5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx

Escola
EscolaTeacher em Escola
OBRIM EL TELÓ!
REUNIÓ D’AULA - CURS 23/24
BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
L’EQUIP DE MESTRES
NOU CURRÍCULUM
EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA
QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? ÀREES
ESPECIALITATS: ANGLÈS, MÚSICA I EDUCACIÓ FÍSICA
ORGANITZACIÓ HORÀRIA
SORTIDES I COLÒNIES
DEURES
IMPLICACIÓ I ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
DELEGATS/DES
HÀBITS
L’EQUIP DE MESTRES
Tutor: Alberto Pulido
Especialistes: Francesc Espadero i MaryRose Raméntol
(Anglès), Àlex Mas (E.Física), Anna Sallés i Equip de 4Cordes
(Música) i Isabel Sánchez (EE i Aula Impuls).
NOU CURRÍCULUM (CS)
AraArt
Música
4 Cordes
Llengua
Català
Castellà
Anglès
Matemàtiques
Innovamat
Medi
Experimentació
al laboratori
Sortides
d’entorn
Art
Escacs
EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA
Espectacle 4 Cordes
Nova estrena
Teatre i música
Noms de les aules
Transversalitat amb totes
les àrees
Conceptes importants: solidaritat, refugi, emigració…
QUÈ PRIORITZEM AQUEST
CURS?
Tots els
sabers
Treballem tots els sabers però prioritzem els competencials
Donem significat als sabers
Creixement
personal
Esperit crític i resiliència (lligat a la superació personal)
Empatia i pensament positiu
Educació emocional i meditació
QUÈ PRIORITZEM AQUEST
CURS?
Lectura en
les tres
llengües
Dedicació dues franges diàries a la lectura expressiva, comprensiva i
autònoma
Lectura del llibre: “Wonder” i comprensions associades al llibre
Escriptura
en les tres
llengües
Codocència o reducció de grup per poder atendre més
individualitzadament a l’hora de treballar les diferents tipologies
textuals
Treball sistemàtic d’ortografia: Paraules imprescindibles
Dictats preparats
QUÈ PRIORITZEM AQUEST
CURS?
Expressió
oral
Converses que sorgeixen en el dia a dia a l’aula
Pluja d’idees sobre els coneixements previs dels projectes
Recomanacions de llibres
Exposicions dels projectes
Treball de recerca
QUÈ PRIORITZEM AQUEST
CURS?
Comprensió oral Reproducció de vídeos i àudios sobre diferents
temàtiques relacionades amb el treball de l’aula
Comprensió
escrita
Lectura i comprensió de textos de diferents tipologies
i temàtiques
Bon dia Melodia
Resolució de problemes
Enigmes matemàtics
English Reading
Matemàtiques Càlcul i estratègies de càlcul
Raonament i lògica matemàtica
Plataforma digital matemàtica
Escacs
QUÈ PRIORITZEM AQUEST
CURS?
Medi Social Fets de l’Edat Mitjana
Viatgem per Catalunya
Medi Natural Éssers vius
Energia
Cos humà
Tècniques
d’estudi
Ús de les TAC i les aplicacions informàtiques
Organització del temari en dossiers de treball
PROJECTE EMPRENEDORIA
Projecte de Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE).
Fomenta l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en
el cicle superior d'educació primària. Durant un curs escolar,
l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el
recolzament de la comunitat educativa, l'administració i
altres agents socials de la seva localitat.
ANGLÈS
Els alumnes tenen dues sessions d’anglès de 90 minuts cada setmana:
● Una amb dos mestres d’anglès que es dedicarà principalment a la
comunicació oral i l’expressió escrita.
● L’altra, amb grup sencer, que s’aprofitarà per treballar la comprensió
lectora, el vocabulari i el llibre de text.
Feina de l’alumnat a casa:
● Cada setmana aprendre 10 paraules noves.
● Setmanalment, realitzar una activitat (mínim) a la Google Classroom
d’anglès.
● Cada quinze dies, preparar una lectura per explicar-la a un
company.
● Acabar feines inacabades a l’aula.
Intercanvi de cartes amb l’escola ghanesa CIS.
