O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Informator_o_radu_AS_Centar_2013

1. Povećanje znanja, zaposlenih, kroz radno iskustvo i unapređenje veština, kompetencija i sposobnost osoba koje imaju HIV za adekvatno i transparentno zastupanje ljudskih prava;
2. Jačanje saradnje sa ključnim akterima;
3. Povećanje senzibilnosti i uključivanje mladih zdravih i mladih osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS, u procese promocije, unapređenja kvaliteta i standardizacije servisa podrške;
4. Povećanje svesti javnosti o društvenoj opasnosti diskriminacije, poštovanjem prava drugih i drugačijih, povećanjem tolerancije, prihvatanjem i uvažavanjem različitosti;
5. Podsticanje druženja, timskog rada, razmene iskustava, samoorganizovanja, volonterizma, kreativnog i umetničkog izražavanja kroz javno isticanje sopstvenih afiniteta, potencijala i svih psihofizičkih i sportskih talenata;
6. Poboljšanje informisanosti, transparentnosti, održivosti i komunikacije sa ključnim akterima uz omogućavanje povećane vidljivosti i uticaja AS Centra i osoba koje imaju HIV infekciju.

  • Entre para ver os comentários

Informator_o_radu_AS_Centar_2013

  1. 1. АС – Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 рачун: 145-18285-22 ИНФОРМАТОР О РАДУ АС ЦЕНТРА ЗА 2013. АС Центар је формиран 20101. године од стране особа које имају ХИВ. Водећи се Националном стратегијом за ХИВ 201120152, и Г.И.П.А. принципима3, наш рад доприноси демократији, владавини права и изградњи јединственог система подршке кроз активно учествовање људи са ХИВ-ом у процесима доношења, усвајања и спровођења одлука и политика, у свим сегментима и на свим нивоима управљања.  Наша визија је да АС Центар и особе које имају ХИВ инфекцију или АИДС активно, посвећено и одговорно учествују у савременим друштвеним токовима, уживају сва права у пуном капацитету, без стигме и дискриминације и у томе имају ефикасну подршку друштвене заједнице.  Наша Мисија је оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом, промовисањем здравих стилова живота и заштитом основних људских права у складу са српским, европским и међународним законодавством, кроз научно и стручно истраживање права и положаја особа које имају ХИВ инфекцију или АИДС, образовање јавности, стручњака, родитеља и младих и развијање свести о људским правима.  Сврха нашег постојања је подизање свести јавности о сексуалном и репродуктивном здрављу, људским правима, здравственој безбедности, превенцији и сузбијању корупције, насиља, стигме, дискриминације, тортуре, полно преносивих инфекција и ХИВ-а у друштву. Размењивањем личних искустава са младима и упознавањем јавности са друштвеним положајем особа које имају ХИВ, водећи се Националном стратегијом за ХИВ инфекцију и АИДС Републике Србије (2011-2015)4, и Г.И.П.А. принципима (Greater Involvement of People with HIV/AIDS)5.  АС Центар промовише солидарност, мотивише и подстиче друштвену заједницу, особе које имају ХИВ, чланове њихових породица, пријатеље, особе које су под утицајем предрасуда и у повећаном ризику за ХИВ инфекцију, да удруженим снагама градимо здраве стилове живота, толеранцију и равноправност, да обезбедимо поштовање људских права и слобода, да креирамо толерантно окружење у којем се прихватају и уважавају различитости и да омогућимо квалитетан и универзални приступ социјалној, правној и здраственој заштити.  Наше активности су првенствено усмерене ка ресоцијализацији и подстицању нас самих, да активно учествујемо у решавању изазова са којима се свакодневно суочавамо, да истражујемо узроке нарушавања својих права, да дајемо предлоге и сугестије и предузимамо синхронизоване акције за отклањање тих проблема уз осигурање аргументованих доказа о нарушавању људских права надлежним институцијама које су у могућности или је у њиховој надлежности да решавају те проблеме. Заједничким планирањем и акцијама, подстићемо једни друге на активизам, волонтеризам и поспешујемо тимски рад уз креативно и уметничко изражавање кроз истицање сопствених афинитета, потенцијала и талената. Свакодневни заједнички рад који може да задовољи наше потребе, омогућава нам да осмишљавамо програме и реализујемо их у складу са својим интересовањима.  