Florida 2

464 visualizações

Publicada em

Florida 2

 1. 1. à, .já "À "ira. f¡ *dal . host-unia- w 'v ' - . o_- ~ v
 2. 2. __. . 11' 'ix 11111111111 HH
 3. 3. m~_--_. í, _qr. ._, _~. _-¡. .., ;n~ue »g-. v _ u _~›. ~JJ _ a5.: 3:: 2". . 33B- , -FPJJ-: Jgacp-z- . '“* imãs** M . ..-›-. ..
 4. 4. ld › _vqwt a. . . @Wa 7.7" , T '-'>I2I. =.. ol_n; §r= ,. ? Ídoní . _-n. oI. :: §. .., s§= _-_us~. s¡ Aususílll. í~ nonmxçr- * a
 5. 5. . › v h' . . Í . . _ “Lau É'. 'ÍF4 1! Welcome t; .South õeàch, :: eg víest. Flórida 1-1_ Lj_ 2-2:: XÚYKLyl', 'Southernnwst il) the cÚÚtíÍIeÍÍta' . u. T 'x V> À Yi' A -. É - . Restaurant Hours 8:00am to 10=00Pm +5 _ 4_ _ , V. : ' , .; . -:. ... ›:~$g: ::_ g; *3._. x;l= ç'í _ *É '_ ~ * K ' ~h Beach Chaws $5.00 *= *:~. .. ~ 'Ê/ ,ÍV J”, L' " . V I ' _N m» - Beachjlules' - É _a No Glass o_r cqolers k _ , A - r No 0d: . alcoho! , or hioonshírxe on the 58W¡ 1 E 1¡ _ ›1 í Í by Cítg Ordinance , -- 1_ ~ 7 Í¡ Tendeàg; Êlillízàusqwáàà Swan¡ at this a . f» _J 4 ; » ' * _ T beach every morning. said, í ' "l work evergwhére. 1 Q 4 a butlwork begçheref › _; _ g . A 1 . f 4-, l: _à I¡
 6. 6. - _ ' . u.
 7. 7. 1 TJÉS; s . - u qu. ; 1 « iu' - , l _ O : :Jó a “x ao. .
 8. 8. v . .. , , ... ... . . . . f. g. .. . . z. .
 9. 9. nv-
 10. 10. I I Kat_ Í
 11. 11. 4 É -¡5'_< a . _ » b m.
 12. 12. é; x4 õwêñx. . . . uk. ~_ x' r-'Ss
 13. 13. _anuunnun NHHHIIUEHVUU- . . ; u . .. . . . ... ..I, .,Z. ... .:. 21.. . f. .- . Írvzhru ayzww. . . ., m. .. L . ¡ . _ N_ . . rn. A
 14. 14. LP.
 15. 15. cru. .
 16. 16. '? Líí'fãz= n* p. . ííg l' , T u n ahxgn n _F95 nr¡ ~~; ã- -__. Jun. ¡ -1- : ~~'í~^1't'
 17. 17. .›. -- . -23- v. 'I "u 'm mu. ? |11|] M! !! 'É-i 4--1 . 1*: meu'. an: › -~-__,
 18. 18. Li x¡
 19. 19. :: A _um _ "x n. __- <~ : :ñ 'um Ílr" th** 4 l n' "j. ' À ~ (Í . .. _z ' xwr_ ufo -J. . J. r , /_, ,. , _, -0 y _I __ _ ; .. _ " . ... .__. . LA_ Y _ __ "WI": a¡. n'¡'¡. ¡¡¡= :n'¡(ü*na inn . -. J m v": ¡ "'- ' WM_ ( m3' _ . .. fp ° v , -. an: : 'm - :
 20. 20. l
 21. 21. . v
 22. 22. _. :_"°. '.')O*o' Ã-âl-rã-ÍLSJ-¡Êvu . L- . , ñ-9¡~_yrm-r¡wo; ~r_-r
 23. 23. , . t. 4 . . . naus . $133# . ..wnwr. _nv. ..un. wpmu. .wy-ranuw hxtur ¡n10!
 24. 24. ;pr u 3¡ _. . __-, *v-vqnu-. y=*c+u. _.. -J. .í~ -4 ? zãazâáj É 23" . “w
 25. 25. “lu n? ?
 26. 26. 'o í s- f. .

×