MÚSICA
Els infants de 5è tenen dues sessions de música setmanals:
Dilluns 9-
10:30h
4 Cordes
Dijous
15-16:30h
Música Es realitzen activitats de cant, audició,
llenguatge musical i dansa.
Preparem diversos espectacles:
- El concert de Santa Cecília
- La dansa de la Castanyada
- El concert de Nadal
- La Cantània
(3r trimestre. Teatre Monumental de
Mataró)
- El concert de final de curs de 4 Cordes
Totes les activitats de música es relacionen
transversalment amb altres àrees: llengua,
matemàtiques, medi, educació física…
Des de l’àrea d’educació física, cal recordar que els nens/es portin l’
equipació adequada per a realitzar la sessió d’educació física. Hi haurà
dutxa al finalitzar l’activitat, i es necessita els estris d’higiene habituals.
Si teniu cap consulta, us podeu adreçar al mestre de l’assignatura.
alexmas@lesfontsescola.cat
Si un alumne/a no pot fer
l’activitat, haurà de portar un
justificant del metge i dels
pares.
EDUCACIÓ FÍSICA
ORGANITZACIÓ HORÀRIA
• L’assistència és necessària i obligatòria.
• Els nens i les nenes malalts/es s’han de quedar a casa. S’ha de
vetllar per la resta de l’alumnat.
• Cal justificar les absències (o bé trucant a l’escola o per correu
electrònic).
• Per no alterar la dinàmica de l’aula, la puntualitat és
indispensable.
• Les entrades i les sortides a l’escola es fan per la porta de la
Plaça dels Enamorats. La porta s’obre uns minuts abans.
ASSISTÈNCIA
SORTIDES I COLÒNIES
- 1r. trimestre:
17 d’octubre 2023: Parlament de Catalunya (Bcn).
16 de novembre 2023: Anem al teatre La Sala d’Argentona.
- 2n. trimestre:
26 de gener 2024: Sortida al CosmoCaixa. Realitzarem un taller anomenat “fenòmens
elèctrics”.
5 de març 2024: Palau de la Música.
14 de març 2024: Anem al teatre La Sala d’Argentona.
- 3r. trimestre:
17 de maig 2024: Anem al teatre La Sala d’Argentona.
Per determinar: Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Altres sortides esporàdiques pels voltants d’Argentona
HÀBITS
● Ordre i cura dels propis materials.
● Àlbums trimestrals.
● Tècniques d’estudi: resum, mapes conceptuals i esquemes.
● Treball de les TAC.
● Puntualitat i responsabilitat en el lliurament de treballs, deures i
dossier d’activitats.
● L’autoavaluació i la coavaluació com a instruments de seguiment
del seu propi procés d’aprenentatge. Treball amb rúbriques.
DEURES
FEINES SETMANALS
- Feines per acabar de les diferents assignatures (durant la
setmana)
- Càlcul setmanal (dijous)
- ClassRoom: Comprensió lectora, comprensió oral i/o
altres tasques digitals (dimarts)
- English ClassRoom
- English Vocabulary
FEINES QUINZENALS
- Dictat preparat català (primer de mes)
- Dictat preparat castellà (final de mes)
IMPLICACIÓ I
ACOMPANYAMENT DE LES
FAMÍLIES
● Els alumnes haurien de ser responsables, fer els deures i portar tots
els materials demanats per l’escola. Des de casa, es demana que es
revisin les feines i es tingui cura del que hi ha anotat a les agendes.
Recordeu que teniu una agenda virtual que podeu consultar.
● El Chromebook hauran de portar-ho obligatòriament els DIMARTS,
DIJOUS (Anglès) i DIVENDRES. Potser alguna setmana hi pot haver
alguna modificació segons les feines de classe.
● Llegir cada dia a casa durant una estona.
● Veure notícies infantils: InfoK.
● Repassar les activitats i continguts presentats a l’aula.
● Habituar una zona de treball tranquil·la.
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
És una escola oberta a la participació de les famílies:
● Reunió d’aula a inici de curs.
● Agenda escolar. Cal revisar les anotacions dels mestres i signar-les.