Услуге АС Центра подразумевају организовање психосоцијалне подршке и саветовање, групе самопомоћи, правно саветовање, кућна и болнича посета, практична помоћ и подршка, курсеви за унапређење животних вештина, Трибине, дебате, округли столови, позоришне и креативне радионице, изложбе, фестивали, концерти, рођендани чланова, дружења, излети, спортске активности, услуге за најугроженије.  Видљивост на интернет друштвеним мрежама: Facebook6, Twitter7, Yоutubе8, Google+9, Linkedin10, Blogger11. Епидемија HIV инфекције у Републици Србији крајем новембра 2013. године Статут АС Центра Национална стратегија за ХИВ инфекцију и АИДС Републике Србије 2011-2015 3 Веће учешће особа које живе са ХИВ-ом - УНАИДС 4 Национална стратегија за ХИВ инфекцију и АИДС Републике Србије 2011-2015 5 Веће учешће особа које живе са ХИВ-ом - УНАИДС 6 Фејсбук 7 Твитер 8 Јутуб канал 9 Гугл плус 10 Линкедин 11 Блогер 1 2 Мајке Јевросиме 21, 11000, Београд, +381 - 60 - 50 - 30 - 402 Имејл: office@aids-support.com, Сајт: http://www.aids-support.com
  2. 2. АС – Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 рачун: 145-18285-22 Кроз досадашњи наш рад смо успешно оформили канцеларију у којој спроводимо: Програм психолошког јачања особа које имају ХИВ кроз групе подршке и помоћи где се корисници едукују и усмеравају да дају свој допринос у ширењу позитивних ставова у односу на болест, да знају да се одупру свакодневним изазовима, да наставе нормално активности и да се укључе у програм смањења дискриминације према особама са ХИВ. Програм саветовања 1:1 се примењује када је тематика сувише интимна да би се износила пред групом или када корисник не жели да учествује у раду групе. Овај вид саветовања активисти пружају и на Клиници за Инфективне болести али и у свакодневним контактима са особама са ХИВ-ом, како у окружењу тако и путем телефонског саветовања и интернета Програм здравствене и социјалне асистенције обухвата комплетно сређивање потребне здравствене документације за упућивање корисника у релевантне Установе које подразумева: упут Општег лекара, Конзилијарно мишљење инфектолога, овера Лекарске комисије. Као посебан вид у овој области вршимо пратњу корисника уколико постоји потреба у здравствену Установу, вршимо обилазак наших корисника упућених на стационарно лечење. У овом делу радимо дистрибуцију ХААРТ-а и витаминске терапије. Правна асистенција се спроводи преко нашег правника и уз подршку коју пружа Омбудсман, Повереница за заштиту равноправности, Заштитник грађана и права пацијената. Уколико се процени да је дошло до дискриминације по било ком основу, упућујемо корисника на ове постојеће правне могућности и помажемо у свим даљим корацима. Ресоцијализација особа које имају ХИВ инфекцију или АИДС је важан део наших активности. Кроз примере добре праксе едукујемо кориснике о штетности ауто стигме и у циљу превенције исте организујемо дружења како унутар Удружења тако и са осталим организацијама сходно могућностима. У том смислу је дата могућност стицања нових знања и вештина које корисници имају кроз организовање похађања курсева социјалних вештина. Рад на смањењу стигме и дискриминације сматрамо важним сегментом рада нашег Удружења кроз који мотивишемо кориснике да се активно укључе у све кампање, медијске активности као и рад у комисијама и разним телима који су значајни за живот особа које имају ХИВ инфекцију или АИДС и које