interval
Lower
Bound
Upper
Bound
ພໃຈໃນພິ ຕ່ າກວ່າ 30ປີ 30-35ປີ
ທີ ກອນ 50 ຂຶ້ ນໄປ
(1)
-.77*
-.25
.31
.29
.05
.68
-1.53
-.97
.00
.46
30-35 ຕ່ າກວ່າ 30ປີ
50 ຂຶ້ ນໄປ
.77*
.51
.31
.32
.05
.28
.00
-.28
1.53
1.30
50 ຂຶ້ ນໄປ ຕ່ າກວ່າ 30ປີ
30-35
.25
-.51
.29
.32
.68
.28
-.46
-1.30
.97
.28
ສໍ າລັ ບ(3)(4) ແລະ (5)ຜົ ນວິ ເຄາະຄື້ າຍຄກັ ນ
• ຈາກ ດື້ ານທ (1)ຄວາມພໍ ໃຈໃນພິ ທກອນຜູື້ ຈັ ດ
• ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່ າງເປັ ນລາຍຄູ່
ເບິ່ ງໄດື້ ຈາກຜົ ນຕ່ າງຂອງຄ່ າສະເລ່ ຍລາຍຄູ່ ໃດທ່
ມເຄ່ ອງໝາຍ * ຄລາຍຄູ່ ນັື້ ນ Sig ໝາຍເຖິ ງ
ລາຍຄູ່ ນັື້ ນແຕກຕ່ າງກັ ນ(1ລາຍຄູ່ ທ່ ແຕກຕ່ າງ
ກັ ນຈະມ * ຢູ່ ສອງບ່ ອນ ບ່ ອນໜ່ ງເປັ ນລົ ບ ແລະ
ອກບ່ ອນໜ່ ງເປັ ນບວກ
• ຈາກຕົ ວຢ່ າງ
• ກ່ ມອາຍຕໍ່ າກວ່ າ30 ປ ມຄ່ າສະເລ່ ຍ3.08 ກ່ ມອາຍ
ອາຍ30-50ປມຄ່ າສະເລ່ ຍ 3.85
• ເມ່ ອກ່ ມອາຍຕໍ່ າກວ່ າ 30 ປ ລົ ບກ່ ມອາຍ 30-50 ປ
:
• ຕາຕະລາງທີ ….ສະແດງຄ່າສະຖິ ຕິ ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ
ຄວາມເພິ່ ງພໃຈໃນພິ ທີ ກອນຜ້ຈັດ ຈາແນກຕາມອາຍຸ
• * ມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ .05 (The mean
difference is significant at the .05 level.)
• ສະຫບ ຈາກຕາຕະລາງທີ …ພົ ບວ່າ ຜົນການປຽບທຽບຄວາມ
ເພິ່ ງພໃຈໃນພິ ທີ ກອນຈາແນກຕາມອາຍຸມີ ຄວາມເພິ່ ງພໃຈ
ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ.05.ດັ່ງນັ້ນ
ຈິ່ ງຕ້ອງທົດສອບຄວາມແຕກຕ່າງເປັນລາຍຄ່ດ້ວຍວິ ທີ ຂອງ
Scheffe
• ດັ່ງນີ້
ຄວາມ
ເພິ່ ງພໃຈ
ໃນພິ ທີ
ກອນຜ້
ຈັດ
ແຫ່ງຄວາມຜັນປ່ຽນ df SS MS F P
ລະຫວ່າງກຸ່ມ 2 9.16 4.58
3.13 .05*
ພາຍໃນກຸ່ມ 94 137.48 1.46
ລວມ 96 146.64
ສະຖິຕິອ້າງອີງແບບມີພາຣາມິເຕີ
• ຕາຕະລາງທີ …ສະແດງຄ່າສະເລ່ຍປຽບທຽບຄວາມແຕກ
ຕ່າງຄວາມເພິ່ ງພໃຈຈາແນກຕາມອາຍຸເປັນລາຍຄ່
• ຈາກຕາຕະລາງທີ .. ພົ ບວ່າ ກຸ່ມອາຍຸຕ່າງໆທີ່ ມີ ຄວາມພໃຈໃນ
ພິ ທີ ກອນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່
ລະດັບ.05 ,ມີ ຈານວນ 1 ຄ່ຄ ກຸ່ມອາຍຸ30-50ປີ ມີ ຄວາມເພິ່ ງ
ພໃຈໃນພິ ທີ ກອນຫາຍກວ່າກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸຕ່ າກວ່າ 30ປີ
ອາຍຸ
ຄ່າສະເລ່ຍ
ຕ່ າກວ່າ30ປີ 30-50 50ປຂື້ ນໄປ
3.08 3.85 3.33
ຕ່ າກວ່າ30ປີ 3.08 - .77* .25
30-50 3.85 - .52
50ປຂື້ ນໄປ 3.33 -
• ໃນການວິ ເຄາະ ANOVA ແລ້ວພົ ບວ່າ Sig ແຕ່ເວລາ
ທົດສອບເປັນລາຍຄ່ດ້ວຍວິ ທີ ຂອງ Scheffe ແລ້ວພົ ບ
ວ່າບ່ ມີ ຄ່ໃດ Sig ຫແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນອາດດາເນີ ນ
ໄດ້ດ້ວຍ 2 ວິ ທີ ດັ່ງນີ້
• 1.ປ່ຽນສະຖິ ຕິ ທີ່ ໃຊ້ໃນການທົດສອບລາຍຄ່ຈາກທີ່
ເລອກ Scheffe ເປັນການເລອກ LSD (Least
Significant Difference)
• LSDເປັນວິ ທີ ຈັບຄວາມແຕກຕ່າງເປັນລາຍຄ່ລະອຽດ
ທີ່ ສຸດ
• ຖ້າໃຊ້ຫັ ກການຫວິ ທີ ທການສະຖິ ຕິ ໃດກ່ ໃຫ້ໃຊ້ວິ ທີ
ການນັ້ນຕະລອດຂອງບົ ດ
• Scheffe ຈະໃຫ້ຜົ ນການປຽບທຽບເທົ່ າທີ່ ຈາເປັນເທົ່ າ
ນັ້ນ,ສ່ວນLSDໃຫ້ຜົ ນການປຽບທຽບຢ່າງລະອຽດທຸກ
ຄ່ບາງຄັ້ງເກີ ນຄວາມຈາເປັນ ແລະຕ້ອງການ
ກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸຕ່ າກວ່າ41ປີ ,ກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸ41-50ປີ ແລະ
ກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸ50ປີ ຂ້ ນໄປ ມີ ຄວາມພໃຈໃນຕົວພິ ທີ ກອນແຕກຕ່າງກັນ
ຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ .05
• ຫາຄ່າ sf ຂອງກຸ່ມອາຍຸທັງ3ກຸ່ມທີ່ ສາມາດຈັບເປັນຄ່ໄດ້ດັ່ງນີ້
• ຈາກສດ
• ກຸ່ມ1ທີ່ ມີ
ອາຍຸຕ່ າກວ່າ
41ປີ ກັບ ກຸ່ມ
2ທີ່ ມີ ອາຍຸ41-
50ປີ
ກຸ່ມ1ທີ່ ມີ
ອາຍຸຕ່ າກວ່າ
41ປີ ກັບ ກຸ່ມ
3ທີ່ ມີ ອາຍຸ50
ປີ ຂ້ ນໄປ
ກຸ່ມ2ທີ່ ມີ ອາຍຸ
41-50ປີ ກັບ
ກຸ່ມ3ທີ່ ມີ ອາຍຸ
50ປີ ຂ້ ນໄປ
 ນາຄ່າສະເລ່ຍຄວາມພໃຈຂອງແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸມາຫາຜົນຕ່າງ
ເປັນລາຍຄ່ໃຫ້ຄົບທຸກຄ່ ແລ້ວເອົ າໄປປຽບທຽບກັບຄ່າ sf ຂອງ
ກຸ່ມອາຍຸລາຍຄ່ນັ້ນ ຖ້າຄ່າຜົນຕ່າງຂອງກຸ່ມລາຍຄ່ໃດຫາກມີ ຄ່າ
ຫລາຍກວ່າຫລເທົ່ າກັບຄ່າ sf ຂອງກຸ່ມອາຍຸລາຍຄ່ນັ້ນແປວ່າ ຄ່າ
ສະເລ່ຍຂອງລາຍຄ່ນັນມີ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີ ຄວາມສາ
ຄັນທາງສະຖິ ຕິ
 ກຸ່ມອາຍຸທີ 1ກັບ2: 4.25–3.33=0.92 < 1.0421 (ບ່ ແຕກຕ່າງ)
 ກຸ່ມອາຍຸທີ 1ກັບ3 : 4.25-3.00=1.25 > 1.2321(ແຕກຕ່າງ)
 ກຸ່ມອາຍຸທີ 2ກັບ3 : 3.33-3.00=0.33 < 1.09 (ບ່ ແຕກຕ່າງ)
 ສະລບຂ້ ມນໃນຕາຕາລາງ
(* ມີ ຄວາມໝາຍວ່າ ມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ .05)
ກຸ່ມອາຍຸ ກຸ່ມທີ 1 ກຸ່ມທີ 2 ກຸ່ມທີ 3
4.25 3.33 3.00
ກຸ່ມທີ 1 4.24 - 0.92
ກຸ່ມທີ 2 3.33 - 0.33
ກຸ່ມທີ 3 3.00 -
• Multiple Comparisons
• Dependent Variable ພິ ທກອນ
• Scheffe
(I)ອາຍ (J)ອາຍ
Mean
Difference(I-J)
Std.Error Sig.
ຕໍ່ າກວ່ າ41ປ 41-50ປ
50ປຂື້ ນໄປ
.92 .403
.476
.093
.046
41-50ປ ຕໍ່ າກວ່ າ41ປ
50 ປຂື້ ນໄປ
-.92
.33
.403
.421
.093
.733
50ປຂື້ ນໄປ ຕໍ່ າກວ່ າ41ປ
41-50ປ
-
-.33
.476
.421
.046
.733
* The mean difference is significant at the
.05 level.