● Mínim una entrevista anual per fer seguiment de l’alumne/a. La
reunió serà el dimecres de 12,30 a 13’30, amb prèvia notificació i
confirmació de la mateixa. Pot ser virtual o presencial.
● Lliurament, per correu electrònic, de tres informes pedagògics al
curs.
● Publicacions d’activitats d’aprenentatge a la pàgina web de l’escola.
● Comunicacions a través del correu electrònic de l’escola.
● Pares i mares delegats/des d’aula.
● Pagaments de la quota de material i les sortides a través de TPV.
https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES
CAPACITATS
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS
Què els aporta com a persones
● créixer com a éssers socials
● aprendre a enfrontar-se a la diversitat de la
vida
● flexibilitat i capacitat d’adaptació
● habilitats i capacitats resolutives
● capacitat per superar situacions difícils
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS
Què els proporciona a la
QUALITAT de la seva socialització
● diversificació social
● enriquiment de les seves eines socials
● ajuda mútua
● solidaritat
● treball en equip
● capacitat per gestionar conflictes
Què aporta al CREIXEMENT EMOCIONAL
de tots els nens i nenes
● aprendre a identificar les emocions
● capacitat per gestionar emocions
● tolerància i empatia
● resiliència
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS
DELEGATS/DES
OBJECTIUS
● Comunicació entre
les famílies, l'AFA i
l’escola.
● Poder actuar més
ràpidament i
col·lectivament.
● Cohesionar els
col·lectius de
l’escola.
TASQUES
● Tenen la funció de
potenciar la
comunicació escola-
família.
● Es reuneixen amb
l’Equip Directiu per
tractar aspectes de la
vida escolar, enguany
telemàticament.
PERMANÈNCIES MENJADOR EXTRAESCOLARS
RESPONSABLE SANED SANED AFA
HORARI Matí de
8 a 9h
Tarda de
16:30 a 17:30h
Setembre
(a partir de la
2a setmana)
de 12:30 a 15h
A partir de les
16:30h
SERVEIS ESCOLARS
I PER ACABAR…
https://youtu.be/Q-xynRIw6FQ?si=IA4G7jtYSr13gPOS
MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA
ASSISTÈNCIA!
1 de 29

Recomendados

6 PARES INICI CURS 2023 .pptx por
6 PARES INICI CURS 2023 .pptx6 PARES INICI CURS 2023 .pptx
6 PARES INICI CURS 2023 .pptxEscola
85 visualizações29 slides
Reunió pares 5è por
Reunió pares 5èReunió pares 5è
Reunió pares 5èBisbat d'Ègara
490 visualizações37 slides
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx por
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 5è 22-23.pptxEscola
185 visualizações28 slides
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx por
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx
3r REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptxEscola
114 visualizações28 slides
Reunió de pares 5è (2011-2012) por
Reunió de pares 5è (2011-2012)Reunió de pares 5è (2011-2012)
Reunió de pares 5è (2011-2012)Escola
569 visualizações23 slides
Reunió d'inici de curs Cicle Superior por
Reunió d'inici de curs Cicle SuperiorReunió d'inici de curs Cicle Superior
Reunió d'inici de curs Cicle Superiormediasinguerlin
1.7K visualizações17 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a 5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx

Reunió de famílies de 6è. Curs 18 -19 por
Reunió de famílies de 6è. Curs 18 -19Reunió de famílies de 6è. Curs 18 -19
Reunió de famílies de 6è. Curs 18 -19escolatiana
396 visualizações21 slides
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi por
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canviPower zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canvialanxa
319 visualizações28 slides
zer por
zerzer
zeralanxa
741 visualizações28 slides
Reunió d'aula 3r por
Reunió d'aula 3rReunió d'aula 3r
Reunió d'aula 3rEscola
588 visualizações29 slides
Reunió d'aula 4t por
Reunió d'aula 4tReunió d'aula 4t
Reunió d'aula 4tEscola
582 visualizações27 slides
