O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Communication tools in the dental laboratory

Communication tools in the dental laboratory

 • Entre para ver os comentários

Communication tools in the dental laboratory

 1. 1. CCoommmmuunniiccaattiioonn TToooollss iinn tthhee DDeennttaall LLaabboorraattoorryy
 2. 2. TTrriieedd aanndd tteesstteedd  SShhaaddee gguuiiddeess
 3. 3.  CCuussttoommiizzeedd sshhaaddee ttaabbss
 4. 4.  SSttuuddyy mmooddeellss
 5. 5. DDiiaaggnnoossttiicc wwaaxx--uuppss aarree aa wwaayy ooff ccoommmmuunniiccaattiinngg ppoossssiibbllee ttrreeaattmmeenntt oouuttccoommeess ttoo ppaattiieennttss
 6. 6. Are aallll ttrraaddiittiioonnaall ccoommmmuunniiccaattiioonn ttoooollss uusseedd bbyy ddeennttaall llaabboorraattoorriieess.. IICCTT iiss nnooww hhoowweevveerr,, ffaasstt bbeeccoommiinngg tthhee nnoo 11 TTooooll ffoorr ddeelliivveerriinngg aanndd ccoommmmuunniiccaattiinngg IInnffoorrmmaattiioonn aaccrroossss tthhee ddeennttaall tteeaamm..
 7. 7. BBiittee rriimmss aarree aa ggoooodd wwaayy ooff ccoommmmuunniiccaattiinngg BBiioommeettrriicc ddaattaa
 8. 8. CCuuttttiinngg EEddggee  DDiiggiittaall pphhoottooggrraapphhyy
 9. 9.  CCoommppuutteerriizzeedd sshhaaddee aannaallyyssiiss
 10. 10.  DDiiggiittaall IImmaaggiinngg
 11. 11. Enables the ddeennttaall tteeaamm ttoo hhaavvee aa wweeaalltthh ooff iinnffoorrmmaattiioonn ddeelliivveerreedd aatt tthhee ttoouucchh ooff bbuuttttoonn!!
 12. 12. Information which wwoouulldd hhaavvee hhaadd ttoo hhaavvee bbeeeenn ddeelliivveerreedd aanndd pprroocceesssseedd mmaannuuaallllyy IInn aannaalloogguuee ffoorrmm ccaann nnooww bbee sseenntt eelleeccttrroonniiccaallllyy!!

×