Anúncio
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Anúncio
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Anúncio
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Anúncio
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Anúncio
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Anúncio
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Anúncio
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Anúncio
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Anúncio
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Anúncio
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Tribuna Celíaca nº 21
Próximos SlideShares
Tribuna Celíaca nº 22Tribuna Celíaca nº 22
Carregando em ... 3
1 de 52
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Tribuna Celíaca nº 21

 1. Los productos sin gluten readytoeat no necesitan horneado previo a su consumo, por eso, son prácticos para consumir fuera de casa. Disponible en formato: readytoeat Classic, Burger, Choco Kombo, Muffins, Vienes Baguette. Vienes Choco Muffins Burger Vienes Classic Baguette Kombo Sin gluten Sin gluten Panini Sin gluten Sin gluten Sin gluten Sin trigo Sin trigo Sin gluten Sin trigo Sin trigo Sin trigo Sin lactosa Sin lactosa Sin trigo Sin lactosa Sin lactosa Sin soja Sin soja Sin soja Sin lactosa Sin soja Sin soja Sin frutos secos Sin frutos secos Sin soja Sin frutos secos Sin frutos secos Sin frutos secos *puedes descargarte nuestro catálogo en la web. info@proceli.com · Atención al cliente 902 364 334
 2. Núm. 21 • Novembre 2011 s u m a r i Celíacs de Catalunya EDITORIAL 3 Balmes, 109, Pral. 2a 08008 Barcelona Tel. CELIAC: 902 235 422 CELÍACS EN MOVIMENT Fax: 93 487 58 58 25 Reunió del Working Group on Prolamin Analysis and Toxicity (PWG) 4 E-mail: info@celiacscatalunya.org www.celiacscatalunya.org 25 Reunió i assemblea general de l’AOECS 6 abrera@celiacscatalunya.org Colònies sense gluten a Vilanova de Sau 10 alacant@celiacscatalunya.org Menorca 11 girona@celiacscatalunya.org lleida@celiacscatalunya.org De campaments a Portugal 12 mataro@celiacscatalunya.org Xerrada a Santa Maria de Palautordera 14 menorca@celiacscatalunya.org reus@celiacscatalunya.org SMAP Mataró obre el servei de psicologia 14 santcugat@celiacscatalunya.org Nova delegació a Lleida 15 smapjove@celiacscatalunya.org tarragona@celiacscatalunya.org Canvi de localització 15 vilafranca@celiacscatalunya.org SMAP JOVE Nou any a SMAP JOVE! 16 The CYE Annual Conference 18 Som celíacs, som normals 20 ENTREVISTA Carlos Milan 22 A FONS Tendències de mercat 26 Direcció El Projecte Senifood 28 Matilde Torralba Equip de Redacció Baltasar Palicio ES MOUEN PER NOSALTRES Matilde Torralba Presentació de nous productes a Mataró 32 Edició Trobada d’il·lustradors a Sarrià 33 Clara Cardona Circuit de Calaf 34 Col·laboradors David Calavia Marta Cardona Eduard Colomer L’ESPECIALISTA RESPON Clara Cornet Obrim el taller de psicologia: Dieta mental 38 Adrià Cunyat Lluís Domènech El dèficit de ferro 39 Àngela Gallastegui Marta Gómez Blanca Méndez Eli Mora PARTICIPA Helena Palumbo Ivan C. Silva Israel i Palestina, la meva experiència 41 Rosa M. Torralba Vicente Varea Esport d’elit sense gluten 45 Joan Vilaseca Realització Celíacs de Catalunya OCI stock.xchng Llibres per a tots els gustos 47 DIPÒSIT LEGAL: B-45806-05 Queda prohibida la reproducció total i parcial d’aquesta revista sense l’autorització expressa de l’Associació Celíacs de Catalunya.
 3. 4 tribuna celíaca novembre 2011
 4. editorial Editorial Queden pocs dies per encetar un nou any Quedan  pocos  días para  iniciar un  nue- i volem aprofitar l’espai de l’editorial per vo  año  y  queremos  aprovechar  el espa- parlar d’un col·lectiu que està agafant mol- cio de la editorial para hablar de un colectivo ta empenta i que són, sens dubte, el futur que está tomando mucho empuje y que son, sin de la nostra associació. duda, el futuro de nuestra asociación.  Es tracta dels joves celíacs de Cata- Se trata de los jóvenes celíacos de Cataluña. lunya. Nois i noies que viuen la celiaquia Chicos y chicas que viven la celiaquía con na- amb naturalitat i que reclamen a la socie- turalidad y que reclaman a la sociedad que no tat que no se’ls identifiqui com a persones se les  identifique  como personas  enfermas, malaltes, perquè no ho són. Només tenen porque no lo son. Sólo tienen el inconvenien- l’inconvenient de portar una dieta sense glu- te de  llevar una dieta  sin gluten,  pero eso ten, però això no els fa diferents. Els nostres no les hace diferentes. Nuestros jóvenes quie- joves volen que les empreses augmentin el ren  que las  empresas  aumenten  el núme- número de productes sense gluten i millorin ro de productos sin gluten y mejoren su ca- la seva qualitat, volen poder sortir a sopar lidad,  quieren poder  salir  a cenar  y  tener  la i tenir la garantia que en qualsevol establi- garantía de que  en cualquier establecimien- ment de restauració tindran plats per a ells. to de restauración tendrán platos para ellos. Són joves inquiets i preparats, que estu- Son jóvenes inquietos y preparados, que es- dien i viatgen i no es deixen enganyar. Són tudian y viajan y no se dejan engañar. Son nues- els nostres representants a Europa, on com- tros  representantes  en Europa,  donde  com- parteixen experiències amb joves d’altres parten  experiencias  con  jóvenes  de  otros països i el seu esperit crític els fa reclamar países y su espíritu crítico les hace reclamar més actuacions. Es mobilitzen, i això és bo más  actuaciones.  Se  movilizan,  y eso es perquè necessitem mantenir la il·lusió i bueno  porque necesitamos  mantener  la ilu- l’esperit de lluita. Ens queden objectius per sión  y  el espíritu de  lucha.  Nos  quedan ob- assolir i ens trobem en una situació econò- jetivos  por  alcanzar y  nos  encontramos en mica molt difícil que deixa, en segon terme, una situación económica difícil que deja, en els problemes dels col·lectius com el nos- segundo término,  los  problemas de colecti- tre. Per això, hem de seguir treballant per la vos  como  el nuestro.  Por ello, debemos se- causa celíaca ara més que mai, i l’empenta guir trabajando por la causa celíaca ahora más dels joves és un dels motors principals per- que nunca, y el empuje de los jóvenes es uno què les nostres reivindicacions no deixin de de los  motores  principales  para que nues- sentir-se. tras reivindicaciones no dejen de escucharse. Des de Celíacs de Catalunya, us desitgem ¡Desde  Celíacs  de Catalunya,  os  desea- un 2012 ple de bons moments! mos un 2012 lleno de buenos momentos! tribuna celíaca novembre 2011 5
 5. celíacs en moviment 25 Reunió del Working Group on Prolamin Analysis and Toxicity (PWG) Per Marta Gómez Pes En la trobada d’aquest any es va parlar dels projectes que es duen a termen, un dels quals hi col·labora l’Associació de Celíacs de Catalunya La 25 reunió del Prolamin La 25 reunión del Prola- Working Group es va cele- min Working Group se celebró brar els dies 30 de setembre los días 30 de septiembre y 1 i 1 d’octubre a Fellbach, Ale- de octubre en Fellbach, Ale- manya. La trobada va estar mania. El encuentro estubo organitzada per l’Associació organizado por la Asociación Alemanya de Celíacs i pel lí- Alemana de Celíacos y por el der del PWG, el Dr. Martin líder del PWG, el Dr. Martin Stern. La trobada es va dividir Stern. El encuentro se dividió en dues reunions principals, la en dos reuniones principales, de divendres, en la qual hi van la del viernes, en la cual par- participar membres del PWG, ticiparon miembros del PWG, i la de dissabte, amb la parti- y la del sábado, con la partici- cipació de científics convidats. pación de científicos invitados. Les reunions del PWG tenen Las reuniones del PWG tienen La 25 reunión del Prolamin Working Group se celebró en per objectiu presentar i deba- por objetivo presentar y debatir Fellbach, Alemania tre sobre els últims avenços ci- sobre los últimos avances cien- entífics de la malaltia celíaca, ja que en aquestes trobades tíficos de la enfermedad celíaca, ya que en estos encuentros hi assisteixen científics, associacions de celíacs, fabricants asisten científicos, asociaciones de celíacos, fabricantes de d’aliments sense gluten i membres de laboratoris d’anàlisi alimentos sin gluten y miembros de laboratorios de análisis de gluten. de gluten. Las reuniones del PGW reúnen a científicos, asociaciones de celíacos, fabricantes de alimentos sin gluten y miembros de laboratorios de análisis El acto del viernes empezó con la presentación de los es- tudios analíticos y, más tarde, se habló de los estudios clínicos que se están realizando. En la reunión participaron miembros del grupo ejecutivo del PWG, científicos de renombre como Catassi, Chirdo, Ciclitira, Feighery, Köhler, Koning, Mothes, Van Eckert y Schuppanm, entre otros. Uno de los estudios científicos de los que se habló fue el proyecto en el cual Ce- líacs de Catalunya colabora. Se trata de un estudio sobre el riesgo de exposición del gluten en pacientes celíacos. La Dra. Kruizinga, una de las científicas que forma parte del grupo de investigación junto con el Dr. Catassi y la Dra. Anna Gibert, 6 tribuna celíaca novembre 2011
