O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tamil varam kuiz sjkt (Chandru muthiah)

808 visualizações

Publicada em

kuiz minggu bahasa tamail bagi SJKT. Diharap sekolah tamil download pg ini untuk digunakan.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Tamil varam kuiz sjkt (Chandru muthiah)

 1. 1. வெற்றிவெற்கை இயற்றியெர் யார்? A) அதிவீர்ராம பண்டிதர் B) அதிவீரராம சுொமிைள் C) வீராசாமி பண்டிதர் D) முத்துசாமி ைருப்கபயா
 2. 2. நீதிவெறி விளக்ைம் இயற்றியெர் யார்? • A) சத்தியானந்த சுொமிைள் • B) கெத்தியலிங்ை சுெமிைள் • C) குமரகுருபர சுொமிைள் • D) குமரசாமி சுொமிைள்
 3. 3. மணிவமைகை நூகை இயற்றியெர் யார்? • A) சம்பந்தர் • B) ைம்பர் • C) சீத்தகைச் சாத்தனார் • D) திரு சரெணன்
 4. 4. திருக்குறள் நூலில் வமாத்தம் எத்தகன அதிைாரம்? • A) 1330 • B) 133 • C) 30 • D) 13
 5. 5. ைணம் என்கிறச் வசால் எதகனக் குறிக்கிறது. A) வெரம் B) நீர் C) பூமி D)ைல்
 6. 6. அைர முதை எழுத்வதல்ைாம் ஆதி பைென் முதற்வற உைகு • குறிப்பிட்டக் குறள் இடம் வபற்ற அதிைாரம் யாது? • A) ொன் சிறப்பு • B) தெம் • C) தீவிகன அச்சம் • D) ைடவுள் ொழ்த்து
 7. 7. திருக்குறள் வைாண்ட முப்வபாருள் யாகெ? • A) அறம், வபாருள்,இகற • B) தெம்,இகற,இன்பம் • C) அறம், வபாருள், இன்பம் • D) இகற,இன்பம், அறம்
 8. 8. தமிழ் பிறப்பிடம் என்றகைக்ைப்படும் இடம் யாது? • A) குமரிக்ைாண்டம் • B) மதுகர • C) வைாைாலும்பூர் • D) இகற,இன்பம், அறம்
 9. 9. 12 ஆண்டுைகள இப்படியும் அகைக்ைைாம். • A) சிைரம் • B) மாமங்ைம் • C) டசன் • D) மதுரங்ைம்
 10. 10. “சுட்டப் பைம் வெண்டுமா அல்ைது சுடாத பைம் வெண்டுமா” என்று வினவிய தமிழ்ச் சன்வறார் யார்? • A) திருஞானசம்பந்தர் • B) திருமதி சித்ரா • C) ஔகெயார் • D) அைத்தியர்
 11. 11. தமிழ்க் ைடவுள் என அகைக்ைப்படும் ைடவுள் யார்? • A) மாரியம்மன் • B) இைட்சுமி • C) முருைன் • D) இராமர்
 12. 12. படத்தில் இருக்கும் தமிைறிஞர் யார்? A) மகறமகையடிைள் B) பாரதியார் C) வபரியார் D) பாரதிதாசன்
 13. 13. திராட்கசப்பைத்கத இப்படியும் அகைப்பர். • A) ஊதாப்பைம் • B) வைாடிமுந்தரி • C) குகைக்ைாய் • D) ராட்கசப்பைம்
