O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
เก้าอี้กล่อง
คน
แรงที่น้ำหนักของคนกดลองบนกล่อง
โดยน้ำหนักของคนคือ 𝑊⃑⃑⃑ = 𝑚𝑔
𝑊⃑⃑⃑
จากกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
ทุกแรงกริยาย่อมมี...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ทดสอบ

178 visualizações

Publicada em

ลอง

Publicada em: Alimentos
  • Login to see the comments

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ทดสอบ

  1. 1. เก้าอี้กล่อง คน แรงที่น้ำหนักของคนกดลองบนกล่อง โดยน้ำหนักของคนคือ 𝑊⃑⃑⃑ = 𝑚𝑔 𝑊⃑⃑⃑ จากกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน ทุกแรงกริยาย่อมมีแรงปฏิ กิริยาที่มีขนาดเท่ากัน และมีทิศตรงข้ามกันเสมอ ดังนั้นเก้าอี้กล่องจึงออกแร งดันกลับมายังคนเช่นเดียว กัน แต่แรงทั้งสองไม่สามารถ นามาหักล้างกันได้ เนื่องจากแรงทั้งสองกระทา กับวัตถุคนละสิ่งกัน โดยน้าหนักของคนกระทา ต่อเก้าอี้กล่อง แต่แรงคู่ปฎิกริยาที่เกิดจาก เก้าอี้กล่องนั้นกระทาต่อคน ดังนั้นจึงขอสรุปว่ากล่องสา มารถออกแรงปฎิกริยาซึ่งเ ท่ากับน้าหนักของคน หากเก้าอี้ของใครสามารถ รับน้าหนักคนได้มากกว่า จึงอธิบายได้ว่ามีความแข็ง แรงมากกว่า 𝐹 จำกกิจกรรมนี้ นอกจำกได้ทำกำรเรียนรู้เรื่องกฎข้อที่ 3 ของนิวตั้นแล้ว ยังสำมำรถใช้นำเข้ำสู่เรื่องแรงตั้งฉำกได้ เนื่องจำกหำกแรงทั้งสองไม่สำมำรถหัก ล้ำงกันได้ เนื่องจำกกระทำกับวัตถุคนละสิ่งกัน ดังนั้นจำกกฎกำรเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตันที่ว่ำหำกวัตถุหยุดนิ่งหรือควำ มเร็วคงที่ แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุจะมีค่ำเท่ำกับศู นย์ ∑ 𝐹 = 0 เมื่อพิจำรณำก้นของคนพบว่ำ มีแรง 𝑊⃑⃑⃑ ที่มีทิศลง จึงต้องมีแรงอีกแรงหนึ่งซึ่งกระทำในทิศ ตรงข้ำมและมำหักล้ำงกัน ซึ่งก็คือแรงตั้งฉำก 𝐹 𝑁 หรือ 𝑁⃑⃑ นั่นเอง

×