 6. celíacs en moviment L’acte de divendres va començar amb la presentació dels estudis analítics i, més tard, es va parlar dels estudis clí- nics que s’estan duent a terme. A la reunió hi van participar membres del grup executiu del PWG, científics de renom com ara Catassi, Chirdo, Ciclitira, Feighery, Köhler, Koning, Mothes, Van Eckert i Schuppanm, entre d’altres. Un dels estudis científics dels quals es va parlar és el projecte en el qual Celíacs de Catalunya hi col·labora. Es tracta d’un estudi sobre el risc d’exposició del gluten en pacients celíacs. La Dra. Kruizinga, una de les científiques que forma part del grup d’investigació juntament amb el Dr. Catassi i la Dra. Anna Gibert, va ser l’encarregada de presentar el projecte al Prolamin Working Group. Segons va comentar, aquest es- tudi encara està en una primera fase. Fins ara, s’han agafat diferents mostres representatives d’aliments sense gluten d’Espanya, Itàlia, Noruega i Alemanya i s’han analitzat. Les properes fases seran interpretar els resultats i publicar-los. fue la encargada de presentar el proyecto al Prolamin Working Group. Según comentó, este estudio aún está en una primera fase. De momento se han cogido muestras representativas de alimentos sin gluten de España, Italia, Noruega y Alemania y se han analizado. Las siguientes fases serán interpretar los resultados y publicarlos. Durante la cena de la noche del viernes, el Dr. Martin Stern, presidente del PWG, anunció en su tradicional discurso que, después de 25 años como líder del grupo, pasa su relievo al Dr. Köhler. Durant el sopar de la nit de divendres, el Dr. Martin Stern, president del PWG, va anunciar en el seu tradicional discurs que, després de 25 anys com a líder del grup, passa el relleu al Dr. Köhler. Les reunions del PGW reuneixen científics, associacions de celíacs, fabricants d’aliments sense gluten i membres de laboratoris d’anàlisi Dissabte va ser el torn de presentació dels convidats del El sábado fue el turno de presentación de los invitados del PWG, el Dr. Jussi Loponen, de Helsinki, la Dra. Elke Arendt, PWG, el Dr. Jussi Loponen, de Helsinki, la Dra. Elke Arendt, de Cork, i la Sra. Hertha Deutsch, presidenta de l’Associa- de Cork, y la Sra. Hertha Deutsch, presidenta de la Asocia- ció Austríaca i representant de les Associacions de Celíacs ción Austríaca y representante de las Asociaciones de Celíacos Europees al Codex Alimentarius. Durant la jornada es va re- Europeas en el Codex Alimentarius. Durante la jornada, se sumir la 25 reunió de l’AOECS a Malta. Per acabar, i com a resumió la 25 reunión de la AOECS en Malta. Para acabar, y homenatge als 25 anys del Prolamin Working Group, el Dr. como homenaje a los 25 años del Prolamin Working Group, Martin Stern va fer un resum històric del PWG, des que es el Dr. Martin Stern hizo un resumen histórico del PWG, desde va crear el grup fins a l’actualitat, recordant tots els avenços que se creó el grupo hasta la actualidad, recordando todos los en el món de la celiaquia que hi ha hagut gràcies a aquest avances en el mundo de la celiaquía que ha habido gracias a grup de treball. este grupo de trabajo. tribuna celíaca novembre 2011 7
 7. celíacs en moviment 25 Reunió i assemblea general de l’AOECS Per Ivan C. SIlva La trobada a Malta serveix per presentar nous projectes. Eating Out i el sistema europeu de llicències, els més importants Els passats 8, 9, 10 i 11 de setembre es va celebrar a Los pasados 8, 9, 10 y 11 de septiembre se celebró en Malta la 25 Reunió i Assemblea General de l’AOECS, l’Asso- Malta la 25 Reunión y Asamblea General de la AOECS, la ciació Europea d’Associacions de Celíacs d’Europa. A la reu- asociación europea de asociaciones de celíacos de Europa. En nió anual, en què es presenten assumptes d’interès general la reunión anual, en la que se presentan asuntos de interés i diferents països expliquen les seves experiències i accions general y distintos países explican sus experiencias y acciones dutes a terme, es van tractar diferents temes: el projecte realizadas, se trataron diferentes temas: el proyecto Eating Eating Out; el sistema europeu de llicència; CD Mèdics; Pre- Out; el sistema europeo de licencia; CD Medics; Prevent CD; vent CD; Free Gluten TV, les xarxes socials i l’Associació de Free Gluten TV; las redes sociales y la Asociación de Celíacos Celíacs d’Argentina (ACELA). de Argentina (ACELA). Un dels projectes que es va presentar va ser Eating Out, Uno de los proyectos que se presentaron fue Eating Out, menjant fora. L’objectiu de l’AOECS és conèixer més a fons comiendo fuera. El objetivo de la AOECS es conocer más en el sector de l’hostaleria i de la restauració en els diferents profundidad el sector de la hostelería y de la restauración països de les organitzacions que formen l’AOECS. Per tant, en los distintos países de las organizaciones que forman la vol treballar sobre tres aspectes: conèixer com treballa cada AOECS. Por lo tanto, quiere trabajar sobre tres aspectos: co- país per determinar els restaurants i hotels sense gluten, nocer cómo trabaja cada país para determinar los restauran- elaborar una gran base de dades amb els recursos disponi- tes y hoteles que ofrecen comida sin gluten, elaborar una gran bles a tots els països de l’AOECS i, finalment, que aquesta base de datos con todos los recursos disponibles en todos los informació es pugui compartir. países de la AOECS y, finalmente, que esta información se El següent assumpte va ser el llançament protocol·lari pueda compartir. i les primeres firmes de la Charta, o acord general per co- El siguiente asunto fue el lanzamiento protocolario y las pri- mençar a posar en marxa el Sistema Europeu de Llicèn- meras firmas de la Charta, o acuerdo general para empezar a po- cia (o en les seves sigles en anglès ELS).  Es tracta de la ner en marcha el Sistema Europeo de Licencia (o un sus siglas en culminació d’un gran projecte que fa molts anys que s’hi inglés ELS). Se trata de la culminación de un gran proyecto que treballa i que té com se lleva años trabajando a objectiu unificar els y que tiene como objeti- criteris i els símbols vo unificar los criterios y de llicenciar de tots los símbolos de licenciar els països de les orga- de todos los países de nitzacions que formen las organizaciones que la AOECS.  D’aques- forman la AOECS. De ta manera, qualsevol esta manera, cualquier consumidor europeu consumidor europeo, podrà reconèixer fà- podrá reconocer fácil- cilment l’absència mente la ausencia de de gluten en els ali- gluten en los alimentos. ments.  SMAP va ser SMAP fue de los pri- dels primers països a meros países en firmar signar i culminem així y culminamos así con amb èxit un dels grans éxito uno de los grandes esforços dels últims esfuerzos de los últimos anys. años. També es va parlar También se habló de l’estudi que s’està del estudio que se está realitzant a nivell eu- realizando a nivel euro- ropeu, el CD Mèdics. peo, el CD Medics. 8 tribuna celíaca novembre 2011