доприносе смањењу стигме и дискриминације. Одрживост и стабилност АС Центра је усмерана на значајне резултате Фандрејзера и извршног директора који су радом обезбедили препознатљивост људи са ХИВ-ом у друштву и основне услове за континуирано пружање услуга и даље функционисање АС Центра. Мандати АС Центра АС Центар има 53 члана, Статут и управљачку структуру коју чини Скупштина, Управни, Надзорни одбор, Председник и извршни директор. Организационо АС има снажну мрежу стручњака у области социјалне, здравствене и правне заштите. АС Центар има стабилно функционисање и уписан је у базе података: Агенција за привредне регистре АПР где се воде подаци о финансијском пословању за 2010, 2011 и 2012. годину, Регистар чланова удружења и евиденција о запосленим лицима, Евиденција Министарства омладине и спорта 212, Електронски регистар удружења ЕРУ, База ОЦД и институција, ТАКСО база ОЦД и мрежа и Е-Атлас Глобална мапа ОЦД у области ХИВ-а. Мајке Јевросиме 21, 11000, Београд, +381 - 60 - 50 - 30 - 402 Имејл: office@aids-support.com, Сајт: http://www.aids-support.com
  3. 3. АС – Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 рачун: 145-18285-22 Управљање У свакодневном раду примењујемо одредбе Закона о јавним набавкама12, Водич ГФАТМ о набавкама13, Директиве ЕУ о набавкама14 као и друге правилнике и процедуре за ефикасно планирање, управљање и извештавање као што су: Етички кодекс организација цивилног друштва, Кодекс пословне етике; Етички кодекс; Основни кодекс управљања; Пословна коресподенција; Архивирање електронских података; Запошљавање и ангажовање консултаната; Политика за родну равноправност; Систематизација радних места; Приручник за запослене; Чување поверљивих података; Изјавa о раду у окружењу без дуванског дрога; Изјавa о раду у окружењу без дуванског дима15; Обавештење о забрани вршења злостављања16; Финансијско - рачуноводствено пословање; Процедуре извештавања према менаџменту; Правилник о раду на основу Закона о раду17; Правилник о набавкама, Политика и упутство за службена путовања, Упутство за коришћење службених телефона, Политика сукоба интереса и Волонтерска политика. АС Центар је током 2013. године активан члан домаћих и међународних мрежа и савета: КОМС - Кровна организација младих Србије, СУПС - Савез удружења пацијената Србије, ААЕ - Европска АИДС мрежа - AIDS Action Europe, ФЕНС - Федерација невладиних организација Србије, СЕКО - Секторске организације цивилног друштва за области:  грађанско друштво, медији и култура,  владавина права, правда, унутрашњи послови, заштита људских и мањинских права. Савет за праћење и спровођење пројеката ЦЦМ, који се финансирају од стране Глобалног Фонда за борбу против сиде, туберкулозе и маларије ГФАТМ, из Женеве; РННПМ - Регионална мрежа за превенцију тортуре, Ресурси АС Центра Особље Опрема Уговор о раду - 1, Уговор о делу: - 5, Уговор о ауторском делу: - 2, Уговор о пружању правне помоћи - 1, Општи уговор о привременом и повременом ангажовању - 4, Уговор о пружању књиговодствених услуга - 1 2 лаптоп рачунара, 1 десктоп рачунар, 1 штампач, 1 аудио озвучење, 1 пројектор са платном, 1 екстерна ТВ карта, 1 шпорет, 1 фрижидер, 2 стола, 7 столице, 2 лежаја, 1 канцеларијска лампа, 2 полице и виртуелни сервер са свим неопходним захтевима интернет пословања без ограничења. Мониторинг, евалуација и извештавање целокупног процеса рада обезбеђује немерљив успех, даје могућност упоређивања са претходним стањем у раду АС Центра и квалитетом комуникације и транспарентности. План евалуације и мониторинга по принципу партиципативности је прилагођен упутствима добијеним од стручног сарадника за праћење и анализу података ПИУ Министарства здравља. Методе и технике које се користе за надзирање имплементације активности и процене резултата рада АС Центра су следеће:  