ສະຖິຕິອ້າງອີງແບບມີພາຣາມິເຕີ
• ສະຖິ ຕິ ອໍ້າງອີ ງແບບບ່ ມີ ພາຣາມິ ເຕີ ຈະໃຊໍ້ກັບຂໍ້ ມູນ
ຫລຕົວປ່ຽນທີ່ ບ່ ສາມາດໃຊໍ້ກັບສະຖິ ຕິ ອໍ້າງອີ ງແບບ
ພາຣາມິ ເຕີ
• ຂໍ້ ມູນວັດຢູ່ໃນລະດັບນາມບັນຢັດຫລລຽງລາດັບ ແລະ
ລັກສະນະຂໍ້ ມູນບ່ ມີ ການແຈກແຈງແບບປົກະຕິ
• ອານາດທົດສອບຕ່ າກວ່າແບບມີ ພາຣາມິ ເຕີ
• ທີ່ ນິ ຍົມໃຊໍ້ກັນໃນທາງສັງຄົມສາດມີ 2 ຊະນິ ດຄ Chi-
Square ແລະ Correlation Coefficient
• ເປັນການປຽບທຽບເພ່ ອທົດສອບຄວາມສາພັນ
ລະຫວ່າງຕົວປ່ຽນຕົໍ້ນ ກັບ ຕົວປ່ຽນຕາມ
• 1.ຕໍ້ອງການທົດສອບວ່າ ອາຊີ ບມີ ຄວາມສາພັນກັບ
ລະດັບລາຍໄດໍ້ຫລບ
• 2.ເພດມີ ຄວາມສາພັນກັບການເລອກເບິ່ ງລາຍການ
ໂທລະທັດຫລບ
• ສູດ
• ແຕ່
•
• ຄວາມຖ່ ທ່ ໄດື້ ຈາກການສັ ງເກດ(ຂໍື້ ມູ ນຈິ ງ)ໃນແຖວທ i ແລະ
ຖັ ນທ j
• ຄວາມຖ່ ທ່ ຄາດຫວັ ງ(ຂໍື້ ມູ ນສົ ມມດ)ໃນແຖວທ i ແລະຖັ ນທ j
• ຄວາມຖ່ (ຂໍື້ ມູ ນຈິ ງ)ລວມໃນແຖວທ i
• ຄວາມຖ່ (ຂໍື້ ມູ ນຈິ ງ)ລວມໃນຖັ ນທ j
• N ຈໍ ານວນຂໍື້ ມູ ນຈິ ງທັ ງໝົ ດ
ປະເພດລາຍການ ຊ (ຖັນ) ຍ (ຖັນ) ລວມ
ລາຍການຈາລະຈອນ 8(4.3333) 5(8.6667) 13
ສາລະຄະດີ /ຂ່າວ (ແຖວ) 1(3) 8(6) 9
ເພງ 1(2.6667) 7(5.3333) 8
ລວມ 10 20 30
ຈານວນໃນ(…)ເປັນຄ່າຄວາມຖີ່ ທີ່ ຄາດ
ຫວັງ
ຊອກຫາຄ່າຄວາມຖີ່ ທີ່ ຄາດ
ຫວັງ(ຂໍ້ ມູນສົມມຸດ)
ຄວາມຖີ່ (ຂໍ້ ມູນຈິ ງ)ລວມໃນແຖວ
ທີ i
ຄວາມຖີ່ (ຂໍ້ ມູນຈິ ງ)ລວມໃນ
ຖັນທີ j
ຄ່າ ຈາກການ
ຄິ ດໄລ່
• ຊອກຫາຄ່ າ ຈາກຕາຕາລາງ ກ່ ອນອ່ ນຕື້ ອງຮູື້ 2 ຄ່ າ ຄ α =.05
ແລະ df = (r-1)(c-1) (r ຄ ຈໍ ານວນແຖວ c ຄ ຈໍ ານວນຖັ ນ)
• ເຖິ ງວ່ າການຕັື້ ງສົ ມມດຕິ ຖານຈະເປັ ນສອງທາງກໍ ຕາມບໍ່ ຈໍ າ
ເປັ ນຫານ2 ເພາະວ່ າການທົ ດສອບໄຄຣສະແຄຣມຄ່ າແຕ່ 0 ຂື້ ນ
ໄປເປັ ນຄ່ າບວກໄດື້ ເທົ່ ານັື້ ນ ເຊິ່ ງບອກໄດື້ ພຽງວ່ າຕົ ວປ່ ຽນນັື້ ນມ
ຄວາມສໍ າພັ ນກັ ນຫລາຍໜື້ ອຍເທົ່ າໃດ ແຕ່ ບໍ່ ສາມາດບອກໄດື້
ວ່ າຕົ ວປ່ ຽນໃດມຄ່ າຫລາຍກວ່ າກັ ນ
• ການຕັື້ ງສົ ມມດຕິ ຖານສາມາດຕັື້ ງຂື້ ນໄດື້ ພຽງກໍ ລະນດຽວຄສໍ າ
ພັ ນກັ ນຫລບໍ່ ສໍ າພັ ນກັ ນ ບໍ່ ສາມາດຕັື້ ງແບບລະບທິ ດທາງໄດື້
• ຈາກdf = (r-1)(c-1) =(3-1)(2-1)=2
df α
0.995 0.99 0.975 0.95 0.05 0.025 0.01 0.005
1
2 0.0100 …. …. …. 5.991 … … …
3
4 ຄ່ າ ຈາກ
ຕາຕາລາງ
• ເຂດຍອມຮັ ບ ເຂດຍອມຮັ ບ
• α
• 0 5.991 8.2165
• ສະລູ ບວ່ າ
• <
• ສະແດງວ່ າ ຍອມຮັ ບ ໝາຍຄວາມວ່ າ ປະເພດລາຍການທ່ ມັ ກ
ມັ ກຟັ ງນັື້ ນຂື້ ນຢູ່ ກັ ບສະຖານະພາບດື້ ານເພດ ຢ່ າງມຄວາມສໍ າ
ຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ທ່ ລະດັ ບ .05 ນັື້ ນຕຄວາມໝາຍ ຄ ເພດຊາຍ
ມັ ກຟັ ງລາຍການປະເພດໜ່ ງ ແຕ່ ເພດຍິ ງພັ ດມັ ກຟັ ງ
ລາຍການອ່ ນ)
Print Out ໃນ SPSS
ຄ່ າ ຈາກການ
ຄິ ດໄລ່
ຄ່ າ ຈາກ
ຕາຕາລາງ
Value df Asymp.Sig.(2-sided)
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
8.216
8.560
2
2
.016
.014
ແບບຝຶ ກ
• ຕາຕາລາງຂ້ ມນ
• ຈົ່ງຊອກຫາ ຄ່າສະເລ່ຍ
• ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ
ຄະແນນ x f x2
2 2
3 3
5 3
6 5
7 5
8 2
9 3
10 2
ລວມ 25
 ເປັ ນການວິ ເຄາະຄວາມສໍ າພັ ນລະຫວ່ າງຕົ ວປ່ ຽນຕົື້ ນ (Independent
Variable)ກັ ບຕົ ວປ່ ຽນຕາມ(Dependent Variable)ວ່ າມຄວາມສໍ າພັ ນກັ ນ
ຫລບໍ ແລະສໍ າພັ ນກັ ນແນວໃດ ເຊິ່ ງສາມາດຮູື້ ໄດື້ ຈາກ ຄ່ າສໍ າ
ປະສິ ດສະຫະສໍ າພັ ນ
• ຈາກຕົວຢ່າງທີ່ ຜ່ານມາ( ) ໄດ້ທົດສອບແລ້ວວ່າລາຍການ
ວິ ທະຍຸທີ່ ມັກຟັງນັ້ນຂ້ ນຢ່ກັບສະຖານະດ້ານເພດຢ່າງມີ ຄວາມ
ສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ.05
• ແຕ່ເພ່ ອຕໍ້ອງການຮູໍ້ວ່າລາຍການວິ ທະຍຸທີ່ ມັກຟັງນັ້ນມີ ຄວາມສາ
ສາພັ ນກັບສະຖານະດ້ານເພດຫລບ,ຕ້ອງທົດສອບດ້ວຍ γ
• = 0.4600
ເພດ x ລາຍການ y xy
2 2 4 4 4
1 1 1 1 1
2 3 4 9 6
2 2 4 4 4
….. …. …. …. …
….. …. …. …. ….
ລວມ 50 55 90 121 97
• Print Out ໃນ SPSS
• * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
ເພດ ລາຍການ
ເພດ pearson correlation
sig.(2-tailed)
N
1
.
30
.011
30
ລາຍການ pearson correlation
sig.(2-tailed)
N
.011
30
1
.
30
ກັບ γ
• ສາປະສິ ດສະຫະສາພັ ນບ່ ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ມີ ຄວາມສາພັນ
ກັນຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ…ແຕ່ ສາມາດ
ບອກໄດ້
• ດັ່ງນັ້ນການແຈກແຈງ ກັບ γ ຈຶ່ ງມີ ຄວາມສອດຄ່ອງແລະສາ
ພັ ນກັນ ເພາະວ່າເມ່ ອຄິ ດໄລ່ຄ່າຂອງ ໄດ້ກສາມາດນາໄປຄິ ດໄລ່
ຄ່າ γໄດ້ (ແລະກົງກັນຂ້າມ)
• ຕົວຢ່າງ ຈາກ =8.2165 ຖໍ້າແທນໃນສູດ
• ຈະໄດໍ້ຄ່າ γ = 0.4637
• ຖໍ້າຮູໍ້ຄ່າ γ = 0.4637 ແທນໃສ່ ຈະໄດໍ້
• = 8.2165
 ເຮົ າສາມາດໃຊໍ້ γ ເພ່ ອຫາຄ່າຄວາມເຊ່ ອໝັໍ້ນຂອງແບບສອບຖາມໄດໍ້ດໍ້ວຍການຖາມຄົນດຽວ
ຄົນດຽວກັນ 2 ເທ່ ອ ຕົວຢ່າງ ຜົນການສາລວດຄວາມພໃຈໃນພິ ທີ ກອນຜູໍ້ ທີ 1 (x) ແລະຜົນ
ຜົນການສາລວດຄວາມພໃຈໃນພິ ທີ ກອນຜູໍ້ ທີ 2 (y) ສາມາດນາມາຫາຄ່າຄວາມເຊ່ ອໝັໍ້ນໄດໍ້
ໝັໍ້ນໄດໍ້ດັ່ງນີໍ້
 ຈາກ
 ແທນຄ່າ = 0.8675
ພິ ທີ ກອນ
1(x)
ພິ ທີ ກອນ
2(y)
xy
5 5 25 25 25
2 3 4 9 6
4 5 16 25 20
… … … … …
ລວມ 105 112 397 438 413
• Print Out ໃນ SPSS
• ** Correlation is significant at the 0.01 level
ເພດ ລາຍການ
ພິ ທິ ກອນ 1 pearson correlation
sig.(2-tailed)
N
1
.