 8. celíacs en moviment Iniciat el febrer de 2008, el projecte en què participa Iniciado en febrero de 2008, el proyecto CD Medics en el l’AOECS compta amb 20 socia de 10 països diferents i que participa la AOECS cuenta con 20 socios de 10 países dis- fons de la Unió Europea. Té per objectiu últim obtenir un tintos y fondos de la Unión EUROPEA tiene el objetivo último instrument que permeti diagnosticar de forma poc invasiva de obtener un instrumento que permita diagnosticar de forma i a un cost baix la malaltia celíaca. En aquest sentit, s’han poco invasiva y a un coste bajo la enfermedad celíaca. En este estat creant eines per difondre el coneixement entre el sentido ha estado creando herramientas para difundir el cono- col·lectiu mèdic. Així, aquest any, s’han presentat mòduls cimiento entre el colectivo médico. Así, este año se han presen- de formació en línia i uns fulletons específics traduïts a 16 tado módulos de formación on line y unos folletos específicos idiomes, entre ells el català i el castellà. traducidos a 16 idiomas, entre ellos el catalán y el castellano. También se habló de Prevent CD, del inglés prevent celiac disease, un programa que tiene por objetivo investigar en la Durant la trobada es van presentar prevención de la enfermedad celíaca. Para ello, se ha hecho iniciatives relacionades amb un seguimiento de alrededor de 380 niños sobre los cuales se estudia la posibilidad de inducir tolerancia al gluten en niños Internet i les xarxes socials con predisposición genética a la enfermedad celíaca. Se trata de un proyecto europeo basado en que estudios suecos rea- lizados recientemente indican que dar pequeñas cantidades de gluten a un neonato  durante el periodo en el que todavía toma el pecho podría prevenir el desarrollo de la enfermedad celíaca. Si la propuesta de intervenir precozmente en la dieta resulta en una prevención efectiva de la EC se desarrollaran nuevas guías europeas para la introducción de los alimentos con el objeto de prevenir la enfermedad. Durante el encuentro se presentaron iniciativas relacionadas con Internet y las redes sociales També es va parlar de Prevent CD, de l’anglès prevent celiac disease, un programa que té per objectiu investi- gar en la prevenció de la malaltia celíaca. Per això, s’ha fet un seguiment del voltant de 380 nens sobre els quals s’estudia la possibilitat d’induir tolerància al gluten a nens amb predisposició genètica a la malaltia celíaca. Es tracta d’un projecte europeu basat en uns estudis suecs realitzats recentment, els quals indiquen que donar pe- tites quantitats de gluten a un nounat durant el període en el que encara pren el pit podria prevenir el desenvolu- pament de la malaltia celíaca. Si la proposta d’intervenir precoçment en la dieta resulta en una prevenció efecti- va de la malaltia celíaca es desenvoluparan noves guies europees per a la introducció dels aliments per tal de prevenir la malaltia. Un altre dels projectes que es va presentar a la re- unió de la AOECS va ser Free Gluten TV, el canal de TV Otro de los proyectos que se presentó en la reunión de la per Internet.  Desenvolupat per una empresa italiana i AOECS fue Free Gluten TV, el canal de TV por Internet. Desarro- emetent en anglès, Free Gluten TV és la primera televi- llado por un empresa italiana y emitiendo en inglés, Free Gluten sió dedicada íntegrament a la celiaquia. S’ha llançat com TV es la primera televisión dedicada íntegramente a la celiaquía. a mitjà per aglutinar els interessos dels celíacs europeus Se ha lanzado como medio para aglutinar los intereses de los unint informació i entreteniment. En aquest canal es trac- celíacos europeos uniendo información y entretenimiento. En taran principalment notícies sobre productes, informació este canal se trataran principalmente noticias sobre productos, de destinacions turístiques i restaurants on sortir, i també información de destinos turísticos y restaurantes donde salir y experiències personals.  S’emet únicament via Internet ja también experiencias personales. Se emite únicamente vía In- que es tracta d’un nou canal, jove i que té un ràpid crei- ternet dado que se trata de un nuevo canal, joven y que tiene xement. actualmente un rápido crecimiento. tribuna celíaca novembre 2011 9
 9. celíacs en moviment En relació amb el món d’Internet també es va parlar de les En relación al mundo de Internet también se habló de xarxes socials. Els representants de Gran Bretanya a la reunió las redes sociales. Los representantes de Gran Bretaña en la van explicar la seva recent experiència en aquestes xarxes, reunión explicaron su reciente experiencia en dichas redes, com Facebook, Twitter i Youtube, així com el seu treball al como Facebook, Twitter y Youtube, así como su trabajo en seu bloc i a la seva pàgina web. Les conclusions que van ex- su blog y en su página Web. Las conclusiones que extrajeron treure en relació a la seva experiència van ser que a Internet en relación a su experiencia fueron que en Internet hay que cal saber què vols aconseguir, centrar-se només en aquest saber qué quieres conseguir, centrarte solamente en ese obje- objectiu, comprometre’s amb qualsevol cosa que es publiqui tivo, comprometerte con cualquier cosa que publiques en las a les xarxes socials, ser interessant per poder atreure el teu redes sociales, ser interesante para poder atraer a tu público públic objectiu, buscar la interactivitat ja que és un món on la objetivo, buscar la interactividad dado que es un mundo en el gent vol participar, saber escoltar el que la gent ha de dir ... i que la gente quiere participar, saber escuchar lo que la gente finalment fer-ho perquè és el futur i ja és aquí. tiene que decir…y por último hacerlo porque es el futuro y ya D’altra banda, els representants d’ACELA van explicar está aquí. com és el treball que desenvolupen al seu país i quines Por otro lado, las representantes de ACELA explicaron cómo activitats duen a terme. Van explicar els detalls de la recent es el trabajo que desempeñan en su país y que actividades llei nacional sobre celiaquia i com s’utilitza el símbol de desarrollan. Explicaron los detalles de la reciente ley nacional l’espiga barrada. També van destacar la celebració del dia sobre celiaquía y cómo se utiliza el símbolo de la espiga barra- internacional, quan reuneixen a més de 35.000 persones da. También destacaron la celebración del día internacional, fent una gran graellada típica d’Argentina de dos dies de cuando reúnen a más de 35.000 personas haciendo en una durada. gran parrillada típica de Argentina de dos días de duración. A part de la reunió de l’AOECS també va tenir lloc A parte de la reunión de la AOECS también tuvo lugar la l’Assemblea General.  A l’Assemblea es van tractar temes Asamblea General. En la Asamblea se trataron temas más més centrats en el funcionament de la pròpia AOECS, com centrados en el funcionamiento de la propia AOECS, como la l’aprovació de comptes i pressupost, el pla d’accions o la aprobación de cuentas y presupuesto, el plan de acciones o la presentació de CYE, el grup de celíacs joves que, entre d’al- presentación de CYE, el grupo de celíacos jóvenes que, entre tres coses, organitza campaments, trobades o  estudis de otras cosas, organiza campamentos, encuentros o estudios de mercat, com la recent enquesta sobre hàbits de menjar fora mercado, como la reciente encuesta sobre hábitos de comer de casa. fuera de casa. 10 tribuna celíaca novembre 2011
 10. publireportatge Pastassana, la primera pasta fresca per a celíacs Fidels al seu esforç permanent per la gastronomia sa- especialitzats en productes dietètics, i Sempreteca, per al ludable, Erre de Vic, 1952 acaba de llançar al mercat una mercat de gran consum. Una tercera gamma de la pas- pasta fresca d’alta qualitat, també apta per al consum de ta fresca, Sempreteca 100% sport, s’ha elaborat amb una persones celíaques. Es trac- major proporció d’hidrats de ta de la primera pasta fresca carboni que la fa especial- d’aquestes característiques ment indicada per al con- que es distribueix a Espa- sum d’esportistes, també nya, i que ha aterrat als es- celíacs. tabliments amb un extens La creació d’aquest nou ventall de formats i gustos. producte respon al compro- La pasta d’Erre de Vic, mís d’Erre de Vic, 1952 de 1952 s’elabora amb verdu- vetllar pel benestar de les res fresques i blat sarraí. La persones, mitjançant una seva gran aportació proteica oferta gastronòmica sana li dóna un valor nutricional i natural, que combina tra- i biològic més elevat que la dició i innovació en el seu resta de pastes, fet que la fa especialment adequada per procés d’elaboració. Lliures d’al·lèrgens i sense gluten, a celíacs. Al ser fresca, la pasta adquireix una textura molt els productes d’Erre de Vic, 1952 són autèntiques delícies agradable al paladar i es converteix en un aliment fàcil de gastronòmiques que al mateix temps tenen una alta qua- digerir i molt pràctic de consumir per la seva rapidesa de litat nutritiva. Una gamma de productes sans, lleugers i cocció. de fàcil digestió que van del pernil cuit-curat fins a les Aquest nou producte ja es pot trobar al mercat amb noves pastes fresques, passant pel pit de gall d’indi, els dues marques diferenciades: Pastassana, en establiments frankfurts i les textures. tribuna celíaca novembre 2011 11