 14. 14. மைாபாரதத்தில் பாண்டெர்ைளின் தாயார் வபயர் என்ன?ச் • A) சுந்தரி • B) ைாந்தரி • C) முந்தரி • D) மாதவி
 15. 15. முத்தமிழ் என்பது யாகெ? • A) ஆடல், பாடல், ைச்வசரி • B) இயல், இகச, ொடைம் • C) ொடைம், ஆடல்,ஓடுதல் • D) நிற்றல், ெடத்தல், ஓடுதல்
 16. 16. இப்பைத்தின் வபயர் என்ன? A) ொைப்பைம் B) கிச்சலி C) முந்தரிக்ைாய் D) சீத்தாப்பைம்
 17. 17. இராமயணத்கத தமிழில் இயற்றியெர் யார்? • A) புத்தர் • B) ொல்மீகி • C) வியாசர் • D) ைம்பர்
 18. 18. பின்ெருபெற்றுள் ஒகெயார் எழுதாத வமாழியணி எது? • A) வைான்கற வெந்தன் • B) ஆத்திச்சூடி • C) மூதுகர • D) பத்துப்பாட்டு
 19. 19. சாகை ஓரங்ைளில் ெடந்து வசல்பெர்ைகள இவ்ொறு அகைப்பர் • A) பூசாரி • B) பாதசரி • C) பாகதசாரி • D) பாதசாரி
 20. 20. இப்வபாருளின் வபயர் என்ன? A) மணி வெை அழுத்தி B) மணிப்வபாறி ைடிைாரம் C) மணி அழுத்தி D) விகசயழுத்தி மணிப்வபாறி
 21. 21. ¸£ú측ñÀÉÅüÚû ±Ð º¢¨Éô ¦ÀÂ÷? A. ³ôÀº¢ C. Ò¾ý B. §Á¨º D. Å¡ø ¦ÅüÈ¢ ¯É째!
 22. 22. ¿¡ý¸¡õ §ÅüÚ¨Á ¦¸¡ñÎûÇ ¦º¡ø ±Ð? A. §ÅÄÉ¢¼õ C. §ÅÄ¨É B. §ÅħɡΠD. §ÅÄÛìÌ ¯ýÉ¡Öõ ÓÊÔõ!
 23. 23. þÄ츽ò¾¢ø Á¡ò¾¢¨Ã ±ýÈ¡ø ±ýÉ? A.§¿¡öìÌ ¯ñÏõ ÁÕóÐ B.±Øòи¨Ç ¯îºÃ¢ìÌõ ¸¡Ä «Ç× C. ¸¨ÇÒüÚò àíÌõ §¿Ãõ §¸ð¼¡ø¾¡ý ÅÆ¢À¢ÈìÌõ!
 24. 24. ¸£ú측Ïõ ±ØòиǢø ¸¢Ãó¾ ¦º¡ü¸û Å⨺ ±Ð? A. «,¬,þ,®,¯,°,±,²,³,´,µ,´Ç B. ì,î,ð,ò,ô,ü C. „,†,ƒ,‚, D. ö,÷,ø,ù,ú,û ¯ýÉ¢ø ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Å!
 25. 25. ¾Á¢ú±Øòиû ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É? A. 30 B. 31 C. 216 D. 247 ±øÄ¡ô Ò¸Øõ ¯É째!
 26. 26. ¦ÁøÄ¢É ±Øòиû ¡¨Å? A. ì,î,ð,ò,ô,ü B. ö,÷,ø,ù,ú,û C. í,ï,ñ,ó,õ,ý ¾Á¢úò ¾¡¨Âô§À¡üÚ
 27. 27. ±Ð ºÃ¢? ¯Â÷¾¢¨½ «·È¢¨½ A. «õÁ¡ ÁÃõ B. ÀÍ «ñ½ý C. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Åý D. «Ãºý ¬ÄÁÃõ Å¢ØÅÐ ±Øžü§¸!
 28. 28. ±Ð ºÃ¢? ÀÄ÷À¡ø ´ýÈýÀ¡ø A. Á¡½Åý ÁÃí¸û B. º¢í¸í¸û §ÀÉ¡ C. Á¡½Å÷¸û ÁÃõ D. ¸½¢É¢ Áì¸û ¯ý ÐýÀò¾¢ø ÁðΧÁ ¿£ º¢Ã¢!
 29. 29. ÌýȢ Ţ¨É ¦¸¡ñ¼ š츢Âõ±Ð? A. «ôÀ¡ ¦ºÊ¸¨Ç ¦ÅðÊÉ¡÷. B. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å¨Éì ¸ñÊò¾¡÷. C. §ÅÄý ¸¨¼Â¢ø ¾¢ÕÊÉ¡ý. D. ÌÆó¨¾ ¦¾¡ðÊ¢ø àí¸¢ÂÐ. ¨¸ôÀ¢ÊòÐ Óý§ÉÚ! ¨¸¿£ðÊôÀ¢È¨ÃÓý§ÉüÚ!