30
.000
30
ພິ ທີ ກອນ 2 pearson correlation
sig.(2-tailed)
N
.000
30
1
.
30
ຄ່າທີ່ ຄິ ດໄລ່ໄດ້ຄກັນກັບ
ຄ່າທີ່ ໄດ້ຈາກ SPSS
• ຄ່ າ γ ທ່ ຄິ ດໄລ່ ໄດື້ ເທົ່ າ 0.8675ຄຄ່ າຄວາມເຊ່ ອໝັື້ ນຂອງ
ແບບສອບຖາມ ຫລຖື້ າຄິ ດເປັ ນເປເຊັ ນເທົ່ າກັ ບ 86.75%(
ໂດຍປົ ກະຕິ ຄ່ າຄວາມເຊ່ ອໝັື້ ນທ່ ຍອມຮັ ບໄດື້ ຄ
ປະມານ0.75 ຫລ 75%
1 de 81

Recomendados

A1.ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ ສະຖິຕິ new por
A1.ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ ສະຖິຕິ newA1.ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ ສະຖິຕິ new
A1.ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ ສະຖິຕິ newchittakonekhampailit
864 visualizações119 slides
FlashPath - Lung - Mesenchymal Cystic Hamartoma por
FlashPath - Lung - Mesenchymal Cystic HamartomaFlashPath - Lung - Mesenchymal Cystic Hamartoma
FlashPath - Lung - Mesenchymal Cystic HamartomaHazem Ali
159 visualizações11 slides
Resume for Scott McKeen 2016 -REV1 por
Resume for Scott McKeen 2016 -REV1Resume for Scott McKeen 2016 -REV1
Resume for Scott McKeen 2016 -REV1Scott McKeen
245 visualizações3 slides
Teach Kids to Enjoy Simple Things por
Teach Kids to Enjoy Simple ThingsTeach Kids to Enjoy Simple Things
Teach Kids to Enjoy Simple ThingsSharon Ballantine, Parenting Coach and Life Coach
340 visualizações21 slides
Key Digital Trends Pharma Marketers Need to Know - ePharma 2016 por
Key Digital Trends Pharma Marketers Need to Know - ePharma 2016Key Digital Trends Pharma Marketers Need to Know - ePharma 2016
Key Digital Trends Pharma Marketers Need to Know - ePharma 2016Tom Hespos
1.3K visualizações31 slides
ປະຫວັດສາດ ມ6 por
ປະຫວັດສາດ ມ6ປະຫວັດສາດ ມ6
ປະຫວັດສາດ ມ6bounnao pathoumma
98.6K visualizações185 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
28.7K visualizações69 slides
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.7K visualizações22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
7K visualizações99 slides
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.7K visualizações19 slides
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.6K visualizações51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K visualizações42 slides

Destaque(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd28.7K visualizações
Getting into the tech field. what next por Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.7K visualizações
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray7K visualizações
Introduction to Data Science por Christy Abraham Joy
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.6K visualizações
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K visualizações
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K visualizações
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.8K visualizações
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K visualizações
ChatGPT webinar slides por Alireza Esmikhani
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.5K visualizações
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K visualizações
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K visualizações
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K visualizações
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.9K visualizações
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações

ສະຖິຕິອ້າງອີງແບບມີພາຣາມິເຕີ

 • 3. 1. • ເປັ ນການທົ ດສອບຕົ ວເລກຄ່ າສະເລ່ ຍທ່ ກໍ ານົ ດ ຂື້ ນກັ ບຂໍື້ ມູ ນທ່ ຢູ່ ໃນກ່ ມດຽວກັ ນ ເຊັ່ ນວ່ າ ກໍ ານົ ດ ອາຍຂອງນັ ກຮຽນໃນຫື້ ອງຮຽນດຽວກັ ນວ່ າມຄ່ າ ສະເລ່ ຍເທົ່ າກັ ບ 15 ປຫລບໍ • ສູ ດ ຄ່ າສະເລ່ ຍຂອງກ່ ມຕົ ວຢ່ າງ • µ ຄ່ າສະເລ່ ຍຂອງປະຊາກອນທ່ ກໍ ານົ ດຂື້ ນ ມາທົ ດສອບ • S ຄ່ າຜັ ນປ່ ຽນມາດຕະຖານຂອງກ່ ມຕົ ວຢ່ າງ • n ຈໍ ານວນກ່ ມຕົ ວຢ່ າງທັ ງໝົ ດ
 • 4. • ຕໍ້ອງການທົດສອບວ່າອາຍຸສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງ ຕົວຢ່າງ ທີ່ α = .05 • : µ =40 ແລະ : µ ≠ 40 • ຈາກຂໍ້ ມູນ =45.40 ແລະ S=7.8019 • ແທນຄ່າໃນສູດ ຈະໄດໍ້ • ການຊອກຫາຄ່າ t ຈາກຕາຕະລາງ ການົດວ່າ • α = .05 ແລະຕັໍ້ງສົມມຸດຕິ ຖານເປັນ ຕໍ້ອງ
 • 5. df α 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 25 1.316 2.060 26 1.315 2.056 27 1.314 2.052 28 1.313 2.048 29 1.311 2.045 inf 1.282 1.960
 • 6. • ເຂດຍອມຮັບ ເຂດຍອມຮັບ ເຂດຍອມຮັບ α/2 α/2 - -2.045 0 +2.045 3.7911 +  ຄ່າ t ຈາກການຄິ ດໄລ່ຫລາຍກວ່າ t ຈາກຕາຕະລາງ ສະແດງວ່າ ຕົກຢ່ເຂດ ຍອມຮັບ ສະແດງວ່າ ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງມີ ຄ່າບ່ ເທົ່ າກັບ 40 ປີ ຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ .05  Print out ໂດຍໄດ້ຈາກໂປຣແກຣມ SPSS (One-Sample Test) t ຈາກຕາຕະລາງ t ຈາກການຄິ ດໄລ່ Test Value=40 t df Sig.(2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper ອາຍຸ 3.791 29 .001 5.40 2.49 8.31