 11. celíacs en moviment Colònies sense gluten a Vilanova de Sau Per Clara Cornet i Blanca Méndez Un cop més, aquest mes Una vez más, este mes de de juliol, el carrer Balmes julio, la calle Balmes nº 109 se núm. 109 es va omplir de ca- llenó de rostros emocionados, res emocionades, somrients, sonrientes, tímidos, inocentes, tímides, innocents, adormi- dormidos, otros de despier- des, algunes altres de desper- tos... tes... Primerament hi havia un Al principio había un silen- silenci matinal, però mica en cio matinal, pero poco a poco mica, es van començar a sen- se empezaron a oír esas voceci- tir aquelles veuetes dels nens tas de los niños y niñas. Había i nenes. Van aparèixer noves nuevas caras, y otras que se cares, i d’altres que ja fa un inscriben año tras año. munt de temps que s’apunten Todos dentro del autocar, any rere any. nos dirigimos a Vilanova de Tots a dins de l’autocar, ens Sau, donde nos recibió el de- vam dirigir a Vilanova de Sau, legado de Girona, Josep Maria on ens va rebre el delegat de Girona Josep Maria Muñoz. Ens Muñoz. Nos alojamos en El Company, una casa de colonias vam allotjar a El Company, una casa de colònies que es troba que se encuentra muy cerca del Pantà de Sau, a 20 kilóme- molt a prop del Pantà de Sau, a 20 quilòmetres de Vic. Tot tros de Vic. A pesar de ser un sitio fantástico, lleno de bosque i ser un lloc fantàstic, ple de bosc i de tenir possibilitats de y de tener muchas posibilidades de hacer muchas excursio- fer moltes excursions, la pluja ens va fer una mala passada. nes, la lluvia nos fastidió. Pero aun así, gracias a la colabo- Però tot i així, gràcies a la col·laboració dels nens i les ne- ración de los niños y niñas y, también, a la gran disposición nes i, també, a la gran disposició i l’atenció dels monitors i y atención de los monitores y monitoras se aprovecharon los les monitores es van aprofitar els set dies, sense un segon siete días, sin un segundo de aburrimiento. d’avorriment. Al ser un conjunto numeroso y de gran variedad de eda- El ser un conjunt força nombrós i amb gran varietat des, se optó por dividir el grupo en dos. Y así se hicieron d’edat, es va optar per dividir el grup en dos. I així es van fer juegos adaptados a todas las edades. De esta manera se hi- jocs adaptats a totes les edats. D’aquesta manera es van fer cieron dos excursiones distintas para cada grupo. Los mayo- dues excursions diferents per a cada grup. Els més grans van res disfrutaron de una ruta con bicicleta todo terreno y cayac, gaudir d’una ruta amb bicicleta tot terreny i caiac, una mica un poco pasada por agua. Y los más pequeños exploraron la passada per aigua. I els més petits van explorar la quantitat cantidad de insectos y animales que se encuentran dentro d’insectes i animalons que es troben dins l’aigua. del agua. A part d’aquestes petites aventures, dins el recinte de Aparte de estas pequeñas aventuras, dentro del recinto la casa no es va parar ni un moment. Van haver-hi diferents de la casa no se paró ni un momento. Hubo distintas activi- activitats i tallers, per aprendre i descobrir el nostre entorn. dades y talleres, para aprender y descubrir nuestro entorno. Van ser uns dies molt intensos, Fueron unos días muy intensos, mágicos y màgics i plens de boniques experiències llenos de bonitas experiencias Aprofitant també que aquestes colònies es gestionen i Aprovechando también que estas colonias se gestionan es fan per aquests nens i nenes celíacs, és important fer- y se hacen para estos niños celiacos, es importante hacer ne èmfasi en algun moment de la setmana. Per això es va hincapié en algún momento de la semana. Por ello se prepa- preparar una gimcana, on petits i grans van poder debatre ró una gincana, donde chicos y grandes pudieron debatir y i dir la seva en grups reduïts. D’aquesta manera tothom va opinar en grupos reducidos. De esta manera todo el mundo prendre una mica de consciència del seu cos i els efectes tomó un poco de conciencia de su cuerpo y los efectos que que té menjar gluten. Alguns dels temes estrella van ser tiene el comer gluten. Algunos de los temas estrella fueron aquells relacionats amb la part més social. Per això vam aquellos relacionados con la parte más social. Por eso inten- intentar encarar aquesta activitat a l’autoestima i a les ganes tamos encarar esta actividad hacia la autoestima y las ganas de lluitar. En vam rebre un feedback molt positiu, cosa que de luchar. Recibimos feedback positivo, cosa que nos llevó ens va empènyer a buscar més activitats i a passar més bons a buscar más actividades y a pasar mejores momentos con moments amb tothom. todos. 12 tribuna celíaca novembre 2011
 12. celíacs en moviment Mica en mica s’apropava Poco a poco se acercaba l’últim dia, i per celebrar que el último día, y para celebrar havien estat uns dies màgics que habían sido unos días i plens de boniques experièn- mágicos y llenos de bonitas cies, es va preparar una gran experiencias, se preparó una vetllada. Espectacles, balls, gran velada. Espectáculos, danses, teatre... tot van ser bailes, danzas y teatro... todo representacions d’aquells dies fueron representaciones de es- tan intensos. No es paraven tos días tan intensos. No pa- de sentir rialles, de veure ulls ramos de oír risas, de ver ojos brillants plens d’emoció, i tota brillando de emoción, y toda la sala feia olor d’alegria. Des- la sala olía a alegría. Después prés es va engegar la música se puso en marcha la música, i tothom es va posar a ballar. y todos nos pusimos a bailar. Petits i grans tots junts, com Chicos y grandes todos jun- una gran família. Tot i ser una tos, como una gran familia. A vetllada plena de felicitat i pesar de ser una velada llena alegria, es van poder percebre de felicidad y alegría, se per- algunes llàgrimes d’emoció o cibieron algunas lágrimas de bé de tristor i d’enyorança... i emoción o bien de tristeza y a partir d’aquí van començar añoranza...a partir de aquí les abraçades. empezaron los abrazos. Passada una nit màgica, Pasada una noche mági- van arribar els pares de bon matí, i tots els infants es van ca, llegaron los padres por la mañana, y todos los infantes abraçar entre ells i també amb els monitors i les monitores, se abrazaron entre ellos y también con los monitores y las tot aconseguint una llagrimeta de cada un... monitoras, consiguiendo una lagrima de cada uno... Després d’aquestes colònies ens queda clar que, qualse- Después de unas colonias como éstas nos queda claro que, vol nen o nena que vulgui venir, té la diversió, la felicitat, la cualquier niño o niña que quiera venir, tiene la diversión, la felici- màgia i un bon menjar sense gluten asseguradíssim! dad, la magia y una buena comida sin gluten aseguradissimo! Menorca El passat dissabte 19 de no- d’una degustació de productes sen- vembre, el col·lectiu de celíacs de se gluten per cortesia de la pas- Menorca va tenir l’oportunitat d’as- tisseria Lluís Febrer, de Ferreries. sistir a una xerrada sobre aspectes L’acte es va realitzar gràcies a la relacionats amb la malaltia celíaca. col·laboració del Consell Insular de La xerrada va tenir lloc a l’Associa- Menorca, l’Ajuntament d’Es Migjorn ció Cultural i Recreativa d’Es Mig- Gran, l’Ajuntament de Ferreries i jorn Gran, i va estar organitzada per l’Associació Cultural i Recreativa l’Associació de Celíacs de Catalunya d’Es Migjorn Gran. juntament amb la Delegació de Me- Aquesta va ser la segona xer- norca. En primer lloc, la psicotera- rada que es va oferir a Menorca peuta i psicòloga de l’associació, durant el 2011. A banda de la Rosa Maria Torralba, va oferir un ta- conferència del mes de novembre, ller de psicologia. Va tractar temes la delegació també en va organit- com la importància d’adoptar una zar una a principis d’any. El 5 de actitud positiva davant la malaltia, febrer, el Centre Sociocultural de la seva acceptació i el tractament Ferreries va ser l’escenari escollit de l’ansietat que pot causar el fet per a la conferència del Dr. Vicen- d’haver de seguir una dieta tant es- te Varea. La xerrada, organitzada tricta. Seguidament, la presidenta per la delegada a Menorca, Irene de l’Associació de Celíacs de Cata- Pons, va tractar sobre la importàn- lunya, Matilde Torralba, va explicar cia d’una dieta estricta per part del algunes de les accions que s’estan celíac. A més de l’explicació de la duent a terme actualment per part malaltia celíaca i els seus símpto- de l’associació, va respondre les mes, el ponent també va fer cinc preguntes dels assistents i va donar cèntims d’alguns treballs d’investi- a conèixer algunes idees que es volen desenvolupar per gació mèdica que s’estan duent a terme a Catalunya i a al grup de celíacs de Menorca. Finalment, es va gaudir altres països d’Europa. tribuna celíaca novembre 2011 13