reunio pares 1 eso 18-19 por
reunio pares 1 eso 18-19reunio pares 1 eso 18-19
reunio pares 1 eso 18-19instiquercus
326 visualizações39 slides

Similar a 5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx(20)

Reunió de famílies de 6è. Curs 18 -19 por escolatiana
Reunió de famílies de 6è. Curs 18 -19Reunió de famílies de 6è. Curs 18 -19
Reunió de famílies de 6è. Curs 18 -19
escolatiana396 visualizações
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi por alanxa
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canviPower zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi
Power zer reunio pares curs 12 13.ppt canvi
alanxa319 visualizações
zer por alanxa
zerzer
zer
alanxa741 visualizações
Reunió d'aula 3r por Escola
Reunió d'aula 3rReunió d'aula 3r
Reunió d'aula 3r
Escola588 visualizações
Reunió d'aula 4t por Escola
Reunió d'aula 4tReunió d'aula 4t
Reunió d'aula 4t
Escola582 visualizações
reunio pares 1 eso 18-19 por instiquercus
reunio pares 1 eso 18-19reunio pares 1 eso 18-19
reunio pares 1 eso 18-19
instiquercus326 visualizações
Reuniopares1reso16 17 por instiquercus
Reuniopares1reso16 17Reuniopares1reso16 17
Reuniopares1reso16 17
instiquercus588 visualizações
Reunió aula 2n 17 18 por escolalesfonts
Reunió aula 2n 17 18Reunió aula 2n 17 18
Reunió aula 2n 17 18
escolalesfonts796 visualizações
Presentacio reunio de pares 13 - 14 por juanfigueroapacheco
Presentacio reunio de pares 13 - 14Presentacio reunio de pares 13 - 14
Presentacio reunio de pares 13 - 14
juanfigueroapacheco2.5K visualizações
Presentació pares 1a reunió 4 por quart-claret
Presentació pares  1a reunió 4Presentació pares  1a reunió 4
Presentació pares 1a reunió 4
quart-claret427 visualizações
Presentacio reunio de pares 14- 15 por juanfigueroapacheco
Presentacio reunio de pares 14- 15Presentacio reunio de pares 14- 15
Presentacio reunio de pares 14- 15
juanfigueroapacheco1.8K visualizações
Reunió d'aula 3r por Escola
Reunió d'aula 3rReunió d'aula 3r
Reunió d'aula 3r
Escola4.9K visualizações
Reunió pares 2n por Bisbat d'Ègara
Reunió pares 2nReunió pares 2n
Reunió pares 2n
Bisbat d'Ègara536 visualizações
Reunió de famílies 3r por EscoladeLlicadAmunt
Reunió de famílies 3rReunió de famílies 3r
Reunió de famílies 3r
EscoladeLlicadAmunt137 visualizações
Reunió inici curs 3r (2019-2020) por Escola
Reunió inici curs 3r (2019-2020)Reunió inici curs 3r (2019-2020)
Reunió inici curs 3r (2019-2020)
Escola514 visualizações
AULA 5 2021 por ceiplesfonts1
AULA 5 2021AULA 5 2021
AULA 5 2021
ceiplesfonts1230 visualizações
Reunio aula 2n 2018-19 por Escola
Reunio aula 2n 2018-19Reunio aula 2n 2018-19
Reunio aula 2n 2018-19
Escola853 visualizações
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014) por Escola
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
Reunió d'aula 3r (curs 2013 2014)
Escola1.9K visualizações
Reunio aula 3r 19-20 por Sobiranscm
Reunio aula 3r 19-20Reunio aula 3r 19-20
Reunio aula 3r 19-20
Sobiranscm145 visualizações

Mais de Escola

REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx por
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxEscola
59 visualizações31 slides
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx por
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxEscola
78 visualizações36 slides
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx por
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxREUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxEscola
73 visualizações24 slides
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24 por
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24Escola
110 visualizações28 slides
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24 por
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24Escola
54 visualizações29 slides