Састанци;  Свакодневни разговори са корисницима и сарадницима;  Упитници, изјаве, анкете, евалуација рада Удружења;  Посматрање и пребројавање;  Фотографисање и снимање;  Анализа документације. «Службени гласник РС«, бр. 116/2008 «Guide to the GФPolicies on procurement and supply management”, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, 2003 14 «The European Union Procurement Directives, 2004/18/EC and 2004/17/EC” 15 « Службени гласник РС«, бр. 30/2010 16 « Службени гласник РС«, бр. 62/10 17 « Службени гласник РС«, 24/2005, 61/05 12 13 Мајке Јевросиме 21, 11000, Београд, +381 - 60 - 50 - 30 - 402 Имејл: office@aids-support.com, Сајт: http://www.aids-support.com
  4. 4. АС – Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 рачун: 145-18285-22 Рад АС Центра у 2013. години Наш рад у 2013. години крунисао је Приручник за вршњачке едукаторе ИЛИ ТИ ИЛИ ППИ уз подршку Министарства омладине и спорта и урађено Ситуационо тестирање дискриминације код приватних стоматолога уз подршку Поверенице за заштиту равноправности при чему је испоручено 64 притужби.  Наше учешће у друштвеним процесима се огледа у писање, креирање и спровођење националних и других докумената као што су: Стратегија против дискриминације18; Извештај 2013 ЕК за Србију, Истраживање Стигма индекс и Квалитет живота особа са ХИВ-ом 2013. Политика за партиципацију младих креирана у оквиру Радне групе, Платформа о сарадњи ОЦД у оквиру НПМ19;  Учешће у писање, креирање, давање предлога, подршке и коментара за документе: Иницијатива за успостављање националног дана особа које имају ХИВ. Захтев за израду Закона о бесплатној правној помоћи. Декларација „Учешће ОЦД и експерата у обављању НПМ“, Иницијатива за реформу образовања, Захтев поводом почетка рада на изради Нацрта Закона о бесплатној правној помоћи.  Меморандум о сарадњи и међусобном разумевању је потписан са циљем пуне подршке друштва за особе које имају ХИВ. Потписници: ГО Сурчин, ЦОД, Eдукациони центар Лесковац, Жена плус, Душа, Хепатитис-Хилфе, АЛОХА, Србија у покрету, НИКА, Арти занат КЗМ Београд, ЈП туризам Омладина ЈАЗАС-а, и ИАН. Програмски успеси АС Центра у 2013 АС Центар је подимплементатор Националног програма „Јачање ХИВ превенције и брига о групама најугроженијим ХИВом“ у оквиру средстава рунде 8 ГФАТМ из Женеве. Примарни примаоци Фаза 1 и Фаза 2 су за невладин сектор: Омладина ЈАЗАС-а, за владине институције: Министарство здравља Владе Републике Србије. Немачка агенција за међународну сарадњу ГИЗ у Србији, канцеларија пројекта SoSYEP/SPPHT, Канцеларија Поверенице за заштиту равноправности, Министарство омладине и спорта, Грађанске иницијативе, Међународна мрежа помоћи ИАН и ТАЦСО канцеларија у Србији је препознала и подржала АС Центар као важан ресурс који има приступ великом броју младих друштвено маргинализованих људи. Самостални пројекти АС Центра у 2013 КО ЈЕ ХЕРОЈ? - Паневропска акција „Недеља тестирања на ХИВ - Причај о ХИВ-у, тестирај се на ХИВ“ је подржала канцеларија SoSYEP/SPPHT пројекта Немачке агенције за међународну сарадњу ГИЗ. АС у души - „Подстицање позитивног деловања друштвене заједнице према дискриминисаним друштвеним групама“ подржале Грађанске иницијативе у оквиру програма „МЛАДИ СУ ЗАКОН“, Министарства омладине и спорта; ИЛИ ТИ ИЛИ ППИ! - „Очување и унапређење здравља младих кроз вршњачку едукацију на тему ППИ и репродуктивног здравља“ подржан од стране Министарства омладине и спорта. PROTECT YOUR LOVE - SAVE THE FUTURE - Заштити љубав - сачувај будућност са циљем да се започне процес успостављања Националног дана посвећеном особама које имају ХИВ инфекцију или АИДС; СПАМ - „Успостављање почетних механизама ситуационог тестирања дискриминације на територији Србије” подржан од стране Канцеларије Повереника за заштиту равноправности. Да не суде