 • 7. • ຕົວຢ່າງ ພະນັກງານໃນຄະນະ FED ທີ່ ດ່ ມກາເຟເປັນປະຈາ ນວນ 188 ຄົນ ພົ ບວ່າກຸ່ມນີ້ ຈະດ່ ມກາເຟມ້ ລະ1.94 ຈອກ ຫ ປະມານ 2 ຈອກ ຄ່າຜັນປ່ຽນເທົ່ າກັບ 1.071 ຈອກ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean ຈານວນ ກາເຟທີ່ ດ່ ມ ຕ່ ມ້ 188 1.94 1.071 .078 Test Value = 2 t df Sig.(2- tailed) Mean Differen ce 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper ຈານວນທີ່ ດ່ ມຕ່ ວັນ -.749 187 .455 -.06 -.21 .10
 • 8. ວິ ທແປຄວາມໝາຍ • (ຕົ ວຢ່ າງນື້ ເປັ ນການທົ ດສອບ 2 ທາງ) ກ່ ມນື້ ຈະດ່ ມກາເຟມື້ ລະແຕກຕ່ າງຈາກ 2 ຈອກ • ວິ ທ1 ແປຕາມຄ່ າ t = -.749 • t ຕລ= 1.96 ແລື້ ວປຽບທຽບກັ ນ….. (ບໍ່ Sig) • (α = .05) df = n-1 = 188-1=187 • /t/ = /-.749/ = .749 < 1.96 • ວິ ທ 2 ແປຈາກ Sig.(2-tailed) ພົ ບວ່ າ……(ບໍ່ Sig)
 • 9. • ສະຖິ ຕິ ທົດສອບ • ຄ່າວິ ກິ ດ ຫ ຄ່າ t ຕາຕະລາງ • 1-α • ເຂດປ/ສ ເຂດຍອມຮັບ • t • (ນີ້ ຄການທົດສອບທາງຊ້າຍມ ທີ່ ຕັ້ງວ່າ <(ໜ້ ອຍກວ່າ)
 • 10. .ໃຊໍ້ຄ່າວິ ກິ ດ ປະຕິ ເສດ : • t ຄລ < ໃຊໍ້ຜົນລັບຈາກ SPSS ປະຕິ ເສດ ຖໍ້າເງ່ ອນໄຂ ທັງ 2 ຂໍ້ ນີໍ້ ເປັນຈິ ງ . t < 0
 • 11. Test Value = 3.5 t df Sig.(2- tailed) Mean Differen ce 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper ຄວາມ ເພິ່ ງພໃຈ -6.283 1,199 .000 -.49 -.64 .34 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean ຄວາມເພິ່ ງພໃຈ 1200 3.01 2.7 .078
 • 12. • ຄິ ດໄລ່ • t ຄລ = -6.283 • t ຕລ = • ເນ່ ອງຈາກເປັ ນການທົ ດສອບດື້ ານຊື້ າຍມ ຈ່ ງ ປະຕິ ເສດ ເພາະວ່ າ t < = -1.64 • ສະແດງວ່ າ t ຄລ = -6.283 < -1.64
 • 14. : • ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຜ້ທີ່ ດ່ ມກາເຟຫາຍກວ່າ 25 ປີ
 • 15. n=393 ຄົນ = 31.03 ປີ • s=7.95 ປີ t ຄລ =15.041 • t ຕລ = 1.64 ຈາກ t ຄລ =15.041 > t ຕລ = 1.64 ສິ່ ງທີ່ ຜູໍ້ ວິ ໄຈຄາດໄວໍ້ນັໍ້ນເປັນຈິ ງ ຄ
 • 16. • ຈາກ SPSS • ສະຫູ ບຜົ ນວ່ າ……. Test Value = 25 t df Sig.(2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Interval of the Difference Lower Upper ອາຍ 15.041 392 .000 6.03 5.24 6.82
 • 17. N Mean Std. Deviation Std. Error Mean ຍອດຂາຍ 10 521.00000 488.53068 154.4870 Test Value = 200 t df Sig.(2- tailed) Mean Differenc e 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper ຍອດຂາຍ (ລ້ານ) 2.020 9 .074 312.0000 0 -37.4738 661.473 8
 • 18. • ສົ ມມດຖານ • ຍອດຂາຍໂດຍສະເລ່ ຍແຕ່ ລະສາຂາໜື້ ອຍກວ່ າຫເທົ່ າກັ ບ200 ລື້ ານກບ • ຍອດຂາຍໂດຍສະເລ່ ຍແຕ່ ລະສາຂາຫາຍກວ່ າ200ລື້ ານກບ ຄ່ າ P ຄວາມນ່ າຈະເປັ ນ ເທົ່ າ .074 ໃນຫື້ ອງ Sig.(2-tailed)ຈາກຕົ ວຢ່ າງຕັື້ ງ ສົ ມມດຖານ Sig.(1-tailed) ດັ່ ງນັື້ ນຄ່ າ P ທ່ ໄດື້ ມາຕື້ ອງຫານ 2 ກ່ ອນຈິ່ ງ ກ່ ອນຈິ່ ງເອົ າປຽບທຽບກັ ບ α ຄຈະໄດື້ (P=.037) <α ຍອມຮັ ບ ສະຫູ ບ ສະຫູ ບວ່ າ ຍອດຂາຍໂດຍສະເລ່ ຍຂອງແຕ່ ລະສາຂາຫາຍກວ່ າ200 ລື້ ານກບຢ່ າງມຄວາມສໍ າຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ທ່ ລະດັ ບ.05 Test Value = 200 t df Sig.(2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Interval of the Difference Lower Upper ຍອດຂາຍ (ລື້ ານ) 2.020 9 .074 312.00000 -37.4738 661.4738
 • 19. • µ=13.20 • б=2.50 n=40 α=.01 • ຕາມສູດ • ກລະນີ ຮູໍ້ б ແລະ n>30 • ແທນຄ່າ Z=-2.53 (Z ຄິ ດໄລ່) <= ເຊິ່ ງວ່າ • ເປີ ດຕາຕະລາງຄ່າ • Zຄິ ດໄລ່ < Z ຕາຕະລາງ ສະແດງວ່າປະຕິ ເສດ • ແລະຍອມຮັບ
 • 20. • ຄ່າສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນ 2 ກຸ່ມທີ່ ເປັນອິ ດສະລະຕ່ ກັນສະແດງໃຫໍ້ເຫັນດັ່ງນີໍ້ ປະຊາກອນກຸ່ມທີ 1 ປະຊາກອນກຸ່ມທີ 2
 • 21. • ປະຊາກອນທັງ2ກຸ່ມນີໍ້ ມີ ຄວາມຜັນປ່ຽນ( ແລະ ) ແຕກຕ່າງກັນຫລບ • 1. (Equal Variances Assumed) (Pooled variance) •
 • 22. • 2. Nonpooled (Weiss.1995:599)
 • 23. ຕັື້ ງສົ ມມດຖານຄ ສູ ດ .ໃຊື້ ເວລາ • ສູ ດ ,ໃຊື້ ເວລາ • ການເອົ າຄ່ າF ຄິ ດໄລ່ ໄປທຽບກັ ບFຕາຕາລາງໃຫື້ ເບິ່ ງ ຈາກຕາຕາລາງD(Critical values of F),ໂດຍມຂັື້ ນຕອນ ດັ່ ງນື້ : • 1.ຖື້ າ ສະແດງວ່ າ ຕື້ ອງໃຊື້ ສູ ດ • 2.ຖື້ າ ໄດື້ ໃຊື້
 • 24. • ຕົ ວຢ່ າງ • ສຖ • ຄິ ດໄລ່ ຄ່ າ F ໃນນື້ ແລະ • ຫລັ ງຈາກຄິ ດໄລ່ ແລື້ ວຈະໄດື້ • ແລະ ແລະ • ແທນຄ່ າໃນສູ ດໄດື້ ກ ມ ເ ພ ລະດັ ບຄວາມເພິ່ ງພໍ ໃຈໃນຕົ ວພິ ທກອນ ລ 1 ຊ 2 3 3 3 5 4 3 1 2 2 1 0 2 ຍ 5 4 3 3 4 5 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 5 4 3 4 2 0
 • 25. • ການເບິ່ ງຄ່ າ F ໃນຕາຕະລາງ • ຄ່ າວິ ກິ ດຂອງການແຈກແຈງ F (ບາງສ່ ວນ) ທ່ α =.05 • ປຽບທຽບເຫັ ນວ່ າ (2.3211< 2.42) • ສະແດງວ່ າຄ່ າFທ່ ຄິ ດໄລ່ ຕົ ກຢູ່ ເຂດຍອມຮັ ບ ນັື້ ນຄ ຢ່ າງມ ຄວາມສໍ າຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ທ່ ລະດັ ບ.05 • ຍອມຮັ ບ ເຂດຍອມຮັ ບ • • α • 2.3211 2.42 df2 df1 7 8 9 10 17 2.61 2.55 2.49 2.45 18 2.58 2.51 2.46 2.41 19 2.54 2.48 2.42 2.38 20 2.51 2.45 2.39 2.35 ຄ່ າຂອງ F ໃນຕາຕະລາງ
 • 26. ໃຊໍ້ສູດ ທີ່ ມີ • ແລະ • ຄິ ດໄລ່ຄ່າ t ກ່ອນອ່ ນຕໍ້ອງຄິ ດໄລ່ • ຄິ ດໄລ່ໄດໍ້ • ແທນຄ່າ ໃນສູດໄດໍ້ • ຄ່າ t ຢູ່ຕາຕະລາງ ຄ່າວິ ກິ ດຂອງການແຈກແຈງ t • ການົດ α = .05 ແຕ່ໃນນີໍ້ ຕັໍ້ງສຖ ເປັນ 2 ທາງ α /2 = .025 df α .10 .05 .025 .01 .005 26 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 29 ປຽບທຽບກັນ
 • 27. • ສະແດງການແຈກແຈງ • ຍອມຮັ ບ ຍອມຮັ ບ • ຍອມຮັ ບ • α/2 α/2 • - -3.0479 -2.048 0 2.048 + ເພດຍິ ງແລະ ເພດຊາຍມຄວາມເພິ ງພໍ ໃຈໃນຕົ ວພິ ທ ກອນແຕກຕ່ າງກັ ນຢ່ າງມຄວາມສໍ າຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ທ່ ລະດັ ບ .05 .05 •