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx por
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxEscola
113 visualizações41 slides

Mais de Escola(20)

REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx por Escola
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI CURS I5 CURS 2023-2024.pptx
Escola59 visualizações
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx por Escola
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptxREUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS-I4 2023-2024.pptx
Escola78 visualizações
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx por Escola
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptxREUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
REUNIÓ INICI DE CURS I3-CURS 23-24.pptx
Escola73 visualizações
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24 por Escola
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
REUNIÓ 4t INICI CURS 23-24
Escola110 visualizações
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24 por Escola
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
REUNIÓ 2n INICI CURS 23-24
Escola54 visualizações
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx por Escola
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptxREUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
REUNIÓ 1r INICI CURS 23-24.pptx
Escola113 visualizações
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx por Escola
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptxREUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
REUNIÓ DE NIVELL 3r 22-23.pptx
Escola132 visualizações
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx por Escola
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptxREUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
REUNIÓ FAMÍLIES 6è 22-23.pptx
Escola328 visualizações
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx por Escola
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptxPOWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
POWER REUNIÓ D’AULA P5.pptx
Escola248 visualizações
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx por Escola
POWER REUNIÓ AULA P4.pptxPOWER REUNIÓ AULA P4.pptx
POWER REUNIÓ AULA P4.pptx
Escola185 visualizações
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx por Escola
POWER REUNIÓ AULA P3.pptxPOWER REUNIÓ AULA P3.pptx
POWER REUNIÓ AULA P3.pptx
Escola229 visualizações
biografia.docx por Escola
biografia.docxbiografia.docx
biografia.docx
Escola61 visualizações
AULA P5 2021 por Escola
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola255 visualizações
AULA P5 2021 por Escola
AULA P5 2021AULA P5 2021
AULA P5 2021
Escola94 visualizações
AULA P3 2021 por Escola
AULA P3 2021AULA P3 2021
AULA P3 2021
Escola250 visualizações
AULA P4B 2021 por Escola
AULA P4B 2021AULA P4B 2021
AULA P4B 2021
Escola264 visualizações
AULA P4A 2021 por Escola
AULA P4A 2021AULA P4A 2021
AULA P4A 2021
Escola300 visualizações
AULA 3 2021 por Escola
AULA 3 2021AULA 3 2021
AULA 3 2021
Escola234 visualizações
REUNIO AULA 6 por Escola
REUNIO AULA 6REUNIO AULA 6
REUNIO AULA 6
Escola290 visualizações
POEMES 6C por Escola
POEMES 6CPOEMES 6C
POEMES 6C
Escola1.7K visualizações

5è REUNIÓ INICI CURS 23-24 .pptx

 • 2. REUNIÓ D’AULA - CURS 23/24 BENVINGUDA I PRESENTACIÓ L’EQUIP DE MESTRES NOU CURRÍCULUM EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? ÀREES ESPECIALITATS: ANGLÈS, MÚSICA I EDUCACIÓ FÍSICA ORGANITZACIÓ HORÀRIA SORTIDES I COLÒNIES DEURES IMPLICACIÓ I ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA ORIENTACIÓ EDUCATIVA DELEGATS/DES HÀBITS
 • 3. L’EQUIP DE MESTRES Tutor: Alberto Pulido Especialistes: Francesc Espadero i MaryRose Raméntol (Anglès), Àlex Mas (E.Física), Anna Sallés i Equip de 4Cordes (Música) i Isabel Sánchez (EE i Aula Impuls).