заблуде - ОПУ 2.220 - Подршка за особе које живе са ХИВ-ом је подржало Министарство здравља, Омладина ЈАЗАС-а из Београда и Глобални Фонд за борбу против сиде, туберкулозе и маларије ГФАТМ, из Женеве. Почетак реализације пројекта, саопштење и фотографије ОПУ - 3.221 - Јачање цивилног друштва и институционално повећавање капацитета”; Стратегија против дискриминације ИАН Међународна мрежа помоћи, Београдски центар за људска права, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, МДРИ Иницијатива за права особа са инвалидитетом, YUCOM, Комитет правника за људска права 20 http://www.globalnifond.rs/subrecipients.php 21 http://www.globalnifond.rs/article.php?id=393 18 19 Мајке Јевросиме 21, 11000, Београд, +381 - 60 - 50 - 30 - 402 Имејл: office@aids-support.com, Сајт: http://www.aids-support.com
  5. 5. АС – Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 рачун: 145-18285-22 Пројекти у којима АС Центар учествује као сарадник у 2013. години Форум театар за друштвене промене АЛТЕРО и неформална група Форум младих за родну равноправност; Партнерство за безбедност пацијената са главним циљем да подржи развој капацитета и видљивости Савеза; Јачање структура за оснаживање и партицпацију и младих, канцеларија ГИЗ СоСYЕП/СППХТ пројекта у Србији; Превенција тортуре и рехабилитација жртава има Регионални Извештај и Трибине у Нишу и Београду; Вештине и алати усвојени на тренинзима и семинарима у 2013. години:      14.10.2013. Приручник за вршњачке едукаторе. 20.-21.12.2013. Социјалне вештине 27-11.2013. Превенција туберкулозе 20-25.10.2013. Школа предузетништва 19-21.10.2013. Социјално предузетништво     06-09.09.2013. Комуникацијске вештине 07-08.06.2013. Третман у превенцији ХИВ-а 16-19.05.2013. ТОТ Вршњачки коучинг. 17-18.01.2013. Инклузивна вршњачка едукација. Фестивали, такмичења, концерти и сајмови које је организовао, или је учествовао АС Центар у 2013. години         29.11.2013. Фестивал солидарности и Корпа толеранције. Дос Бухос, Клементина и Докон арт. 31-01.09.2013. Countryside Jam festival Вршац и трибина на тему полно преносивих инфекција 11-12.07.2013. Концерт Telepathe - Partycipacija Special Edition Загреб Хрватска и изложба Докон(и)Ја 04-08.07.2013. Life Celebration Festival (ЛЦФ) - Пула Хрватска рт Монте Кристо. АС центар и Докон(и)Ја 28-29.06.2013. Помери границе „Спорт помера границе“ Београдска тврђава. Фејсбук, блог и вести. 30-31.05.2013. 5. Сајам организација цивилног друштва 2013 „Пријатељство и партнерство“ АС Центар. 11-12.05.2013. Културно уметнички програм „Едукацијом до здравља и разумевања“ Вршац Дом омладине. 23-24.03.2013. Концерт музичког продуцента Hi Profile Грчка - Вршац Радионице и обуке     10-11.12.2013. Обука: Имате право да имате права 2 24.09.2013. Обука - Заштита права пацијената Министарство здравља Републике Србије, 17.10.2013. Тренинг за вршњачке едукаторе - АС Центар 15.09.2013. Обука "Управљање пројектом" - АС Центар Састанци, презентације и јавна слушања         2012-2013. Састанци Савета ЦЦМ. Извештаји 3.`13, 6.`13, 7.`13, 10.`13, 23.`14 19.12.2013. 21. седница Одбора за здравље и породицу. 28.11.2013. Састанак са представницима Председништва Републике Србије. 28.11.2013. Спид дејтинг са представницима институција 27.11.2013. Састанак са представницима Председништва Републике Србије, 20-21.04.2013. - Коучинг друга група сусрета 25.03.2013. Kонсултативни састанак представника/ца чланица ФЕНС-а поводом предлога стратегије мреже. 23.03.2013. Организован сусрет са учесницима који су почетком 2012. прошли обуку вршњачког коучинга. Признања, захвалнице, подршке и похвале    29.11.2013. Додела друге годишње Плакете „Награда за храброст "Иван Радојичић" 29.06.2013. Трејл оријентиринг трчање прилагођено особама са хендикепом освојено 1. и 3. место. 28-29.06.2013. Различити приступи за промоцију права дискриминисаних група у Србији, ГИЗ SoSYEP/SPPHT. Мајке Јевросиме 21, 11000, Београд, +381 - 60 - 50 - 30 - 402 Имејл: office@aids-support.com, Сајт: http://www.aids-support.com