 13. celíacs en moviment De campaments a Portugal Per David Calavia (Lleida), Lluís Domènech (Riudoms) i Eduard Colomer (Banyoles) Benvolguts celíacs, Queridos celíacos, Som tres celíacs de Somos tres celíacos de 15 anys que ens conei- 15 años que nos conoce- xem gràcies a les colònies mos gracias a las colonias que organitza l’associa- que organiza la asocia- ció. El passat 2, 3 i 4 de ción. El pasado 2, 3 y 4 setembre vam anar al “I de septiembre fuimos al “I Acampamento Nacional Campamento Nacional de de Jovénes celíacos” que Jóvenes celíacos” que or- organitzava l’Associació de ganizaba la Asociación de Celíacs de Portugal (APC), Celíacos de Portugal (ACP), i que la nostra associació y que nuestra asociación ens va recomanar. nos recomendó. El viatge el vam fer no- El viaje lo hicimos no- saltres tres sols en avió, sotros tres solos en avión, des de Barcelona fins a desde Barcelona hasta Lis- Lisboa. Una vegada vam boa. Una vez llegamos allí, arribar allà, ja ens espera- ya nos esperaba Joâo, uno va en Joâo, un dels responsables del campament. Ell ens va de los responsables del campamento. Él nos llevó con su co- portar amb el seu cotxe cap al campament amb els altres che hasta el campamento con los otros niños portugueses. nens portuguesos. Estábamos alojados en un camping de Lisboa, repartidos Estàvem allotjats en un càmping de Lisboa, repartits en en bungalós de entre 5 y 6 personas cada uno. En total éra- bungalows d’entre 5 i 6 persones cadascun. En total érem mos 10 niños y niñas y 4 monitores. La comida la hacían las 10 nens/es i 4 monitors. El menjar el feien les pròpies die- propias dietistas de la asociación en el propio bungaló. tistes de l’associació en el propi bungalow. Para nosotros ha sido, sin duda, una expe- Per nosaltres ha estat, sens dubte, riencia que no olvidaremos. Poder compartir una experiència que no oblidarem. Poder nuestras vivencias con los niños portugueses compartir les nostres vivències amb els nos ha enriquecido mucho. nens portuguesos ens ha enriquit molt. El primer dia al matí ens van fer una benvinguda, i vam anar tots a la piscina. Després de dinar, vam fer la prime- ra visita a Lisboa. Vam anar a veure monuments, com per exemple la “Torre de Bélem”, i després de sopar vam passe- jar pel passeig marítim d’Alcântara. El segon dia al matí vam anar una altra vegada a la pis- cina i, per sorpresa nostra, la televisió portuguesa (RTP2) ens va fer un reportatge, on van explicar el funcionament del El primer día por la mañana nos hicieron una bienvenida, y juntos fuimos a la piscina. Después de comer, fuimos a dar la primera visita a Lisboa. Fuimos a ver monumentos, como por ejemplo la “Torre de Bélem”, y después de cenar dimos un paseo por el paseo marítimo d’Alcântara. El segundo día por la mañana fuimos otra vez a la pisci- na y, por sorpresa nuestra, la televisión portuguesa (RTP2) nos hizo un reportaje, donde explicaron el funcionamiento 14 tribuna celíaca novembre 2011
 14. celíacs en moviment campament. Després de dinar vam del campamento. Después de co- fer la segona visita a Lisboa visitant mer dimos una segunda visita por el castell de Sâo Jorge. Per sopar Lisboa visitando el castillo de Sâo vam anar tots junts al Telepizza a Jorge. ¡Para cenar fuimos todos menjar una pizza sense gluten! I, juntos al Telepizza a comer una per acabar el dia, vam anar al cine- pizza sin gluten! Y, para terminar ma a mirar una pel·lícula. el día, fuimos al cine a ver una pe- Finalment, el tercer dia al matí lícula. vam fer dues partides de paint- Finalmente, el tercer día por la ball. Després vam fer un partidet mañana hicimos dos partidas de de futbol i, a la tarda, vam anar al paintball. Después hicimos un par- parc de les Nacions. Allà ens vam tido de futbol y, por la tarde, fuimos acomiadar tots, i una altra vegada al parque de las Naciones. Allí nos en Joâo, molt amablement, ens va despedimos todos, y otra vez Joâo, tornar a portar cap a l’aeroport de muy amablemente, volvió a acom- Lisboa. Allà, després d’una estona pañarnos al aeropuerto de Lisboa. de retard, vam poder enlairar-nos i Allí, después de un rato de retraso, arribar a Barcelona, on cadascú ja pudimos despegar y llegar a Barce- se’n va anar cap a la seva província, lona, donde cada uno se fue a su es a dir a casa seva. provincia, es decir a su casa. Per nosaltres ha estat, sens dub- Para nosotros ha sido, sin duda, te, una experiència que no oblida- una experiencia que no olvidare- rem. Poder compartir les nostres mos. Poder compartir nuestras vi- vivències amb els nens portuguesos vencias con los niños portugueses ens ha enriquit molt. nos ha enriquecido mucho. Des d’aquí volem donar gràcies a l’associació per reco- Desde aquí queremos dar las gracias a la asociación por manar-nos aquest campament i també per fer les colònies recomendarnos este campamento y también por hacer las de celíacs com cada any. Sense això últim, aquest viatge no colonias de celiacos cada año. Sin esto ultimo, este viaje hauria estat possible. no hubiera sido posible. La nostra participació a la televisió al reportatge que ens Nuestra participación en la televisión en el reportaje que van fer a la televisió portuguesa el podeu trobar al següent nos hicieron en la televisión portuguesa lo podéis encontrar enllaç, entre els minuts 5’54’’ - 10’23’’ en el siguiente enlace, entre los minutos 5’54’’ - 10’23’’ http://www.rtp.pt/play/?tvprog=23317&idpod=63143 http://www.rtp.pt/play/?tvprog=23317&idpod=63143 Into -T.a.c.c ofereix a les persones celíaques aliments 100% sense gluten de marques com Forn Ricardera, Xocoter, Adpan, Schär, Mon Celiac, Bi Aglut, Proceli, Oleander, Estrella DAURA... Us portem directament a casa la vostra comanda. Distribucio d’aliments Per tal de conèixer la nostra sense gluten oferta us podeu posar en per a empreses i particulars a domicili contacte amb nosaltres per correu electrònic o telefònicament. telèfon. 935 620 107 mòbil. 628 125 803 mail. eduard@intotacc.com www.intotacc.com tribuna celíaca novembre 2011 15
 15. celíacs en moviment Xerrada a Santa Maria de Palautordera La sala cultural La Quadra, a Santa Maria de Palautorde- La sala cultural La Quadra, en Santa Maria de Palautordera, ra, es va omplir el passat 28 setembre per parlar de la celia- se llenó el pasado 28 de septiembre para hablar de la celia- quia. La localitat del Baix Montseny va ser l’escenari escollit quía. La localidad del Baix Montseny fue el escenario escogido per parlar de la Dieta Psicològica, una iniciativa de Rosa M. para hablar de la Dieta Psicológica, una iniciativa de Rosa M. Alentorn. També la van acompanyar Marisol Garcia, regidora Alentorn. Tambien la acompañaron Marisol Garcia, concejala d’Ensenyament i Medi Ambient, i Isabel Membrives, regidora de Educación y Medio Ambiente, e Isabel Membrives, conceja- de Benestar social, Igualtat de gènere i Sanitat. la de Bienestar social, Igualdad de género y Sanidad. El col·loqui Dieta psicològica (apta per a celíacs) va anar El coloquio Dieta psicológica (apta para celíacos) fue a a càrrec de la psicòloga de l’Associació de Celíacs de Cata- cargo de la psicóloga de la Associació de Celíacs de Catalun- lunya, Rosa Maria Torralba, la qual va donar a conèixer la ya, Rosa Maria Torralba, la cual dio a conocer la celiaquía y celiaquia i va contestar les preguntes dels assistents. Un cop contestó a las preguntas de los asistentes. Una vez se terminó acabada la sessió, es va oferir una degustació de productes la sesión, se ofreció una degustación de productos sin gluten sense gluten als assistents a la xerrada. a los asistentes a la charla. SMAP Mataró obre el servei de psicologia Les sessions tindran lloc el primer dijous de cada mes i aniran a