O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tarta de Arándanos y queso

143 visualizações

Publicada em

buenisima

Publicada em: Alimentos
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tarta de Arándanos y queso

  1. 1. :(131 m: vgqç m¡ ? ift 'r u¡ x, .¡; .-Eí'5›'r. fñí› ; x ggñmfí' ma. . 2:4., *W553* l 3"_ 'T ? fízízixcgrxgru IÍCI e * b' "K *T ” ; r › _T í ' “vlvrmulada de aslvándaâoà - - . .Í ; WL , › 'rànvnthanrx ! Túizílítuu L _ __ _ v . . T A b ; iai Vügllarr L à¡ lã* 'u-'r-Áú" #é “ | Ia¡ nm 'um : c mu; :1:I;1z“1›; ;1 c M# iüidkiãüllãñílTlãsÍí-t , ã-; I:Ill! IJL: */ (ç›)§; -: ;'¡nr›vc; U'I'<1I"> NA' 4 rnzALcs -1 I Iuçlx HJTT Mai¡ 1'¡ ? mg «x ›_ | nan prq¡ : mn m' LL( x n” LÊL'Ê. +)1:; ,5- u m. àtlugr À “$ . .1I1lL-¡_¡,1Ii| Í|'.1 'a l
  2. 2. !E VNÀEÃÉEÀK *ãil@lãí'lhilàl! làiy: ?ilülülg íMÍlí-Elír* 11310.15* 'mñnlíiiííêlãglfllhu 1 @leg »huunàww [ÍÊJSIP-LÊÍÍJQÍLLHTPÃI, ÃÊÉ *um LmxrnlÍífx '_ 0 ' A g . -. ' _0 ç-xigzkgaáñfh. .mak'. a_çg§_-- f. , ; - . ¡_-« â** . .x umuzmv . - . .-- _, _ » '* ; g ' 0 'í E ¡ *çgtenqleãr *lar masa. »énjílãf-IÉ* , n7é| 'ç'; :-“j7'”; - _* x __3;ç¡: u0e: n'_ó »qúecle Íningúnse§§aac'í_o_ni; ôíritficío'ÊÊh-_QUbJrÂiTg L _ °*“". ._~__-Í? *Ó1l; qVÍÍ9 a¡ S. QT-ÍÍC¡'UÍ*CÍO›SÊ : cíqfnamãríã ¡ÍÉFÉ-, Hfi jààcrémàg; ' f. __; _f Í " 0 ' ” ' n¡ . -51 gia** , 2°"I3.| I' 0ex7íÍñêjIíT§ÊTÍrñlra~ A mãgêza? 'êMbLÍLYÂQFÊQSQáHQÍFbÉWW$793? air raiíbíãav*%í›ííêjll motlde. , _ 7 " ãâ›iilllrt. bí= 'k: i.çlcüã , se chair-x Valsnwsvaní num inc-Irma unuhilunutí9xalna kaj» nxgvgga-ffianniííãífãâauxãu»gnggíia_ í '°“°""| ¡3›*1Í'-lí3 s: 'u S
  3. 3. MPAWRAÁ HACÊR LÁ *CRÊlÍVlÁN I. "r. -*~~V. À *à* O . l ' , z. ? 4_ -, ..: _ . . ›_"': “ác: ..: › hs “ c_ fx? P Q N &B; T: ©@›s~'~L5@4~s-. @1K5;3:_E, D.I. -. NTT; _s A~. ~LA. ,/1¡â;5N ; y N - . « -- - : ---K--»~: .; -- *F -'~ ? í ', f.; á_““i'3 “à *rzB-cty-Leâz; :BATIIETEGDE*v= ~*-“›'= °-~^*- t** ~~ : t: -. -*'°”: ¡~~›~ m. ,-, ,;,7=_~*~ r- . à* . .,: :- - §; ~*ê s. : es; ~ . T - m* = =' v -~ VV¡ 2:. - ~ , ;.-. ~ maca: : n; :“^jr"~á °= »__~ . .Em a, 1 mízaatirsrzgllã -kanm »ZTTTQÊQWÍQÊT ss@: b;r.0, *0eT%eg r 4:* , _ _ 3 . ,~. .., , _ _ _ _g5_ »a 3 z íalgnate s , '|7óLS5~*'2/ oAg'ú 'r. "ê; §,-| Tà : tgajíñxlmíàífdlear QWeísí* '-19h*i'I75ài'd*ê” ITTa , el biõít-facdâleche condensada, |a nata líquida y_ e|12 x ~ | i-tro~d. e Ieche. ~ “ '
  4. 4. COOON EN EL HORNO: . .r u. ; a 'Á A _rm d: r . -_; “~. ~_ . r _ V í V _. o.. .e'_, _í * . Í m_ _ A raçq>~' H _, yf'›í: *Hà L ; A3 neftc-@Ire ntad _o--"Í8¡@gna. dgs;45.-mu¡m1ü~@_@[s, - _, « _, _ _. . u** r. :,_cn. _â__ ; T _ _ ' . .Ç “ _ "~ ^ 'f , em*. aTãrox'rmn. a.daumve*ínít@ -_ . . ; 'Z ' «o “~ - . -r _- . .se __. 5,- . ~.. . »x _s- _ - ' ~ + od'›'. ›“í: _ 1. v-'. ---›. ._-. -~a-. - . tg-f- . › . ..fu-L V'_J; ~ V amava _ J' . ' ~ . *fíwÍL _. A' a; "T3" ~w~ - rlfrãsmr, .T í - 0 . ¡ § A _ §g. .p | et-: azdpeHmgy1âmâLra~tmse4dc§ àgàçqo bajo Ia . . n' ' w» . »_ . s ^ , -í >V 1 ' 'v' , ~"'*"r “f” , ~ . . *V* " LF' . .". ' " É j-›_- k-'sn 1"" , 0 ñlidfemmeaair" ídíulrcalmítfêÍ-ÊQLR _ -, -+500, * 1' " s? " . ' _ “ -. fáz. ..” *-' . .t ' É ÍÉÊÍ"›ÍÉ#ÃÍ'É' '~ " p› «sn j, ' v'4 Dejar en Ia nevera unas 5 horas, Una vez fria y antes de servir -A _à añaJir | “a rTTCFITYÓÍvQÓO de arándos '

×