  6. 6. АС – Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 рачун: 145-18285-22 Креативне и позоришне радионице, форуми, представе, изложбе               03.12.2013. Форум театар Факултет политичких наука Београд. 29.11.2013. Изложба уметничких радова припадника група под посебним ризиком од ХИВ-а 30.10.2013. Изложба „И ми смо део природе“ 10.10.2013. Живе библиотеке у сарадњи са удружењем Душа и подршком Каритаса и Дома омладине Београд 27.09.2013. Exquisite corpse креативно едукативна радионица 27.09.2013. Демонтсративна радионица рециклаже папира, 27.09.2013. Експериментална радионица за израду инсталације од отпада, 27.09.2013. Радионица израде рамова за слике од сувог грања и канапа), 17-30.09.2013. Изложба слика чланова АС Центра Protect Your Love - Save The Future Геј Егал Порт. 27.06.2013. Представа Отело поводом Светског дана против тортуре. АС Центар и видео записи 1, 2, 3, 4. 16.06.2013. Форум театар Студентски културни центар Ниш посвећен родној равноправности 02.06.2013. Форум театар Омладински центар Лозница посвећен родној равноправности 21.04.2013. Форум театар Студентски дом 4. април Београд на тему родно заснованог насиља 08.03.2013. Форум театар посвећен родној равноправности у Инфо руму канцеларије за младе Београда. Округли столови, предавања, трибине, дебате и панели                 21.12.2013. Предавање „ХИВ/АИДС у стоматологији - Истине и заблуде“ - Стоматолошки факултет Београд 17.12.2013. Округли сто "Права изнад свега и судске праксе". 16.12.2013. Трибина: „Вирус хумане дезинформације“ Панчево 14.12.2013. Предавање „ХИВ/АИДС у стоматологији - Истине и заблуде“ - Стоматолошки факултет Београд 12.12.2013. Трибина: „АИДС-СИДА“ Александровац. 03.12.2013. Трибина: „Заштити љубав - спаси будућност“ Факултет политичких наука Београд. 30.11.2013. Дебата „Ко је херој?“ Дом омладине Београд. 28.11.2013. Дебата „ДПСТ на ХИВ у Србији - Изазови и решења” Факултет за медије и комуникације, 23.11.2013. Радионица „Позитивна превенција“ и ДПСТ - Херој из Србије - Гордана Митровић. 16.10.2013. Радионица Употреба индикатора за спровођење и процену стања људских права 31.08.2013. Трибина: на тему полно преносивих инфекција. 28.06.2013. Панел „Различити приступи за промоцију права дискриминисаних група у Србији“ 11.05.2013. Tрибина: „Мој живот са ХИВ-ом“ Вршац Дом омладине. 09.05.2013. Округли сто - „Будућност Србије у борби против ХИВ/АИДС“ у сарадњи са УСОП. 22.03.2013. Округли сто о измени Закона за самохране родитеље у организацији удружења ЈЕЛЕК. 07.02.2013. Округли сто „Доступност здравствене заштите за особе са инвалидитетом и са ХИВ/сидом“. Конференције, Форуми и студијске посете  06.12.2013. Студијска посета представника АПОХЕ из Сарајева Босна и Херцеговина АС Центру.  03.12.2013. Посета шестом одељењу клинике за инфективне и тропске болести КЦС Београд  29.11.2013. Конференција Живети са ХИВ-ом и АИДС-ом. Истакнуто да је уложено 40 милиона долара ГФАТМ у национални програм али да Србија нема средстава за лечење особа са ХИВ-ом.  26.11.2013. Посета Градском заводу за јавно здравље Београд и позив на ДПСТ за учеснике акције.  21.11.2013. Конференција Европска недеља тестирања на ХИВ.  05.11.2013. Подстицање позитивног деловања друштвене заједнице према дискриминисаним групама“.  26-28.06.2013. 3 ПЛХИВ конференција "На позитивној фреквенцији"  12.06.2013. Конференција "Учешће организације цивилног друштва у борби против корупције" КОЦД.  07-08.06.2013 Симпозијум ,,ХИВ/СИДА у СРБИЈИ - Искуства, новине и даљи правци деловања”, Златибор  03-06.06.2013. Студијска посета AIDS HILFE - Беч Аустрија.  24.03.2013. Конференција „Заједно против туберкулозе“.  07.02.2013. Конференција поводом представљања Платформе о улози и сарадњи ОЦД у оквиру НПМ.  30.01.2013. Представљање Приручника Скупштинска контрола и надзор сектора безбедности. Мајке Јевросиме 21, 11000, Београд, +381 - 60 - 50 - 30 - 402 Имејл: office@aids-support.com, Сајт: http://www.aids-support.com
