O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bài tập dao động điều hòa

 • Seja o primeiro a comentar

Bài tập dao động điều hòa

 1. 1. Bài Tập Dao Động Điều Hòa A. Bài tập về thời gian trong dao động điều hòa Câu : Một con lắc có chu kỳ dao động T=4s, thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là: A. t=0,5s B.t=1,0s C.t=1,5s D.t=2,0s Câu : Một con lắc có chu kỳ dao động T=3s, thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x=A/2 là: A.0,250 s B.0,375s C.0,750s D.1,5s Câu : Một con lắc có chu kỳ dao động T=3s, thời gian để con lắc đi từ vị trí x=A/2 đến vị trí có li độ x=A là: A. 0,250s B. 0,375s C.0,500s D.0,750s Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình x=Acos(ωt+φ). Gọi T là chu kỳ của dao động. Vật có vận tốc cực đại khi A. t = T 4 B. t = T 2 C. vật qua vị trí biên D. vật qua vị trí cân bằng π 6 Câu : Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4 cos(4π t + )cm . Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x=2cm theo chiều dương A. 9/8s B.11/8s C.5/8s D.1,5s π 6 Câu: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4 cos(4π t + )cm . Thời điểm thứ 2013 vật qua vị trí x=-2cm 1345 s 32 π Câu : Một vật dao động điều hòa với x = 8cos(2π t − )cm . Thời điểm thứ 2012 vật qua vị trí 6 v = −8π cm / s A. 12073 s 24 B. A.1005,5s B.20.5s 12061 s 24 C 24157 s 24 C.80,8 s D. D. 200,2 S π 6 Câu : Cho một dao động điều hòa có phương trình chuyển động x = 10 cos(2π t − )cm . Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm A.1/3s B.1/6s C.2/3s D.1/12s Câu : Một vật dao động điều hòa với ly độ x = 4 cos(0,5π t − qua vị trí x = 2 3cm theo chiều dương của trục tọa độ A.t=1s B.t=2s C.t=16/3s t.1/3s 5π )cm .Vào thời điểm nào sau đây vật đi 6 π 4 Câu : Một vật dao động điều hòa với ly độ x = 10 cos(2π t + )cm .Vào thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ 3 là: A.13/8s b.8/9s C.3/5s D.9/8s Câu: Một vật dao động điều hòa với ly độ x = 8cos(10π t )cm .Xác định thời điểm vật đi qua vị trí x=4 lần thứ 2 theo chiều âm kể từ thời điểm bắt đầu dao động là: A.2/30 B.7/30s C. 3/30s D.4/30s Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10 cos(0,5π t + π 6 )cm Thời gian ngắn nhất từ vật lúc bắt đầu dao động đến lúc vật qua vị trí có li độ x = −5 3cm lần thứ 3 theo chiều dương là
 2. 2. A. 7s B.9 s C.11s D.12s Câu : một vật dao động điều hòa x = 4 cos(4π t + π 6 )cm Thời điểm vật qua x=2cm lần thứ 3 theo chiều dương là: A.9/8s B.11/8s C.5/8s D.1,5s x = 5cos(π t )cm vật qua vị trí cân bằng lần thứ 3 vào thời điểm: Câu Vật dao động điều hòa A.2,5s B.2s C.6s D.2,4s Câu vật dao động điều hòa có phương trình x = 4 cos(2π t − π )cm Vật đến vị trí biên dương lần thứ 5 vào thời điểm A.4,5s B.2,5s C.2s D.0,5s π 2 Câu Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 6 cos(π t − )cm . Thời gian vật đi từ vị trí cân bằng đến lúc qua điểm có x=-3cm lần thứ 5 là A.61/6s B.9/5s C.25/6s D.37/6s Câu Một dao động điều hòa có phương trình x = 8cos(π t )cm . Thời điểm vật đi qua vị trí x=4cm lần thứ 2008 theo chiều âm kể từ thời điểm bắt đầu dao động là A. 12043 s 30 B. 10243 s 30 C. 12403 s 30 D. 12430 s 30 π 4 Câu Một dao động điều hòa với phương trình x = 10 cos(2π t + )cm .Khoảng thời gian kể từ thwoif điểm t=0 đến thời điểm vật có li độ x=5cm lần thứ 5 bằng A.2,04s B.2,14s C.4,04s D.0,71s π 3 Câu: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 4 cos(2π t + )cm và đang chuyển động theo chiều âm. Vào thời điểm vật có li độ x = 2 3 . Vào thời điểm t+0,25s vật đang ở vị trí có li độ A. -2cm B.2cm C. 2 3 C. −2 3 π 3 Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 4 cos(2π t + )cm và đang chuyển động theo chiều dương. thời điểm vật có li độ x = 2cm . Vào thời điểm trước đó 0,25s vật đang ở vị trí có li độ A.2cm B. − 2cm C. − 3cm D. 3cm Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos(10π t )cm . Xác định thời điểm vật đi qua vị trí x=4cm lần thứ 2009 kể từ thời điểm bắt đầu dao động Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos(10π t )cm . Xác định thời điểm vật đi qua vị trí x=4cm lần thứ 2008 theo chiều âm kể từ thời điểm bắt đầu dao động Câu Con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang với chu kỳ T=1,5s và biên độ A=4cm, pha ban đầu là 5π . Thời điểm vật có tọa độ x=-2cm lần thứ 2005 kể từ lúc ban đầu: 6 A.1503s B.1503,25s C. 1502,25s D.1503,375s Câu : Một con lắc lo xo dao động điều hòa có T=0,4s và A=8cm, Gốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t=0 khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là A.7/30s B.3/10s C.4/15s D.1/30s Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình x = A cos( 2π π t + )cm . Thời gian ngắn nhất kể từ T 2 lúc bắt đầu dao động vật có gia tốc bằng một nữa giá trị cực đại là:
 3. 3. a.T/12 B.T/6 C.T/3 D. 5T/12 Câu Một vật dao động điều hòa từ B đến C với chu kỳ T, vị trí cân bằng là O. Trung điểm của OB và OC theo thứ tự là M và N. Thời gian để vật đi theo một chiều từ M đến N là: A.T/4 B.T/2 C. T/3 D.T/6 π 2 Câu : Cho một dao động điều hòa có phương trình chuyển động x = 2 cos(2π t − )cm . Sau thwoif gian 7/6s kể từ điểm ban đầu vật đi qua vị trí x=1cm : A.2 lần B.3 lần C.4 lần D.5 lần

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • baolonxi

  Feb. 20, 2014
 • QuanHoang4

  Jun. 10, 2014
 • hoangtubanggia

  Jun. 19, 2014
 • BaoNguyen40

  Jun. 27, 2014
 • Huongsociu

  Jul. 3, 2014
 • Huongsociu

  Jul. 3, 2014
 • NguyenLuongThaiBao

  Aug. 15, 2014

Vistos

Vistos totais

12.084

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

268

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

7

×