 • 4. NOU CURRÍCULUM (CS) AraArt Música 4 Cordes Llengua Català Castellà Anglès Matemàtiques Innovamat Medi Experimentació al laboratori Sortides d’entorn Art Escacs
 • 5. EIX TRANSVERSAL D’ESCOLA Espectacle 4 Cordes Nova estrena Teatre i música Noms de les aules Transversalitat amb totes les àrees Conceptes importants: solidaritat, refugi, emigració…
 • 6. QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? Tots els sabers Treballem tots els sabers però prioritzem els competencials Donem significat als sabers Creixement personal Esperit crític i resiliència (lligat a la superació personal) Empatia i pensament positiu Educació emocional i meditació
 • 7. QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? Lectura en les tres llengües Dedicació dues franges diàries a la lectura expressiva, comprensiva i autònoma Lectura del llibre: “Wonder” i comprensions associades al llibre Escriptura en les tres llengües Codocència o reducció de grup per poder atendre més individualitzadament a l’hora de treballar les diferents tipologies textuals Treball sistemàtic d’ortografia: Paraules imprescindibles Dictats preparats
 • 8. QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? Expressió oral Converses que sorgeixen en el dia a dia a l’aula Pluja d’idees sobre els coneixements previs dels projectes Recomanacions de llibres Exposicions dels projectes Treball de recerca
 • 9. QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? Comprensió oral Reproducció de vídeos i àudios sobre diferents temàtiques relacionades amb el treball de l’aula Comprensió escrita Lectura i comprensió de textos de diferents tipologies i temàtiques Bon dia Melodia Resolució de problemes Enigmes matemàtics English Reading Matemàtiques Càlcul i estratègies de càlcul Raonament i lògica matemàtica Plataforma digital matemàtica Escacs
 • 10. QUÈ PRIORITZEM AQUEST CURS? Medi Social Fets de l’Edat Mitjana Viatgem per Catalunya Medi Natural Éssers vius Energia Cos humà Tècniques d’estudi Ús de les TAC i les aplicacions informàtiques Organització del temari en dossiers de treball
 • 11. PROJECTE EMPRENEDORIA Projecte de Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE). Fomenta l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària. Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials de la seva localitat.
 • 12. ANGLÈS Els alumnes tenen dues sessions d’anglès de 90 minuts cada setmana: ● Una amb dos mestres d’anglès que es dedicarà principalment a la comunicació oral i l’expressió escrita. ● L’altra, amb grup sencer, que s’aprofitarà per treballar la comprensió lectora, el vocabulari i el llibre de text. Feina de l’alumnat a casa: ● Cada setmana aprendre 10 paraules noves. ● Setmanalment, realitzar una activitat (mínim) a la Google Classroom d’anglès. ● Cada quinze dies, preparar una lectura per explicar-la a un company. ● Acabar feines inacabades a l’aula. Intercanvi de cartes amb l’escola ghanesa CIS.
 • 13. MÚSICA Els infants de 5è tenen dues sessions de música setmanals: Dilluns 9- 10:30h 4 Cordes Dijous 15-16:30h Música Es realitzen activitats de cant, audició, llenguatge musical i dansa. Preparem diversos espectacles: - El concert de Santa Cecília - La dansa de la Castanyada - El concert de Nadal - La Cantània (3r trimestre. Teatre Monumental de Mataró) - El concert de final de curs de 4 Cordes Totes les activitats de música es relacionen transversalment amb altres àrees: llengua, matemàtiques, medi, educació física…
 • 14. Des de l’àrea d’educació física, cal recordar que els nens/es portin l’ equipació adequada per a realitzar la sessió d’educació física. Hi haurà dutxa al finalitzar l’activitat, i es necessita els estris d’higiene habituals. Si teniu cap consulta, us podeu adreçar al mestre de l’assignatura. alexmas@lesfontsescola.cat Si un alumne/a no pot fer l’activitat, haurà de portar un justificant del metge i dels pares. EDUCACIÓ FÍSICA
 • 16. • L’assistència és necessària i obligatòria. • Els nens i les nenes malalts/es s’han de quedar a casa. S’ha de vetllar per la resta de l’alumnat. • Cal justificar les absències (o bé trucant a l’escola o per correu electrònic). • Per no alterar la dinàmica de l’aula, la puntualitat és indispensable. • Les entrades i les sortides a l’escola es fan per la porta de la Plaça dels Enamorats. La porta s’obre uns minuts abans. ASSISTÈNCIA
 • 17. SORTIDES I COLÒNIES - 1r. trimestre: 17 d’octubre 2023: Parlament de Catalunya (Bcn). 16 de novembre 2023: Anem al teatre La Sala d’Argentona. - 2n. trimestre: 26 de gener 2024: Sortida al CosmoCaixa. Realitzarem un taller anomenat “fenòmens elèctrics”. 5 de març 2024: Palau de la Música. 14 de març 2024: Anem al teatre La Sala d’Argentona. - 3r. trimestre: 17 de maig 2024: Anem al teatre La Sala d’Argentona. Per determinar: Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) Altres sortides esporàdiques pels voltants d’Argentona
 • 18. HÀBITS ● Ordre i cura dels propis materials. ● Àlbums trimestrals. ● Tècniques d’estudi: resum, mapes conceptuals i esquemes. ● Treball de les TAC. ● Puntualitat i responsabilitat en el lliurament de treballs, deures i dossier d’activitats. ● L’autoavaluació i la coavaluació com a instruments de seguiment del seu propi procés d’aprenentatge. Treball amb rúbriques.