 • 28. • Print out ໂດຍໄດ້ຈາກໂປຣແກຣມ SPSS • Independent Samples Test • 1.ການພິ ຈາລະນາຄ່າ t ໃຫ້ເບິ່ ງ ຫ້ອງໝາຍເລກ 1 ວ່າ Sig ຫລບ (Sig ຄ ຄ່າ p ≤ α ຕາມທີ່ ການົດ) • 2.ຖ້າໃນຫ້ອງເລກ 1 Sig ສະແດງວ່າເປັນ Equal variances not Assumed ໃຫໍ້ເລອກ p Sig.(2-tailed) ໃນຫໍ້ອງເລກ 2 ທີ່ ຢູ່ທາງລຸ່ມ • 3. ຖ້າໃນຫ້ອງ 1 ບ່ Sig ສະແດງວ່າເປັນ Equal variances Assumed ໃຫໍ້ເລອກ p Sig.(2- tailed) ທີ່ ຢູ່ທາງເທິ ງ • ສະຫລບວ່າ ເພດຍິ ງແລະ ເພດຊາຍມີ ຄວາມເພິ ງພໃຈໃນຕົວພິ ທີ ກອນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ .05 Levene’s Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig t df Sig.(2- tailed) Mean Difference Std.Error ພິ ທີ ກອນ Equal variances Assumed Equal variances not Assumed 1.398 .247 -3.048 -2.653 28 13. 0 .005 .020 -1.05 -1.05 .344 .396 1 2 3
 • 29. 20 ຂ້ ຄິ ດທີ່ ເຮັດໃຫ້ຊີ ວິ ດກ້າວສ່ຄວາມສາ ເລັດ ຄ……… …… • ທ່ານ ຄຣິ ສໂຕເຟີ ຣ໌ ມເລສ ນັກຂຽນ ຄົນ ອາເມລິ ກາ ກ່າວວ່າ
 • 30. ທ່ານ ເບນຍາວັດ ( ) • 1.ທົບທວນສິ່ ງທີ່ ໄດ້ເຮັດມາ • ຮຽນຈາກສິ່ ງຜິ ດພາດ • ຮຽນຈາກປະສົບການຫຄວາມສາເລັດ • 2.ຝັນໃຫ້ໃຫຍ່ ກ້າວໄປໃຫ້ເຖິ ງ • ອານາຄົດເປັນຂອງຜ້ທີ່ ມີ ຄວາມເຊ່ ອໝັ້ ນ • 3.ການົດເປົ້ າໝາຍຂອງຊີ ວິ ດ • ຕ້ອງຕ່ ເນ່ ອງ ແລະຈິ ງຈັງແລ້ວຈະສາເລັດຜົນ • 4.ສ້າງຄວາມສາເລັດໃຫ້ເປັນພາບ ຈິ ນຕະນາການສາຄັນກວ່າຄວາມຮ້
 • 31. • 5.ຮຽນຮ້ ແລະຝຶ ກຝົນ • ບ່ ມີ ສິ່ ງໃດໃນໂລກນີ້ ທີ່ ເຮົ າຮຽນຮ້ແລ້ວວ່າບ່ ມີ ປະໂຫຍດ • 6.ສ້າງກາລັງໃຈໃຫ້ຜ້ອ່ ນ • ຫົ ນທາງທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນການສ້າງກາລັງໃຈໃຫ້ຕົນ ເອງຄການສ້າງກາລັງໃຈໃຫ້ຜ້ອ່ ນ • 7.ຮຽນຮ້ຄວາມສາເລັດຂອງຜ້ອ່ ນ • ຮຽນຮ້ຄວາມສາເລັດ ຄວາມຜິ ດພາດ ປະສົບ ການຂອງຄົນອ່ ນ • 8.ຄິ ດຮອບຄອບກ່ອນລົງມປະຕິ ບັ ດ • 9.ນອນເປັນເວລາຕ່ ນເຊົ້ າໃຫ້ສົດຊ່ ນ
 • 32. • 10.ມີ ທັດສະນະຄະຕິ ທີ່ ດີ ຕ່ ຊີ ວິ ດ • ທັດສະນະຄະຕິ ເປັນສິ່ ງເລັກໜ້ ອຍທີ່ ນາໄປສ່ ການປ່ຽນແປງທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ • 11.ຄາເວົ້ າດີ ໆສ້າງພະລັງໃຫ້ຊີ ວິ ດ • ຖ້ອຍຄາທີ່ ເປັນບວກພຽງຄາດຽວຊ່ວຍ ປ່ຽນແປງຊີ ວິ ດໄດ້ • 12.ອ່ານຄາຄົມສະສົມກາລັງໃຈ • ຄາເວົ້ າ ແລະ ຄວາມຄິ ດ ປ່ຽນໂລກຊີ ວິ ດໄດ້ • 13.ບ່ ພຽງແຕ່ຝັນລົງມເຮັດທັນທີ
 • 33. • 14.ຢ່າຢຸດຢັ້ງການຮຽນຮ້ • ຢ່າຢຸດການຮຽນຮ້ • ຢ່າຢຸດການຟັງ • ຢ່າຢຸດການຄົ້ນຄວ້າ • ຢ່າຢຸດຖາມຄາຖາມໃໝ່ ໆ • ເມ່ ອໃດຢຸດເມ່ ອນັ້ນເປັນເວລາທີ່ ຊີ ວິ ດໃກ້ຈົບ ສິ້ ນ • 15.ຍິ້ ມໄດ້ເມ່ ອໄພມາ • 16.ຫົ ວວັນລະນິ ດລະໜ້ ອຍ • ຫົ ວມ້ ລະໜ້ ອຍບ່ ມີ ພະຍາດພະເຍົ າ
 • 34. • 17.ຢ່າພຽງແຕ່ຝັນແຕ່ຕ້ອງເຊ່ ອໝັ້ ນວ່າ ຕົນ ເອງເຮັດໄດ້ • ບ່ ພຽງແຕ່ລົງມເຮັດແຕ່ຕ້ອງມີ ຄວາມຝັນດ້ວຍ • ບ່ ພຽງແຕ່ວາງແຜນແຕ່ຕ້ອງເຊ່ ອວ່າເຮັດໄດ້ • 18.ໄຄວ່ຄວ້າມາໃຫ້ໄດ້ • 19.ລົງມເຮັດທັນທີ • ສິ່ ງໃດວ່າຈະເຮັດມ້ ອ່ ນຕ້ອງເຮັດມ້ ນີ້ • ສິ່ ງໃດທີ່ ຈະເຮັດມ້ ນີ້ ຕ້ອງລົງມເຮັດດຽວນີ້ • 20.ມີ ຄວາມສຸກກັບຜົນສາເລັດ • ຈົ່ງມີ ຄວາມສຸກທີ່ ນີ້ ແລະ ດຽວນີ້ • ທີ່ ມາ (ເສດຖະກິ ດ 3.8.2015)
 • 35. • ເປັນການທົດສອບຄ່າສະເລ່ຍປະຊາກອນ 2 ກຸ່ມທີ່ ມີ ຄວາມສາພັນກັນ ຫລ ວ່າ ເປັນການທົດສອບຈາກ ປະຊາກອນກຸ່ມດຽວ ແຕ່ເປັນການທົດສອບຊໍ້ າ 2 ຄັໍ້ງ (Paired-Samples Test) ການທົດສອບແຕ່ລະຄັໍ້ງ ຕໍ້ອງໃຊໍ້ເວລາຫ່າງກັນ ທົດສອບວິ ຊາສະຖິ ຕິ ຂອງນັກສຶ ກສາ ປ ໂທ ກ່ອນ ແລະ ຫລັງຮຽນວ່າມີ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫລບ
 • 36. • ຄ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຜົນຕ່າງ • D ຄ ຜົນຕ່າງລະຫວ່າງຂອງຂໍ້ ມູນແຕ່ລະຄູ່ • ຄ ສ່ວນຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານຂອງຜົນຕ່າງ • n ຄ ຈານວນກຸ່ມຕົວຢ່າງນັບເປັນຄູ່ ຄົນທີ ພິ ທີ ກອນ 1 ພິ ທີ ກອນ 2 d 1 5 5 0 0 2 2 3 -1 1 3 4 5 -1 1 4 3 3 0 0 …. 30 2 3 -1 1 ລວມ -7 9
 • 37. • ແທນຄ່ າ ຈະໄດື້ = 0.5040 • ຫາຄ່ າ ຈະໄດື້ = -0.2333 ແທນຄ່ າໃນ • ຈະໄດື້ t ຄລ = -2.5359 • ຫາຄ່ າ t ຕລ ທ່ α = .05 ແລະສົ ມມດຕິ ຖານຕັື້ ງເປັ ນ ດັ່ ງນັື້ ນ ຄວາມສໍ າຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ຈະມຄ່ າ α /2=.025 • df=n-1=30-1=29 ເບິ່ ງຄ່ າ t ຈາກຕາຕະລາງ df α 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 25 1.316 2.060 26 1.315 2.056 27 1.314 2.052 28 1.313 2.048 29 1.311 2.045 inf 1.282 1.960 ປຽບທຽບ t ຕລ t ຄລ < t ຕລ ຜົ ນການສໍ າ ລວດຄວາມພໍ ໃຈໃນຕົ ວ ພິ ທກອນທັ ງສອງຄັື້ ງແຕກ ຕ່ າງກັ ນຢ່ າງມຄວາມສໍ າ ຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ທ່ ລະດັ ບ .05
 • 38. • ສະແດງການແຈກແຈງ • ຍອມຮັ ບ ຍອມຮັ ບ • ຍອມຮັ ບ • α/2 α/2 • - -2.5359 -2.045 0 2.045 + ຄວາມເພິ ງພໍ ໃຈໃນຕົ ວພິ ທກອນແຕກ ຕ່ າງກັ ນຢ່ າງມຄວາມສໍ າຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ທ່ ລະດັ ບ .05 • Paired Differences t df Sig.(2- tailed) Std.Er ror Mean 95% Confidence Interval of the Difference Me an Std. Lower upper Paired 1 ພິ ທກອນ1- ພິ ທກອນ2 -.23 .504 .092 -.42 -.05 -2.536 29 .017
 • 39. • ຕົວຢ່າງ ສຶ ກສາການປະຕິ ບັ ດງານກ່ອນໄດ້ຮັບຢາ ແລະຫັ ງ ການດ້ຮັບຢາ ຫວ່າ ວັດເຈຕະຄະຕິ ຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງກ່ອນ ແລະ ຫັ ງການສອນແບບໃໝ່ ກຸ່ມຕົວຢ່າງ ຫັ ງໄດ້ຮັບຢາ ກ່ອນ d 1 7 5 2 4 2 9 15 -6 36 3 4 7 -3 9 4 15 11 4 16 5 6 4 2 4 6 3 7 -4 16 7 9 8 1 1 8 5 10 -5 25 9 6 6 0 0 10 12 16 -4 16 Sum ຄ່າສະເລ່ຍ 76 7.60 89 8.90 -13 -1.30 127