càrrec de Rosa M. Torralba SMAP Mataró va encetar aquest servei, que anirà a SMAP Mataró inició este servicio, que irá a cargo de la càrrec de la psicòloga de l’associació. La delegació va psicóloga de la asociación. La delegación optó por esta ini- optar per aquesta iniciativa després de la bona acollida ciativa después de la buena acogida que habían tenido las que havien tingut les xerrades i conferències que havia charlas y conferencias que había hecho Rosa M. Torralba fet Rosa M. Torralba a la ciutat, i també després que els en la ciudad, y también después que los socios se inte- socis s’interessessin per les consultes privades. Aquest resasen por las consultas privadas. Este servicio de asis- servei d’assistència, suport i recolzament psicològic anirà tencia, suporte y apoyo psicológico irá destinado a todos destinat a tots els socis. En un principi l’atenció psico- los socios. En un principio, la atención psicológica será el lògica serà el primer dijous de cada mes, tot i que està primer jueves de cada mes, aunque esta previsto ampliarlo previst ampliar-ho a més dies en els propers mesos si té a mas días en los próximos meses si tiene buena acogida. bona acollida. Es pot demanar cita per telèfon trucant al Se puede pedir cita por teléfono llamando al 934121789 934121789 o bé per email, enviant un correu electrònic o bien por email, enviando un correo electrónico a info@ a info@celiacscatalunya.org. celiacscatalunya.org 16 tribuna celíaca novembre 2011
 16. celíacs en moviment Nova delegació a Lleida Per fi podem dir-vos que ja tenim delegació a la capital Por fin podemos deciros que ya tenemos delegación en lleidatana. Estarem a l’Espai d’Entitats de Salut, situat al Lleida. Estaremos en el Espai d’Entitats de Salut, situado en carrer Henry Dunant núm.1, tercer pis, despatx 2. Loli Feli- la calle Henry Dunant nº 1, tercer piso, despacho 2. Loli Feli- pe, a qui podeu veure a la foto, estarà a la vostra disposició pe, a quien podéis ver en la foto, estará a vuestra disposición els dilluns de 17.30h a 19.30h. Els telèfons de contacte los lunes de 17.30h a 19.30h. Los teléfonos de contacto son són el 973 106 834 i el 639 582 467. També us podeu el 973 106 834 y el 639 582 467. También os podéis dirigir adreçar via mail a lleida@celiacscatalunya.org. por correo mandando un mail a lleida@celiacscatalunya.org Canvi de localització Per qüestions logístiques a causa del trasllat de Por cuestiones  logísticas  debido al  traslado  del Hos- l’Hospital de Reus a una nova ubicació, la delegació de pital  de Reus  a una nueva ubicación,  la delegación Reus s’ha traslladat a Cambrils. Concretament, l’espai de  Reus se ha  trasladado a  Cambrils.  Concretamente, el es troba al Centre Cí- espacio  se  encuentra en vic Vilafortuny, situat a el Centro  Cívico  Vilafor- l’avinguda Mas Clariana, tuny,  situado en la aveni- núm. 33. L’horari d’aten- da Mas Clariana, nº 33. El ció al celíac és els dilluns horario  de atención al  ce- de 9.30h a 12.00h, tot líaco  es  los lunes  de i que és necessari con- 9.30  12.00h, aunque certar cita prèvia. Per a es necesario concertar cita contactar ho podeu fer previa. Para contactar, po- a través del telèfon 622 déis hacerlo  a través del 430 910 o bé enviant teléfono  622 430 910  o un correu electrònic a bien  enviando  un correo reus@celiacscatalunya. electrónico a reus@ce- org. Des d’aquí agraïm a liacscatalunya.org.  Desde la direcció de l’Hospital aquí agradecemos a la di- Sant Joan i a la Dra. Cas- rección  del Hospital Sant tillejo la cessió gratuïta Joan ya a la Dra. Castille- de l’espai durant aquest jo la cesión gratuita del es- temps. pacio durante este tiempo. tribuna celíaca novembre 2011 17
 17. smap jove Nou any a SMAP JOVE! Per Helena Palumbo Comença un nou any i, des del grup de joves, volem estrenar-lo de la millor manera possible. Per això ja hem començat a organitzar les activitats de la recta final del 2011 i del 2012. Uneix-t’hi! El grup de joves és un grup obert a tots i totes els i les El grupo de jóvenes es un grupo abierto a todos y todas los y joves celíacs que hi vulguin participar. Ens reunim per fer las jóvenes celíacos que quieran participar. Nos reunimos para diferents activitats i és sempre un encontre molt positiu, hacer diferentes actividades y es siempre un encuentro muy ja que ens permet compartir experiències i vivències amb positivo, ya que nos permite compartir experiencias y viven- altres joves intolerants al gluten. Però sobretot, ens agrada cias con otros jóvenes intolerantes al gluten. Pero sobre todo, passar-nos-ho bé, per això estem preparant un any ple d’ac- nos gusta pasárnoslo bien, ¡por eso estamos preparando un tivitats fetes i pensades pels joves!!!! Apunta-t’hi!! año lleno de actividades realizadas y pensadas para los jóve- El passat mes d’Octubre uns quants voluntaris del grup nes! ¡Apúntate! de joves ens vam reunir per començar a preparar les activi- tats per l’any que ve. Les colònies, la venda de samarretes, els sopars de joves i la paradeta de Sant Jordi són algunes de les propostes. Durant tot l’any havíem anat recollint idees, i la veritat és que ens en van sortir un bon grapat! N’hi ha que ja s’estan fent, com les colònies, la venda de samarretes, la revista, la participació a l’AOECS, els sopars de joves, l’assessorament en treballs de recerca i la participació a xarxes socials com Facebook. N’hi ha d’altres que volem recuperar, com ara la paradeta de Sant Jordi -sense espiga de blat- o els punts de llibre per difondre la celiaquia. I també hi ha altres propos- tes que creiem que són molt interessants i que, com a joves, ens agradaria tenir. Alguns exemples són cursos de cuina per a joves, sortides de cap de setmana, excursions, xerrades específiques... El pasado mes de Octubre varios voluntarios del grupo de jóvenes nos reunimos para empezar a preparar las actividades para el próximo año. Durante el año estuvimos recogiendo ideas, ¡y la verdad es que nos salieron un buen puñado! Algunas de ellas ya se es- tán haciendo, como las colonias, la venta de camisetas, la re- vista,  la participación en  la  AOECS,  las cenas  de jóvenes, el asesoramiento a estudiantes y la participación en redes sociales como Facebook . Hay otras iniciativas que queremos recuperar, como la venta de rosas para Sant Jordi -sin espiga de trigo- o los  puntos  de libro  para difundir la  celiaquía.  Y  también  hay otras  propuestas  que creemos que  son  muy  interesantes  y que, como jóvenes, nos gustaría tener. Algunos ejemplos son cursos de cocina para jóvenes, salidas de fin de semana, excur- siones, charlas específicas... Así pues, una vez listadas las actividades a desarrollar las agrupamos y, a continuación, creamos Comisiones de Organi- zación. En total, surgieron diez comisiones: revista; sant jordi, cursos de cocina para jóvenes, colonias, salidas, correo, Fa- 18 tribuna celíaca novembre 2011
 18. smap jove Així doncs, un cop llistades les activitats a desenvolupar les vam agrupar i, a continuació, vam crear Comissions d’Or- ganització. En total, van sorgir deu comissions: revista; sant jordi; cursos de cuina per a joves; colònies; sortides; correu; facebook; projecte AOECS; xerrades per a joves i treballs de recerca. cebook, proyecto AOECS, charlas para jóvenes y trabajos de investigación. Desde el grupo de jóvenes, ¡esperamos que el 2012 sea un año lleno de actividades y diversiones sin gluten! Las colonias, la venta de camisetas, las cenas de jóvenes y la venta de rosas para Des del grup de joves, esperem que el 2012 sigui un any Sant Jordi son algunas de las propuestas. ple d’activitats i diversions sense gluten! Si vols participar a les activitats i/o en alguna comissió, Si quieres participar en las actividades y / o en alguna comi- envia’ns un e-mail a smapjove@celiacscatalunya.org. T’hi sión, envíanos un e-mail a smapjove@celiacscatalunya.org. ¡Te estem esperant!!! A tope sense gluten!!! estamos esperando! ¡A tope sin gluten! Assabenta’t de les nostres activitats a facebook - SMAP ¡Entérate de nuestras actividades en Facebook - SMAP JOVE! JOVE! La teva compra sense gluten més fàcil i al millor preu Oferta especial del 10% de descompte pels socis de SMAP · Més de 200 productes de les millors marques. · Entrega de productes artesanals i recent elaborats. · Subscriu-te a la nostra Newsletter, rebràs ofertes, descomptes i novetats per estar al dia de la dieta sense gluten. NOVA BOTIGA ONLINE! 10% Registra’t a www.nongluten.es Diga’ns que ets soci de SMAP i t’enviarem descompte el teu val de descompte. www.nongluten.es Per a més informació contacte amb nosaltres: info@nongluten.es - 934 284 669 - Mòbil 649 754 507 tribuna celíaca novembre 2011 19
 19. smap jove The annual CYE Conference Per Marta Cardona Joves de més de quinze països van assistir-hi Aquest passat mes de setembre va tenir lloc a Malta la El pasado mes de septiembre tuvo lugar en Malta la 25 25ena edició de l’AOECS, la Reunió Anual de les Associaci- edición de la AOECS, la Reunión Anual de las Asociaciones ons Europees de Celíacs. Des de fa molt de temps els joves Europeas de Celíacos. Des de hace mucho tiempo los jóvenes també hi participen activament, i cada vegada més associ- también participan activamente, y cada vez más asociaciones acions hi tenen representants. SMAP JOVE ja fa quinze anys tienen representantes. SMAP JOVE hace ya quince años que que hi participa i aquest any tampoc hi vam faltar. participa y este año tampoco faltamos. La CYE conference i la conferència anual AOECS tenen La CYE conference y la conferencia anual AOECS tienen lloc al mateix temps, normalment al setembre. Aquest any la cita al mismo tiempo, normalmente en septiembre. Este año trobada ha estat amb representants joves de més de quinze el encuentro ha sido con representantes de más de quince països. Suècia, Itàlia, Sèrbia, Holanda, Noruega, Finlàndia, países. Suecia, Italia, Serbia, Holanda, Noruega, Finlandia, República Txeca, Malta, França, Espanya, Alemanya, Portu- República Checa, Malta, Francia, España, Alemania, Portu- gal, Catalunya, Suïssa i Hongria han estat els participants. gal, Cataluña, Suiza y Hungría han sido los participantes. En el encuentro en Malta se habló de los seis proyectos que la CYE tiene actualmente en marcha La CYE, Jóvenes Celíacos de Europa, es una organización europea de grupos de jóvenes celíacos bajo la tutela de la AOECS. Es un fórum internacional de cooperación para los grupos de jóvenes de las asociaciones de cada país. Se tra- ta de una reunión para responder preguntas e intercambiar conocimientos, así como para trabajar juntos para un mejor futuro. Tiene como objetivo “mejorar las condiciones de vida de los jóvenes con la enfermedad celíaca”. La CYE, Joves Celíacs d’Europa, és una organització eu- ropea de grups de joves celíacs sota la tutela de la AOECS. És un fòrum internacional de cooperació pels grups de joves de les associacions de cada país. Es tracta d’una trobada per respondre preguntes i intercanviar coneixement, així com per treballar junts per un futur millor. Té per objectiu “millorar les condicions de vida de les persones joves amb la malaltia celíaca”. A la trobada a Malta es va parlar dels sis projectes que la CYE té actualment en marxa Els objectius del CYE estan estructurats per projectes. Los objetivos del CYE están estructurados por proyectos. Actualment hi ha sis projectes en marxa, el Summer camp; Actualmente hay seis proyectos en marcha, el Summer camp; recerca i consolidació de grups de joves a països encara no búsqueda y consolidación de grupos de jóvenes en países to- participants; màrqueting i relacions públiques; la pàgina davía no participantes; márqueting y relaciones públicas; la web del CYE; la Travel Net i un projecte principal, al qual página web del CYE; la Travel Net y un proyecto principal, en tots els delegats representants hi treballen i és triat per un el cual todos los delegados representantes trabajan y es esco- any a la mateixa conferència anual del CYE. gido para un año en la misma conferencia anual del CYE. El CYE té un comitè jove format per Alexander Schmidt, El CYE tiene un comité joven formado por Alexander Sch- Hanna Koponen i Francesco Valitutti, els quals, durant el midt, Hanna Koponen y Francesco Valitutti, los cuales, duran- període 2010-2012, coordinen la cooperació, especialment te el período 2010-2012, coordinan la cooperación, especial- entre les conferències anuals. mente entre las conferencias anuales. 20 tribuna celíaca novembre 2011
 20. smap jove Este año en Malta estuvimos trabajando durante dos días. Primero hicimos una presentación de cada país, explicando cómo funciona cada asociación y qué proyectos nacionales organiza. También tuvimos una presentación del Summer camp, unos campamentos internacionales de jóvenes de 18 a 30 años que se organizan durante una semana en verano. Vimos un vídeo sobre la edición de este pasado verano, en Hungría, y de una presentación del Summer camp que se hará a mediados del próximo mes de agosto en Noruega. También se analizaron los resultados del proyecto que se ha hecho durante este año pasado, el proyecto ¡Hamburgue- sa sin gluten, por favor!. Una iniciativa de cooperación de empresa durante el 2011 con el objetivo de demostrar a los restaurantes y a les cadenas de comida rápida un mercado potencial, y también para conseguir más comida sin gluten en el menú: hamburguesas sin gluten, pizzas, etc. Mediante una encuesta, la cual todavía está colgada al web de la aso- ciación, se quería demostrar, por un lado, qué importancia y Aquest any a Malta vam estar treballant durant dos dies. que resultados tendrían si hubiesen más empresas de comida Primer vam fer una presentació de cada país, explicant com rápida que ofrecieran comida sin gluten. Por otro lado, se po- funciona cada associació i quins projectes nacionals orga- drían consolidar los datos a nivel europeo y hacer comparacio- nitza. També vam tenir una presentació del Summer camp, nes entre países sobre los hábitos de consumo de los celíacos unes colònies internacionals de joves de 18 a 30 anys que y las facilidades que se pueden encontrar en cada país. s’organitzen una setmana a l’estiu. Vam gaudir d’un vídeo sobre l’edició d’aquest estiu passat, a Hongria, i d’una pre- sentació del Summer camp que es farà a mitjans del proper mes d’agost a Noruega. També es van analitzar els resultats del projecte dut a terme aquest any passat, el projecte Hamburguesa sense gluten, si us plau!. Una iniciativa de cooperació d’empresa durant el 2011, amb l’objectiu de demostrar als restaurants i a les cadenes de menjar ràpid un mercat potencial, i també per aconseguir més menjar sense gluten al menú: hambur- gueses sense gluten, pizzes, etc. A través d’una enquesta, la qual encara està penjada al web de l’associació, es volia demostrar, per una banda, quina importància i quin resultat tindria si hi haguessin més empreses de menjar ràpid que oferissin menjar sense gluten. Per altra banda, es podrien consolidar les dades a nivell europeu i fer comparacions en- tre països sobre els hàbits de consum dels celíacs i les faci- litats que es poden trobar a cada país. Aquí ja ha arribat al McDonald’s i al Telepizza, i ja fa temps que tenim el Viena i el Conesa. Encara ens queda Aquí ya ha llegado al McDonald’s y al Telepizza, y ya hace molta feina per fer, però poc a poc aconseguirem que ser tiempo que tenemos el Viena y el Conesa. Todavía nos queda celíac no hagi de condicionar el lloc on anar a menjar. Un mucho trabajo por hacer, pero poco a poco conseguiremos segon projecte que es va presentar va ser el que s’ha iniciat a que ser celíaco no tenga que condicionar el lugar dónde ir Hongria. Es tracta d’un mapa interactiu on poder trobar esta- a comer. Un segundo proyecto que se presentó fue el que bliments i restaurants amb menjar sense gluten arreu d’Eu- comenzó en Hungría. Se trata de un mapa interactivo dónde ropa. Més endavant us ho farem saber quan estigui llest. poder buscar tiendas y restaurantes con comida sin gluten. Per últim, ens vam dividir en grups de treball per comen- Más adelante daremos más información cuando esté listo. çar a preparar el projecte del proper any, una revista europea Por último, nos dividimos en grupos de trabajo para em- pels joves, la qual tindrà notícies, activitats, receptes...i .... pezar el proyecto del próximo año, una revista para los jóve- tot just ens hi acabem de posar! nes, la cual tendrá noticias, actividades, recetas...y... ¡justo La CYE conference és una gran oportunitat per reunir-se lo acabamos de empezar! i poder compartir idees i experiències, així com planejar el La CYE conference es una gran oportunidad para reunirse següent any de treball. Sempre és una bona experiència, y poder compartir ideas y experiencias, así como planear el una possibilitat per fer contactes amb altres grups de joves siguiente año de trabajo. Siempre es una buena experiencia, celíacs d’arreu d’Europa, agafar idees d’altres grups i crear una posibilidad para hacer contactos con otros grupos de jó- una nova atmosfera creativa. venes celíacos de toda Europa, coger ideas y crear una nueva Això si, també ens ho vam passar molt bé! Vam conèixer atmósfera creativa. molta gent interessant, vam visitar l’illa de Malta intercanvi- Eso sí, también nos lo pasamos muy bien! Conocimos gen- ant experiències amb joves celíacs d’altres països i sobretot te muy interesante, visitamos la isla de Malta intercambiando vam menjar pasta, pizzes i pastissos boníssims sense glu- experiencias con jóvenes celíacos de otros países y sobretodo ten! ¡comimos pasta, pizzas y pasteles buenísimos sin gluten! Podeu consultar més informació sobre la CYE al web: Podéis encontrar más información sobre la CYE en la pá- www.cyeweb.eu gina web: www.cyeweb.eu tribuna celíaca novembre 2011 21
 21. smap jove Som celíacs, som normals Per Àngela Gallastegui Junta SMAP Jove Em van diagnosticar la celiaquia als vuit anys. Ara en tinc Me diagnosticaron la celiaquía a los ocho años. Ahora ten- vint-i-tres i estic estudiant l’últim any de la carrera d’Ad- go veintitrés y estoy estudiando el último año de la carrera de ministració i Direcció d’Empreses. Des que era petita fins Administración y Dirección de Empresas. Desde que era pe- ara, les coses pels celíacs han canviat molt, tot i que hi ha queña hasta ahora, las cosas para los celíacos han cambiado quelcom que no ha canviat mai per a mi: el meu sentiment mucho, aunque hay algo que no ha cambiado nunca para mí: com a celíaca. mi sentimiento como celíaca. No m’avergonyeixo de ser celíaca i ningú, absolutament No me avergüenzo de ser celíaca y nadie, absolutamente ningú, s’hauria de sentir així. nadie, tendría que sentirse así. ¿Quién y por que se tiene que Qui i per què s’ha de sentir avergonyit per una cosa que sentir avergonzado por una cosa que no se ha provocado él no s’ha provocat ell mateix? Probablement algunes persones mismo? Probablemente algunas personas se pueden pregun- es poden preguntar com se’m pot ocórrer pensar que algú tar cómo se me puede ocurrir pensar que alguien con esta amb aquesta intolerància es pogués sentir d’aquesta mane- intolerancia se pueda sentir de esta manera, pero desgracia- ra, però desgraciadament tots coneixem més d’un que s’ha damente todos conocemos a más de uno que se ha sentido o sentit o se sent així. se siente así. Considero que a les primeres persones a Considero que a las primeras personas a les que he d’estar agraïda és la meva las que tengo que estar agradecida es mi família. M’han fet sentir el que era: familia. Me han hecho sentir lo que era: una persona totalment normal una persona totalmente normal Personalment, considero que a les primeres persones a Personalmente, considero que las primeras personas a las les que he d’estar agraïda és la meva família. Sempre, des que tengo que estar agradecida son mi familia. Siempre, des del primer dia, m’han fet sentir el que era: una persona to- del primer día, me han hecho sentir lo que era: una persona talment normal. Això no només t’ajuda a adonar-te que no totalmente normal. Eso no solo te ayuda a darte cuenta de tenim cap motiu per sentir-nos diferents, sinó també a tenir que no tenemos ningún motivo para sentirnos diferentes, sino confiança per afrontar les dificultats amb les que ens trobem también a tener confianza para afrontar las dificultades con fora de casa. Si dins la teva llar et fan sentir estrany i dife- las que nos encontramos fuera de casa. Si dentro de tu hogar rent aleshores és normal que fora de casa et sentis igual, no te hacen sentir extraño y diferente entonces es normal que sent capaç d’afrontar que això no és veritat. Acabes avergo- fuera de casa te sientas igual, no siendo capaz de afrontar que nyint del que ets, fins i tot saltant-te la dieta sense gluten eso no es verdad. Acabas avergonzado de lo que eres, hasta per vergonya. Puc entendre que alguns pares que han vist el al punto de saltarte la dieta sin gluten por vergüenza. Puedo seu fill malalt vulguin protegir-lo per tal que no ho torni ha entender que algunos padres que han visto a su hijo enfermo estar, però la millor protecció és donar-li suport, no fer d’ell quieran protegerlo para que no vuelva a estarlo, pero la mejor una persona feble. protección es apoyarle, no hacer de él una persona débil. La dieta sense gluten és una dieta amb la qual s’ha d’anar La dieta sin gluten es una dieta con la cual se tiene que en compte amb molts aspectes. No només quant surts a vigilar en muchos aspectos. No solo cuando sales a comer menjar fora de casa, sinó també quan cuines pels teus. Això fuera de casa, sino también cuando cocinas para los demás. està claríssim, i ningú ho posa en dubte. Però si amb una Eso está clarísimo, y nadie lo pone en duda. Pero si con una cosa tan quotidiana com és menjar et fan sentir diferent, cosa tan cuotidiana como es comer te hacen sentir diferente, aleshores t’acaba afectant en tot. entonces te acaba afectando en todo. La meva opinió és que a la teva llar és on més normal Mi opinión es que en tu hogar es donde más normal te t’hauries de sentir. Es pot donar el cas que els teus siguin tendrías que sentir. Se puede dar el caso de que los tuyos sean massa estrictes o protectors, com per exemple quan no et demasiado estrictos o protectores, como por ejemplo cuando permeten participar en l’elaboració dels menjars, o et po- no te permiten participar en la elaboración de la comida, o te sen separat a l’hora del sopar per por a que puguis estar ponen por separado a la hora de la cena por miedo a que pue- prop dels productes amb gluten. O no confien en tu en l’ús das estar cerca de los productos con gluten. O no confíen en tu o compra dels productes sense gluten, sent tu el que has en el uso o compra de los productos sin gluten, siendo tú quien d’aprendre i conèixer millor què pots menjar i què no. Amb tienes que aprender y conocer mejor que puedes comer y que això perds autoconfiança i l’estímul positiu que suposa ser no. Con eso pierdes autoconfianza y el estímulo positivo que tu mateix qui es controla. El meu consell és trobar un punt supone ser tu mismo quien se controla. Mi consejo es encontrar 22 tribuna celíaca novembre 2011
 22. smap jove mig, anar en compte a complir la dieta -ja que és la nostra un punto medio, vigilar con cumplir con la dieta –ya que es medicina-, però sense fer distincions. No només perquè no nuestra medicina-, pero si hacer distinciones. No solo porque s’hagin de fer, sinó perquè no té cap sentit fer distinció amb no se tengan que hacer, sino porque no tiene ningún sentido algú que és totalment normal. hacer distinciones con alguien que es totalmente normal. El meu consell és trobar un punt mig, Mi consejo es encontrar un punto medio, anar en compte a complir la dieta tener cuidado en cumplir la dieta -ja que és la nostra medicina-, –ya que es nuestra medicina-, però sense fer distincions pero sin hacer distinciones Vull agrair aquesta oportunitat que se m’ha brindat per Quiero agradecer esta oportunidad que se me ha brindado representar, amb SMAP Associació de Celíacs de Catalunya, para poder representar, con SMAP Associació de Celíacs de els joves d’aquest col·lectiu del qual em sento orgullosa de Catalunya, a los jóvenes de este colectivo del cual me siento formar part. De la mateixa manera que he rebut molt per orgullosa de formar parte. De la misma manera que he recibido part de l’associació en forma d’ajuda i suport tècnic i perso- mucho por parte de la asociación en forma de ayuda y soporte nal, també m’agradaria poder ajudar tant els nous diagnosti- técnico y personal, también me gustaría poder ayudar tanto a cats com la resta amb el que estigui al meu abast. Ser vocal los nuevos diagnosticados como al resto con lo que tenga a mi d’aquesta associació implica certes responsabilitats però alcance. Ser vocal de esta asociación implica ciertas responsa- també em dóna la possibilitat d’esforçar-me per contribuir bilidades pero también me da la posibilidad de esforzarme para en la millora de la qualitat de vida del celíac. contribuir en la mejora de la calidad de vida del celíaco. Àngela Àngela tribuna celíaca novembre 2011 23
Anúncio