  7. 7. АС – Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 рачун: 145-18285-22 Прославе и рекреативно едукативне активности          16.12.2013. Годишња додела награда „Звезде београда“ 11.12.2013. 4. рођендан УСОП 01.12.2013. Солидарно кафенисање Галерија ИБМ Београд. 30.11.2013. Пројекција филма „Све о мојој мајци“, Педра Алмодовара Дом омладине Београд. 29.11.2013. Посета Геј дискотеке Апартман и ДПСТ. 22.11.2013. Скупштина СУПС. Ђурица Станков члан Управног одбора и заменик председника Скупштине. 26.07.2013. Рођендан члана АС Центра. 09.06.2013. Рођендан члана АС Центра. 29.01.2013. Прослава завршетка седмогодишњег пројекта Иницијатива јавног заговарања цивилног друштва. Медијски наступи               02.12.2013. Телеграф - Највише нас дискриминишу лекари!, 02.12.2013. Радио Сарајево - Мала средина ме прихватила боље него велики град, 02.12.2013. Медио - Највише нас дискриминишу лекари!, 02.12.2013. Наслови - Највише нас дискриминишу лекари! 01.12.2013. Политика - Оболели од сиде и одбачени у друштву, 01.12.2013. Дневно - Особе које имају ХИВ не представљају опасност по окружење!, 01.12.2013. Блиц - ХИВ је болест, а не разлог за срамоту, 22.11.2013. Инфо биро Ђурица Станков о неопходности доступности квалитетног лечења особа са ХИВ-ом. 22.11.2013. Базар - Живот са ХИВ-ом. 02.11.2013. Данас - Људи великог формата 30.11.2012. РТС 2 - Свет здравља гости Ђурица Станков извршни директор АС Центра и Катарина Митић. 11.08.2013. ТВ Емисија Људска права - ЛГБТ. У Србији 80% средњошколаца не подржава ЛГБТ особе. 05.03.2013. Новости репортажа о животу са ХИВ-ом. 05.03.2013. Крстарица репортажа о животу са ХИВ-ом. Кампање Међународни дан помена на преминуле од АИДС-а  18.05.2013. Национални координатор 2011-2013 Наслови 1 и 2, Глас Србије, Глас јавности, Слободна Европа, Ваздан, Ozon press, Херцеговина, Дневне новине, Вести, Медиа 1, Крстарица, Вести-вести, Изазов, Новине. Светски дан против тортуре  27.06.2013. Светски дан подршке жртвама тортуре Европска акција „Недеља тестирања на ХИВ“  22-29.11.2013. Европска акција „Недеља тестирања на ХИВ“, у Србији под слоганом „Ко је херој“ поседује Програм активности Фејсбук позивнице, презентације, извештај, видео спот и списак учесника. Најаве: Београд, Вести, Вести-вести, Прелиставање, Нај вести, Вести.аладин, Данас, Ју мама, Црнпс, Е-земун, Вршац плус, Frequency, Грид 3, News Bcc, 24 сата. Прилози: Ртв, Б92, Инклузија, SPY, КЗМ Београд, Наслови, Крстарица, Курир, Телеграф, Дневник, Здравство, Вести, Инфо го, Најновије вести, РТВ ритам, Медиас, Вести-вести, Медиа с, С медиа, Грид 3, Телеграф 2, НС Репортер. Светски дан борбе против АИДС-а  01.12.2013. Обележавање Светског дана против АИДС-а са учесницима. Позив, На длану, ХИВ подршка, РТС, Радио Београд, ТВ Студио Б, Тањуг 1, и 2, 24 сата, Актер, Новине новосадске, Нај вести, Нови магазин, С медиа, Б92, Новине, Прелиставање, Блиц, На видику, Прес онлајн, Дневник, Курир-инфо, Медиас. Мајке Јевросиме 21, 11000, Београд, +381 - 60 - 50 - 30 - 402 Имејл: office@aids-support.com, Сајт: http://www.aids-support.com