 • 40. • ແທນຄ່າໃສ່ສດ ໃນຕາຕະລາງ df=n-1= 10-1=9 • ກລະນີ 2 ທາງ ໄດ້ຄ່າ t ຕ=2.262 • ປຽບທຽບ……. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄ່າ ສະເລ່ຍບ່ ມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ກຸ່ມຕົວຢ່າງ ກ່ອນ ແລະ ຫັ ງ ໄດ້ຮັບຢາມີ ທັກສະໃນການປະຕິ ບັ ດງານບ່ ແຕກຕ່າງກັນ
 • 41. • ຕົ ວຢ່ າງ ສາຂາ ຍອດຂາຍເກົ່ າ(ລື້ ານ) ຍອດຂາຍໃໝ່ (ລື້ ານ) 1 14 15 2 32 39 3 18 22 4 35 30 5 10 10 6 21 12 7 25 20 8 12 12 9 31 29 10 27 29
 • 42. • • Mean N Std.Deviation Std.Error Mean Pair 1 ຍອດຂາຍເກົ່ າ ຍອດຂາຍໃໝ່ 22.50 21.80 10 10 8.86 9.70 2.80 3.07 N Correla tion Sig. Pair 1 ຍອດຂາຍເກົ່ າ ແລະ ຍອດຂາຍໃໝ່ 10 .875 .001
 • 43. • Paired Samples Test • ສະຫູ ບຜົ ນການວິ ເຄາະ…………………… Paired Differences t df Sig.(2- -tailed) tailed) )Mean Std.De viation Std.Err or Mean 95% Confidence Confidence Interval of Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 ຍອດ ຂາຍເກົ່ າ ຍອດ ຂາຍໃໝ່ .70 4.72 1.49 -2.67 4.07 .469 9 .650
 • 44. (Z-test) • ເປັນການທົດສອບກ່ຽວກັບຄ່າສະເລ່ຍ (ຄ້າຍກັບວິ ທີ ຂອງ t-test) ຕ່າງກັນ Z-test ຈະໃຊ້ກັບປະຊາກອນທີ່ ມີ ≥ 30 ຜົນການຄິ ດໄລ່ ດ້ວຍZ-test ແລະ t-test ຈະໃຫ້ຄ່າໃກ້ຄ່ຽງກັນຫລາຍ ໂດຍ ສະເພາະໃຊ້ SPSS • ແນະນາວິ ທີ ເປີ ດຕາຕະລາງ Z ຕົວຢ່າງ α/2 =.05/2=.025 Z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 -2.2 .0139 .0136 .0132 .0119 .0116 -2.1 -2.0 -1.9 .0287 .0250 -1.8 ຄ່າ.025 ຈະຢ່ແຖວ -1.9 ແລະ ຢ່ທີ່ ຖັນ .06 ດັ່ງນັ້ນ ຄ່າ Zຈາກຕາຕະລາງຈຶ່ ງເທົ່ າກັບ 1.96(ມາຈາກ 1.9+.06) ເຄ່ ອງໝາຍລົບຢ່ -1.9 ພຽງເປັນການ ບອກທິ ດທາງ ຈາກຕົວຢ່າງເປັນສອງທາງ ດັ່ງນັ້ນຈະເປັນທາງບວກ ຫລ ລົບກໄດ້ -1.96 ຫລ 1.96
 • 45. ສູດ • ຄິ ດໄລ່ໄດໍ້ Zຄລ=3.7911 • Zຕລ = 1.96 • ຍອມຮັບ ຍອມຮັບ • ຍອມຮັບ • α/2 α/2 • - -1.96 0 1.96 3.7911 + ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງເທົ່ າກັບ 40 ປີ ຫລບ α =.05
 • 46. : • ເປັນການທົດສອບຄ່າສະເລ່ຍຂອງຂ້ ມນຫາຍ ກວ່າ 2 ຊຸດທີ່ ວັດໃນລະດັບອັ ນຕະພາກຊັ້ນຂຶ້ ນ ໄປ • ຂ້ ມນແຕ່ລະຊຸດມີ ຄ່າສະເລ່ຍແຕກຕ່າງກັນຫບ • ການທົດສອບ F-test ຫເອີ້ ນວ່າການວິ ເຄາະ ຄວາມຜັນປ່ຽນແບບທາງດຽວຫສອງທາງ (One way, Two way ANOVA) • ສູດຄິ ດໄລ່
 • 48.  ເມ່ ອ ຜົ ນລວມກໍ າລັ ງສອງສະເລ່ ຍລະຫວ່ າງກ່ ມ  ຜົ ນລວມກໍ າລັ ງສອງສະເລ່ ຍພາຍໃນກ່ ມ  ຜົ ນລວມກໍ າລັ ງສອງລະຫວ່ າງກ່ ມ  ຜົ ນລວມກໍ າລັ ງສອງພາຍໃນກ່ ມ  ຜົ ນລວມກໍ າລັ ງສອງທັ ງໝົ ດ  ຊັື້ ນຄວາມເປັ ນອິ ດສະລະລະຫວ່ າງກ່ ມ  ຊັື້ ນຄວາມເປັ ນອິ ດສະລະພາຍໃນກ່ ມ  ຜົ ນລວມໃນກ່ ມທ i  T ຜົ ນລວມທັ ງໝົ ດ  ຈໍ ານວນຕົ ວຢ່ າງໃນແຕ່ ລະຕົ ວປ່ ຽນ  N ຈໍ ານວນຕົ ວຢ່ າງທັ ງໝົ ດ  k ຈໍ ານວນຕົ ວປ່ ຽນທັ ງໝົ ດ  ຄ່ າຂອງຕົ ວຢ່ າງທ່ i ໃນຕົ ວປ່ ຽນທ່ j
 • 49. • ການສະແດງຄ່ າຕ່ າງໆທ່ ຈະໃຊື້ ໃນການຄິ ດໄລ່ ຕົ ວ ປ່ ຽນທ ທ1 ຕົ ວ ປ່ ຽນທ2 ……. ຕົ ວ ປ່ ຽນທ k ……. …… .. .. ……. .. ……. ຂະໜາດ ຕົ ວຢ່ າງ …… N ຜົ ນລວມ ……. T
 • 50. • ຕົ ວຢ່ າງ ກ່ ມອາຍທ1ຕໍ່ າກວ່ າ41 41ປ ກ່ ມອາຍທ2 41-50ປ ກ່ ມອາຍທ3 50ປຂື້ ນໄປ ລວມ 5 2 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 ……. 2 ຂະໜາດຕົ ວຢ່ າງ 8 ຄົ ນ 15 ຄົ ນ 7 ຄົ ນ 30 ຄົ ນ ຜົ ນລວມ 34 50 21 105 ຄ່ າສະເລ່ ຍ 4.25 3.33 3.00
 • 51. • ຄິ ດໄລ່ • ຄິ ດໄລ່ - • ຄິ ດໄລ່ =29.5-6.6667=22.8333 • ຄິ ດໄລ່ = 3 - 1 = 2 • ຄິ ດໄລ່ = 30 – 3 = 27 • ຄິ ດໄລ່ = 6.6667 / 2 = 3.3334 • ຄິ ດໄລ່ = 22.8333 / 27 = 0.8457 • = 3.3334 / 0.8457 = -
 • 52. ແຫລ່ງຄວາມ ຜັນປ່ຽນ SS df MS F ລະຫວ່າງກຸ່ມ 6.6667 2 3.3334 3.9416 ພາຍໃນກຸ່ມ w 22.8333 27 0.8457 ລວມ 29.5000 29
 • 53. • ຕາຕາລາງຄ່າວິ ກິ ດຂອງການແຈກແຈງແບບ F • ຍອມຮັບ ຍອມຮັບ • • α 0 3.35 3.9416 + df2 df1 1 2 3 4 5 25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 26 4.23 3.37 27 4.21 3.35 28 4.20 3.34 ພິ ທີ ກອນ1 Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups Within Groups Total 6.667 22.833 29.500 2 27 29 3.333 .846 3.942 .031 ຜົນຮັບຈາກ print out ໃນ SPSS ສະຫລບວ່າກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸຕ່ າກວ່າ 41ປີ ,ກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸ41-50ປີ ແລະ ກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸ50ປີ ຂ້ ນໄປມີ ຄວາມ ພໃຈໃນຕົວພິ ທີ ກອນແຕກຕ່າງ ກັນຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງ ສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ .05 P≤α ຫລ
 • 54. • (ຕົວຢ່າງ) Descriptives N Mea n Std. Deviat ion Std.Er ror 95% Confidence Interval for Mean Mini mum Max imu m Lower Bound Upper Bound ພໃຈໃນພິ ທີ ກອນ <30 30-50 >50 Total 38 3.08 1.24 .20 2.67 3.49 1 5 26 3.85 1.19 .23 3.37 4.33 1 5 33 3.33 1.19 .21 2.91 3.76 1 5 97 3.37 1.24 .13 3.12 3.62 1 5
 • 55. • ຕົ ວຢ່ າງ ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig ຄວາມພໍ ໃຈໃນພິ ທ Between Groups ກອນຜູື້ ຈັ ດ Within Groups (1) Total 9.16 137.48 146.64 2 94 96 4.58 1.46 3.13 .05 ພໍ ໃຈຜູື້ ໂທເຂົື້ າມາ Between Groups Within Groups (2) Total 1.86 125.48 127.34 2 94 96 .93 1.33 .70 .50 ພໍ ໃຈຄວາມຖກຕື້ ອງ Between Groups Groups Within Groups (3) Total 23.29 152.67 175.96 2 94 96 11.65 1.61 7.25 .00 ພໍ ໃຈຄວາມຊັ ດເຈນ Between Groups Groups Within Groups (4) Total 28.02 117.98 146.00 2 94 96 14.01 1.24 11.28 .00 ລວມຄວາມພໍ ໃຈ Between Groups Within Groups (5) Total 5.49 32.36 37.86 2 94 96 2.75 .36 7.64 .00