 30. 30. þó¾ìÌȢ¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ? * A. ´ü¨È §Áü§¸¡û ÌÈ¢ B. «¨¼ôÒì ÌÈ¢ C. ŢɡìÌÈ¢ D. «¨ÃôÒûÇ¢ ¦Àü§È¡¨Ã §¿º¢!
 31. 31. þó¾ì ÌȢ¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ? ; A. ´ü¨È §Áü§¸¡û ÌÈ¢ B. «¨¼ôÒì ÌÈ¢ C. ŢɡìÌÈ¢ D. «¨ÃôÒûÇ¢ ¯ÉìÌõ À¡Ã¾¢ Á£¨º Ó¨ÇìÌõ!
 32. 32. þó¾ì ÌȢ¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ? [ ] A. ´ü¨È §Áü§¸¡û ÌÈ¢ B. À¸Ã «¨¼ôÒì ÌÈ¢ C. «¨¼ôÒì ÌÈ¢ D. «¨ÃôÒûÇ¢ ÐýÀõ¸¼ø§À¡ýÈÐ! þýÀõ§¾ýÐÇ¢ÁðΧÁ!
 33. 33. Á¢¸î ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò¦¾Ã¢× ¦ºö¸. «¨Ä+¸¼ø A. «¨Ä¸¼ø B. «Ä츼ø C. «¨Ä츼ø D. «¨ÄÔõ ¸¼ø ÝâÂý ¯¾¢ìÌõ Óý ±Ø!
 34. 34. Á¢¸î ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ¬ñ+«Æ¸ý A. ¬ñ «Æ¸ý B. ¬½Æ¸ý C. ¬½¸ý D. ¬½½Æ¸ý ¿¢ýÈ þ¼ò¾¢ø ¿¢ü¸, µÊì ¦¸¡ñ§¼ þÕ!
 35. 35. Á¢¸î ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. â+§º¡¨Ä A. ⧺¡¨Ä B. â狀¡¨Ä C. â¡¨Ä D. â¨Ä ¯ÉìÌ §Åñʨ¾ô À¢È¨Ãì §¸ð¸ ¦º¡øÄ¡§¾! «Åý ¯ý¨É ¦ÅýÚÅ¢ÎÅ¡ý!
 36. 36. Á¢¸î ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò¦¾Ã¢× ¦ºö¸. Áñ+̼õ A. Áñ̼õ B. Áð̼õ C. Áü̼õ º¢Ã¢ìÌõ¦À¡ØÐ ¿£ «Æ¸¢Â ÌÆó¨¾
 37. 37. Á¢¸î ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ¸üÍÅ÷ A. ¸ü + ÍÅ÷ B. ¸ø + ÍÅ÷ C. ¸üÚ + ÍÅ÷ þý¨ÈìÌ §Åñʨ¾ þý¨È째 ¦ÀüÚ즸¡û!
 38. 38. Á¢¸î ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò¦¾Ã¢× ¦ºö¸. Óð¼¡û A. Óð + ¼¡û B. ÓðÎ + ¾¡û C. Óû + ¾¡û D. Óø + ¾¡û ¸Çò¾¢ø þÈíÌ,¨¾Ã¢ÂõÀ¢ÈìÌõ!
 39. 39. ±Ð ºÃ¢? A. ¿¡ö + ÌðÊ = ¿¡öìÌðÊ B. µ¼¡ + ̾¢¨Ã = µ¼¡ ̾¢¨Ã C. « + ¸¡ðº¢ = «¸¡ðº¢ D. ÁÉõ + þø¨Ä = ÁÉí¸¢ø¨Ä þýÚ ¦¾¡¼íÌ, ±ýÚ ¿¢Úò¾¡§¾!
 40. 40. ºÃ¢Â¡É þ¨¼î¦º¡ø ÀÂýÀ¡Î¦¸¡ñ¼ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A. â§Åó¾¢Ãý §¸¡õ§À¡×ìÌô À¡ðʨÂì ¸¡½î ¦ºýÈ¡ý. ±É¢Ûõ,ÀûÇ¢ìÌ ÅÃÅ¢ø¨Ä. B. †Ã¢¸ÃÛìÌì ¸ñ½¢ø Ì Àð¼Ð. «¾ü¸¡¸,Ì¢ø Å¢¨Ç¡ÊÉ¡ý. C. ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ Å¡Ãò¾¢ø ¿¢¨È§À¡ðʸû ¿¼ò¾ôÀÎõ. ±É§Å, Á¡½Å÷¸û ¾í¸¨Çò ¾Â¡÷ ¦ºöÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. D. ¾¢§É‰Åâ ¦ÁÄ¢óÐ ¸¡½ôÀð¼¡û. þÕôÀ¢Ûõ,ÀûǢ¢ø ºòÐ½× ÅÆí¸ôÀð¼Ð.

×