 • 19. DEURES FEINES SETMANALS - Feines per acabar de les diferents assignatures (durant la setmana) - Càlcul setmanal (dijous) - ClassRoom: Comprensió lectora, comprensió oral i/o altres tasques digitals (dimarts) - English ClassRoom - English Vocabulary FEINES QUINZENALS - Dictat preparat català (primer de mes) - Dictat preparat castellà (final de mes)
 • 20. IMPLICACIÓ I ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES ● Els alumnes haurien de ser responsables, fer els deures i portar tots els materials demanats per l’escola. Des de casa, es demana que es revisin les feines i es tingui cura del que hi ha anotat a les agendes. Recordeu que teniu una agenda virtual que podeu consultar. ● El Chromebook hauran de portar-ho obligatòriament els DIMARTS, DIJOUS (Anglès) i DIVENDRES. Potser alguna setmana hi pot haver alguna modificació segons les feines de classe. ● Llegir cada dia a casa durant una estona. ● Veure notícies infantils: InfoK. ● Repassar les activitats i continguts presentats a l’aula. ● Habituar una zona de treball tranquil·la.
 • 21. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA És una escola oberta a la participació de les famílies: ● Reunió d’aula a inici de curs. ● Agenda escolar. Cal revisar les anotacions dels mestres i signar-les. ● Mínim una entrevista anual per fer seguiment de l’alumne/a. La reunió serà el dimecres de 12,30 a 13’30, amb prèvia notificació i confirmació de la mateixa. Pot ser virtual o presencial. ● Lliurament, per correu electrònic, de tres informes pedagògics al curs. ● Publicacions d’activitats d’aprenentatge a la pàgina web de l’escola. ● Comunicacions a través del correu electrònic de l’escola. ● Pares i mares delegats/des d’aula. ● Pagaments de la quota de material i les sortides a través de TPV.
 • 23. ORIENTACIÓ EDUCATIVA CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS Què els aporta com a persones ● créixer com a éssers socials ● aprendre a enfrontar-se a la diversitat de la vida ● flexibilitat i capacitat d’adaptació ● habilitats i capacitats resolutives ● capacitat per superar situacions difícils
 • 24. ORIENTACIÓ EDUCATIVA CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS Què els proporciona a la QUALITAT de la seva socialització ● diversificació social ● enriquiment de les seves eines socials ● ajuda mútua ● solidaritat ● treball en equip ● capacitat per gestionar conflictes
 • 25. Què aporta al CREIXEMENT EMOCIONAL de tots els nens i nenes ● aprendre a identificar les emocions ● capacitat per gestionar emocions ● tolerància i empatia ● resiliència ORIENTACIÓ EDUCATIVA CONVIURE I APRENDRE AMB DIVERSES CAPACITATS
 • 26. DELEGATS/DES OBJECTIUS ● Comunicació entre les famílies, l'AFA i l’escola. ● Poder actuar més ràpidament i col·lectivament. ● Cohesionar els col·lectius de l’escola. TASQUES ● Tenen la funció de potenciar la comunicació escola- família. ● Es reuneixen amb l’Equip Directiu per tractar aspectes de la vida escolar, enguany telemàticament.
 • 27. PERMANÈNCIES MENJADOR EXTRAESCOLARS RESPONSABLE SANED SANED AFA HORARI Matí de 8 a 9h Tarda de 16:30 a 17:30h Setembre (a partir de la 2a setmana) de 12:30 a 15h A partir de les 16:30h SERVEIS ESCOLARS
 • 29. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA!