O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

บทที่1 บทนำ

515.432 visualizações

Publicada em

  • Entre para ver os comentários

บทที่1 บทนำ

  1. 1. บทที่ 1 บทนําแนวคิด ที่มา และความสําคัญ ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไมรูสึกตัววาอินเทอรเน็ตกลายเปนปจจัยที่สําคัญตอการดํารงชีวิตในยุคขอมูลขาวสารมีความสําคัญ คนหันมาบริโภคขอมูลขาวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนถนนสําหรับการเขาไปถึงขอมูลที่ตองการ เรายังตองการเครื่องมือที่จะสามารถสรางเนื้อหาและขอมูลตางๆ ไวรองรับการเขาถึง นั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต ซึ่งเปนตัวกลางคอยใหขอมูลตางๆ แกผูใชโดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและเว็บไซตไดถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต กําลังเปนที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆดานในปจจุบัน ทําใหทุกคน ทุกสังคมตองมีการปรับตัว และพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web;WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเปน Static Web คือมีการนําเสนอขอมูลทางเดียว(one-way communication) ดวยการแปลงขอมูลขาวสารที่มีอยูรอบตัวเราใหอยูในรูปของดิจิตอล(Digital) เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหนาเว็บไซต โดยผูใชสามารถอานไดแตไมสามารถเขารวมในการสรางขอมูลได แตเมื่อกาวเขาสูยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือWeb 2.0 เปนยุคที่ทําใหอินเทอรเน็ตมีศักยภาพในการใชงานมากขึน เนนใหผูใชมีสวนรวมในการ ้สรางสรรค จุดกําเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนากาวผานเขาสูยุค Web 3.0 ความนิยมขอ SocialMedia มีการเติบโตอยางไมหยุดยั้งและมีแนวโนมของผูใชบริการทั่วโลก ปจจุบัน Social NetworkWebsite ตาง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปดโอกาสใหผูใชไดเขาไปมีสวนรวมในการใชประโยชนเชิงสังคมกันมากขึ้น ไมวาจะเปน Facebook หรือ การสรางเว็บ Blog เพื่อเผยแพรขอมูลในรูปแบบตางๆ ในเรื่องของเนื้อหาความรูเกี่ยวกับ ไวรัสและภัยตางๆทางคอมพิวเตอร นั้น เปนความสนใจสวนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราว เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอรซึ่งมีเนื้อหา คลาวๆดังนี้
  2. 2. ปจจุบันไวรัสถูกสรางขึ้นมาดวยวัตถุประสงคตางๆมากมายหลายอยาง สวนหนึ่งก็คือความอยากรูอยาก ลอง มีโปรแกรมที่ชวยใหสรางไวรัสไดโดยงายตลอดจน Web Site เถื่อนบางแหงที่สอนการเขียนไวรัส ดังนั้นเราจะพบวาไวรัสในปจจุบันเกิดขึ้นไดงายและมีความรายกาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราอาจพบไวรัส เปนสวนหนึ่งของมาโคร ภายในแอพพลิเคชั่นไฟลเมื่อเขาไปอยูในสวนความจํา ไวรัสจะสามารถแพรไปติดไฟลคําสั่งอื่นๆ เชนExecutablefile หรือพื้นที่บนดิสกในสวนที่ใชบูตเครื่อง ไวรัสในมาโครไฟลสามารถแพรกระจายไปไดอยางงายดายเมื่อมีการเปดไฟล ไฟลที่แนบมากับอีเมลก็เปน อีกชองทางหนึ่งที่ทําใหไวรัสมาโครแพรกระจายในระบบไดอยางรวดเร็ว อยางไรถึงจะเรียกวาไวรัส รหัสคําสั่งที่จะถูกเรียกวาเปนไวรัสนั้นจะตองสามารถเพิ่มจํานวนหรือติดตอไปยังไฟลหรือ ดิสกอื่นๆ ได โดยทั่วไปไวรัสจะเพิ่มจํานวนขึ้นมาเรื่อยๆ แตก็จะอยูเฉยๆ จนกวาจะมีการกระตุน โดยการ ตั้งวันที่ภายในระบบ หรือโดยการกระทําบางอยางของผูใช นอกจากจะเพิ่มจํานวนแลว โดยปกติ คอมพิวเตอรไวรัสมักจะทําหนาที่บางอยาง ซึ่งโดยทั่วไปแลวก็คือการทําลายขอมูลหรือกอใหเกิดความรําคาญ ดังนั้น ผูจัดทําจึงไดมีความคิดที่จะนําเอารูปแบบของ WebBlog ดวยเว็บไซต Wordpressมาใชในการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร เพื่อศึกษา เผยแพรความรูดังกลาวสูผูสนใจตอไป1.1 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย Wordpress เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอรเพื่อศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ ไวรัสคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ไดดวยตนเองและนํามประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากยิ่งขึ้นเพื่อใหสามารถติดตอสื่อสารกันไดระหวางครู เพื่อนและผูสนใจทั่วไป
  3. 3. 1.2 ขอบเขตของโครงงาน 1. จัดทําโครงงานคอมพิวเตอร การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย Wordpress เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร 2. วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใชในการพัฒนา ไดแก 2.1 เครืองคอมพิวเตอร พรอมเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ่ 2.2 เว็บไซตที่ใหบริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซตที่ใชในการติดตอสื่อสาร เชน www.facebook.com www.hotmail.comwww.google.com 2.4 โปรแกรมตัดตอและตกแตงรูปภาพ เชนAdobe Photoshop CS4 และPhotoScape2.01.4 ผลที่คาดวาจะไดรับ1 ไดรับความรูเกียวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย Wordpress ไวรัสคอมพิวเตอร ่2 ไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องที่นํามาเปนบทเรียนในการสรางเว็บบล็อกคือเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร3 ผูเรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ไดดวยตนเองและนํามาประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากยิ่งขึ้น4 สามารถติดตอสื่อสารกันไดระหวางครู เพื่อนและผูสนใจทั่วไปเพื่อสรางเปนเครือขายการเรียนรูผานเว็บบล็อกได5 ไดนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหมมาใชอยางมีคุณคา และสรางสรรค

×