 • 56. ໃນຫ້ອງP ຫ Sig ທີ່ ໃຊ້ທົດສອບສົມມຸດຖານ ຖ້າຄ່າ P≤ α ຖວ່າ Sig (ແລະກົງກັນຂ້າມ) • ຈາກຕົວຢ່າງ Sig ຢ່ (1) (3) (4) (5) • Post Hoc Tests • Scheffe Multiple Comparisons Dependent Variable (I)ອາຍ (J)ອາຍ ຜົນຕ່າງ ຄ່າສະເລ່ຍ Mean Difference (I-J) Sdt.E rror Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound ພໃຈໃນພິ ຕ່ າກວ່າ 30ປີ 30-35ປີ ທີ ກອນ 50 ຂຶ້ ນໄປ (1) -.77* -.25 .31 .29 .05 .68 -1.53 -.97 .00 .46 30-35 ຕ່ າກວ່າ 30ປີ 50 ຂຶ້ ນໄປ .77* .51 .31 .32 .05 .28 .00 -.28 1.53 1.30 50 ຂຶ້ ນໄປ ຕ່ າກວ່າ 30ປີ 30-35 .25 -.51 .29 .32 .68 .28 -.46 -1.30 .97 .28
 • 57. ສໍ າລັ ບ(3)(4) ແລະ (5)ຜົ ນວິ ເຄາະຄື້ າຍຄກັ ນ • ຈາກ ດື້ ານທ (1)ຄວາມພໍ ໃຈໃນພິ ທກອນຜູື້ ຈັ ດ • ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່ າງເປັ ນລາຍຄູ່ ເບິ່ ງໄດື້ ຈາກຜົ ນຕ່ າງຂອງຄ່ າສະເລ່ ຍລາຍຄູ່ ໃດທ່ ມເຄ່ ອງໝາຍ * ຄລາຍຄູ່ ນັື້ ນ Sig ໝາຍເຖິ ງ ລາຍຄູ່ ນັື້ ນແຕກຕ່ າງກັ ນ(1ລາຍຄູ່ ທ່ ແຕກຕ່ າງ ກັ ນຈະມ * ຢູ່ ສອງບ່ ອນ ບ່ ອນໜ່ ງເປັ ນລົ ບ ແລະ ອກບ່ ອນໜ່ ງເປັ ນບວກ
 • 58. • ຈາກຕົ ວຢ່ າງ • ກ່ ມອາຍຕໍ່ າກວ່ າ30 ປ ມຄ່ າສະເລ່ ຍ3.08 ກ່ ມອາຍ ອາຍ30-50ປມຄ່ າສະເລ່ ຍ 3.85 • ເມ່ ອກ່ ມອາຍຕໍ່ າກວ່ າ 30 ປ ລົ ບກ່ ມອາຍ 30-50 ປ
 • 59. : • ຕາຕະລາງທີ ….ສະແດງຄ່າສະຖິ ຕິ ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ຄວາມເພິ່ ງພໃຈໃນພິ ທີ ກອນຜ້ຈັດ ຈາແນກຕາມອາຍຸ • * ມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ .05 (The mean difference is significant at the .05 level.) • ສະຫບ ຈາກຕາຕະລາງທີ …ພົ ບວ່າ ຜົນການປຽບທຽບຄວາມ ເພິ່ ງພໃຈໃນພິ ທີ ກອນຈາແນກຕາມອາຍຸມີ ຄວາມເພິ່ ງພໃຈ ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ.05.ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ ງຕ້ອງທົດສອບຄວາມແຕກຕ່າງເປັນລາຍຄ່ດ້ວຍວິ ທີ ຂອງ Scheffe • ດັ່ງນີ້ ຄວາມ ເພິ່ ງພໃຈ ໃນພິ ທີ ກອນຜ້ ຈັດ ແຫ່ງຄວາມຜັນປ່ຽນ df SS MS F P ລະຫວ່າງກຸ່ມ 2 9.16 4.58 3.13 .05* ພາຍໃນກຸ່ມ 94 137.48 1.46 ລວມ 96 146.64
 • 61. • ຕາຕະລາງທີ …ສະແດງຄ່າສະເລ່ຍປຽບທຽບຄວາມແຕກ ຕ່າງຄວາມເພິ່ ງພໃຈຈາແນກຕາມອາຍຸເປັນລາຍຄ່ • ຈາກຕາຕະລາງທີ .. ພົ ບວ່າ ກຸ່ມອາຍຸຕ່າງໆທີ່ ມີ ຄວາມພໃຈໃນ ພິ ທີ ກອນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ.05 ,ມີ ຈານວນ 1 ຄ່ຄ ກຸ່ມອາຍຸ30-50ປີ ມີ ຄວາມເພິ່ ງ ພໃຈໃນພິ ທີ ກອນຫາຍກວ່າກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸຕ່ າກວ່າ 30ປີ ອາຍຸ ຄ່າສະເລ່ຍ ຕ່ າກວ່າ30ປີ 30-50 50ປຂື້ ນໄປ 3.08 3.85 3.33 ຕ່ າກວ່າ30ປີ 3.08 - .77* .25 30-50 3.85 - .52 50ປຂື້ ນໄປ 3.33 -
 • 62. • ໃນການວິ ເຄາະ ANOVA ແລ້ວພົ ບວ່າ Sig ແຕ່ເວລາ ທົດສອບເປັນລາຍຄ່ດ້ວຍວິ ທີ ຂອງ Scheffe ແລ້ວພົ ບ ວ່າບ່ ມີ ຄ່ໃດ Sig ຫແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນອາດດາເນີ ນ ໄດ້ດ້ວຍ 2 ວິ ທີ ດັ່ງນີ້ • 1.ປ່ຽນສະຖິ ຕິ ທີ່ ໃຊ້ໃນການທົດສອບລາຍຄ່ຈາກທີ່ ເລອກ Scheffe ເປັນການເລອກ LSD (Least Significant Difference) • LSDເປັນວິ ທີ ຈັບຄວາມແຕກຕ່າງເປັນລາຍຄ່ລະອຽດ ທີ່ ສຸດ • ຖ້າໃຊ້ຫັ ກການຫວິ ທີ ທການສະຖິ ຕິ ໃດກ່ ໃຫ້ໃຊ້ວິ ທີ ການນັ້ນຕະລອດຂອງບົ ດ • Scheffe ຈະໃຫ້ຜົ ນການປຽບທຽບເທົ່ າທີ່ ຈາເປັນເທົ່ າ ນັ້ນ,ສ່ວນLSDໃຫ້ຜົ ນການປຽບທຽບຢ່າງລະອຽດທຸກ ຄ່ບາງຄັ້ງເກີ ນຄວາມຈາເປັນ ແລະຕ້ອງການ
 • 63. ກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸຕ່ າກວ່າ41ປີ ,ກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸ41-50ປີ ແລະ ກຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸ50ປີ ຂ້ ນໄປ ມີ ຄວາມພໃຈໃນຕົວພິ ທີ ກອນແຕກຕ່າງກັນ ຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ .05
 • 64. • ຫາຄ່າ sf ຂອງກຸ່ມອາຍຸທັງ3ກຸ່ມທີ່ ສາມາດຈັບເປັນຄ່ໄດ້ດັ່ງນີ້ • ຈາກສດ • ກຸ່ມ1ທີ່ ມີ ອາຍຸຕ່ າກວ່າ 41ປີ ກັບ ກຸ່ມ 2ທີ່ ມີ ອາຍຸ41- 50ປີ ກຸ່ມ1ທີ່ ມີ ອາຍຸຕ່ າກວ່າ 41ປີ ກັບ ກຸ່ມ 3ທີ່ ມີ ອາຍຸ50 ປີ ຂ້ ນໄປ ກຸ່ມ2ທີ່ ມີ ອາຍຸ 41-50ປີ ກັບ ກຸ່ມ3ທີ່ ມີ ອາຍຸ 50ປີ ຂ້ ນໄປ
 • 65.  ນາຄ່າສະເລ່ຍຄວາມພໃຈຂອງແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸມາຫາຜົນຕ່າງ ເປັນລາຍຄ່ໃຫ້ຄົບທຸກຄ່ ແລ້ວເອົ າໄປປຽບທຽບກັບຄ່າ sf ຂອງ ກຸ່ມອາຍຸລາຍຄ່ນັ້ນ ຖ້າຄ່າຜົນຕ່າງຂອງກຸ່ມລາຍຄ່ໃດຫາກມີ ຄ່າ ຫລາຍກວ່າຫລເທົ່ າກັບຄ່າ sf ຂອງກຸ່ມອາຍຸລາຍຄ່ນັ້ນແປວ່າ ຄ່າ ສະເລ່ຍຂອງລາຍຄ່ນັນມີ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີ ຄວາມສາ ຄັນທາງສະຖິ ຕິ  ກຸ່ມອາຍຸທີ 1ກັບ2: 4.25–3.33=0.92 < 1.0421 (ບ່ ແຕກຕ່າງ)  ກຸ່ມອາຍຸທີ 1ກັບ3 : 4.25-3.00=1.25 > 1.2321(ແຕກຕ່າງ)  ກຸ່ມອາຍຸທີ 2ກັບ3 : 3.33-3.00=0.33 < 1.09 (ບ່ ແຕກຕ່າງ)  ສະລບຂ້ ມນໃນຕາຕາລາງ (* ມີ ຄວາມໝາຍວ່າ ມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ .05) ກຸ່ມອາຍຸ ກຸ່ມທີ 1 ກຸ່ມທີ 2 ກຸ່ມທີ 3 4.25 3.33 3.00 ກຸ່ມທີ 1 4.24 - 0.92 ກຸ່ມທີ 2 3.33 - 0.33 ກຸ່ມທີ 3 3.00 -
 • 66. • Multiple Comparisons • Dependent Variable ພິ ທກອນ • Scheffe (I)ອາຍ (J)ອາຍ Mean Difference(I-J) Std.Error Sig. ຕໍ່ າກວ່ າ41ປ 41-50ປ 50ປຂື້ ນໄປ .92 .403 .476 .093 .046 41-50ປ ຕໍ່ າກວ່ າ41ປ 50 ປຂື້ ນໄປ -.92 .33 .403 .421 .093 .733 50ປຂື້ ນໄປ ຕໍ່ າກວ່ າ41ປ 41-50ປ - -.33 .476 .421 .046 .733 * The mean difference is significant at the .05 level.