  8. 8. АС – Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 рачун: 145-18285-22 Додатни исходи Саопштење Повереника за заштиту равноправности поводом 1. децембра, Светског дана против АИДС-а, Иницијатива за успостављање националног дана особа које имају ХИВ по узору на Америку, представљена у ГО Стари град уз подршку Повереника за заштиту равнопревности. Најаве: Фејсбук, Обавештења: Блиц, Најновије вести, Наслови, Прелиставање, Студио Б, Iserbia, Б 92, Најважније вести, Курир, Блиц вести, Грид 3, SFRJ Caffe, Слободна Европа, Фотографије:Фејсбук, Подршка Поверенице за заштиту равноправности. Саопштења: РТС, Блиц, Повереница за заштиту равноправности, Б 92 мобилни, Вести.вести 1, Вести.вести 2, Нај вести, Прелиставање 1, Прелиставање 2, Б 92, Вјести, Ваздан 1, Ваздан 2, Блок вести 1, Блок вести 2, Медиа 1, Идемо, На видику, Геј ехо, Последња вест, Грађанске иницијативе, На видику, Библиографија Прес клипинг пројеката АС Центра у 2013. години Ко је херој? - Паневропска акција „Недеља тестирања на ХИВ - Причај о ХИВ-у, тестирај се на ХИВ“ је подржала канцеларија SoSYEP/SPPHT пројекта Немачке агенције за међународну сарадњу ГИЗ. АС у души - „Подстицање позитивног деловања друштвене заједнице према дискриминисаним друштвеним групама“ подржан од Грађанских иницијатива у оквиру програма „МЛАДИ СУ ЗАКОН“, Министарства омладине и спорта; Одабрано је најпре 20 омладинских акција у првом кругу конкурса, затим је одржан тренинг за писање пројеката, након чега су објављени резултати, објаве и потписивање уговора. Пројектне активности су: заједничке припреме за спровођење активности. Акција чишћења приобаља реке Саве у Наутичком селу „Бисер“, Креативно едукативна радионица „И ми смо део природе“ састављена из 4 модула: (“Exquisite corpse, Демонтсративна радионица рециклаже папира, Експериментална радионица за израду инсталације од отпада, Радионица израде рамова за слике од сувог грања и канапа), Изложба радова и Конференција „Подстицање позитивног деловања друштвене заједнице према дискриминисаним друштвеним групама“. Најаве за догађаје: РТС, Вести, Нај вести, iSerbia, Медиа1, Веб-новине, Youth, Зелена Србија, Грађанске иницијативе, Бетаомс, Tвитер, Црнпс, Фејсбук 1, Фејсбук 2, Фејсбук 3, Глас-јавности, Црнпс, АС Центар. Вести након догађаја: РТС, Б92, Канцеларија Повереника за заштиту равноправности Републике Србије, Блиц, Медија 1, Нај вести, Прелиставање 1, Прелиставање 2, Вести-вести 1, Вести-вести 2, Грађанске иницијативе, Грађанске иницијативе, Гејехо, На видику, Блогспот, Фејсбук 1, Фејсбук 2, Фејсбук 3, Фејсбук 4, Фејсбук 5, Фејсбук 6, Фејсбук 7, Фејсбук 8. Или ти или ППИ! - „Очување и унапређење здравља младих кроз вршњачку едукацију на тему ППИ и репродуктивног здравља“ подржан од стране Министарства омладине и спорта. Потписивање Уговора и Анекса. Тренинг за имплементацију пројекта и Основни тренинг за вршњачке едукаторе. Protect Your Love - Save The Future - Заштити љубав - сачувај будућност са циљем да се започне процес успостављања Националног дана посвећеном особама које имају ХИВ инфекцију или АИДС; СПАМ - „Успостављање почетних механизама ситуационог тестирања дискриминације на територији Србије” подржан од стране Канцеларије Повереника за заштиту равноправности. Резултати објављени од стране Б92, News BBC, 021, Повереница за заштиту равноправности, С Медиа, Наслови, Вести, Б92 нет, Геј ехо 1, Геј ехо 2, Вести Аладин, Пресс онлајн, грид 3, Последња вест, Данас, Вести-вести, Вести нет, Јутуб, ДА НЕ СУДЕ ЗАБЛУДЕ! - ОПУ 2.222 - Подршка за особе које живе са ХИВ-ом је подржало Министарство здравља, Омладина ЈАЗАС-а из Београда и Глобални Фонд за борбу против сиде, туберкулозе и маларије ГФАТМ, из Женеве. Почетак реализације пројекта, саопштење и фотографије ОПУ - 3.223 - Јачање цивилног друштва и институционално повећавање капацитета”; У Београду, 31.12.2013. године Ђурица Станков Извршни директор 22 23 http://www.globalnifond.rs/subrecipients.php http://www.globalnifond.rs/article.php?id=393 Мајке Јевросиме 21, 11000, Београд, +381 - 60 - 50 - 30 - 402 Имејл: office@aids-support.com, Сајт: http://www.aids-support.com

×