O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

7

Compartilhar

Baixar para ler offline

Quy trình làm đồ án tốt nghiệp

Baixar para ler offline

Giới thiệu cách thức tiếp cận vấn đề khi nhận đồ án kiến trúc. Từ việc tìm kiếm tài liệu, đến việc phân tích địa điểm, phân nhóm công năng. Có ví dụ minh họa là đồ án Biệt thự, nhà văn hóa

Quy trình làm đồ án tốt nghiệp

 1. 1. CCHHUUYYÊÊNN ĐĐỀỀ KKIIẾẾNN TTRRÚÚCC CCHHUUYYÊÊNN ĐĐỀỀ 44 QUY TRÌNH LLÀÀMM ĐĐỒỒ ÁÁNN KKIIẾẾNN TTRRÚÚCC
 2. 2. TTỔỔNNGG QQUUAANN
 3. 3. NNGGHHIIÊÊNN CCỨỨUU
 4. 4. NGHIÊN CỨU NNHHIIỆỆMM VVỤỤ TTHHIIẾẾTT KKẾẾ
 5. 5. NGHIÊN CỨU ĐĐỊỊAA ĐĐIIỂỂMM XXÂÂYY DDỰỰNNGG
 6. 6. PPHHÂÂNN TTÍÍCCHH SSWWOOTT SS:: SSttrreennggtthhss WW:: WWeeaakknneesssseess OO:: OOppppoorrttuunniittiieess TT:: TThhrreeaattss
 7. 7. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 8. 8. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 9. 9. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 10. 10. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 11. 11. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 12. 12. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 13. 13. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 14. 14. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 15. 15. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 16. 16. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 17. 17. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 18. 18. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 19. 19. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 20. 20. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 21. 21. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 22. 22. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 23. 23. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 24. 24. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 25. 25. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 26. 26. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 27. 27. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 28. 28. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 29. 29. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 30. 30. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 31. 31. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 32. 32. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 33. 33. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 34. 34. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 35. 35. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 36. 36. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 37. 37. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 38. 38. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 39. 39. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 40. 40. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 41. 41. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 42. 42. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 43. 43. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 44. 44. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 45. 45. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 46. 46. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 47. 47. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 48. 48. ĐĐỒỒ ÁÁNN TTHHƯƯ VVIIỆỆNN PPhhâânn ttíícchh hhììnnhh hhọọcc
 49. 49. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 50. 50. CCAASSEE SSTTUUDDYY
 51. 51. TTHHAANNKK YYOOUU
 • herryposter_son

  Mar. 19, 2016
 • manminh

  Dec. 17, 2015
 • TokTik2

  Sep. 14, 2015
 • quannhvp

  May. 7, 2015
 • huynhngoc37454

  May. 3, 2015
 • thuphapmockhoa

  Jan. 19, 2015
 • kenvinh77

  Sep. 25, 2014

Giới thiệu cách thức tiếp cận vấn đề khi nhận đồ án kiến trúc. Từ việc tìm kiếm tài liệu, đến việc phân tích địa điểm, phân nhóm công năng. Có ví dụ minh họa là đồ án Biệt thự, nhà văn hóa

Vistos

Vistos totais

3.888

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

922

Ações

Baixados

965

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

7

×