 • 68. • ສະຖິ ຕິ ອໍ້າງອີ ງແບບບ່ ມີ ພາຣາມິ ເຕີ ຈະໃຊໍ້ກັບຂໍ້ ມູນ ຫລຕົວປ່ຽນທີ່ ບ່ ສາມາດໃຊໍ້ກັບສະຖິ ຕິ ອໍ້າງອີ ງແບບ ພາຣາມິ ເຕີ • ຂໍ້ ມູນວັດຢູ່ໃນລະດັບນາມບັນຢັດຫລລຽງລາດັບ ແລະ ລັກສະນະຂໍ້ ມູນບ່ ມີ ການແຈກແຈງແບບປົກະຕິ • ອານາດທົດສອບຕ່ າກວ່າແບບມີ ພາຣາມິ ເຕີ • ທີ່ ນິ ຍົມໃຊໍ້ກັນໃນທາງສັງຄົມສາດມີ 2 ຊະນິ ດຄ Chi- Square ແລະ Correlation Coefficient
 • 69. • ເປັນການປຽບທຽບເພ່ ອທົດສອບຄວາມສາພັນ ລະຫວ່າງຕົວປ່ຽນຕົໍ້ນ ກັບ ຕົວປ່ຽນຕາມ • 1.ຕໍ້ອງການທົດສອບວ່າ ອາຊີ ບມີ ຄວາມສາພັນກັບ ລະດັບລາຍໄດໍ້ຫລບ • 2.ເພດມີ ຄວາມສາພັນກັບການເລອກເບິ່ ງລາຍການ ໂທລະທັດຫລບ • ສູດ
 • 70. • ແຕ່ • • ຄວາມຖ່ ທ່ ໄດື້ ຈາກການສັ ງເກດ(ຂໍື້ ມູ ນຈິ ງ)ໃນແຖວທ i ແລະ ຖັ ນທ j • ຄວາມຖ່ ທ່ ຄາດຫວັ ງ(ຂໍື້ ມູ ນສົ ມມດ)ໃນແຖວທ i ແລະຖັ ນທ j • ຄວາມຖ່ (ຂໍື້ ມູ ນຈິ ງ)ລວມໃນແຖວທ i • ຄວາມຖ່ (ຂໍື້ ມູ ນຈິ ງ)ລວມໃນຖັ ນທ j • N ຈໍ ານວນຂໍື້ ມູ ນຈິ ງທັ ງໝົ ດ
 • 71. ປະເພດລາຍການ ຊ (ຖັນ) ຍ (ຖັນ) ລວມ ລາຍການຈາລະຈອນ 8(4.3333) 5(8.6667) 13 ສາລະຄະດີ /ຂ່າວ (ແຖວ) 1(3) 8(6) 9 ເພງ 1(2.6667) 7(5.3333) 8 ລວມ 10 20 30 ຈານວນໃນ(…)ເປັນຄ່າຄວາມຖີ່ ທີ່ ຄາດ ຫວັງ ຊອກຫາຄ່າຄວາມຖີ່ ທີ່ ຄາດ ຫວັງ(ຂໍ້ ມູນສົມມຸດ) ຄວາມຖີ່ (ຂໍ້ ມູນຈິ ງ)ລວມໃນແຖວ ທີ i ຄວາມຖີ່ (ຂໍ້ ມູນຈິ ງ)ລວມໃນ ຖັນທີ j ຄ່າ ຈາກການ ຄິ ດໄລ່
 • 72. • ຊອກຫາຄ່ າ ຈາກຕາຕາລາງ ກ່ ອນອ່ ນຕື້ ອງຮູື້ 2 ຄ່ າ ຄ α =.05 ແລະ df = (r-1)(c-1) (r ຄ ຈໍ ານວນແຖວ c ຄ ຈໍ ານວນຖັ ນ) • ເຖິ ງວ່ າການຕັື້ ງສົ ມມດຕິ ຖານຈະເປັ ນສອງທາງກໍ ຕາມບໍ່ ຈໍ າ ເປັ ນຫານ2 ເພາະວ່ າການທົ ດສອບໄຄຣສະແຄຣມຄ່ າແຕ່ 0 ຂື້ ນ ໄປເປັ ນຄ່ າບວກໄດື້ ເທົ່ ານັື້ ນ ເຊິ່ ງບອກໄດື້ ພຽງວ່ າຕົ ວປ່ ຽນນັື້ ນມ ຄວາມສໍ າພັ ນກັ ນຫລາຍໜື້ ອຍເທົ່ າໃດ ແຕ່ ບໍ່ ສາມາດບອກໄດື້ ວ່ າຕົ ວປ່ ຽນໃດມຄ່ າຫລາຍກວ່ າກັ ນ • ການຕັື້ ງສົ ມມດຕິ ຖານສາມາດຕັື້ ງຂື້ ນໄດື້ ພຽງກໍ ລະນດຽວຄສໍ າ ພັ ນກັ ນຫລບໍ່ ສໍ າພັ ນກັ ນ ບໍ່ ສາມາດຕັື້ ງແບບລະບທິ ດທາງໄດື້ • ຈາກdf = (r-1)(c-1) =(3-1)(2-1)=2 df α 0.995 0.99 0.975 0.95 0.05 0.025 0.01 0.005 1 2 0.0100 …. …. …. 5.991 … … … 3 4 ຄ່ າ ຈາກ ຕາຕາລາງ
 • 73. • ເຂດຍອມຮັ ບ ເຂດຍອມຮັ ບ • α • 0 5.991 8.2165 • ສະລູ ບວ່ າ • < • ສະແດງວ່ າ ຍອມຮັ ບ ໝາຍຄວາມວ່ າ ປະເພດລາຍການທ່ ມັ ກ ມັ ກຟັ ງນັື້ ນຂື້ ນຢູ່ ກັ ບສະຖານະພາບດື້ ານເພດ ຢ່ າງມຄວາມສໍ າ ຄັ ນທາງສະຖິ ຕິ ທ່ ລະດັ ບ .05 ນັື້ ນຕຄວາມໝາຍ ຄ ເພດຊາຍ ມັ ກຟັ ງລາຍການປະເພດໜ່ ງ ແຕ່ ເພດຍິ ງພັ ດມັ ກຟັ ງ ລາຍການອ່ ນ) Print Out ໃນ SPSS ຄ່ າ ຈາກການ ຄິ ດໄລ່ ຄ່ າ ຈາກ ຕາຕາລາງ Value df Asymp.Sig.(2-sided) Pearson Chi-Square Likelihood Ratio 8.216 8.560 2 2 .016 .014
 • 74. ແບບຝຶ ກ • ຕາຕາລາງຂ້ ມນ • ຈົ່ງຊອກຫາ ຄ່າສະເລ່ຍ • ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ ຄະແນນ x f x2 2 2 3 3 5 3 6 5 7 5 8 2 9 3 10 2 ລວມ 25
 • 75.  ເປັ ນການວິ ເຄາະຄວາມສໍ າພັ ນລະຫວ່ າງຕົ ວປ່ ຽນຕົື້ ນ (Independent Variable)ກັ ບຕົ ວປ່ ຽນຕາມ(Dependent Variable)ວ່ າມຄວາມສໍ າພັ ນກັ ນ ຫລບໍ ແລະສໍ າພັ ນກັ ນແນວໃດ ເຊິ່ ງສາມາດຮູື້ ໄດື້ ຈາກ ຄ່ າສໍ າ ປະສິ ດສະຫະສໍ າພັ ນ
 • 76. • ຈາກຕົວຢ່າງທີ່ ຜ່ານມາ( ) ໄດ້ທົດສອບແລ້ວວ່າລາຍການ ວິ ທະຍຸທີ່ ມັກຟັງນັ້ນຂ້ ນຢ່ກັບສະຖານະດ້ານເພດຢ່າງມີ ຄວາມ ສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ.05 • ແຕ່ເພ່ ອຕໍ້ອງການຮູໍ້ວ່າລາຍການວິ ທະຍຸທີ່ ມັກຟັງນັ້ນມີ ຄວາມສາ ສາພັ ນກັບສະຖານະດ້ານເພດຫລບ,ຕ້ອງທົດສອບດ້ວຍ γ • = 0.4600 ເພດ x ລາຍການ y xy 2 2 4 4 4 1 1 1 1 1 2 3 4 9 6 2 2 4 4 4 ….. …. …. …. … ….. …. …. …. …. ລວມ 50 55 90 121 97
 • 77. • Print Out ໃນ SPSS • * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ເພດ ລາຍການ ເພດ pearson correlation sig.(2-tailed) N 1 . 30 .011 30 ລາຍການ pearson correlation sig.(2-tailed) N .011 30 1 . 30
 • 78. ກັບ γ • ສາປະສິ ດສະຫະສາພັ ນບ່ ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ມີ ຄວາມສາພັນ ກັນຢ່າງມີ ຄວາມສາຄັນທາງສະຖິ ຕິ ທີ່ ລະດັບ…ແຕ່ ສາມາດ ບອກໄດ້ • ດັ່ງນັ້ນການແຈກແຈງ ກັບ γ ຈຶ່ ງມີ ຄວາມສອດຄ່ອງແລະສາ ພັ ນກັນ ເພາະວ່າເມ່ ອຄິ ດໄລ່ຄ່າຂອງ ໄດ້ກສາມາດນາໄປຄິ ດໄລ່ ຄ່າ γໄດ້ (ແລະກົງກັນຂ້າມ)
 • 79. • ຕົວຢ່າງ ຈາກ =8.2165 ຖໍ້າແທນໃນສູດ • ຈະໄດໍ້ຄ່າ γ = 0.4637 • ຖໍ້າຮູໍ້ຄ່າ γ = 0.4637 ແທນໃສ່ ຈະໄດໍ້ • = 8.2165  ເຮົ າສາມາດໃຊໍ້ γ ເພ່ ອຫາຄ່າຄວາມເຊ່ ອໝັໍ້ນຂອງແບບສອບຖາມໄດໍ້ດໍ້ວຍການຖາມຄົນດຽວ ຄົນດຽວກັນ 2 ເທ່ ອ ຕົວຢ່າງ ຜົນການສາລວດຄວາມພໃຈໃນພິ ທີ ກອນຜູໍ້ ທີ 1 (x) ແລະຜົນ ຜົນການສາລວດຄວາມພໃຈໃນພິ ທີ ກອນຜູໍ້ ທີ 2 (y) ສາມາດນາມາຫາຄ່າຄວາມເຊ່ ອໝັໍ້ນໄດໍ້ ໝັໍ້ນໄດໍ້ດັ່ງນີໍ້  ຈາກ  ແທນຄ່າ = 0.8675 ພິ ທີ ກອນ 1(x) ພິ ທີ ກອນ 2(y) xy 5 5 25 25 25 2 3 4 9 6 4 5 16 25 20 … … … … … ລວມ 105 112 397 438 413
 • 80. • Print Out ໃນ SPSS • ** Correlation is significant at the 0.01 level ເພດ ລາຍການ ພິ ທິ ກອນ 1 pearson correlation sig.(2-tailed) N 1 . 30 .000 30 ພິ ທີ ກອນ 2 pearson correlation sig.(2-tailed) N .000 30 1 . 30 ຄ່າທີ່ ຄິ ດໄລ່ໄດ້ຄກັນກັບ ຄ່າທີ່ ໄດ້ຈາກ SPSS
 • 81. • ຄ່ າ γ ທ່ ຄິ ດໄລ່ ໄດື້ ເທົ່ າ 0.8675ຄຄ່ າຄວາມເຊ່ ອໝັື້ ນຂອງ ແບບສອບຖາມ ຫລຖື້ າຄິ ດເປັ ນເປເຊັ ນເທົ່ າກັ ບ 86.75%( ໂດຍປົ ກະຕິ ຄ່ າຄວາມເຊ່ ອໝັື້ ນທ່ ຍອມຮັ ບໄດື້ ຄ ປະມານ0.75 ຫລ 75%